a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Polymatheia19. évf. 1-2. sz. (2022.)

Tartalom

Közlemények

 • Forray R. Katalin ,
  Bognár Mária :

  Összefoglaló: A rendszerváltás utáni években létrehozott főiskolák nagy része csak úgy tudott életben maradni, ha az állam vagy az egyház állt a fenntartásának hátterében. Kevés magánegyetem pályafutásában lehet olyan felfelé ívelő ívet leírni, mint a Kodolányi János Egyetemében, hiszen története egy alulról induló társadalmi innovációról szól. A fiatal, ambiciózus tanárok alapította egykori főiskola első másfél évtizedében rohamosan nőtt a hallgatók létszáma egyedi képzéseinek köszönhetően. A vonzó és különleges képzések az ország tíz képzőhelyén és két külföldi helyszínen is sikeresek voltak egészen addig, amíg a helyi irányítás és az iskola vezetőségének nézetei megegyeztek. A 2010-es években a felsőfokú tanulmányokat folytatók létszáma csökkent Magyarországon, ami az intézmény életben maradását is fenyegette. A létszámcsökkenés ellenére az egyetem mégis fennmaradt, a jelenlegi tendenciák a létszámnövekedést jósolják. Vajon ez minek köszönhető? A 2009-ben Magyarország legjobb főiskolájának nyilvánított intézmény minden elkövet a rang megőrzéséért. Folyamatosan követi a nemzetközi trendeket, igazodik a munkaerőpiaci igényekhez, gyakorlatorientált, képzéseit, eszközeit, külkapcsolatait, folyamatosan bővíti. A megújuló innovációs törekvés, a kreativitás végigkíséri az egyetem életét.

  Kulcsszavak: magán-felsőoktatás, innováció, magánegyetem, megújulás, nemzetközi trend


  Abstract: Most of the colleges established in the years after the change of regime could only survive if the state or church was behind its maintenance. In the careers of only a few private universities, an upward curve can be described as in the János Kodolányi University, as its history is of a bottom-up social innovation. Founded by young, ambitious teachers, the former college saw a rapid increase in student numbers in the first decade and a half, due to its unique training. Attractive and special trainings were also successful at ten training sites in the country and at two foreign sites as long as the views of local management and school management were the same. In 2010, the number of people pursuing higher education decreased in Hungary, which also threatened the survival of the institution. Despite the decline in staff, the university still survives, with current trends predicting staff growth. Why this could be? The institution named as the best college in Hungary in 2009 is committed to maintaining its rank. It is constantly following international trends, such as adjusting to the needs of the labour market, practice-oriented, training, tools and external relations, and is constantly expanding. The pursuit of renewable innovation and creativity accompanies the life of the university.

  Keywords: private-higher education, innovation, private university, renewal, international trend

Művelődéstörténet

 • Donáth Péter :

  Összefoglaló: A folyóirat két egymást követő számában közlésre kerülő hosszabb tanulmány első része az első az ellenforradalmi rendszer kialakulásának első napjaiba, az 1919. augusztus 7-15-ig „ügyvivő” Friedrich-kormány tanácskozásaiba, bizonytalan útkeresésébe, a felszínre törő társadalmi feszültségek, önkényeskedések útját állni szándékozó döntéseibe enged betekintést. Érdekes a részben megkérdezésük nélkül miniszteri funkcióba került főtisztviselők helyzetének bemutatása. A „nemzetnevelés” elméletéről ismert Imre Sándor feljegyzései, visszaemlékezései informatív, plasztikus, ám műfajából adódóan valamelyest szubjektív betekintést engednek a kormányülések légkörébe, a közjogi bizonytalanságba, a miniszterelnök és a kormánytagok viszonyába. Tudósítanak a köztisztviselői/értelmiségi és politikusi mentalitás különbségeiből adódó akkori feszültségekről is.

  Kulcsszavak: Imre Sándor, Friedrich-kormány, József főherceg ideiglenes kormányzó, ellenforradalom, oktatáspolitika, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium


  Abstract: This is the first part of a longer study, published in two consecutive issues of the journal, and relates to the first days of the first counter-revolutionary system, the deliberations of the Friedrich government from August 7 to 15, 1919, and gives insight into his precarious search for a path, his decisions to stand in the way of social tensions and arbitrariness. It is interesting to present the situation of the chief officials who became ministers in part without being asked. Imre Sándor’s remarks and recollections on the theory of “national education” allow for an informative, plastic, but somewhat subjective insight into the atmosphere of government meetings, the uncertainty of public law, and the relationship between the Prime Minister and members of the government. They also report on the tensions at the time due to differences in the mentality of civil servants / intellectuals and politicians.

  Keywords: Imre Sándor, Friedrich Government, Archduke Joseph Interim Governor, Counter-Revolution, Education Policy, Ministry of Religion and Public Education

 • Pál István :

  Összefoglaló: Amikor az 1956-os forradalom után Magyarország és Nagy-Britannia kapcsolatai az 1955-ös egyezmények ellenére is újból mélypontra jutottak, a Belügyminisztérium (BM) II/3. (Hírszerző) Osztály alárendeltségében működő londoni rezidentúra két éven keresztül azzal próbálkozott, hogy az akkor ellenzékben lévő Labour Party centrumától balra álló szakszervezeti vezetők segítségével érje el a brit Munkáspártnál Kádár János rendszerének elfogadását. A fenti törekvés azt a célt szolgálta, hogy a Labour választási győzelme esetén Magyarország befolyásos támogatót szerezzen a diplomáciai elszigeteltségből való kitöréshez. A II/3. Osztály - a továbbiakban Központ - az ügy érdekében az ASSET (Association of Supervisory Staffs, Executives and Technicians - Munkafelügyelők, Művezetők és Technikusok Szakszervezete) tiszteletbeli elnökének és főtitkárának felhasználását készítette elő, ám a velük kapcsolatos elvárások nem teljesültek.

  Kulcsszavak: 1956-os forradalom, brit szakszervezeti mozgalom, hírszerzés, kémelhárítás


  Abstract: Despite the Anglo-Hungarian Trade and Cultural Exchange Agreement having been signed in 1955, following the Hungarian Revolt of 1956 the bilateral relations once again sank to a low ebb. The Intelligence Department of the Hungarian Ministry of Internal Affairs then launched a campaign for the persuasion of those British trade union leaders who positioned themselves left from the centre of the Labour Party in order to reach the acceptance of the Kádár regime. The endeavour aimed at finding an ally in order to break out from the diplomatic isolation provided Labour would form the government after the general election of 1959. The London residency sought the contribution of the honorary president and the general secretary of the Association of Supervisory Staffs, Executives and Technicians (ASSET) but to no avail.

  Keywords: the Hungarian Revolt, the British Trade Unions, intelligence, counter-espionage

 • Sallai János :
  Rendészet a szocializmus első évtizedeiben82-96 [194.29 kB - PDF]EPA-04124-00005-0050

  Összefoglaló: Ma több mint három évtizede, hogy magunk mögött hagytuk a szocializmust, amely időszakban a történelem, így a szakmatörténet oktatása, kutatása sokszor tabutéma volt. Ezért is fontos, hogy a meglévő levéltári, könyvészeti forrásokra alapozva, a még élő tanúkat meghallgatva, felkutassuk a szocializmus alatt megvalósult rendészetet. A második világháború után szinte a teljes rendészeti elitet kicserélték, vagy eltávoztak önként a testülettől. Az ismert történelmi okok miatt a rendészetben is a szovjet modell átvétele kötelező volt, s meg is valósult mind módszerben, mind jelképesen, pl. az egyenruhák, rendfokozatok tekintetében. A szakemberhiány pótlására gyorsított tisztképzéssel válaszoltak, és csak a hatvanas évek végére sikerült hatékonyabb, magasabb színvonalú tisztképzés megvalósítani, ami elvezett a Rendőrtiszti Főiskola 1971-es létrehozásához. Az első rendőrségi törvényre 1955-ig kellett várni, míg a következő rendőrségi, rendészeti jogszabályok a hetvenes évek elején születtek meg.

  Kulcsszavak: rendőrség, rendészet, rendőr, tisztképzés, rendőrtiszt, szocializmus, Államvédelmi Hatóság, biztonság, állambiztonság


  Abstract: Today, for more than three decades, we have left behind socialism, a period in which history, and thus the teaching and research of professional history has often been a taboo subject. That is why it is important to look at the policing that took place under socialism, based on the existing archival and literary sources and listening to witnesses who are still alive. After World War II, almost the entire law enforcement elite was replaced or voluntarily resigned from the body. Due to the known historical reasons, the adoption of the Soviet model was also obligatory in law enforcement, both in terms of methods and symbols, e.g. in terms of uniforms and ranks. They responded to the shortage of specialists with accelerated officer training, and it was not until the late 1960s that more effective, higher-quality officer training was achieved, which led to the establishment of the College of Police Officers in 1971. The first police law came into force in 1955, while the next police and law enforcement legislation was enacted in the early 1970s.

  Keywords: police, policing, policeman, officer training, police officer, socialism, State Protection Authority, security, state security

 • Simándi Irén :

  Összefoglaló: A tanulmány célja az oral history (az elbeszélt történelem) segítségével felidézni az 1956-os forradalom indulását és a szabadságharc napjainak fontosabb eseményeit. A munka elkészítéséhez felhasznált vis�szaemlékezések bepillantást engednek a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályán dolgozó egykori munkatársak mindennapjaiba, hol voltak a forradalom kezdetén, milyen feladatokat láttak el a szabadságharc napjaiban. Az interjúkból megtudhatjuk, volt-e megfelelő, hiteles hírforrás a magyarországi események megismerésére és azok kommentálására. A rádió legfontosabb részlege a Magyar Monitoring Osztály (lehallgató) volt. Az osztály munkatársai rögzítették és írták le a Magyar Rádióban elhangzott adások szövegeit a Magyar Osztály szerkesztői és a Központi Hírosztály [Central News] munkatársai számára, akik ezeknek a felhasználásával írták a híreket a forradalom napjaiban is. Az interjúk különösen értékes részei azok az emlékek, amelyekben a rádiósok személyes véleményüket fogalmazták meg egy-egy eseményről vagy politikusról, pl. Nagy Imre miniszterelnök tevékenységéről. A tanulmányt a műfaji sajátosságok (forráskritika) figyelembevételével készítettük el, bőséges információt tartalmazó jegyzetapparátus felsorakoztatásával, amely segítséget nyújt az ismeretanyag mélyebb megértéséhez.

  Kulcsszavak: rádió, hidegháború, forradalom és szabadságharc, oral history, Teenager party


  Abstract: The aim of the study is to recall the beginning of the 1956 revolution and the major events of the War of Independence with the help of oral history. The recollections used to compile the work give an insight into the everyday life of the former staff of the Hungarian Department of Radio Free Europe, where they were at the beginning of the revolution, and what tasks they performed in the days of the war of independence. From the interviews we can find out whether there was a suitable, authentic news source to learn about the events in Hungary and to comment on them. The most important part of the radio was the Hungarian Monitoring Department (eavesdropping). The staff of the department recorded and described the texts of the broadcasts on Hungarian Radio for the editors of the Hungarian Department and the staff of the Central News Department, who also used the news to write the news in the days of the revolution. Particularly valuable parts of the interviews are the memories in which radio stations expressed their personal opinions about an event or politician, e.g. on the activities of Prime Minister Imre Nagy. The study was prepared taking into account the specifics of the genre (source critique), listing the notes containing a wealth of information, which helps to provide a deeper understanding of the knowledge material.

  Keywords: radio, cold war, revolution and war of independence, oral history, Teenager party

 • Szele Bálint :

  Összefoglaló: A kétrészes tanulmány témája a magyar Shakespeare-kultusz egy kevéssé feldolgozott szegmense, a Szonettek. A drámák mellett háttérbe szoruló versekről napjainkban már mindenki elismeri, hogy Shakespeare legjelentősebb, legizgalmasabb művei közé tartoznak, melyek számtalan különböző értelmezésre adnak lehetőséget. A szonetteket Szabó Lőrinc 1921-es fordítása ismertette meg a szélesebb magyar közönséggel, azelőtt marginális, érthetetlen művekként tekintettek rájuk. A tanulmány első része részletes leírást ad a szonettekről, tárgyalja e versforma kialakulását és fejlődését, az egyes változatok pontos jellemzőit, majd a Shakespeare-szonettek keletkezésének kérdéseivel együtt tárgyalja a lehetséges értelmezéseket is, bemutatva mind az életrajzi olvasatot, mind azt a megközelítést, miszerint a szonettek költői játékként születtek. A tanulmány bemutatja a Szonettekkel foglalkozó magyar irodalmárok értelmezéseit is, és kísérletet tesz teljes körű vizsgálatukra és a magyar művelődéstörténetben való elhelyezésére.

  Kulcsszavak: Shakespeare, szonett, reneszánsz, versértelmezés és -fordítás


  Abstract: The topic of this two-part paper is Shakespeare’s Sonnets, which has been given little attention in the history of the Hungarian Shakespeare. The poems, which are now seen as the most interesting and significant pieces Shakespeare wrote, give the reader a multitude of possible interpretations. The Hungarian public was first given the joy of reading the poems in good translation when Lőrinc Szabó, the famous poet, published his translation in 1921. Before that, the sonnets had been seen as marginal pieces besides the plays. The first part of the paper offers a description of the sonnet, including its birth and development, and the characteristic features of the varieties, then it goes on to discuss issues around the writing and publishing of the Sonnets, together with possible interpretations: the biographical reading and the approach that sees the poem as a poetic game. The paper, which also presents the interpretations of Hungarian scholars, is an attempt to give an exhaustive picture about the Sonnets and put them into the context of Hungarian cultural history.

  Keywords: Shakespeare, sonnet, Renaissance, interpretation of poems, literary translation

Neveléstörténet

 • Márföldi Erika :

  Összefoglaló: Kutatásom tárgyát annak vizsgálata képezte, hogy a gyermek egészséges fejlődése szempontjából hogyan változik a nevelési környezet, milyen alapminőségekkel kell a gyermekről gondoskodni a pedagógusnak, a családnak és az egész társadalomnak. A gyermekek védelmét, a gyermekek jogait számos hazai és nemzetközi jogi egyezmény deklarálja, éppúgy, mint az óvodai programok. Az elmúlt száz évben a Waldorf-pedagógia elterjedését figyelhetjük meg szerte a világban. Magyarországon napjainkban már több mint 50 Waldorf-óvodában több mint 1700 gyermek nevelése folyik. E pedagógia sajátosságát az adja, hogy a családokkal közösen épül a gyermeket megtartó nevelői közeg. A kutatásban kirajzolódott, hogy a gyermek érdekeit szem előtt tartva a Waldorf-pedagógus folyamatos önképzést végez, a reflektív önértékelési modell a Waldorf-önértékelésnek is részét képezi.

  Kulcsszavak: Waldorf-pedagógia, gyermeki jogok, gyermekvédelem, óvodai nevelés, reflektív pedagógia


  Abstract: The subject of my research was to examine how the educational environment changes, respecting the healthy development of the child, as to what basic qualities the educator, the family and the whole society should have to take care of the child. The protection of children and the rights of children are declared in a number of national and international legal conventions, and also appear in kindergarten programs. Over the last hundred years, we can observe the spread of the Waldorf pedagogy around the world. Today, over 1,700 children are educated in more than 50 Waldorf kindergartens in Hungary. The peculiarity of this pedagogy is that the educational medium that keeps the child is built together with the families. The research showed that the Waldorf educator carries out continuous self-education with the child’s interests in mind, and the reflective self-evaluation model is also part of the Waldorf self-evaluation method.

  Keywords: Waldorf pedagogy, children’s rights, child protection, preschool education, reflective pedagogy

 • Szennai Dóra :

  Összefoglaló: A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek fejlődésében jelentős különbséget jelent, hogy nevelőszülői hálózatban vagy gyermekotthonban nevelkednek. Utóbbiak fejlődésük egy kiemelt szakaszában család nélkül kénytelenek felnőni, kötődési hiányosságaik következményeként kiegyenlítetlen képességprofil és sajátos viselkedésmintázat jellemzi őket, ami megnehezíti oktatásban való részvételüket és előmenetelük sikerességét. Társadalmi beilleszkedésük fokozottan nehezített, melyből kitörési lehetőséget nyújthat a minél magasabb fokú iskolai részvétel és végzettség elérése. A magyar iskolarendszerben viszont az egyik legerősebb az összefüggés a tanulók társadalmi hátterének jellemzői és tanulási eredményessége között. Éppen azoknak a tanulóknak a legelőnytelenebb az átlageredménye, akik szociális, gazdasági és kulturális státusz szempontjából a leghátrányosabb helyzetű családokba születnek, ami minimális esélyt hagy számukra kiváló iskolai teljesítmény eléréséhez. Az összefoglaló a nemzetközi és hazai gyermekvédelmi rendszer szabályozásán és törekvésein keresztül nyújt betekintést a nehéz sorsú gyermekek életútjának állomásaiba és traumáiba, valamint próbálja feltárni a következményeként megmutatkozó atipikus viselkedésmintázatok és beilleszkedési nehézségek hátterét. Érzékenyítő célzattal irányítja a figyelmet a gyermekvédelmi szakellátáson belül a gyermekotthonokban nevelkedők viselkedésmintázatának háttértényezőire, remélve, hogy ezek megismerése mentén elfogadó szemléleti megközelítéssel teremthetnek lehetőséget az oktatásban dolgozók a gyermekek képességeinek kibontakoztatására és tanulmányi sikereik előmozdítására.

  Kulcsszavak: gyermekvédelmi szakellátás, gyermekotthon, atipikus viselkedés, beilleszkedési nehézségek


  Abstract: Children growing up in children’s homes show a markedly different development from those brought up by foster parents. Thus, they lack both family support and proper parental bonding at a crucial stage of growing up, which makes them behave differently and leads to serious under-achievement in school and later life. Their behaviour in school makes it difficult for them to fully participate in education, although better school attendance and higher finishing results can help them to fit into society. Unfortunately, there is a particularly close correlation in Hungary between the students’ social background and their school results. Children growing up in families with a low social, economic and cultural level have the lowest average school results. The study describes the regulation and aspirations of the child protection system in Hungary and abroad, as well as the various stages and traumas in the life of these unenviable children. An attempt is also made to identify the reasons for this atypical behaviour and integration difficulties. The aim is to draw the attention of the child protection professionals and the teachers to the reasons for the atypical behaviour of children growing up in children’s homes. Hopefully they will adopt a more understanding attitude and maximally help these children to achieve their potential and reach better school results.

  Keywords: professional child protection sector, children’s homes, atypical behaviour pattern, integration difficulties

 • Strédl Terézia :
  Az inkluzív pedagógia múltja és jelene168-185 [228.87 kB - PDF]EPA-04124-00005-0100

  Összefoglaló: A tanulmány célja feldolgozni azokat az ismereteket, amelyek a gyógy- /speciális pedagógia tárgyköréből ismerünk a magyarországi és szlovák szakirodalomból a kialakulásáról, formálódásáról, pontosítani azt a fogalmi színességet, néha félreértelmezést, amivel a pedagógiai gyakorlatban gyakran találkozunk. Célunk nemcsak a gyógypedagógia és a speciális pedagógia hagyományos szemléletének összefoglalása, Magyarország és Szlovákia szemszögéből összehasonlító elemzés végzése; más, humánusabb fogalmak használatát javasoljuk, amelyeket már részben alkalmaznak, részben újnak számítanak. Mindezeket összegezve megpróbálkozunk az inkluzív pedagógia meghatározásával, amely ötvözi a modern pedagógiai szemlélet elméleti és gyakorlati kivitelezését a gyógy- (speciális) pedagógiai témakörében. Az utóbbi évtizedek humanizációs folyamatának köszönhető a paradigmaváltás a pedagógiában is, amely jelzi, hogy - a saját lehetőségeihez mérten - minden sajátos nevelési igényű gyermek oktatható és fejleszthető.

  Kulcsszavak: gyógypedagógia, speciális pedagógia, inklúzió


  Abstract: The main aim of the study is to process our knowledge about the development of special needs education/special pedagogy from the Hungarian and Slovak literature, and also to clarify their multifarious concepts, or sometimes misunderstandings, which we often oncounter in pedagogical practice. Our aim is not just to summarize the traditional point of view about them and to make a comparative analysis between Hungary and Slovakia, but also to offer to use other, more humane concepts - some of the concepts are already in use and some of them are our suggestions. The paper tries to determine the notion of inclusive pedagogy, which saturates the theoretical and practical implementation of the modern pedagogical point of view in connection with the topic of special needs education. Thanks to the humanization process in the last decades, there is a noticeable paradigm shift in pedagogy, which indicates that each and every kid with special needs can be educated and developed.

  Keywords: special needs education, special pedagogy, inclusion

Tehetségkutató

 • Gurzó K. Enikő :
  Ormós Zsigmond művelődéseszményei, eszményképei186-209 [283.07 kB - PDF]EPA-04124-00005-0110

  Összefoglaló: Temesvárnak és a Bánságnak aligha lennének Kárpát-medencei viszonylatban is kimagaslónak számító közgyűjteményei, ha a 19. század második felében a vármegye főispánja, idősebb Ormós Zsigmond országgyűlési képviselő, a pozsonyi Társalkodási Egyesület egykori aktív tagja nem veti meg az idővel intézményesülő kollekciók alapjait. Tanulmányomban azt vizsgálom, hogyan viszonyult szűkebb és tágabb környezetéhez, miként ítélte meg a korabeli ifjúságot, milyen irodalmi, művészeti és szociográfiai forrásokból merített, milyen követhető mintákat választott ahhoz, hogy művelődésszervezői tevékenysége kora egyik legtekintélyesebb magyar közösségformálójává, kultúrateremtőjévé emelje. A dolgozat központi fejezetében a Kölcsey Ferenchez fűződő páratlan viszonyát boncolgatom, ami arra is megfelelő keretet teremt, hogy a temesvári piarista gimnáziumtól az Óromániában szerzett tapasztalatain és a csekei sírhoz vezető szatmári útján át feltérképezzem közéleti életpályájának társadalmi bázisát, forrásait, eszményképeit.

  Kulcsszavak: Ormós Zsigmond, művelődéstörténet, Társalkodási Egyesület, Pozsony, Temesvár, Kölcsey Ferenc, Órománia


  Abstract: Temesvár (Timișoara) and the Bánság (Banat) region would hardly have public collections that are considered outstanding in the Carpathian Basin if, in the second half of the 19th century, Zsigmond Ormós Sr., the főispán (Lord Lieutenant) of the county, MP and previously an active member of the Társalkodási Egyesület in Pozsony (the Discussion Association of Bratislava), had not laid the foundations of the collections that were later to be institutionalised. In my study I examine his relationship to his immediate and broader environment, his thoughts about the young people of the time, the literary, art and sociographic sources he used and the patterns he chose to follow, which allowed him to become, through his cultural management activities, one of the most acknowledged Hungarian community builders and creators of culture of his time. In the central chapter of the paper, I discuss his special relationship with Ferenc Kölcsey, which also allows for the exploration of the social base, sources and ideals of his public career from the Piarist secondary school in Temesvár, to his experiences in the Romanian Old Kingdom (Órománia, Regat) and his journey to Szatmár to visit the grave in Cseke.

  Keywords: Zsigmond Ormós, Cultural History, Discussion Association of Bratislava, Temesvár (Timișoara), Ferenc Kölcsey, Romanian Old Kingdom

 • Kóger Yvetta :

  Összefoglaló: Jelen mikrokutatás az "ötvenes évek" magyarországi óvodaügyének elemzése keretében a hazai magyar nyelvű sajtó nem szakmai orgánumai közül a vizsgált korszak szatirikus hetilapjában, a Ludas Matyiban keresi az óvoda sajtóreprezentációjának specifikus megnyilvánulásait. Az újság az egykori óvodapolitikai hatás lenyomataként nemcsak szöveges, hanem képi emlékeket is tartalmaz. Az állampárti időszakban nem volt ritka a gyermekeken keresztüli propaganda az intézmény népszerűsítése érdekében. A "gyerekszáj" egyik példája a címben idézett mondat. Az óvodához köthető karikatúrák és kísérő szövegeik tanulmányozásával képet kaphatunk arról, hogy az egykori államvezetés milyen tartalommal kívánta megtölteni annak a preszkoláris intézménynek a fogalmát, amelyről feltehetően a lap olvasói közül is csak keveseknek volt közvetlen tapasztalata e korszakot megelőzően.

  Kulcsszavak: "ötvenes évek", óvoda, sajtóirodalom, szöveg és képinterpretáció


  Abstract: This micro-research examines the care of the Hungarian kindergardens in the 1950s. Out of this era’s Hungarian non-professional press Ludas Matyi had been selected, which was a satirical paper appearing weekly. In this magazine, kindergardens’ specific press presentation forms can be found. The newspaper contains not only textual but also visual memories which are all based on the one-time kindergarden policy’s influence. Using children to promote the institution was uncommon. The title of this research which is a quote given by a child is a good example of this kind of propaganda. By studying the cartoons and texts we can get a picture of what kind of content the former government intended to fill the definition of the pre-school institution. To be precise about kindergardens only a few readers of the paper had any direct idea of what came before this era. In addition, the visual elements of this specific socialist kindergarden image also came to light.

  Keywords: 1950s, kindergarden, press literature, text and image interpretation

 • Oravec Éva :

  Összefoglaló: E tanulmány Gödöllő dualizmus kori társas életét a sport szempontjából vizsgálja, fókuszálva annak közösségépítő erejére és társadalmi beágyazottságára. Az egyesületek a társadalmi élet szerves részei voltak és a sportmozgalom kibontakozásában jelentős szerepet játszottak. A helytörténeti irodalom és a különféle források tükrében megállapítható: ahogy országosan, úgy Gödöllőn is korán megalakult a praktikus célokat ellátó lövészegylet és a testedzést magába foglaló tűzoltóság, melyek szervezői a község elitjébe tartoztak. Az 1870-es években megjelent a nagyobb közönség számára vonzó korcsolyázás, majd az úszás és a tenisz, a századfordulótól a futball, az egyletekben népszerű volt a kugli. Általánosan szervezett sportéletről 1909-től, a Gödöllői Sport Club megalapításától beszélhetünk. Jellemző volt a sportesemények, ünnepélyek és mulatságok - olykor más egyesületekkel együtt történő - szervezése.

  Kulcsszavak: dualizmus, helytörténet, sport, egyesület, mulatság, Gödöllő


  Abstract: This study examines the social life of Gödöllő in the age of Dualism from the perspective of sport, focusing upon its community-building power and social embeddedness. Associations were an integral part of social life and played a significant role in the development of the sports movement. In the light of local history, from literature and various other, including national, sources we may say that in Gödöllő the shooting association and the fire brigade, which both served practical purposes and included physical training, were formed early on: their organizers belonged to the élite of the village. In the 1870s, skating - which was attractive to a wider audience - appeared, and was followed by swimming, tennis and from the turn of the century, football. Bowling was also well liked in associations. We may speak of a generally organized sports life from 1909, when the Gödöllő Sports Club was founded. It became common to organize sporting events, celebrations and parties, sometimes in conjunction with other associations.

  Keywords: Dualism, local history, sports, association, entertainment, Gödöllő

Közlemények