a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom7. évf. 1. sz. (2018.)

Tartalom

 • Csipkés Margit ,
  Gáncsos Péter :

  Magyarország földrajzi adottságainak köszönhetően a mezőgazdaság igen erős ágazatnak számít. A 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozást követően azonban a magyar mezőgazdaságot tudatos leépítés jellemzi. A számtalan EU-s irányelv és szabályozás következtében a magyar mezőgazdaság már valóban korántsem annyira erős ágazat, mint évtizedekkel, sőt évszázadokkal ezelőtt volt. Tanulmányunk célja, hogy megvizsgáljuk hogyan alakult a sertéságazat helyzete a 2011-től 2015-ig terjedő időszakban, annak figyelembe vételével, hogy az EU-csatlakozás óta évről évre dinamikusan csökkent a tenyésztett sertés száma. Emellett kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk az elmúlt évek vonatkozásában milyen árakkal lehetett találkozni a sertéspiacon, illetve ezeket az árakat milyen mértékben jellemezte növekedés.

  Kulcsszavak: sertéságazat, sertés ár, sertés állomány, vágósertés

  JEL-kódok: Q13, M20


  Hungary pig sector in the light of the situation in the last five years

  Thanks to Hungary's geographical conditions, the agriculture is a strong sector. However, after the accession to the European Union (in 2004) the Hungarian agriculture can be characterized by conscious downsizing features. As a result of several EU directives and regulations, the Hungarian agriculture is actually not as a strong sector as it was decades or even centuries ago. The purpose of this study is to examine how the situation of the pork industry changed from 2011 to 2015, taking into account the fact that since joining the EU the number of pigs reared has dynamically decreased year by year. Moreover, the aim of our study was to investigate the pig market prices in recent years, and to what extent these prices increased.

  Keywords: pig industry, pork prices, pig, slaughter pigs

  JEL Codes: Q13, M20

 • Kárász Anna :

  A turizmus világpiacán a gazdasági, politikai viszonyoknak, a fogyasztói és az utazási szokások átalakulásának hatására folyamatos változás figyelhető meg. A publikáció célja, hogy a Sopron Régió turisztikai kínálatának elemzésével rávilágítsak arra, hogy a desztináció vonzerői a megfelelő marketingtevékenységekkel és -eszközökkel ötvözve a külföldi turisták számára is kiemelt turisztikai célponttá tennék a térséget. A hipotézisek szerint mind a régió turisztikai kínálatában, mind a jelenlegi marketingtevékenységekben hiányosságok vannak. Az állításokat a kérdőíves felmérés (n=282) eredményeivel, illetve hét turisztikai szakemberrel végzett interjúból levont következtetésekkel támasztom alá. A kutatás eredményeképpen elmondható, hogy a jelenleg alkalmazott marketingtevékenységek nem elegendőek a régió nemzetközi szintre emeléséhez, ehhez termékfejlesztésekre, az online marketing arányának emelésére és további marketingeszközök bevonására is szükség van. További fontos fejlesztési javaslat a Soproni TDM szervezeti átalakításán belül egy marketingcsoport kialakítása, illetve egy, a térségben egységes desztinációs marketingterv létrehozása.

  Kulcsszavak: Sopron Régió, nemzetközi turizmus, turizmusmarketing

  Kulcsszavak: Sopron Régió, nemzetközi turizmus, turizmusmarketing


  The marketing activities required to turn the Sopron Region into an international tourist destination

  In connection with the changing of the economic and political conditions on the tourism market in the world, also continuous changes due to consumer and travel habits can be observed. The publication is designed to highlight the of touristic attractions of the Sopron region with the help of an analysis, and with appropriate marketing activities and -tools, combined with the destination of the attractions, so that the region could be a significant tourist destination also for foreign tourists. The hypothesis shows that both the region's tourism offers, and the current marketing activities are insufficient. I confirm the above with the results of the survey (n=282) and with the conclusions drawn from interviews having with seven tourism professionals. According to the research result, it can be said that the current marketing activities in the region are not sufficient to raise it to an international level, this needs product developments, an increased proportion of online marketing tools and the involvement of other marketing tools. Another important development proposal is the organizational restructuring within the Sopron DMO, to develop a marketing team or to create a destination marketing plan for the region.

  Keywords: Sopron Region, international tourism, tourism marketing

  JEL Codes: Z30, Z32, Z33

 • Csipkés Margit ,
  Bácsi Bence :

  Vizsgálatunk elsődleges célja az volt, hogy pontosan meghatározzuk, hogy melyek azok a marketingkommunikációs eszközök, amelyek segítségével hatékonyan lehet egy terméket vagy szolgáltatást népszerűvé tenni a fiatalok körében. Kutatásunkban szerettük volna megismerni azokat a marketing eszközöket, melyeket a fiatalok jobban kedvelnek manapság, mint az idősebb generáció. Alap hipotézisként azt fogalmaztuk meg, hogy ma csak azon vállalkozások tudnak fennmaradni a fiatalok körében, azaz csak azok lehetnek versenyképesek, akik használják a fiatalok által is ismert eszközöket, illetve csatornákat. Másik hipotézisünk az volt, hogy a fiatal generáció nem szereti azokat a hirdetési formákat, melyek megzavarják a hétköznapjaikat. Kutatásunkban egy kérdőíves felmérést végeztünk el, ahol 1058 fő válaszolt a kérdéseinkre. A megkérdezettek közül 955 fő válaszait tudtuk feldolgozni. Számításainkhoz az SPSS programcsomagot, illetve az excelt használtuk fel. Kutatásunkban a fogyasztói generációból a fiatalokat választottuk ki, és a teljes elemzés ezen korosztályra készült el.

  Kulcsszavak: marketingkommunikációs eszközök, fiatal fogyasztók, versenyképesség, vásárlásösztönzés

  JEL-kódok: M37, M31


  The significance of marketing communication tools among young people

  The primary objective of our audit was to determine exactly which marketing tools that can help you effectively can be a product or service to make it popular among young people. In our research, we wanted to know the marketing tools that young people prefer more these days than the older generation. Basic hypothesis we formulated that today's businesses can survive only among young people, that they can be competitive only those who use well known by young people tools and channels. In our research a questionnaire survey was conducted, with 1058 responding to our questions. We were able to process 955 responses from the respondents. For our calculations we used the SPSS package and the Excel. In our research, young people from the consumer generation were selected and the whole analysis was completed for this age group.

  Keywords: marketing communication tools, young consumers, competitiveness, promotion

  JEL Codes: M37, M31

 • Plöchl Kata :
  The Family Housing Support Program (CSOK) in Sopron51-65en [1.49 MB - PDF]EPA-02301-00013-0040

  The aim of my study is to comprehensively examine the eligibility criteria for the CSOK Family Housing Support Program (known as the Családok Otthonteremtési Kedvezmény in Hungarian, abbreviated as CSOK). I will present the impact the housing support program has had on my city of residence, Sopron, based on primary information gathered from stakeholders in the real estate market. The need for this study is justified by the special circumstance that exists in Sopron compared to the national average. Sopron’s location near the Austrian border has been a pull factor for internal migration since 2010, which in turn has stimulated demand in the Sopron housing market. The government housing grant and loan scheme - despite its flaws - has increased the demand for real estate slightly, but it has not entirely fulfilled the hopes of many market stakeholders hoping to access the housing market. Interest in the non-refundable state housing aid is significant, but most applicants are ineligible for the program. The inability to certify social security insurance benefits is one of the largest obstacles to eligibility. One of the housing program’s aims is to provide incentives for married couples nationwide to have more children by lowering housing costs, but this aim does not appear to be a significant motivator in Sopron where only 1 to 2 % of grant recipients are committed to having more children. Couples who already enjoy a stable financial existence can also take advantage of the program by claiming benefits for children they already have and then investing the money or using it to improve their quality of life. Although the willingness to take out loans and mortgages is growing, both consumers and credit institutions approach credit and debt with more awareness and caution. The housing support program produced no noticeable shift toward the purchase of larger flats in the real estate market. Approximately 30% of the properties currently available are homes suitable for couples with three children. All three sectors I examined forecast less turbulence in the real estate market and a further rise in prices for the coming years, which is an improvement over the tepid investment climate that existed in the years following the financial crisis.

  Keywords: non-refundable state aid, property, access to housing, subsidized housing loans

  JEL Codes: H24, H53, H81


  A soproni CSOK

  Tanulmányom célja a Családok Otthonteremtési Kedvezmény program jogosultsági feltételeinek átfogó vizsgálata. Az otthonhoz jutási program lakó környezetemre gyakorolt hatását az ingatlanpiacban érintett szereplőktől származó primer információk alapján mutatom be. Ennek szükségességét Sopron ezen szempontból is speciális helyzete indokolja, az országos átlaghoz viszonyítva. A soproni lakáspiacra már a 2010-től megkezdődő belső migráció is élénkítő hatással bírt. A kormányprogram - a maga egyenlőtlenségeivel - kis mértékben szintén növelte az ingatlanok utáni keresletet, de az a piaci szereplők és az igénylők számára sem váltotta be teljes mértékben a hozzá fűzött reményeket. A vissza nem térítendő állami támogatás iránti igény jelentős, de az igénylők nagy része elesik a támogatástól, melynek legfőbb oka a társadalombiztosítási ellátás igazolásának nehézsége. A program egyik célja a gyermekvállalási hajlandóság növelése, ami Sopronban a program hatására sem jelentkezik markánsan. A támogatásban részesülők mindössze 1-2 százaléka kötelezi el magát további gyermek vállalására. Főleg a stabil egzisztenciával rendelkezők tudják kihasználni a támogatást - a már meglévő gyermekek után - életminőségük javítása céljából, vagy befektetési szándékból. A városban emelkedik a hitelfelvételi kedv, de az nagyobb tudatossággal és óvatossággal párosul mind fogyasztói, mind hitelintézeti oldalon. Az ingatlanportfólióban nem következett be érezhető eltolódás a nagyobb lakások felé a program hatására sem. A portfólióból hozzávetőlegesen továbbra is 30%-ot tesznek ki a 3 gyermekkel igénybe vehető otthonok. Mindhárom vizsgált szektor az ingatlanpiaci turbulencia gyengülésével és az árak további növekedésével számol az elkövetkezendő évekre vonatkozóan, mely ugyan még így is jóval meghaladja majd a válságot követő évek utáni beruházási kedvet.

  Kulcsszavak: vissza nem térítendő állami támogatás, ingatlan, lakáshoz jutás, CSOK, támogatott lakáshitel

  JEL-kódok: H24, H53, H81

 • David Grossmann :

  Higher capital requirements of Basel III are criticized for increasing the cost of capital for banks. Against this backdrop, Admati et al. (2013) argue that higher equity ratios are not expensive because the required return on equity will decrease. Previous studies have empirically tested this argument, but focused only on listed banks. We expand the debate with the examination of 78 unlisted banks in Germany. The empirical model of Miles et al. (2012) is applied to test the impact of higher capital requirements on the cost of capital. We find that bank’s funding costs increase insignificantly for unlisted German banks for a short-term investment horizon.

  Keywords: Bank Capital Requirements, Capital Structure, Cost of Capital, Modigliani/Miller, WACC

  JEL Codes: G21, G28, G32


  A magasabb tőkeszükséglet rövid távú befektetési időszakra vonatkozó vizsgálata a nem listázott német bankok esetében

  A Basel III magasabb tőkeszükséglete sokak által kritizált, mert megnöveli a bankok tőkeköltségét. Ezzel szemben, Admati et al. (2013) azt állítják, hogy a magasabb tőkearányok nem költségesebbek, mivel a szükséges sajáttőke-arányos megtérülés csökkenni fog. Korábbi tanulmányok empirikusan tesztelték ezt az állítást, de csak a listázott (tőzsdén elérhető) bankokra fókuszáltak. Mi kibővítettük ezt a vizsgálatot 78 nem listázott németországi bankkal. Miles et al. (2012) empirikus modelljét alkalmaztuk, hogy teszteljük a magasabb tőkeszükségletnek a tőkeköltségre gyakorolt hatását. Azt a következtetést vontuk le, hogy a bankok finanszírozási költségei elenyésző mértékben növekedtek a rövid távú befektetési időszakban.

  Kulcsszavak: banki tőkeszükséglet, tőkeszerkezet, tőkeköltség, Modigliani–Miller, WACC

  JEL-kódok: G21, G28, G32

 • Cziráki Gábor :
  Die Universalität von Anlagestrategien75-86de [1.67 MB - PDF]EPA-02301-00013-0060

  Laut bemerkbares Trend im Portfolio Management ist die Nachfrage gesteigert nach verantwortlichen, nachhaltigen und planbaren Investitionen. Sogar die institutionellen Anleger sollten Konsequenzen von der letzten globalen Wirtschaftskrise abziehen, wodurch man sein Bild von Investitionen ganz und gar verändert. Besonders im solchen weltumfassend negativen Zinsumfeld erhöht sich die Nachfrage nach rentablen und zugleich sicheren Anlagen. Die Welt der negativen Zinsen motiviert vielmehr die Erscheinung von alternativen Anlagen und Anlageverfahren, zwischen deren Praktik aber man Unterschiede entdecken kann. In meiner Studie forsche ich die verschiedene Renditen-Verhältnisse von unterschiedlichen Diversifikationsverfahren mit einem aufgrund eigenen Modells eingerichteten Benchmark. Das M&M Modell dient auf interdisziplinäre Basis wissensbasiert in der Portfolio Management Branche Hilfe zu leisten, als sogar auf institutionelle Ebene nachfolgbare Selbstpflegeformel. Die Ergebnisse bestätigen, dass es eine solche Diversifikationspolitik existieren soll, welche gleichzeitig rentabel und sicher ist. Als Schlussfolgerung, suchend nach krisenfesten Strategien, kann man für die Leser aufgrund eigenen Modells eingerichtete Verteilung aufdecken.

  Schlüsselworte: Anlagestrategien, Diversifikation, Portfolio Management, Systemtheorie, Organisationsentwicklung

  JEL-Kodes: C61, G11, O16, P41


  A befektetési stratégiák univerzalitása

  A portfolió menedzsment területén megfigyelhető trend nyomán megnőtt az igény a felelős, fenntartható és tervezhető befektetések iránt. Még az intézményi befektetőknek is olyan tanulságokat kellett levonniuk a legutóbbi gazdasági világválság kapcsán, amely merőben megváltoztatja a befektetésekről alkotott eddigi képet. Különösen egy olyan világméretű alacsony kamatkörnyezetben jelentkezik mind jobban az igény, jövedelmező és egyben biztonságos befektetések iránt, mint a jelenlegi, amilyen példanélküli az emberiség történelmében. A negatív kamatok világa mind inkább ösztönzi az alternatív befektetési formák és szokások megjelenését, melyek praktikája között azonban eltéréseket fedezhetünk fel. Tanulmányomban különböző diverzifikációs eljárások eltérő hozam-arányát vizsgálom egy saját modell alapján felállított benchmarkkal. Az M&M modell interdiszciplináris alapon kíván segítséget nyújtani a portfolió menedzsment területén, mint - akár intézményi szinten - követhető öngondoskodási minta. Az eredmények igazolják, hogy létezhet olyan diverzifikációs politika, amely egyszerre rentábilis és biztonságos. Végső következtetésként válságálló stratégiák után kutatva tudjuk a saját modell alapján létrehozott elosztás előnyeit az olvasók elé tárni.

  Kulcsszavak: diverzifikáció, káoszelmélet, portfolió menedzsment, rendszerelmélet, szervezetfejlesztés

  JEL-kódok: C61, G11, O16, P41


  The universality of investment strategies

  As a result of the trend in portfolio management, the demand for responsible, sustainable and planable investments has increased. Even institutional investors had to draw lessons from the recent global economic crisis, which dramatically changed the picture of investment in the past. Especially in a world-wide low interest environment it is more and more demandful, lucrative and safe investments. In my study, I examine the different yield rates of different diversification processes with a benchmark set up based on my own model. The M&M Model aims to provide an interdisciplinary basis in the portfolio management field as an example self-care model, even at institutional level. The results demonstrate that there can be a diversification policy that is both profitable and safe at the same time. As a final conclusion, we look for crisis-solving strategies to explore the benefits of distributing them based on their own model.

  Keywords: diversification, investment strategies, organization development, portfolio management, system theory

  JEL Codes: C61, G11, O16, P41

 • Klein Philipp :

  Im Dezember 2017 wurde eine Überarbeitung der bis dato geltenden BASEL III Richtlinien mit dem Titel „Basel III: Finalising post-crisis reforms” veröffentlicht, welche wesentliche Änderungen für die österreichischen Genossenschaftsbanken mit sich bringen. Dabei liegt der Fokus dieses Artikels speziell auf die Veränderung im Kreditrisiko Standardansatz für die Bemessung des Kreditrisikos. Anhand einer Simulation sollen mögliche Auswirkungen auf die Eigenmittelquote dargestellt und Handlungsmaßnahmen abgeleitet werden.

  Schlüsselwörter: Banken, Basel III, Finanzkrise, Management

  JEL Codes: G18, G21


  Bázel III: A válság utáni reformok lezárása - Az osztrák szövetkezeti bankok hitelezésére gyakorolt hatás

  2017 decemberében közzétették a korábban érvényes Basel III iránymutatások felülvizsgált változatát „Basel III: válság utáni reformok véglegesítése” címmel, amely alapvető változásokat hoz az osztrák szövetkezeti bankok számára. E tanulmány középpontjában kifejezetten a hitelkockázat mérésére vonatkozó hitelkockázati standard megközelítés változása van. Szimulációra alapozva bemutatásra kerülnek a sajáttőke-arányra gyakorolt lehetséges hatások és a szükséges intézkedések.

  Kulcsszavak: Bank, Basel III, pénzügyi válság, menedzsment

  JEL-kódok: G18, G21


  Basel III: Finalizing Post-crisis Reforms - Impact on the Lending of Austrian Cooperative Banks

  In December 2017 a revised version of the previously valid BASEL III guidelines entitled "Basel III: Finalizing post-crisis reforms" was published, which brings fundamental changes for Austrian cooperative banks. The focus of this article is specifically the change in credit risk standard approach for measuring credit risk. Based on a simulation, possible effects on the equity ratio should be presented and action measures derived.

  Keywords: Banking, Basel III, Financial crisis, Management

  JEL Codes: G18, G21