FŇĎoldal

Korunk 1930 Február.

Kulturkrónika rövid hirekben

 


Közigazgatási rendszabályok csókolózók számára


A kansasi (Egyesült-Államok) egészségügyi hivatal szabályzatot adott ki csókolózók számára, amely a többek között a következő rendszabályokat tartalmazza:


„Ne csókolózz olyan helyeken, ahol sok ember van együtt vagy amely rosszul van szellőztetve”.


„Óvd magadat a hirtelen hőmérsékletváltozástól a csókolózás alatt! Nagyon veszélyes egyik pillanatban egy vastag szőrmekabátban s a következő pillanatban megint egy könnyű öltözetben csókolózni”.


„Ne csókolj meg soha senkit, lakit a hideg lel vagy lázas”.


„Ha olyan társaságban vagy, ahol zálogosdit játszanak, feltétlenül gyakran gargarizálj”.


„Ha már mindenképen csókolóznod kell, végy utána forró mustárlábfürdőt s kerüld a légvonatot, ha betegnek érzed magad”.


Kár, hogy az óvatos egészségügyi hivatal nem ajánl még a szerencsétlen s magukat veszélybe döntő csókolózóknak szájkosarat s Lysoformot.


*


Az „ing” szó erkölcstelen


Még nem régen a „nadrág” is erkölcstelen volt. A franciák ezért „Inexpressibles“-nek (kimondhatatlan), a németek pedig „Beinkleider”-nek nevezték el. Mikor Sternheim megírta darabját a Die Hose-t, még sokan csóválták a fejüket. Lassan a nadrághoz mégis hozzászoktunk, ma már a „legerkölcsösebb” emberektől is lehet hallani. De „ing”, az még nem szalonképes ma sem. Ezt mutatja legalább is a fegyházballada átdolgozása a Dreigroschenoper-ből. Bert Brecht már jól átdolgozta szegény jó Villon költeményét. De Ullstein szemérmes közönségét féltette az ing szótól, amely még benne maradt s a Musik für All e-ben megjelent átdolgozásban, ,gyürü”-vel helyettesítette. Na, szép, csak egy pszihoanalitikus fülébe ne kerüljön az eset.


*


Pogány soknejűség Keletporoszországban


Keletporoszország egyik fő fészke a legkülönbözőbb nevek alatt működő nacionalista reakciós egyesületeknek: Bund zur Errettung Deutschlands, Bund deutscher Siegs a Bund der Guten. Ezek az egyesületek a régi germán kultusz visszaállítását hirdetik, Wotánt tisztelik s mint nem elég jó német dolgot, a kereszténységet elvetik. Minthogy legfőbb céljuk a germán vér tisztaságának fenntartása, a tagok kötelezik magukat, hogy csak szőke hajú és kék szemű nőket vesznek feleségül. A faj feljavítása és gyarapítása érdekében az alapszabályok megengedik, hogy minden „germán” több valódi germán nőt vegyen balodalról feleségül. A szervezetekhez meglehetősen sokan csatlakoztak, különösen a magasabb tisztviselők és akadémikus végzettségűek közül. Magas tagdíjakat szednek, a jövedelem öt százalékát.


*


Természetes világnyelvek


Egy nyelvnek nemzetközi fontosságát az méri, hogy a saját területén kivül hányan beszélik. Mert pl. a kinait beszéli a legtöbb ember számszerűleg (az emberiség egy negyede), még sem lehet mondani, hogy a kinai, a világ első nyelve. Mint a nemzetközi forgalom leghasználatosabb nyelve kétség kivül az angol nyelv áll az első helyen. Jobban, mint valaha, mint a háború előtt s napról napra erősebben tért hódit, úgy hogy lehetséges, hogy mire az angol világbirodalom felbomlik, az angol nyelv nemzetközi világnyelvvé lesz, A franciát már is nagyon háttérbeszorította, amely meglepően sokat veszített nemzetközi jelentőségéből. Az angolt 163 millió ember beszéli, mint anyanyelvét (Angliában és az Egyesült-Államokban) s ezen kivűl a koloniákban, Egyptomban, Kinában, Japánban, Perzsiában, Északázsiában, Afrikában, Ausztráliában a nemzetközi érintkezés kizárólagos nyelve. Az angol után a legtöbben oroszul beszélnek (110 millió), aztán németül (91 millió), spanyolul (80 millió), franciául (45 millió).


*


Mussolini, „Az isteni”


Az olasz fasiszta párt főtitkára, Augosto Turati egy Bolognában tartott beszédéből: „Az értelem minden eltévelyedése ellen fel kell venni a harcot. Ugy kell hinni a fasiszmusban, mint ahogyan az ember az istenben hisz, úgy kell hinni a Duceben, mint ahogyan az ember az istenségben hisz: anélkül, hogy vitatkozna felette”. A római fasiszta lap „Impero” még kiegésziti ezt a hiszekegyet a következőképen: „Eljött a pillanat, amikor le kell számolni az ócska demokrata előítélettel, mely szerint mindenkinek joga volna saját fejével gondolkodni”.


*


Hat éves gyermekek az olasz gyárakban


Aki ma Olaszországban utazik, annak fel kell tűnjön a töméntelen sok dolgozó gyermek, fiú és lány egyaránt. Az olasz statisztikai hivatal most részletes adatokat közöl az iparban foglalkoztatott fiatalkoruakról, amelyek számszerűleg megerősítik a nyert benyomást. E hivatalos statisztika szerint a 3.2 millió ipari munkás között 718.480 hat és tizennyolc év között van; vagyis az egész ipari munkásság egy negyede fiatalkorú. Ugyancsak megtudjuk, hogy Északolaszországban az iparban foglalkoztatott fiatalkorúak fele leány. A fiatalkorúak munkabére napi 10—12 órai munkaidő mellett naponta 90 Pf,—1.20 Márka; a gyermekek 30—50 Pfenniget kapnak ugyanazon időre.


*


A kereset növekedésével változnak az életszokások


A háború óta az amerikai nép jelentékenyen nagyobb jólétben él, a jövedelmek felemelkedtek, a munkabér is átlagosan tizennégy-tizenöt százalékkal magasabb. A jólét emelkedése jelentékeny eltolódásokat jelent a lakosság szokásaiban is. Ezt tanulmányozta most egy bizottság s a közzétett eredmények érdekesen világítják meg a jövedelem mennyisége és az életmód közötti összefüggést.


Az élelmiszerfogyasztás nem emelkedett, ellenkezőleg egy fejre kevesebb elfogyasztott élelmiszer esik, mint a háború előtt. Ezzel szemben a táplálkozás módja költségesebb és változatosabb lett. Mert mig a búza, rozs és rizs fogyasztása visszament, addig a hus- és szárnyas-fogyasztás emelkedett. A tejtermelés 1919-től 1926-ig 90 milliárd fontról 120 milliárd fontra emelkedett, 33 százalék emelkedés, amikor pedig a népesség száma csak 11 százalékkal emelkedett. Nagy emelkedést mutat a friss gyümölcs és főzelék is. A cukorfogyasztás a háború előtt 88 font volt, most 113 font fejenként. Bár a táplálkozási kiadások a háborúelőttihez képest megnövekedtek, az összjövedelemnek aránylag kisebb százalékát teszik ma ki. Minél nagyobb ugyanis a jövedelem, aránylag annál kisebb része esik a táplálkozási kiadásokra s annál több jut ipari cikkekre. Persze Amerikában ez különösen az autóban jut első sorban kifejezésre. 1928-ban már minden hatodik embernek volt Amerikában autója, közöttük kétharmadának részletfizetésre. Óriási nagy a fogyasztás a. rádió-felszerelési tárgyakban: 1928-ban 650 millió dollár. Időt és munkátmegtakaritó házi eszközökre 1927-ben 1.6 milliárd dollárt adtak ki. 1913-ban ezer közül 43 városi lakosnak volt telefonja, 1928-ban már 95-nek. Az összes családok egy harmadának van elektromos mosógépje és porszívója. Ezzel szemben a textilárúkban, bútorokban, szőnyegben távolról sem észlelhető a fogyasztás ilyen emelkedése. (Welt wirtschaftliche Korrespondenz).


*


Szaharavasút — embertalpfákon


Abd el Krim, aki pár évvel ezelőtt oly nagy hirességre tett szert a francia imperializmus elleni arab harcokban, Madagaszkár szigetén él csendes számüzetésben. Viszont Marokko „békés meghóditása” folyik tovább. Miután az Atlasz hegység északi részén lakó törzseket sikerült letörni, most a déli oldalon lakó berber törzsekre került a sor s ezek ellen indulnak büntető expedíciók, hatalmas pénzáldozatok mellett 10.000 francia katona életébe került. Daladier radikális képviselő szerint a további pacifikáló hadjárathoz 70.000 katonára, 300 millióra lesz szükség és öt évig fog tartani. A Marokkóhadjárat igazi okai felől eltérők a vélemények. Némelyek szerint az Atlasz hegység déli oldalának gazdag érctelepei s a termékeny szántóföldek teszik kivánatossá a franciáknak a berber törzsek meghódítását. Valószínűbb azonban az a másik magyarázat, amely szerint e területekre a tervezett Szahara-vasút miatt van Franciaországnak szüksége. E vasútnak a sivatagon keresztül Északamerikát kell összekötni Nigeriával és a Kongoval. Coty, a parfümös ujságkirály egyik fő szószólója e gazdaságilag teljesen jogosulatlan s csak hadászati szempontokból magyarázható tervnek. E Szahara-vasút felépítése azonban feltételezi nem csak az Atlasz déli lejtője arab törzseinek, hanem az egész óriási területnek le egészen a Rio D´Oroig meghódítását, igazában kiirtását. A Brazaville-Oceán vasút (a Szahara vasút előfeltétele) már két év Óta épül s eddig húsz ezer emberéletbe került — s még csak egy harmada van készen. Hány emberbe fog kerülni a Szahara-vasút ?


*


Öt milliárdba fogad Anglia.


Viscount d´Albernon van megbízva az Angliában a lóversenyeken s egyebütt kötött fogadások ellenőrzésével. A nemes gróf az évente Angliában kötött fogadások összegét öt milliárd és 350 millió márkára becsüli. Ez több, mint kétszerese annak az összegnek, amelyet Németországnak évente jóvátételként fizetnie kell.


*


Elmebeteg a jogtörténeti katedrán


A porosz kamarabíróság fegyelmi tanácsa titkos ülésén felmentette von Möller professzort, a berlini egyetem jogtörténeti magántanárát a büntető törvénykönyv 51. paragrafusa alapján. Ez a kis ujsághír a következő szomorúan mulatságos dolgot jelenti:


Von Möller professzor a német köztársasági államformát, saját kultuszminiszterét és belügyminiszterét nyilvánosan súlyos szavakkal becsmérelte, emellett antiszemita izgató előadásokat tartott. A bírósági tárgyaláson e tények teljes beigazolódást nyertek; a bíróság mégis felmentette von Möllert, mivel igazolta, hogy évek óta elmebeteg. Vagyis a berlini egyetemen a jogtörténelmet évtizedlek óta egy elmebeteg adta elő.


 


Vissza az oldal tetejére