a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom4. évf. (2015.) 1. sz.

Tartalom

 • Kováts - Németh Mária ,
  Bodáné Kendrovics Rita ,
  Juvancz Zoltán :

  A környezetpedagógia célja – a társtudományok eredményeinek felhasználásával – a környezetkímélő, környezettudatos, felelős magatartás kialakítása. A szakmai együttműködésnek, felelősség-vállalásnak nagy hagyománya van a magyar kultúrában, a tudományban, a tudomány megállapításainak megismertetésében, terjesztésében, a mindennapi életben való realizálásában. Ma – az információk tömegével küszködő ember számára – nehezebb az eligazodás a világban. A felszínes, gyors tájékozódás, a téves, egyoldalú nézetek ellenében újra kell fogalmaznunk – konkrét gyakorlati példákkal, esetekkel szemléltetve – azokat a tényeket, melyek veszélyeit a különböző szakterületek tudósai, csoportjai már előre jeleztek. A fenntarthatóságra nevelés feltételezi a szakmaközi együttműködést, melynek elsődleges terepe az ISKOLA. A tanulmány megoldásként javasolja alkalmazni, és konkrét példán keresztül bemutatja a projektoktatást, mint a Környezetpedagógia oktatási stratégiáját. Egy megújult, gyakorlatorientált, korszerű felsőoktatás lehet alkalmas arra, hogy a hallgatókat képessé tegye az elsajátított tudományos ismeretek alkalmazására és felhasználására, ezáltal az önszabályozásra, továbbá az élethosszig tartó tanulásra.

  Kulcsszavak: fenntarthatóság, klímaváltozás, környezetpedagógia, környezettudatos magatartás, felsőoktatás, projektmódszer


  Environmental Pedagogy for Sustainability

  The objective of environmental pedagogy is to develop eco-friendly, environmental conscious, responsible behaviour utilizing results of different co-sciences. Professional cooperation and responsibility have long tradition in the Hungarian culture and science, in familiarization, dissemination and in every-day adoption of scientific conclusions. The orientation in the world is becoming more and more difficult for people struggling with too much information these days. We have to – against superficial, quick orientation and wrong, one-sided theories – reinterpret the facts – which risks have been anticipated by scientists of different specialties – by using practical examples and case studies. The education for sustainable development assumes interbranch cooperation, primary area of that is SCHOOL. The paper demonstrates project pedagogy – as educational strategy of Environmental Pedagogy – via a concrete example and suggests adopting it as a solution that establishes competence based education. A renewed, practice oriented higher education can enable students to apply and use the scientific knowledge acquired, to learn self-regulation and life-long learning.

  Keywords: sustainability, climate change, environmental pedagogy, environmental conscious behaviour, higher education, project method

 • Bertalan Laura :

  The question of urban sustainability has come to the front of research in the past decade. It is resulting from the fact that the proportion of urban population continuously increase, according to the estimations 70% of the population will be urban citizen by 2050. On the other hand cities play a significant role in sustainability, climate protection and the reduction of harmful emissions. Several innovative initiatives were performed on the area of the establishment of carbon-neutral cities of zero energy consumption and sustainable municipalities. The purpose of Smart City concepts is to maximize urban life quality and to increase energy efficiency, to reduce harmful emissions and to enhance the quality of urban services utilizing the possibilities provided by the available ICT-devices (Info Communication Technology). Nowadays the condition of the urban environment, the urban problems can be constantly measured and monitored by means of instruments and with the help of data analysis and process forecasts we can offer up-to-date solutions for them. Intelligent devices have come to the focus when researching city organizations. In Hungary it can be seen that some cities already apply smart solutions and these have ideas about future development directions, but most of the cities have the term only from hearsay. Because in the subsequent years significant sources from the European Union will be available for the development of urban services and the enhancement of energy efficiency, it is important that the management of cities informs itself and opens toward smart application as possible. Within the frame of a public survey in 2015 we have investigated the sensibility of the inhabitants of Sopron for urban problems and analysed, which urban processes are considered expressly harmful and which measures – even of smart character – would be kept important. In our article the results of the survey are presented.

  Keywords: smart city, urban problems, environmental issues, sustainability, liveability, Sopron


  Városi problémák lakossági érzékelése és smart városfejlesztés lehetőségei Sopronban

  A városi fenntarthatóság kérdése az utóbbi évtizedben a kutatások előterébe került. Köszönhető ez annak, hogy a városi népesség aránya folyamatosan nő, a becslések szerint 2050-re a népesség 70%-a városlakó lesz. Másrész a fenntarthatóság, a klímavédelem és a károsanyag-kibocsátás csökkentésében a városok meghatározó szerepet játszanak. Számos innovatív kezdeményezés történt a karbon-semleges, zéró energiafelhasználású városok kialakítása, illetve a fenntartható városüzemeltetés terén. A Smart City koncepciók célja a városi életminőség maximalizálása és az energiahatékonyság növelése, a károsanyag-kibocsátás csökkentése és mindeközben a városi szolgáltatások minőségének növelése a rendelkezésre álló IKT-eszközök nyújtotta lehetőségek kihasználásával. Napjainkban a műszerek segítségével folyamatosan mérhetjük, monitorozhatjuk a városi környezet állapotát, a városi problémákat, és az adatok elemzésével, folyamatok előrejelzésével naprakész megoldásokat kínálhatunk azokra. A kutatásokban előterébe került az intelligens eszközökön alapuló városszervezés. Hazai viszonylatban azt látjuk, hogy egyes városok már alkalmaznak smart jellegű megoldásokat és elképzeléseik vannak jövőbeli fejlesztési irányokról, de a legtöbb város csak hallomásból ismeri a kifejezést. Mivel az elkövetkező években jelentős európai uniós forrás áll a városi szolgáltatások fejlesztésére és az energiahatékonyság növelésére, fontos, hogy a városok vezetése tájékozódjon, és lehetőségeihez mérten nyisson az okos alkalmazások irányába. 2015-ben lakossági felmérés keretében vizsgáltuk a soproni lakosság városi problémák iránti érzékenységét, elemeztük, hogy mely városi folyamatokat látják kifejezetten károsnak, és milyen – akár smart-jellegű – intézkedéseket tartanának fontosnak. Cikkünkben bemutatásra kerülnek a felmérés eredményei.

  Kulcsszavak: smart city, városi problémák, környezeti problémák, fenntarthatóság, élhetőség, Sopron

 • Pakainé Kováts Judit ,
  Takáts Alexandra ,
  Csitáriné Máté Szilvia ,
  Bednárik Éva :

  Kutatásunk célja a soproni lakossági környezettudatosságának vizsgálata volt, hogy a későbbiekben infokommunikációs technológiákkal támogatva a fenntartható fejlődést ösztönző programok kidolgozása valósulhasson meg a Sopron Smart City koncepció mentén. A koncepció hat fejlesztendő területet jelölt meg: okos emberek, okos közlekedés, okos életkörülmények, okos irányítás, okos környezet, okos gazdaság. Ezek közül kutatásunkban a „Zöld környezet-turizmus, park, szabadidő, környezeti nevelés, ergonomikus környezet, design” és a „környezettudatos életmódot szolgáló mobil applikációk” témakörhöz kapcsolódva valósítottunk meg vizsgálatokat, a következő kutatási témaköröket érintve: a környezeti állapot megítélése, környezeti problémák és felelősök, a környezettudatos életvitel megjelenési formái, tervezett Smart City fejlesztések tesztelése és további ötletek gyűjtése. A kutatás módszere kvantitatív online megkérdezés volt, 412 fős mintán. A kutatás során megállapítottuk, hogy a soproni lakosság magas szintű felelősségtudattal rendelkezik a környezet tekintetében. A felmérés keretében fontos, a város közösségét is érintő problémák és megoldások merültek fel, melyek a jövőben fejleszthetők az „Okos Város” koncepció jegyében.

  Kulcsszavak: környezettudatosság, Sopron Smart City, környezeti problémák, környezeti állapot, környezettudatos életvitel


  The Results of the Research Aiming at the Elaboration of Cooperative, Awareness-Raising and Population Environmental Awareness Forming Programmes for the Sopron Smart City Developments

  The aim of our research was to analyse the environmental awareness of the population of Sopron in order to elaborate programmes innervating sustainable development supported by ICT technologies in the future alongside the Sopron Smart City concept. The concept denotes six areas to be improved: smart people, smart transportation, smart living conditions, smart management, smart environment and smart economy. We carried out analyses related to the topics "Green environmental tourism, parks, free time, environmental education, ergonomic surroundings and design" and "mobile applications serving environmentally aware life style" while working in the following research topics: environmental condition assessment, environmental problems and those responsible, appearances of environmentally aware life style, testing planned Smart City developments and the collection of further ideas. The method of research was quantitative online interviewing on a sample of 412 people. During our research activities we came to the conclusion that the population of Sopron has a high level of responsibility for the environment. Important problems and their solutions occurred in the framework of the survey that are relevant in the city and they can be developed in the concept "Smart City".

  Keywords: environmental awareness, Sopron Smart City, environmental problems, environmental conditions, environmentally aware life style

 • Pogátsa Zoltán :

  The aim of this paper is to identify the missing elements and areas of the literature on socio-economic and ecological sustainability in the Hungarian language. Our summary is based upon a review of the key scientific and policy literature of these areas, which we have concluded with the aim of providing a list of the most decisive literature in these areas (see appendix). We conclude that while the theoretical literature is wide-ranging and up to date and most (although not all) policy areas are well researched, the connecting literature that would create coherence in the literature are missing. Most of this missing literature is at the level of political economy

  Keywords: sustainability, political economy, adaptation, socio-economic sustainability


  A szocio-ökonómiai és ökológiai fenntarthatóság politikai gazdaságtana Magyarországon: A kutatási hiányok feltárása

  A fenntarthatóság fogalma ma már kiterjedt magyar nyelvű elméleti irodalommal rendelkezik annak mind hagyományos ökológiai, mind pedig szocio-ökönómiai értelmében. Az egyes szakpolitikai területek (biodiverzitás, alkalmazkodás a klímaváltozáshoz, fenntartható energiaforrások, demográfia, közlekedés, egészségügy, migráció, költségvetési és adósságpálya, stb.) ha nem is teljesen egyenletesen, de általában véve jól feldolgozott, empirikus kutatási eredményekre épülő irodalommal rendelkeznek. Ami nagyon hiányzik a fenntarthatóság magyar nyelvű irodalmából, az annak politikai gazdaságtana: az a kérdés, hogy milyen hosszú távú politikai és gazdasági mély folyamatok határozzák meg a fenntarthatósági elvek érvényesülését illetve háttérbe szorulását a magyar közpolitikai döntéshozatalban.

  Kulcsszavak: fenntarthatóság, politikai gazdaságtan, alkalmazkodás, szocio-ökönómiai fenntarthatóság

 • Kiss Éva :

  A tanulmány, amely tulajdonképpen egy tervezett projekt „bevezetője”, alapvető célja Sopron népesedési folyamatainak bemutatása, különös tekintettel az 1989 utáni vándorlásra. A hivatalos statisztikai adatok elemzése mellett egy kérdőíves felmérés tapasztalatai is hozzájárultak a migrációnak és kihatásának a vázlatos megismeréséhez. Az utóbbi évtizedben Sopron népesedésében a migráció fontos szerepet játszik. A növekvő számú bevándorló azonban komoly kihívás is, mert számos problémát felvetnek, amelyek pontos feltárása további kutatásokat igényel.

  Kulcsszavak: népesedés, migráció, konfliktus, Sopron, Magyarország


  Thoughts on the Demography and Migration in Sopron, Hungary: as a Start of a Future Project

  As an introduction of a future project, this study focuses on the analysis of demographic processes of Sopron, especially on the migrations after the Transition in 1989. Official statistics and the results of a small survey provide the basis to our sketchy overview. Migration plays key role in Sopron’s demography in the last decade, nevertheless the growing number of immigrants to the city is a real challenge, and raise several problems, which are to be studied more deeply in the future.

  Keywords: demography, migration, conflict, Sopron, Hungary

 • Erzsébet Nedelka :

  The research of economic crises had their renaissance after 2008-2009 but many economists are still studying the topic even today. Most of the studies focus on the analyses of crisis symptoms and subsequent economic processes, in many cases examining only one country at a time. Just a few of them undertake long-term time series analysis or the analysis of a region. This research examines more regions dating back to the 60s and problems are emphasized on the structure of economy. One of the stages of my investigation is the South-American countries, which have already experienced crisis or crises in the 70s, 80s and 90s thus providing enough facilities to analyze certain relations between the transformations of economic structure and crises. In this short essay I present my results about the economy of Chile between 1960-1985 emphasizing the crisis in 1974-1975 and in 1982. According to this result I established that in each period structural changes were followed by crises. However structural changes (structural distortions) were not the natural concomitants of the economic growth but the side effect of the changes in economic policies.

  Keywords: crisis, structural changes, Chile


  Az 1980-as évek válságai és a struktúraváltozások közötti kapcsolat Chilében

  A gazdasági válságok kutatása a 2008-2009-es eseményeket követően élte reneszánszát, de még napjainkban is sok közgazdász foglalkozik a témával. A kutatások többsége a válságtünetek elemzésére és az azt követő gazdasági folyamatokra koncentrál, sok esetben csak egy-egy országot vizsgálva. Hosszabb távú idősoros elemzésre vagy adott régió vizsgálatára már kevesebben vállalkoznak. Kutatásaimban egy több régióra kiterjedő, az 1960-as évekig visszanyúló vizsgálatot végzek, melynek során a gazdaság szerkezetében rejlő problémák elemzésére helyezem a hangsúlyt. A vizsgálatok egyik állomását a dél-amerikai országok jelentik, amelyek az 1970-19990 közötti időszakban átestek egy-egy vagy akár több gazdasági krízisen, így lehetőséget nyújtanak a szerkezet átalakulások és a válságok kapcsolatának elemzésére. Jelen cikkben a chilei gazdaság tanulmányozása során kapott eredményeimet mutatom be az 1960 és 1985-ös időszak között, különös tekintettel az 1974-75-ös és az 1982-es válságra, amelyek megerősítették feltételezésemet, és igazolást nyert, hogy a struktúraváltozásokat válságok követték mind a két időszakban. Ugyanakkor azt is megállapítottam, hogy a struktúraváltozások (szerkezeti torzulások) nem a gazdasági növekedés természetes velejárói voltak, hanem a gazdaságpolitika változásának következményei

  Kulcsszavak: válság, struktúraváltozás, Chile

 • Varga Dzsenifer ,
  Pataki László :
  „B”-terv: Dollarizáció68-81 [1.81 MB - PDF]EPA-02301-00007-0070

  Jelen tanulmány széleskörű szakirodalmi bázisra építő szintézis, melynek megírását egy nehezen vizsgálható jelenség, a dollarizáció kérdéskörének feltárása motiválta. A monetáris szuverenitás feladásának e formája különösen a kicsi, világgazdaságra nyitott, külföldi kereskedelemtől függő, gazdaságilag instabil, hiperinflációs múlttal rendelkező országok körében elterjedt. Célul tűztük ki, hogy ismertessük a dollarizáció elméleti vonatkozásait, majd választ adjunk olyan kérdésekre, hogy mi motivál egy államot saját monetáris függetlenségéről lemondva, egy idegen valuta bevezetésére. Makrogazdasági adatok elemzésén keresztül azt vizsgáltuk, hogy a dollarizáció ténylegesen a felzárkózást hivatott-e elősegíteni és felgyorsítani, megfigyelhető-e összefüggés a dollarizáció, a pénzügyi integráció és a gazdasági stabilitás között. Ecuador, El Salvador és Montenegró elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy a dollarizáció önmagában nem jelent általános megoldást egy problémákkal küzdő gazdaság számára, nem tekinthető a gazdasági reformok helyettesítőjének, bár a dollarizációhoz folyamodó országok legtöbbször kényszerpályán mozogtak, az idegen valuta egyoldalú bevezetésében látták problémáikra az egyetlen, sok esetben az utolsó megoldást.

  Kulcsszavak: árfolyamrezsimek, dollarizáció, euroizáció, makrogazdasági adatok


  Plan „B”: Dollarization

  This study is a synthesis building upon comprehensive base of specialized literatures which writing was motivated by a hardly observed phenomenon, the exploration of the dollarization. Surrendering of the monetary sovereignty in this form is especially popular in small, open economics, dependent upon foreign trade, economically instable countries which were also suffered from hyperinflation in the past. Our aim was to introduce the theoretical relations of dollarization then answer to several questions like what motivates a country to give up on its monetary independence and set up a foreign currency. With the help of macroeconomic indicators we examined whether the dollarization can really help to close up a country and are there any connection between dollarization, the financial integration and economic stability. During the analysis of Ecuador, El Salvador and Montenegro we draw a conclusion that the dollarization in itself does not mean general solution for an economy with several problems, it cannot considered as a substitute of economic reforms, although there was a pressure on countries which requested the dollarization and the unilateral introduction of foreign currency was the only and often the last solution to their problems.

  Keywords: exchange rate regimes, dollarization, euroization, macroeconomic indicators