a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom4. évf. (2015.) 2. sz.

Tartalom

 • Márk Joób :

  In my article I will delineate the most important components of my research project relating to the link between the monetary system and sustainability. First, I will present the mistaken traditional monetary theory which recognizes commercial banks as financial intermediaries and I will describe how money is created in reality. Then, I will summarize the problematic aspects of the current money and banking system in ten points all of which concern the issue of sustainability. Finally, as an alternative, I will present a sustainable money and banking system which would assign the task of money creation to the state and transform commercial banks into actual financial intermediaries

  Keywords: sustainability, monetary system, money creation, money theory, sovereign money system


  A pénzrendszer kulcsfontosságú szerepe a fenntarthatóság szempontjából

  Cikkemben a pénzrendszer és a fenntarthatóság kapcsolatára irányuló kutatási projektem legfontosabb elemeit kívánom vázlatosan ismertetni. Először bemutatom a téves hagyományos pénzelméletet, amely a kereskedelmi bankokat pénzügyi közvetítő intézményekként írja le, majd ismertetem, hogy hogyan történik a pénzteremtés a valóságban. Ezután tíz pontba összefoglalom a jelenlegi pénz- és bankrendszerből fakadó problémákat, amelyek mind érintik a fenntarthatóság kérdését. Végül röviden bemutatok egy alternatív, fenntartható pénz- és bankrendszert, amely állami kézbe adja a pénzteremtést és a kereskedelmi bankokat valóban pénzügyi közvetítő intézményekké alakítja.

  Kulcsszavak: fenntarthatóság, pénzrendszer, pénzteremtés, pénzelmélet, közpénzrendszer

 • Kulcsár László :

  A 21. század munkahelye a szolgáltatásban található. Ennek ellenére a szolgáltatások rendszere alig kutatott és oktatott Kelet-Európában. A tudományos kutatás alig foglalkozik vele és a magyar felsőoktatás területén sem jelentkezett, mint külön oktatási program. A gazdaság fejlődésének trendjei jelzik azonban, hogy a szolgáltatás tudomány és a gazdasági folyamatok összekapcsolása perspektivikus területet jelöl a felsőoktatás és kutatás számára. A felsőoktatás és a tudományos kutatás gyakran nem tart lépést a valóságos folyamatokkal a gazdaság és a társadalom területén. Alapvetően a közgazdaságtan, az informatika és műszaki tudományok, valamint a társadalomtudományok közös érintkezési pontja jelzi azt a területet, amely új típusú szakemberek megjelenéséhez, a felsőoktatás terén új programok kidolgozásához vezetett a fejlett világban. A tanulmány összefoglalja a szolgáltatástudomány alapjait, ismerteti szemléletét. Foglalkozik történetével és a világban történő elterjedésével. Javaslatot tesz a szolgáltatás tudomány MS szak kidolgozására a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán.

  Kulcsszavak: szolgáltatás tudomány, felsőoktatás


  Service Science: Possibilities for Teaching and Researching at the University of West Hungary, Faculty of Economics

  In the 21st century, the majority of jobs can be found in the service sector (80% in USA and more than 50% in Hungary). Despite of this, the service science barely researched and taught in the Research Centers and Universities of Eastern Europe. The service science is hardly known in the Hungarian higher education as a special education and research program. The economic trends indicate, however, that the service linking science and economic processes perspective areas for higher education and research. Unfortunately higher education and scientific research often takes no steps to the real processes of the economy and society. Basically, economics, information technology and engineering, as well as a common point of contact with the social sciences indicates the area in which the development of new programs of service science resulted in the appearance of new types of professionals, students in higher education. The article summarizes the basics of service science, describes the different approaches. It deals briefly with the historical development of service science in the world. Finally the article proposes a service science MS specialization for the University Of West Hungary Faculty Of Economics

  Keywords: service science, universities

 • Soós Balázs :

  A vállalati szféra gazdasági helyzetének alakulása folytonosan újabb és újabb kihívások elé állítja a vállalatok vezetőit. A vállalatok alapvető céljait, vízióit és misszióit szem előtt tartva olyan stratégiákat, terveket szükséges megvalósítani, melyek hosszabb távon képesek biztosítani a fejlődést, a sikert. A stratégiai tervezés egyik fő elemeként a jövőbeli igényeknek való megfelelés megköveteli a trendekre való felkészülést, és a jövőkutatás eszközeinek alkalmazását. Bizonyos párhuzamok ugyan felismerhetők a stratégiai menedzsment, illetve az előrelátás elméletei között, de nem szabad elfelejteni, hogy a stratégiai tervezés és a stratégiai gondolkodás egymástól elhatárolható. A gazdasági válságok kapcsán sok elemzés és prognózis készült, melyek szisztematizálását kíséreli meg a tanulmány. Bemutatásra kerülnek a stratégiai előrelátás definíciói, folyamatai, stílusai, módszerei, illetőleg ezek aktuális kutatási eredményei

  Kulcsszavak: stratégiai előrelátás, stratégiai gondolkodás, folyamatok, Future Scorecard


  Emergence of Theories of Strategic Foresight in the Corporate Practice

  Today’s leaders are constantly confronted with new challenges due to changing economic situations of the corporate sphere. Taking into account the basic goals, visions and missions of companies, such strategies need to be implemented that are in line with long-term development to ensure success. As one of the core elements of strategic planning, companies have to prepare for future needs. Therefore strategic planning helps to tackle future trends, by using methods of future research. There are certain parallels between theories of strategic management and theories of foresight can be identified, however it should not be forgotten that are main differences in the definitions of strategic management and strategic thinking. Regarding the current economic crises many scientific papers compare the complexity of organizations dealing with foresight. This review points out the definitions, processes, styles, methods and presents a systematization of current research results.

  Keywords: strategic foresight, strategic thinking, processes, Future Scorecard

 • Bereczk Ádám :

  A tanulmány a hazai feldolgozóipart elemezve arra keresi a választ, hogy a beruházások részeként megjelenő és szakágazati szinten összesített állóeszköz bővítési összegek kapcsolatban állnak-e a szakágazati nyereségességgel, illetve a munkaerőköltség relatív nagyságával. A vizsgálatot korreláció számítások segítségével végeztem. A vizsgált évben az állóeszköz bővítés és a munkaerőköltség között közepesen erős és pozitív irányú lineáris kapcsolat, a bővítés és a működési eredmény között ennél erősebb pozitív irányú kapcsolat mutatkozott. Az eredmények alapján a bővítési célú beruházások elsősorban a profitkilátásoknak megfelelően alakulnak az egyes szakágazatokban. Ezzel összefüggésben az alacsonyabb munkaerőköltség nem meghatározó tényező az új beruházások megvalósulása szempontjából

  Kulcsszavak: szakágazat, állóeszköz bővítés, munkaerőköltség, nyereségesség


  The Effects of Profitability and Staff Costs on the Fixed Asset Expansion in the Manufacturing Sub-Branches

  The main aim of this study is to analyse the correlation between profitability, staff cost and fixed asset expansion. The prior method is making comparison between Hungarian manufacturing sub-branches by calculating correlation coefficients and using regression functions. According to the research the correlation between fixed asset expansion and staff cost is positive and weak, the correlation between fixed asset expansion and profitability is positive and moderately strong in the given year. Based on the results the fixed asset expansion is mainly determined by the profit expectations. In this context the cost of the staff is not a significant factor when it comes to investment decisions

  Keywords: sub-branch, fixed asset expansion, staff costs, profitability

 • Koroseczné Pavlin Rita ,
  Kövér György ,
  Parádi - Dolgos Anett ,
  Szóka Károly :
  Kisvállalkozási méret felosztása42-49 [1.81 MB - PDF]EPA-02301-00008-0050

  Jelenleg Magyarországon a vállalatok méretét a 2003/361/EK bizottsági ajánlás alapján "a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról" szóló 2004. évi XXXIV. törvény határozza meg. A 2012. évi adatok alapján a magyarországi kis- és középvállalkozások 99 százalékát a kisvállalkozások teszik ki. Jelen kutatásban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a törvényi besorolás alapján nem lehet kellő biztonsággal tudományos elemzéseket készíteni. Ennek kiküszöbölésére a teljes magyarországi vállalati adatokra alapozva, K-közép klaszterezés módszerével javaslatot teszünk olyan értékhatárokra, melyek megfelelően elkülönítik a vállalkozásokat egymástól és így alkalmassá válnak arra, hogy felfedjünk vállalati méret szerinti sajátosságokat a pénzügyi, likviditási, vagy jövedelmezőségi elemzések során.

  Kulcsszavak: K-közép klaszterezés, vállalati struktúra, KKV


  Subdivision of Hunagrian Small-Sized Enterprises

  The size of the companies in Hungary is defined by the law of XXXIV year 2004 based on the nomination of committee (2003/361/EK), which is namely „The development and support of the small and medium enterprises”. Based on the data of year 2012, the 99% of the small and medium enterprises are the small firms in Hungary. We would like to pay your attention with our analysis that based on the categories of the law; there is no sureness option to have scientific analysis. Therefore we assay the data of all Hungarian companies, and we suggest value limits with the method of K-means clustering, which will separate the companies by their real size. The result will be appropriate to disclose the specialty of the size of the Hungarian enterprises with the analysis their financial situation, liquidity and profitability.

  Keywords: K-means clustering, structure of enterprises, SMEs

 • Zsuzsanna Vajay :

  A hazai KKV szektor számára 2004. május 1.-jével, az Európai Uniós csatlakozást követően több lehetőség nyílt meg a vissza nem térítendő támogatások terén, mint addig bármikor. Magyarország az Európai Unió tagjaként nagyobb mértékben vehet részt a finanszírozott fejlesztésekben, mint az előcsatlakozási időszakban. Tanulmányomban bemutatom azokat a bírálati szempontokat, melyek meghatározzák a pozitív bírálatú pályázatok kiválasztását. Vizsgálataimat a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan végeztem el. A KKV szektor pályázati lehetőségeinek skálája a vizsgált időszakban egyre szélesebb lett, aminek hatására jelentősen megnövekedett a pályázói kedv is.

  Kulcsszavak: KKV szektor, pályázati rendszer, támogatás


  Financing SMEs with Tenders and the Effect of Tender Selection Criteria to the Hungarian SMEs in the Convergence Regions

  From 1 of May, 2004, after joining the European Union, the Hungarian SME sector gets more and more opportunities in the field of non-repayable grants than ever before. As a member of the Union, the financed developments have been easier to reach than in the pre-accession period. In my study, those tender selection criteria will be presented which determine the choice of positive appraised applications. These data will be analysed between the period of 2007 and 2013. Under the reviewed period the range of the application possibilities of the SME sector grew wider and wider. Parallel with this trend, also the willingness to apply increased significantly.

  Keywords: SME sector, application system, support

 • Mészáros Katalin :

  A ruházati cikkek kereskedelmében is megfigyelhető a globalizáció és az ebből fakadó túlkínálat, valamint a vásárlói szokások változása. A publikációm célja a gyermekruházati kiskereskedelem meghatározó nemzetközi vállalkozásainak és a független kiskereskedőknek a vizsgálata, az alapján, hogy a Sopronban megkérdezett szülők milyen márkákat, gyermekruházattal foglalkozó üzleteket részesítenek előnyben, a vásárlásaik során melyek azok a legfontosabb tényezők, amely alapján üzletet választanak. Megvizsgáltam, hogy általánosságban a szülők gyermekruházati termékekkel kapcsolatos vásárlásait mennyire jellemzi a minőség-, az ár-érték tudatosság, a kiárusításra való fogékonyság, a bolthűség. Kvantitatív kutatási eredményeim rávilágítanak arra, hogy Sopronban a ruházati szakáruházak, a hipermarket és a szakdiszkont által forgalmazott saját márkás gyermekruházati termékeket a megkérdezettek nagyobb arányban ismerik, mint a gyártói márkás termékeket és vásárlásaik során is e márkákat preferálják. A soproni vásárlók a Tesco hipermarket által kínált gyermekruházati termékválasztékot kedvezőbbnek ítélik meg a C&A, H&M, Takko Fashion ruházati szakáruházak és a Kik szakdiszkont választékával szemben.

  Kulcsszavak: kiskereskedelem, fogyasztói magatartás, kereskedelmi márka, gyermekruházat


  Notoriety and Purchase of Children's Clothes Brands in Sopron

  You may notice the globalisation in clothing trade and the resulting oversupply, as well as the change in customer habits. The aim of our paper is to examine the international companies and independent retailers, on the basis of the answers were given by parents about children clothing shops, brands, which are the most important factors, which will be selected on the basis of a deal. I examined that, generally, the parents’ children clothes shopping are characterized by the quality, the price-value awareness, responsiveness for sales, and loyalty to place of purchase. Quantitative research results highlighted that children's clothes sold by private label in clothing specialist stores, a hypermarkets and discounts have a bigger notoriety than the manufacturers of brand-name products have; and customers prefer these well-known. The customers most preferred brand is F&F by Tesco, over against C&A, H&M, Takko Fashion and Kik.

  Keywords: retail, customer behaviour, commercial brand, children's clothing