MAGYAR NYELVŰ INTERNETES TARTALMAK FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZAT (kivonat)

SZT-IS-7

 

Pályázat címe: Elektronikus Periodika Archívum kialakítása

Pályázat kódja: 100285

Pályázó neve: Országos Széchényi Könyvtár

Adószáma: 15309123-2-41


Tartalom

A pályamű

- Műszaki terv
- Design
- Üzemeltetés
- A portál (site,) ismertségének elősegítésére irányuló terv
- Munka- és ütemterv

A támogatás lejártát követő fenntartás finanszírozására vonatkozó elképzelések


 

A tervezett projekt részletes szöveges ismertetése

Elektronikus Periodika Archívum

A pályázat célja, hogy a szövetkezett felekből álló konzorcium megteremtse (elsősorban) a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban használt magyar társadalom- és humántudományi, kulturális és művészeti folyóiratok online adatbázisát, az Elektronikus Periodika Archívumot (EPA). Az adatbázis alapja, az archívum az Országos Széchényi Könyvtár digitális hungarika gyűjteményének a részét fogja képezni a jövőben. A digitális hungarikák gyűjtése, szolgáltatása része a Nemzeti Könyvtár 2001. végén elkészült hosszútávú stratégiai tervének, így az EPA fejlesztése, gyarapítása ennek a digitális hungarika állománynak lesz az egyik fontos egysége.

Az EPA

  1. naprakészen nyilvántartja az Interneten keresztül elérhető magyarországi és magyar vonatkozású elektronikus periodikákat;
  2. ezeket archiválja és az Internet folyamatosan változó világában is stabilan megőrizve hosszú távon nyilvánosan szolgáltatja;
  3. a magyar folyóiratok válogatott anyagát digitális adatbázisba építi (függetlenül attól, hogy azoknak már létezik-e online változata, vagy csak nyomtatásban olvashatók) és lehetővé teszi az egységes felületen való, sok szempontú visszakeresést.
  4. erre a hármas bázisra építve létrehozzon egy naprakész, interaktív magyar folyóiratportált.

Az Archívum létrehozásának elsődleges oka, hogy mind a nemzetközi, mind a hazai tudományos életben hatalmas igény mutatkozik az ilyen adattárak létrehozására és az ezekhez való szabad hozzáférésre. Hazánk szempontjából különösen fontos, hogy általában a társadalomtudományok és a művészetek cikktermése mind nyelvileg, mind tematikailag - a világ minden pontján - túlnyomórészt egy adott országhoz vagy nemzethez kötődik és máshol létrehozott adattárakban nem, vagy csak elenyésző mértékben kap szerepet. Ebből következik, hogy ilyen adattárak csak másodlagos fontosságúak lehetnek a hazai témák kutatása és oktatása szempontjából. Másrészt szükséges rögzíteni azt a sajnálatos tényt, hogy a magyar nyelvű folyóirat-kultúra modern eszközökkel véghezvitt és szisztematikus archiválása, illetve nyilvános és interaktív (online) közzététele egyszerűen hiányzik mind a magyar közgyűjteményekből mind a magyar nyelvű internetes tartalomszolgáltatásból (az elszórt kivételekről lásd alább).

Végül, de nem utolsósorban: közismert, hogy különféle okok miatt a nyomtatott folyóiratok egyre nehezebben jutnak el határon túli és hazai célközönségükhöz (pl. anyagi vagy terjesztési okok miatt), illetve változó figyelmet fordítanak az elektronikus archiválásra/digitalizálásra, vagy egyáltalán nem tartják fontosnak az online-internetes megjelenést.

A magyar folyóiratok helyzete/állapota az Interneten

Az Interneten számos értékes tartalommal bíró magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus folyóirat található nyilvános eléréssel és ezek száma folyamatosan gyarapodik, ám az internetes e-folyóiratok megjelenése szórt, szolgáltatásuk megbízhatatlan. Sok elkezdett és félbehagyott kezdeményezés van lezárt, nem folytatott archívumokkal. A meglévő gyűjtemények hosszabb távon való szolgáltatása nem biztosított. Az ezeknek otthont adó kereskedelmi szerverek alkalmanként megszűnnek. A kezdeményezések sokszor egy-egy személyhez kötődnek, akinek távozása a szolgáltatás félbehagyását, nem ritkán leállását eredményezi. A meglévő bővülő állomány térbelileg és időben is szórt. Általában egy-egy folyóirat található egy helyen, viszonylag ritkák a több e-folyóiratot szolgáltató gyűjtemények (pl. Scripta, HHRF) vagy a puszta szövegen kívül egyéb szolgáltatásokat (vitafórum, linkgyűjtemény, összetett keresés) nyújtó archívumok.

A projektben különböző tevékenységi körökkel rendelkező felek vesznek részt.

A program haszna

A program elsődleges tudományos és gyakorlati haszna abban áll, hogy a felsőoktatásban résztvevő kutatók és a hallgatók az archívum segítségével egyszerre, egységes szempontok szerint tekinthetik át a magyar tudományos és kulturális cikktermés releváns részét és használhatják a fentebb említett háromszintű, egymáshoz kapcsolódó folyóirat-feldolgozásokat. A könyvtári és adattári szabványokat követő feldolgozás lehetőséget biztosít a megszokott bibliográfiai hivatkozások használatára. A keresett adatokat a felhasználók számos szempont szerint kereshetik, de lehetőségük van a cikkek hagyományos böngészésére, a folyóiratok lapozgatására. A kiegészítő szolgáltatások - programajánló, tudományos társkereső, ösztöndíj- és pályázati hirdető - pedig ezen túlmenően ösztönzik a további kutatásokat, élénkítik a tudományos közéletet, lehetőséget teremtenek a hozzászólásra, kapcsolatot alakítanak ki a szerzők és az olvasók között, s nem utolsósorban egyfajta hirdetési felületet teremtenek a legkülönfélébb tudományos törekvések (kiadók, iskolák, műhelyek) számára. Éppen ezért az Archívum létrehozói széleskörű célközönséggel számolnak: a nyilvános gyűjteménynek, az EPA-nak, és a folyóirat-portálnak az oktatás és a tudományos kutatás résztvevőin kívül, a könyvkiadás, a média, a közgyűjtemények dolgozói is használói lesznek, határon innen és túl.

Könyvtári, archiválási szempontból különösen jelentős, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a már meglévő, több száz éve formálódó gyakorlatát és tapasztalatát terjeszti ki az elektronikus dokumentumokra, tehát maximálisan érvényesülnek a hosszú távú megőrzés és szolgáltatás szempontjai. Az adatok nincsenek sem egy adott technológia, sem egy adott szolgáltató cég változásaiból fakadó következményeknek kitéve, hanem - reálisan belátható ideig - stabilan és változatlan helyen lesznek elérhetőek és visszakereshetők.

A program főbb egységei

I. elektronikus periodikák nyilvántartása és archívuma

II. válogatott cikkadatbázis

III. interaktív magyar folyóiratportál

I. Elektronikus periodikák nyilvántartása és archívuma

Hazánkban is egyre erőteljesebben érezhető tendencia, hogy a szerkesztett, válogatott cikkeket tartalmazó folyóiratok frissességüknek, gyors reflexiós képességüknek köszönhetően a mai kor alapvető tájékozódási, oktatási eszközeit jelentik, lassan maguk mögé utasítva a könyveket is (gondoljuk csak az 1989 után bekövetkező folyóirat-alapítási lázra). Az Interneten elérhető tartalmak egyik jellemző képviselője az elektronikus folyóirat. Az elektronikus folyóiratok, periodikák fogalma meglehetősen komplex: többféle megjelenési, szolgáltatási formát értenek alatta.

Az egyik szolgáltatási formára elsősorban külföldön találunk példákat. Számos olyan kereskedelmi szolgáltatás létezik, amelyekben a hagyományos, nyomtatott folyóiratok digitalizált, teljes szövegét el lehet érni, vissza lehet keresni. Ezeknek az adatbázisoknak egy részét régi, hagyományos adatbázis-forgalmazó cégek (pl. DIALOG), más részét ugyancsak ismert folyóirat-forgalmazó cégek (pl. SWETS, Springer, Elsevier, MCB) készítik és szolgáltatják. Az Oktatási Minisztérium a közelmúltban fizetett elő az EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás) projekt keretében néhány ilyen adatbázis-szolgáltatásra (Science Direct, Swetsnet Navigator), amelynek keretében az egész hazai felsőoktatási és tudományos kutatási szféra hozzáférhet több száz külföldi folyóirat teljes szövegéhez. A szolgáltatást bibliográfiai visszakeresés egészíti ki.

Az e-folyóiratok másik csoportjába azon kiadványok tartoznak, amelyekhez általában ingyen, nyilvánosan hozzá lehet férni. A szolgáltatást többnyire a szerkesztőség szervezi és főként egyszerű böngészési lehetőséget kínálnak, maximum csak önállóan, egy folyóirat vonatkozásában készítenek hozzájuk visszakereső eszközöket.

Magyarországon az e-folyóiratoknak főként ez a második megjelenési formája ismert, az elsőre alig találunk példát, leginkább talán az Akadémiai Kiadó szolgáltatása felel meg ennek a formának, azonban itt bibliográfiai, vagy a cikkek teljes szövegében való visszakeresésre már nincs lehetőség.

Megtalálható azonban közel 1.100 féle időszaki kiadvány nyilvánosan és ingyenesen online elérhető elektronikus formában. Ezek között azonban tartalmilag és formailag meglehetősen nagy a szóródás. Némelyiket folyamatosan aktualizálják, némelyik frissítését rég nem végezték el. Egyesek minden cikkel szerepelnek, másokat csak szelektálva tesznek elérhetővé. A többségnek vannak nyomtatott megfelelőik, de jó néhány olyan is van, ami csak e-változatban létezik. Ezek cím-nyilvántartását a Magyar Elektronikus Könyvtár már évek óta végzi.

Ugyancsak a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdte el 2001. nyarán kísérleti jelleggel az Interneten nyilvánosan megtalálható magyar periodikák összegyűjtését, archiválását és nyilvános szolgáltatását. Mivel a jelenleg hatályos kötelespéldány törvény egyértelműen nem vonatkozik az elektronikus periodikákra, ezért ez a tevékenység az Országos Széchényi Könyvtár keretében az egyes folyóirat-szerkesztőségekkel kölcsönös együttműködési megállapodást kötve indult meg.

*

A fentiek indokolttá teszik egy, az alapcélként megnevezett, alapvetően magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus (vagy digitalizált) folyóiratokat, periodikákat tartalmazó, fejlett keresőeszközökkel kezelhető adatbázis kialakítását, melynek integráns alapegységei a létező e-folyóiratokat leíró katalógus, illetve ezek archívuma. A tervezett adatbázis ezen részének forrásai:

 

 

Műszaki terv

Jelenlegi helyzet:

Az OSZK MEK Osztály egy korszerű saját szerverrel rendelkezik, melyen jelenleg a Magyar Elektronikus Könyvtár tükrözése valamint az EPA első, demonstrációs célú, kis gyűjteménye található. Ezen kerül majd kialakításra a pályázatban leírt folyóirat lelőhely adatbázis és -archívum. A rendelkezésre álló hardver- és szoftver-eszközök elegendőek a tervezett első fázisra.

A szerver paraméterei:

Compaq Proliant ML350 PIII600

256 Mbyte RAM

54 Gbyte winchester

Hálózati kapcsolat: 155 Mbit/sec TCP/IP

Telepített szoftverek: Debian Linux, Apache Web-server, FTP-server, Mailman list-server, IMP Web-alapú levelező felület, MySQL adatbázis-kezelő, Search++ teljes szövegű indexelő és keresőprogram, Zebra XML alapú indexelő és keresőprogram Z39.50-es serverrel

A folyóiratcikk adatbázis fejlettebb visszakereső felülete az Arcanum Adatbázis Kft szerverén, Folio adatbázis-kezelő alatt fog működni. A szerver már jelenleg is 2,7 Gigabyte-nyi alapvetően szöveges adatbázist szolgáltat, a kapacitása elegendő a tervezett első fázishoz. Az adatbázisba való betöltéshez szükséges szoftverek is rendelkezésre állnak (pl. egy saját fejlesztésű konvertáló program a QuarkExpress állományok átalakítására.)

 

Fejlesztési terv:

A magyar elektronikus folyóiratok lelőhely-adatbázisának kialakítása:

A nemzetközi szabványok (Dublin Core, MARC) figyelembe vételével egy olyan adatbázis kerül kialakításra, mely alkalmas az elektronikus periodikumok bibliográfiai adatainak leírására, sok szempontú visszakeresésére, és az adatrekordok átvételére más rendszerekbe is. A szükséges adatfelviteli és visszakereső modulok kifejlesztése freeware szoftverekkel (MySQL, PERL) történik majd. A felhasználók egy egyszerű Web-felületen kérdezhetik le az adatbázist, de a fontosabb folyóiratok adatai az OSzK Amicus katalógusába is átkerülnek majd, ahol a fejlett Librivision lekérdező felületen keresztül is visszakereshetővé válnak, és az URL címre kattintva egy másik ablakban megjelenik maga a leírt periodika.

A magyar elektronikus folyóiratok archívumának kialakítása:

Az Interneten megjelenő magyar periodika-kínálat legjavát az EPA archívumba fizikailag is átmásoljuk, "tükrözzük". Ehhez egy PERL és PHP nyelven írt szoftvert fejlesztünk ki, mely képes szinte teljesen automatikusan áttölteni az egyes folyóiratszámokat tartalmazó állományokat az eredeti szolgáltató gépről a MEK szerverére. Elvégzi a szükséges bejelentkezési eljárásokat, kiválasztja az utolsó mentés óta változott file-okat, átmásolja őket az EPA archívumban kialakított könyvtárstruktúra alá, ellenőrzi a belső linkek működését és lehetőség szerint eltávolítja belőlük a reklámablakokat és -képeket (mivel ezeket nem kívánjuk az archívumban megőrizni). Az így átmásolt folyóirat-számokat azután egy könyvtáros még a szükséges mértékben "kézzel" is módosíthatja, szerkesztheti. Az így archivált folyóiratokat nyilvánosan is szolgáltatni kívánjuk egy böngészhető illetve teljes szöveggel is kereshető Web-felületen keresztül (amennyiben ehhez az eredeti szolgáltató hozzájárul).

 

A folyóiratcikk-adatbázis kialakítása:

Az Interneten vagy CD-ROM-on megjelent, vagy a szerkesztőségektől szöveg- vagy kiadványszerkesztő formátumban kapott, illetve a papírról digitalizált, válogatott publikációkból egy teljes szövegű cikk-adatbázis is épül majd. Ezek egyrészt az Arcanum XML-szerű adatbáziskezelő rendszerébe kerülnek, másrészt - elsősorban a jobb hivatkozhatóság érdekében és hogy az internetes keresőrendszerek is megtalálják - metaadatokkal ellátott, statikus Web-oldalak formájában az EPA archívumba is bekerülnek. A cikkekről bibliográfiai leírás is készül, ahol lehet, felhasználva az IKER adatbázisban már meglévő leírásokat. Az adatbázis feltöltéséhez rendelkezésre állnak a szükséges konvertáló és digitalizáló programok, de a bibliográfiai adatok tárolására egy saját, MySQL alapú adatbázist is létre kell hozni, mely képes adatcserére az IKER-rel.

 

 

Design

Felhasználói felület:

Az EPA-nak ez a tervezett, háromszintű archívuma többféle felületen is hozzáférhető lesz a felhasználók számára. Böngészhető és egyszerűen kereshető változatban a MEK szolgáltatásának részeként Web-felületen és az OSzK honlapján; kifinomultan kereshető teljes szövegű adatbázisként az Arcanum szerverén; az OSzK gyűjtőkörébe eső része a Nemzeti Könyvtár központi katalógusán keresztül; és számos egyéb elemmel, szolgáltatással kibővített tudományos/oktatási portál részeként a KonTextus.hu szerveren. Az egyes felületek a különböző felhasználási formák és felhasználói körök számára lesznek optimalizálva.

 

Üzemeltetés

Adatbiztonság

A leendő szolgáltatásnak helyet biztosító szerver integáns része lesz az OSZK mentési rendszerének. A havi mentés DAT szalagra, a napi tükrözést egy földrajzilag máshol (más városban) levő szerverre történik.

A rendszerhez való illegális hozzáférések és a vírusok általi károk megelőzésére egy átfogó biztonsági rendszer tervezése már elkezdődött az OSzK-ban. Ez a tűzfalat is magába foglaló architektúra nem része a pályázatnak, de annak hátterét képezi.

A szerverek biztonságát növelő szabad forráskódú programok telepítésére, konfigurálására, illetve a Web szolgáltatásokat üzemeltető számítógépre telepített operációs rendszer biztonságának alapos ellenőrzésére is szükség lesz. Ez a két tevékenység főként szaktudást és munkaerőt igényel.

 

A portál (site,) ismertségének esegítésére irányuló terv

A folyóirat archívum a Magyar Elektronikus Könyvtár része lesz, amely jelenleg is az egyik legismertebb digitális gyűjtemény a magyar Interneten, havi 50-60 ezer felhasználóval, átlagosan napi 90.000 találattal. A Kontextus szerverén kialakításra tervezett, az EPA köré épülő folyóirat portál létrehozása majd egy következő fázisban fog megvalósulni. Erre a jelen pályázatban ezért külön PR tervet nem mellékelünk.

 

 

Munka- és ütemterv

Jelen pályázat idő- és finanszírozási keretei nem teszik lehetővé a fent vázolt projekt teljes körű megvalósítását, azonban biztosíthatják a tervezet működési kereteinek létrehozását, egy mintaalkalmazás beindítását. A projekt teljes átláthatóságának érdekében kidolgoztuk az egész tervezetre vonatkozó munkatervet. Jelen pályázat ütemezésénél jelezzük, mely munkafolyamatok kerültek bele a jelen kivitelezési ciklusba.

Az archívumi rész megvalósításához az alábbi munkafolyamatokra van szükség:

Magyar elektronikus folyóiratok lelőhely-adatbázisának kialakítása

Kezdés: 2002.03.01.

Befejezés: 2002.06.30.

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Sajtórepertórium visszamenőleges digitalizálása

A Magyar Nemzeti Bibliográfia részeként épül a Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma, amely közel 2.000 hazai társadalomtudományi és természettudományi folyóirat cikkszintű bibliográfiai feltárását tartalmazza. A bibliográfia 1993-tól adatbázisban (IKER) épül, amely Web-es lekérdezési lehetőséggel rendelkezik. A projekt keretében a bibliográfia visszamenőleges, havi nyomtatott füzeteinek digitalizálását és ezekkel az adatbázis kiegészítését tervezzük 1986-ig.

Jelen pályázatban nem tervezett kivitelezés.

Magyar elektronikus folyóiratok archívumának kialakítása, szolgáltatása

A MEK osztály elkezdett munkája csak az első lépéseket tette meg egy üzemszerű, rendszeres tükrözést biztosító rendszer kidolgozása felé. Az archívum elsősorban az Interneten nyilvánosan elérhető dokumentumok hosszú távú stabil megőrzését szolgálja. Másik funkciója, hogy archiválja azokat a folyóiratoktól kapott adatállományokat, melyeket csak meghatározott idő múlva, a nyomtatott változatnak a kereskedelmi forgalomból való kikerülése után szolgáltathat. Ezt az elkülönített állományrészt "letéti gyűjteménynek" nevezzük. Ezzel a szerkesztőségek számára biztosítjuk, hogy az archívum nem teremt konkurenciát a nyomtatvánnyal szemben, és nem csábítja el a vásárlókat. Az eljárás a majdani "elektronikus kötelespéldány szolgáltatás" kísérleti terepe lehet. A végrehajtandó feladatok:

 

Előkészítő szakasz

Folyamatos szolgáltatás, karbantartás

Kezdés: 2002.03.01.

Befejezés: 2002.09.31.

 

II. A folyóirat-adatbázis létrehozása

A folyóirat adatbázist az szerkesztőség által beszerzett és válogatott forrásokból az Arcanum Adatbázis Kft. állítja elő.

A szerkesztőség

A szerkesztőség és a konzorcium tagjai az előkészítő szakaszban megállapodnak a válogatás elveiben. A válogatás elsődleges szempontja, hogy a vélhetően nagyobb jelentőségű, fontosabb és alaposabb, a felsőoktatásban és a kutatásban használható cikkek kerüljenek feldolgozásra. A szerkesztőség a szakmai döntésekben kikéri az egyes tudományszakok képviselőinek véleményét.

Napi munkája során három alaptevékenységet folytat:

Az adatbázis elkészítése

Az adatbázist a feldolgozó vegyes forrásokból állítja elő. A főbb forrástípusok: a folyóiratok nyomdai szedésének elektronikus adatállománya, a szerkesztőség által szövegszerkesztővel előállított állományok, Interneten már publikált formátum, bibliográfiai rekordok, papíron lévő nyomtatványok. Ezekre a forrásokra a feldolgozónak begyakorlott eljárások állnak rendelkezésére.

A forrásokból a feldolgozó egységes adatszerkezetű és formátumú adatbázist állít elő.

Az adatbázis főbb jellemzői:

Az adatbázis folyamatosan épül, a frissen érkezett anyagok a Magyar Elektronikus Könyvtár által meghatározott formátumban bekerülnek az archívumba, ahol stabil című (állandó URL-lel rendelkező) statikus weboldalakként szolgáltatják és archiválják. Az adatbázis a visszakeresés érdekében felkerül az Arcanum weboldalára, ahonnan elérhetőek a dinamikus - a keresés és a böngészés során előálló - oldalak. Az adatbázis szolgáltatásai testre szabottan beépülnek a folyóiratportál és az archívum keretrendszereibe, így a keresés eredményeként létrejövő találati listák elemei egyaránt mutathatnak mind a statikus, mind a dinamikus oldalakra.

Kezdés: 2002.03.01.

Befejezés: 2002.10.31.

 

  III. Folyóiratok internetes szolgáltatása

A folyoirat.hu portál létrehozása a program keretében a KonTextus.hu égisze alatt.

A folyóiratportál céljai

Az Elektronikus Periodika Archívum (EPA) projekt keretében a Kontextus Alapítvány vállalkozik arra, hogy KonTextus.hu nevű honlapja és annak munkatársai közreműködésével (az EPA megvalósítására szerveződött konzorciummal együttműködve) létrehozza a folyoirat.hu portált, mely a program legfontosabb részén - a teljes szöveges folyóirat-adatbázison - túl, a magyar folyóirat-kultúra megismertetését és folyamatos használatát biztosítaná a felhasználóknak.

A magyar tudományos és kulturális folyóiratok nagyszámú és változatos előfordulásait egy sokszínű portál létrehozásával kívánjuk megvalósítani. A különböző rovatokban testet öltő tervek többféle célt szolgálnak:

A folyóirat-portál célközönsége

A portál sokféle felhasználót kíván megszólítani és bevonni az olvasásba/folyamatos használatba, ezért célközönsége sokrétegű:

A folyóirat-portál szerkezeti vázlata

Jelen pályázatban nem tervezett kivitelezés.

 

A támogatás lejártát követő fenntartás finanszírozására vonatkozó elképzelések

A projekt tervezete teljes egészében nem finanszírozható az adott pályázat erőforrásaiból. A későbbiekben mindenképpen további pályázatok (Széchenyi terv, IKB, NKÖM) támogatása szükséges a szolgáltatás fenntartásához. Az elektronikus folyóiratok archívumának, archiválási rendszerének kidolgozása után hosszabb távon ezt az Országos Széchényi Könyvtár tevékenységi körébe tervezzük integrálni, költségvetési támogatás révén biztosítva ennek folyamatosságát. A NKÖM Könyvtári osztálya már elkezdte egy olyan projekt előkészítését, amelybe szervesen beleillik a régóta esedékes hazai elektronikus folyóiratok kezelése.

A projekt másik, alapvető szolgáltatása, a teljes szövegű folyóirat-cikk adatbázis kialakítása jelentősebb anyagi erőforrásokat igényel. Ehhez egyrészt mindenképpen közvetlen állami támogatás szükséges a későbbiekben. Az Oktatási Minisztérium közelmúltban indított EISZ programjába szervesen beleillik a tervezett folyóirat-adatbázis, ezért bízunk abban, hogy a folytatás finanszírozásához a későbbiekben az OM is megnyerhető. Külföldi példák nyomán azonban az is elképzelhető, tervezhető, hogy egy fejlett keresőeszközökkel bíró, teljes szövegű cikkadatbázis üzemeltetésébe üzleti partner csatlakozik a résztvevő közgyűjteményekhez, folyóirat-szerkesztőségekhez.