stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
A kolozsvári magyar egyetem
ideiglenes vezetôségének javaslata
az intézmény tanszemélyzetére vonatkozóan*

Kolozsvár, 1945. augusztus 24.

1) Az a román állampolgár, aki 1945. április 17-én a Kolozsvári Magyar Egyetem szolgálatában állott,

2) Az a román állampolgár, aki nem állott a Kolozsvári Magyar Egyetem szolgálatában,

3) Az a nem román állampolgár, aki 1944. október 11-én nem hagyta el a magyar egyetem székhelyét,

4) Az a más nem román állampolgár (lásd Memoriul 4. pontját)**

5)

I. Jog- és közgazdaságtudományi kar

a) Tanszékek:

1) Római jog: Dr. Kiss Géza (2) egyetemi tanár.

2) Jogtörténelem régi román és erdélyi jogra nézve: dr. Bónis György (4) egyetemi tanár.

3) Összehasonlító magánjog: dr. Szászi István (4) egyetemi tanár.

5) Közigazgatási jog: Dr. Demeter János (1) polgármesterh.

6) Nemzetközi jog: Dr. Buza László (3) egyet. tanár.

7) Elméleti gazdaságtan: (felállítandó tanszék) Dr. Boér Elek (4) egyet. tanár.

8) Közgazdaságtan és a közgazdasági tanok története: Dr. Kislégi Nagy Dénes (4) egyet. tanár.

9) Pénzügytan: Dr. Asztalos Sándor (1) ügyvéd, elôadó.

10) Statisztika: Dr. Venczel József (1) intézeti tan., elôadó.

11) Földművelési, ipari és kereskedelmi politika: Dr. Schneller Károly (4) egyet. tanár.

12) Szociológia: Dr. Jordáky Lajos (1) egyet. tanár.

13) Gazdaságtan: Dr. Rajty Tivadar (3) egyet. tanár.

14) Gazdasági földrajz (helyettes).

b) Elôadások:

1) Szövetkezetek: Dr. Sövényházi Ferenc (4) egyet. tanár.

2) Kereskedelmi számtan és pénzügytan (független, helyettes).

3) Munkatörvények: (a politikai tanszékhez kapcsolva) Dr. Pásztai Géza ügyvéd, elôadó (1).

4) Földgazdaságtan: (gazdasági tanszékhez csatolva): Dr. Szász István (1) az EMGE alelnöke, elôadó.

5) Bank- és pénzügyletek: (a gazdasági tanszékhez csatolva) Dr. Nagy Zoltán intézeti elôadó, tanár (1)

6) Könyvelés: (gazdasági tanszékhez csatolva) Dr. Székelyi Gyula (1) tanársegéd, mint helyettes adjunktus.

c) Segédszemélyzet:

1) Tanársegéd: dr. Grigercsik Géza (1) tanársegéd

2) Tanársegéd: dr. Szigeti Zoltán (1) tanársegéd

3) Tanársegéd: dr. Alexyné, Szabó Gizella (1) tanársegéd

4) Segédkönyvtáros: Szentpétery Ilona (1) gyakornok

d) Intézetek (megalakítandók):

1) Gazdasági földrajzi intézet:

Vezetô: (felállítandó állás) dr. Incze Andor (1) egyet. tanársegéd, középiskolai tanár

Tanársegéd: (bölcsészetrôl áthozandó állás) ifj. Kós Károly (1) tanársegéd

2) Közgazdasági intézet: vezetô: (felállítandó állás) dr. Ehrlinger József (1) adjunktus

II. Bölcsészet- és filozófiai kar

a) Tanszékek

1) Filozófia és logika: dr. Tavaszy Sándor (1) teol. tanár, (a filozófiai tanszéken helyettes).

Tanársegéd: dr. Csehi Klein Gyula (2) gimn. tanár

2) Szociológia és etika (helyettes)

3) Pszichológia: dr. Várkonyi Hildebrand [Dezsô] (3) egyet. tanár.

Tanársegéd: dr. Demény Dezsô (1) tan. segéd

4) Pedagógia: dr. Imre Lajos (1) teol. tanár, helyettes a pedagógiai tanszéken.

Tanársegéd: Bányainé sz. Gerô Margit (2) gimn. tanár

5) Magyar nyelvészet: dr. Szabó T. Attila (1) egyet. tanár.

Tanársegéd: dr. Kuszálikné sz. Molnár Piroska (1) gyakornok

6) Magyar irodalomtörténet I.: György Lajos egyet. tanár (1)

Tanársegéd (felállítandó hely)

7) Magyar irodalomtörténet II.: dr. Jancsó Elemér (1) egyet. tanár

8) Francia nyelv és irodalom: Dr. Zolnai Béla (3) egyet. tanár

Könyvtáros: (tanársegédi rangra emelendô) dr. Schuller Rudolf (1) gyakornok.

9) Német nyelv és irodalom: dr. Molter Károly (2) gimn. tan. meghíva a tanszékre.

Könyvtáros: (tanársegédi rangra emelendô) dr. Zeitler Anna (1) tanársegéd a lektor mellett

10) Klasszika-filológia (helyettes)

1) Tanársegéd: Fejér Ilona (2) gimn. tanár

2) Tanársegéd: Bitai Margit (2) végzett tanár

11) Ókori történet és epigráfia: dr. Roska Márton (3) egyet. tanár

Tanársegéd Simon Zoltán (1) gyakornok

12) Egyetemes történelem dr. Balanyi György (4) egyet. tanár

Tanársegéd dr. Gazda Ferenc (1) gyakornok

13) Magyar nép története: dr. Jakó Zsigmond (3) irattáros, tan. segéd, elôadó

Tanársegéd: dr. Polonyi Nóra (4) tanársegéd

14) Archeológia: dr. László Gyula (4) egyet. tanár

Tanársegéd: dr. Entz Géza (3) tan. segéd és ideigl. elôadó

15) Erdély történelme, különös tekintettel Óromániával való kapcsolataira: Bíró Vencel egyet. tanár (1)

16) Etnográfia: dr. Gunda Béla (4) egyetemi tanár

Tanársegéd: (felállítandó hely) dr. Vincze Lajos (1) tan. segéd

17) Esztetika és irodalomkritika: dr. Benedek Marcell (4) író

b) Elôadások

1) Gyakorlati lélektan: Benedek István (4) lélektanász

2) Finn-ugor nyelvészet: dr. Szabóné Kispál Magda finn-ugor nyelv lektora

3) Művészettörténelem: (javasolva tanszékké való átalakításra) dr. Felvinczi Takáts Zoltán (4) egyet. tanár

c) Lektorátusok

1) Francia nyelv: dr. Ôsz Dénes (1) tanársegéd

2) Német nyelv: Nagy Jenô (1) int. tanár

3) Angol nyelv: (helyettes)

4) Olasz nyelv: Ulrich Ferenc (1) lektor

5) Orosz nyelv: dr. Salamonné Nina Kuznetzova (1) ideigl. lektor

d) Intézetek

1) Pszichologiai intézet:

Gyakornok: (tanársegédi rangra emelendô): Csôgörné sz. Falk Erzsébet (2) tanár

2) Magyar nyelvészeti intézet:

Adjunktus: dr. Nyíri Antal (4) gimn. tanár

Könyvtáros: Tomai László (1) gyakornok

3) Történelmi intézet:

Adjunktus: dr. Juhász István (1) intéz. tanár

Könyvtáros: dr. Simon Katalin (2) gimn. tanár

4) Erdély Tanulmányi Intézet: (megalakítandó)

Aligazgató: dr. Juhász István (1) intézeti tanár és az Erdélyi Tudományos Intézet tagja. (Ezen állás megalakítása esetén, dr. Juhász állását a Történelmi Intézetnél Polonyi Nóra dr. foglalja el, a Polonyi Nóra helyét pedig a Magyar Nép Történelme katedrája mellett dr. Entz Géza foglalja el, az archeológiai katedra mellett levô tanársegédi hely így egyelôre betöltetlenül maradva.)

Adjunktus: dr. Erdôs [?] Endre, (1) a jog- és közgazdaságtudományi kar tanársegédi állására ajánlott; ezen adjunktusi állás megszervezése esetén a jog- és közgazdaságtudományi karnál levô állását megkapná dr. Kovács Béla (1) a Magyar Egyetem jogi fakultásának volt tanársegéde.

1) Tanársegéd: (üresedésben levô hely)

2) Tanársegéd: (üresedésben levô hely)

3) Könyvtáros: (üresedésben levô hely)

III. Természettudományi kar:

a) Tanszékek:

1) Differenciál- és integrálszámítás: dr. Borbély Sámuel (3) elôadó

1. tanársegéd: Fila Jenô (1) tanársegéd

2. tanársegéd: (az állás a növénytani tanszékrôl áthozva) Adorján Valéria volt gyakornok (1) gimn. tanár

2) Analitikus Geometria: dr. Sz.[ôkefalvi] Nagy Béla (4), a szegedi tanítóképzô tanára

Helyettes tanársegéd: Liebermann Hedvig (1) tanár

3) Mechanika: dr. Vescan T. Teofil (2) elôadó

Tanársegéd: Németh László (2) mérnök

4) Elméleti fizika: dr. Fényes Imre (3) tanársegéd

Helyettes tanársegéd: Sándor Valéria (1) végzett tanár

5) Gyakorlati fizika: dr. Gyulai Zoltán (1) egy. tanár

Adjunktus: dr. Horváth Attila (1) gyakornok

1. tanársegéd: Rosenberg [?] János (1) tanársegéd

2. tanársegéd: Toronyi Margit (2) tanárnô

Gyakornok: (fenntartva Facskó György részére)

6) Csillagászattan: dr. Dezsô Lóránt (3) egyet. tanár

Adjunktus: (az állattani tanszékrôl áthelyezett állás) dr. Makai Endre (4) gyakornok a budapesti műegyetem gyakorlati fizikai tanszékén

Helyettes tanársegéd: Vecserdi Ilona (1) végzett tan.

7) Általános és szerves kémia: dr. Imre Lajos (4) egy. tanár

Adjunktus: dr. Szabó Árpád (1) tanársegéd

1. tanársegéd: (fenntartva Kulcsár Géza részére)

2. tanársegéd: dr. Bitáné sz. Nagy Mária (1) tanársegéd

Gyakornok: Soó Attila (1) tanársegéd

8) Szervetlen és analitikus kémia: dr. Soos Ilona (1) elôadó

Adjunktus: dr. Kékedy László (1) tanársegéd

1. tanársegéd: dr. Kiss Erzsébet (1) gyakornok

2. tanársegéd: dr. Balázsné sz. Tatai Ilona (2) kémikus

3. tanársegéd: (a geológiai és paleontológiai tanszékrôl áthelyezendô állás): Bite Pál (3) tanársegéd

gyakornok: Huhn Etelka Magdaléna (1) végzett tanár

9) Szerves kémia: dr. Vargha László (4) egyet. tanár

Adjunktus: dr. Ramonczay Jenô (1) adjunktus

1. tanársegéd: dr. Puskás Tibor (1) tanársegéd

2. tanársegéd: (az ásványtani tanszékrôl áthelyezendô állás): dr. Brugovitzky Edit (1) tanársegéd

gyakornok: Kozma Gábor (1) gyakornok

10) Ásványtan: dr. Balogh Ernô (1) egyet. tanár

Adjunktus: (a geológiai tanszékrôl áthelyezendô állás): Treiber János (1) tanársegéd

Tanársegéd: (a szerves kémia tanszékrôl áthelyezendô állás)

Gyakornok: dr. Fényesné sz. Kádár Eszter (1) az ásványtani intézet napidíjasa.

11) Geológia: dr. Török Zoltán (2) múzeumigazgató

Adjunktus: (az ásványtani tanszékrôl áthelyezendô állás)

1. tanársegéd: Fuchs Hermann (1) tanársegéd

2. tanársegéd: (a szervetlen kémiai tanszékrôl áthelyezendô állás)

12) Földrajz: dr. Tulogdi János (1) egyetemi tanár

Adjunktus: (az anatómiai és vegetatív fiziológiai tanszékrôl áthelyezendô állás): mint helyettes dr. Bartha Sándor (2) tanár

1. tanársegéd: dr. Jelen Katalin (2) term. tud. dr.

2. tanársegéd: (a jog- és közgazdasági karról áthelyezendô állás)

13) Általános biológia és fiziológia: dr. Csík Lajos (4) egyet. tanár

Helyettes adjunktus: Lazányi Endre (2) gimn. tanár

Tanársegéd: Hadnagy Csaba (1) gyakornok az élettani intézetnél

14) Állattan: dr. Boga Lajos (2) múzeumigazgató

Adjunktus: (a csillagászati tanszékrôl áthelyezendô állás)

Tanársegéd: dr. Vörösvári Béla (1) tanársegéd

15) Növénytan: dr. Péterffy István (1) elôadó

Adjunktus: (a földrajzi tanszékrôl áthelyezendô állás)

1. tanársegéd: Pálffy Ferenc (2) gimn. tanár

2. h. tanársegéd: dr. Kristó Béla (1) gyakornok

16) Szisztematikus botanika: dr. Kol Erzsébet (4) csoportfônök

Adjunktus: Récsei Tibor (2) a kolozsvári magnemesítô állomás tanársegédje

Tanársegéd: (a matematikai tanszékrôl áthelyezendô állás)

b) Elôadások:

1) Általános matematika: a differenciál- és integrálszámítás tanszéke mellett: Gáspár Gyula (4) tanársegéd.

IV. Orvosi kar:

a) Tanszékek:

1) Anatómia: Tanár: (fenntartva dr. Péterffy Tibor részére)

Adjunktus: (üres)

1. tanársegéd: dr. Szentpétery József (1) tanársegéd

2. tanársegéd: (üres)

3. tanársegéd: (üres)

Gyakornokok: 1. Égetô Béla (1) gyakornok

2. Szentpéteryné sz. Szilágyi Erzsébet (1) gyakornok

3. Mózes Magdolna (1) gyakornok

4. Gross Frigyes (1) gyakornok

5. Imre József (1) gyakornok

2) Fiziológia és orvosi fizika: Tanár: dr. Ludány György (4) egyetemi tanár

Adjunktus: dr. Obál Ferenc (4) adjunktus (ha nem lesz patológiai tanár)

Tanársegédei: 1. dr. Kiss Éva (1) tanársegéd

2. (üres)

3. (üres)

Gyakornokok: 1. dr. Ivádiné sz. Pénzes Margit (4) gyakornok

2. dr. Dénes Ilona (1) gyak.

3. (üres)

3) Törvényszéki orvostan és bonctan: Tanár: dr. Beöthy Konrád (4) egyet. tanár

Adjunktus: dr. Ander Zoltán (1) tanársegéd

Tanársegédek: 1. dr. Varga Emilia (1) gyakornok

2. (üres)

3. (üres)

Gyakornokok: 1. dr. Nagy Magdolna (1) gyakornok

2. dr. Vida Ilona (1) gyakornok

3. dr. Gyergyai Ferenc (1) díjtalan gyakornok

4. dr. Lôrincz Albert (1) gyakornok

4) Bakteriológia: Tanár: (fenntartva dr. Haranghy László részére)

Adjunktus: (üres)

Tanársegédek: 1. (üres)

2. (üres)

3. (üres)

Gyakornokok: 1. (üres)

2. (üres)

5) Gyógyszertan: Tanár: (dr. Méhes Gyula részére fenntartva)

Adjunktus: (üres)

Tanársegéd: dr. Xantus Enikô (1) tanársegéd

Gyakornokok: 1. (üres)

2. (üres)

6) Általános patológia: Tanár: dr. Obál Ferenc (4) adjunkt., vagy dr. Vitályos Endre (2) járási fôorvos

Adjunktus: üres

Tanársegédek: 1. (üres)

2. (üres)

7) Belgyógyászat: Tanár: dr. Láng István (3) egyet. tanár

Adjunktus: dr. Dóczy Pál (1) tanársegéd

Tanársegédek: 1. (üres)

2. dr. Horváth Endre (1) tansegéd

3. dr. Cseke Péter (1) tansegéd

4. (felállítandó) dr. Grépály Endre (1) tansegéd

5. (felállítandó) dr. Bikfalvi Endre (1)

6. (felállítandó) dr. Vescan Alice (1) gyakornok

Gyakornokok: 1. dr. Birek László (1) gyakornok

2. dr. Gegesi József (1) gyakornok

3. dr. Glückné sz. Horváth Éva (1) gyakornok

4. (felállítandó): dr. Bornemissza Pál (1) gyak.

5. (felállítandó): dr. Entz Béla (3) gyak.

6. (felállítandó): dr. Nagyné, Ferenczi G. (1) gyak.

7. (felállítandó): dr. Frank Ernô (1) díjt. gyak.

8) Sebészet: Tanár: dr. Klimkó Dezsô (4) egyetemi tanár

Adjunktus: (üres)

Tanársegédek:

1. dr. Kótay Pál (4) tanársegéd

2. dr. Sebestyén Gábor (1) tanársegéd

3. dr. Vass György (1) tanársegéd

4. dr. Börzsönyi Lajos (4) tanársegéd

5. dr. Mestitz Mihály (2) segédorvos

Gyakornokok:

1. dr. Darkó Zsigmond (1) gyakornok

2. dr. Molnár Balázs (1) gyakornok

3. dr. Naftali Zoltán (1) gyakornok

4. dr. Szigeti Dénes (1) gyakornok

5. dr. Kelemen Attila (1) gyakornok

6. dr. Szerémi Lajos (1) gyakornok

9) Szülészet és nôgyógyászat: Tanár: dr. Lôrincz Ernô (4) a Kézdivásárhelyi szülészeti és bábaképzô intézet igazgató fôorvosa, volt adjunktus

Adjunktus: dr. Bárdossy Béla (4) fôorvos

Tanársegédek: 1. Borbáth Endre (1) tanársegéd

2. dr. Fazakasné Erdélyi Erzsébet (1) tansegéd

3. dr. Horváth Balázs (2) orvos

Gyakornokok: 1. dr. Tamás Zoltán (1) gyak.

2. dr. Kompó István (1) gyak.

3. dr. Berger Béla (1) gyak.

4. (felállítandó) üres

10) Gyermekgyógyászat: Tanár: dr. Móricz Dénes (4) egyet. tan.

Adjunktus: dr. Puskás György (1) adjunktus

Tanársegédek: 1. dr. László Ilona (1) gyak.

2. dr. Ivády Gyula (4) gyak.

3. dr. Csiszár István (1) gyak.

Gyakornokok: 1. dr. Fritz János (1) gyak.

2. dr. Csidei József (1) gyak.

3. dr. Kelemenné sz. Roszkopf Ágnes (1) gyak.

4. (üres)

11) Bôrgyógyászat: Tanár: (fenntartva dr. Berde Károly vagy Goldberg Ede részére)

Adjunktus: ifj. dr. Veress Ferenc (1) adjunktus

Tanársegédek: 1. dr. Újváry Imre (1) tanársegéd

2. dr. Martian Oszkár (1) gyakorn.

Gyakornokok: 1. dr. Jakabné sz. Gábor Ilona (1) gyak.

2. dr. Vasas Jenô (1) gyak.

3. dr. Simon Imre (1) gyak.

12) Szemészet: Tanár: dr. Szász Sándor (4) fôorvos

Adjunktus: dr. Bródy Margit (1) tanársegéd

Tanársegédek: 1.dr. Henter Kálmán (1) tansegéd

2. dr. Kotzián Lenke (1) gyak.

Gyakornokok: 1. dr. Csátiné sz. Szôcs Erzsébet (1) gyak.

2. (üres)

3. (üres)

13) Ideggyógyászat: Tanár: dr. Miskolczy Dezsô (3) egyetemi tanár

Adjunktus: dr Csíki Kálmán (1) tanársegéd

Tanársegédek: 1. dr. Lôrincz Lóránt (1) tanársegéd

2. (üres)

3. (üres)

Gyakornokok: 1. dr. Gergely Jenô (1) gyak.

2. dr. Olosz Egon (1) gyak., díjtalan

3. dr. Eperjessy László (2) orvos

14) Fogászat: Tanár: dr. Csôgör Lajos (1) egyetemi tanár

Adjunktus: dr. Guzner Miklós (2) fogorvos

Tanársegédek: 1. dr. Benedek József (1) tansegéd

2. (üres)

Gyakornokok: 1. dr. Talán György (1) gyak.

2. dr. Csáti Béla (1) gyak.

15) Orvosi kémia és biológia: Tanár: (fenntartva dr. Kuthy Sándor gazdasági akadémiai tanár részére)

Adjunktus: dr. Eperjessy Anna (1) tanársegéd

Tanársegédek: 1. dr. Balogh László (1) tanársegéd

2. dr. Zathureczky Zs. László (1) tansegéd

Gyakornokok: 1. dr. Nuridsányi János (1) gyak.

2. dr. Kiss Árpád (1) gyak.

16) Idegsebészet: Tanár: dr. Környey István (4) egyet. tanár

Adjunktus: dr. Andrásofszky Tibor (1) tansegéd

Tanársegéd: dr. Tótfalussy Károly (2) városi orvos

Gyakornokok: 1. dr. Máthé Ákos (1) gyak.

2. dr. Nagy Pál (1) gyak.

17) Fül-orr-gégészet: (Önálló és független elôadóvá átalakítandó)

18) Közegészségtan: Tanár: dr. Faraghó Ferenc (4) egy. tanár

Adjunktus: dr. Nógrády György (4) tanársegéd

Tanársegédek: 1. dr. Tamás Gizella (1) orvos dr.

2. (üres)

Gyakornokok: 1. dr. Szász Éva (1) gyak.

2. (üres)

b) Önálló elôadók:

1) Fül-orr-gégészet:

Elôadó: dr. Vendég Vince (4) adjunktus, rendkívüli tanár

Adjunktus: dr. Péterffy László (2) alorvos

Tanársegéd: dr. Szűcs László (2) orvos

Gyakornokok: 1. dr. Lángné sz. Steiner Judit (1) gyak.

2. dr. Török Ferenc (1) gyak.

2) Röntgen: (tanszékké való átalakításra javasolva) Tanár: dr. Feszt György (1) egyetemi tanár

Adjunktus: dr. Málnássy Géza (1) tanársegéd

Gyakornokok: 1. dr. Monosi-Scheck Mihály (1) gyak.

2. dr. Glück László (1) gyak.

Tanársegéd: dr. Krepsz Iván (1) tanársegéd

3) Orvostörténet: Elôadó: dr. Csajkás Félix (4) tanársegéd

Gyakornok: (üres)

c) Függô elôadók:

1) Szövettan: dr. Gündisch Mihály (1) elôadó

2) Orvosi fizika: dr. Felszeghy Ödön (1) tanársegéd

3) Törvényszéki orvostan: (megszüntetendô)

4) Járványos betegségek: dr. Kelemen László (1) tanársegéd

5) Fiziológia: (felállítandó) dr. Várady Gábor (1) tansegéd

6) Urológia: (felállítandó) dr. Pápay Zoltán (1) adjunktus

7) Ortopédia: dr. Fazakas János (1) tanársegéd

Dr. Csôgör Lajos,
Dr. Demeter,
Dr. Jancsó
az elôkészítô bizottság tagjai

Melléklet

Szerzôdésre felterjesztett magyar állampolgárságú
professzorok és elôadó tanárok:

Jog- és közgazdaság-tudományi karon:

dr. Bónis György (jogtörténet)
dr. Sövényházy Ferenc (kereskedelmi és váltójog)
dr. Buza László (nemzetközi jog)
dr. Kislégi Nagy Dénes (közgazdaságtan)
dr. Rajty Tivadar (vállalatgazdaságtan)

Bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon:

dr. Zolnai Béla (francia nyelv és irodalom)
dr. Balanyi György (egyetemes történet)
dr. László Gyula (régészet)
dr. Gunda Béla (néprajz)
dr. Benedek Marcell (esztétika)
dr. Benedek István (alkalmazott lélektan, elôadótanár)
dr. Entz Géza (művészettörténet, elôadótanár)

Matematikai és természettudományi karon:

dr. ing. Borbély Samu (matematika)
dr. Fényes Imre (elméleti fizika)
dr. Gyulai Zoltán (kísérleti fizika)
dr. Dezsô Lóránt (csillagászat)
dr. Imre Lajos (általános és fizikai kémia)
dr. Vargha László (szerves kémia)
dr. Csík Lajos (általános biológia és fiziológia)

Orvostudományi karon:

dr. Ludány György (élettan)
dr. Beöthy Konrád (kórbonctan és törvényszéki orvostan)
dr. Haranghy László (bakterológia)
dr. Obál Ferenc (kórtan)
dr. Láng István (belgyógyászat)
dr. Klimkó Dezsô (sebészet)
dr. Lôrincz A. Ernô (nôgyógyászat és szülészet)
dr. Móritz Dénes (gyermekgyógyászat)
dr. Miskolczy Dezsô (ideg- és elmegyógyászat)
dr. Környey István (idegsebészet)
dr. Faragó Ferenc (közegészségtan)

 

* Magyar Országos Levéltár Jelenkori Gyűjtemény, Külügyminisztérium TÜK-anyag, Románia XIX-J-1-j, 18. doboz, 16/ b csomó, Demeter-anyag, sokszorosított másolat.

** A befejezetlen mondat valószínűleg azokra a szerzôdéssel alkalmazni kívánt magyar állampolgárokra utal, akik korábban nem voltak a Ferenc József Tudományegyetem alkalmazásában. A hivatkozott Memoriult a Demeter-anyagban nem találtuk.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret