KUGLICS GÁBOR

 

 

BATTHYÁNY LAJOS ÚJRATEMETŐJE

PIRY CIRJÉK OFM (1810–1880)

 

 

Kétszázöt éve született Piry Cirjék ferences szerzetes, házfőnök és tartományfőnök, a mártírhalált halt miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos hamvainak őre és újratemetője, aki egy régi magyar nyelvemlék megtalálójaként is ismert. Halálának pedig idén van a 135. évfordulója. Jelen írásomban a rövid életrajzát kívánom ismertetni, különösen az irodalmi munkásságát és a közéleti tevékenységét.

 

AZ INDULÓ ÉVEK

Piry Cirjék 1810. április 15-én született Piry János és Tóth Magdolna földműves szülők gyermekeként1 a Vas megyei Püspökiben (ma: Püspökmolnári). A szomszédos Szenttamás falu (ma ez is Püspökmolnári része) katolikus templomában keresztelték meg, a keresztségben a János nevet kapta. Születési helyéről ő maga így nyilatkozott: "Megjegyzem e falu felől, hogy ott se pap, se templom, se mester, se iskola, se úr, se koldús, se német, se szláv, se zsidó, se semmiféle pogány nem volt."2 Püspöki község ekkor a szombathelyi katolikus egyházmegye színmagyar lakosságú, egyutcás jobbágyfaluja volt, ahol valóban se templom, se iskola nem állt.

A kis Piry János az elemi osztályokat Szenttamás község katolikus iskolájában, majd Vasváron és Körmenden végezte, ezután a kőszegi gimnáziumba vették fel. Itt szelíd kedélyével és jeles tanulmányi eredményeivel tűnt ki társai közül.3

Piry János a 6. osztály sikeres elvégzése után, 16 évesen lépett be Szent Ferenc rendjébe, ekkor vette fel a Cirjék (latinosan Cyriacus) nevet. Teológiai tanulmányait Pozsonyban és Esztergomban végezte, utóbbi helyen 1833-ban szentelték áldozópappá. Papi pályáját Boldogasszonyban (Fertőboldogasszony, ma Frauenkirchen, Burgenland, Ausztria) hitszónokként kezdte, majd ugyanilyen minőségében Komáromban folytatta, ezután egy évre teológiai tanár lett Esztergomban. 1837–40 között a székesfehérvári püspöki székesegyház hitszónoka volt. Ezután egy-egy évig Veszprémben, majd Esztergomban lett hitszónok. Elöljárói 1842-ben Érsekújvárra küldték: itt az újonnan megnyílt algimnázium tanárává nevezték ki; ezt a feladatát tíz évig, az intézmény 1852-es bezárásáig végezte.

 

A PIRY-HÁRTYA

Érsekújvári tartózkodása alatt, 1843-ban talált meg egy jelentős nyelvemléket, a róla elnevezett Piry-hártyát. (Itt jegyzem meg, hogy több lexikon, sőt még néhány publikáció is tévesen azt írja, hogy Piry atya az Érsekújvári kódexet találta meg, amit aztán róla elnevezve Piry-kódexnek hívtak... Ezt a téves állítást közli pl. a Révai könyve és a Pallas Nagy Lexikona, ill. SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái című könyve is. A Pallas tévedését 1920-ban már Szily Kálmán is felidézte, amikor ezt írta: "...14-ik kötet 18. lapján Piry Czirjékről meséli, hogy: »Ő találta meg az Érsekújvári kódexet, mellyet nevéről egy ideig Piry-kodexnek is neveztek.« (Ebből egy szó sem igaz!)"4 Valójában az Érsekújvári kódexet már 1833-ban megtalálta Czech János az érsekújvári ferencesek könyvtárában, és Reguly Antal közbenjárására Golessényi Pantaleo akkori rendfőnök ajándékozta az Akadémiának 1851-ben.5)

A nyelvemlék megtalálásának körülményei regényesek. Piry atya a töredéket 1843-ban az érsekújvári líceum egyik diákjától kobozta el, aki pedig egy – általa bizonyára rajongásig tisztelt – színésznő szemetéből turkálta ki... De olvassuk mindezt Piry Cirjék tollából: "... én ezen négy lapnyi irományt 1843-dikban, decz. 16-án egy tanitványomtól vettem el, ki vele, mint zsidóirással, tan-óra alatt játszott; ö pedig szállásháza szemét-halmáról vette fel, hova Horváthné asszonytól, mint Pázmán-társaságabeli színésznőtől kivettetett, ki tanítványommal egy szálláson vala. Figyelmeztettem a' gyermeket, hogy nézzen szét a' házban, ha talán több darabokra vagy épen könyvre akadhatna, és kérdezze meg Horváthnét: volna-e illyes könyve? – de mind haszontalan volt. Tehát csak ezen négylapnyi darabbal szolgálhatok a' t. t. társaságnak."6 A Pázmán-társaság egy vándorszínészcsoport volt, akik bebarangolták a Felvidéket. Hogy hogyan tett szert a pergamentöredékre, azt már Horváthné sem tudta megmondani...7

A töredék a XV–XVI. sz. fordulóján készült 174x122 mm méretű, enyhén megsárgult duplafólió (azaz: levélpár). Formai és tartalmi szempontból egyaránt különleges helyet foglal el a régi magyar nyelvemlékek között. Toldy Ferenc ezt írja róla: "nem tagadhatni, hogy ha az egész codex fenmaradt volna, a nyereség nyelvtörténeti és aestheticai tekintetben tetemes volna: így csak annak elvesztét sajnálhatni."8 Különlegessége ugyanis abban áll, hogy a kódexek többségével szemben pergamenre írták. Ezt már Piry Cirjék is felismerte, amikor a fent idézett levelében így írt róla: "E' kéziratot, mint szemem fényét, őriztem eddig, ha bár csak töredék is, annál inkább, minél ritkább az illy kincs nyelvünkben, melly, mint ez, pergamenre vagyon irva."9 Az oldalakon 19, vörös tintával meghúzott vonalra nagyon igényes gótikus könyvírással vitték fel a szöveget. Az írástükör egyhasábos, mérete 135×83 mm. Az írástükröt a lapszélig kifutó vörös vonalak keretezik, az oldal alján a keretvonalat megduplázták. Iniciálék nem találhatóak rajta.

 

A Piry-hártya egy lapja

A Piry-hártya egy lapja

 

Formai jegyei és szövege alapján kapcsolódik az 1909-ben a budapesti jezsuita rendház egyik könyvében megtalált ún. Máriabesnyői töredékhez: ugyanabból a mára megsemmisült kódexből származhatnak. E két kódextöredéket ferences eredetűnek tartják, és a feltételezések szerint dunántúli nyelvjárásban íródtak. Mindkét töredék fennmaradt lapjain Krisztus szenvedéstörténetéről olvashatunk, s a szöveg azt az evangéliumokból is ismert pillanatot állítja elénk, amikor Krisztus a Gethsemáni-kertben imádkozik. Eközben azonban megnyílik az ég, és egy "égi pör", egy tanácsülés zajlik le, mely arról szól, hogy vajon Krisztus kénytelen-e vállalni a rá váró kínokat és a kereszthalált.10 Résztvevői az Atyaisten és angyalai, Ádám, mint az emberiség képviselője, továbbá az Ártatlanság és a Szeretet.11 Feltételezések szerint mindkét kódextöredék szövege megtalálható az 1712-ben kiadott, Újfalusi Judit nagyszombati klarissza apáca által írt Makula nélkül való tükör című művében.12

Piry Cirjék a kódextöredéket 1850-ben a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta, amely hálából róla nevezte el azt.13 1908-ban a Nyelvemléktár-sorozatban kiadták, napjainkban pedig már online is elérhető.14

 

ÉRSEKÚJVÁRI NAPLÓ 1848/49

Piry Cirjéket Érsekújváron érte a forradalom kitörése, majd a szabadságharc kibontakozása. Egyházi személyként viszonylag szabadon mozgott a hadak között, és a látottakról-hallottakról, illetve a lapokban olvasottakról naplót vezetett – ekkor még csak az asztalfióknak. Halála után azonban rögtön felmerült kiadásának lehetősége.15 Strasser Marcián ferences atya, szentrókusi (Rókus kórházbeli) segédlelkész kezdte sajtó alá rendezni, szerkeszteni egykori rendtársa naplóját, amivel négy hónap alatt végzett. 1881. június 27-ei keltezéssel még előfizetési felhívást is írt, ám ez végül az asztalfiókban rekedt. Bizonyára azért, mert Piry atya lángolóan hazafias, már-már radikális stílusa – még a szerkesztést követően is – nem illett a kiegyezés utáni konszolidációs folyamatba.16 A naplót végül csak 1998-ban Pozsonyban adták ki, méghozzá az eredeti szöveggel.17

A mű 6 könyvre tagolódik, amit írója 155 pontba foglalt. A napló elé 0. pontként egy előszót, a végére pedig egy 4 pontból álló végszót illesztett. Nyomtatásban a szöveg terjedelme 151 oldalra rúg. A naplót 1848. március 16-án kezdte el írni, a végszó keltezése pedig 1849. október 15.

Írása előszavában a szerző az események nagyszerűségét emeli ki: "Forradalomban van egész Európa. Lehetetlen a rohanó eseményeket gátolni; lehetetlen a terjeszkedő szabadságszellemnek meg nem hajolni. (Az) 1848-dik Martius hava századok eseményeinél többeket és nagyobbakat hozott minden összeesküvés, s ármány nélkül." A napló szerzője kerüli a terjengős leírásokat, főleg tényeket vagy annak tekintett híreket ír le röviden, helyenként távirati stílusban. Ezeket ugyanakkor gyakran megtoldja a saját véleményével. A könyv 26. oldalán pl. így érzékelteti a változás iránti szimpátiáját: "A méltán gyűlölt Metternich 40 éves hatalma összeomlott." Később is egy-egy szóval, megjegyzéssel, fél mondattal kommentálja az eseményeket, pl.: "Mily dicső!"

A legmerészebb kijelentésre a 121–122. oldalon ragadtatja magát, amikor ezt írja: "A gyászkönyv örömkönyvvel közeledik végéhez. Ezeket megérni, Istennek különös adománya! Szabadsága, függetlensége hazánknak, és a hatalmas osztrákháznak trónvesztése örök emlékű dolgok! A ki másnak vermet ás, maga esik bele. A császári família kibérlette a különajkú népeket, hogy irtsák ki a Magyarságot, s fegyveres erőt küldött az országba, ... az igazságos Isten ujja mást végzett felőlünk, hogy t.i. éljünk, kik annyiszor megszenvettük a dynastiát, ő pedig, a hálátlan nemzetgyilkos vesszen el!" Ha Haynau idején megtalálják a naplót, Piry Cirjék aligha ússza meg büntetlenül...

 

Piry Czirjék

 

Munkájában természetesen jelentős helyet foglal el az Érsekújváron történtek leírása, de hangsúlyosan szól a pesti eseményekről éppúgy, mint horvátországi, erdélyi vagy délvidéki történésekről. A Szombathelyen történt eseményeket egyetlen alkalommal, '48 tavaszán említi meg naplójában. Talán nem érdektelen, ha a Vasi Szemle hasábjain szóról szóra felidézzük, mit hallott Érsekújváron a vasi megyeszékhely eseményeiről (36–37. old.): "Szombathelyen a zsidók ellen kitört a gyülölség, melly származott abból, hogy a Ferencziek templomát cserepező mester-ember kötelet vett állása biztosítására a Fedelzeten, s egy barátja kérdvén: mire való lenne a vett kötél, ez tréfásan felelé: a Zsidókat felaggatni; mit meghallván egy Zsidó, feladja őt; s az Alispán vassal fenyegette a tréfálót; innét kész lett a Zsidó üldözés, April 5-én esti 7. órakor megtámadták a Zsinagogát, s benne mindent összerontottak; egynek a pinczéjébe betörvén 700. akót kieresztettek, a kisebb hordókat felhozták s megitták a Szabadság és Kossuth egésségére; a zendülést a Nemzeti őrsereg csillapította le. A lázadás vezérei befogattak, kik/et/ a nép kiakart szabadítani, de hiában igyekezett, meggátoltatván a katonaságtól és őrseregtől; s olly határozat hozatott a Népgyűlésen, hogy a szerződésbe kikötött évek után a Zsidók mind el hagyják a várost, kiknek pedig szerződésök nincs, rögtön menjenek el. Sokan erre fegyvereiket nyugasztalják, várván, hogy ha a katonaság eltávozand, a Zsidókat megrohanják."

A szerző a külföldi történéseket is leírja. Naplója – a hazai események előzményeként – az 1846-os lengyel, az 1847-es svájci és római, majd az 1848-as francia, bajor, bécsi események ismertetésével indul. Természetesen itt sem rejti véka alá a szimpátiáját vagy éppen az ellenszenvét. 1849. július 1-én a franciákról pl. ezt írja naplójában (132. old.): "Római köztársaságot Franczia ország megigázta. Ez önző nemzet, legyen utálat tárgya minden szabad nemzetnek. Átok nevére!"

A szabadságharc bukása kapcsán elfogadja azt a – Kossuth és hívei által terjesztett – nézetet, mely szerint Görgey volt az áruló. Így ír erről a 145. oldalon: "Oh Görgei, áruló Görgei! alacsony boszúból elvesztéd hazánkat! Hazám, édes Hazám! tenfiad gyilkolt meg, mert sem az osztrák sem az orosz több száz ezerekre menő hatalmas ereje megnem győzhetett..." 5 oldallal később pedig így ír: "Ej Görgei, hazám nagy árulója! az Isten verjen meg! s hiszem, meg is ver! Európa lepök! Nemzetem megátkoz, s átkozott s utált leszel e földön és sirodban!" Merész fogalmazás ez egy paptól!

Piry Cirjéknek a hazához és a szabadságharchoz fűződő viszonyát legjobban talán a napló kiadásának szerkesztője, Koncsol László foglalja össze a könyv rezüméjében (225. old.): "A szerző bevallottan is csak az események krónikása szeretett volna lenni, de a függetlenségi háború sodrában, az udvar cinikus hatalmi politikáját látva érzelmei is kezdenek szövegébe szűrődni. Amit szenvtelenül indított, egész emberi habitusával folytatja, királyhű alattvalóból a szemünk láttára gyúródik át tüzes demokratává."

 

BATTHYÁNY HAMVAINAK ŐRE ÉS ÚJRATEMETŐJE

Piry Cirjéket 1852-ben Szentantalra (más nevén Bacsfa a Csallóközben, ma Szlovákia) küldték házfőnöknek, majd 1854-ben Pestre került rendtartományi tanácsnoknak. 1857–1860 között az esztergomi rendház feje (zárdafőnök) volt, majd újra Pestre költözött, mivel 3 évre a szerzetesrend őre (Custos Provinciae) lett. 1863-ban egyhangúlag a magyarországi ferences rend tartományi főnökévé (provincialis) választották, amely tisztséget 3 évig töltötte be. Pozsonyban történt megválasztásáról így tudósított a Religio c. lap: "Augustus 15-én történt a szűz Máriáról czimzett sz. Ferencz rendű szerzet tartományi főnökének megválasztatása. Az öszszes szavazók főt. Piry Czirjék atyát, tartományi kiérdemesült őrt, tisztelék meg bizalmukkal, ki a főnökséget ugyan csak Nagyboldogasszony napján, – Isten oltára előtt – ünnepélyes nyilvánossággal át is vette. Nem szükség sok szót koczkáztatnom arra, mennyire érdemli ő e kitüntetést és bizalmat. A szerzet őt, mint munkás tagot, mint nemes társalgásu embert, és feddhetlen életű papot ismeri. Sőt elég okom van hinni: miszerént azok is, kik vele bármi uton-módon, és körülmények közt érintkezésbe jöttek, róla – ki nem csak egyházának és szerzetének buzgó harczosa, hanem szeretett hazájának is hü fia – hasonlót éreznek és mondanak. És ez elég arra, hogy mi, őt szivből szerető és tisztelő ügytársai, terhes szép hivatalához a legszebb reményeket kössük, és szivünk mélyéből óhajtsuk, hogy szerzetünk diszére, az egyháznak és hazának javára minél tovább éljen!"18

A posztot – a rend szabályai szerint – csak 3 évig tölthette be, így utána a pesti rendház egyszerű lakója lett, ahol 1869-ben házfőnökké (zárdafőnökké) nevezték ki; ezt a tisztséget is 3 évig töltötte be. Ez idő alatt került sor a kivégzett miniszterelnök, Batthyány Lajos újratemetésére, melyben Piry Cirjékre oroszlánrész hárult. Az összefüggések megértéséhez azonban vissza kell ugranunk az időben.

1849. október 6-án Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Vele szemben a fő vádpont az volt, hogy a Pragmatica Sanctio megsértésével Magyarország Ausztriától való elszakadásának fő eszköze volt.19 Holttestét jeltelen sírba akarták eltemetni a józsefvárosi temetőben,20 de az özvegy kérésére Hausmann Ferenc, a Batthyány-család orvosa és Szántóffy Antal józsefvárosi plébános közbenjárására, Dank Agáp akkori pesti ferences házfőnök segítségével még a kivégzés éjjelén a belvárosi ferences templom kriptájában helyezték ideiglenes nyugalomra. (A ferences rend nem véletlenül vállalta a titkos temetést, hiszen a rendházat a Batthyány-család alapította és segítette fenntartását.21) A sírt lezáró vörös márvány kőtáblát – az önkényuralom bosszújától félve – fordítva tették be, így a sír gyakorlatilag jeltelen maradt. A tábla belső felén is mindössze ennyi állt: "1849dik évi Október 6kán az Úrban elhunyt G. B. L. Áldás és béke hamvaira.".22

Amikor Piry Cirjék először a pesti rendház lakója lett (1854-től), akkor megismertették vele azt a tényt, hogy a kivégzett miniszterelnök a ferences templom kriptájában nyugszik. A kiegyezés után beállt kedvezőbb közállapotok, a két korábbi ellenfél közti megbékélés megteremtette a lehetőséget a mártír kormányfő méltó eltemetésére. Sokat jelentett az is, hogy a kormány élén az az Andrássy Gyula állt, akit távollétében szintén halálra ítéltek. De nemcsak a magyar közvélemény és a kormány, hanem Bécs is elfogadta az újratemetést, mivel számukra is kényelmetlen volt az V. Ferdinánd által hivatalába beiktatott miniszterelnök kivégzése. Ugyanakkor a helyzet kényes volt, mivel ugyanaz a Ferenc József ült a trónon, aki gyakorlatilag jóváhagyta Batthyány kivégzését... Emiatt nem is a kormány, hanem Pest városa szervezte a ceremóniát,23 a gyászmise celebrálását sem a hercegprímás végezte, hanem Batthyány egyházmegyéjének főpásztora, Szabó Imre szombathelyi püspök. A kormány tagjai ugyan megjelentek, de csak magánemberként. Ott volt a Ház elnöke, más közéleti szereplők, a családtagok, az egyetemi ifjúság, egykori honvédek és vidéki delegációk. Összesen mintegy százezer ember.24

Az újratemetésre 1870. június 9-én került sor. Piry Cirjék – mint a ferences rendház főnöke – adta át jelképesen a hamvakat, a gyászmisén pedig ő mondta a gyászbeszédet. A kényes feladatra tökéletesen megfelelt, hiszen nem volt közéleti személy vagy politikus, sem közeli barátja az elhunytnak, és nem is vett részt aktívan a szabadságharcban.25 Viszont a véletlen úgy hozta, hogy Vas megyei születésű volt – ahol Batthyány birtokai is feküdtek.26 Kényes feladat várt rá: úgy méltatni Batthyányt, hogy ne hangozzon el olyan vád, amely Bécs vagy az uralkodó felelősségét érintené. A gyászbeszédben így aztán nem is szerepelt pl. a kivégzés szó, és Piry összességében megpróbálta beilleszteni Batthyány személyét, illetve politikai irányvonalát a kiegyezés utáni dualista monarchia szellemébe. Egyrészt utalt arra, hogy két évtizede az akkori hatalom nem engedte meg a rendes temetést; ezzel gyakorlatilag Haynaura tolta a felelősséget – felmentve Ferenc Józsefet. Majd hozzátette: az immár üres sírbolt "a késő nemzedéket is emlékeztetni fogja a király, a haza és az alkotmány szeretetére. – Mert bizonyos, miszerint ő híve volt a fejedelemnek, lángolva szerette hazáját, melynek alkotmányáért kész volt elleneitől a halált elfogadni és meghalt. De az ő kialvó élete, s kiontott nemes vére nem bosszúért kiáltott az egekbe, hanem a béke s szabad alkotmány áldásaiért." Később hozzátette: "Nemzetem, testvéreim! legyetek egyek; egyek a haza, a koronázott király s a törvény szeretetében..."27 Ez a nézet már nagyon messze áll az 1848/49-es napló lángszavú szerzőjétől!

Ugyanakkor – a közvélemény elvárásainak megfelelően – Batthyány halálát is illett szóba hoznia. Egy 1910-es cikk így értékeli a beszéd ezzel kapcsolatos részét: "Piry igyekezett mérsékelt, tapintatos lenni, de amikor a golyók nyomát említette, mely a szétroncsolt magas homlokon most is látható, egy percre úgy tetszett, mintha a Nemezis nemtője lebbentette volna meg egy percre sötét szárnyait. Mikor pedig az országszerte tisztelt özvegyet aposztrofálta, akkor minden szem a gyászoló nemes alakja felé fordult, s a szemekben a meghatottság könnye csillogott."28

 

AZ UTOLSÓ ÉVEK ÉS IRODALMI MUNKÁSSÁGA

Még 1870 tavaszán, Dank Agáp halála után felmerült, hogy Piry atya legyen Rómában az összes ferencrendiek tanácsosa (generalis definitor), de ezt a méltóságot nem fogadta el, inkább itthon maradt. 1872-ben az Üdvözítőről elnevezett ferences rendtartomány apostoli látogatójának nevezték ki, majd ugyanebben az évben három évre másodszor is tartományfőnökké választották. A három év leteltével, 1875-től újra a pesti rendház egyszerű lakója lett, egészen haláláig.

A fent említett naplója és a Batthyány újratemetésén elmondott beszéde mellett további irodalmi munkássága is ismert. A Magyar Tudományos Akadémiának 36 (!) Komárom megyei népdalgyűjteményt küldött be. Ezenkívül írt több verset, teológiai munkát és szentbeszédet (Szinnyei 14 önálló művét említi meg), továbbá megjelent egy értekezése a tájszavakról a Magyar Tudományos Akadémia Értesítőjének 1855. évi számában, illetve további cikkei egyházi és egyéb lapokban (Katholikus Lelkipásztor, Religio, Egyházi Lapok, Athenaeum, Hon). Megírta pl. a ferences rend hazai történetét latin nyelvű művében, illetve a magyarországi fogolykiváltó (trinitárius) szerzetesrend történetének vázlatát.29

Piry Cirjék 1880. október 6-án hunyt el Budapesten. Ugyanazon a napon, mint amikor 31 évvel korábban Batthyány Lajost kivégezték... Batthyányhoz hasonlóan ő is a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben (közkeletű nevén a Kerepesi temetőben) nyugszik, rendtársaival közös sírban.

A Magyar Sion című folyóirat így méltatta Piry Cirjék tevékenységét – s ezt munkássága értékeléseként mi is elfogadhatjuk: "A rend egyik oszlopát vesztette el benne, egyik kiváló tagját, ki évek hosszú során át ernyedetlen buzgalommal működött a rendben. ... mint pap, megtalálta azon tért, melyen mint népszónok, mint igazi szerzetes legtöbb áldással működhetett. Ha a szószékről elhangzó szavai hatottak, úgy bizonyára még inkább hatott a benne megtestesülő szerzetesi erények visszfénye. Saját rendje felismerte a kincset, melyet benne birt, s a rend káptalana két izben is reábízta a tartomány kormányát... Piry képzett, olvasott ember volt: működési tere a hitszónoklat volt, ennek élt, ez foglalta el lelkét és idejét egészen, s ez volt az oka, hogy jeles tollát csak szűkebb körben szentelhette az irodalomnak. – Benne ismét a régibb idők egy patriarchális alakja veszett el, kiben nem tudtuk a szerzetesi és papi erények voltak-e nagyobbak, vagy a lángoló hazaszeretet?"30

   

JEGYZETEK

1 A Religio c. lap 1880. évi 30. számának 236. oldalán a gyászhír közlésekor azt írja a cikk szerzője, bizonyos Breznay, hogy Piry Cirjék "régi nemesi családból" származik. Ez azonban téves adat. Püspöki egyházi kézen lévő jobbágyfalu volt, ott sem a XVIII. század végi, sem a XIX. század eleji nemesi összeírásokban nem találkozhatunk sem Piry, sem más nevű nemesi családdal. Ezt csak azért írhatta a nekrológ szerzője, hogy utána hozzátehesse: "Hazafisága tehát ősi, veleszületett erénye volt."
2 Strasser Marcián ferences áldozópap, szentrókusi (Rókus kórházbeli) segédlelkész 1881-es életrajza Piry Cirjékről. Idézi: KONCSOL László: Előszó. In: PIRY Cirjék János: Érsekújvári napló 1848/1849. Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony, 1998. 8. old. (Csallóközi Kiskönyvtár)
3 "–á–r–" monogramú szerző (Koncsol László szerint: Csaplár Benedek): Piry Czirjék. In: Vasárnapi Ujság, 17. évfolyam 17. szám. Pest, 1870. április 24. 1–2. old. Az életrajzi adatok fő forrása ez és a fentebb említett Strasser Marcián-írás.
4 SZILY Kálmán: Három régi codexünk újabbkori történetéhez. In: Magyar Nyelv, 1920. 30. old.
5 Bővebben erről lásd: DARVAS Anikó: Érsekújvári Kódex. In: MADAS Edit (szerk.): "Látjátok feleim..." Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Az Országos Széchenyi Könyvtár kiállítása 2009. október 29–2010. február 28. Katalógus. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2009. 286. old.
6 Piry Cirjék 1850. augusztus 21-én Érsekújvárról kelt levele Toldy Ferenchez, az Akadémia titoknokához. Idézi: HEINLEIN István: A Piry-hártya történetéhez. In: Magyar Nyelv, 1910. évi 6. szám. 87. old.
7 TÓTH Péter: Piry-hártya. In: MADAS Edit: i. m. 307. old.
8 TOLDY Ferenc: [A Piry-hártya]. In: Magyar Akadémiai Értesítő 1850. évi 10. szám 91. old.
9 SZILY Kálmán: i. m. 30. old.
10 TÓTH Péter: i. m. 307. old.
11 KATONA Lajos: A Nyelvemléktár befejezése. In: Akadémiai Értesítő 1908. 11. old.
12 E nyelvemlékek egymáshoz való viszonyáról lásd bővebben: LAUF Judit: Egy középkori nyelvemlék 18. századi továbbélése. A Piry-hártya egykori kódexe és a Makula nélkül való tükör. In: Magyar Könyvszemle, 128. évf. 2012. évi 2. szám 234–255. old.
13 Megtalálható: Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, K36
14 Piry-hártya. Közzéteszi: Katona Lajos, Budapest, 1908. (Nyelvemléktár 15.) Online: http://kt.lib.pte.hu/cgibin/kt.cgi?konyvtar/kt06010401/15_0_2_pg_357.html oldaltól a http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt06010401/15_0_2_pg_365.html oldalig
15 Ahogy ezt a Vasárnapi Ujság 1880. október 24-ei számának 712. oldalán már megemlíti egy jól értesült – névtelen – újságíró.
16 KONCSOL László: Előszó. In: PIRY Cirjék János: Érsekújvári napló 1848/1849. Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony, 1998.) 12–14. old. (Csallóközi Kiskönyvtár)
17 PIRY Czirjék János: i. m. A fejezet szövegében hivatkozott oldalszámok erre a műre vonatkoznak.
18 Szkóky Sükösd "áldozár s hitszónok" 1863. augusztus 23-án kelt tudósítása Pozsonyból. In: Religio, 1863. évi 19. szám 149. old..
19 URBÁN Aladár: Gróf Batthyány Lajos emlékezete. In: Aetas, 2000. évi 1–2. szám 109–129. old.
20 KATONA Csaba:"Ezen gyászünnepélynek kiválóan városi jelleggel kell bírnia..." Gróf Batthyány Lajos 1870. évi újratemetésének háttere. In: Kisebbségkutatás, 2007. évi 3. sz. 540. old. Lásd még: SILL Aba Ferenc: Batthyány Lajos régi-új nyughelye. In: Vasi Szemle, 2007. 5. sz. 547–554. old.
21 AJTAY-HORVÁTH Viola: Nemzeti kegyelet: Gróf Batthyány Lajos újratemetése. In: A Vörös Postakocsi (Nyíregyháza), 2008/Tél. 122. old.
22 SZÉKELY Imre: Templomunk bemutatása. Olvasható itt: http://pestiferences.ofm.hu/templom/bemutat.html
23 AJTAY-HORVÁTH Viola: i. m. 122. old.
24 URBÁN Aladár: uo. 139–140. old.
25 Uo. 125. old.
26 Piry atya szülőfaluja, Püspöki Ikervártól alig 15 km-re van. Nemcsak "földik", hanem kortársak is voltak, hisz Piry csak 3 évvel volt fiatalabb Batthyánynál. Vajon ők ketten Batthyány életében találkoztak-e? További kutatásra alkalmas kérdés.
27 PIRY Czirjék: Gyászbeszéd néhai gróf Batthyány Lajos első magyar ministerelnök ünnepélyes eltemetésére Pest, 1870. Vodianer F. 1–8. old. Megjelent még: Vasárnapi Újság 1870. június 12. (24. sz.) 300. old. és Csiffáry Gabriella (szerk.): Talán eltűnök hirtelen... Magyar politikusok, művészek, tudósok búcsúszavai. Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest, 2007. 237–242. old.
28 HALÁSZ Imre: Egy letűnt nemzedék. In.: Nyugat, 1910. évi 18. szám, 1263. old.
29 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. Piry Czirjék János szócikk. Online elérhető: https://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm
30 Piry Czirjék atya 1810–1880. In: Magyar Sion 1880. 795–796. old.