stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
A magyar politikatudomány
válogatott bibliográfiája

1996. elsô félév

Ádám Magda - Hanzal, Josef: Edvard Benes. Dunaszerdahely 1996, Nap Kiadó (Arcképek kettôs tükörben).

Almond, Gabriel A. - Powel, G. Bingham (szerk.): Összehasonlító politológia. Bp. 1996, Osiris.

Balázs Péter: Az Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország. Bp. 1996, KJK (Európai integráció).

Benkô Zoltán: Történelmi keresztutak (1941-1956). 2. jav. kiad. Miskolc 1996, Felsômagyarország K.

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Bp. 1996, 1956-os Intézet.

Beszteri Béla - Kálmán Zoltán - Szilágyi István: Hazánk és Európa - Hungary and Europe. Veszprém.

Bloch, Marc: A történész mestersége. Történelemelméleti írások. Bp. 1996, Osiris (Osiris Könyvtár. Történelem).

Borbándi Gyula: Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. Bp. 1996, Európa.

Bôhm Antal - Szoboszlai György (szerk.): Önkormányzati választások, 1995. Politikai szociológiai körkép. Bp. 1996, MTA PTI.

Broad, William J.: Teller háborúja. Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan titkos története. Bp. 1996, Osiris (Osiris Könyvtár, Modern újságírás).

Brunner Georg: Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. Bp. 1995, Teleki Alapítvány.

Campanella, Tommaso: A Napváros. Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. Bp. 1996, Nippon K.

Chmel, Rudolf (összeáll.): A szlovákkérdés a XX. században. Pozsony 1996, Kalligram (Visegrád könyvek).

Cicero: Az állam. Bp. 1995, Akadémiai Kiadó.

Clark, Andy: A megismerés építôkövei. Filozófia, megismeréstudomány és párhuzamos felosztott feldolgozás. Bp. 1996, Osiris (Osiris Könyvtár. Pszichológia).

Csicsery-Rónay Iván (összeáll.): Nagy Ferenc miniszterelnök. Visszaemlékezések, tanulmányok, cikkek. Bp. 1995, Ezerkilencszáznegyvenöt Alapítvány.

Dahl, Robert A.: A pluralista demokrácia dilemmái. Bp. 1996, Osiris (Osiris Könyvtár. Politológia).

Derrida, Jacques: Marx kísérletei. Az adósállam, a gyász és az új Internacionálé. Pécs 1995, Jelenkor (Dianoia).

Don Péter: "A proletárdiktatúra kultúrpolitikája nem lehet Guttmann-nadrág..." Képzôművészet a TTT idejébôl. Bp. 1996, Seneca: Cserépfalvi.

Fehér Ferenc, Heller Ágnes: A Budapesti Iskola. Tanulmányok Lukács Györgyrôl. 1. [köt.] Bp. 1995, T-Twins-Lukács Archívum.

A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról. Bp. 1996, 1956-os Intézet.

Fricz Tamás: A magyarországi pártrendszer 1987-1995. Kialakulástörténet és jellemzôk. Politológiai elemzés. Bp. 1996, Cserépfalvi.

Fricz Tamás: Rendszerváltás Magyarországon (1990-1995). Tanulmányok, esszék. Bp. 1996, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány (Villányi úti könyvek 6.) (Politikatudományi sorozat 2.)

Friedmann, Milton: Kapitalizmus és szabadság. Bp. 1996, Akadémiai Kiadó; Florida - Bp. MET Publ.

Gerô András: Utódok kora. Történeti tanulmányok, esszék. Bp. 1996, Új Mandátum.

Gombár Csaba: Magammal vitatkozom. Nemzetrôl, etnikumról, az egyes emberrôl. Bp. 1996, Korridor Politikai Kutatások Központja.

Gyurkó László: 1956. Bp. 1996, Szabad Tér K.

Haas György: Második Trianon. Békéscsaba 1995, Tevan K.

Heller Ágnes: Morálfilozófia. Bp. 1996, Cserépfalvi.

Heller Ágnes: A szégyen hatalma. Két tanulmány. Bp. 1996, Osiris (Horror Metaphysicae).

Hollander, Paul: Politikai zarándokok. Nyugati értelmiségiek utazásai a Szovjetunióba, Kínába és Kubába 1928-1978. Bp. 1996, Cserépfalvi.

Huizinga, Johan: A holnap árnyékában. Korunk kulturális bajainak diagnózisa. Bp. 1996, Windsor K.

Janda, Kenneth - Berry, Jeffrey M. - Goldmann, Jerry: Az amerikai demokrácia. Bp. 1996, Osiris (Osiris tankönyvek).

Jelavich, Barbara: A Balkán története. 1-2. köt. Bp. 1996, Osiris: 2000 (Europica Varietas).

Király Béla - Bozóki András (eds.): Lanful Revolution in Hungary 1989-1994. 1995 Boulder CO.: Social Science Monographs.

Kiss József: Múltfaggatás és kisebbségi önérdektudat. Pozsony 1996, Kalligram.

Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Bp. 1996, Osiris (Pro Minoritate).

Krausz Tamás: Szovjet thermidor. A sztálini fordulat szellemi elôzményei 1917-1928. Bp. 1996, Napvilág.

Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1995-rôl. Bp. 1996, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány.

Lányi Gusztáv (vál. szerk.): Politikai pszichológia. Szöveggyűjtemény. Bp. 1996, Balassa K.: ELTE Szociológiai Int.

Leach, Edmund: Szociálantropológia. Bp. 1996, Osiris (Osiris Könyvtár, Antropológia).

Lévai Katalin - Straussman, Jeffrey D. (szerk.): Innovatív önkormányzatok. [Bp.] 1996, Helyi Társadalom Kutatócsoport.

Lipset, Seymour Martin: Homo politicus. A politika társadalmi alapjai. Bp. 1996, Osiris (Osiris Könyvtár. Politológia).

Litván György: Október üzenete. Válogatott történeti írások. Bp. 1996, Osiris.

Mc.Grath, Alister E.: Kálvin. A nyugati kultúra formálódása. Bp. 1996, Osiris.

Mc. Rae, Hamosh: A világ 2020-ban. Versenyben a hatalomért, kultúráért, jólétért. Bp. 1996, AduPrint.

Mienik, Adam: Gondban a bohóc. Esszék, tanulmányok. Pozsony 1996, Kalligram (Visegrádi könyvek).

Molnár Tamás: Az értelmiség alkonya. Bp. 1996, Akadémiai K.

Molnár Tamás: Filozófusok istene. Bp. 1996, Európa.

Páldi András: Egyre távolabb Moszkvától. Egy diplomata kijevi emlékei, 1986-1992. Bp. 1996, Belvárosi K.

Patocka, Jan: Mi a cseh? Esszék és tanulmányok. Pozsony 1996, Kalligram (Visegrádi könyvek).

Pax Britannica. Brit külügyi iratok a második világháború után Kelet-Közép-Európáról. 1942-1943. Bp. 1996, Osiris.

Pokol Béla: Médiahatalom. Válogatott írások. Bp. 1995, Windsor K.

Pomogáts Béla: Politika és poétika. Tanulmányok a népi irodalomról. Miskoc 1996, Felsômagyarország.

Pünkösti Árpád: Rákosi a csúcson, 1948-1953. Bp. 1996, Európa.

Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. 1. köt. 1896-1953. Bp. 1996, 1956-os Intézet.

Ross, David: Arisztotelész. Bp. 1996, Osiris (Osiris Könyvtár. Filozófia).

Shirer, William Lawrence: A Harmadik Birodalom felemelkedése és bukása. A náci Németország története. 2. jav. kiad. Bp. 1996, Teleteacher.

Simon János: A demokratikus átmenet Spanyolországban (1977-1982). Bp. 1996, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány (Villányi úti könyvek 5.) (Politikatudományi sorozat 1.).

Szalai Erzsébet: Az elitek átváltozása. Tanulmányok és publicisztikai írások 1994-1996. Bp. 1996, Cserépfalvi.

Szentmihályi Szabó Péter: Politikai ábécé. Bp. 1996, Windsor K.

Szereda, Vjacseszlav - Rainer M. János (szerk.): Döntés a Kremlben, 1956. A szovjet pártelnökség vitái Magyarországról. Bp. 1996, 1956-os Intézet.

Szigeti Péter: Az út maga a cél. Társadalomelméleti tanulmányok. Bp. 1995, MTA PTI.

Szilágyi István: Demokratikus átmenet és konszolidáció. Bp. 1996, Nagyvilág Kiadó.

Tôkéczki László: Polgári múlt-polgári jelen? Bp. 1995, Konrad-Adenauer-Stiftung.

Vajda Mihály: Mit lehet remélni? (Esszék Fehér Ferencrôl.) Debrecen 1995, Határ Könyvek.

Vásárhelyi Mária: Rendszerváltás alulnézetben. Domináns véleményáramlatok, közkeletű ideológiák a rendszerváltás néhány sarkalatos társadalmi- gazdasági kérdésérôl. 1994 novemberéig folytatott vizsgálatok. Bp. 1995, Pesti Szalon.

Wéber Attila: A Fidesz jelenség. Bp. 1996, Napvilág K.

Összeállította: Markella Károlyné


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret