NÉMETH BALÁZS

 

 

EGY FIATALEMBER A HÁBORÚ ZŰRZAVARÁBAN

BORSOS LAJOS M. KIR. HIVATÁSOS ŐRMESTER KATONAI PÁLYAFUTÁSA

 

 

Bár mostanában a Nagy Háború centenáriumára és így a háború valamennyi részvevőjére, túlélőkre, hősi halottainkra emlékezünk, a második világégés is sok-sok áldozatot, fiatal életet követelt. egy volt ezek közül a Borsos Lajosé is.* A Nagy Háború utolsó évében, 1918. április 9-én született Döröskén. Édesapja, az idősebb Borsos Lajos végigszolgálta az I. világháborút, őrmesteri rendfokozatban szerelt le. Katonai szolgálata elismeréseképpen többször kitüntették, kiérdemelte többek között a Koronás Ezüst Érdemkeresztet és a Bronz Vitézségi Érmet is. A háború után egyik alapítója és első parancsnoka volt az 1921-ben létrehozott Döröskei Önkéntes Tűzoltó Egyletnek.

 

Borsos Lajos

Borsos Lajos
(1918–1944)

 

A fiatalabb Borsos Lajos életének első időszakát szülőfalujában töltötte, fordulópontot a későbbi katonai szolgálat jelentett számára. Kötelező katonai szolgálatát 1939. október 5-én kezdte meg Budapesten. A zsoldkönyve szerint 173 cm magas, barna hajú és barna szemű fiatalember 1940-ben részt vett az erdélyi bevonulásban, és ettől kezdve folyamatos katonai szolgálatot teljesített – előbb továbbszolgálóként, majd később hivatásos állományú tiszthelyettesként. Állományteste a korszak egyik elit fegyverneméhez, a gyorsfegyvernemhez tartozó m. kir. 1. honvéd gépkocsizó lövészezred 2. gépkocsizó lövészzászlóalj 1. százada volt. E zászlóaljban 1942-től együtt szolgált községbeli barátjával, nagyapámmal is, aki az ő közreműködése nyomán került e zászlóaljhoz. Észak-Erdély visszafoglalásáért kapta első kitüntetését, az Erdélyi Emlékérmet, melyet 1941. június 18-án adományoztak számára. A revíziós törekvések során az utolsó terület-visszafoglalásban, Délvidék Szent Koronához történő visszacsatolásában is részt vett. A hadműveletben részt vevők számára alapított Délvidéki Emlékérmet 1941. december 6-án nyerte el. Az év elején még tizedesi rendfokozatot viselt, de valamikor az év második felében címzetes szakaszvezetővé léptették elő.

 

Erdélyi Emlékérem igazolványa Délvidéki Emlékérem igazolványa
Az Erdélyi Emlékérem igazolványa A Délvidéki Emlékérem igazolványa

 

A zászlóalj számára a következő nagy hadműveletet a később doni katasztrófa néven elhíresült kelet-oroszországi harcok jelentették. Jány Gusztáv vezérezredes, a m. kir. 2. honvéd hadsereg parancsnoka 1942. augusztus 7-ére feladatul tűzte az 1. páncéloshadosztály számára az urivi, majd később a korotojaki hídfő megtisztítását. Csatay Lajos altábornagy kérésére előbb Korotojaknál vetették be a hadosztályt, majd az Uriv elleni támadás augusztus 10-én hajnali 5 óra 30 perckor, félórás tüzérségi előkészítést követően indult meg. A 2. gépkocsizó lövészzászlóalj katonái kevés páncélos-támogatás mellett az urivi hídfőt védték. Az Urivot és Sztorozsevojét támadó csapatok gyalogsági tüzet kaptak oldalukba, valamint légitámadás is érte őket. A támadás és az időközben megszakadt híradó-összeköttetés zűrzavart okozott, melyet a célt tévesztett saját tüzérségi tűz is súlyosbított, ami végül a támadás kudarcát okozta.1,2 Borsos Lajos ezen a napon, 1942. augusztus 10-én feltételezhetően éppen ebben a hídfőcsatában megsebesült.

Még ugyanebben az évben, az augusztusi hadiesemények során tanúsított magatartásáért érdemelte ki a Magyar Bronz Vitézségi Érmet, melyet az 1942. évi 48. számú honvédelmi közlöny személyügyi részében hirdettek ki. A kitüntetés adományozásáról elsőként kiállított igazolvány elveszett, ezért 1944 februárjában egy újabb, ezúttal ideiglenes igazolványt állítottak ki számára. A lakóhelye ebben az időszakban, 1942 júliusától 1944-ig bezárólag a Budapest XIII. kerület Aréna utca 49. szám alatt volt.

 

Magyar Bronz Vitézségi Érem ideiglenes igazolványa

A Magyar Bronz Vitézségi Érem ideiglenes igazolványa

A doni összeomlás után 1943-ban továbbszolgálatot vállalt, majd úgy döntött, hogy életpályájául a hivatásos katonai szolgálatot választja. Ennek érdekében 1943-ban már a m. kir. Kinizsi Pál Honvéd Tiszthelyettesképző Iskola, közkeletű elnevezésével a "Jutas" növendéke. A jutasi iskolára már 1942-ben előjegyezték, de akkor a felvétele meghiúsult. Ebből az időszakból az utókor számára fennmaradt egy füzete, több feljegyzése, továbbá egy honvéd gyalogsági szabályzat, mely a birtokában volt. A képzés során egy alkalommal, 1943 áprilisában feladatként kapták a növendékek, hogy írjanak fogalmazást arról, hogy miért a katonai életpályát választották. Ebből a dokumentumból3 kapunk képet arról, hogy a katonai szolgálattól először bizony félt, de ahogy írja, "mikor az újonckiképzésnek vége volt, láttam, hogy nem köll félni a katonaélettől, mert láttam, hogy sok embert a katonaság tesz emberré. Hamarosan kaptam csillagot (őrvezetői előléptetés – N. B.) és kiképző lettem, nekem nagyon jó érzés volt mikor taníthattam a sok magyar fiút és elhatároztam, hogy katona maradok és szolgálom a hazát és tanítom azokat az embereket, akikre szüksége van a magyar hazámnak." Időközben az előző évi doni harcokért 1943. május 10-én a Tűzkereszt I. fokozatát egy sebesülési pánttal adományozták számára. A viselés jogosultságáról kiállított igazolvány hátoldalán szerepel az 1942. évi sebesülés ténye.

 

Tűzkereszt I. fokozatának igazolványaa

 

Tűzkereszt I. fokozatának igazolványa

A Tűzkereszt I. fokozatának igazolványa, elő- és hátoldal

A jutasi tiszthelyettes-képzőt 1943. december 6-án végezte el, hivatásos szakaszvezetői rendfokozatban. Az ekkor kapott iskolai emlékgyűrűt élete végéig viselte. A csapatához 1944. január 4-én tért vissza.

 

Kinizsi-emlékgyűrű viselési igazolványa

A jutasi altisztképző Kinizsi-emlékgyűrűjének viselési igazolványa

Utolsó rendfokozatába, hivatásos őrmesterré 1944. január 1-ei hatállyal léptették elő. Az előléptetés ténylegesen 1944. április 20-án történt, melyet a 88/18. számú zászlóalj-napiparancsban hirdettek ki. Így 1944. április 7-én még szakaszvezetőként érdemelte ki a Kis Honvéd Sportügyességi Jelvényt. Érdekesség, hogy a fennmaradt zsold-folyósítási szelvények szerint 1944 augusztusában a teljes havi zsoldja 231 pengőt tett ki (összehasonlításképpen egy budapesti cselédlány fizetése ebben az időszakban kb. 140 pengőre rúgott).

 

Kis Honvéd Sportügyességi Jelvény igazolványa zsoldkönyv
A Kis Honvéd Sportügyességi Jelvény igazolványa Borsos Lajos zsoldkönyvének első oldala

 

A háború végét Borsos Lajos már nem érhette meg, ugyanis a Balaton térségében megsebesült, mely sebesülését a győri m. kir. 519. sz. hadikórház sebészeti osztályán kezelték. A szüleit a kezelése során még azzal biztatta levélben, hogy karácsonyra haza tud menni, állapota azonban rosszabbodott, és végül nem sokkal karácsony előtt, életének 26. évében, 1944. december 16-án elhunyt. A család egy tévesen küldött távirat nyomán az állapotának rosszabbodásáról sem értesült, bajtársai sem küldtek értesítést családjának. Édesapja egy rokonságukhoz tartozó fiút kért meg 1945 elején, hogy kerékpáron eljutva Győrbe – polgári személyek ekkor vonaton már nem utazhattak – hozzon hírt fiukról. Ő azonban már későn érkezett, csak Borsos Lajos halálhíréről értesülhetett, és arról, hogy érkezésére már el is temették. A szülőknek mindkét fia hősi halált halt a háborúban. Sajnálatos módon a fiatal őrmester értéktárgyai (nyaklánca, órája és az általa nagyra becsült jutasi emlékgyűrűje, valamint pénzes erszénye) a kórházban eltűnt, az elhunyta után készült leltár sem tartalmazza a hiányzó értéktárgyakat. Édesapja ez irányú erőfeszítései ellenére sem kerültek meg. Így kevés emlékül zsoldkönyve, néhány feljegyzése és kitüntetés-igazolványai maradtak az utókorra.

 

Kis Honvéd Sportügyességi Jelvény kitüntetéssor
Kis Honvéd Sportügyességi Jelvény Borsos Lajos rekonstruált kitüntetéssora a szerző gyűjteményéből
(Magyar Bronz Vitézségi Érem, Tűzkereszt I. fokozata sebesülési pánttal,
Erdélyi Emlékérem, Délvidéki Emlékérem)

 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani kedves rokonomnak, Benkő Kálmánnak, amiért rendelkezésemre bocsátotta és továbbőrzésre átadta nagybátyja általa őrzött és a fentiekben bemutatott relikviáit, valamint, amiért megosztotta velem bőséges helytörténeti ismereteit és családtörténeti emlékeit.

   

JEGYZETEK

* A családi neve eredetileg Borsós, a katonai anyakönyvi iratokba azonban már rövid ékezettel került be.
1 BABUCS Zoltán–MARUZS Roland: Ahol a hősök születnek. Az egri magyar királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred a második világháborúban. Puedlo Kiadó, é. n. 30. old.
2 A doni hídfőcsatákról lásd bővebben: SZABÓ péter: Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942–1943), Corvina, Budapest, 2001.
3 Borsos Lajos feljegyzései és füzete a m. kir. Kinizsi Pál Honvéd Tiszthelyettesképző Iskolából.