a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom3. évf. (2014.) 1. sz.

Tartalom

 • Somogyi Noémi :

  Napjaink Európájában ahhoz, hogy releváns képet kapjunk a munkaerőpiac új, fiatal ám migráns munkavállalóinak helyzetéről, gondolkodásáról, munkavállalási hajlandóságáról, és motiválhatóságáról elengedhetetlen e kérdéskör határokon átívelő alapos vizsgálata. Ezért is vállalkoztam egy saját migrációs kutatáson alapuló tudományos munka elkészítésére, melynek fókuszában a fiatal korosztály külföldi munkavállalásának indítékai állnak. A kutatás három komplex hipotézisre épült, vizsgálandó mintáját a Londonban alkalmi, vagy tartós munkát vállaló fiatalok (18-30 év) képezték, a vizsgálati módszer pedig a kérdőíves felmérés volt. Feltételezéseim több aspektusból való elemzése igen tanulságos eredményekkel szolgált.

  Kulcsszavak: fiatalok, foglalkoztatási trendek, munkaerő-mozgás, munkaerőpiac, nemzetközi migráció


  Research of the Motivations to Work Abroad Among Young People in London

  In today’s Europe carrying out a thorough examination of cross-border issues is essential to get a relevant picture about the situation, way of thinking, willingness to work and motivation of the new, young but migrant employees of the labour market. That is why I undertook the preparation of a scientific paper based on my own research on migration, focusing on the motivators of the young generation who work abroad. The research based on three complex hypotheses. I searched the answers for the validity of them. The sample population of the research consists of young people (between 18 and 30 years of age) employed in London temporarily or permanently, I have chosen questionnaires as a method of my examination. Examining my presumptions form different aspects promised very instructive results.

  Keywords: youth, employment trends, labour movement, labour market, international migration

 • Íris Kassim :

  Dolgozói elkötelezettség és humán erőforrás gyakorlatok Európában

  Jelen tanulmány betekintést mutat a "European Employee Engagement Survey" (Európai Dolgozói Elkötelezettség Felmérés) eredményeibe, melyet a Stamford Global megbízásából 2010-ben és 2012-ben végeztünk el, összesen közel 300 európai emberi erőforrás szakember részvételével. Mivel a dolgozói elkötelezettségre széles körben tekintenek az üzleti eredmények egyik lehetséges és jelentős mozgatórugójaként, ezért egyre nagyobb figyelem irányul azon emberi erőforrás és elkötelezettség gyakorlatokra, melyek hozzájárulhatnak a hatékony elkötelezettség menedzsmenthez, továbbá a szervezeti teljesítmény növeléséhez. A kutatás fő célkitűzése az volt, hogy felmérjük mennyire elfogadott a dolgozói elkötelezettség koncepciója az európai régióban, feltárjuk mely emberi erőforrás és elkötelezettség gyakorlatokat alkalmazzák az európai szervezetek, továbbá, hogy megvizsgáljuk, hogy ezen gyakorlatok milyen kapcsolatot mutatnak bizonyos dolgozói aspektusokkal, mint a dolgozói morál és elkötelezettség, továbbá a szervezetek tehetség vonzó és megtartó képessége.

  Kulcsszavak: dolgozói elkötelezettség, Európai HR, emberi erőforrás gyakorlatok


  This paper provides insight into the results of the 'European Employee Engagement Survey' research conducted on behalf of Stamford Global in 2010 and 2012 with the total participation of almost 300 European Human Resource professionals. As employee engagement is widely considered as a possible significant driver of business results, increasing attention has been paid to those human resource and engagement practices that may contribute to effective engagement management and consequently, improved organisational performance. Main objectives of the research were to reveal the acknowledgement of the employee engagement concept in the European region, to explore the variety of human resource and engagement practices being applied by European organisations and to investigate their relationship with certain employee aspects such as employee morale and engagement as well as organisations' talent attraction and retention ability.

  Keywords: employee engagement, European HR, human resources practices

 • Temesi Melinda :

  A feldolgozott téma a magyar hallgatók vállalkozói hajlandósága, amely témakör azért fontos és aktuális, mert a vállalkozások a gazdaság igazi mozgatórugói, és ezt mára már hazánkban is felismerték. Annak ellenére, hogy az Európai Unió többi tagországához hasonlóan, már Magyarországon is elindult a kisvállalkozások nagymértékű támogatása, még így sem fordítanak elég figyelmet a kisvállalkozásokra. Emellett a jelenleg felsőoktatásban tanulók azok, akik a legnagyobb hányadát adják a jövő vállalkozóinak, a felsőoktatásban továbbra sem jó vállalkozókat, hanem jó alkalmazottakat képeznek. A vállalkozói hajlandóságot a 2011-es GUESS felmérés alapján vizsgáltam meg teljes magyarországi viszonylatban, illetve egy 2012-ben elvégzett primer kutatás keretein belül a Széchenyi István Egyetemen. Mindkettő kérdőív elemzése az SPSS program segítségével történt. Az eredményekből kiderült, hogy a tanult tudományterület, és a családi háttér bír a leginkább befolyással a hallgatók vállalkozói hajlandóságára.

  Kulcsszavak: vállalkozói hajlandóság, felsőoktatás


  The Entrepreneurial Propensity of Students in Hungary

  The paper examines the entrepreneurial intention of Hungarian students which is an actual and important topic, because in our country it is realized that enterprises are the drivers of the economy. Despite the fact that the support of the small companies in Hungary - like in other members of the European Union - has been started, they still do not got enough attention. Besides this, those who study in higher education nowadays will give the considerable proportion of the future's entrepreneurs, higher education still produces good employees and not good entrepreneurs. I analysed the entrepreneurial intentions using the 2011 GUESS survey questionnaire which was filled in by more than 5000 students in several Hungarian higher education institutions, and according to another related research which was investigated at the Széchenyi István University in 2012. Both questionnaires were analysed using SPSS program. From the results it has turned out that the field of study and the family background have the biggest effects on entrepreneurial intention.

  Keywords: entrepreneurial intention, higher education

 • Tapolcsányi Barbara :

  A Nemzeti Vágta című rendezvény bemutatásával szeretnék rávilágítani a hazánkban megrendezésre kerülő fesztiválok, rendezvények fontosságára és jelentőségére. A Nemzeti Vágta a budapesti Hősök terén és közvetlen környezetében zajló rendezvény. A lovas hagyományok, illetve a magyar városok és falvak ünnepe, melyet évente megrendeznek. Az esemény központi eleme a névadó „Nemzeti Vágta”, melyre évente mintegy 100 település nevezi be a lovát és lovasát. A Nemzeti Vágta országimázs rendezvény, amely „Magyarország fellendítésének allegóriája” kíván lenni. Napjainkban jelentős hatást gyakorol a fesztivál turizmus által generált folyamat egy adott ország gazdasági mutatóira. Munkámhoz szekunder és primer kutatást egyaránt alkalmaztam. A szekunder adatokra épülő elemzésnél felhasználtam a témával összefüggő szakkönyveket, szakfolyóiratokat és kiadványokat. A primer kutatás keretében interjút készítettem Lázár Vilmossal a Magyar Lovas Szövetség és a Nemzeti Vágta elnökével, valamint kérdőíves vizsgálatot készítettem. A mélyinterjú során választ kaptam a rendezvény céljaival és terveivel kapcsolatos kérdésekre. A nem reprezentatív kérdőíves vizsgálat, 125 megkérdezett válaszait tartalmazta.

  Kulcsszavak: lovas sport, verseny, fesztivál, tradíció, imázs


  The Importance of tourism of the National Gallop in our Country

  By presenting the great event of the National Gallop I would like to reveal the importance and significance of festivals and other celebrations held in Hungary. The central element of this festival is the Race. The Festival serves as an allegory of Hungary’s boost in forming the country’s new image. Nowadays the process induced by festival tourism has a significant effect on a country’s economic indicators. I used both primary and secondary research for my work. For the analysis based on the secondary facts I made great use of books and magazines written on this topic. Within the primary research work I have interviewed Vilmos Lázár the chairman of the Hungarian Equestrian Association and also made a survey based on questionnaires. During the thorough interview I have obtained the answers in connection with the main objectives and plans of the event. The nonrepresentative survey contains the answers of 125 people.

  Keywords: equestrian sport, race, festival, tradition, image

 • Kinga Jentetics :

  A zene és az országimázs kapcsolata – Magyarország példáján keresztül

  A klasszikus és a könnyűzenei műfajok egyedi azonosítói egy országnak, amelyek akár nemzeti himnuszok vagy ikonikus popalakok formájában is megmutatkozhatnak. A tanulmányban az országimázsformáló erők közül a könnyűzenei műfajokra helyezem a hangsúlyt, hiszen a könnyűzene erőteljes asszociációkat képes szülni: például a Beatles ritmusai az Egyesült Királyság popkultúráját tárják elénk, míg az ABBA hallatán Svédország jut eszünkbe. De miként mutatkozik meg a zenei országimázs Magyarország esetében? A tanulmány során bemutatom a kreatív országmárkázás kulturális alapú megközelítését, amelyre támaszkodva elkészítettem a zenei országimázs modelljét. Mindezt Magyarország példáján keresztül értelmezem és alkalmazom, melyhez primer kutatási módszerek is a segítségemre voltak (szakértői interjúk, fókuszcsoportos interjúk, kérdőíves felmérés). Végül pedig a zenei országmárkázás javítására teszek javaslatokat

  Kulcsszavak: zene, országimázs, országmárkázás, kreatív társadalmi réteg, kulturális marketing


  Music is the unique identifier of a country in forms of national anthems and pop icons. With the help of music associations are awakened: in case of the Beatles’ rhythms, the pop culture of the United Kingdom unfolds, meanwhile listening to ABBA songs pictures us to Sweden. But how is it working in case of Hungary? In this study I will show the general model of musical country branding, moreover it is applied specifically to the example of Hungary. A primary research (expert interviews, focus group interviews, questionnaire) helps me to identify all elements of the model. In the end of the study, recommendations are given for improvement of the musical country branding.

  Keywords: music, country image, country branding, creative class, cultural marketing

 • Streit Edit :

  Munkám célja a magyar és külföldi fiatalok turisztikai döntéseinek médiaszempontú elemzése, a tipikus magyar és külföldi fiatal turista profiljának felvázolása. Az ifjúsági turisztikai termék jellemzését követően kitérek az utazások lehetséges motivációira, feltárom azon okokat, amelyek utazásra ösztönzik a vizsgált csoportokat. A marketingkommunikációs eszköztár bemutatása után feltárom az aktuális trendeket az ifjúsági turizmus területén. Empirikus kutatásomban első lépésként online kérdőíves megkérdezést folytattam, majd mélyinterjút készítettem a két vizsgált szegmens két-két tagjával. Eredményeim alapján képet nyújtok arról, hogy a két szegmens milyen marketingaktivitások alapján hozza meg turisztikai döntéseit, kiemelt hangsúlyt fektetve arra, hogy mely kommunikációs eszközök bírnak döntő befolyással rájuk nézve az információgyűjtő szakaszban. Összehasonlítom az utazások lebonyolításának folyamatát a két szegmens esetében, különös tekintettel arra, hogy a „do-it-yourself” típusú vagy közvetítők igénybevételével történő utazásokat preferálják. Láthatóvá vált, hogy szignifikáns különbségek mutatkoznak a két szegmens magatartásában, különös tekintettel az utazási motivációkra, az információgyűjtés forrásaira, illetve az ideális utazásról alkotott képre. A következő években magunk is szemtanúi lehetünk, ahogy az ifjúsági turizmus további fejlődésével párhuzamosan e két szegmens turisztikai magatartása homogén egésszé olvad, vagy tovább differenciálódik.

  Kulcsszavak: ifjúság, turizmus, fiatal generáció, turizmusmarketing, trend, utazás


  A Marketing Analysis of the Travel Decisions of Today’s Young Generation

  The aim of the dissertation is to analyse the travel decisions of Hungarian and foreign members of the the younger generation. The paper first describes youth tourism. After Marketing Communication tools are illustrated, current trends in youth tourism are presented. First step of my empirical research was an online questionnaires survey, after which in-depth interviews were conducted with two members of the two groups. We can see which marketing activities influence the members of the segments, emphasising which communication tools have the most significant influence when information is gathered. Travelling preferences of the Hungarian and foreign youth segments are also examined to determine whether they prefer the ’Do-it-Yourself” approach or rely on services of various intermediaries. It is evident that there are significant differences between the travel-related behaviour of Hungarian and foreign young people, especially in their motivations for travel, information sources and idealised image of travel. Over the next years we may be witnessing further differentiation or union of these two segments.

  Keywords: youth, young generation, tourism, marketing, travelling attitude, trend

 • Kasza Irén Éva :
  Product Placement – a magyar reklám új korszaka [7.02 MB - PDF]EPA-02301-00005-0070

  Napjainkban számos reklámeszköz létezik, amellyel a fogyasztók elérhetők, jelen esetben a tömegmédiumokhoz tartozó televízió illetve mozi kerül előtérbe. A nézők számára számtalan lehetőség létezik a filmnézésre, így sokan kiesnek a televízió hatóköréből, ami a harminc másodperces reklámok háttérbeszorulását eredményezi. A hirdetőknek újabb alternatív eszközökre van szükségük, hogy fenn tudják tartani a fogyasztóik figyelmét. A product placement erre ideális reklámeszköz. A termékelhelyezés során egy adott márkát illetve terméket helyeznek el a filmben úgy, hogy az dramaturgiailag a cselekménybe illeszkedjen. A szerző bemutatja a product placement történetének néhány fordulópontját és egyes típusait hazai és nemzetközi tekintetben. Felkutatta azt az első magyar filmet is, amelyben először használták ezt a reklámeszközt. Betekintést nyerhetünk a termékmegjelenítés gyakorlati megvalósulásába a tárgyalási folyamatok körülményeibe és eredményeibe. Magyarországon ez a hirdetési forma jelenleg a kezdeti időszakát éli. Megismerhetjük ennek a korai időszaknak a szárnypróbálgatásait és tapasztalatait illetve a legfrissebb kutatásokból az is kiderül, hogy a fogyasztók nyitottak rá, sőt kíváncsian várják a hazai megoldásokat. A szerző kvantitatív kutatásának eredményeképp megtudhatjuk a nézők véleményét és elvárásait. Jelen időszak tapasztalataiból kiindulva a magyar reklám történetében egy új korszak kezdődik.

  Kulcsszavak: termékelhelyezés, product placement, marketing, enertainment marketing


  Product Placement – New Age of Hungarian Advertisement

  Nowadays thousands of advertising tools exist to find the way to the customers. In this case mass media technologies, in particular TV programs and movies are examined. There are plenty of opportunities how to watch films, so a lot of people are out of the range of television. It means that 30 second advertisements are losing significance. Advertisers need brand new alternative tools to keep customer’s attention. Product placement is a perfect advertising tool for this. During the placement either the given product is placed in the film or it becomes dramaturgically part of the plot. History of product placement is presented in detail by the researches of the author, its types are demonstrated with several international and national examples. The first Hungarian film, in which these advertising tools were used, is also researched by the writer. The full picture is shown about the practical implementation of the process. In Hungary this advertising form is still in its inaugural period. The experiences of this first period will be presented and as it will be shown from the latest researches customers are open and they are even waiting for new solutions. The results of quantitative research demonstrate the opinions and expectations of audience. After all we can claim that a new period has begun in the history of Hungarian advertisement.

  Keywords: product placement, marketing, entertainment marketing

 • Gábor Diána :

  Dolgozatomban a budapesti romkocsmákat vizsgáltam. Célom a romkocsma-jelenség és közönségük elfogulatlan bemutatása volt. Saját meghatározásom szerint romkocsmának tekinthető az a szórakozóhely, amely régi, legalább 50 éves épületben található, tágas-tagolt terekkel, szezonálisan használható kerthelységgel működik és otthonias lezserséget árasztó hangulattal rendelkezik. Berendezésük leginkább a 70-es, 80-as évek dizájnjára hasonlít, a nyitási alapkoncepció, hogy minél kevesebb pénzből, minél hangulatosabb helyet teremtsenek. A romkocsmák közönségét vizsgálva két csoportot különböztettem meg: kül- és belföldieket. A magyar közönség egy jól körülhatárolható szegmenst ölel fel: leginkább a 21 és 32 év közötti, értelmiségi, jó anyagi körülményekkel rendelkező fiatalok köreiben kedveltek ezek a szórakozóhelyek.

  Kulcsszavak: romkocsma, Budapest, szórakozás, turizmus, vendéglátás, termékfejlesztés


  "Underground Hospitality" – Ruin-Pubs: The New Attractions of Budapest

  As a result of my research I experienced the following: The ruin-pubs are located in Budapest, and they are situated mainly in the downtown. According to my own definition: Ruin-pub is a pub or club in an at least 50 year old building that has a certain history, spacious rooms, and a garden or yard which can be used in any season. The furnishing is usually similar to the 70s and the 80s design. The idea is to open a pub, which has an intimate and unique atmosphere from a small budget. Even though these places are renovated from time to time, they intent to keep the original atmosphere and style. Based on my observations we can definitely claim that they are very popular among the foreigners as well. The guests can be divided into two groups: Hungarians and Foreigners or Exxpats. The typical Hungarian guest is a 21- 32 years old and is in favourable financial situation. As the owner of Corvin-tető said: „Nothing has sense without putting your heart in it”. This sentence made me clear that the success of the ruin-pubs is due to the atmosphere which entering these places makes us feel to be at home and in family.

  Keywords: ruin-pubs, Budapest, night life, tourism, entertainment, product Development

 • Berezvai Zombor :

  Kutatásom célja a magyar élelmiszer-kiskereskedelemben meghatározó üzletláncok árazási stratégiáinak azono-sítása volt a 2008-ban kezdődött gazdasági válság idején. A stratégiák feltárása után azok sikerességét is elemez-tem. Az árazási stratégia két meghatározó eleme az alap árszint és az akciózások. Az alap árszint vizsgálatához egy saját üzleti szintű árfelmérést végeztem, míg az akciózásokat az üzletláncok reklámújságjai alapján mértem föl, saját készítésű mutatókat használva. A vizsgálat gyengeségeit szakértői interjúkkal oldottam föl. Kutatásom során három különböző árazási stratégiát sikerült azonosítanom, ezek közül az alacsony árakat és intenzív akció-zási tevékenységet felmutató üzletláncok lettek igazán sikeresek. Az ebbe a csoportba tartozó üzletláncok közötti eltérések oka főként abban keresendő, hogy mennyi ideje követték az említett sikeres stratégiát. Az árazási stra-tégiák tehát stratégiai kiegészítői egymásnak.

  Kulcsszavak: kiskereskedelem, árazási stratégia, reklámozás, gazdasági válság


  The Pricing Strategy of Food Retail Chains in Economic Crisis

  The aim of the research was to determine the pricing strategies of the Hungarian food retail chains during the economic crisis which began in 2008. Furthermore, I analyzed the success of these strategies. A pricing strategy involves two main elements: baseline price level and price promotion. To examine baseline prices, I made an own price observation. The promotional activity was examined by several self-made variables using printed price promotion leaflets. I identified three different pricing strategies. Out of these strategies one was really successful. This involves low prices and very intensive promotion activity. The differences among the chains that belong to this group are connected to how long they play the winner strategy. Therefore, pricing strategies are strategic complements.

  Keywords: retailing, pricing strategy, promotion, economic crisis

 • Losonczi György :

  Tanulmányom a magyar felsőoktatási intézmény honlapjainak versenyképességét vizsgálja nemzetközi viszonylatban. Miért is fontos, hogy az intézmény weboldala nemzetközileg is versenyképes legyen? Azért, mert a weblap a felsőoktatási intézmény legfontosabb online megjelenése. A Bolognai folyamatnak köszönhetően nem csak magyar, de nemzetközi térben is versenyhelyzet alakult ki a felsőoktatásban. Dolgozatom nem egy nézőpontból közelíti meg a problémát. A versenyképesség fogalmának figyelembe vételével több más tudományág módszereivel is kiegészítettem vizsgálataimat. A magyar felsőoktatási intézményi honlapok versenyképességének nemzetközi környezetben lefolytatott vizsgálata több lépésben történt. A releváns szakirodalom felhasználásával alakítottam ki az értékelő keretrendszert. A kritériumokat csoportokba rendeztem, amely elősegíti a rendszer bővítését, rugalmasságát és későbbi súlyozását. A kialakított kritériumrendszer mint egy „mérőeszköz” méri a honlapok versenyképességét, a mérés eredménye a honlap versenyképességi indexe (CW-Index), amelynek használatával összehasonlítottam a magyar és a nemzetközi felsőoktatási intézmények honlapjait.

  Kulcsszavak: weboldal, felsőoktatás, versenyképesség, értékelés, marketing, CW-Index


  Competitive Website Evaluation of the Hungarian Higher Education in International Environment

  This study addresses the issue of the competitive websites of the universities on the international field. Why is it important for the institutions to have internationally competitive website? Because websites are the most important form of their online appearance. Due to the Bologna Process there is not only competition on the Hungarian but also on the international field of higher education. The study is approaching the main problem (evaluating) from not only one aspect. Considering the concept of the competitiveness my examinations have been completed by different methods of several disciplines as well. The framework is made up many criteria based on relevant literature. The criteria are arranged in groups, which enables the system to be extended and weighed subsequently, thus making it flexible. The model of evaluation criteria as a "gauge" measures the competitiveness of the site. The result of measuring will create the competitiveness index of the website (CW-Index), which enables to compare the websites of the Hungarian to the website of the international universities.

  Keywords: website, higher education, competitiveness, evaluation, marketing, CW-Index

 • Horváth Daniella :

  Napjainkban nem a termék megválasztása jelenti a fő problémát, sokkal inkább maga a kiválasztás. Mikor a fogyasztó belép egy kiskereskedelmi áruházba a bőség zavara az, ami elé tárul. A fogyasztó az első találkozásnál közvetlenül a termék csomagolásával, formájával, a termékdesignnal érintkezik, ez rögtön a találkozás pillanatában hat az érzékeire, éppen ezért nagyon fontos, hogy a gyártó, tervező a vonzalom kialakítását a termék külleménél kezdje. Publikációmban szeretném felhívni a figyelmet a design fontosságára, a tudatos formatervezésre. Ennek jelentőségét vizsgálom az ásványvíz termékkategória középpontba állításával. Választásom azért esett az ásványvizek termékkategóriájára, mert esetükben rendkívül erősen dominál a forma, még a színekkel szemben is, hiszen többnyire az összes ásványvíz üvege átlátszó, a csomagolást a forma adja meg. Kutatásom célja nem más, mint bebizonyítani, hogy egy termék esetében milyen erővel képes bírni egy forma, milyen tényezők befolyásolhatják a formaválasztást az ásványvíz termékkategóriában.

  Kulcsszavak: termékdizájn, forma, csomagolás, ásványvíz


  Innovativeness, Brand Loyalty and Demographic Factors Influence the Choice of Design

  These days the main problem is not the choice of products, but rather the selection process of the product itself. The first encounter that a consumer is faced with is the packaging of the product and product design, which has a great effect on the consumer’s senses. Therefore, with my essay, I would like to draw your attention to the importance of design and design-consciousness. In my research I was focused on examining the importance of the mineral water product market. I have chosen the mineral water product market because in this case the design is what dominates heavily, even in contrast to colours. Even though all of the mineral bottles are transparent, the form and packaging is what makes it attractive to consumers.. The aim of my research is nothing more than to prove how powerful a product can be and what factors influence the choice of the form of mineral water product category.

  Keywords: design, water product, packaging

 • Fodor Renáta Kitti :
  Libát és/vagy pénztárcát tömjünk?! [2.16 MB - PDF]EPA-02301-00005-0120

  Mind a honi, mind a nemzetközi piac bebizonyította a világpiacon elfoglalt első helyünket. Alapítvány 2008-ban kezdte meg a magyarországi libatömés elleni kampányát, állatvédelmi célokra hivatkozva. Miután az Alapítvány néhány magyar céget feltett az ún. Fekete listára, ezután a német és osztrák áruház láncok nem vásároltak ezektől a magyar beszállítóktól. Ráadásul ezek az áruházak nemcsak a libamájat, kacsmájat, hanem általában hízott terméket sem vásároltak a magyar cégektől. Ennek hatására az ágazatnak mintegy 5-7 milliárd forintos kára keletkezett.

  Kulcsszavak: libatömés, Négy Mancs


  Do We Stuff a Goose and/or our Pockets?!

  Both the domestic and international markets has proved to the world market that despite our first place. The Four Paws begun its campaign in 2008 about hungarian foie gras, refer animal protection. Since the Foundation superposed lots of hungarian enterprises to the Black List, then german and austrian department stores had not buy these hungarian suppliers. Moreover these department stores not only foie gras, but also usually not bought fatted products by hungarian enterprises. As an economic impact it can be stated as a fact, however: that the industry had about 5-7 billion forints as an impact of the campaign. Moreover, the sectoral divisons, as well as other effects worth mentioning.

  Keywords: goose stuff, Four Paws