Készült a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának az országos elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztésére kiírt "Telematikai pályázatára" (beadási határidő: 2002.03.31.). A pályaművet az OSZK nyújtotta be. Készítette: Moldován István.


 

A magyar folyóiratok központi elektronikus szolgáltatásait biztosító rendszer
tervének kidolgozása és mintaalkalmazások létrehozása

 

A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása

A pályázat célja, hogy:

I. Kidolgozzon egy átfogó projekt-tervet a magyar folyóiratok központi elektronikus szolgáltatásaira;

II. Minta-alkalmazásokat készítsen a projekt-tervben megfogalmazott, kidolgozott célokra;

III. Biztosítsa a széles körű kommunikációt a projekt által érintett intézményekkel, szakértőkkel, valamint a nyilvánossággal. Ebből a célból a könyvtárak, kiadók, szerkesztőségek, egyéb intézmények számára rendezvényeket, oktatást szervezzen, az elkészült anyagot Interneten közzétegye, és módszertani ajánlásokkal nyújtson segítséget

 


 

A jelenlegi helyzet

Amint az világszerte megfigyelhető, a hazai tudományos és kulturális életben, valamint az oktatásban is egyre nagyobb súlyt kapnak a folyóiratok. Ennek okai részben a kisebb terjedelemből eredő gyorsabb átfutás, részben pedig a relatíve kisebb költségigényben keresendőek. Az egyes tudományterületek újdonságai, a viták, hozzászólások jóval hamarabb megjelennek egy-egy folyóiratcikkben, amíg kiérlelve, egy átfogó szakkönyvbe nem kerülnek a letisztázott eredmények.

A folyóiratok súlyának és számának növekedésével a hazai könyvtárügy információfeldolgozása és szolgáltatása nehezen tud lépést tartani. A hazai szak- és egyetemi könyvtárak között évekkel ezelőtt kialakult munkamegosztás a folyóiratok analitikus feltárásában nem eredményezett integrált, egységes bibliográfiai szolgáltatást. Az egyes szakterületek folyóiratainak cikk-szintű feltárása különböző adatbázisokban, eltérő formátumokban található, miközben néhány tudományterület szaklapjainak egyáltalán nincsenek elektronikus analitikus forrásai.

Szórványos kezdeményezések történtek a hazai folyóiratok tartalomjegyzék-szolgáltatásának kialakítására, azonban ezekből sem lett egységes, központi szolgáltatás.

A nyomtatott folyóiratok mellett Magyarországon is megjelentek és egyre nagyobb számban találhatóak a hálózaton elektronikus formában terjesztett periodikumok. Ennek oka az Internet gyors terjedése mellett a digitális változat alacsony költsége és sokkal gyorsabb átfutása, valamint az, hogy ezek a lapok a használat új módját nyújtják: korlátlan másolás, javítás, interaktív eszmecserék lehetőségét. Nincs azonban egységes megbízható könyvtári nyilvántartása, katalógusa ezeknek az online folyóiratoknak sem. A Neumann Könyvtár WebKat.hu adatbázisában egyéb hálózati dokumentumok mellett ezekről is készülnek bibliográfiai leírások, de nincsenek szerves kapcsolatban a nemzeti könyvtári nyilvántartásokkal.

A hazai információs piacon jelenleg nem található olyan szereplő, amely nagy tömegben összefogná, szolgáltatná a felsőoktatás, a tudományos kutatás, a könyvtári ellátás számára a magyar folyóiratokat elektronikus formában. Szükség van egy könyvtári indíttatású kezdeményezésre, amely felméri egy teljes szövegű elektronikus folyóiratcikk-adatbázis gyűjtőkörét, kijelöli a megvalósítás irányát, lehetőségeit, az igényeket, mozgósítja, bevonja a kiadókat, az informatikai vállalkozásokat valamint a nagyfogyasztókat.

Könyvtáraink felismervén az elektronikus formában rejlő lehetőségeket (pl. állományvédelem, terjesztés) elkezdték régi folyóirataik digitalizálását, amelyeket helyben CD-ROM-on vagy távolra online szolgáltatnak. Ezen szolgáltatások azonban jelenleg nincsenek összehangolva, egységesen nyilvántartva, biztonságosan hosszú távon archiválva. Szükség volna módszertani segítségre, szabványokra a helyi digitalizálási munkákhoz, valamint egy átfogó rendszerre ezek nyilvántartására, központi szolgáltatására.

Az Interneten máris számos értékes tartalommal bíró magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus folyóirat található nyilvános eléréssel és ezek száma folyamatosan gyarapodik, ám megjelenésük szórt, szolgáltatásuk megbízhatatlan. Sok elkezdett és félbehagyott kezdeményezés van lezárt, nem folytatott archívumokkal. A meglévő gyűjtemények hosszabb távon való szolgáltatása nem biztosított. Az ezeknek otthont adó kereskedelmi szerverek alkalmanként megszűnnek. A kezdeményezések sokszor egy-egy személyhez kötődnek, akinek távozása a szolgáltatás félbehagyását, nem ritkán leállását eredményezi. A meglévő bővülő állomány térben és időben is szórt. Általában egy-egy folyóirat található egy helyen, viszonylag ritkák a több e-folyóiratot szolgáltató gyűjtemények (pl. Scripta, HHRF) vagy a puszta szövegen kívül egyéb szolgáltatásokat (vitafórum, linkgyűjtemény, összetett keresés) nyújtó archívumok.

 

I. Projektterv

A vállalt projekt-tervnek előre láthatóan az alábbi feladatokra kell kitérnie részletes megvalósíthatósági elképzeléssel, pénzügyi, jogi, szervezeti vonatkozásokkal:

1. Az online, a digitalizált illetve a később digitalizálandó folyóiratok nyilvántartása (metaadatok).

2. A fenti folyóiratok tartalmának nemzeti könyvtár szintű archiválása (teljes szöveg ill. kép).

3. Magyar cikkbibliográfiák központi szolgáltatása a szakkönyvtárak által épített cikkbibliográfiai adatbázisokból, valamint a nyomtatott repertóriumok visszamenőleges digitalizálásával (metaadatok). Megfelelő koordinálás esetén a szolgáltatás összekapcsolható az ODR és vagy a MOKKA rendszerrel.

4. Központi tartalomjegyzék szolgáltatás indítása (metaadatok).

5. A metaadat szintű adatbázisokban a teljes szöveghez vezető linkeket lehet beépíteni, amennyiben az a hálózaton elérhető. Forrásként felhasználhatóak a könyvtárak vagy szerkesztőségek által feltett cikkek, és a Neumann Ház által a WebKat.hu-ban katalogizált több tízezer szakcikk.

6. Egy válogatott, teljes szövegű szakcikk adatbázis kialakítása teljes szövegű és metaadat szintű kereséssel, valamint kereshető hivatkozási adatokkal

7. A hálózati dokumentumok nyilvántartása felveti az internetes címzés (URL) változásából fakadó nehézséget. A fenti összetett rendszer működésének elengedhetetlen technikai háttere egy stabil hálózati azonosító (pl. URN) rendszer beindítása.

8. A régi periodikák képalapú (fakszimile) digitalizálásának kidolgozása, egy központi adatbázis kialakítása.

9. Kapcsolat kialakítása és fenntartása a munkában részt vevő könyvtárakkal, kiadókkal, Web-oldalak üzemeltetőivel.

10. A különböző szolgáltatások szervezeti formáinak kialakítása

11. A különböző típusú szolgáltatások jogi kérdéseinek, feltételeinek tisztázása.

 

 

A projekt körébe bevont folyóiratok meghatározása

Az elektronikus folyóiratok fogalma számos kiadványt foglal magába és nem pontosan körvonalazott. A hordozót tekintve a nyomtatottak és a CD-ROM-on megjelentek gyűjtése többnyire biztosítva van. A csak hálózaton létező anyagot fenyegeti legjobban az eltűnés veszélye, ezen kívül a nehezen hozzáférhető ill. töredékes anyagok, vagy a régi, könnyen megsérülő kiadványok esetében indokolt az utólagos digitalizálás és az elektronikus formában való szolgáltatás.

Nemcsak a hordozó, hanem a színvonal tekintetében is nagy szóródást mutatnak a kiadványok. A projektbe való bekerülést a területen jártas szakembereknek célszerű végezni. A szakértői csoportok kialakítása szintén előfeltétele a sikeres működésnek.

 

Magyar elektronikus folyóiratok lelőhely-adatbázisának kialakítása

Ki kell dolgozni az OSZK Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszerével összhangban a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus (vagy digitalizált) folyóiratokat, periodikákat tartalmazó lelőhely-adatbázist, amely mind az online mind az offline elektronikus folyóiratokat nyilvántartja - a nyomtatott változat alapján digitalizált és az elektronikus formában előállított kiadványokat egyaránt. A tervezett adatbázisnak biztosítania kell a kapcsolódást a megfelelő európai forrásokhoz, a hasonló külföldi vállalkozásokhoz (pl. DIEPER - Digitised European Periodicals)

 

Bibliográfiai feldolgozás kialakítása

A bibliográfiai feldolgozás két fő részből áll: maguknak a folyóiratoknak és a bennük megjelenő cikkeknek a leírásából.

Mindkét esetben meg kell határozni:

1. A szükséges metaadat készletet, az esetleges közös részt és a helyi specialitásoknak hagyott lehetőséget.

2. A formátumot, amely képi formát és/vagy szöveges formát jelent.

A képi forma

- nagyobb tárhelyet igényel és hosszabb idő letölteni

- megőrzi az eredeti kiadvány külalakját

- teljes szövegben nem kereshető

- a szoftverek változásával át kell írni az újabb formátumokra

A szövegként archivált anyag

 - kisebb helyen elfér és hamarabb letölthető

 - teljes szövegben kereshető

 - lehetséges időtálló formátum kialakítása (XML)

 - az eredeti kiadványforma teljesen hű képe nem feltétlenül őrizhető meg

 - előállítása sokkal több és szakszerűbb munkát igényel.

A fentiek figyelembevételével optimális eljárást kell kialakítani az archiválás és a szolgáltatás módját illetően.

A metaadat készlet és a formátum kérdésében tanulmányozni kell a nemzetközi ajánlásokat, mivel a fejlett országokban már szép számmal vannak ilyen rendszerek és az azokhoz való csatlakozás lehetőségét sem szabad elmulasztani.

 3. A szoftver/hardver megvalósítás lehetőségeit.

 

A magyar elektronikus folyóiratok archívumának kialakítása

A fentiek tisztázása után meg kell szervezni az OSZK keretében az Interneten található, nyilvánosan vagy korlátozottan elérhető elektronikus folyóiratok kötelespéldány jellegű archiválását.

Ennek kapcsán tovább kell fejleszteni a már elkezdett Elektronikus Periodika Archivumot, az archiválás technológiáját és tisztázni kell a jogi feltételeket.

Kapcsolatot kell kialakítani a folyóirat- és cikk-adatbázis között.

Kapcsolatokat kell kiépíteni a meglévő adatbázisokkal: IKB, WebKat.hu.

A szolgáltatás szervezeti hátterének kidolgozása

A tervezett munka fontosságára, számos szereplőjére és nagy volumenére tekintettel fontos biztosítani a projekt hosszú távú működését a pályázati időn túl is. Ezért lényeges az együttműködés kialakítása, és a részfeladatok beillesztése az OSZK valamint a részt vevő könyvtárak munkarendjébe.

A szervezeti, pénzügyi és jogi kérdések körvonalazása a projektterv részét képezi.

A kialakított archívum nyilvános szolgáltatásának tervezése a következőket igényli:

- Tartalmi feltárás: tárgyszó és/vagy tárgykód rendszer kialakítása, vagy meglévő rendszer applikálása. A feltárás mélységének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy milyen mértékben lehetséges a teljes szövegű keresés. Ha ugyanis ez rendelkezésre áll, kisebb mélységű tárgyszavazás is elegendő.

- Keresőrendszer vásárlás és testreszabás, vagy saját fejlesztés. A hozzáférési politika kialakítása.

- Az OSZK szolgáltatási rendszerébe való illesztés.

- A szolgáltatás hardverigényének felmérése.

A digitalizálás és a szövegfeldolgozás ajánlásai

A tervezett projekt számos munkahelyre, elsősorban könyvtárra ró feldolgozási feladatokat. Elfogadható minőség és egységesség elérése érdekében célszerű kidolgozni ajánlásokat a technikai megvalósításra nézve. Ez magában foglalja a szkennelési beállításokat, a felismerő szoftvert, a fájlformátumokat, a gépi archiválási eljárásokat és a feldolgozáskor hozzáadott metaadatokat. Egységes fájlrendszer és fájlnév-szintaxis is kidolgozható a későbbi könnyebb összefésülés érdekében.

 

II. Mintaalkalmazás

A mintaalkalmazás elsősorban a technikai megvalósítás részleteit alakítaná ki. Erre a célra a folyóiratok kisebb, jól meghatározható köre alkalmas. Kiindulásként a MEK jelenlegi EPA nyilvántartását vehetjük alapul.

A kísérleti üzem céljára a MEK saját szervere elegendő hardver és szoftver alapot ad.

A rendszer tartalmi részét a MEK Elektronikus Periodika Archívumában szereplő folyóiratokból kialakítandó adatbázis jelenti, amely a nemzetközi és a magyar szabványok figyelembevételével a jelenleginél teljesebb leírást ad majd a folyóiratokról és egyéb periodikus kiadványokról.

A katalógusban kapcsolódási pontokat építünk ki a többi Interneten elérhető rendszerrel (IKB, Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma , WebKat.hu) valamint a cikkek szövegével és/vagy fakszimile képével.

Kísérleti tartalomjegyzék szolgáltatás kialakítása.

A keresőfelületet a MEK honlapján elérhetővé tesszük.

Az archiválás céljára a meglévők mellett kísérleti XML alapú formátumot alakítunk ki, a hosszú távú megőrzés céljára, mind a metaadatok, mind a teljes szöveg tekintetében.

 

III. Kommunikáció a résztvevőkkel

A munkában részt vevő könyvtárak, informatikusok és más, pl. jogi szakértők rendszeres eszmecseréje szükséges már a tervezés korai időszakától kezdve. Fontos, hogy a könyvtárak megértsék az Internet adta új lehetőséget a rejtett értékek feltárásában, valamint hogy a munkát összehangoljuk a párhuzamos feldolgozás elkerülésére. A tapasztalat szerint az előforduló kiadványformákat nehéz előre látni, a rendszer tervezéséhez jó lenne minél több fajtával találkozni, és a könyvtárosok tapasztalatait beépíteni. Szükséges a kiadók és a folyóiratok Web-oldalainak üzemeltetőivel is a kapcsolat tartása, a célok tisztázása, az érdekegyeztetés.

A részvevők és a nyilvánosság számára a koncepció elkészült részeit, a kialakult technikai megoldásokat folyamatosan közétesszük az Interneten, azzal kapcsolatban célzott oktatást és szakmai összejöveteleket szervezünk.

 

A projektben részt vesz az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály, melynek vezetője egyben a projekt irányítója is, a felkért külső informatikai, jogi és gazdasági szakértők, valamint a Könyvtári Intézet a könyvtári hálózattal való kapcsolattartásban., mely az alábbiak szerint működik együtt a projekt megvalósításában:

Elvégzi a könyvtári rendszer egyes intézményeiben megtalálható digitalizált állományok felmérését.

Ezzel párhuzamosan elvégzi az aktuálisan folyó digitalizálási tevékenységek számba vételét és megkezdi e tevékenységek koordinálását (megfelelő fórum, szükséges összejövetel, kommunikációs felület biztosításával).

A felmérés során begyűjtött információkból a meglévő intézményi adatbázis információit frissíti.

A projekt kidolgozásában együttműködő külső szakértők, valamint munkabizottságok működéséhez hátteret, intézményi bázist biztosít.

Ajánlott hivatkozások:

Példa online periodikák nyilvántartására:

SUOMA - Finnish Online Periodicals (In Finnish)

http://www.lib.helsinki.fi/suoma/

Példa szakcikk adatbázisra:

ARTO - Reference Database of Finnish Articles

http://www.lib.helsinki.fi/english/libraries/linnea/ARTO.htm

Példák régi folyóiratok képi adatbázisaira:

Internet Library of Early Journals

http://www.bodley.ox.ac.uk/ilej/

The Finnish Historical Newspaper Library 1771 -1860

http://digi.lib.helsinki.fi/index_en.html

Észak-tiszántúli folyóiratok adatbázisa

http://fulltext.lib.unideb.hu/

Széphalom folyóirat

http://www.bibl.u-szeged.hu/szep/