a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom6. évf. 1. sz. (2017.)

Tartalom

 • Szilágyi Bernadett :

  A portfólió-biztosítás kifejezés azon portfólió menedzselési technikák összességére vonatkozik, amelyek arra hivatottak, hogy garantálják, hogy a portfólió lejáratkori értéke nagyobb, vagy legalább annyi lesz, mint a kezdeti beruházás százalékában megadott szint, amit védelmi szintnek nevezünk. Ezen módszerek célja, hogy védjék a befektetőt a negatív piaci hatásoktól, miközben fenntartják az emelkedő piaci mozgások kedvező hatásában való részesedés lehetőségét. Dolgozatom középpontjában az áll, hogy bemutassam hogyan hatnak a konstans hányadú portfólió-biztosítási (CPPI) stratégia teljesítményére a piaci körülmények, illetve a legmeghatározóbb tulajdonságainak változtatása. Az empirikus eredményeket a valós piaci környezetben is megtalálható CPPI alapok teljesítményével vetettem össze, hogy bebizonyítsam azt, hogy az elméletben kidolgozott modell megállja a helyét valós piaci körülmények között, és képes megvédeni a befektetőt a kedvezőtlen piaci hatásoktól.

  Kulcsszavak: konstans hányadú portfólió-biztosítás, CPPI, portfólió-biztosítás, Monte Carlo szimuláció

  JEL-kódok: G11, G17, O16


  Portfolio insurance strategies: Analyzing the CPPI strategy

  Portfolio insurance refers to those managing techniques designed to protect the value of a portfolio. They usually target to provide a guarantee on the terminal portfolio value by maintaining the portfolio value process not falling below a preset lower bound, which is called the floor. These techniques allow the investors to participate in equity market for its potential gains from an upside market move while limit the downside risk. The main focus is to analyze the capacity of the constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy as a capital protection method, also this paper investigates how the features of the strategy affects the performance of the investment. I will also compare the empirical results with one of the real world CPPI funds, to show that it is not just a theoretical model, and to prove that it can secure the portfolio value in case of unfavorable market effects.

  Keywords: constant proportion portfolio insurance; CPPI; portfolio insurance; Monte Carlo simulation

  JEL Codes: G11, G17, O16

 • Hajdu Dániel :

  A számviteli beszámolók lehetővé teszik a gazdasági szereplők számára, hogy megismerjék a vállalatok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét. Ahogy a mondás tartja, a számok nem hazudnak, de vajon érvényes ez akkor is, amikor tisztában vagyunk azzal, hogy léteznek olyan kreatív technikák, amelyekkel módosíthatóak a számviteli beszámolók adatai? Kutatásom célja kettős. Egyrészt a szakirodalom feldolgozásával a kreatív számvitel elméleti hátterének feltárása a cél, fókuszálva a kreatív technikákra, valamint az ezek alkalmazása mögött meghúzódó indokokra, motivációkra. Másrészt a telekommunikációs szektorban tevékenykedő cégek adatait tartalmazó adatbázis elemzésével kívántam feltárni, hogy a számviteli beszámolókból kimutatható-e a kreatív számviteli technikák alkalmazása. Mudel (2016) módosított modelljének segítségével vizsgáltam a vállalatok transzparenciája és a kreatív számvitel közötti kapcsolatot. Kutatásom eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált vállalatok transzparenciáját befolyásolja a kreatív számviteli technikák alkalmazása.

  Kulcsszavak: kreatív számvitel, TDI, TDI-módszer, kreatív könyvelés

  JEL-kódok: M41, M49


  Figures Don't Lie - Or Do They? The Clues of Creative Accounting

  Annual reports provide an opportunity for business actors to get to know the company’s financial and earnings position. As the saying tells, figures don’t lie. However, could it be true if it is clear for us that there are some creative accounting techniques which can modify the data of financial statements? The purpose of my study was twofold. One of my goals was to explore the theoretical background of creative accounting, focused on creative techniques and incentives and motivations of their application. The other aim was the exploration of application of creative accounting techniques in financial statements. Therefore, I applied a modified model of Mudel (2016), which aims to investigate the relationship between corporate transparency and creative accounting. The tested sample contained data of telecommunication companies. The result of my study shows that creative accounting techniques have an impact on corporate transparency proving the relation exists between corporate governance and creative accounting.

  Keywords: creative accounting, Transparency and Disclosure Index, TDI, creative accounting techniques

  JEL Codes: M41, M49

 • Iberhalt Máté :

  A Data Envelopment Analysis (DEA) egy olyan döntési modell, mely alkalmas a döntés szempontjából hasznos információk feltárására különböző vállalkozásoknál. A modell képes meghatározni, hogy egy vállalat egységeinek mely paraméterein és milyen mértékben kellene változtatni, ahhoz, hogy az adott helyzetnek megfelelően optimális döntést hozhassunk. Ennek megfelelően a DEA módszer hatásos eszköze lehet egy vállalkozás hatékonyságának fejlesztésére. Dolgozatom alapvető célkitűzése, hogy bemutassam a módszer gyakorlati alkalmazásának menetét egy létező mezőgazdasági vállalkozás példáján keresztül. Hipotézisem szerint az általam alkalmazott módszer eredménye, olyan új információkat tárhat fel a vállalat számára, amit más gazdasági, vagy műszaki elemzési módszerek nem mutathattak ki korábban. A DEA elemzés eredményeként kialakított telephatékonysági-rangsor eltér a hagyományos gazdasági mutatókkal számolt hatékonysági rangsortól. A módszer tehát képes volt új információk és összefüggések feltárására, így a munkám hipotézise bizonyítást nyert. A DEA modell számszerű eredményeinek megfelelő módosítások véleményem szerint gyakran nem végrehajthatók, viszont a nagyságrendjük mindenképpen tájékoztat minket a probléma jelentőségéről, méretéről.

  Kulcsszavak: operációkutatás, hatékonyságfejlesztés, DEA módszer, matematikai programozás, tartástechnológia

  JEL-kódok: C6, Q16


  The introduction of the practical application of the DEA method by the example of a specific agricultural company

  The Data Envelopment Analysis (DEA) is a specific decision-making model, which is capable to explore new information for decision making in different firms. The model is suitable to determine which parameter of a company needs modification, and it is also capable to determine the extent of these modifications too, in order to make the optimal decision under specific conditions. Accordingly, the DEA model could be an effective method to develop efficiency in enterprises. My study’s primal objective is to introduce the practical application of the DEA method on a specific agricultural company. According to my hypothesis, the method can determine new information, which are can not explored with the use of conventional economic indicators. The DEA method resulted ranch-efficiency ranking is different than the conventional economic indicators resulted ranking. Therefore, the method is suitable to explore new information and coherences, so my hypothesis is proved. My final conclusion is that the modification results of the DEA model can not always be implemented in practice, but the extent of these results definitely show us the significance and the measures of the problems.

  Keywords: operational research, efficiency-development, DEA method, mathematical programming, breeding technology

  JEL Codes: C6, Q16

 • Kis Evelyn :
  Egyes HR-tevékenységek vizsgálata a Bonafarm Csoportnál43-52 [1.68 MB - PDF]EPA-02301-00011-0040

  TDK dolgozatomban ismertetem a Bonafarm Csoport történetét és a Pick Szeged Zrt. szervezeti felépítését, a vállalatnál működő teljesítményértékelő rendszert, valamint annak kapcsolatát az ösztönzéssel és képzési programokkal. Bemutatom a fizikai és szellemi dolgozók ösztönzésének formáit, a képzéseken belül pedig a Belső Tehetség Programra, illetve a Vezetőképző programra fektetek nagyobb hangsúlyt. Dolgozatom második felében a cégnél végzett felmérést mutatom be, amit a vállalattól távozó fizikai munkások között végeztünk. A felmérés célja feltérképezni a szervezet gyenge pontjait, majd ezek javításával csökkenteni a magas munkaerő-mozgást. Míg a teljesítményértékelés során az egyént értékelik, addig a felmérés során az egyén értékelte a szervezetet és annak működését, a vezetőjével való kapcsolatát. A kapott eredmény számos fejlesztés alapját képezheti.

  Kulcsszavak: teljesítményértékelés, fluktuáció, fejlesztés

  JEL-kódok: J20, O15


  Analyzing some HR activities at the Bonafarm Group

  In my dissertation I will present the organizational structure and history of Bonafarm Group and the Pick Szeged Co., the performance evaluating system in the company and its relationship with trainings and compensation. I will give an insight into the remuneration of the blue- and white-collar worker's. Within the trainings I will focus on the internal Talent program and the Leadership training. Lastly, I will display the survey and its results, what I have done between the blue-collar workers, who left the company. The survey's porpose is to analyze the weaknesses of the company, and reduce the labor's high fluctuation by improving the critical points. The already existing performance evaluation system rates the employees one by one, while in our survey the employees rate the company and the relation with their leaders. Based on our expectations the outcome of the survey can lead to several improvements.

  Keywords: performance evaluation, fluctuation, development

  JEL Codes: J20, O15

 • Bihary Barbara :

  A teljesítménymérés hazánkban kevésbé elterjedt a társadalmi vállalkozások körében. Azonban, ha a vállalkozások ezt folyamatosan nyomon követik, és rendelkezésre bocsátják a nagyközönség számára, úgy egyre több piaci szereplő alapozhatja üzleti döntését, partnerkapcsolatát, valamint jövőbeni befektetését ezen mérés eredményeire. A tanulmány a társadalmi vállalkozások stratégiai teljesítménymérésével foglalkozik. A stratégiai teljesítménymérés eszközt jelent a vállalkozás belső érintettjei számára a belső folyamatok hatékonyságának, illetve az értékteremtő folyamat felmérésének és fejlesztési lehetőségeinek meghatározásához. A társadalmi vállalkozások teljesítménymérése során figyelembe kell venni és tervezhetővé tenni a nehezen mérhető társadalmi célt is. A társadalmi vállalkozások teljesítménymérése hazánkban jelenleg kevésbé kutatott témakör, és a nemzetközi szakirodalmat tekintve is csekély a gyakorlati tapasztalat. Jelen tanulmány keretében a Kockacsoki Nonprofit Kft. példáján keresztül ismertetem a Social Enterprise Scorecard-modell kialakítását. Rávilágítok a stratégiai célok közötti összefüggésekre, valamint stratégiai akciók mentén teszek javaslatot a vállalkozás eredményességének növelésére. A modell alkalmazása révén pontosabb képet kaphatnak a társadalmi vállalkozások működésük hatékonyságáról, valamint a megfogalmazott stratégiai akciók következetes megvalósítása mentén növelhető a stakeholderek elégedettsége is.

  Kulcsszavak: társadalmi vállalkozás; stratégiai teljesítményértékelés; stratégiai térkép; Social Enterprise Scorecard-modell

  JEL-kódok: A13, M20, L31, O35


  The performance measurement of Kockacsoki Nonprofit Ltd. with Social Enterprise Scorecard-model

  The performance measurement is not so wide-spread in case of social enterprises in Hungary. However, if it is being constantly monitored and the results of the measurement are published, it could help shaping business decision, partner relationship and future investments. The article is dealing with strategic performance measurement of social enterprises. The strategic performance is a tool for the internal stakeholders to define the internal process effectiveness of the enterprise, to assess and decide on future development opportunities of value creation process. The social aim has to be considered and planned in case of performance measurement of social enterprises. The performance measurement of social enterprises currently a less studied field in Hungary and there are few practical experience in international research as well. As part of present article, I create the Social Enterprise Scorecard-model through the case study of Kockacsoki Nonprofit Ltd. I point out the relation among strategic aims and give proposal to make the enterprise more successful. The study gives the social enterprises a better picture about their operation efficiency and how to increase the stakeholder’s satisfaction along the consistent realization of strategic actions.

  Keywords: social enterprise, strategic performance measurement, strategic map, Social Enterprise Scorecard-model

  JEL Codes: A13, M20, L31, O35

 • Lengyel Levente :

  A kutatási témám az elmúlt években egyre nagyobb teret hódító és napjainkban egyre nagyobb sajtóvisszhangot generáló üzleti modell, az úgynevezett „sharing economy”, vagyis a közösségi gazdaság vizsgálata volt. Célként tűztem ki a szakirodalom szintetizálását, valamint a közösségi gazdaság nemzetközi gyakorlatának áttekintése után a magyarországi közösségi gazdaság térképének elkészítését, és ezek szereplőinek vizsgálatát. A primer kutatásom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közösségi gazdaságra irányult. Ezen belül a keresleti oldalra fókuszáltam, feltárva a szereplők összetételét, motivációit és igényeit. Ennek érdekében reprezentatív kérdőíves felmérést végeztem és a megállapításaimat leíró és következtetési statisztikai elemzésekre alapoztam. Jelen tanulmány során a dolgozatban szereplő eredményeknek csak egy kisebb szeletét mutatom be, amelyben egy becslést készítettem a megyére vonatkozóan.

  Kulcsszavak: közösségi gazdaság, becslés, stratégia, üzleti modell, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

  JEL-kódok: C13, D12, L1, L14, M2


  New business model? - The challenges of sharing economy in Hungary

  My research focused on sharing economy which had been gained more and more ground in recent years and receiving increased media coverage nowadays. My aim was to synthesize the literature and after review of international practice of sharing economy, preparation of Hungarian map of sharing economy, as well examining of their participants. The primary goal of my survey to research of sharing economy in Borsod-Abaúj-Zemplén County. In particular, I would like to concentrate on the demand side, revealing the composition of participators, motivations and needs. For this purpose, I made representative survey and built my observations based on descriptive and inductive statistical analysis. In this paper, I will show a small part of results of my research, I would like to present an estimation for the size of sharing economy in the county.

  Keywords: sharing economy, estimation, strategy, business model, Borsod-Abaúj-Zemplén county

  JEL Codes: C13, D12, L1, L14, M2

 • Hortay Olivér :
  A kötelező átvételi rendszer átalakulása78-92 [2.12 MB - PDF]EPA-02301-00011-0070

  A cikk célja a Magyarországon jelenleg működő, megújuló energiaforrásokat támogató, garantált áras kötelező átvételi támogatásról a versenytárgyalásos eljárásra való átállás bemutatása. Ismerteti a megújuló alapú villamosenergia-termeléshez kapcsolódó rendszerszintű ártámogatási módszereket és azok közgazdasági hátterét, az Európai Unió vonatkozó irányelveit és dokumentumait, bemutatja a KÁT rendszer hátterét, felépítését, mechanizmusait, kifizetéseit, valamint a garantált áras átvételi támogatások kritikáit. Áttekinti az új versenytárgyalásos eljárás gondolati hátterét, főbb érdekelt feleit és azok motivációit, továbbá az új rendszer kialakításának és működtetésének fontosnak tartott sarokpontjait. Végül a tendereztetési eljárás előkészítési, lebonyolítási és utógondozási fázisaira vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg.

  Kulcsszavak: megújuló energia, KÁT, METÁR

  JEL-kódok: Q42, Q48, H23


  The conversion of feed-in tariff system

  The purpose of this article is to present the conversion from the currently operating feed-in tariff renewable energy subsidy system to a premium tariff structure in Hungary. The article further interprets the general types of renewable energy support systems and their economic backgrounds, the relevant European Union directives and documents, presents the background, structure, mechanisms, and payments of the KÁT system and provides a critical approach to the feed-in tariff. It reviews the logic of the new competitive bidding process, its main stakeholders and their motivations, and the cornerstones of the design and operation of the new system. Finally, the paper makes recommendations for the preparation, implementation and aftercare phases of the tendering procedure.

  Keywords: renewable energy, KÁT, METÁR

  JEL Codes: Q42, Q48, H23