Két jelentős jubileumi év körül épül fel a Korunk e havi súlypontja: Mátyás király születésének 555., illetve az Erdélyi Helikon indulásának 70. évfordulójára kívánnak emlékezni szerkesztőink - szerzőink.

Az első tematika vonatkozásában a reneszánsz kor és humanizmus igen széles körű és komplex kérdésköréből olyan tanulmányokból, esszékből, versekből kíséreltünk meg összeállítást nyújtani, melyek tartalmukban-hangulatukban egyrészt európai kitekintéssel és vonzatokkal, másrészt a magyar, esetenként kifejezetten az erdélyi sajátos megnyilvánulások láttatásával járják körül e súlypontot. Reneszánsz és ezredvég; humanizmus és 20. század végi szellemiség; a mátyási modell egyes dimenzióinak továbbélése; stílus és politika összefonódása; kolozsvári reneszánsz törekvések -- e vetületek felvillantásával, úgy véljük, múlt és jelen egyaránt teret kap májusi lapszámunk- ban.

Az idődimenzióknak e kontinuitását -- kisebb léptékben ugyan -- jelzi második súlypontunk, mely az 1928. május-1944. szeptember közt megjelenő erdélyi szépirodalmi és kritikai folyóiratra emlékezik; arra a lapra, melyet Kuncz Aladár így jellemzett: "Erdélynek majdnem valamennyi szépírója, ha nem is egy irodalmi irányban, de egy közös programban és szellemben egyesülni tudott a Helikon szabad keretei között".

Természetesen, olvasóink a jelzett súlypontoktól független írásokkal is találkoznak a Korunkban (például a lapunkban első ízben jelen lévő Schmidt Mária tanulmányával a Rajk-perről), melyeket ez alkalommal is szeretettel ajánlunk figyelmükbe.

K. K. Gy.

HARMADIK FOLYAM IX/5. 1998. MÁJUS

 

LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR - Mátyás király Kolozsvárott (vers)

MAROSI ERNŐ - Mátyás király udvari művészete: stílus és politika

VEKOV KÁROLY - Az erdélyi reneszánsz és a mátyási modell

VIORICA GUY MARICA - Reneszánsz szentenciák és maximák Kolozsváron (Kovács Kiss Gyöngy fordítása)

MURÁDIN B. KATALIN - Ajtó a tűzfalon

KOVÁCS KISS GYÖNGY - Reneszánsz történelemeszményés történetírás Itáliában

HANKISS ELEMÉR - Proletár reneszánsz (II.)

PINTÉR LAJOS - Hajósi Cabernet dicséretére (vers)

KÁNTOR LAJOS - Ady, Kós, Kosztolányi (meg Kuncz)

MOLDOVA GYÖRGY - Ha jönne az angyal... (regény, befejező rész)

TÁJOLÓ

LAKATOS MIHÁLY - Az erdélyi magyar irodalmi kánon kialakulása a két világháború között

MŰ ÉS VILÁGA

DSIDA JENŐ - Harum dierum carmina (vers)

GÖMÖRI GYÖRGY - Dsida megverseli a korhangulatot: Harum dierum carmina

KÖZELKÉP

NÉMETH JÚLIA - Amaryllis, avagy a reneszánsz értékek reneszánsza

HISTÓRIA

SCHMIDT MÁRIA - A Rajk-per és az amerikai kapcsolat

DOKUMENTUM

Áprily-levelek Fülöp Károlyhoz

TÉKA

KOVÁCS ZSOLT - Újabb adatok a kora újkori magyar művelődéstörténetéhez

MIHÁLY KRISZTINA - A kisebbségi lét alternatívái

DÁVID GYULA - Minden érték kerüljön a maga helyére

Olvasószolgálat

TALLÓ

SZ. G. - Egykor Velence volt "Amerika"...

VALKAI KRISZTINA - Törvény elé a háborús bűnösökkelés a foltos hiénákkal!

LÉPCSŐ/HÁZ

KÉP:
Az Erdélyi Helikon 1928--1930. évfolyamaiból; Kós Károly
Budaházi Tibor (50--52)