stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
A nemzetiségi irodalom
válogatott bibliográfiája

1976

Barics Ernô: Adatok Felsôszentmárton XVII. századi történetéhez. Baranyai Művelôdés 1976. 1. sz. 154-157.

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. Szeged 1976, Szegedi ny. 17-69. (Irodalomtörténeti dolgozatok 122.) (Acta Historiae Litterarum Hungaricum 16. Tom.)

Czapár József: A nem anyanyelv tanulásának és használatának néhány pszichológiai vonatkozása. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 219-230.

Fehér István: Képek a baranyai németek múltjából. Baranyai Művelôdés 1976. 1. sz. 123-126.

Gyönyör József: Egyenlô jogok és egyenlô követelmények. Adatok és tények a csehszlovákiai magyarság helyzetérôl. Az 1970. évi népszámlálás tükrében. A nemzetiségi kérdésrôl. Új Forrás 1976. 3. sz. 57-72. Bibliogr. 70-71.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. Irodalmi Szemle 1976. 3. sz. 240-246.

Györe Kornél: Szabadka településképe. Szabadka 1976, Életjel. 188 l. (Életjel Könyvek 12.) Bibliogr. 154-155.

Hanák Péter: Mocsáry Lajos (1826-1916). Honismeret 1976. 5. sz. 3-5.

Hegedűs Antal: A bácskai és szerémségi katolikus népoktatás a XVIII. században. Létünk 1976. 1. sz. 71-80.

Hock Rezsô: Adalékok Vajdaság többnyelvűségének történetéhez. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 75-94.

Horváth Árpád: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználata Vajdaság SZAT igazságszolgáltatási szervei elôtt. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 137-158.

Horváth István: Esztergom és környékének pusztulása a XVI-XVII. században. - Adatok Esztergom vidéke nemzetiségi képének kialakulásához. Új Forrás 1976. 3.sz. 33-38.

Horváth Mátyás: Egynyelvűség-kétnyelvűség oktatási gyakorlatunkban. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 306-322.

Illyés Elemér: Erdély változása. Mítosz és valóság. 2. bôv. kiad. München 1976, Molnár János ny. 426 l. (Auróra könyvek)

Illyés Elemér: Magyar egyházak Romániában. Katolikus Szemle 1976. 3.sz. 224-233.

Janics Kálmán: A csehszlovákiai magyar kisebbség. Új Látóhatár 1976. 6.sz. 523-537.

Jánosi Gábor: A nemzetiségek anyanyelvű képzésének lehetôségei Jugoszláviában. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 200-218.

Joncic, Koca: A szüvetségi képviselôház és a nyelvi egyenjogúság. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 124-136.

Joó Rudolf: Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a nemzeti kisebbségek védelme. Külpolitika 1976. 4.sz. 60-73.

Juhász László: Határôrtelepülésektôl a nyelvszigetekig. Az ausztriai magyar kisebbség múltja és jelene. Új Látóhatár 1976/1977. 3.sz. 205-214.

Kalmár György: Szociáldemokrácia, nemzeti és nemzetiségi kérdés Magyarországon (1900-1914). Bp. 1976, Akadémia. 247 l. Bibliogr. a jegyzetekben.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. Tiszatáj 1976. 11.sz. 69-75.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a délszlávok. Emlékezés. Tiszatáj 1976. 10.sz. 45-54.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a nemzetiségi egyenjogúság. Századok 1976. 4.sz. 587-606.

Kiss Géza: A mohácsi délszlávok a magyar szabadságharcot megelôzô évtizedek forrásaiban. Baranyai Művelôdés 1976. 1.sz. 149-153.

Kiss Gy. Csaba-Kulcsár Szabó Ernô: Nemzetiségi irodalmak. Tiszatáj 1976. 7.sz. 81-87.

Kósa László: A hazai nemzetiségi politika újabb szakasza. Forrás 1976. 1.sz. 53-58.

Kovács András: A németek letelepedése Villányban és környékén. Baranyai Művelôdés 1976. 1.sz. 134-138.

Kôvári László: Nemzetiségeink jelene. Bp. 1976, Sasad TSZ soksz. 83 l. (Nemzetiségi füzetek 1.)

A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Tanulmányok. 1. köt. Szerk. Bányai László. Bukarest 1976, Politikai Kiadó. 409 l.

Matijevics Lajos: A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvben 1905-1975-ig. Létünk 1976. 3-4.sz. 117-141.

Matkovics József: A nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatára vonatkozó alkotmányos rendelkezések. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 111-123.

Melvinger, Zlatko: Az anyanyelvű képzés mai helyzete és távlatai Vajdaság SZAT-ban. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976. Fórum. 286-306.

Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Bp. 1976, Kossuth. 244 l. Bibliogr. 243-245.

Padányi-Gulyás Béla: A középeurópai kisnemzetek történelmi hivatása. Integratio 1975. Bécs 1976, Európa Club. 141-149.

Penavin Olga: Nyelvi jelenségek a jugoszláviai magyar nyelv peremvidékein. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 63-71.

Popin, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogú nyelvhasználatának jogi szabályozása Vajdaság területén. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 159-198.

Rehák László: A jugoszláviai forradalmi munkásmozgalom lényegbevágó politikai nézeteinek kialakulása a nemzetiségek nyelvhasználatáról. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 41-51.

Romic, Desanka: A társadalmi és a nyelv viszonyának elméleti problémái. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmány a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 13-26.

Rónai Tamás: Jászi Oszkár a dunai kérdésrôl 1933 és 1939 között. Századok 1976. 1.sz. 77-84.

Sátai Pál: A kétnyelvű oktatás és nevelés rendszere Szabadka és környéke iskoláiban. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 269-285.

Sikfôi Tamás: A nemzetiségi kérdés politikai problémái Pécsett és Baranyában 1918-1921 között. = Dolgozatok az állam- és jogtudományok körébôl. Szerk. Szotáczky Mihály, Ádám A. 6. köt. Bp. 1976, ELTE. 103-133.

Spira György: Szeged jegyében. A nemzetiségi kérdés rendezését célzó tervek és lépések 1849-ben. Történelmi Szemle 1976. 3.sz. 479-495.

Szász Zoltán: A brassói román iskolák ügye a századvég nemzetiségi politikájában. Történelmi Szemle 1976. 1-2.sz. 35-63.

Szeli István: A jugoszláviai magyar nyelvművelô egyesület tíz éves munkája és távlatai. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 52-62.

Szendrei Tamás: Gondolatok a magyar öntudatról. Itt-ott 1976. 6.sz. 16-19.

Szita László: Mohács mezôváros népességének struktúrája. Mohács népességének nemzetiségi szerkezete 1686-1711 között. Baranyai Művelôdés 1976. 1.sz. 144-148.

Tóth Lajos: Az egyenjogú nyelvhasználat megvalósításának feltételei és jelentôsége a két és több oktatási nyelvű általános iskolákban. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 247-268.

Vajda József: A kétnyelvűség elvi kérdéseirôl iskolarendszerünkben. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 231-246.

Várady József: Tartományunk alkotmányjogi rendelkezései a nyelvi egyenjogúságról. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 95-110.

Zajmi, Garmund: A nyelv mint a nemzetiség lényének és helyzetének tényezôje. = Anyanyelv államnyelv". Tanulmányok a nemzetek és a nemzetiségek nyelvének egyenrangú használatáról a Vajdaságban. Szerk. Rehák László. Szabadka 1976, Fórum. 27-40.

1977

Amerikai Erdélyi Szövetség Csoportja: Románia. A népszámlálás kiértékelése. Katoliukus Szemle 1977. 3.sz. 259-268.

Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetébôl 1918-1975. Bp. 1977, Magvetô. 443 l. Bibliogr. fejezetenként. (Elvek és utak.)

Balázs Sándor: Nemzetismeret - nemzetiségismeret. Korunk 1977. 10.sz. 860-862.

Balogh Edgár: Az életépítô. Kós Károlyról. Tiszatáj 1977. 10.sz. 29 l.

Becsei György: Jugoszlávia. Katolikus Szemle 1977. 2.sz. 150-153.

Csukás István: Ady nemzetiségszemlélete. Szeged 1977, Szegedi ny. 63 l. (Irodalomtörténeti dolgozatok 113.) (Klny. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 7. Tom. 1967.)

Deák Ernô: II. Rákóczi Ferenc és a független nemzeti állam eszméje. Integratio 1976. Bp. 1977, Európa Club. 1-64.

Fábry Zoltán: Nincs elveszett poszt. Utószó a hűségrôl. = A Csallóköztôl Bodrogközig. Bratislava 1977, Madách. 313-319. – U.a. F. Z.: Vigyázó szemmel. Fél évszázad kisebbségben. Bratislava 1971, Madách. 326-337.

Fehér Pál, E.: Nemzet nemzetiség. Kritika 1977. 12.sz. 3-4.

Gyönyör József: Nemzetiség és anyanyelv. A csehszlovákiai magyarság népesedési tükre. = A Csallóköztôl a Bodrogközig. Bratislava 1977, Madách. 292-312.

Hoóz István: Az 1970. évi népesség száma és megoszlása. = A baranyai nemzetiségekrôl. Bp. 1977, Pécsi Szikra ny. 18-92.

Hoóz István: A népesség nemzetiség szerinti számbavételének problémái. Demográfia 1975. 1.sz. 23-37. – U.a. A baranyai nemzetiségekrôl. Bp. 1977, Pécsi Szikra ny. 9-17.

Illyés Elemér: Románia. Katolikus Szemle 1977. 1.sz. 64-66.

Illyés Elemér: Románia. Román kultúrforradalom és a nemzeti kisebbségek. Katolikus Szemle 1977. 4.sz. 359-362.

Jeszenszky Géza: Jászi Oszkár és R.W. Seton-Watson levelezése az elsô világháború elôtti években. Századok 1977. 749-774.

Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. Bp. 1977, Kossuth. 188 l. (Nemzetközi Zsebkönyvtár.)

Joó Rudolf: A nemzetiségi kérdés az 1945 utáni európai államközi dokumentumokban. Külpolitika 1977. 2.sz. 79-92.

Juhász Géza: A vajdasági nemzetek és nemzetiségek irodalmának kölcsönös fordítása és kiadása 1970-1975-ig. =Létünk 1977. 5.sz. 198-216.

Kemény G. Gábor: Zrások Mocsáry Lajosról. = Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977, Madách. 35-61.

Kemény G. Gábor: Nemzetiségi és keleteurópai motívumok a Korunk publicisztikájában és műfordításirodalmában. = Kapcsolatok vonzásában. Tanulmányok. Bratislava 1977, Madách. 147-155.

Kemény G. Gábor: A múlt század hetvenes éveinek magyar-szlovák kapcsolatairól. = Kapcsolatok vonzásában. Bratislava 1977, Madách. 118-125.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi kérdés a régi Népszavában az elsô világháborúig. Tiszatáj 1977. 6.sz. 58-69.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos (1826-1916). Életút és pályakép. Bp. 1977, TIT. 65 l. (Történelmi füzetek 1977/1.)

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos az "egyleti jog" szabadságáért. Létünk 1977. 5.sz. 155-167.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos és a szlovákok. Új Auróra 1977. 2.sz. 130-145.

Kemény G. Gábor: Mocsáry és Sarcevic. Üzenet 1977. 1.sz. 3-23.

Kemény G. Gábor: Mocsáry Kelet-Európája. Magyar Tudomány 1977. 1.sz. 3-12.

Király István: Útban az internacionalizmus felé. (Ady Endre és a nemzetiségi kérdés.). Bp. 1977, Akadémia. 96-139. Klny. Az újnak tenni hitet. Tanulmányok a szocialista irodalomból. 5.

Király Károly: Románosítás Erdélyben. Király Károly levele Vincze János a RKP KB tagjának. Új Látóhatár 1977. 6.sz. 506-510.

Kovács Endre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Bp. 1977, Magvetô. 554 l. (Elvek és utak.) Kôvágó László: Kisebbség-nemzetiség. Bp. 1977, Kossuth. 155 l. Bibliogr. 153-155.

Kôvágó László: A Magyar Kommunista Párt nemzetiségpolitikája a Tanácsköztársaság megdöntésétôl a felszabadulásig. Párttörténeti Közlemények 1977. 2.sz. 77-102.

Kövér György: Felekezet és nemzetiség: az oroszországi értelmiség példája a századfordulón. Történelmi Szemle 1977. 2.sz. 260-279.

Kutas Antal: A Baranya megyében élô nemzetiségek oktatásának és közművelôdésének helyzete. = A baranyai nemzetiségekrôl. Szerk. Hoóz István. Bp. 1977, Pécsi Szikra ny. 93-103.

Lôrinc Péter: Tito és a nemzetiségi kérdés. Híd 1977. 4.sz. 479-483. 6.sz. 739-743.

Mayer Mária: Adatok a századforduló ruszin (kárpátukrán) értelmiségének elmagyarosodásához. Történelmi Szemle 1977. 2.sz. 260-279.

Mayer Mária: Kárpátukrán (ruszin) politikai és társadalmi törekvések 1860-1910. Bp. 1977, Akadémia. 255 l.

Móró Mária Anna: Cigányok Baranya megyében a XVIII. század végén. Baranyai Művelôdés 1977. 1.sz. 119-123.

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977, Akadémia. 385 l.

Ölvedi János: Csehszlovákia. Katolikus Szemle 1977. 1.sz. 59-63. 2.sz. 144-150.

Ölvedi János: Csehszlovákia. Az ébredés" évei. Katolikus Szemle 1977. 3.sz. 252-259.

Ölvedi János: Csehszlovákia. A magyar kisebbség jogi helyzete. Katolikus Szemle 1977. 4.sz. 351-358.

Ölvedi János: Erdély és az erdélyi magyarok. Hozzászólás Péter László írásához. Új Látóhatár 1977/78. 6.sz. 511-515.

Péter László: Erdély vagy az erdélyi magyarok? Új Látóhatár 1977/78. 3.sz. 197-202.

Sárközi K. Ferenc: A csángók Moldvában. Katolikus Szemle 1977. 3.sz. 268-277.

Spira György: A testvérharc küszöbén. A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Századok 1977. 4.sz. 681-723.

Tegzes Ferenc: Délszláv szakreferens jelentése a baranyai délszláv nemzetiségekrôl (1922). Baranyai Művelôdés 1977. 1.sz. 148-153.

Tôzser Árpád: Gömörország. A szlovákiai magyar irodalom faluja. = A Csallóköztôl a Bodrogközig. Bratislava 1977, Madách. 179-191.

Turczel Lajos: Képek egy Ipoly menti község (Szalka) múltjából. = A Csallóköztôl a Bodrogközig. Bratislava 1977, Madách.


+ betûméret | - betûméret