a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Rivista di Studi UngheresiNuova Serie, n. 14. (2015.)

Tartalom

I. Saggi storici

 • Armando Nuzzo :

  Armando Nuzzo, Ismeretelen levelek Hunyadi Mátyás királlyá koronozásásáról a milánói Állami Levéltárban

  Armando Nuzzo, magyar és olasz szakos habilitált tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Olasz tanszékének docense 2015-ben kapott meghívást a római egyetemi magyar tanszékre, hogy ezáltal biztosítva legyen a magyar oktatás a tanszékvezető ez évi nyugdíjba vonulása után. Jelen tanulmánya egy magyar OTKA kutatás eredményeként a Milánói Állami Levéltárban található, Hunyadi Mátyás koronázásával kapcsolatos eddig publikálatlan leveleket mutatja be. A tanulmányt három kiadatlan levél filológiai feldolgozása és a közlése követi.

 • Péter Sárközy :

  Luigi Pulvirenti, Istvánffy Pál és a Dekameron utolsó novellájának magyar fordítása

  Luigi Pulvirenti 2014-ben védte meg magiszter fokozatú disszertációját a Római La Sapienza Tudományegyetem magyar szakán summa cum laude minősítéssel. A háromszáz oldalas dolgozat Istvánffy Pál, volt padovai diák, 1539-ben Szapolyai János és Isabella Sforza-Jagellona házasságkötése tiszteletére írt verses széphistóriának esetleges forrásait elemzi, hogy a szerző, aki a padovai egyetemen folytatta tanulmányait és jól tudott olaszul, Boccaccio Dekameronjának utolsó novellája, vagy annak Petrarca által készített latin változata alapján írta művét. Az alapos szövegelemzés, mely a mű három első kiadásának összehasonlító elemzésén alapul, a mű irodalmi modelljeként Petrarca átírását mutatja fel, de rámutat Istvánffy önálló betoldásaira és költői megoldásainak eredetiségére is. Az itt közölt szöveg a disszertáció bevezető fejezete alpján készült, melyet a munka tutorának opponensi véleménye követ.

 • Márta Zsuzsanna Pintér :

  Pintér Márta Zsuzsanna, Politikai allegóriák a színpadon – Előadások a Rákóczi család tiszteletére a XVII-XVIII században

  A XVII-XVIII. századi főúri reprezentáció fontos területe volt az iskolai színielőadás. Jól megfigyelhető ez a Rákóczi család esetében is: I. Rákóczi György fejedelem fiait a gyulafehérvári kollégiumban ünnepi előadással köszöntötték tanulmányaik befejezésekor, színjátékkal ünnepelték Rákóczi Zsigmond esküvőjét is. Hasonlóan I. Rákóczi Ferenchez, akinek Zrínyi Ilonával való esküvőjekor, 1666-ban a sárospataki jezsuita kollégiumban nagyszabású házassági színjátékot, „comoedia epithalamica”-t rendeztek. Színjátékok kísérték Thököly Imre életútját is az eperjesi evangélikus gimnáziumban.Saját visszaemlékezései szerint II. Rákóczi Ferenc az első színielőadást 12 évesen, gyermekként látta, a csehországi Neuhaus jezsuita kollégiumában, ahol megérkezésekor ünnepi előadással köszöntötték. 1703 és 1711 között több előadás volt a magyarországi iskolákban a fejedelem tiszteletére. A barokk emblematika gyakorlatának megfelelően mind a jezsuita, mind a protestáns drámaírók történelmi előképpel kapcsolták össze a fejedelem alakját: (a XVII. század óta jelen levő Mátyás–kultuszt újraértelmezve) a nemzeti királyság eszményét megtestesítő Mátyással, illetve a nemesi szabadságjogokat biztosító II. Andrással. A társadalmi nyilvánosságnak ez a színtere tehát – a közönség számára könnyen megfejthető szimbólumrendszerén keresztül – nemcsak a politikai reprezentáció teátrális elemeit biztosította, hanem politikai állásfoglalásra is lehetőséget nyújtott a nemzeti szellemű egyházi értelmiségnek.

 • Cinzia Franchi :

  Cinzia Franchi, Előre a magyar narancsért. Az ötvenes évek irodalmi vitái

  Az itt közölt írás, Cinzia Franchi, a Padovai Tudományegyetem Magyar Tanszékének habilitált tanára nemrégiben megjelent könyvének (Avanti per l’arancia ungherese. La letteratura ungherese degli anni Cinquanta) előszava. Az ötvenes évek magyar irodalmi vitáiról írt monográfiát a Római Lithos kiadó, Luigi Marinelli római lengyel professzor által szerkesztett Est/Ovest sorozatában jelent meg 2014-ben.

II. Letteratura

 • Tomaso Kemeny :

  Tomaso Kemény, 1848. március 15 – 2012. március 15. Versek a magyar szabadságról

  Kemény Tamás, kilenc éves kora óta Olaszországban élő és műveit olasz nyelven író költő, a Paviai Tudományegyetem angol tanszékének emeritus professzora, a milánói „Költészet háza” igazgatója. Olasz nyelven írt művei magyar fordításban is olvashatók, míg ő is rendszeresen foglalkozik magyar költők (Ady Endre, Kosztolányi Dezső, József Attila és a mai modern költészet) fordításával. Olasz nyelven írt, tizenkét énekből álló „álomeposza”, La Transilvania liberata, 2005-ben jelent meg Szkárosi Endre fordításában Erdély aranypora címmel. Legutóbbi verseskötete (Una scintilla d’oro, Effigie, Milano, 2014) elején szintén egy hosszúvers található, melyben a szerző a Milánó melletti Castiglione Olonában található Hunyadi Jánost ábrázoló Masolino freskó kapcsán a költő saját magyar identitás-tudatáról vall. Jelen számunkban a Milánói Magyar Konzulátus a 2012. évi és a 2013 március 15-én, az Ambrosiana Könyvtár költők udvarán, Ferenczy István Petőfi szobtra előtt rendezett március 15-i ünnepségeire írt olasz versét és magyar nyelven írt ünnepi beszédét közöljük.

 • Gianni Toti :
  Traduzioni da poeti ungheresi moderni77-87it [175.56 kB - PDF]EPA-02025-00031-0080

  Gianni Toti, Magyar fordítások

  Gianni Toti (1924-2007), a második világháborút követő évizedek egyik legjelentősebb baloldali olasz költője és értelmisége volt. Felesége, Dallos Marinka révén ismerkedett meg a magyar irodalommal, és 1956 után rendszeresen adta ki olasz folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben felesége segítségével készített műfordításait. Önálló kötetekben jelentette meg Petőfi, Ady, József Attila, Radnóti Miklós és Janus Pannonius válogatott verseit, de ezeken kívül is nagyon sok fordítása jelent meg a korabeli olasz irodalmi folyóiratokban. Ezeket gyűjtötték össze a “Casa Totiana” (Gianni Toti irodalmi emlékház) archivumában. A költő műfordítói tevékenységét és a Casa Totiana gyűjteményét Rényi Andrea, a XX. századi magyar irodalom olasz fordítója mutatja be. Ezt követően közöljük Gianni Toti 1965-ben a “Quartiere Firenze”-.ben megjelent Rónay György, Somlyó György, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János és Rákos Sándor verseiből készült fordításait.

III. Filologia

 • Angela Marcantonio :
  La natura delle correlazioni linguistiche tra ungherese e turco91-109it [411.85 kB - PDF]EPA-02025-00031-0090

  Angela Marcantonio, A magyar -.török nyelvi korrelációk természetéről

  Angela Marcantonio, a Római La Sapienza Tudományegyetem általános nyelvészeti intézetének habilitált egyetemi docense több évtizede foglalkozik a magyar nyelv történetének tipológiai kutatásával. Több tanulmányt és monográfiát írt a finnugor nyelvészet és a magyar-török nyelvhasonlítás kérdéseiről. Angol nyelvű monográfiáját az Oxfordi Nyelvészeti Társaság jelentette meg (The Uralic language Family, Oxford-Boston, 2002), melyet Magyarországon is kiadtak. Jelenlegi tanulmánya a 2014-ban erdélyi Bároton rendezett konferencián magyar nyelven tartott előadásának szerkesztett olasz változata a magyar-török nyelvi korrelációk természetéről.

IV. Storia

 • Alvaro Cacciotti :

  Alvaro Cacciotti, Obszerváns ferencesek Magyarországon és Olaszországban

  Alvaro Cacciotti professzor, a Ferences Rend római egyeteme, a Pontificia Universitá Antonianum Teológiai Fakultása dékánjának előadása a Római Magyar Akadémián 2014. december 2-án rendezett konferencián hangzott el. Az előadás tárgya a Maceratai Egyetem által rendezett 2013. évi konferencia aktáit tartalmazó kötet (Osservanza francescana e cultura tra Quattrocento e primo Cinquecento, Italia e Ungheria a confronto, szerk. F. Bartolacci és R. Lambertini, Roma, Viella 2014) bemutatása volt.

 • Lorenzo Marmiroli :

  Lorenzo Marmiroli, Az I. Világháború kitörésének és Olaszország hadbalépésének visszhangja a Nyugat folyóirat 1914 júliusa és 1915 júniusa közötti számaiban

  Lorenzo Marmiroli, a római La Sapienza Tudományegyetem magyar szakán szerzett magiszteri diplomája után elvégezte a La Sapienza Tudományegyetem Európa Történeti Doktori Iskoláját. 2013-ban summa cum laude minősítéssel védte meg disszertációját, melyben Olaszország első világháború kitörése előtti politikájának, a világháború kitörésének és Olaszország hadbalépésének visszhangját vizsgálta a korabeli olasz, osztrák és magyar kulturális folyóiratokban, a Gaetano Salvemini által szerkesztett L’Unitá, a Prezzolini és De Robertis szerkesztette La Voce, az Innsbrucki Der Brenner, a bécsi Die Fackel és a Nyugat 1914-1915 évi számainak elemzése alapján. Az itt közölt tanulmánya a disszertáció „magyar fejezete” alapján íródott.

V. Bibliografia

 • Anna Rossi :

  Anna Rossi, Magyar művek olasz fordításai, 2004-2014

  A Velencei Tiszteletbeli Magyar Konzulátus és a három északolaszországi régióban élő magyarok kulturális egyesülete, az Associazione Culturale del Triveneto közös kutatásának keretében Anna Rossi, a konzulátus és a kulturális szövetség titkára a milleneumi ünnepségek alkalmából összeállította a második világháborút követő öt évtized olaszországi magyar publikációinak és fordításainak jegyzékét, melyet a „Rivista di Studi Ungheresi” XVIII. évfolyamában (2004/3.) adtunk közre. A most közölt bibliográfia a korábbi munka folytatásaként a 2004 és 2014 közötti olaszországi magyar fordítások igen gazdag anyagát és az ebben az évtizedben megjelent magyar vonatkozású tudományos olasz publikációkat mutatja be. A bibliográfia letölthető az Associazione Culturale Italo-Ungherese del Triveneto honlapjáról (www.assitaungtriveneto.org) is.

VI. Recensioni

 • Judit Hammerstein :
  Artisti ungheresi in Italia nella prima metá del Novecento187-191it [207.07 kB - PDF]EPA-02025-00031-0130

  Judit Hammerstein, Magyar művészek Olaszországban a XX. század első felében. A Balassi Intézet főigazgatójának beszéde a Petőfi Irodalmi Múzeum a Római Magyar Akadémián rendezett „Délszaki kalandok” c. kiállításának 2015. január 30-i megnyitóján.

Letöltés egy fájlban [2,1 MB - PDF]