Évkönyv

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

A csik-somlyói róm. kath. 7 osztályu gymnasium tudósitványa az ... tanévről
https://epa.oszk.hu/02600/02631

A csiksomlyói róm. kath. tanitóképezde értesitője az ... tanévről
https://epa.oszk.hu/02600/02633

A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről
https://epa.oszk.hu/02600/02632

A székely-udvarhelyi rom. kath. föl-gymnasiumnak ... tudósítványa ... tanévben
https://epa.oszk.hu/02900/02939

Noszky Jenő: Salgótarján és barnakőszénbányászata, különös tekintettel a néprajzi viszonyokra
https://mek.oszk.hu/05800/05814