stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret   
121.501/945

407. számú törvény*

I. Mihai
Isten kegyelmébôl és a nemzet akaratából Románia királya,
Az élôknek és a jövendôknek egészséget:
A mi államtitkár-minisztereink, a Nemzetnevelésügyi és a Pénzügyi Minisztériumokból, 1945/121.500 számú jelentésére,
Látva a Miniszterek Tanácsának 1945/817. számú naplóját;
A 202. számú, 1944. szeptember 2-i Hivatalos Közlönyben megjelent 1626. számú magasságos királyi rendelet elôírásai alapján,
Rendelkeztünk és rendelkezünk:

TÖRVÉNY-RENDELET

a magyar tannyelvű, kolozsvári egyetem létesítésérôl.

1. cikkely. Kolozsvárt 1945. június 1-i hatállyal magyar elôadási nyelvű állami Tudományegyetem létesül, amely a következô tudománykarokkal fog működni: a) Irodalom és Bölcsészet, b) Jog- és Közgazdaságtudomány, c) Természettudomány, d) Orvostudomány.

Ezen tudományegyetem működése érdekében rendelkezésre bocsáttatik a kolozsvári Regina Maria leánygimnázium épülete.

A szükségletekhez és lehetôségekhez mérten más épületek is rendelkezésre bocsáthatók.

2. cikkely. A Nemzetnevelésügyi Minisztérium miniszteri határozatban fogja megállapítani a tanszékek, kollégiumok és az oktató segédszemélyzet számát és címét.

3. cikkely. A minisztérium az egyes tudománykarok részére a bukaresti, iaşi-i és kolozsvári egyetemekhez tartozó és a lehetôség szerint a magyar nyelvet ismerô, számmal hét-hét egyetemi nyilvános rendes tanárból álló szakbizottságokat létesít, melyek javaslatot tesznek az egyetemi tanárok, elôadók és oktató segédszemélyzet kinevezésére vonatkozóan.

A kinevezések a Nemzetnevelésügyi Miniszter elôterjesztésére királyi rendelettörvény, illetôleg a felsôoktatási törvény elôírásai szerint minisztériumi határozattal történnek.

4. cikkely. A javaslatba hozatalhoz a következô feltételek szükségesek:

a) legyen román állampolgár;

b) rendelkezzék a felsôoktatási törvényben megkövetelet tudományos fokozatokkal és megfelelô tudományos készültséggel;

c) ismerje a magyar nyelvet.

5. cikkely. A Kolozsvári I. Ferdinánd Királyi Tudományegyetem támogatni fogja a magyar elôadási nyelvű Tudományegyetemet, befogadva a természettudományi és az orvostudományi kar hallgatóit, hogy laboratóriumi és klinikai gyakorlataikat az ô laboratóriumaiban és klinikáin végezzék.

6. cikkely. Az egyetemi tanárok karonkénti tanácsainak megalakulása után a minisztérium fogja kinevezni a dékánokat és a rektort.

A rektor és a dékánok kinevezése után a magyar elôadási nyelvű Állami Tudományegyetem kormányzása minden tekintetben az 1942. évi 586. sz. törvény szerint történik, a felsôoktatás megszervezésére vonatkozó utólagos módosítással.

7. cikkely. Ezen Tudományegyetem szükséges kiadásait és fenntartási költségeit egy rendkívüli költségvetési hitel fogja fedezni.

8. cikkely. Az összes ezzel a törvénnyel ellentétes törvény és szabályzat hatálytalan és hatályát veszti.

Kelt Bukarestben, 1945. május 28-án

MIHAI

Nemzetnevelésügyi miniszter,
Stefan Voitec

Pénzügyminiszter,
Mircea Durma

1642 szám

* Forrás: Monitorul Oficial 1945. május 28. 119. sz.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betûméret | - betûméret