a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Polymatheia17. évf. 1-2. sz. (2020.)

Tartalom

Művelődéstörténet

 • Bottyán Tímea Diána :

  Összefoglaló: A Yeomen Warder fogalma nem túl ismert világszerte. A fontos szerepet betöltő, de az ismeretlenségbe burkolódzó Yeoman Warder csoport nagyságrendileg egy körülbelül 40 fős katonai fegyveres erőt, a Királynő Személyi Testőrségéhez tartozó különleges egységet takar. A londoni Tower és az itt szolgálatot teljesítő Yeoman Warderek a brit történelem és a nemzeti identitás időtlen szimbólumai. A Yeoman Warderek története és tevékenysége szorosan összefügg a Tower történetével. Ennek felderítése és a Yeoman Warderek tevékenységének megismerése érdekében a tanulmány végig vezet e speciális csoport történetén és bemutatja tevékenységüket. A Towert I. Erzsébet királynő idejétől kezdve látogatják. A 19. század végére az érdeklődők száma elérte az 500 000 főt évente, mára pedig ez a szám 4-4,5 millióra tehető. A megnövekedett látogatószám, illetve a Yeoman Wardereket bemutató tárlatvezetés hozzájárulhat a Yeoman Warderek ismertségének növeléséhez.

  Kulcsszavak: Yeoman Warder, Beefeater, Tower of London, Tower őrei


  Abstract: The concept of the Yeomen Warder is not very well known worldwide. The Yeoman Warder Corps, which plays an important yet almost unknown role, is about a special unit of about 40 retired members of the Armed Forces belonging to the Queen’s Personal Guard. The Tower of London and the Yeoman Warders who serve there are timeless symbols of British history and national identity. The history and activities of the Yeoman Warders are closely related to the history of the Tower. To explore this and become acquainted with the activities of the Yeoman Warders, the study discovers the history of this special group and presents their role. The Tower has been visited since Queen Elizabeth I’s time. By the end of the 19th century, the number of visitors reached 500,000 a year, and today it is around 4-4.5 million. The increased number of visitor and a guided tour about the Yeoman Warders have contributed to increasing the visibility of the Yeoman Warders.

  Keywords: Yeoman Warder, Beefeater, Tower of London

 • Csurgai-Horváthné Glavanovics Andrea :

  Összefoglaló: A polgárosodás egy hosszú folyamat volt Magyarországon, ami a reformkorban kezdődött. Ez a folyamat a városi polgárság gazdasági, jogi és kulturális fejlődését jelentette. Az Osztrák-Magyar Monarchia létrehozása 1867-ben mérföldkő ebben a folyamatban. A civil szervezetek veszik kezükbe a kulturális célok megvalósítását. A korszakra erőteljesen jellemző a civil szervezetek tevékenysége különböző területeken. A tanulmány az első meghatározó kulturális egyesületek célját, tevékenységét mutatja be. Kitér a nevesebb, meghatározó személyek kapcsolatrendszerére, a civil szféra és a közéleti kapcsolatokra. A korban alakult kulturális egyesület kezdeményezője a reformkor nagy szülötte, és a magyar irodalom jeles költője, Vörösmarty Mihály kultuszának Székesfehérváron.

  Kulcsszavak: kulturális egyesületek és könyvtárak alapítása, civil kezdeményezés, polgárosodás, kulturális mecenatúra, igény a kulturális örökség megőrzésére


  Abstract: The process of becoming middle-class in economic status and social attitudes was a long development from the so called reform era in Hungary. This process ment both economic, legal and cultural development of the citizens of Hungarian towns. The creation of the Austro-Hungarian Monarchy in 1867 was a landmark in this process. Civil societies took the initiative to realise cultural objectives. The activity of civil societies in different fields was a charasteristic of the era. This paper is aiming to present the objectives and activities of the first and most influential civil societies, and also wants to introduce the network of the most influential citizens, the relationship between civilians and public life. One of the cultural societies of the period initiated the cult of Mihály Vörösmarty, the great poet of Hungarian literature, who was born in the reform era near Székesfehérvár.

  Keywords: foundation of cultural societies and libraries, civil initiatives; embourgeoisement, cultural sponsorship, the demand for preserving cultural heritage

 • Koudela Pál :
  A Chicago-szimbólum története53-70 [200.37 kB - PDF]EPA-04124-00001-0030

  Összefoglaló: Chicago neve egybeforrott a túlnépesedéssel, bűnözéssel és a városi problémákkal, s talán kevésbé szembeötlő módon, de a városkutatással a nagyvárosok fejlődésével, a felhőkarcolókkal ás számos más vívmánnyal is. Chicago története rövid és tankönyvbe illő, s híre néhány évtizeden belül az egész világban elterjedt, erős, a város saját életére is visszaható szimbólummá vált. Ebben a tanulmányban a szimbólum egyes jelentéselemeinek valós és imaginárius történetét fejtjük ki a telekspekulációtól a gyors népességnövekedésen, a hamar megjelenő szervezett és szervezetlen bűnözésen keresztül a tudományos és irodalmi életig. A városok a történetileg konstruált jelentések hordozói. A várostörténet művelődéstörténeti szemmel nem más, mint eltérő közösségek története. A város szimbolikus értelmezése a viselkedés, a közterek és tereptárgyak jelentéseinek vizsgálata központi eleme a művelődéstörténetnek - Chicago művelődéstörténeti elemzéséhez ezek az elvek vezettek.

  Kulcsszavak: Chicago, várostörténet, mentalitástörténet, telekspekuláció, népességrobbanás, kriminológia


  Abstract: Chicago’s name is intertwined with overpopulation, crime, and urban problems, and perhaps in a less conspicuous way, with urban development, the development of big cities, skyscrapers, and many other achievements. Chicago’s history is short and textbook-friendly, and within a few decades, its fame has spread throughout the world, becoming a strong symbol of the city’s own life. In this study, we elaborate on the real and imaginary history of each of the meaningful elements of the symbol, from land speculation and rapid population growth, through the soon-to-appear organized and unorganized crime, to scientific and literary life. Cities are carriers of historically constructed meanings. Through the eyes of cultural history, the history of the city is nothing but the history of different communities. The symbolic interpretation of the city, the study of the meanings of behaviour, public spaces, and landmarks, is a central element of cultural history - these principles are behind the analysis of Chicago’s cultural history.

  Keywords: Chicago, urban history, history of mentalities, land speculation, population boom, criminology

 • Pál István :

  Összefoglaló: Bár az 1955-ös magyar-brit kereskedelmi egyezmény megújítására irányuló tárgyalássorozat egyértelműen azt kommunikálta, hogy London 1960-ban már nem óhajtotta a forradalom eltiprását követő időszakra jellemző eszközökkel büntetni Kádár - rendszert, ez nem járt együtt a kétoldalú kapcsolatok automatikus javulásával. A megbeszéléseken mindkét oldalról jelen voltak az adott ország hírszerzőszolgálatának tisztjei és ügynökei/titkos munkatársai, ugyanakkor a véletlen (?) úgy hozta, hogy a legjobb személyes viszony a magyar küldöttség védelméért felelős rendőr százados és a brit minisztériumok tisztviselőit ellenőrző, a keleti blokkból érkezett delegáció tagjainak tanulmányozását végző brit hírszerzőtiszt között alakult ki. Ennek azonban nem politikai, hanem kulturális okai voltak. Tudniillik, a két diplomata, akiket a korszak értékrendje szerint a középkorúakhoz lehetett sorolni, egyértelműen egy rendkívül konzervatív kultúrafelfogást képviselt, miközben nem tudta értelmezni a korabeli ifjúság viselkedését, amely szűk egy évtizeden belül vezetett el az ún. ellenkultúrához.

  Kulcsszavak: hidegháború, hírszerzés, magyar-brit kapcsolatok, az ellenkultúra születése


  Abstract: Although the series of negotiations for the sake of the revival of the Anglo-Hungarian Trade Agreement in 1960 unambiguously indicated that the British Government did not intend to punish the Kádár regime by using the same means that had been characteristic of the years after the suppression of the revolt of 1956, this minor concession did not automatically improve the bilateral relations in general. Due to the general mistrust of the Cold War, the personnel of intelligence services by both sides were over-represented during the talks. Chance, or intention, so ordained that the most friendly personal terms were formulated between the Hungarian police captain responsible for the control of the members of the trade delegation and the British intelligence officer who was trying to detect the possible turncoats among the envoys from the Eastern Block. The mutual understanding of these men was not based on the shared values in politics but on the interpretation of culture. The two diplomats who could be regarded as middle-aged people unanimously displayed an extremely conservative view on arts and normal behaviour. Likewise, they could not account for the changes of the general attitude of the younger generations that would finally culminate in the counter culture by the end of the decade.

  Keywords: Cold War, Intelligence, British-Hungarian Relations, The Inception of Counter-Culture

Neveléstörténet

 • Bognárné Kocsis Judit :
  A valdens nők és a valdens család a középkorban86-99 [189.03 kB - PDF]EPA-04124-00001-0050

  Összefoglaló: A kutatás a valdens nők és a valdens családok középkorban betöltött szerepre, életére fókuszál. A valdensek valójában egy olasz protestáns (református) vallási kisebbség, akik a társadalom és a kereszténység szoros összefonódását vallják. A kutatás az alábbi kérdésekre keresi a választ: Miként vállaltak szerepet a valdens nők a vallásos nevelésben? A családi nevelés során milyen értékek átadására törekedtek? A valdens nők külső megjelenésükben, magaviseletükben mennyiben voltak eltérőek a többi asszonytársaiktól? A kutatói kérdések megválaszolásához olasz és angol nyelvű forrásokat használtam a tanulmányomban. A kutatás alapvetően analitikus jellegű, az értelmezés és a szintetizáló elemzés módszerét alkalmazza. A forráselemzéseken keresztül elsősorban a kvalitatív paradigma keretei között maradva, az interpretatív szemléletmódot követem. A kutatás segíti a valdens nők szerepének, valamint a valdens családok sajátosságainak, nevelésének megértését a vizsgált korszakra vonatkozóan, mindemellett a neveléstörténet iránt érdeklődőknek hasznos információkat nyújt.

  Kulcsszavak: valdensek, értékközvetítés, nevelés, család, középkor


  Abstract: This study focuses on the Valdense women and Valdense families. The Valdenses are in fact an Italian Protestant religious minority, who believe in strong connections between society and Christianity. In this research I would like to focus on the features of the Valdense Communities in the Middle Ages. The aim of my research is to provide an answer to the following questions: What role did the Valdense women take in the Valdense education? What Values were transmitted in the Valdense families? How did their behavior and appearance differ from other Churches? To answer the above questions, mostly Italian and English references were used. The research method was content examination, synthesizing and theoretical analysis of primary and secondary sources. This research is important to understand the characteristics of the Valdense family and education among researchers of history of education and all interested people.

  Keywords: Valdenses, transmission of values, education, family, Middle Ages

 • Kováts-Németh Mária :

  Összefoglaló: A tanulmány bemutatja azokat a változásokat Győr közoktatásában 1945 és 1990 között, melyeket a változó társadalmi rendszer tett szükségessé, kötelezővé rendeletekkel és két közoktatási törvénnyel. Felhívja a figyelmet azokra a veszteségekre, melyek alig vagy egyáltalán nem ismertek a mai pedagógus és oktatásirányítók körében. A gyökértelenség gátolja a helyes értékrend stabilitását, sőt kibontakozását. Ez nem jelenti azt, hogy nem voltak kiváló iskolák és nincsenek kiváló iskolák; s azt sem jelenti, hogy nem voltak kiváló tanárok, s nincsenek kiváló tanárok. A rendszerektől függetlenül mindig voltak és vannak kiváló tanárok, akik meghatározóak az ifjúság életében. Ők általában nem kitűntetett emberek, de kitűntetettek a diákjaik által. Mit bizonyít a tanulmány? Leginkább azt, hogy rendszertől független a jó iskola! S azt is, hogy az iskola csak kiszámítható, biztonságos körülmények között – világos célmeghatározás, világos nevelési-oktatási követelmények, rendszeres külső ellenőrzés-értékelés – működik jól.

  Kulcsszavak: jó iskola, nevelés, oktatás, követelmény, ellenőrzés, értékelés


  Abstract: This article reviews the developments in public education in Győr between 1945 and 1990, driven by the changes in society, enacted in two Parliamentary acts and various regulations. The article also highlights certain losses that are hardly known by the teachers and educational managers of today. Disrespecting social roots hinders the creation and development of proper values. This does not mean that there were no outstanding schools in the past and there are none today; the same holds true for excellent teachers. Irrespective of any political or educational system there have always been, and there are always exceptional and excellent teachers who have a decisive influence on the development of young individuals. These teachers are seldom decorated with official awards; however, they are rewarded by the feedback and success of their students. The underlying message of this article is that a good school is not dependant on the underlying system. A further finding is that the proper functioning of the school necessitates secure, reliable conditions, i.e. clear goals, clear educational objectives and regular external control.

  Keywords: good school, education, teaching, requirements, control, assessment

 • Réthy Endréné :

  Összefoglaló: Tanulmányunk célja a gyógypedagógus- képzés történeti előzményeinek, kialakulási feltételeinek, illetve fejlődésének felvázolása, néhány szempont felvetésével a gyógypedagógus-képzés történetének gazdagítása. Különösen fókuszálva azokra az általános pedagógiai kérdésekre, mint előzményekre, melyek történetileg iniciálták, megalapozták a gyógypedagógia tudományát és gyakorlatát, így a gyógypedagógus-képzés fejlődését is.

  Kulcsszavak: speciális képzési tréning, előtörténet, körülmények, speciális képzési szakma


  Abstract: The aim of our study is to enrich the history of special education training with some pedagogy aspects. Our wish is to provide insight into the prehistory and formation conditions of special education training as well as its long developmental process from training courses, through primary school teacher education, until the foundation of Gyógypedagógiai Tanárképző (1922) and Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (1928).

  Keywords: special education training, prehistory, conditions, special education profession.

 • Sántha Kálmán :
  A kvalitatív összehasonlító elemzés történeti háttere137-148 [158.28 kB - PDF]EPA-04124-00001-0080

  Összefoglaló: A tanulmány célja a kvalitatív összehasonlító elemzés (Qualitative Comparative Analysis-QCA) történeti hátterének feltárása. A Charles Ragin által a 20. század végén létrehozott kvalitatív összehasonlító elemzés matematikai, Boole-algebrai, halmazelméleti és logikai alapokon áll és kitűnően használható a neveléstudomány összetett jelenségeinek feltárását célul kitűző vizsgálatokban. A módszertan túllép a kvalitatív elemzéseken és összetett módszertani környezetet kínál a humán valóság feltárásához. A tanulmány a QCA alapelveinek rövid illusztrálása mellett kitér a módszertan megjelenésekor létező nemzetközi tudományos környezet illusztrálására, a többszörös esettanulmányok és az összehasonlító elemzések közötti kapcsolatok feltárására. Továbbá párhuzamba állítja a QCA Ragin-féle és az összehasonlító elemzések Mill-i koncepcióját.

  Kulcsszavak: Qualitative Comparative Analysis, esettanulmány, Ragin, Mill


  Abstract: The main objective of the study is to reveal the historical background of Qualitative Comparative Analysis (QCA). The Qualitative Comparative Analysis created by Charles Ragin in the late 20th century is based on mathematical, Boolean algebraic, set theory, and logic, and is excellent for use in research aimed at exploring complex phenomena in education. The methodology goes beyond qualitative analysis and offers a complex methodological environment for exploring human reality. The study aims to illustrate the basic principles of Qualitative Comparative Analysis and the existing international scientific environment at the time of its introduction. It not only reveals the relations among multiple case studies and comparative analyses but also draws a parallel between Ragin’s and Mill’s comparative analitical concept.

  Keywords: multiple case studies, Mill’s concept, Qualitative Comparative Analysis, Ragin’s concept

Tehetségkutató

 • Éliás János :

  Összefoglaló: A jelen tanulmány azokat a Debreceni Református Kollégium törvényeinek aláírt diákokat vizsgálja 1750 és 1850 között, akik az alsóbb iskolájukat (vagy iskoláikat) a Nagykunságban, azaz Karcagon, Kisújszálláson, Kunmadarason, Kunhegyesen vagy Túrkevén végezték. A téma kutatását indokolja a földrajzi közelség, illetve a Debreceni Kollégium nagyfokú befolyása a vizsgált partikulák oktatásába. A Nagykunságban alsóbb iskolát elvégző diákok névsora és adatai eddig feldolgozatlanok, így érdemesek a további kutatások. A kutatás főként debreceni kollégiumi, illetve a helyi anyakönyveken alapszik, amelyekből kigyűjtve a 267 releváns diákot, azok adatai egy 17 elemű táblázatban kerültek rendszerezésre. A kutatás során e táblázat volt a számadatok és az ábrák alapja is.

  Kulcsszavak: Nagykunság, debreceni diákok, Debreceni Református Kollégium, kora újkori oktatás, református iskolatörténet


  Abstract: This paper’s aim is to demonstrate the presence of students in the Calvinist College of Debrecen who absolved their lower school(s) in Cumania Maior from 1750 to 1850. The five towns of this region are the following: Karcag, Kisújszállás, Kunmadaras, Kunhegyes and Túrkeve. The reason why this aspect has been researched is the geographical proximity and influence of Debrecen, as the College controlled the mentioned towns’ education. These Cumanian students were never researched before, so further research is necessary and worthy. The paper introduces the presence of Cumania Maior’s five lower schools in the education system, centered in Debrecen, and the students’ frequency, etc. The research is based on the matriculas of the College. The data from 267 students of the time was put into a 17-column table, creating the base of the research.

  Keywords: Cumania Maior, students, Calvinist College of Debrecen, Pre-Modern Age, reformed education history

 • Kovácsné Magyari Hajnalka :

  Összefoglaló: A nőképek nem önmaguktól kialakuló eszmények, hanem a mindig aktuális politikai, gazdasági és társadalmi változások képződményei. A nőképek és nőideálok bár rokon értelemmel bírnak, nem fedik egymást. Míg a nőideálok kizárólag a külső szépségéről szólnak, addig a nőképek az aktuális női szerepeket propagálják. Tanulmányomban az államszocializmus propagált nőképeivel és a társadalom által teremtett szépségideálokkal foglalkozom, a témával releváns szakirodalom, a korabeli nőknek, illetve nőkről szóló folyóiratok, a nőábrázolással kapcsolatos vizuális nyomtatott források alapján. Hogyan alakult az államszocializmus évei alatt a hivatalos nőkép, és mennyire volt ez összhangban a társadalmi preferenciákkal? Mennyire képes mentalitásbeli változásokat hozni a politikai propaganda a nőképek terén? Mennyire szolgálták ezek a nőképek és nőideálok a társadalmon belül a nők érdekeit? Kutatásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ és dolgozom fel a nőképek és nőideálok reprezentálódását az 1950-es évek traktoros lányaitól az 1980-as évek poszterlányaiig.

  Kulcsszavak: nőkép, nőábrázolás, traktoros lányok, Kádár-kor, Nők Lapja


  Abstract: Female images are not idiosyncrasies of themselves, they are the result of ever-changing political, economic and social changes. Although female images and female ideals are sympathetic, they do not overlap. While female ideals are all about exterior beauty, female portrayals promote current female roles. In my study I deal with the propagated images of women in state socialism and the beauty ideals of society, based on relevant literature, contemporary women’s and women’s magazines, and visual printed resources on the portrayal of women. How did the official image of women develop during the years of state socialism, and how was it consistent with social preferences? How can political propaganda change women’s images? To what extent have these images and ideals of women served the interests of women in society? In my research, I intend to answer these questions, working on the representation of female images and female ideals from the tractor girls of the 1950s to the poster girls of the 1980s.

  Keywords: female image, female portrayal, girls in tractors, Kádárera, Nők Lapja

 • Mohr Szilárd :

  Összefoglaló: A második világháborút megelőző és Magyarország háborús részvételét megelőző időszak területi gyarapodásával az ország lélekszáma is megnőtt. Ez azt is jelentette, hogy sok tanuló kapcsolódott be a magyar oktatási rendszerbe. Olyanok is, akik így iskoláikat egy másik ország oktatási rendszerében végezték, de szerettek volna továbbtanulni. Így történt ez a Délvidék visszafoglalása után is, ezzel együtt a baranyai háromszögben is. Jugoszlávia és Magyarország oktatási rendszerének hasonlóságai lehetővé tették a két különböző oktatási rendszeren történő gondtalan átlépést. Viszont számos különbség volt a tantárgyakban, különösképp a „nemzeti tantárgyak” esetében. A továbbtanulás vagy iskolaváltás viszont mégsem volt megoldhatatlan. A revízió előtti anyaországi iskolákban is tanulhattak a diákok, ehhez viszont egy különbözeti vizsgára volt szükség.

  Kulcsszavak: második világháború, Baranyai háromszög, oktatási rendszer, Jugoszlávia, továbbtanulás


  Abstract: Before the Second World War the area, as well as the population of Hungary, were both increased by the territorial revisions. This also meant that many students joined the Hungarian education system. Some of them had already completed their studies in another country, but they wanted to learn more. This happened in Délvidék after the recapture and also in “Baranyai háromszög”. The Education systems of Yugoslavia and Hungary were similar and this allowed for an easier conversion between the two different systems. However there were several differences between subjects like history and geography as both of them were important “national subjects”. Despite all of this, further education in a Hungarian school was possible. The students could learn in prerevision mainland schools, though they had to take a differential exam.

  Keywords: Second World War, education system, “Baranyai háromszög”, revision, differential exam

 • Szabó Andrea :
  Mesélő fényképek : Szlatki Erazmus nyomában203-225 [429.44 kB - PDF]EPA-04124-00001-0120

  Összefoglaló: Jelen tanulmányom két, számomra legkedvesebb terület, a fotográfia és a történelem összefonódásából született. Anyai ági nagyszüleim halála után a ránk maradt tárgyak között 2019-ben az egyik elrejtett dobozból előkerült régi felvételen egy teljesen ismeretlen férfi szerepelt, kinek létezéséről családunkban addig senki sem tudott. Neve alapján néhai nagyapám – kihez vérségi rokonság nem köt - egyik felmenője lehetett. Kutatásom kiindulópontja ennyi volt tehát. Egy név és egy beosztás: Szlatki Erazmus, felügyelő. Végzett fotográfusként mindig is rajongtam az archaikus és analóg felvételi technikák iránt, és a korabeli műtermi fotográfiákról számos szakirodalmat elolvasva igyekeztem minden fellelt részletet felhasználva megírni Szlatki Erazmus történetét, csupán a róla készült fotográfiák - és az azokon szereplő apró információk - alapján.

  Kulcsszavak: fotográfia, csendőrség, családfakukatás, történelem, 20. század


  Abstract: My present study is born out of the combination of two favored fields of mine, namely photography and history. After the death of my maternal grandparents, among the things left to us was a hidden box in which in 2019 I found an old photo of a totally unknown man about whose existence nobody knew. Judging by his name he could have been an ancestor of my late grandfather’s, though between us is no blood relationship. This was the starting point for my research. One name and one position: Erazmus Szlatki, supervisor. As a professional photographer, I have always been fond of archaic and analogue photographical techniques, so having read the literature about the contemporary studio photographs of that time, I intended to write the story of Erazmus Szlatki using every detail found, based on merely the photos of him and the pieces of little information written on them.

  Keywords: Photography, gendarmery, genealogy, history, 20th Century

Megemlékezés