>>>Friss hírek naponta!>>>     http://www.idg.hu/internetto/

::::::::::::iNteRNeTTo hírlevél különkiadás::::::::::::::::::::::::

Sokan fellélegezhetnek: a nevezetes 850 milliós OMFB-pályázat 
feltételeit pontosították, már nem kizáró ok, ha valaki nem tud 
bankgaranciát adni a pályázata mellé. A leadási  határidőt ezért 
meghosszabbították két héttel. Az iNteRNeTTo örömmel tesz eleget az 
OMFB kérésének, hírlevelünk különkiadásában tájékoztatjuk a háló 
hazai közösségét a részletekről.

Nyírő András

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AZ OMFB IKTA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA

Az Információs és Kommunikációs Technológiai Alkalmazások 
fejlesztésének támogatására kiírt OMFB-pályázat iránt, 
várakozásunknak megfelelően, komoly érdeklődés nyilvánult meg. Sokan 
rövidnek találták a konzorciumok megalakítására rendelkezésükre álló 
időt, s a pályázati kiírás egyes követelményeinek értelmezése, ill. 
kielégítése is gondot okozott. Ezért a pályázat kiírója - az IKTA-
zsűrik és a Szakmai Tanácsadó Bizottság kezdeményezésére, a beadás 
egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett - a beadási 
határidőt két héttel meghosszabbítja. Az új postai beadási határidő: 
1997. május 5. 21.00 óra

A pályázati követelmények értelmezésével kapcsolatban gyakran 
ismétlődő kérdéseket és a válaszokat összegyűjtöttük és az 
alábbiakban közöljük.Ugyanez az információ és a pályázat teljes 
szövege megtalálható az OMFB internetes kiadványán 
(http://www.omfb.hu),  valamint nyomtatásban is megkaphatók az IKTA 
Iroda (1052 Budapest, Szervita tér 8., telefon: 118-7198, telefax: 
118-4130, mail: ikta@omfb.x400gw.itb.hu) munkatársaitól.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A pályázati követelmények értelmezésével kapcsolatban gyakran 
ismétlődő kérdésekre a következő válaszokat adja az Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság IKTA Irodája:

1::::::: Formai okok miatt kizárást jelent-e, ha a pályázó a "nem ad 
biztosítékot" választ jelöli meg a pályázati űrlapon a GARANCIA 
rovatban? (L. még a pályázati kiírás 3. fejezetének bevezető részét 
és az Értesítőlap egyik pontját.)

Nem jelent kizárást. A biztosíték nélküli pályázatok azonban az 
elbírálásnál hátrányba kerülnek (l. a pályázati kiírás 6.1. 
szakaszát).


2::::::: A 6.2. szakasz H) pontja szerint a pályázó pénzügyi 
helyzetét bemutató iratokat az APEH-hel láttamoztatni kell. Ez a 
követelmény nem minden esetben teljesíthető (egyrészt pontatlan, 
másrészt a rendelkezésre álló idő nem elég). Mit lehet tenni? 
Költségvetés alapján gazdálkodó szervezet esetén kinek kell aláírnia 
a nyilatkozatot?

A pályázó jelentse ki, hogy a csatolt okmányok az APEH-hez, 
cégbírósághoz stb. benyújtott dokumentumok hiteles másolatai. 
Költségvetés alapján gazdálkodó szervezet esetén az adott szervezeti 
egység vezetője legyen az aláíró. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
pontatlan, hiányos vagy megtévesztő adatok közlése a pályázatból való 
kizárást vonhat maga után.


3::::::: Beadható-e a mérlegbeszámoló helyett (pl. napilapokban 
közzétett) mérlegkivonat?

Igen, ha a pályázó nyilatkozik az adatok hitelességéről.


4::::::: Adható-e támogatás nem piacképes termékek vagy 
szolgáltatások kifejlesztésére?

Nem (l. a pályázati csomag 2.3. szakaszát).


5::::::: Mi történik, ha a szerződéskötés után módosul a konzorciumi 
tagok közötti költségmegosztás a projekt megvalósítását nem érintő, 
ill. a projekt megvalósítását befolyásoló mértékben?

Ilyen esetben a szerződés módosítására van szükség a konzorcium 
képviselője és az OMFB között.


6::::::: Mi a különbség a konzorciumi tag és az alvállalkozó között? 
A támogatás mekkora százaléka fizethető ki alvállalkozóknak ?

A konzorcium tagja a célok meghatározásában, a projekt tervezésében 
és megvalósításában részt vesz, saját erőforrásaival is hozzájárul a 
közös cél eléréséhez, és hozzájárulása arányában, ill. a konzorciális 
megállapodás szerint részesül a létrejövő eredményekből. Mindezt 
egyértelműen tartalmaznia kell a benyújtott pályázatnak.

Az alvállalkozó nem tagja a pályázó konzorciumnak. A pályázat 
nyertesének megbízásából és finanszírozásával külső szolgáltatást 
teljesít a konzorcium számára, de a létrejövő eredmények hasznosítási 
jogában nem osztozik. Az alvállalkozási megbízások volumene a 
pályázatban tervezett és az elbírálás során elfogadott mértékig 
terjedhet. Az alvállalkozásként tervezett tevékenységek ismertetése 
elősegíti a pályázat értékelését. 
Az OMFB-támogatásból finanszírozott külső beszerzésekre és 
alvállalkozói megbízásokra a közbeszerzési törvény vonatkozik.


7::::::: Mi tekinthető saját hozzájárulásnak? Hogyan kell figyelembe 
venni az induló leltárt?

Saját hozzájáruláson a pályázat beadása után, a projekt megvalósítása 
során a pályázó által hozzáadott értéket értjük. Nem értendő bele 
ebbe az előkészítés során befektetett érték. Ez utóbbi  az induló 
leltárba tartozik. Az induló leltár a projekt megalapozottságát 
mutatja, segíti a pályázat értékelését és a megvalósítás 
ellenőrzését.


8::::::: Meghatározhatja-e a pályázó, hogy a támogatás 40%-át milyen 
részletekben fizeti vissza?

A pályázó a pályázatban megtervezheti a visszafizetés ütemezését. Az 
ütemezés legyen összhangban az üzleti tervvel, illetve az OMFB-
támogatás tervezett ütemezésével. A két részlet arányában a szerződés 
megkötésekor állapodik meg a konzorcium képviselője és az OMFB.


9::::::: Mi történik, ha a pályázó nem tüntette fel, hogy melyik 
témához adta be pályázatát, ill. feltüntette, de a pályázat nem a 
pályázó által megjelölt témakörbe illik?

Kérjük, hogy a pályázó a pályázat A) mellékletében nevezze meg, 
melyik témakörben pályázik. Ha a témakört a pályázó mégsem nevezi 
meg, a szakértők és a zsűrik a pályázatot a projekt tartalma szerinti 
témakörben bírálják el. Ha a szakértők és a zsűrik véleménye szerint 
egy pályázat más témakörbe illik, más szakértők, ill. zsűrik 
hatáskörébe utalhatják át. Az át-, ill. besorolásról a pályázót a 
pályázat elfogadásáról vagy elutasításáról szóló értesítésben 
tájékoztatjuk.


10::::::: Milyen eszközök szerezhetők be az OMFB-támogatás terhére?

A szerződéstervezet 17. cikkelyének (2/2) pontja szerint az OMFB-
támogatásból kizárólag a működéshez szükséges eszközök vásárolhatók. 
A költségterv elkészítésekor az 1991. évi XVIII. (számviteli) 
törvényt, ill. a hatályos költségvetési törvény rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni.

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság IKTA Iroda

======================================================

>>>>> iNteRNeTTo
>>>>> Az ördög ezért nem alszik.
>>>>> http://www.idg.hu/internetto/ 
>>>>> IRC: #internetto

>>>>>Főszerkesztő: Nyírő András (nyiro@internetto.hu)
>>>>>A hírlevél felelős szerkesztője: Barczi Imre (imi@mail.datanet.hu)
>>>>>Hírszerkesztők: Bodoky Tamás, Kiss Bori (Moon), Turi László
>>>>>Munkatársak: Andrassew Iván, Gerényi Gabor, Jyrki Halonen, 
>>>>>Harajda András, Kiss Bori (Moon), Megyesi Éva, 
>>>>>Mihancsik Zsófia, Szatmári György, Uj Péter 
>>>>>Technikai szerkesztő: Kéki Balázs
>>>>>Grafikai szerkesztő: Hatos Kriszta 
>>>>>Rendszergazda: CyD [%] 
>>>>>Szerkesztőségi titkár: Bohn Andrea 

>>>>>Angolul: iNteRNeTTo Light http://www.internetto.hu/light
>>>>>Editor: Laszlo Turi
>>>>>Senior Columnist: Andras Torok 

>>>>>Szegeden: http://www.tiszanet.hu/internetto 
>>>>>Szemők Árpád (felelős szerkesztő)
>>>>>Takács Viktor (Graffiti)

>>>>>Kaposváron: http://www.idg.hu/internetto/kaposvar
>>>>>Homoki Mihály (felelős szerkesztő)

>>>>>Hirdetési ügyek: Gazdag György <gazdag@idg.hu>

>>>>> Kiadja az IDG Lapkiadó Kft.
>>>>> 1012 Bp, Márvány utca 17.
>>>>> Telefon: 156-03-37, 156-25-82/334 m, Fax: 156-97-73
>>>>> Felelős kiadó: Bíró István ibiro@idg.hu
>>>>> Az iNteRNeTTo nézettségi adatai elérhetőek a
>>>>> Medián címén: http://www.median.hu 

>>>>> Internet-szolgáltató: Datanet <http://www.datanet.hu>
>>>>> Telefon: 458-5858
>>>>> Felelős: Graur Tamas <gtamas@datanet.hu>

HU ISSN 1219-4263

======================================================
Az iNteRNeTTo hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.
Ezen a héten a hírlevelet 8864 címre küldtük szét.
======================================================
Feliratkozás:
...............Küldjön egy levelet erre a címre: majordomo@pirx.idg.hu
...............A levél szövege ennyi legyen: subscribe hirlevel

Ha mar nem kéri a hírlevelet:
...............Küldjön egy levelet erre a címre: majordomo@pirx.idg.hu
...............A levél szövege ennyi legyen: unsubscribe hirlevel
======================================================