a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom6. évf. 2. sz. (2017.)

Tartalom

 • Gőz András ,
  Erb Franciska :

  A számonkérés egyik alapvető, gyakran használt formája a tesztíratás. A megfelelően kialakított tesztekkel könnyebb, gyorsabb a hallgatók tudását felmérni, ugyanis minimális javítási időt igényelnek, főleg, ha nem papíron, hanem programban meghatározott feltételek mellett adnak számot a diákok az elsajátított tudásról. Kutatásunk központjában a Budapesti Corvinus Egyetem Információrendszerek Tanszékének egyik meghatározó számonkérési tesztrendszere és tesztkörnyezete állt. Az oktatóknak eddig nem volt lehetőségük arra, hogy visszajelzést kapjanak a tesztsor hatékonyságáról, és hogy felismerjék a mára elavult tesztkérdéseket. Célunk mindazon kérdések azonosítása volt, melyek nem megfelelően mérték fel vagy differenciálták a hallgatók tudását, majd a kapott eredménnyel iránymutatást kívántunk adni mind a kérdések javításához, mind a kapcsolódó tananyagok fejlesztéséhez. További célunk egy olyan alkalmazás fejlesztése volt az oktatók számára, amely elemzi a vizsgasor kérdéseit, elvégzi a szükséges számításokat és azonnali visszajelzést ad az egyes vizsgák eredményeiről.

  Kulcsszavak: véletlen együttható, regresszió, korreláció, statisztikai módszerek

  JEL-kódok: C250


  Methods for analyzing simple choice tests and developing an application which supports the evaluation

  Tests are frequently applied for measuring students’ knowledge. With adequately prepared tests measuring knowledge acquired is much easier. After collecting a certain amount of test results, it’s recommended to analyse test questions in the light of the results, to point out mistakes and imperfections of the test repository. In our work we analysed test questions and results of the Information Management course of the Business Information Systems training program at Corvinus University of Budapest. A crucial element of course development is to provide feedback to the teacher concerning the efficiency of the applied tests and enable the recognition of wrong questions. Our goals were to identify questions that can not measure the knowledge of students perfectly and offer guidelines based on the results for improving the quality of tests and the related knowledge base. The other objective of our research was to develop an application for teachers, which helps to analyse test results and the quality of test questions and provides immediately feedback this way.

  Keywords: Random Coefficient, Regression, Correlation, Statistical Methods

  JEL Codes: C250

 • Uzonyi Antal :

  Magyarország 2004. május 1-én az EU tagjává vált, amelynek köszönhetően különböző pénzügyi források, illetve támogatási jogcímek nyíltak meg országunk előtt. A Közösséghez való csatlakozásunk mérföldkőnek tekinthető mezőgazdaságunk életében, hiszen jelenleg is a gazdálkodók éves jövedelmének kb. 70%-át agrár- és vidékfejlesztési támogatások képezik. A témakör aktualitásán túl kiemelendő, hogy Hajdúböszörményben tradicionálisan nagy hagyományai vannak a mezőgazdaságnak. A tanulmány általános célkitűzéseként minél pontosabb képet szeretne kapni a Hajdúböszörményben gazdálkodók támogatásokhoz kapcsolódó viszonyairól, továbbá kiemelten kezeli a gazdálkodók személyes véleményét és meglátásait is. Specifikus célkitűzésként került megfogalmazásra a település ökológiai, társadalmi, gazdasági adottságainak feltárása, amelyek a város helyzetének bemutatását szolgálják. A célok megvalósítása érdekében két hipotézis került felállításra. Az első hipotézis szerint Hajdúböszörményben az agrár- és vidékfejlesztési támogatások koncentráltsága 2011–2015 között egyaránt magas és kiegyenlített volt, míg a második hipotézis szerint a hajdúböszörményi gazdálkodók pozitívan értékelik a támogatásokat. A vizsgálati eredmények alapján az első hipotézis elfogadására, míg a második hipotézis részbeni elfogadására került sor.

  Kulcsszavak: vidékfejlesztés, támogatások, koncentráció, Hajdúböszörmény, gazdálkodók

  JEL-kódok: H29, Q19


  Analysis of the situation of Hajdúböszörmény, and evaluation of agricultural and rural development subsidies

  Hungary became an EU member state on 1 May, 2004, by which different financial sources and subsidy funds have been available for our country. Joining the Community is a major milestone for our agriculture as the agricultural and rural development subsidies take up approximately 70% of the annual profit of the farmers even today. Besides the actuality of this topic, it is important that the agriculture has great traditions in Hajdúböszörmény. The general aim of the study is to reflect a more accurate situation on the relations of the farmers in Hajdúböszörmény to the subsidies, and furthermore it highlights their personal opinions and views as well. Unfolding the ecological, social and economic characteristics of the settlement, which serves the presentation of the city’s situation, has been formulated as a specific objective. In order to reach this goal, I set two hypotheses. According to the first one the amount and distribution of the agricultural and rural development subsidies have been large and balanced between the period of 2011 and 2015, while according to the second one the above mentioned farmers have a positive attitude towards this type of support. On the basis of the findings the first hypothesis was accepted, while the second hypothesis was partially accepted.

  Keywords: Rural development, Subsidies, Concentration, Hajdúböszörmény, Farmers

  JEL Codes: H29, Q19

 • Burka Nikoletta Zsuzsanna :

  Manapság a helyi termékek egyre keresettebbek országszerte, ugyanis kezd visszatérni a globalizáció ellentrendje, próbálunk tudatosabban vásárolni, keressük azokat a termékeket, élelmiszereket, amelyek hazánkban vagy esetleg a régiónkban készültek, onnan származnak. Ezeknek a termékeknek a vásárlása nem csak a fogyasztó tudatosságát tükrözi, hanem a hazai gazdaság fellendüléséhez is vezethet. Ha még szűkebb keresztmetszetben vizsgájuk ezt, sok kistérség, település egyik esélye a gazdaságba való bekapcsolódásra a helyi termék. Ezzel egy időben a terület fejlődésében is szerepet játszanak a helyi termékek, ugyanis ahhoz, hogy valamit előállítsanak meg kell termelni a nyersanyagot, el kell készíteni a terméket és értékesíteni azt, ez mind foglalkoztatással is jár. Dolgozatomban a vizsgált helyi termék a hidegen sajtolt tökmagolaj, és célom, hogy a tökmagolaj előállításával kapcsolatos lehetőségeket feltárjam, illetve kutassam, hogy különböző vállalkozási formák esetén a helyi gazdaságra irányuló hatásokban milyen eltérések adódhatnak. A két vizsgált vállalkozási forma: a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önkormányzati működtetésű üzem és a hasonló terméket előállító családi vállalkozás. A két formában meglévő eltérő lehetőségeket feltárva egy komplex rendszerben mutatom be a tökmagolaj, mint helyi termék előállításának befolyásoló tényezőit, illetve hatását a helyi gazdaságra, társadalomra, és a környezetre.

  Kulcsszavak: helyi termék, helyi fejlesztés, tökmagolaj

  JEL-kód: P25


  Role of the local production of the cold-pressed pumpkin seed oil in the local development processes

  Hungary became an EU member state on 1 May, 2004, by which different financial sources and subsidy funds have been available for our country. Joining the Community is a major milestone for our agriculture as the agricultural and rural development subsidies take up approximately 70% of the annual profit of the farmers even today. Besides the actuality of this topic, it is important that the agriculture has great traditions in Hajdúböszörmény. The general aim of the study is to reflect a more accurate situation on the relations of the farmers in Hajdúböszörmény to the subsidies, and furthermore it highlights their personal opinions and views as well. Unfolding the ecological, social and economic characteristics of the settlement, which serves the presentation of the city’s situation, has been formulated as a specific objective. In order to reach this goal, I set two hypotheses. According to the first one the amount and distribution of the agricultural and rural development subsidies have been large and balanced between the period of 2011 and 2015, while according to the second one the above mentioned farmers have a positive attitude towards this type of support. On the basis of the findings the first hypothesis was accepted, while the second hypothesis was partially accepted.

  Keywords: local product, local development, pumpkin seed oil

  JEL Code: P25

 • Lipták Lilla :

  Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy a vegán közösségi tagság milyen hatással van a tagok fogyasztói magatartására. Első lépésként 2 éves időszakot átölelő megfigyelést végeztem a legnagyobb magyar, online vegán közösség a „Vegan in Hungary” facebook csoportban. A tapasztaltak alapján készítettem el a kvantitatív kutatásomhoz az online kérdőívet, melyet önkényes és hólabda módszerek segítségével juttattam el a vegán fogyasztókhoz. Azt vizsgáltam, hogy a közösségeknek mely tényezők esetén van befolyásoló szerepük a fogyasztói döntésre a vegánok esetében. A kérdőívem alapján az derült ki, hogy a közösségi tagok egészségtudatosabbak, kevésbé tartják anyagilag megterhelőnek a vegán életmódot, viszont nem bizonyultak nyitottabbnak a bio- és fair trade termékek iránt a nem közösségi tagokhoz képest. Azt az állítást miszerint a közösségi tagok környezettudatosabbak lennének sem elvetni, sem elfogadni nem tudtam. Továbbá beigazolódott, hogy a közösséghez való tartozástól függetlenül domináns a vegán fogyasztók körében az állatok védelme iránti elkötelezettség.

  Kulcsszavak: fogyasztói magatartás, vegán, közösség, közösségi tagság

  JEL-kódok: M31


  The effect of community membership on vegan consumers’ behavior

  The aim of this research was to examine the effect of community membership on vegan consumers’ behavior. During my primary research I made a 2-year-long observation in the biggest Hungarian online vegan community, the „Vegan in Hungary” facebook group. Based on the experience I created an online questionnaire to the quantitative research. Through my hypoteseses I examined the effect of community membership on vegan consumers’ behavior. The results of my research showed that those vegans who are members of any vegan communities are more health-conscious and they consider vegan lifestyle less financially hard. However, they did not tend to be more opened in case of bio and fair trade products than the ones, who has no memberships. Besides, I could not make a decision in connection with the statement of the vegans with membership are more environment-conscious, then the ones who are not members of vegan communities. To decide about this hypothesis further researches would be required. I confirmed, that the membership has no effect on the attitude towards the animals.

  Keywords: Consumer behavior, Vegan, Community, Community membership

  JEL Codes: M31

 • Ilyés Noémi :
  Láthatatlan turisták Budapest árnyékában56-65 [1.96 MB - PDF]EPA-02301-00012-0050

  Az agglomerációs területeken belül zajló, turisztikai jellegű mozgások számos kihívás elé állítják a szakmában dolgozó érintetteket. Jelen dolgozat célja, egy Szentendréről készült esettanulmány segítségével bemutatni a nagyvárosok vonzáskörzetében létrejövő turisztikai mozgásokban rejlő disszonanciákat. Szentendre az egyik legnépszerűbb kirándulóhely Budapest közvetlen közelében, azonban az idelátogatók többnyire egy napra érkeznek, és nem éjszakáznak a városban. Míg a kiskereskedelem dübörög a kirándulók által generált forgalomtól, addig a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszaka nélküliséggel és kapacitás kihasználatlansággal küzdenek. Mivel a kirándulók többsége nem fordul meg hivatalos szállásadói egységben, az ágazati mutatók nem tükrözik a turisztikai forgalom valódi volumenét a városban, és az idelátogatók nagyobbik része statisztikailag „láthatatlan” marad. Dolgozatomban kvantitatív és kvalitatív kutatási technikák segítségével kísérletet teszek módszertani eszközök megfogalmazására, amelyek támpontot nyújthatnak a forgalom valódi volumenének meghatározásában, valamint a probléma elemzéshez kapcsolódóan megvizsgálom a kiskereskedelmi és turisztikai szolgáltatásokat Szentendre történelmi belvárosában és fejlesztési lehetőségeket fogalmazok meg.

  Kulcsszavak: láthatatlan turizmus, mérhetetlen turizmus, szatellit város, turizmus statisztika, Szentendre

  JEL-kódok: Z30, Z32


  Invisible tourists under the shadow of Budapest

  The question of the touristic movements in the agglomeration areas quite a challenge for those who are working in the tourism industry. The aim of this paper is to present the main dissonances of the touristic movements generated by the metropolitan areas through a case study. Szentendre is one of the most popular excursion destinations in the vicinity of Budapest, but visitors usually arrive for only one day and do not spend the night in the city. While the retail sector flourishing in the city, the hotels are struggling with the lack of guests and unexploited capacity. As most of the visitors do not use commercial accomodation services, the regular indicators of the sector do not reflect the real volume of tourist traffic in the city, and most of the visitors are statistically remain “invisible”.

  Keywords: Invisible tourism, Unmeasured tourism, Satellite city, Tourism statistics, Szentendre

  JEL Codes: Z30, Z32

 • Molich Kitti ,
  Stefán Ádám :
  Check-in a jövőbe - robotizálás a szállodai recepción66-76 [1.75 MB - PDF]EPA-02301-00012-0060

  Napjainkban az innováció a minőségi szolgáltatás és a piacon való fennmaradás kulcsa. A tanulmány a magyar utazók adaptivitását elemzi a témában (kérdőíves attitűdvizsgálat keretein belül), emellett a menedzserekkel készített mélyinterjúk elemzéseiből kiderül, hogy a magyarországi, felsőkategóriás hotelek vezetői hogyan vélekednek a robotok megjelenéséről a szállodaszektorban. A kutatás során vizsgált terület a Front Office részleg, azon belül is a recepció. A fogyasztók esetében 251 kitöltőből 188-an elutasítják a robotizálást a szállodai recepción. A hotelek esetében a 9 darab, októberi mélyinterjú alapján megállapítható, hogy a vezetők és menedzserek nagy része nem hallott, és nem is tud elképzelni a saját szállodájának recepcióján robotot. Az eredményeket tekintve, a dolgozat a magyar utazók és szállodai vezetők nyitottságát, ezen témához való általános hozzáállását hivatott szemléltetni és ismertetni, új kutatási eredményt rögzítve.

  Kulcsszavak: innováció, recepció, robot, robotizálás, szálloda

  JEL-kódok: O31, O33, O35, Z32


  Check-In To The Future - Robotisation At Hotel Reception

  Nowadays innovation has a key role in survival in the market and reaching a good service quality level. The study focuses on the Hungarian travellers’ adaptivity of the topic (based on a questionnaire attitude-study). It will also be revealed by in-depth interviews what hotel directors and managers think about the appearance of robots in the hotel sector. During the research, the examined area was the Front Office, more accurately the reception. In case of consumers, 251 people filled out the questionnaire correctly of whom 188 people reject robotisation on the reception. Regarding the hotels, based on the 9 interviews that were made, it can be stated that most of the managers and directors have never heard of these robots and could not imagine them in their own hotels’ reception. In terms of the results the study is intended to show the general attitude and adaptivity of the Hungarian travellers and hotel managers in this topic as a new research result.

  Keywords: Hotel, Innovation, Reception, Robot, Robotization

  JEL Codes: O31, O33, O35, Z32