Budapesti Negyed 29-30. (2000/3-4) > Domokos Gy.: Buda ostromai
 

Buda és Pest legkorábbi ostromai a kezdetektől 1542-ig
 

___________________
VESZPRÉMY LÁSZLÓ
 
 

Medium regni - az ország közepe
A kezdetektől az Anjou-korig

    A mai Budapest területén található települések az európai hadtörténelembe bizonyíthatóan a római időkben léptek be, amikor is a Duna vált az Imperium keleti határfolyójává. Az időszámításunk kezdete körüli időktől fokozatosan épült ki a Duna jobb partjának, a limes-nek többé kevésbé összefüggő erőd- és őrtoronylánca, a part mellett vezető hadiúttal, valamint a túlparton, a Duna bal partján létesített őrtornyokkal és hídfőkkel; romjaikat a Március 15-e téren a mai napig megcsodálhatjuk. A budai oldal nagyobb táborai - Aquincum, Víziváros, Albertfalva és Nagytétény, valamint a Hajógyári sziget helytartói palotája - a Barbaricum felől az ötödik század elejéig érkező katonai nyomásnak, gyors betöréseknek és rablóhadjáratoknak nyilván több ízben ellenálltak, az ostromokról azonban feljegyzések nem maradtak fenn.
    Katonai jelentősége a Duna vonalának és Pest-Buda térségének ismét csak akkor lesz, amikor a középkorban az ország egyik, majd legkedveltebb, 1408-tól folyamatosan használt igazgatási központjává válik, valamint kiépítik a budai hegyen a Várat. Buda későbbi, közmondásos fontosságához azonban még az is kellett, hogy végvárrá váljon. Hasonlóképpen a római időkhöz, a keleti és nyugati birodalmak és kultúrák határán álló erősséggé majd csak a török időkben válik, s legvéresebb modern kori ostromára sem véletlenül 1944-45-ben kerül sor. Korszerűen kiépített erősséggé is első ízben a török időkben válik, hiszen korábban az "ország közepének" tekintett Budának vajmi kevés esélye volt arra, hogy ellenséges támadással nézzen szembe. A középkori Buda elsősorban kormányzati központnak, a magyar királyok reprezentatív udvarának, semmint katonai erősségnek épült.
    A 13-14. század előtt az ország modern értelemben vett fővárosáról nem beszélhetünk, az ország feletti hatalom biztosításához leginkább a koronázó városnak, Székesfehérvárnak, valamint a magyar egyház köz- pontjának, a koronázásra jogosult esztergomi érsek székvárosának a megszerzésére volt szükség. Nem véletlen, hogy a német császári expedíciós csapatok is több hónapos ostrommal Székesfehérvárt próbálják bevenni 1051-ben, hogy a császár bevonulhasson az ország szakrális központjába - ami 1045-ben sikerült is neki. Az ország sokat ostromlott határvára nyugat felől Pozsony, dél felől pedig, miként a 15. századtól ismét, Nándorfehérvár.
    A források természetesen nem hallgatnak Budáról és Pestről, sőt a fontos dunai átkelőhelyet megörökíti Béla király névtelen krónikása, Anonymus is. Műve 46. fejezetében leírja, hogy Árpád és főemberei a megyeri réven való átkelést követően bevonultak Attila király városába, Budára, azaz a későbbi Óbudára. Ott megcsodálták a részben épen maradt királyi palotákat, s falaik közt nagy mulatságot rendeztek annak örömére, hogy harc nélkül tudták elfoglalni a várost. Majd jegyzőnk hozzá teszi, hogy Béla király, azaz III. Béla az épületeket megújította és fallal vette körül. A leírtakból nyilvánvaló, hogy ekkora Óbuda királyi kúriának ad otthont, de igencsak bizonytalanságban maradunk afelől, hogy állt-e valamiféle erősség Óbudán. A tatárjárás idején író Rogerius szerint Óbuda erődítetlen volt, s könnyen elfoglalták; ugyanakkor Anonymus maga is Budaváraként említi Óbudát. Az ellentmondás talán úgy hidalható át, hogy az Anonymust is csodálatra késztető római romok hatására nevezték a települést középkori erősség nélkül is várnak. A fővárossá fejlődés valójában az óbudai királyi udvarháznak, az ottani királyi időzéseknek köszönhető, hogy azután jelentőségét a későbbi budai vár, és a benne épült királyi palota vegye át.
    A mai Nagy-Budapest területén a 14. századra mintegy ötven önálló névvel és saját határral rendelkező település alakult ki. Közülük az első erődített hely kétségkívül Pest lett, majd a budai vár megépülte után sorsuk össze is kapcsolódott. Az lett Pest ura, aki a budai várat is bírta: a várból és a Gellérthegyről könnyen feladásra lehetett bírni Pest védőit. A jó tollú nagyváradi kanonok, Rogerius Siralmas ének című művében, Spalatói Tamás pedig a spalatói érsekekről szóló írásában egymástól függetlenül leírják Pest városának 1241. évi elestét is. A Sajó menti csata után az ide menekülők nekiláttak a már épülő, s a tatár előőrsöket még visszafordulásra késztető városfal megerősítésének, árkot ástak, sáncot emeltek és vesszősövényből palánkot készítettek. E városfal számos maradványát megtalálták a Városház utca és a Szervita tér közti területen. A tatárok a félig kész sáncokat két három napon át szüntelenül lőtték nyilaikkal, majd harmadnapra a már kifárasztott védőket egyetlen rohammal legyőzték. A védelembe bevonták a város déli határán álló megerősített Domonkos kolostor épületét, ezt azonban a tatárok nem bírták bevenni. Szokott módszerükkel a tetőt gyújtották rá a benne összegyűlt sok ezernyi emberre. Semmi nyoma nem maradt egy Duna mellett álló, belső pesti kővárnak, így valószínűleg nem is létezetett. A pesti falak közé menekülteket legyilkolták, a várost pedig felgyújtották. A tatárok a Dunán átkelve 1242-ben Budát, azaz Óbudát is feldúlták.
    A tatárok elvonulása, illetve az újabb 1243. évi tatár támadás hírére után költöztették fel a budai várhegyre azokat, akik addig a Duna partján laktak, a budai oldal váraljának lakóit, majd a pestieket; kezdik kiépíteni, kőfallal körbevonni a várhegy tetejét, amelynek patkó alakú tornyai közül egyet a Hadtörténeti Múzeum udvarán rekonstruáltak eredeti szépségében. A régészeti feltárások alapján valószínűsíthető, hogy a belső falat szabályos távolságokra elhelyezett félkör alakú, illetve négyszögletes, a fal síkjából kiugró tornyokkal védték. A belső falat a későbbiekben, talán az Anjou- korban bővítik egy tornyok nélküli külsővel, amely lehetőség szerint párhuzamosan futott a fallal, annál jóval alacsonyabban. Ezt a 16. században az erőd kortináivá alakították, s ma is ez alkotja a látható falak magját. IV. Béla király a pápához, IV. Incéhez intézett híres, 1250. évi levelében a Dunát nevezi az ellenállás vizének, s kiemeli szándékát, hogy a Duna vonalát várakkal erősíti meg, hogy így védelmezze az országot és magát Európát egy újabb pogány támadás ellen. Az említett dunai várak ékköve kétségkívül a király talán legjelentősebb építkezése, Buda. A várhegy, az 55-65 méterre kiemelkedő elnyúló, lapos magaslat ideális terepet kínált a nagy kiterjedésű királyi székhely, s a hozzá kapcsolódó település számára. Keleti oldaláról a Duna védelmezi, északon 450 méterre, délen már csak 150 méternyire van a vízparttól, így a rést falszorossal és bástyával lehetett védeni, egyúttal a vízellátás is biztosítható volt. A középkori várhegy fokozatosan épül be, a főbb utcák és kapuk a mai napig változatlanok maradtak: a Szent György piacról, a mai Dísz térről nyugatra vezető Zsidó (Logodi)-kapu, a keletre vezető Szt. János-kapu, az északra nyíló, a szombati heti- vásárokról elnevezett Szombat (Bécsi)- kapu, amelyekhez észak felé a következő városkapuk csatlakoztak: a Dunához közel, a mai Bem térnél a Szentpéteri kapu, majd attól északra, a mai Horvát utcánál a Taschen- tali és a mai Ostrom utcánál a Tótfalusi ka- pu. A legtöbbet a később a törökök által bécsinek nevezett kapuról tudjuk: egymás után több nehéz vaskapu érte egymást, a boltozatban támadás esetén leereszthető hegyes vasrácsokat helyeztek el. A falakon a használatban lévő fegyverek mellett régiségeket, hatalmas fegyvereket és ősállatok csontjait helyezték közszemlére, amelyeket évszázadokkal később a törökök Murád szultánnak, a magyarok Toldi Miklósnak tulajdonítottak.
    IV. Béla 1255-ben egyik oklevelében így emlékezik a budai, vagy ahogy még sokáig nevezték, a pesti várhegyen való építkezéséről: "A pesti hegyen is építettem erős, tornyokkal körülvett várat, melynek számos lakása van." A király egy másik, 1253. évi levele ismét arra utal, hogy az ország közepét, Attila király volt székhelyét a Duna mentén várakkal erősítette meg, s ebben a keresztesek is szerephez jutottak. A kutatás a keresztesek erődítményét a mai Margitszigeten azonosította, ám az - szemben a budai és pesti falakkal - a későbbi hadtörténelemben nem jutott szerephez. A királyi udvar majd, nem minden előzmény nélkül, 1249 és 1255 között költözik fel a várba. Erre abból tudunk következtetni, hogy a király esztergomi palotáját 1249-ben ajándékozza oda az esztergomi érseknek. Az Árpádok idején a második tatár támadás hírére 1285-ben valószínűleg megerősítik, de a tatárokat még Budától távol sikerrel feltartóztatták és szétverték.
    A Béla-kori trónharcokban a budai erősségnek meglepően kevés szerep jut. Egyszer hallunk róla, amikor is 1265 májusában V. István ifjabb király Buda ellen vonult. Ekkor Mária anyakirályné kérésére a budai rektor, az akkori várparancsok Preussel Henrik lovagi fegyverzetet öltött magára, sisakjára a királynétól kapott arany és fekete tollbokrétát kötött, páncéljára bokrétájával megegyező színű köpenyt terített. Lovagjai kíséretében Isaszegnél ütközött meg Istvánnal, s megsemmisítő vereséget szenvedett tőle, a korszak legtehetségesebb hadvezérétől. Ezt követően István be is vonult Budára, ahol a Nyulak-szigetén szeretett húga, a későbbi Szent Margit élt apácaként. A budai várat azonban hamarosan visszaadta apjának.
    Buda várának katonai története az Anjouk trónra kerülésének és a Károly Róbert hatalmának megszilárdítása körüli évtizedekben válik érdekesebbé. Ekkora már kétségbevonhatatlan stratégiai jelentősége van Buda birtoklásának, amit majd az a tény is mutat, hogy Nagy Lajos idején épül fel itt az első királyi palota. De hogy ne szaladjunk előre annyira az időben, III. András 1301. januári halálát követően, az év júniusában a németújváriak fegyvereire támaszkodó cseh királyfi, Vencel vonult be a városba, akit László néven koronáztak magyar királlyá. Időközben azonban a pápai támogatást élvező, ekkor még jószerével gyermek Károly Róbert merész lépésre szánja el magát: 1302 szeptemberében a Károly Róberttel szövetséges csapatok bekerítik a budai várat, és kísérletet tesznek Vencel elfogására. Az ostromra azonban nem voltak kellően felké- szülve, kevesen voltak, s hajítógépekkel sem voltak megfelelő számban felszerelve. A rendelkezésükre álló néhány nap alatt bizonyosan még Óbudát sem tudták birtokba venni, mivel papjaik zsinatukat "Óbuda mellett" tartották meg. A pápa által kiközösített városnak így inkább a szüret előtt fürtöktől roskadozó szőlőiben vittek végbe nagy pusztítást, amelyek sok helyen szinte egészen a sziklahátig nyúltak. Végül az esztelen dúlásnak a várbeliek kitörése s az a hír vetett véget, hogy a Vencelhez küldött felmentő csapatok közelednek.
    A budaiak nem kis meglepetésére a következő évben, 1304 augusztusában Vencel apja, II. Vencel cseh király 2000 főnyi katonaságával, békés szándékot színlelve, mintha csak a Boldogasszony templomba nagymisére menne, csellel birtokba veszi a vá- rost, majd fiával és a koronával együtt cseh földre vonul vissza. Az idő azonban Károly Róbertnek dolgozott, s miután a magyar királyi trón megszerzésétől mind Vencel, mind bajor Ottó visszalépett, 1307-re - igaz, csak átmenetileg - megszerzi a Budavár feletti uralmat. Az ellenpárt hívei a korábban cseh fogságba esett volt budai bíró, Werner fia László vezetésével június 1-jén éjjel, ismét csellel betörtek a városba, s a király ellenségeit elűzték, megkínozták vagy éppen fogságba vetették. Az 1314. évi lázadások és a Csák Mátéval folytatott elhúzódó harcok Budát nem tették alkalmas királyi székhellyé: így Károly Róbert 1315 és 1323 között a hozzá hű területek által védett Te- mesvárott tartotta udvarát, majd Visegrádra tette át székhelyét. A királyi udvar és a kormányszervek talán az 1340-es tűzvész után költöztek át Budára, 1347 és 1355 között. Ezzel Budán is jelentős építkezések kezdőd- tek, amit jól jelez a Károly Róbert fiáról, István hercegről elnevezett torony, egyúttal a vár legmagasabb tornya.
 
 

A török idők első évei

    Az Anjouk, Hunyadiak és Jagellók alatt Buda városa kétségbevonhatatlanul az ország európai színvonalú, fényes építményekben gazdag központjává, fővárosává vált, de egyetlenegyszer sem került sor a város erőszakos bevételére. Talán ez is magyarázza, hogy 1526-ban, a mohácsi csatavesztés után, teljesen felkészületlenül érte a budai erősség parancsnokait és katonáit a fenyegető török ostrom híre. A várban tartózkodó Mária királyné, a beteg és öreg Bornemissza János, Mátyás király alkincs- tartója, az akkori várnagy és az éles szemű megfigyelőként híressé vált pápai követ, Burgio a vereség másnapján, csütörtökön értesültek a tragédiáról, s a menekülés mellett döntöttek. A városban csak a zsidók maradtak vissza, köztük a Buda kulcsait átadó Salamon fia József, akinek családja még a múlt században is kiváltságokat élvezett Szalonikiben. Magatartásukat talán a török előrenyomulás miatti pogromoktól való félelem motiválhatta. A törökök Kelenföld felől a budai oldalon vezető hadiúton közelítik meg a várat, amelyet minden harc nélkül vettek birtokba. Kemálpasazádé beszámolójában sok igazság van, amikor így ír: "Igen nagy és régi város... Egész területével, s lerombolhatatlan kastélyával a világ csodái közé tartozik. Falai közé ellenség még nem tette be lábát, s nem ejtette hatalmába..." A leírásban valószínűleg benne van a szemtanú véleménye is, miszerint a várat mint katonai erősséget a Zsigmond király uralkodását követő századokban elhanyagolták, s különösen a tűzfegyverek elterjedésének évtizedeiben vált teljesen elavulttá. Bornemissza János várnagyot már bírálták az 1520-as években a falak elhanyagolt állapota miatt, de ekkor már minden pénzt felemésztett a déli végvári vonal maradványainak karbantartása. A város által kiállított zsoldoscsapat, a vár őrsége a királyi udvari egységekkel, a tüzérség jó részével Mohácsra vonult, így a sikeres védelemre semmi esélyük sem lett volna. A mohácsi csatavesztéssel kezdődő 1526. évi megaláztatássorozat Buda harc nélküli elvesztésével és a megszállás harmadik napján, szeptember 14-én a Váralja felgyújtásával tetőzik. A budai királyi palota előtt álló bronzszobrok, a királyi könyvtár remekmívű kéziratai, a Hunyadi János által Nándorfehérvárnál zsákmányolt két hatalmas török ágyú, a Boldogasszony templom, a mai Mátyás templom kandeláberei mind Konstantinápolyba kerülnek hadizsákmányként. A törökök szeptember 21-én egy hajóhídon kelnek át Pestre, feldúlják a túlpartot is, majd délnek indulva elhagyják az országot.
    Buda magára hagyása jól mutatta azt a bénultságot, amelyet a király halála kiváltott az országban, az elkövetkező évek eseményei pedig a zavaradottságot, amit a trónharc, majd a kettős királyválasztás eredményezett. Erdélyi vajdaként már eleve az ország tekintélyes része feletti hatalom birtokában Szapolyai János ért hamarabb Budára az év november 1-én. Igaz, hogy Habsburg Ferdinánd december 16-áig még csak Pozsonyig jutott, de mögötte ott állt a Habsburg Birodalom segítsége. A Bécs előterében gyülekező 15-20 000 főnyi sereg parancsnoka Kázmér brandenburgi őrgróf lett, de a parancsnoki karba került az Itáliában hírnevet szerzett Nicolaus Salm, további sokat próbált és harcedzett tisztek társaságában. A csapatokat támogatta az új hajókkal bővített dunai flotta. Johann Katzianer vezetésével 1527 júliusára elfoglalták Pozsonyt és Nagyszombatot, majd Óvár, Győr, Komárom és Visegrád elfoglalásával fenyegették egyre jobban Budát. A Ferdinánd-párt zsoldjába fogadta a baranyai Vörösmartnál állomásozó dunai naszádos flotta 33 hajóját is, amelyek közül tíznek sikerült a Csepel-szigetig feleveznie. János király bevetette ellenük a Zsigmond király óta meg- lévő Dunai záróláncot - egy darabját néhány évtizede kiemelték a Dunából, és ma a Történeti Múzeum őrzi -, áttörtek a láncon és az azt fedező ágyútűzön, s csatlakoztak az esztergomi táborhoz. Szapolyai csekély, két-háromezres seregével eleve esélytelen volt a Ferdinánddal való megmérkőzésre. Valószínűleg helyesen döntött, amikor önszántából menekült el Budáról, s került a város - ismét egy puskalövés nélkül - Ferdinánd, immáron magyar király birtokába. Szimbolikus jelentőségű napon, augusztus 20-án vonult be a várba több ezres, díszes öltözetű fegyverese kíséretében, s csodálta meg mindazt, amit a török szultán csapatai épségben meghagytak. Pesttel ők is hajóhídon át tartották a kapcsolatot, s jelentős létszámú csapatokkal erősítették meg, Pozsonyba pedig postavonatot szerveztek. Nicolaus Salm Budáról indult el 5000 katonájával és 19 ágyújával, hogy végül Tokajnál megsemmisítő vereséget mérjen Szapo- lyai csapataira. Buda pusztulása azonban komoly mérvű lehetett, hiszen a beköszöntő telet Ferdinánd Esztergomban töltötte.
    A magyarországi trónharcok menetében, s Buda későbbi sorsában is meghatározó fordulat következett be 1529-ben, amikor Laski Jeromos közvetítésével, hosszas diplomáciai tárgyalások után körvonalazódott a Sza- polyai-párt és a törökök közti szövetség. Ezzel a magyarországi katonai erőviszonyokban is döntő fordulat következett be. 1529 májusában maga Szulejmán is hadjáratra indult, mégpedig Magyarországra. A Habsburg hadvezetés célja elsősorban Bécs védelme volt, ezért Budára csak néhány száz fős erősítést tudtak küldeni. A budai várkapitány, Nádasdi Tamás parancsnoksága alatt mintegy 2000 főnyi katona állt, ám azzal is számolnia kellett, hogy jó részük külföldi zsoldos, s így kitartásuk eleve aggodalomra adott okot. Szulejmán szeptember 3-án tábo- rozott le Kelenföldnél, János király pedig Pest közelében, a mai Margit-hídtól délre vert tábort. A nagyvezír Óbudánál táborozott, s onnan támadta a Váralját.
    A budai vár történetében ez az első, komoly, egyúttal már tűzfegyverekkel vívott ostrom. Talán éppen ennek, s sokkal kevésbé a zsoldosok harcértékének tulajdonítható, hogy az ostrom rendkívül rövid ideig tartott. Komoly erődítési munkákra 1526 óta még nem került sor, így a vár nem jelenthetett komoly akadályt egy tüzérséggel jól felszerelt sereg számára. A Várhegy megerősített vár- negyedébe visszavonuló csapatokat a magasabban fekvő városnegyedtől csupán egy szárazárok választotta el, így szinte védhetetlen volt. A török sereg szeptember 5-e és 7-e közt heves ágyú- és puskatűzzel pusztította a falakat, a Gellérthegyen elhelyezett török ütegek is eredményesen működtek. Egy jól célzott lövés lerombolta az István-torony jórészét. A többször is támadó török csapatokat a védők sorra visszaverték, noha Dzselalzáde Musztafa szerint "a várra támadó, a falaknak minden oldalát megrohanó sereg olyan volt, mint a tenger. A hit harcosainak csatakiáltásai és lármája a kék égig felhangzott... Mindenfelől dörögtek az ágyúk és ropogtak a puskák...". A szultáni sereg nagy létszáma, a szüntelen ostromok és nem utolsósorban a tüzérség akkor még szokatlan fizikai és pszichikai rombolása megtette  a hatását: a német zsoldosok elfogadták a törökök megadási felhívását, s szeptember 8-án feladták a Várat. Nádasdi, aki nem értett egyet a megadással, tehetetlennek bizonyult, hiába érvelt azzal, hogy bőségesen rendelkeznek még készletekkel. Nádasdinak végül is sikerül átmenekülnie János királyhoz, akinek a hűségére tért; a hadi rendben, zászlókkal, dobpergéssel elvonuló németeket azonban a janicsárok kifosztották és lemészárolták. A katonákkal a német polgárok egy része is elvonult, ekkor vesztette életét Freiberger Wolfgang budai bíró is. Az életben maradottakat pedig János király telepítette ki Németországba, nyilván német mivoltukból következő megbízhatatlanságuk miatt. Ma már kideríthetetlen, hogy a törökök szokásos zsákmányéhségét vagy egy német provokációra adott választ kell keresnünk az események hátterében.
    Szeptember 14-én kísérték fel Pestről János királyt a budai várba, hogy átadják neki ténylegesen is az ország feletti uralmat. A török szokások szerint tartott szertartás a szemtanú, Szerémi beszámolója alapján gyors volt, s a legkevésbé sem ünnepélyes: " a török csauszok Jánost a szultáni székbe ültették, háromszor mondták szláv nyelven: adjon neked a magasságos isten szerencsét és vitézséget Magyarország kormányzására és más tartományok vagy bir- tokok leigázására kezed uralma alá. ...ezután felkeltek s mindnyájan kiáltották török nyelven: Allah, Allah, Allah, Ő, háromszor." Szapolyai János hatalmának biztosítására Budán maradt a török szolgálatában álló kalandor, a velencei dózse törvénytelen fia, Ludovico Gritti, magyarosan Gritti Alajos, János király nagy reményű, de tragikus sorsú kincstartója, valamint több ezer török katona. A Bécs sikertelen ostroma után visszavonuló török szultánt János Óbudánál fo- gadja, s ekkor veszi át tőle a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket.
    A visszavonuló török csapatokat a Magyarországon immár tapasztalatokat szerzett Nicolaus Salm gróf irányítása alatt követték a királyi csapatok. A hadjárat célja Buda visszafoglalása lett volna, ám a mintegy 4000 főnyi támadó sereg lendülete megtört Esztergomnál, amelyet hasztalan ostromoltak. Esztergom alatt összecsaptak a szemben álló erők dunai naszádosai. Az ütközet kimenetele inkább Ferdinándnak kedvezett, de mivel már december közepe felé jártak, a királyi vezetés a visszavonulás mellett döntött. Az 1529. és 1530. évi események döntő fontosságúak a későbbi századok magyar történelme szempontjából. A Ferdinánd-párti királyi erők, megfelelő birodalmi támogatással, ekkor még vissza tudták volna foglalni az erődítés szempontjából még igen elhanyagolt Budát, s megfelelően kiépítve és megerősítve nagyobb török ostromok kivédésére is alkalmassá tehették volna. A magyarországi török előrenyomulást mindenesetre jelentősen hátráltatta volna, s Buda 1541-ben talán nem egyetlen puskalövés nélkül kerül a török kezére. A kettős királyválasztás tragikus következményei is most mutatkoztak meg teljes való- jukban: a magyar nemesség 1526. után négy évvel a törökökkel együtt védi hősiesen Buda várát, igaz, az ő felfogásuk szerint a törökkel szövetséges magyar király, János érdekében.
 
 

Az 1530. évi ostrom
Buda első sikeres védelme

    A hadjárat indításával, talán taktikai okokból, ismét kivártak Bécsben. 1529-hez képest azonban jó egy hónap nyereséggel jutnak túl Esztergomon. Nyergesújfalu és Lá- batlan között a Dunán ismét Ferdinánd flottája diadalmaskodik, amely ekkor 40 gályából és 40 naszádból áll. Az esztergomi érsek, részben megrettenve a Szapolyai segítségére küldött szendrői szandzsákbég barbár pusztításától, harc nélkül átadja a várat a Wilhelm von Roggendorf tábornok vezette jó 10 000 főnyi német, osztrák, spanyol, cseh és természetesen magyar katonaságnak. Vác és Visegrád elfoglalását követően, október 31-én érkeznek Buda falai alá.
    Meglepetésszerű ostromról mindesetre nem beszélhetünk. Időközben a János párti budai helyőrség megerősítésére csatlakozott a Gritti vezetésével Konstantinápolyból küldött 3000 török, Olcsarovicz Péter vezetésével vízi úton 800 rác és török fegyveres. Budát a Ferdinánd párti katonák olyan késedelmesen veszik ostrom zár alá, hogy még Szigetvárról is vissza tudják hívni az ottani várat János király nevében ostromló Nádasdi Tamás, Szerecsen László és Kászon bég által vezetett csapatokat. Nemcsak visszahívják, hanem áttörve az ostromlókon, be is jutnak a várba. A budai várban a katonai parancsnokok között ekkor Amadé István várnagy mellett ott találjuk Petrovics Pétert, Pöstyéni Gergelyt, Ártándy Balázst, Dóczy Jánost és Athinai Simont. Ugyanakkor a várban kevés volt a tüzér, a források mindössze két kiváló mesterről tesznek említést, s az élelmiszert sem sikerült a beérkező katonák számával arányos mennyiségben felhalmozni. A Dunán pedig összesen 22 naszád segítségére voltak kénytelen hagyatkozni. A várbeli védők száma Istvánffy Miklós szerint 8000, Szerémi György szerint 2000 volt, mindenestre bizonyos, hogy jóval többen voltak, mint amikor 1529-ben Nádasdi védte a várat a törökökkel szemben. A támadók dolgát a hirtelen hidegre és csapadékosra fordult időjárás mellett különösen Gritti nehezítette meg, aki nagy tapasztalattal és rátermettséggel, igen eredményesen szervezte meg a vár védelmét.
    A támadók a Duna jobb partján Vác felől érték el a fővárost. A németek, azaz a sereg nagyobbik része Felhévíz területén, azaz a mai Bem rakpart és Margit körút közötti részen táborozott le, a magyarok pedig a mai Vérmező melletti Martinovics-hegy védelmébe húzódtak. Az ostromlók így először az északi és nyugati oldalon próbálkoztak. Legerősebb ágyúállásaikat, tíz-tíz nagy faltörő ágyúval, a Szent Péter templomnál, illetve a Logodi oldalon, a mai Vérmező oldalában állították fel. Egy kisebb üteg a mai Széna tér és János kórház felől is tüzelt.
    Először háromnapos ágyútűzzel akarták megbontani a falakat. November elsejétől ágyúznak, ahogy az idő múlik, egyre jobb hatékonysággal. Egy nap akár 400 lövés is érte a falakat és a várbeli épületeket. A védőknek ilyen esetben két lehetőségük marad: vagy ellentűzzel védekeznek, ami most nem állt rendelkezésükre, vagy ki-kitörnek, és megzavarják az ostromlókat. Ez utóbbi sem járt túl sok sikerrel, ráadásul az összpontosított tűzerő hatására északon, az Országhok palotájánál november 4-ére rést ütöttek a falon. A német gyalogosok azonnal támadtak, s a falakon kemény kézi tusa bontakozott ki a támadók, illetve a török és rác védők között. Azonban hiába próbálkoztak jó kétórás küzdelemben, az egy ponton indított támadást a védők fölényesen visszaverték. Az ágyúzás a Logodi oldalon is eredményes volt, s több száz méter hosszan leomlott a fal. Itt azonban a fal magasabb volt, amelyet a szemtanúk leírása szerint a novemberi esők és hóviharok csúszóssá tettek. A támadók az itt indított rohammal sem jártak több szerencsével, mivel a védők minden eszközzel, kézi tűz- fegyverekkel, karddal, botokkal, a rácok parittyával szálltak velük szembe. Közben a védők a leomlott falrészeket alkalmi töltésekkel, földdel töltött boroshordókkal erősítették meg.
    Az általános támadásra Roggendorf november 10-én adott parancsot. Négy ponton indult meg a támadás, északkeletről, a mai Hilton szálló és a Mátyás templom vonalában keletről, valamint a Gellérthegy irányából délnyugatról. A délnyugati akció nem várt sikerrel járt: már négy zászlót sikerült kitűzni a vár fokára, s kis híja volt, hogy a támadók nem vetették meg lábukat a várban. A védők azonban a Szent György téren felállított tartalékot ügyesen mozgósították, s kiszorították a betolakodókat. A szorult helyzetben még a király is szakállas puskát ragadott, és eredményesen célzott, miként azt Szerémi visszaemlékezéseiben megerősítette.
    A támadóknak az élelmiszer-utánpótlás elvágása is fontos fegyverük lett volna, azonban ahhoz jóval több katonára lett volna szükségük, s a Dunát is teljesen az ellenőrzésük alá kellett volna vonni. A török naszádosok azonban károkat okoznak a német hajókban, s nemcsak a jelenlétükkel, hanem az általuk továbbított üzenetekkel is kitartásra buzdították a védőket. Így nem csoda, hogy Ölyvedi Menyhért királyi titkár naponta fogott friss halat a király asztalára - e tettéért később nemességet kapott -, az pedig még különösebb, hogy a Roggendorffal harcoló Török Bálint is élő csukákkal kedveskedik János királynak. Az élelmiszerhiány így is súlyos volt, olyannyira, hogy a törökök már a városbeli kövér nők megevésére gondoltak. Még több katona kellett volna ahhoz, hogy a török felmentő sereget vissza tudják verni, amelynek közeledéséről először november 20-án értesülnek. November 20-a így az ostrom fordulópontja lett, ahogy a magyarországi török hódoltság előkészítésének is. A Mohamed bég és Alsólindvai Bánfi János, János király 1530-ban megválasztott nádora által vezetett magyar-török felmentő serege közeledtére a kedvezőtlen időjárás, az elégedetlenkedő zsoldosok visszafordulásra bírják az ostromlókat. Már a 20-ára tervezett általános támadás is elmarad, s 22-én megindulnak Bécs felé. A leírtakból úgy tűnik, hogy pánikszerűen hagyták el a várost, hiszen a sereg beteg és sebesült katonái a várból kivonuló János pártiak kezére kerülnek, akik le is mészárolják őket. A német naszádokat is üldözőbe veszik, amelyeknek azonban elég idejük van rá, hogy Káposztásmegyernél a partra tegyenek hat ágyút, s szétszórják velük az üldözőiket. Bizony, a korabeli németek szerint is az ostromot "gúnyt szenvedve, pénz nélkül" hagyták abba. János király pedig kiváltságlevelek sorával jutalmazza a budai polgárokat. Werbőczy megfogalmazásában az oklevelek kiemelik, hogy a budai polgárság az ötven- napos ostrom alatt letette a hűség próbáját, tűrte az éhséget, a lóhúsevést, az ellenség ágyúinak pusztítását, boroshordóikat pedig a falak megerősítésére áldozták fel. Mindezekért a király a polgárokat egyenként is megnemesítette, s kötelezettségük pusztán a város erődítése maradt, a város címere pedig egy vörös zászlót tartó oroszlánnal bővült.
    A Ferdinánd-pártot valószínűleg nem vádolhatjuk meg azzal, hogy az erőviszonyokat illetően hamis illúziókban ringatta volna magát. Az ostrommal ugyanis egyidőben már ott tárgyaltak Isztambulban a követei, így a tárgyalások során az ostrom eredményét azonnal figyelembe vehették. Az előkészített egyéves fegyverszünet jóváhagyási tárgyalásait 1531 januárjában, Visegrádon, Roggendorf és Laski Jeromos véglegesíti. A Habsburgok további katonai kudarcai pedig 1538-ban a Nagyváradi egyezség megkötéséhez vezettek, ami a status quo elve alapján hagyta meg Jánost az uralma alatt álló területek, így Buda vára birtokában.
 
 

1540-1541 évi budai és pesti ostromok

    1540-ben azonban váratlan fordulat történik. Júniusban meghal János király, újdonsült felesége, a lengyel királylány, Izabella pedig csecsemő fia támogatására kéri Ferdinándot. Miután azonban a magyar országgyűlés Rákoson magyar királlyá választja a csecsemőt, János Zsigmondot, Ferdinánd szeptember 9-én utasítja Leonhard Vels tábornokot Buda elfoglalására. Októberre váratlanul erős és nagyszámú sereg gyűlt egybe Bécs alatt. A morva rendek 2000, Ausztria és Szilézia 500-500, Tirol 2500 gyalogost, s összesen 800 lovast biztosít. Brandenburg, Nürnberg és Augsburg 500-500 lovast küld, s ehhez még hozzáadhatjuk az 1500 főnyi magyar lovasságot és a dunai hajókat. 
    Budán egy bizonyos spanyol lovag, Coda már szeptember végén megjelent ura hadüzenetével, miközben Vels serege október 5-ére eléri Esztergomot, amit 18-ára Visegrád és Vác bevétele követ. Buda védelme a csecsemőkirály gyámjaként és serege főparancsnokaként Török Bálintra hárult, aki Budán 1000-1000 magyar és rác lovas, valamint 2000 gyalogos felett rendelkezett. Szerémi visszaemlékezése szerint a magyarok racionálisan számot vetettek azzal, hogy ha átpártolnak is a Habsburgokhoz, ezek fegyveres ereje nem lesz elegendő, hogy a törökökkel szemben megvédje őket. A történelmi események alapján az érvelésben kétségkívül van némi igazság. Vels október 21-ére érte el Óbudát, s elsőként ismét északról próbálkozott a falak megközelítésével. A védők szokásos kitörései, a dunai összecsapások mellett folyamatos politikai tárgyalások folytak Vels, illetve János Zsigmond gyámja, Martinuzzi Fráter György között. A Habsburg diplomácia és hadvezetés úgy gondolta, hogy a Ferdinánd iránt engedékenyebb, ingadozó Izabella személye szükségtelenné teheti a kétes kimenetelű ostromot. Vels Ferdinándnak mindenesetre azt jelenti, hogy a várat legutóbbi, 1530. évi ostroma óta jelentősen megerősítették, felszerelték hadigépekkel, lőszerrel és élelemmel, s véleménye szerint a vár ostroma eleve reménytelen vállalkozás lenne. Könnyen lehet, hogy Vels azért kényszerül magyarázkodásra, mert a sereg, emlékezve az egy évtizeddel korábbi, nagy áldozatokat követelő ostromra, hallani sem akar nyílt támadásról. Miként Salm írja a táborból: "a sereg katonáit félelem szállta meg." Azonban az is tény, hogy tudunk a János király szolgálatában a várat megerősítő olasz várépítészekről, így Domenico da Bologna tevékenységéről. A királyi várnak a Gellérthegy felé néző rendkívül sebezhető oldalán egy nagyméretű, ágyúállásokkal megerősített rondellát emeltek, amelyet a törökök Nagy Olasz bástyának neveztek, az ottani kaput pedig a védhetőbb dunai oldal felé nyitották meg. A megépült kapuvédő barbakán típusú elővédmű sikeresen oldalazta a falakat mind a Duna, mind a Buzogány torony irányába. A rondellától a Dunáig, mint azt újabban Végh András összefoglalta, a korábbi falak elé fedett védőfolyosót, kazamatát emeltek, a völgyzáró falak alkotta Vízivár sarkait pedig két toronnyal erősítették meg. Az északi oldalon a Bécsi kapu biztosítására az Országhok palotája helyén a hatalmas Erdélyi bástyát emelték, ahonnan a kaput és a lejtőket egyaránt biztosítani lehetett. A kapu közvetlen védelmére további bástyákat emeltek. Az északnyugati saroktorony elé pedig egy nagy rondellát építettek a bástya védelmére és több körívben a lejtő pásztázására. János király oldalazásra alkalmas, szokatlan formájú védőművei ugyan nem szabályos olasz rendszerű erődítések voltak, de a későbbi ostromoknak sikerrel álltak ellen, s a védőművek egyes elemei a 17-18. századot is megélték.
    Az ostromlók száma időközben már a tízezret is elérhette, 30 faltörő ágyújukkal mégsem adtak le egyetlen lövést sem a várra, noha a Dunán rendelkezésükre állt még három nagy vitorlás gálya, 32 darab 16-20 evezőspáros naszád és tíz gyors tengeri brigantino. Az elhúzódó tárgyalások természetesen a védők erejét növelték, hiszen a laza ostromgyűrűt kihasználva közben élelmiszerszállítmányhoz, illetve további fegyveresekhez jutottak. Vels persze nem értesült arról, hogy a szendrői és boszniai török segédcsapatok Tolnánál elakadtak, mivel a zajló Dunán képtelenek voltak átkelni. A Pestre való átkelés és a város november 14-i katonai elfoglalása nem növeli számottevően Vels esélyeit, inkább pótcselekvésről van szó, a visszavonulás előtt valamiféle harci siker eléréséről. November 21-én Vels egy jelentős létszámú pesti helyőrség hátrahagyásával megindult a Duna mentén Bécs felé, katonáit azonban Tata és Pápa környékén telelteti át.
    A pesti falakkal védett városban hátrahagyott katonaság azonban teljesen másképpen viselkedik, mint a fősereg Budánál. A Varkoch Györgyre bízott, közel négyezer fős helyőrség keményen kitartott. Furcsa módon, de az ostromok során nem szokatlanul, az ostromlókból ostromoltak lettek. 1541 márciusában a János Zsigmond pártiak elfoglalják Vácot, majd a törökök Mohamed, szendrői bég vezetésével  március 20-án kezdik meg Pest módszeres ostromát. Pestet a budai oldalról több helyről is tűz alatt tartják, így a Duna-parti Vízivárból és hat falkonnal a Gellérthegyről. A nagyobb hatékonyság érdekében Martinuzzi hajón viteti át a budai ostromtüzérség egy részét, 8 faltörőt, 2 mozsarat, 4 falkont és sajkaágyút, kiegészítve 300 szakállas puskával.
    A támadó törökök északról, a Bécsi kapuval szemben próbálják a döntést kierőszakolni. A kaputól 200 méter távolságra állítják fel két ágyúállásukat, s március 25-étől kezdve az első napon 73 lövedéket lőnek ki, a második napon már 157-et, a harmadik napon pedig már 337 lövés rombolja a városfalat. Hiába omlik le 4-5 méter hosszan a fal, s hiába robbantják be magát a kaput is, a török gyalogság nem érzi magát elég erősnek a rohamhoz. A következő napokban 606 lövéssel próbálkoznak a támadók, majd április első napjaiban következnek a gyalogos rohamok, mindhiába. A fala- kon már áttört támadókat a belső sáncok mögül tüzelők az utolsó pillanatban még visszaszorítják. A törökök végül április 4-én vonulnak el Pest alól, biztonságban tudván Buda várát.
    Ferdinánd azonban 1541-ben ismét megkísérli Buda birtokba vételét, kihasználva a pesti hídfő biztosította lehetőségeket. A hadjáratra már februárban adót vet ki, április derekán pedig a Budát jól ismerő, igaz ekkora már 60 éves és beteg tábornokot, Wilhelm von Roggendorfot nevezte ki parancsnoknak. A regensburgi birodalmi gyűlésen megszavazott jelentékeny zsoldpénzt felhasználva 25 000 főnyi osztrák, német, cseh és morva sereg gyűlt egybe Bécsnél. Ezúttal ostromok sem lassították az utat, hiszen Esztergom és Visegrád is Habsburg kézen volt. 30 nagy erejű ostromágyúval május 3-án vernek tábort Óbu- dánál.
    Vels azonban nem mindenben túlzott: az 1530. évi ostrom után a budai váron valóban jelentékeny átalakításokat, erősítéseket végeztek el. Istvánffy Miklós történetíró igazolja Roggendorf meglepetését. A Várat ismét szilárd elhatározással védik a magyar főurak, most Fáter György, Petrovics Péter királyi gyámok, Battyány Orbán budai várnagy, Markos Bálint, a kis király keresztapja, Werbőczy István, a török követségből hazatért kancellár vezetésével, egy 2000 fős sereget irányítva. Ferdinánd szövetségesének talán csak az anyakirálynő, Izabella volt tekinthető, aki már többször megígérte Buda átadását a Habsburgoknak, de hatalma és ereje most sem volt szándéka megvalósításához.
    A Vár átadását célzó sikertelen tárgyalások után, szemben az 1540-ben történtekkel, kemény ostrom következett. Először három napi ágyúzással a Duna-parti Vízivárat tették használhatatlanná, tönkretéve ezzel a Vár vízellátását. A Vár ostromtervének elkészítésére a fővezér most érdekes módon nem vállalkozott. Bécsbe küldte meg a Vár alaprajzát, s az ottani haditanácskozásra bízta annak eldöntését, hogy melyik oldalról támadjanak. Az így jóváhagyott tervnek megfelelően az egyik, Perényi Péterre bízott ágyúállás a Szombat (Bécsi) kapu és az északkeletei szögletbástya között, a másik, a Roggendorfra bízott, a déli nagy rondellával szemben, a Gellérthegyen épült ki. A tüzérség parancsnoka, Nicolaus Leissner erős sánccal védi az ágyúkat - 29 nagy, 4 kisebb ágyút, 6 falkont -, körös-körül levert cövekekkel veszi körbe, s a Várhoz hasonló erődített hellyé alakítja őket. A harmadik ágyúállás a Gellérthegy mögötti Madárhegyen (Naphegy), a mai Budaörsi út felett épült ki, az esetleg érkező török felmentő sereg távoltartására. A körültekintő tüzérségi támadásnak meg is van az eredménye, a déli rondella falkoronája beomlik, a magaslatokról a várudvarra is be tudnak lőni. A védelem csak György barát fáradhatatlan lelkesedése miatt nem omlik össze.
    Május közepétől a Gellérthegyről elvitt ágyúkkal a mai Pauler utca környékéről, az akkori zsidó temetőből a Logodi vagy Fehérvári kaput veszik tűz alá. A 150-200 méterre elhelyezett lövegek nagy pusztítást végeznek, június 1-jére a fal és a mögötte emelt földsánc egy hosszabb szakaszon leomlik. Eközben éjjeli támadásokkal felszámolják az előretolt posztokat, amelyek a nyugati várfal alatti királyi kerteket védik. Június 2-án nemcsak ezen a falszakaszon, hanem északon, a Szombat (Bécsi) és Erdélyi bástya között is támadásba lendültek, de a két ponton folyó támadás kevés volt az erők megosztására. Hiába jutottak fel a falra mindkét helyen, a védők koncentrált ellentámadásai kiszorították őket. A dunai naszádosok még kevesebb siker reményében támadtak a Duna felőli oldalról, a mai Táncsics Mihály utca és a Mátyás templom vonalában. Roggendorf ekkor utasítást ad aknászainak a folyósok elkészítéséhez, de a budaiak Nagybányáról származó aknászai ügyesen védekeznek ellenaknák fúrásával.
    A másfél hónapja tartó ostrom, látszólagos sikertelensége ellenére is, megtette pszichológiai hatását. A védőkben ilyenkor mindig meginog a hit, hogy valóban küldenek-e számukra felmentő csapatokat, riadtan konstatálják készleteik fogyását, a szűkös vízkészletet. A palotában már a szekrényekkel tüzeltek, a víz majdnem olyan drága lett, mint a bor. György barát akaratával szemben, s a szultán által a várba bejuttatott biztató levél ellenére a budai városi tanács az ostromhelyzet megszüntetésére, azaz a kapitulációra szánta el magát. A szervezkedő polgárok, Turkovics Miklós budai bíró vezetésével, az akkor már György barát által fogva tartott Izabella belegyezését megszerezve levelezést kezdeményeztek Roggendorffal az átadás felté- teleiről. Június 14-én éjjel a Boldogasszony temető felőli kis kapun bocsátották be a két zászlóaljnyi németet, de a Fráter György pártiak még időben észreveszik a beszivárgókat, s menekülésre késztetik őket. Az akció meghiúsulása miatt komoly felelősség terheli Roggendorfot, mivel ha a németek helyett magyarokat küldött volna, akkor az éjjeli őrszemeket a városházánál könnyen meg lehetett volna téveszteni. A Várban azonban még így is komoly zavar támadt, amit egy gyors, határozott akcióval az ostromlók kihasználhattak volna.
    Közben a szultáni sereg 1541 tavaszán elindul Isztambulból. Mohamed pasa igen lassú vonulás eredményeként csak június 10-én érkezik Kelenföld térségébe. A török tüzérek a Csepel-sziget északi csúcsán építik ki először állásaikat, amivel egyúttal a Habsburg flotta akcióit is blokkolni tudják. Még folytak a Gellérthegy előterében a kisebb török-magyar lovas összecsapások, amikor júliusban a szultán elhagyja Belgrádot. Ekkor már a támadóknak csak kevés idejük marad hátra. A harcok az ostrom utolsó előtti napján, augusztus 20-án lángoltak fel utoljára, váltakozó hadiszerencsével. Perényi Péter ügyes hadicsellel szétszórt puskaport gyújt meg a sáncait támadó törökök alatt, akik így nagy veszteséget szenvednek. A másik oldalról azonban Török Bálintnak egy huszáros támadással sikerül felszámolnia a gellérthegyi Habsburg-sáncokat. Véres harc bontakozott ki a Csepel északi részén lévő kis szigetnél, a Nyúlfutási zátonynál kiépített Habsburg támaszpont birtoklásáért, amit végül is Mario Speciacasa flottaparancsnok és Ebersdorf táborparancsnok ellentámadása megoltalmazott.
    A Csepel-sziget előterében folytatott harcok során elsüllyedt egy német félna- szád, amelyet 1873-ban emeltek ki a fegyverekkel együtt, s adtak át a Nemzeti Múzeumnak. A "Kopaszi-zátonyi"-lelet 16 tűzfegyvere arra utal, hogy a 14 fős személyzetet további lövészekkel erősítették meg, a naszád két végére pedig forgószakállas puskát helyeztek el. A leletek tanúsága szerint maguk a katonák a korszak legjobb felszerelésével rendelkeztek, délnémet műhelyekben készült fegyverekkel, keréklakatos elsütőszerkezetekkel, kardokkal, szablyákkal, mellvértekkel és sisakokkal.
    A közeledő török sereg azonban ismét visszavonulásra készteti a Ferdinánd pár- tiakat, s augusztus 21-én éjjel átvonulnak a pesti partra. Verancsics szerint ekkor - furcsa módon - a frissen érkezett német és cseh csapatok vannak a visszavonulás ellen, de a parancsba beletörődnek. A mai Döb- rentei tér vonalában vertek hajóhidat, s azon vonultak át ágyúikkal és lovasaikkal. Az átkelést azonban észreveszik a Várból, értesítik a törököket, s maguk is kitörnek a Várból és a Vízivárból. A Várban nagy tüzekkel világítják be a Gellért- és Várhegy közti katlan- ban rekedt több ezres gyalogságot. A törökök szárazon és vízen egyaránt támadnak, s nagy veszteséget okoznak az átkelés közben megzavart seregnek, amelynek fővezére, Roggendorf egyébként is lőtt sebtől vérezve sátrában fekszik, és Bécs felé menekültében bele is hal sérülésébe. A német hajóhad elmenekült, de a túlparton rekedt több ezer főnyi gyalogságot lemészárolták, illetve fogságba ejtették. Szulejmán naplójának élénk leírása szerint az éj sötétjében moszlim és gyaur, hívő és hitetlen úgy összekeveredett egymással, hogy az igazhitűek csak az ágyúk villanásai és a kardok csillogása mellett voltak megkülönböztethetők a pokol lakosaitól. A török hajóhad másnap reggel köt ki Pestnél, s ejti fogságba, gyilkolja le Roggen- dorf még ott maradt csapatait, hiába harcol nagy vitézen 800 magyar huszár. A török szerzi meg a kitűnően felszerelt Habsburg- sereg teljes felszerelését, ostromágyúk és mozsarak sokaságát, lőporos hordók százait, továbbá két folyami naszádot.
 
 

1541. augusztus 29.

    Mire a szultán augusztus 26-án Buda alá érkezik főseregével, a csatáról már csak a Ferdinánd pártiak hullái tanúskodnak, amelyek a nyári melegben akadályozzák a szultáni tábor kialakítását. A szultán üdvözlésére a király gyámjai, Fráter György, Török Bálint és Petrovics Péter vállalkoznak. A törökök jóindulatának megnyerésére 600 német és cseh foglyot adnak át, akiket Roggendorf seregéből zsákmányoltak. Majd a szultán Logodon felállított sátrából nézi végig a foglyok lemészárlását. Ezt a sorsot, nyilván a remélt váltságdíj miatt, csak a legmagasabb rangúak kerülték el.
    Augusztus 28-án a szultán nevében adta át Ali aga, a csausz-basi a végzetes meghívást  Izabella királynénak és a magyar vezetőknek, János Zsigmond udvari méltóságviselőinek és a budai elöljáróknak. A történet részletei jól ismertek: a magyar vezetőkben felébredt az óvatosság, Szerémi szerint Török Bálint foglalta össze a magyarok kételyeit, és Werbőczy adott feleletet rájuk: "Én csodálkozom rajtad Bálint, hogy még kételkedsz a törökök császárában. Hát nem megmondtam nagyságodnak, hogy a török császárnak szavai olyanok, mint az evangélium?" Meglehet, hogy a sokszor túlzó krónikás, Szerémi utólagos szellemességével van csak dolgunk, s a vita valójában racionálisabb érvekkel folyt; tény, hogy az adott helyzetben a török csapatoktól körülvett magyar vezetőknek valós választási lehetősége nem volt. A mohácsi csata 15. évfordulóján, augusztus 29-én járult a menet a csecsemő János Zsigmonddal a szultán színe elé. A szultán kedvesen fogadta őket, jóindulattal vette az átnyújtott ajándékokat.
    Közben azonban - Istvánffy Miklós előadása szerint - török csapatok vonulnak fel a Várba, hogy megtekintsék Budát. A végső parancsot a janicsárok vezetője adta ki, aki személyesen utasította a janicsárokat a budai polgárok fegyvereinek összegyűjtésére, a város stratégiai pontjai, mindenekelőtt a kapuk megszállására. A városban lévőket részben távozásra kényszerítik, de magukkal vitt értékeiket, adott szavukkal ellentétben, elvették, és megfélemlítették őket. Budát végleg birtokba vették, s egy új török tartomány, a budai vilájet központjává tették meg, s rögtön ki is nevezték az új budai pasát. A Boldogasszony templomot mecsetté alakították át, a szultán sátrát pedig a Szent György térre helyezték át. Szeptember 2-án a Boldogasszony templom tornyából a müezzinek énekelték az imára hívó éneket, amikor a szultán a Logodi kapun át felvonult a Várba. János Zsigmond, az anyakirályné és kísérete a Szentkoronával szeptember 5-én hagyja el a várost, Pest érintésével, Erdély irányába. Budát a törökök 4-5000 főnyi janicsár, lovas és naszádos erővel erősítették meg, majd a szeptember 15-én visszaindult a szultáni sereg.
 
 

A történet lezárul, 1542

    A budai vár ostromainak korai története a köztörténeti kronológiával szemben nem 1541-ben, hanem egy évvel később zárul. Ekkor tettek ugyanis még egyszer kísérletet Ferdinánd csapatai a budai vár visszaszerezésére. 1541 nyarára, június elejére mintegy 38 ezer fős birodalmi sereg gyűlt egybe Bécs alatt, hogy július 8-án meginduljon a Fekete hercegnek nevezett Joachim brandenburgi őrgróf vezérlete alatt Buda ellen. A birodalmi gyűléseken ugyan egy még erősebb és nagyobb létszámú sereg felállítását határozták el, de a meginduló csapatok így is az eddigi legnagyobb létszámú sereget jelentették. A nagy létszámú nemzetközi erő, német, olasz és magyar csapatok - a naszádosokkal együtt létszámuk a 60 000-et is meghaladta - most a Duna jobb partján, igen lassú menetben közelítették meg Budát, majd a Szentendrei sziget északi végében felállított kettős hajóhídon keltek át a folyón, és a pesti oldalon vonultak tovább. Az útvonal kiválasztásban szerepe lehetett annak is, hogy a vezérek érezték, a heterogén nemzetközi erők irányításában nincsen elég tapasztalatuk, s talán időt akartak biztosítani csapataiknak a törökkel szembeni harci tapasztalat megszerzésére, a keresztény egységek katonái közti együttműködés kialakulására, a hatalmas sereget kiszolgáló utánpótlás megszervezésére. A támadáshoz egyébként kedvező időpontot választottak, a töröknek még nem volt ideje, hogy a Várat megerősítse, s a hosszabb ostromok  kivédéséhez szükséges készleteket sem sikerült felhalmozniuk az ekkor már 10-12 000-re duzzadt védősereg számára.
    A törökkel szembekerülve azonban semmi sem a terveknek megfelelően alakult. A szeptember utolsó napjaiban ostrom alá vett Pestet a Juszuf szandzsákbég vezette török sereg elszántan védelmezte, s az október elejei támadásokat is bátran visszaverte. A támadó tüzérség - 40 nagy faltörő és 20 kisebb falkon ágyú - naponta több ezer lövést adott le a falakra, 70-80 méter hosszúságban ledöntötte a város falait, az október 5-ei általános támadás, a pápai zsoldban harcoló olaszok vitézsége ellenére is, kudarcot vallott. A bástyákat elfoglaló támadók előtt a védők újabb töltéseket emeltek, s visszaverték a rohamokat. A budai oldalon gyújtott örömtüzek jelezték, hogy a sikert a törökök döntő győzelemnek tekintették, s az ostromlók sem vélekedtek másként. Az ostrom menetében a keresztények számára apró sikernek volt tekinthető, hogy megszerezték a Margitszigetet, s október 1-jén az olaszoknak és a magyaroknak sikerült lépre csalniuk Pestről egy 3000 fős török csapatot. Éppen ehhez a katonai akcióhoz kapcsolódva érkezik meg az ifjú gróf, Zrínyi Miklós 400 horvát lovasával. Noha a török felmentő sereg ekkor még csak mesze lent délen, Péterváradnál járt, a Pest alatt összehívott haditanács október 7-én úgy döntött, hogy tábort bontanak, s viszonylag rendezetten, szárazon és vízen visszavonultak Bécs felé. A törökök még így is tetemes hadizsákmányra tettek szert hajókban, fegyverekben és egyéb felszerelésben. Ezzel a bécsi hadvezetés beletörődött, hogy Budát nem tudja visszahódítani, s ötvenhat évet kellett várnia, amíg ismét kísérletet tehetett Buda visszaszerzésére. A következő évben pedig a budai fiaskó logikus következményeként elesik Esztergom, Tata és Székesfehérvár erőssége.
 
 

Függelék

Buda 1530. évi ostroma Szerémi György, Szapolyai János udvari káplánja elbeszélésben:

    "Több mint kétezer embere volt János királynak; a németek szám szerint kilencezren voltak. És jöttek a németek vízen tizennégy gályával; vitorlával felszerelve; volt negyvenegy naszádjuk; a gályák közt egy különösen nagy volt, s tele volt nagy ágyúkkal. Ezt a nagy gályát külön engedték leszállni a vízen az ágyúkkal a Szent Antal-monostorral szemközt.[1]
    Már ostromoltak minket a németek Mindenszentek vigíliáján.[2] Én mindjárt meggyóntam, s lementem a várból Buda városába, a Boldogságos Szűz Mária-templom kertjébe.[3] Mindjárt lőttek egyet a hadinépekre, akik ott álltak, s azt a golyót elvittem János királynak a budai várba... Már ostromoltak és mindenfelől szorongattak bennünket, mint Holofernesz[4] a betuliaiakat. Egy kijárásunk a várból a Madárhegyre[5] mégis volt, akik a lovakkal együtt a szőlőhegyek szőlőjéből táplálkoztunk. Hogy ezt megtudták a németek, azonnal állítottak a kishegyre egy ostromtetőt, s odahoztak a hajókról két ágyút. Most már valóban be voltunk szorítva, s szűk járásunk maradt.
    Volt nálunk egy ágyús, név szerint András, szerzetes Szent Ágoston rendjéből, s egy László nevű ember, szintén ágyús; mester volt ez sok csalafintaságban; több ágyúsa nem volt a királynak rajtuk kívül. Volt egy német is a várban, de gonoszul és hűtlenül szolgálta a királyt, mert sok port töltött az ágyúkba, és az szétvetette az ágyúkat. Én ezt láttam, megfeddettem őt, s azonfelül megmondtam a királyi fenségnek; s a király megparancsolta, hogy többet az a német ne dolgozzék.
    És már ágyúzni kezdtek a Mindenszentek ünnepnapján;[6] ebéd után nyolcat és a következő napon százat lőttek minden részről Buda városára és a falakra. A király megparancsolta, hogy minden golyót, amit megfoghatnak, vigyenek a budai várba; minden egyes golyóért adjanak nekik tizenkét garast...
    A második napon elkezdték lőni a város falait reggeltől egészen esteledésig. Négyszázat lőttek a nagy ágyúkból, s a golyókat ily módon vitték Buda várába; mindegyikért tizenkét garast kaptak János királytól. A budai várfalat Országh Ferenc háza[7] felé földig lerombolták, de a tornyot sohasem tudták szétrombolni a gépekkel, olyan erős volt. Amikor már a budai fal leomlott, a német gyalogosok mindjárt támadásra jöttek. Hogy megtudták a törökök és a rácok, hogy jönnek, vígan felálltak a töltésre, sok derék tizedest a németek közül megöltek, fejüket kopjára tűzték s merészen fenyegették meztelen kardjukkal a németeket. Kiegyenesedve álltak a töltésen; semmit sem féltek a törökök, sem a rácok; örültek a zsákmányuknak, mert a németek általvetőjében találtak aranyforintokat. A törökök bizony örültek a hadibecsületnek. Gritti úr[8] egy töröknek nyolc aranyforintot akart adni, de nem fogadta el, hanem mondta: Menj csak, ad nekem a törökök császára.
    Már másodszor jöttek támadásra a németek; a városba Logod felől akartak betörni. A magyarok megijedtek, a törökök pedig örültek s mondták: Bizony, mi nem félünk, mert a város hegyre van építve, míg feljön az ellenség, nagyon ki lesz fáradva. És a magyarokat a város faláról, a vártáról elterelték. Csak ők voltak ott kardokkal és fütykösökkel, s a rácok parittyákból kövekkel árasztot- ták el a németeket; mint az eső, szállt föléjük. Ott sok hadnagyot megöltek, kik száznagyok voltak, kik tíznagyok....
    Harmadszorra már a végén nagyon sok páncélos jött rohamra a Duna folyó felől, igen sok hadinép. Kezdett a német párt a város falára rohanni négy helyen, mégpedig Országh palotája felől, másodszor s Szent Miklós kolostor[9] felől, harmadszor a Boldogságos Szűz Mária-templom felől, negyedszer a budai várnak szentgellérti hévizei[10] felől...
    A Szent Gellért felől ekkor már négy zászlót tűztek ki a németek Buda vára alatt. Puskám a királyi fenség kezében volt. A hévízi részre futottunk a vár folyosóján s a király kiragadta a puskát kezemből. És más káplánok, nagyok voltak és erősek, fegyvert ragadtak a király mellett, s lőport vittek, a puskákba, a szakállasokba töltötték, s így nyújtották a király kezébe. A puskából lőve a vízen négy naszádos tisztet ölt meg egyedül a király.
    Ez volt Szűz Mária fogantatása vigíliájának napján,[11] amikor már lóhússal táplálkoztunk, s az Isten segítségével megszabadultunk a német hadinép támadásától. Sokan feküdtek hanyatt szerte a városban, s sokat élve hajtott az izmaelita nép Buda várába. És beledobálták az élőket a Friss palotához[12] közel lévő mély kútba... De a törökök és rácok nem tudtak a németek távozásáról. Megkérdezték a törökök, vajon van-e ott néhány kövér nő? Mondták: mert lóhúsunk már nincs, és tudjuk, miképpen kell megsütni őket, megfőzni és megenni. Amikor ezt az asszonyok meghallották, nyomban reszketni kezdtek, s nagy buzgón imádkoztak az istenhez. A következő nap felszabadultunk az ostrom alól, Szent Tamás apostol napján,[13] akinek ünnepe Krisztus születése előtt van."
    (Erdélyi László alapján fordította Juhász László. Bp., 1961, 50. fej., 206-263. old. Latin eredeti: kiad. Juhász L.: Georgius Sirmiensis: Epistola de perditione regni Hungarorum. In Bibliotheca Scriptorum Medii recentisque Aevorum.)
 
 

Irodalom

A vár ostromaira összefoglalóan: 
    Sugár István: A budai vár ostromai. Bp., 1979. 
 

A kezdetekre: 
    Györffy György: Pest-Buda kialakulása. Budapest története a honfoglalástól az Árpád-kor végi székvárossá alakulásig. Bp., 1997. Anonymusra és a kezdetekre: 98-99., Óbuda kezdeteire 88-89., a tatárjárásra 120-120., IV. Béla szerepére 138-140., Buda helyrajzára 141-149. old.
    Kumorovitz L. Bernát: Buda (és Pest) fővárossá alakulásának kezdetei. Tanulmányok Budapest Múltjából, 18. kötet. Bp., 1971 7-53. old.
    Bencze Zoltán: Jelentés a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum udvarán 1987 végéig folyt ásatásokról. Hadtörténelmi Közlemények, 35 új. f. 1988, 178-195. old. 
 

Források: 
    Anonymus. A magyarok cselekedetei. Anonymus és Kézai Simon: A magyarok cselekedetei. Ford.: Veszprémy L. és Bollók János. Bp., 1999. 7-86. old.
    A tatárjárás emlékezete. Szerk. Katona Tamás. Bp., 1981.
    Budapest történetének okleveles emlékei. 1148-1301. Kiad.: Gárdonyi Albert. Bp. 1936.
    Budapest történetének okleveles emlékei 1382-1439. 1-3. kötet, Bp., 1987.
 
 

Az 1526 utáni eseményekre:
    Szakály Ferenc: Hadügyi változások a középkori magyar állam bukásának időszakában. Magyarország hadtörténete 1. Kötet. Főszerk.: Liptai Ervin. Bp.,1984, 134-180. old. 
    Kubinyi András: A középkori magyar főváros utolsó évei. Budapest története II. Szerk.: Gerevich László-Kosáry Domokos. Bp., 1975. 207-214, 227-231. old.
    Fekete Lajos-Nagy Lajos: Budapest története a török korban. Budapest története, id. mű. 199-206, 337-338. old.
    Gritti személyére: Szakály Ferenc: Vesztőhely az út porában. Gritti Magyarországon 1529-1534. Bp., 1986.
    Iványi Béla: Buda és pest sorsdöntő évei. Tanulmányok Budapest Múltjából 9.1941 32-84. old. 
    A Kopaszi-zátonyi leletre: Kovács S. Tibor: A Kopaszi-zátonyi fegyverek. Folia archeologica 43, 1994. 251-277. old. 
    A képi ábrázolásokra: Gerő László: A budai vár helyreállítása. Bp., 1951. 
    A vár első erődítéseire: Bánfi Florio: Domenico da Bologna architetto della fortezza di Buda. L'Archiginnasio 30/1935, 56-71. old.
    Végh András: A középkori várostól a török erődig. Budapest régiségei. 31. kötet, Bp., 1997, 295-313. old.
    Détshy Mihály: Adatok Joannes Maria Speciecasa hadiépítész életpályáról. Emlékkönyv Gerő László nyolcvanötödik születésnapjára. Bp., 1994, 227-234. old.
 

Források:
    Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Ford.: Juhász László, Bp., 1962.
   Szerémi György emlékirata Magyarország romlásáról. Ford.: Juhász László. Bp. 1961.
   Buda 1541. évi bevételéről Mazza Antal egykorú jelentése. Kiad.: Nyáry Albert. Történelmi Tár, 20, II. folyam, 8. kötet, Bp., 1875. 190-240. old.
 

[1] Azaz a budai oldalon, a Szt. Gellért egyháznál.
[2] 1530. október 31.
[3] Azaz a Nagyboldogasszony templom, a mai Mátyás templom.
[4] Bibliai kép, Holofernész az asszír király hadvezére.
[5] A mai Naphegy.
[6] 1530. November 1.
[7] Eredetileg a pénzverőház, Kammerhof. 1456 után kapják meg az Országhok.
[8] Ludovico Gritti, János király szolgálatában 1531-től az ország kormányzója.
[9] A domonkosok kolostora, a mai Hilton szállodánál.
[10] A mai Rác fürdő forrásai.
[11] Azaz december 7.
[12] A Zsigmond király által épített európai hírű palota, később alatta volt a királyi arzenál.
[13] 1530. december 21.

 

Budapesti Negyed 29-30. (2000/3-4) > Domokos Gy.: Buda ostromai