Médiakutató

Lábjegyzetek

Gálik Mihály: A közmédia (PSM) határai, formái jelentősége

1 Magyar fordításban: J. Keane ([1991] 1999: 112) Média és demokrácia. Budapest: Helikon Kiadó.
2 R. Williams(1962) Communications. Baltimore: Harmondsworth, Penguin, revised edition.
3 Krokovay Zs.(1995: 75-84) A szabad rádiózás és televíziózás rendszere. In: Terestyéni Tamás(szerk.) Közszolgálatiság a médiában. Budapest: Osiris Kiadó – MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport.
4 György P. (2005): Közszolgálat a globális technokultúra korában. A Magyar Rádió lehetséges stratégiája. Médiakutató, 6 (1), 111.
5 E. P. Goodman (2007: 363–382) Proactive Media Policy in an Age of Content Abundance. In: Media Diversity and Localism. Meaning and Metrics. ed. P. M. Napoli. Mahwah, NJ and London: Lawrence Erlbaum Associates.
6 C. S. Nissen, Public service media in the information society. Report prepared for the Council of Europe's Group of Specialists on Public Service Broadcasting in the Information Society (MC-S-PSB), http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/H-Inf(2006)003_en.pdf (2006).
7 Recommendation CM/Rec(2007)3 of the Committee of Ministers to member states on the remit of public service media in the information society.
8 Széchenyi I. ([1833] 1984) Stádium. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó, reprint kiadás. 23. o.