Médiakutató

Lábjegyzetek

Fehér Katalin: Kép, nyelv, nyelvi kép

1 Az itt olvasható munka a Valóság-gyárak. A nyelvi képek pragmatikája és a virtuális valóság című, 2005 őszén megvédett doktori értekezésem egyik fejezete.
2 Egy Picassóról szóló anekdotára érdemes itt hivatkozni. Egyik képéről megkérdezték, hogy kit ábrázol, s amikor ő válaszolt, csodálkozva néztek rá, hogy nem is hasonlít. Erre ő szerényen csak azt válaszolta: de majd fog.
3 Részletesebben lásd Arnheim (1969).
4 A lehetséges preszuppozíciókkal és intenciókkal, illetve az ebből fakadó tévedésekkel vagy bizonytalanságokkal együtt.
5 A szinesztéziavizsgálatok sorát itt most bemutatni nem áll módomban. Viszont érdemes rá utalni, hogy a szinesztézia az érzet-összekapcsolás egy alternatív formája a metaforához képest. A metaforához hasonlóan kivetített képként jelenik meg, ám a metaforát az „elme szeme” látja, míg a szinesztéziát a megfigyelő magán kívül, „saját szemével”. Sőt a metaforát az intencionalitás mozgatja, és aktív befogadást igényel, míg a szinesztézia nem feltétlenül szándékos, de kiváltható passzív élmény. (A szinesztézia szempontjait lásd részletesebben Juhász & Fehér (2004: 102–119.).
6 Egyes gesztusok csak a nyelv kíséreteként, mások akár függetlenül attól, emblematikusan is megjelennek. Vö. Donald (2001).
7 Az egyedfejlődés során tehát éppúgy, mint az evolúció során.
8 Afáziakutatás: az agysérülések okozta nyelvhasználati károsodásokkal és azok kompenzációs stratégiáival foglalkozó kutatási terület
9 LHD = left hemisphere-damaged.
10 RHD = right hemisphere-damaged.
11 A skizofrén páciensek például félnek, hogy valóban elégnek a szerelem lángjában.
12 Például a „Kecske is jóllakik, és a káposzta is megmarad” mondatot vizsgálták, amelyet a páciensek nem tudtak értelmezni.
13 Fali-halántéki.
14 Itt utalnék vissza a rezonancia szerepére: a zene, a színház, a tánc még a húszas alatti IQ-val rendelkezőknél is mozgásszervezést és rendszerező elvet jelent; vö. Sacks, ugyanitt 255.
15 Koherens gondolkodási zavarok például a diskurzus megszervezésének és funkciófelismerésének problémája, a kontextusérzékenység zavara, az emotív tartalmú következtetések nehézségei, a tartalmi elemzés és a tanulságok levonásának hiánya.
16 „Amíg a jobb agyfélteke által vezérelt szemiotikai folyamatokat a folytonosság jellemzi, a bal agyfélteke a jelentést az ismertetőjegyek egymástól való elhatárolása során közelíti meg, s a határokat hasonló, hangsúlyozottan diszkrét mechanizmusok segítségével osztályozza” (Lotman, 1994: 48–49.).
17 Például Tarnay (1998) és Nyíri (2000).
18 A kép címe: Ceci n'est pas une pipe.
19 A vászontól a lézerig.
20 Egyszerű példái a számítógépes userikonok vagy grafikai metaforák, amelyek lehetővé teszik a navigációt.
21 Lásd desktop,azaz a képernyő mint asztal vagy a sajátgépikonja.
22 Kiváló példa erre a tömegkultúrában a sci-fi kifejezés jelentésének változása: a fiction-meghatározottság volt a hangsúlyos mindaddig, míg a Mátrix című mozifilm meg nem kérdőjelezte magát a valóságot, amelyhez eddig a műfaj viszonyított.