a borítólapra  Súgó epa Copyright 
E-Conom2. évf. (2013.) 2. sz.

Tartalom

 • CsugányY Julianna :

  A 20. század végén az infokommunikációs technológiák térnyerésével ismét a közgazdaságtan érdeklődésének középpontjába kerültek a technológiai változások. A gazdasági növekedés hajtóerejének tekintett technológiai haladás vizsgálatában a kutatás-fejlesztés és innováció folyamatai mellett egyre inkább előtérbe kerül az intéz-ményi tényezők jelentősége. Az endogén növekedéselméletek világítanak rá a humán tőke és az innováció szere-pére, amelyek makrogazdasági hatásának érvényesülésében meghatározó az intézményi környezet. Az empirikus vizsgálat az Európai Unió tagállamainak vonatkozásában a gazdasági növekedés, a techno-lógiai haladás és az intézmények makrogazdasági összefüggéseinek feltárására irányul. A dolgozat állítása sze-rint a K+F+I és az intézmények együttesen alkotják azt a technológiai környezetet, amely nélkülözhetetlen ah-hoz, hogy a technológiai fejlődés megvalósuljon. A technológiai-intézményi környezet és a jövedelmek kapcso-latát kétváltozós regressziós függvényben modellezve megfogalmazható, hogy a technológiai környezet nagy-mértékben hozzájárul a jövedelmek alakulásához az EU tagállamaiban. A technológiai környezet elemeiből útmodellt alkotva, kiemelten a tulajdonjogi védelem fontos a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyako-rolt hatásának érvényesülésében.

  Kulcsszavak: kutatás-fejlesztés-innováció, intézmények, tulajdonjogok védelme


  The Role of Institutions in Realising the Effects of Technological Progress on Economic Growth

  At the end of 20th century, due to the expansion of information and communication technologies, technological changes were again in the centre of interest in economics. Analysing the technological progress, which is the driving force of the economic growth, the relevance of institutions is more important in addition to research and development and innovation. In endogenous growth theories, the institutional environment is important in realis-ing the macroeconomic effect of human capital and innovation. The empirical study demonstrates the macroeconomic relations between economic growth, technological progress and institutions. The main hypothesis of this paper is the technological environment consists of research and development (RandD) and innovation, as well as institutions. The relationship of technological-institutional environment and income is modelled by regression analysis, which demonstrates that the technological environ-ment is an important determinant of income across the EU member states. Finally, a path model constructed from the elements of technological environment, emphasizing that the protection of property rights plays an essential role in realising the effects of technological progress on economic growth

  Keywords: research - development - innovation, institutions, protection of property rights

 • Úr Norbert :
  B2B kapcsolatok az üzleti hálózatban [1.67 MB - PDF]EPA-02301-00004-0020

  A kutatás az ipari szervezetekre jellemző kapcsolatok sajátosságaira terjed ki a dunaújvárosi járórács gyártó cég, a MEISER Ferroste Kft. gyakorlatában és partnerei körében. Az egyéni mélyinterjúk alapját Porter versenyerő modellje, a B2B marketing fogalmi kerete adták, kiegészítve a versenypolitikai közgazdaságtan meghatározásai-val. A megfelelő beszállító vállalat megtalálásához lényeges, hogy a partnerek az együttműködést kölcsönösen előnyösnek tartsák, képességeik és erőforrásaik összehangolhatóak legyenek. Ebben az esetben lehetőség nyílik magas kapcsolati szint elérésére a szervezetek között, amely elsősorban a napi interakciók során érhető tetten és a vállalatok értékesítési piacán nélkülözhetetlen versenyelőny terén – mint például rugalmasság, adaptációs kés-zség, gyors teljesítés – kamatozhat. A primer kutatás célja az volt, hogy megismerhetőek legyenek a szervezetközi kapcsolatok főbb jellem-zői. Egy-egy vállalat alkupozícióját erősen befolyásolja, hogy termékei helyettesíthetőségére mennyire van lehe-tősége a vásárlóknak. A vizsgált vállalatok többsége sokszereplős iparágban tevékenykedik, így a hálózatban betöltött szerepük nem lehet jelentős. Ezt felismerve, a szervezetek törekednek szoros, közvetlen kapcsolat kiépí-tésére vevőikkel és beszállítóikkal. Marketing szempontból lényeges az ügyfélkapcsolatok rendszeres figyelem-mel követése és a leginkább fejlődőképeseknek kiemelt státusz biztosítása az egész szervezetben

  Kulcsszavak: B2B piac, szervezeti kapcsolatok, alkupozíció, hálózati szerep


  B2B Relationship in Business Network

  The research covers the organizational relationships in Dunaújváros grating manufacturer in the practice of MEISER Ferroste Ltd. and partners. Deep interviews are based on Porter's competitive forces model, the concep-tual framework for B2B marketing and economics of competition policy. Finding the right supplier, if the part-ners are equally important in the relationship, the abilities and resources could be aligned. In this case, the opportunity is to achieve a high level of contact between organizations, which can be perceived in daily interac-tions. The very good relationship the companies create a competitive advantage in the sales market, such as flex-ibility, adaptability, fast performance. The primary research aims to market for customers to be learned from business to business relationships. A company's bargaining position is strongly influenced by how much opportunity to substitutable products to customers. The most of customers operating in industries with many actors, so their role in the network is not significant. Recognizing this, the organizations would like to close, direct contact with their customers and sup-pliers to build. Important is for marketing the customer relationships to analyze and for prime partners a seeded state to secure.

  Keywords: B2B market, business relationships, bargaining power, position in network

 • Györkös Rita :

  Gyártósor-kiegyenlítés (Assembly line balancing = ALB) során műveleteket rendelünk munkahelyekhez oly módon, hogy a munkahelyek terheltsége lehetőleg kiegyenlített legyen, ugyanis a gyártósor kapacitását a szűk keresztmetszetben lévő munkahely kapacitása határozza meg. A gyártósor-kiegyenlítési modellek a műveletek munkahelyekhez való optimális hozzárendelését határozzák meg a műveleti idők alapján. A gyártósorkiegyenlítési feladatra kapott tényleges megoldás és az elméletileg optimális megoldás viszonyát a hozzárendelés hatékonysága (HH) fejezi ki, mely a termelésmenedzsment döntéstámogató eszköze. Ezért is fontos, hogy a valóságot lefedő, vagy jól közelítő modelleket alkossunk. A gyártás kezdeti szakaszában a műveletek elvégzéséhez szükséges idők jelentősen csökkennek, ami a tanulási hatás jelenségével magyarázható. E tanulmány keretében egy elektronikai eszközöket összeszerelő folyamat példáján mutatom be, hogyan vizsgálható különböző gyártósor-elrendezések teljesítménye egyszerű gyártósor-kiegyenlítési modellekkel, továbbá vizsgálom a tanulási hatás és a hozzárendelési hatékonyság kapcsolatát. Az esettanulmányban szintén bemutatom, hogy a folyamatok javítása milyen módon csökkenti a költségeket és növeli a kapacitást.

  Kulcsszavak: gyártósor-kiegyenlítés, gyártósor konfigurációk, termelésmenedzsment, matematikai programozás, lean termelés, termelési kapacitás


  Analysis of Assembly Line Configurations with Assembly Line Balancing Models in Case of a Part Manufacturer

  In the course of assembly line balancing (ALB) tasks are assigned to workstations preferably in a way that the loading of the workstations is equal, since the capacity of an assembly line is determined by the capacity of the workstation in the bottle-neck. Assembly line balancing models determine the optimal assignment of task to workstation by task times. The efficiency of task assignment is defined as the ratio of time available for production at the actual solution of the ALB model and at the theoretical optimum. This ratio can be a useful tool for production managers in line configuration decisions. Consequently, it is important that ALB models reflect all important aspects of reality. In the initial phase of production the task times decrease rapidly as a consequence of the learning effect. This paper analyses two assembly line configurations with simple assembly line balancing models and the effect of learning on the efficiency of task assignment with the help of the assembly process of an electrical motor. This case study also shows how improving production processes can decrease costs and increase capacity.

  Keywords: assembly line balancing, assembly line configurations, production management, mathematical programming, lean production, production capacity

 • Katona Attila Imre :

  A statisztikai folyamatszabályozás során alkalmazott ellenőrző kártyák a legtöbb esetben a pénzügyi kockázatok kezelésére nem képesek, főként megbízhatóság alapon működnek. Egy korábbi munkámban olyan ellenőrző kártya-illesztési folyamatot dolgoztam ki, amely újításként tartalmazza a mérési bizonytalanság figyelembe vételét, és a vizsgált folyamatra kockázatalapon működő ellenőrző kártyát (kártyákat) illeszt. A pénzügyi kockázatok azonban nem csak a mérések bizonytalanságából eredhetnek. Egyes termékek esetében a figyelemmel kísért termékparaméter megváltozik bizonyos idő elteltével, így ez a jelenség ismételten csak bizonytalansághoz vezet. Munkám célja a korábban kidolgozott kártyaillesztési folyamat továbbfejlesztése. Így az új kártyaillesztési folyamat már nem csak a mérések bizonytalanságát, hanem a termékparaméterek időbeni megváltozását is képes lesz kezelni, ezzel még tovább csökkentve a pénzügyi kockázatot.

  Kulcsszavak: folyamatszabályozás, termékparaméter változás, ellenőrző kártyák


  Modification of the Control Lines Considering the Measurement Uncertainty and the Product Characteristic Change in Statistical Process Control

  In the most cases, control charts are not able to handle financial risks, they work on reliability base. In my former paper, I have designed a new control chart fitting method with consideration of the measurement uncertainty. This method fits a risk based control chart to the analysed process. Nevertheless, the financial risks do not only come from the uncertainty of the measurement but in some cases the analysed product parameter can shift during a given time period too. The purpose of this paper is to improve the former created control chart fitting method. The new method will be able to handle the measurement uncertainty and the product parameter shift also by reducing the financial risks.

  Keywords: process control, product parameter shift, control charts

 • Katona Attila Imre :

  A statisztikai folyamatszabályozás (Statistical Process Control), széles körben elterjedt eszközei az ellenőrző kártyák (Control Charts). Segítségükkel azt vizsgáljuk, hogy a mért értékek ingadozásai csak a véletlennek tulajdoníthatók-e (stabil folyamat), vagy olyan rendszeres hatások lépnek fel, amelyek a folyamat jellegét megváltoztatják, és kiküszöbölésükhöz beavatkozás szükségeltetik (instabil folyamat). A napjainkban alkalmazott ellenőrző kártyák sok esetben nem számolnak az alkalmazott mérőműszer mérési bizonytalanságával. Munkám első részében ismertetem a témával kapcsolatos hazai és idegen nyelvű szakirodalmat, valamint az általam végzett kutatás eredményét, amely az ellenőrző kártyák alkalmazhatósági feltételeinek vizsgálatára irányuló munkákat figyelembe véve meghatározza a kártyák azon szegmensét, ahol még hiányosságok fedezhetők fel, ezzel további kutatási irányvonalat definiálva. A második részben bemutatom az általam kidolgozott kártyaillesztési módszert, mely a megfelelő ellenőrző kártya kiválasztása mellett újításként tartalmazza többek közt a mérési bizonytalanság figyelembevételét a kártya beavatkozási határainak számításakor. Végül a kártyaillesztési módszer alkalmazhatóságát mutatom be egy gázpatron-töltési folyamaton keresztül, amely során a mozgóátlag (MA)-, és az exponenciálisan súlyozott mozgóátlag (EWMA)-, kártyákra vonatkozóan ismertetem a beavatkozási határok módosításának menetét a mérési bizonytalanság figyelembevételével.

  Kulcsszavak: folyamatszabályozás, mérési bizonytalanság, ellenőrző kártyák


  Construction and Implementation of Control Charts Considering Measurement-Uncertainty in Statistical Process Control

  The control charts are widely used instruments of the statistical process control (SPC). By using this method we can analyse the fluctuation of the measured values spawn from random shift or systematic effects. In most cases this control charts do not consider the measurement uncertainty. Firstly, in this paper I paraphrase the result of the literature research. During my work, I investigated the segments of the control charts, where incompleteness can be found considering the applicability criterions. In the second part, I present an improved method for control chart fitting, which takes the measurement uncertainty into consideration at the calculation of control lines. At the end of my paper, I summarise the practical applicability of this control chart fitting method. The practical example is a stencil filling procedure. During the process of the practical example I apply the improved control chart fitting method, considering the measurement uncertainty in case of moving average (MA) – and exponential weighted moving average (EWMA) chart.

  Keywords: process control, measurement uncertainty, control charts

 • Kurbucz Marcell :

  Az üzleti életben, projekttervezés során alkalmazott emberi erőforrás kiválasztási módszerek helytelen, vagy hiányos alkalmazásán túl hibát találhatunk magában a kiválasztási szemléletben is. Kutatómunkám célja egy olyan általánosítható, emberi erőforrás kiválasztására alkalmas módszer létrehozása volt, amely iparágtól függetlenül bármely projekt csapattagjainak kiválasztása esetén megfelelő javaslatot és megoldást nyújthat az emberközpontú- és a matematikai megközelítések arany középútjának segítségével. Milyen elv alapján érdemes egy projektcsapatot összeállítani? Kik a kompetens személyek magas újdonságtartalmú csoportmunka esetén? Miért érdemes a projekttervezés kiválasztási szakaszát megkülönböztetni a szervezeti kiválasztástól? A dolgozat olvasója többek között ezekre a kérdésekre kaphat választ az általam kidolgozott kiválasztási módszer segítségével.

  Kulcsszavak: emberi erőforrás, projektmenedzsment, kiválasztás


  Impacts of Human Resources on Project Planning

  The wrong use of HR selection methods or the lack of them during project management can easily cause the failure of the project. Beyond the use of methods, we can still find problems for example in the approach: the makers of the methodology disregarded the fact that humans cannot be known only from databases and statistics. The aim of the research was to create a method which is capable of proper human resources selection, which can give suitable proposals and solutions with the help of anthropocentric and mathematical approaches during the selection process of the members of the project team. Which principles are used during the composition of a project team? Who are the competent people for teamwork? Why is it worth differentiating the selections periods in project management? The readers can get the answer for questions like these.

  Keywords: human resources, project management, selection

 • Németh Anikó :

  A vállalatok karbantartás tervezői a rendelkezésre álló információk, adatok figyelembe-vételével igyekeznek a legjobb döntést hozni. Ezek a döntések nem biztos, hogy a vállalat számára megfelelő eredményt fogják elérni, de az is előfordulhat, hogy nem áll majd rendelkezésre elegendő idő, költség vagy munkaerő a tervek kivitele-zéséhez. Egyszerűnek tűnhet a megoldás. Olyan projektet kell tervezni, ami minden igényt kielégít és a lehető legtöbb információt feldolgozza és a tervezés során figyelembe veszi. „Ha a lehetőség nem kopogtat be hozzád, csinálj magadnak egy ajtót!” - hangzott el Milton Berte tollából, amelyet én úgy értelmezek a mai napon, hogy az eddig ismert és a gyakorlatban bevált tervezési és elemzési eljárásokat össze kell dolgozni, hogy a vállalatok lehetőséget lássanak az új megközelítésekben, az új tervezési eljárásokban. „Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet.” – mondta Hannibál. Több utat is találtam, de egyen mehettem tovább. Ezt viszont átépítettem magamnak, hogy minden lehetőséget és szükséges módszert tartal-mazzon.

  Kulcsszavak: karbantartási projektmenedzsment, karbantartási projekttervezés, megbízhatóság alapú/ kockázat központú projekt szakértői mátrix


  Matrix-Based Planning of Maintenance Projects

  What the maintenance engineers of companies are to achieve, is well described by the following quote from the movie, Wedding Crashers: "You never know what future brings for us. The only thing we can do is to make the best decision based on the available information." These engineers aim to select the optimal project candidate considering the available information and data, which may not result in the expected outcome in the end. Moreover, the company will may lack of time, human or financial resources to even carry out the plan. As a consequence, projects should be planned to satisfy all type of requirements. The question is: is this achievable? During project planning, the methodology considers risk and reliability factors of equipments as inputs. Based on these values, a priority order of interventions can be established, that can help in the maintenance plan design. An important aspect of the methodology is to take into consideration the constraints subject to time, financial, and other resources as well.

  Keywords: Matrix-based project planning method; risk-reliability project expert matrix; maintenance projects

 • Németh Kristóf :

  Dolgozatunkban a 2008. őszi részvénypiaci válság visszatekintő, retrospektív elemzésével foglalkozunk. Célunk olyan jellemző piaci körülmény azonosítása, melynek a 2008. őszi eseményeket megelőző változása a strukturá-lis törés előjeleként értelmezhető. A pénzügyi idősorok tipikus statisztikai tulajdonságainak ismeretében, vagyis tisztán elméleti alapon döntünk az időben változó volatilitású modellek alkalmazása mellett. Olyan ökonometriai modell illesztésére teszünk kísérletet, melynek becsült paraméterei felhasználásával alkalmas, intuitív kockázati mértékhez jutunk. A gördülő GARCH3 regresszióra alapozott technikai elemzésünkben kimutatjuk a kockázati szint, mint alapvető piaci körülmény, 2008 őszét megelőző fokozatos növekedését. 2008 nyarán pedig a struktu-rális törés egyértelmű jeleként a variancia nem-stacionaritás jelenségét tapasztaljuk. Megállapítjuk, hogy a GARCH modellben keletkezett feltétel nélküli varianciák idősorát vizsgálva, legalábbis néhány hónappal a drasztikus áresést megelőzően, érzékelhetővé vált a kockázati szint számottevő növekedése

  Kulcsszavak: piaci körülmény, időben változó volatilitás, GARCH modell, strukturális törés


  GARCH Models in the Perception of Financial Risks

  In our paper we will focus on the retrospective analysis of the share market crisis dating back to the autumn of 2008. We aim to identify the distinctive market environmental feature the change of which could have indicated the appearance of the dramatic fall in prices. Having been aware of the typical statistical characteristics of finan-cial timelines that is based purely on theoretical grounds we have decided on the application of time-varying volatility models. We attempt to fit such an econometric model using the parameters estimated which will lead to the appropriate, intuitive risk measure. In our technical analysis based on the rolling GARCH regression we have regarded the gradual increase in the risk level as a basic market environmental component before the autumn of 2008. In fact, in the summer of 2008 we experienced the phenomenon of non-stationary variance as an evident sign of structural break. While observing the timeline of unconditional variances occurring in the GARCH model we claimed that a massive increase in the risk level could be felt at least a couple of months before the massive fall in the rate of exchanges.

  Keywords: market condition, time-varying volatility, GARCH model, structural break

 • Kiss Ágota :

  A számviteli rendszer legfőbb célja és feladata, hogy megbízható és valós képet biztosítson a gazdálkodók va-gyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a külső és belső környezet számára. Tanulmányomban a pénzügyi instrumentumokhoz kötődő valós értéken történő értékelés szabályozását mutatom be, mint a megbízható és valós összkép biztosításának egyik lehetséges eszközét. Ezt követően a tőzs-dén jegyzett magyarországi székhelyű vállalatok egyedi és összevont (konszolidált) éves beszámolóit vizsgálom primer kutatás formájában. Elsődleges célom választ kapni arra, hogy a valós értékelést a vállalatok milyen mér-tékben alkalmazzák az egyedi éves beszámolójuk, valamint a nemzetközi standardok szerint összeállított konszo-lidált beszámolójuk során, az értékelés milyen módon van hatással az eredményre, illetve hogyan változtatja meg a vagyon összetételét. Kiemelten vizsgálom az egyik legnagyobb hazai tőzsdére bevezetett vállalkozás, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. pénzügyi kimutatásait. Többek között elemezem a számviteli mérlegben megjelenő valós értékelés értékelési tartalékának alakulását, a valós értékelés hatását a vállalatcsoport eredményére, illetve egy adott származékos pénzügyi kötelezettség (átváltási opció) valós értékelésének hatásait.

  Kulcsszavak: valós értéken történő értékelés, pénzügyi instrumentumok, IFRS


  The Role of Fair Value in Annual and Consolidated Report of Stock Firms

  The main objective of the accounting system is to give true and fair view of the assets and liabilities, financial and earnings position of the holdings to provide information for internal and external users. In the theoretical chapters of my thesis, I presented the background of fair value valuation of financial instruments, as an oppor-tunity to give true and fair view. Then, through primary research, individual and consolidated annual reports of listed companies located in Hungary were analysed in present paper. The primary objective of this paper is to answer the following questions: To what extent do the compa-nies apply fair value assessment in their individual annual report and consolidated report composed by interna-tional standards? How does the assessment influence on the result? How does the assessment change the compo-sition of the property? I focused on the valuation at fair value of financial instruments of the Hungarian Oiland Gas Public Lim-ited Company, which is one of the largest corporations on the Hungarian Stock Exchange. Among other things, I analysed the revaluation reserve in the balance sheet - which connects to the valuation at fair value-, the effect of fair value valuation on the profit or loss, and the effects on a specific derivative financial liability (conversion option).

  Keywords: real value, financial instruments, IFRS

 • Czelleng Ádám :
  Flexibilitás hatása a tőkeszerkezetre [1.35 MB - PDF]EPA-02301-00004-0100

  A dolgozatomban a vállalati flexibilitást mutatom be, beleértve a pénzügyi és a reál flexibilitás elméleti és gyakorlati módszertanát. A téma fontosságára a világgazdasági válság mutatott rá, mely során a vállalatok likviditás problémájának "köszönhetően" a pénzügyi flexibilitás valamint a stratégiai beruházások flexibilitása felértékelődött. A flexibilitáson keresztül pedig a finanszírozási és a beruházási döntések interakciója is megfigyelhető. A dolgozatban empirikusan igyekszem feltárni a két oldal kapcsolatát, illetve hogy a flexibilitás milyen hatással van a tőkeszerkezeti döntésekre. Több nemzetközi kutató is a pénzügyi flexibilitást nevezte meg a tőkeszerkezeti elméletek hiányzó láncszemének. Összességében egy friss kutatási területről beszélhetünk, mely magyarázatot adhat a tőkeszerkezeti döntések gyakorlatára.

  Kulcsszavak: tőkeszerkezet, reálopciók, pénzügyi flexibilitás


  The Impact of Flexibility on the Capital Structure

  The purpose of my paper is to give an introduction to the literature of corporate flexibility including both theoretical and practical methodologies of real flexibility. Because of the current economic crisis worldwide more emphasis has been put on the issue. Due to liquidity problems of the companies, financial flexibility and the flexibility of strategic investments have been getting more valuable. We can also observe the interaction between financial and investment decisions through the flexibility. In my study I am going to try to disclose the above mentioned interaction in an empirical way. I would also like to figure out how the flexibility of the sides can affect the capital structure decisions. Many of the leader economist identified financial flexibility as the missing link between the capital structure theories. In summary this is a remarkably new research field which can explain us how the capital structure decisions are made.

  Keywords: capital structure, Real options, financial flexibility

 • Ékes Szeverin Kristóf :

  A dolgozat széles körű szakirodalmi bázisra építve, a diszkriminancia analízis és a logisztikus regresszió módszereivel vizsgálja a csődös és a működő vállalkozások megkülönböztetését leginkább befolyásoló kritikus tényezőket. Egy kiinduló mintán teszteltem, hogy véletlen mintavétel szerint összeállított mintára mennyire hatékonyak a szakirodalomban ismert csőd előrejelzési modellek, illetve a mintán értelmezve kialakított saját modell. Egy validáló mintán igazolásra került, hogy a saját modell is csak az első mintára alkalmazható kiugró eredménnyel. Bizonyítást nyert, hogy a bonyolult statisztikai megoldások önmagukban nem feltétlen vezetnek célra, szükség van a tapasztalt gazdasági szakember szakértelmére. Természetesen a kutatás nem azt mondja, hogy a szakirodalomban használt csőd előrejelzési módszerek teljes egészében hitelüket vesztették. Csak felhívja a figyelmet arra, hogy a hazai KKV-k gazdasági körülményei nem vethetők össze a külföldi nagyvállalatokéval, így a nagyvállalati szektorra kifejlesztett mutatók eredményei KKV esetében nem segíthetik a nagy pontosságú döntéshozatalt; a gazdálkodási jellemzők komplexitásának jelentős szűkítése sok esetben téves eredményre vezethet.

  Kulcsszavak: csőd előrejelzési modellek, diszkriminancia analízis, logisztikus regresszió


  The Theory of Relativity of the Bankruptcy Forecast in the Company Sector

  This study based on extensive literature and differentation of entities operating of most critical influencing factors has examined by discriminant analysis and logistic regression. Initial sample was tested by our discriminant model and other bankruptcy prediction models. Validation sample have justified that the model is only used for first sample. It has been demonstrated that statistical solutions will not lead to purpose therefore the expertise of company specialists have needed. The paper have punctuated that the statistics could provide basic information, but efficiency of bankruptcy prediction depended on complex experience of evaluation. The research does not say that prediction methods has been discredited but pay the readers attention, that the domestic economic conditions are not strictly comparable with those of foreign corporations and its results may not help the decision making of high precision; and many case management features of the complexity of a significant narrowing lead to erroneous results.

  Keywords: Bankruptcy prediction models, Discriminant analysis, Logistical Regression

 • Durkó Emília :

  Magyarországon a háztartások által felhasznált energia legnagyobb részét földgáz alapú fűtési rendszerek teszik ki. Az elmúlt évek nagymértékű és gyakori áremelései, valamint az ellátáskörüli bizonytalanságok indokolttá teszik olyan módszerek keresését, amelyek kiválthatják a földgáz kazánokat. Dolgozatomban egy 100m2-es családi ház földgáz-és megújuló energia alapú fűtési módjainak gazdasági értékelésére és a beruházások gazdaságosságának vizsgálatára vállalkoztam. Elsődleges célom annak megállapítása volt, milyen feltételek mellett érdemes áttérni a legelterjedtebb fosszilis energiahordozón alapuló fűtésről szalma-, pellet- vagy biobrikett-tüzelésre. Számításaim szerint a biomasszából készült tömörítvények versenyképes megoldásai lehetnek a földgázzal üzemelő egyéni rendszereknek. A 2013-as gazdasági viszonyokat tekintve a földgáz és a hasonló kényelmet nyújtó tűzipellet szinte megegyező éves költségekkel jár, míg az olcsóbb biobrikett, tűzifa és szalma használata csak a felhasználásukkal járó kényelmetlenséget is vállaló fogyasztók részére ajánlható.

  Kulcsszavak: megújuló energia, fűtés, pellet, biobrikett, szalmatüzelés


  Examining the Investment Economy of Heating System Using Natural Gas and Renewable Energy Resources through the Example of a 100 m2 Detached House

  In Hungary, the largest portion of households energy consumption is gas heating systems. The significant increases in gas prices mainly observed in the past decade, as well as gas import insecurity justify replacing of natural gas. In my paper I undertook to determine the investment costs and other expenditure of heating alternatives of a 100m2 detached house. I also calculated under what conditions it would be worth switching from the most widely used fossil fuels to heating systems straw, wood logs, wood pellets or biobriquette. The results indicate that the biomass can really be a competitive alternative to replace individual natural gas heating systems. Examining the 2013 economic conditions, gas and pellet heating would providing similar comfort have nearly equal annual costs. At the same time, the cheaper briquette, firewood and straw heating can be recommended only for those customers who are willing to undertake the discomfort associated with the use of such resources.

  Keywords: renewable energy, heating, wood pellets, biobriquette, straw