a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Polymatheia18. évf. 3-4. sz. (2021.)

Tartalom

Művelődéstörténet

 • Abdallah Abdel-Ati Al-Naggar ,
  Prantner Zoltán :

  Összefoglaló: Az 1956. őszi párhuzamos krízis ideje alatt a világ közvéleményének figyelme egyszerre irányult a szuezi konfliktusra, illetve a magyarországi eseményekre. A hidegháborús viszonyok között a különböző országok médiájában eltérő magyarázattal és ideológiai megközelítéssel jelentek meg riportok, valamint elemzések az eseményekről, amelyek feldolgozása kapcsán számos elismerésre méltó eredmény született az elmúlt évtizedek során. Kevéssé ismert ugyanakkor, hogy az egyiptomi közvélemény is napi szinten követte nyomon a magyar forradalom és szabadságharc fejleményeit a válság alatt a korabeli sajtóorgánumok beszámolóinak és kommentárjainak köszönhetően. Jelen tanulmányban három meghatározó egyiptomi napilap, az ad-Dzsumhúríja, az al-Ahrám és az Ahbár al-Júm tudósításai alapján kívánjuk bemutatni, hogy milyen ismeretekkel és véleménnyel rendelkezett az egyiptomi közvélemény a magyarországi eseményekről 1956. október-november folyamán.

  Kulcsszavak: szuezi válság, 1956-os magyar forradalom, ad-Dzsumhúríja, al-Ahrám, Ahbár al-Júm


  Abstract: The world’s public attention focused on the Suez conflict and the events in Hungary during the parallel crisis in the autumn of 1956. Reports and analyses of events with different explanations and ideological approaches appeared in the media of various countries according to the Cold War conditions, the processing of which has yielded a number of commendable results over the past decades. At the same time, it is little known that the Egyptian public also followed the developments of the Hungarian Revolution and the War of Independence during the crisis on a daily basis, thanks to the reports and comments of the contemporary Egyptian press. In this study, we intend to present the knowledge and opinion of the Egyptian public about the events in Hungary during October- November 1956, based on the reports of three major Egyptian dailies, Al Gomhuria, Al Ahram and Al Youm.

  Keywords: Suez crisis, 1956 Hungarian Revolution, Al Gomhuria, Al Ahram, Al Youm

 • Csatári Bence :

  Összefoglaló: Jelen tanulmány a hazai intézmény- és médiatörténet fontos Kádár-kori kormányzati szereplőjének, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának (TH) a történetéből villant fel részleteket. Mivel levéltári forrásai gazdagok, a dolgozat kifejezetten arra az időszakra, alig több mint egy esztendőre koncentrál, amikor a Külügyminisztérium korábbi szóvivője, Gyáros László állt a hivatal élén (1958-1959). Ebből az egy-másfél évből is a TH-nak legfőképpen azt a tevékenységét vettük górcső alá, amelynek során a lapengedélyezési ügyeket vezette. Ezt pedig az indokolja, hogy a TH az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályával együttműködve, illetve instrukcióit végrehajtva alapjaiban határozta meg a tömegkommunikáció tematikáját azzal, hogy egyes sajtóorgánumokat engedélyezett, másokat nem, valamint az engedélyezettek között is súlypontozott a példányszámuk meghatározásával, mégpedig a politikai fontosságukat mérlegelve. Mindezt tette az 1956-ot követő súlyos újságpapírhiány közepette, ami egyúttal jó hivatkozási alapul szolgált bizonyos lapok betiltására, illetve kiadási engedélyének megvonására. A kutatás jórészt a TH Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában található iratanyagán nyugszik, amelynek feldolgozása, illetve publikálása a jelenkortörténet egyik fontos szeletével ismerteti meg a történészszakmát.

  Kulcsszavak: állampárt, lapengedélyezés, tömegkommunikáció, propaganda, Agitációs és Propaganda Osztály


  Abstract: This study flashed out the history of an important Kádár-era governmental actor in the history of Hungarian institutions and media, the Information Office (IO) of the Council of Ministers. As its archival sources are rich, the dissertation focuses specifically on the period of just over a year when László Gyáros, a former spokesman for the Ministry of Foreign Affairs, was in charge (1958-1959). From this year and a half, we also focused on IO’s activities, during which it led the newspaper licensing affairs. This is justified by the fact that the IO, in cooperation with the Agitation and Propaganda Department of the Central Committee of the Hungarian Socialist People’s Party and implementing its instructions, fundamentally defined the topic of mass communication by allowing some and not allowing others. It also weighted among the licensees, by determining their number of copies, considering their political importance. The IO did all this amid a severe shortage of newsprint after 1956, which was also a good reference for banning certain papers and revoking their publishing license. The research is largely based on the documents in the National Archives of the IO Hungarian National Archives, the processing and publication of which introduces the profession of historian to one of the important slices of contemporary history.

  Keywords: state party, newspaper licensing, mass communication, propaganda, Department of Agitation and Propaganda

 • Fabó Edit :

  Összefoglaló: A Magyarságkutató Intézetben egy olyan emlékezettörténeti kutatás indult, amely az alaposan feltárt magyar dualizmus korának új megvilágítást ad. A korabeli közgondolkodást elsődlegesen a sajtó hasábjai tükrözik, ezért a vizsgálat a korszakon átívelő fontosabb politikai és közművelődési újságokra terjedt ki. A keresett tartalmak két nevezetes történelmi eseményhez köthetőek: az egyik az 1848. március 15-i forradalom napja, a másik az augusztus 20-i Szent István-nap. Míg az augusztus 20-i évforduló központilag bonyolódott egyházi-szakrális keretek között évszázados hagyományok alapján, addig a március 15-i megemlékezések alulról szerveződtek kisebb polgári és egyetemi ifjúsági körökben, asztaltársaságokban, és csupán másfél évtizedes (illegális, tiltott) múlttal rendelkeztek. A résztvevők azonosulhattak azokkal az értékekkel, erényekkel és eszmékkel, amelyeket nemesnek, dicsőségesnek tartottak, és amelyekkel közösséget vállalhattak, megteremtve az összetartozás közös élményét. Az ünnepi alkalmakkor kifejeződhetett az ember, a hit és történelem méltósága, illetve megerősítette azt az identitástudatot, amely a jövő felé mutató orientációs bázist képezi.

  Kulcsszavak: nemzeti ünnep, identitás, Magyarország, történelem, jövő


  Abstract: The research into the history of memory has been launched at the Institute for Hungarian Studies, which sheds new light on the age of the thoroughly explored Hungarian dualism (Dual Monarchy [1867- 1918]). Contemporary public thinking is primarily reflected in the columns of the press, so the study covered major political and cultural newspapers spanning the era. The content sought can be linked to two notable historical events: one is the 1848 Revolution Memorial Day on March 15, and the other is Saint Stephen’s Day on August 20. While the anniversary of August 20th was celebrated within a sacral framework based on centuries-old traditions, the commemorations of March 15th were organized from below in smaller civic and university student circles, friend groups, and had only one and a half decades of (illegal, forbidden) history. Participants were able to identify with the values, virtues, and ideas that they regarded as noble, glorious, and with which they could engage, creating a shared experience of togetherness. During the festive occasions, the dignity of man, faith and history could be expressed and the sense of identity that formed the basis of future-orientation has been strengthened.

  Keywords: national holiday, identity, Hungary, history, future

 • Kovácsné Magyari Hajnalka :

  Összefoglaló: Tanulmányom a Kádár-kori modellek világáról szól, mely egyfajta "kapitalista szigetet" képezett a szürke államszocializmusban. Irigyelt és csodált vágyképei voltak ők a magyar társadalomnak, és habár nyugati kollégáikhoz viszonyítva nem voltak annyira megfizetve, hazai körülmények között kivételezett helyzetet élveztek. De miért érdekes és sajátos a manöken-lét az államszocializmusban? Miben volt egyedi az ő életük? Miként próbáltak boldogulni a tervgazdaság és a piacosodás sajátos viszonyai között? Miként formálta megjelenésük a szexualitással kapcsolatos közgondolkozást? És vajon kiterjedt kapcsolatrendszerük miatt megfigyelte-e őket az állambiztonság? Tanulmányomban ezekre a kérdésekre keresem a választ, személyes interjúk, sajtóforrások és levéltári iratok elemzése és feldolgozása segítségével.

  Kulcsszavak: modellek, manökenek, „sztármanökenek”, Kádár-kor, államszocializmus


  Abstract: This study is about the world of Kádár era models, which formed a kind of “capitalist island” in grey state socialism. They were the enviable and admired desires of Hungarian society, and although they were not so well paid compared to their Western counterparts, they were in a privileged position under domestic conditions. But why is being a mannequin interesting and special in state socialism? How was their life unique? How did they try to cope with the specific conditions of the planned economy and marketization? How did their appearance shape public thinking about sexuality? And, because of their extensive network of contacts, is it conceivable for them to be monitored by state security? In my study, I seek answers to these questions through the analysis and processing of personal interviews, press sources, and archival records.

  Keywords: models, mannequins, “star mannequins”, Kádár era, state socialism

 • Pál István :

  Összefoglaló: Pozsonyi István rendőr alezredes, aki 1967 és 1970 között volt a Magyar Népköztársaság (MNK) washingtoni nagykövetségének tudományos- technikai attaséja, 1971-ben egy 30 oldalas összefoglalót készített az USA-ban szerzett tapasztalatairól. Az írás magán hordozza az ún. operatív tankönyvek valamennyi jellemzőjét, például személytelen, konkrét ügyekről nem esik szó benne, ugyanakkor tele van önismétlésekkel, valamint a kötelező ideológiai tiszteletkörökkel. A szakmai kalauz a rövid- és középtávon kihelyezés előtt álló fiatalabb hírszerzőtisztek felkészítésére szolgált, ám az utóbbiak politikai elkötelezettségét is próbálta erősíteni. A rendszerváltás előtt a III/I. (Hírszerző) Csoportfőnökség amerikai osztályán újabb átállásra nem került sor, az viszont már más lapra tartozik, hogy Pozsonyi közönsége mennyire hitt az szerző narratívájában.

  Kulcsszavak: hírszerzés, tudományos attasé, Egyesült Államok, Radványi- ügy utóhatásai


  Abstract: Police Lieutenant-Colonel Istvan Pozsonyi who served as scientific attaché (and as an intelligence officer) at the Embassy of the Hungarian People’s Republic in Washington D. C. from 1967 to 1970 wrote a 30-page-summary based on his experiences he had obtained in the United States of America. The so-called ‘operative manual’ written by Mr. Pozsonyi which displays all the obligatory elements of the genre, i.e., the paucity of concrete affairs, the impersonal composition, the great number of self-repetition and required ideological messages aimed at giving a professional guidance to and enhancing the political commitment of the younger subalterns who were still waiting for their delegations. Even though no further defections occurred at the American Desk of the Directorate of Intelligence of the Ministry of Internal Affairs before the transition of 1989 it is highly doubtful whether the audience of Mr. Pozsonyi gave credit to his narrative.

  Keywords: intelligence, scientific attaché, United States of America, aftermath of the Radványi-affairs

 • Seres Attila :

  Összefoglaló: Az 1956. évi forradalom menekültjeinek befogadása révén 1957-1958 folyamán Dániában megizmosodó magyar diaszpóra történetére vonatkozóan nem rendelkezünk semmilyen történeti feldolgozással. A dániai magyar menekültközösség történetének vizsgálatát különösen érdekessé teszi az a tényező, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által 1957. január 17-én a magyar forradalom leverésének kivizsgálására megalakított különbizottság, az úgynevezett Ötös Bizottság európai delegált tagállama Dánia volt. Dánia 1956-1957 folyamán összesen 1400 egykori magyar állampolgárnak nyújtott menedéket. A magyar menekültek európai "szétosztásában" való részvétel, a hazájukból elűzöttek ellátásának megszervezése és mihamarabbi társadalmi integrációja az erőteljesen kommunistaellenes beállítottságú dán politikai elit - úgy a kormányzó szociáldemokraták, mint az ellenzéki konzervatívok - számára nemcsak humanitárius kérdésként, hanem (politikai) presztízskérdésként is tételeződött, annak ellenére, hogy az alapvetően befogadáspárti dán társadalom az 1955-1957. évi gazdasági krízishelyzet és az ezzel együtt járó társadalmi problémák és szociális feszültségek miatt meglehetősen ambivalens módon viszonyult a magyar menekültekhez.

  Kulcsszavak: 1956. évi magyar forradalom, ENSZ Ötös Bizottsága 1957-1958, magyar menekültek Dániában, magyar-dán kapcsolatok 1956-1961, Dánia menekültpolitikája a 20. század második felében


  Abstract: No literature review has been carried out yet on the history of the Hungarian refugee community which found a new homeland in Denmark after the defeat of the Hungarian Revolution in 1956. The study of the Hungarian refugee community in Denmark is particularly interesting by the fact that one of the member states of the Special Committee set up by the United Nations on 17 January 1957 to investigate the suppression of the Hungarian Revolution was Denmark. During 1956-1961 Denmark provided asylum to a total of 1400 former Hungarian citizens. For the Danish political elite with a strong anti-communist attitude organizing the placement and care of Hungarians expelled from their homeland and promoting their social integration was not only a humanitarian issue, but also a matter of political prestige. Despite the fact that the Danish society essentially supported the reception of Hungarian refugees, due to the economic crisis in 1955-1957 and the accompanying social problems and tensions treated the Hungarian refugees in a rather ambivalent way.

  Keywords: The Hungarian Revolution in 1956, The UN Special Committee on the Problem of Hungary 1957-1958, Hungarian Refugees in Denmark, Hungarian and Danish Relations between 1956 and 1961, The Refugee Policy of Denmark in the Second Half of the 20th Century.

 • Simándi Irén :
  Események, sorsok hetven évvel ezelőtt141-163 [235.41 kB - PDF]EPA-04124-00004-0070

  Összefoglaló: A tanulmány célja az oral history (az elbeszélt történelem) segítségével feleleveníteni a Szabad Európa Rádió hetven évvel ezelőtti indulásánál történt fontosabb eseményeket. A tanulmány elkészítéséhez felhasznált visszaemlékezések bepillantást engednek a magyar emigráció 1945 utáni életébe. Megismerhetünk olyan emberi sorsokat, amelyeket a levéltári dokumentumok nem vagy csak felszínesen tárnak a kutató elé. A rádió egykori munkatársai közül a teljesség igénye nélkül olyan életutak bemutatását vállaltuk, akik a "vállalat" alapításától dolgoztak Münchenben. Közülük sokan írtak rövidebb-hosszabb terjedelmű munkákat a rádiónál töltött évekről. A képen és hangban rögzített visszaemlékezések azonban mélyebb, személyesebb, sok esetben megrázó eseményeket is tartalmaznak. A kutató felelősége óriási a személyes visszaemlékezések tudományos munkákban történő felhasználása esetén, a feldolgozás során nagy körültekintést és különösen komoly forráskritikát igényelnek. Az események ilyen különleges módon történő felelevenítésén túl emlékezni szeretnénk a rádió munkatársaira, mert akik nemrég még meséltek nekünk, sajnos már nincsenek közöttünk.

  Kulcsszavak: rádió, emigráció, vasfüggöny, hidegháború, lélektani hadviselés


  Abstract: The aim of the study is to use oral history to recall the major events that took place when Radio Free Europe started seventy years ago. The recollections used to compile this study provide an insight into the life of Hungarian emigration after 1945. We can learn about human destinies that archival documents do not or only superficially reveal to the researcher. Among the former employees of the radio, we undertook, without claiming to be exhaustive, to present the life paths that had worked in Munich since the founding of the "company". Many of them wrote shorter or longer works on their years on the radio. However, the recorded image and sound memories also contain deeper, more personal, and in many cases shocking events. The responsibility of the researcher is enormous when personal recollections are used in scientific work, requiring great care and particularly serious criticism of the source during processing. In addition to reliving the events in such a special way, we would like to remember the staff of the radio, because those who have recently told us stories are unfortunately no longer among us.

  Keywords: radio, émigré, Iron Curtain, Cold War, psychological warfare

 • Szatmári Péter :
  Az osztrák legitimisták az önálló Ausztria védelmében164-184 [214.86 kB - PDF]EPA-04124-00004-0080

  Összefoglaló: Az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó évtizedeiben szocializálódó osztrák politikusgeneráció gondolkodását alapvetően határozta meg az a különleges identitáshalmaz és -sokféleség, ami sajátos dinamikát adott az Első Köztársaságban ébredező nemzettudatnak. Az előbb említett kötődések döntően befolyásolták a független - Clemenceau szavaival élve - "maradék állam" meghatározó politikai mozgalmának, a legitimistáknak a szellemi arcélét, illetve Ausztriához és Közép-Európához fűződő viszonyát. A kortársak és az Első Osztrák Köztársaság lakosságának java része életképtelennek tekintette az új államot. A legitimisták részben kényszerből, részben érdekből, illetve meggyőződésből képviselték, szinte egyedüliként Ausztria függetlenségének ideológiáját. A legitimisták két évtizeden keresztül formálták az Első Köztársaság szellemi karakterét, húszas-harmincas évek Ausztriájának politikai és történeti közgondolkodását; ennek szélesebb dimenzióit mutatja be a tanulmány.

  Kulcsszavak: legitimizmus, Monarchia, autoriter, nemzetállam, osztrák nemzettudat, pártrendszer, küldetéstudat, identitás, diktatúra, demokrácia, Anschluss, Közép-Európa


  Abstract: The thinking of the Austrian political generation, which had been socialized in the last decades of the Austrian Hungarian Monarchy, was fundamentally determined by the special set of identities and diversity that gave a special dynamism to the national consciousness awakening in the First Republic. The aforementioned ties decisively influenced the intellectual profile of the dominant political movement of the independent "Remnant State", in Clemenceau’s words, the legitimacy, and their relationship with Austria and Central Europe. Contemporaries and the majority of the population of the First Republic of Austria considered the new state unviable. Legitimists represented the ideology of Austria’s independence partly out of coercion, partly out of interest or conviction, almost exclusively. For two decades, legitimists shaped the intellectual character of the First Republic, and the study presents the political and historical public thinking of Austria in the 1920s and 1930s, and its broader dimensions.

  Keywords: legitimism, Monarchy, authoritarian, nation state, Austrian national consciousness, party system

Neveléstörténet

 • Rácz János :
  A magyar közoktatás dilemmái az 1956-os forradalom után185-202 [185.48 kB - PDF]EPA-04124-00004-0090

  Összefoglaló: Az 1956-os forradalmat követően a közoktatásban dolgozó pedagógusok nehéz helyzetben találták magukat. Fegyelmi eljárás, állásvesztés, nyugdíjazás, lefokozás, áthelyezés lebegett a fejük felett. Jóllehet más és más hozzáállást vártak el tőlük nebulóik, a szülők, az éppen formálódó helyi és országos kommunista vezetés. Képtelenségnek tűnt mindenkinek megfelelni. A bizonytalan helyzet és a fenyegetettség miatt sokan passzív magatartást tanúsítottak az új rendszer vezetőivel szemben. 1957 őszére többségük kénytelen-kelletlen alkalmazkodott a körülményekhez, és igyekezett az elvárt magatartást tanúsítani. Az őket ért megtorlási politika komolysága elsősorban a helyi körülményeknek megfelelően alakult, de éppen ezért gyakoriak voltak a túlkapások, valamint a felsőbb és alsóbb politikai vezetés közötti feszültségek és kompromisszumok is befolyásoló tényezőnek tekinthetők. Az iskolák vezetésében végrehajtott politikai indíttatású személycseréknél jóval fontosabb lett volna a közoktatás régi bajainak orvoslása. Az infrastrukturális fejlesztés, a tanterembővítés és iskolaépítés, a második világháború után kialakított teljes hálózat újragondolása. Azaz valódi iskolareformra lett volna szükség. Az oktatással foglalkozó apparátus iratai segítségével a tanulmány bemutatja az 1957 és 1959 között kialakult helyzetet és az arra adott válaszokat.

  Kulcsszavak: közoktatás, megtorlási politika, személycserék, infrastrukturális fejlesztés, iskolareform


  Abstract: After the 1956 Hungarian Revolution, public education teachers found themselves in a difficult situation. Threats of disciplinary measures, termination, forced retirement, demotion or displacement hovered over their heads. Since they were expected to exhibit different attitudes to their students, the students’ parents and the local and national communist leadership which was just taking shape, it seemed impossible for them to comply with everyone. Due to their precarious situation and the danger of the threats listed above, many teachers exhibited passive behaviour towards the leaders of the new political system. By the fall of 1957, most of them had haphazardly adapted to conditions and behaved accordingly. The severity of the policies of reprisal that afflicted them primarily evolved according to local conditions, but they were also the main reason for local excesses. Tensions and compromises between senior and lower political leadership could also be considered as influencing factors. Remedying the old troubles of public education would have been far more important than politically motivated personnel exchanges in school leadership. Infrastructural development, classroom and school construction and a complete rethinking of the entire network formed after World War II, i.e., real school reform, would have been necessary. Making use of documents from the Hungarian education apparatus, the study presents answers to the challenges of the period between 1957 and 1959.

  Keywords: public education, policies of reprisal, personnel exchanges, infrastructural development, school reform

Tehetségkutató

 • Héjjas Flóra :
  A naplók helye a történettudományban203-219 [181.64 kB - PDF]EPA-04124-00004-0100

  Összefoglaló: A személyes források, az ego-dokumentumok megítélése a történettudományban még napjainkban is kérdéses. Az utóbbi években jelentős előrelépés történt a magániratok mint kiaknázatlan történeti források elismertetésére. Sokáig tartotta magát az az elképzelés, hogy a magániratok csupán csak kiegészítői a hivatalos iratokból származó adatoknak, mintegy színesítésként, megerősítésként lehet őket használni. Ez azonban mára változóban van. A naplók, a levelek, az önéletrajzok, memoárok sajátos módon, egy ember szemszögéből ábrázolnak tényeket, és ezen forrásokból az információk egy speciális csoportja nyerhető ki. Önmagukban is megállják a helyüket, nem szükséges őket "ellenőriztetni" más "hivatalos" forrásokkal. Tanulmányomban igyekszem összeszedni a saját kutatási témámhoz szorosan kapcsolódó személyes jellegű forrásokat feldolgozó, bemutató írásokat, publikációkat, valamint néhány lehetséges módszertani megközelítést is ismertetek.

  Kulcsszavak: ego-dokumentumok, naplók, személyes történelem, társadalomtörténet, kulturális történelem


  Abstract: Judging personal sources, ego-documents in the science of history, is still questionable today. In recent years, important progress has been made in the recognition of private documents as untapped historical sources. For a long time, the idea was that private documents were merely supplements to data from official documents which can be used as a colouring, confirmation use. However, this finding is now in transition. Diaries, letters, CVs, memoirs in a special way, from a person’s perspective represent facts and a special group of information can be extracted from these sources. They stand their ground on their own, they do not need to be checked, compared to other "official" sources. In my study, I list and describe the literature published on the topic in recent years especially in historical science and literary studies. In addition, I show how these can be used as historical sources, what methodologies and solutions are the most effective.

  Keywords: ego-documents, diaries, personal history, history of society, cultural history

 • Popovics Jánosné Farkas Ilona :
  A francia filmek mint egy korszak főszereplői220-255 [328.77 kB - PDF]EPA-04124-00004-0110

  Összefoglaló: A Kádár-korszak kultúrpolitikájáról, az egyetemes filmművészetről már számos könyv, tanulmány született. Jelen tanulmány annyiban jelent újdonságot, hogy a francia filmek felől közelít a témához: az 1956 és 1968 között a hazai mozikban bemutatott francia filmek magyarországi kritikáit foglalja kultúrpolitikai-filmtörténeti keretbe. A politika számára a film nagyon fontos volt, mint a propaganda, a szórakoztatás és a művészet hordozóeszköze. Ebből adódóan kutatásom a filmkritikák mellett a filmcenzúrát, a mozik világát is vizsgálja. Kiindulópontom, hogy a filmek és a róluk írt kritikák történelmi dokumentumok. A tanulmány fő célkitűzése annak vizsgálata, hogy a korszak ideológiája mennyiben tükröződött vissza a mozikban bemutatható filmekben.

  Kulcsszavak: filmművészet, cenzúra, filmkritika, realizmus, újhullám


  Abstract: Many books and studies have already been published about the cultural politics of the Kádár-era and the academic cinematography. This study has a different aspect about the topic as it approaches from the perspective of French films: it provides a cultural political and film historical frame for the Hungarian critics about the French films premiered in Hungarian cinemas between 1956 and 1968. Films - for the governing party - were an important platform for propaganda, entertainment, and arts. Therefore, my study covers the topics of cinema experiences and film censorship along with film critics. My starting point is that films and the critics about them are historical documents. The main goal of this study is to examine how much the ideology of the era was reflected in the films that were allowed to be presented at cinemas.

  Keywords: cinematography, censorship, film critic, realism, new wave

Megemlékezés