stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
Referátum
a kolozsvári "V. Babes" és "Bolyai J." egyetemek
egyesítésére vonatkozólag*

Azoknak az eszmecseréknek az eredményeként, amelyeket a két kolozsvári egyetem egyesítésének tanulmányozásával és az intézkedések kidolgozásával megbízott bizottságon belül folytattak, és a pártvezetôség útbaigazításai alapján, javasoljuk a következôket:

I. A kolozsvári egyetemnek a következô felépítése legyen:

1. Történelem-filozófia kar az alábbi tagozatokkal:

a. Románia történetének tagozatával,

b. egyetemes történelmi tagozattal,

c. filozófia-pedagógia tagozattal - történelem mellékszakkal.

A Románia történetének tagozatán valamennyi kurzust román nyelven adják elô; az "egyetemes történelem" diszciplínát magyar nyelven is elôadják.

A filozófia-pedagógia - történelem mellékszakkal tagozaton az elôadásokat román nyelven és magyar nyelven fogják tartani.

2. Matematika-fizika kar - az alábbi tagozatokkal:

a. matematikai tagozat;

b. fizikai tagozat;

c. matematikai tagozat - fizika mellékszakkal;

d. fizikai tagozat - kémiai mellékszakkal.

A matematikai és fizikai tagozatokon az elôadásokat román nyelven fogják tartani.

A matematikai-fizikai és a fizikai-kémiai tagozatokon, amelyek az általános kultúra oktatására képeznek tanárokat, egyes alapvetô diszciplínákat (algebra, geometria, fizika, általános fizika, kémia) és ezek elôadási módszertanát magyar nyelven is elô fogják adni. ( A matematika-fizika tagozaton 30-ból 9-et, a fizika-kémia tagozaton 26-ból 9-et).

3. Kémia kar

Ezen a karon egyes alapvetô tárgyakat (a szerves kémiát és a szervetlen kémiát), valamint azok módszertanát magyar nyelven is elô fogják adni (20-ból 6 diszciplínát).

4. Természetrajz-földrajz kar, az alábbi tagozatokkal:

a. Biológia tagozat-földrajz mellékszakkal;

b. Földrajz tagozat-biológia mellékszakkal ;

c. Fizikai földrajz tagozat;

d. Geológiai tagozat.

A biológia-földrajz és a földrajz-biológia tagozatokon, amelyeken általános kultúra oktatására képeznek kádereket, egyes alapvetô tantárgyakat (állattan, növénytan, növényi és állati fiziológia), valamint azok elôadási módozatát magyar nyelven is elô fogják adni. A biológia-földrajz tagozaton 28 kurzusból 9-et, a földrajz-biológiai tagozaton 33-ból 10-et magyar nyelven is elô fognak adni.

A fizikai földrajz és a geológiai tagozatokon a kurzusokat román nyelven fogják elôadni.

5. Filológia kar - az alábbi tagozatokkal:

a. román nyelv és irodalom tagozat;

b. magyar nyelv és irodalom tagozat;

c. idegen nyelvi tagozat (francia, angol, német és orosz nyelv) - román vagy magyar mellékszakkal.

A román nyelv és irodalom tagozaton az elôadásokat román nyelven fogják tartani.

A magyar nyelv és irodalom tagozaton az elôadásokat magyar nyelven fogják tartani

Az idegen nyelvek tagozatán tanügyi kádereket is fognak képezni, az általános kultúra oktatására, az idegen nyelvek elôadására.

6. Jogtudományi kar:

Az összes elôadásokat román nyelven fogják tartani.

II. A társadalomtudományi diszciplínákat (tudományos szocializmus, politikai gazdaságtan, dialektikus materializmus) valamennyi karon és tagozaton magyar nyelven is elô fogják adni.

Az összes magyar elôadási nyelvű tagozaton tanulni fogják a román nyelvet és a román irodalom alapfogalmait.

A magas tudományos képzettségű oktató káderek, akik nem tudják jól a román nyelvet, bizonyos szakkollégiumokat magyar nyelven is tarthatnak, amelyek nem tartoznak a magyar nyelven elôadandó diszciplínák közé.

Mivel a természettudományi karokon (azokon a karokon, amelyek tudományos kutatókat képeznek), valamint a jogtudományi karon a szaktárgyakat román nyelven fogják elôadni, javasoljuk, karonként szervezzenek lektorátusokat, hogy elôadják a szakterminológiát magyar nyelven s ezáltal segítségükre legyenek a magyar nemzetiségű hallgatóknak.

A román nyelvű és magyar nyelvű elôadásokat bármilyen nemzetiségű hallgatók látogathatják.

III. Tekintetbe véve, hogy pillanatnyilag a Bolyai Egyetemen vannak olyan hallgatók, akik a román nyelvet kielégítô mértékben még nem tudják, hogy ne okozzunk túl nagy nehézséget az ismeretek elsajátításában, javasoljuk, hogy azok a hallgatók, akik az 1959-1960. iskolai évben a IV. és V. éven lesznek, tanulmányaikat magyar nyelven fejezzék be; a II. és III. éven levôk számára átmenetileg engedélyeztessék nagyobb számú diszciplína elôadását magyar nyelven (egy olyan tanterv alapján, melyet a Tanügyi és Művelôdésügyi Minisztérium jóváhagy a Román Munkáspárt Központi Bizottságának Propaganda és Művelôdési Igazgatósága láttamozásával). A jelenlegi évfolyamokon levô magyar hallgatók, akik nem ismerik a román nyelvet, az évi vizsgákat, kollokviumokat és az államvizsgákat letehetik magyar nyelven.

IV. A kolozsvári egyesített egyetem elnevezése a "Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem" lesz ("Universitatea Babes-Bolyai" Cluj).

V. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vezetôsége egy rektor és az ôt segítô három prorektorból fog állni.

VI. Ami a kolozsvári "Dr. Petru Groza Mezôgazdasági Intézetet" illeti, a kolozsvári Tartományi Pártbizottságnak elfogadásra ajánljuk azt a javaslatot, hogy a két, román nyelvű és magyar nyelvű fakultás egyetlen, román elôadási nyelvű fakultásba egyesüljön.

A magyar nyelvű hallgatók számára lektorátust szerveznek, amely a szakterminológiát magyar nyelven fogja elôadni.

* Forrás: Az RMDSZ Archívuma


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret