TÓFALVI ZOLTÁN

Fodor Pál golgotajárása

 

Az olvasó először szembesül, ismerkedik a romániai nagy politikai és hazaárulóperek kihallgatási jegyzőkönyveinek egyedi hangulatával, atmoszférájával. És beleborzong! A lekerekített, sajátos bikkfanyelven megfogalmazott kérdések és kicsikart válaszok mögött iszonyatos verések, kínzások, éjszakai és nappali gyötrődések, véres bőr- és húscafatok képzeletbeli látványa villan fel előttünk. A látványtól nem lehet szabadulni.

A romániai börtönök világáról hiteles, bent a poklok poklában született feljegyzés csak 1947-ből maradt fenn. Azt követően a smasszerek egyetlen darab újságpapírért, ceruzacsonkért képesek voltak agyonverni az elítéltet, a kényük-kedvüknek kiszolgáltatott foglyot. A visszaemlékezések, vallomások csak sejtetni tudják, hogy mi zajlott Szamosújváron, Jilaván, a Duna-delta megsemmisítő munkatáboraiban. Csak az maradt életben, akinek erős volt a hite, és volt kellő humora, hogy felül tudjon emelkedni a borzalmakon.

Tizenkét évi szakadatlan kérvényezés, kihallgatások sora után végre hozzájuthattam a nagy politikai perek hiteles dokumentumaihoz. Mintegy varázsütésre, lehullt a lepel: kibomlik előttünk a félelmetesnek és legyőzhetetlennek tartott hatalmas elnyomógépezet abszurditása, nevetségessége. A saját állampolgáraikat – ha úgy tetszik –, alattvalóikat tekintették a legnagyobb ellenségnek!

Moszkvából irányított kézi vezérlés alapján épült fel a STASI, az ÁVO, a Szekuritáté. Romániában nem is nagyon tettek különbséget a III./1, a III./II., a III./III.-as csoportfőnökségek között. Az egész népet, az ország lakóit kellett leigázni, állandó rettegésben tartani, a másként gondolkodás csíráját is kiirtani.

Ennek a sajátos ideológiának és logikának lett az egyik áldozata Fodor Pál csíkszeredai vasútépítő mérnök: elméleti szinten fel merte vetni Erdély kérdését, akárcsak azok a kivégzett vagy börtönviselt társai, akik az 1947. évi párizsi békeszerződés után néhány évvel úgy látták, hogy a nagyhatalmak igazságtalanul sújtották Magyarországot.

Fodor Pál, az egyik nagy hazaárulóper fővádlottja úgy látta, hogy a Trianon óta rákos daganatként burjánzó Erdély-kérdést csak úgy lehet megoldani, ha az országnyi régiót Románia és Magyarország között két egyenlő részre osztják fel, végrehajtják a lakosságcserét, a határvonal pedig északról déli irányba halad. Pontosan kiszámolta, hogy a lakosságcsere, egy és egynegyed millió embernek az átköltöztetése nyolc évig tartana, vasúti szerelvények sokasága biztosítaná a megtermelt és összegyűjtött javak elszállítását egyik országrészből a másikba.

Ez egy elméleti felvetés volt, akárcsak a XX. század legnagyobb erdélyi magyarjának, Márton Áron gyulafehérvári püspöknek az a véleménye, hogy az Erdély-kérdésnek három lehetséges megoldása van:

1. Erdély legyen önálló állam.

2. Erdélyt teljes egészében adják vissza Magyarországnak (részletesen A Dunánál 2002. júniusi száma, 15–43. oldal).

3. A mai román politikai hatalom, bármilyen színezetű politikai elit autonómiával, regionalizmussal, helyi önrendelkezéssel kapcsolatos hisztérikus reagálásából már következtetni tudunk: milyen méretű terror és retorzió volt a válasz bármilyen jellegű, Erdély-kérdésnek puszta említésére irányuló felvetésnél. A ma emberének nincs fogalma, mekkora létszámú apparátust, állig felfegyverzett belügyi katonai alakulatot mozgósítottak egyetlen ember letartóztatására, esetleg likvidálására.

Fodor Pált 1957. július 7-én, vasárnap a saját lakásában tartóztatták le. Megtalálták nála az Erdély kettéosztását s a lakosságcserét szemléltető térképvázlatot és Jakabbfy Elemér 1923-ban megjelent Erdély statisztikája című könyvritkaságot.

Még aznap terepjáróval beszállították Marosvásárhelyre, este pedig különleges biztonsági kísérettel Bukarestbe vitték. Ez bevett szabály volt: a hazaáruló-perek elsőrendű vádlottjait a bukaresti Szekuritáté épületébe hurcolták, ott kezdték el vallatni.

Július 8-án Tănase Vasile főhadnagy – aki minden bizonnyal jól beszélt magyarul, ez derül ki Fodor Pál felesége kihallgatásából – azonnal a Szekuritátét leginkább foglalkoztató kérdésre kereste a választ: hogyan képzelte el Erdély kettéosztását?

A kihallgatási jegyzőkönyvekből természetesen hiányzik a “bandita”, a “hazaáruló” minősítés, nyoma sincs a magánzárkának, vagy annak, hogy a szerencsétlen letartóztatottat sötét pléhszemüvegben, felmosórongyként hurcolták végig folyosók, labirintusok sokaságán, hogy éjszaka reflektorral világítottak a szemébe, hogy heteken át nem hagyták lefeküdni, a cellákat teletömték besúgókkal. Arra is csak a visszaemlékezésekből, vallomásokból tudunk következtetni, hogy a letartóztatottat azzal kergették az őrületbe, hogy megfenyegették: kivégzik a feleségét, a gyerekeit.

A jegyzőkönyvek szerint két úriember beszélget egymással, önözik és magázzák egymást. Mi azonban tudjuk, hogy a vádlott a padlóhoz szegezett széken ül, szemébe ezerwattos reflektor világít, valószínűleg már beadták a Dél-Amerikában honos fafajtából kivont, a KGB, a STASI, az ÁVO által is gyakran használt Mescalin nevű “gyógyszert”, amelytől valamiféle lázálomban élt, úgy érezte, hogy a börtön és a cella falai agyonnyomják, majd egyfajta közlési kényszerük alakult ki: mindent elmondtak, “kifecsegtek”, amit korábban veréssel, kínzással, éheztetéssel, pszichikai terrorral nem tudtak kicsikarni.

A szovjet hadifogságból végelgyengüléssel szabaduló Fodor Pál nagyon keményen védekezett, tagadta, hogy bármilyen törvény- és országellenes cselekedetet elkövetett volna. Kitartott amellett, hogy szabad emberként igenis felvethet olyan kérdéseket, hogy mi legyen Erdéllyel, hogyan lehet méltányosan, mindkét fél számára megnyugtatóan rendezni a magyar–román viszályt.

Az is kiderül, hogy a lakosságcserére vonatkozó térképek, számítások elkészítéséhez az ösztönzést az 1956-os magyar forradalom és nemzeti szabadságharc jelentette. Sajnos, még mindig nem sikerült rábukkannom a gyulafehérvári püspöki palotából elhurcolt, a megyéket és városokat, a megosztott altalajkincsek sokaságát, a lakosságcsere lehetséges útvonalát, pontos menetrendjét feltüntető térképre, holott a vallatások során erről részletesen beszélt Fodor Pál.

Az is egyértelműen kiderül, hogy a mértékadó konzervatív erdélyi magyar értelmiség az ötvenes években Márton Áron püspököt tekintette igazi szellemi vezérének. Az Erdélyi Református Egyházkerület egyik világi képviselője, dr. Dobai István nemzetközi jogász is hozzá fordult tanácsért, amikor az erdélyi magyarság jogsérelmeit összegező ENSZ-memorandum egy példányát elvitte hozzá.

A Fodor Pál és négy vádlott-társának peranyaga mintegy tízezer (!) oldal. Az ujjlenyomattól kezdve a Duna-deltai norma teljesítéséig, vagy nem teljesítésig, példás rendben megtalálható. Döbbenetesek a kihallgatási jegyzőkönyvek és tanúkihallgatások.

Újra kell írni az 1950-es, 1960-as évek Romániájának egész történetét! Az eddig megjelent visszaemlékezések, vallomások jelentős része amolyan nyári mese, lírai futam, írói ujjgyakorlat. Igaza van Szőcs Istvánnak, aki a Helikon című kolozsvári irodalmi folyóirat idei, május 25-i számában (10. szám) azt írja: “… az olvasók nem szeretik az olyan cselekedetek valóságosságának megírását, amiből tudva vagy sejtve, szemrehányást érezhetnek ki: te miért nem így cselekedtél? Illetve, ha nem is éppen ezt, mert túl »durva«, és »több szempontból is elfogadhatatlan«: te miért nem tiszteled legalább jobban azokat, akik mertek cselekedni?”

Igen, a valóság egyedi és megismételhetetlen. Akár dehonesztáló is lehet. És bizony fejek is hullanak, és eszményképekről derül ki, hogy együttműködtek a politikai rendőrséggel!

Fodor Pál és társai perének a legdrámaibb s ugyanakkor legmellbeverőbb és minden korokhoz szóló tanulsága: a kádári diktatúra ismét elárulta az erdélyi magyarságot, szemrebbenés nélkül odadobta az egyre vérszomjasabb román nacionál-kommunista kurzusnak.

Fodor Pál és társai ellen a Kolozsvári Katonai Bíróság, a hírhedt 1958. február 26-i látogatás másnapján, 1958. február 27-én hozta a példát statuáló, rendkívül szigorú ítéleteket. Addig a politikai perekben legfennebb 7-8 évi ítéleteket hoztak, Kádár János dicstelen árulását követően az erdélyi magyarok ellen egyre-másra mondják ki a halálos, életfogytiglani ítéleteket. A magyar értelmiségi elitet valósággal lefejezték! Innen már egyenes út vezetett a Bolyai Tudományegyetem, az önálló magyar iskola- és intézményhálózat felszámolásához. Az eddigi magyar–román kormányfői találkozók mérlege katasztrofális: árulás árulást követ. A Balkán Machiavellijének tartott kaméleon Gheorghe Gherghiu-Dej és diktatórikus rendszere gondoskodott arról, hogy a letartóztatottak, elítéltek, meghurcoltak, bebörtönzöttek és kivégzettek hozzátartozói hetedíziglen megszenvedjék azt, hogy valamelyik családtagjuk fel merte emelni a fejét, kimondta az erdélyi magyarságot leginkább foglalkoztató gondokat.

Így válnak az 1950-es, 1960-as évek a romániai magyarság számára az egyik legdrámaibb cenzúrává: akkor roppant meg végérvényesen a Trianon óta folyamatosan jelen levő konok ellenállás a román hatalom különböző praktikái ellen. Azt követően már csak elszigetelt utóvédharcokra került sor, s megindult a végzetes népességfogyás és kivándorlás, amely sok esetben már csak eszmei próbálkozássá minősíti az 1956-os magyar nemzeti szabadságharc idején – alig 12 nap alatt – gombamód szaporodó szervezkedési kísérleteket, ellenállási próbálkozásokat.

Nincs más választás: a tényeket hitelesen kell az olvasó elé tárni, hátha újra bekövetkezik a katarzis erejű, Európának egykor leckét nyújtó erdélyi magyar, alulról jövő polgári önszerveződés.

Román Népköztársaság

Belügyminisztérium

Az állambiztonság (a Szekuritáté) központi igazgatósága

Kolozsvári Katonai Törvényszék levéltár

Ügyiratszám: P(enal) 108

I. kötet, 19. oldaltól 21. túloldalig

 

KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

1957. július 8., Bukarest

A kihallgatás 10 óra 20 perckor kezdődött, és véget ért 20 óra 30 perckor

Én, Tănase Vasile hadnagy, nyomozóként kihallgattam: Neve: Fodor Pál (Pavel) letartóztatottat, születésének időpontja 1903. év, június hó, 29. nap, születési helye: Budapest, állampolgársága román, nemzetisége magyar, politikai hovatartozása: nincs bekapcsolódva, végzettsége: budapesti Műegyetem 1920–1928, foglalkozása: építészmérnök, utolsó munkahelye: csíkszeredai vasútállomás, 7. vonal [karbantartó egység – T. Z.], mérnök, utolsó lakhelye: Csíkszereda, Somlyó utca 114. szám, családi helyzete: nős, Annamária, 59 éves, Németországban született, háztartásbeli, ugyanazon a lakcímen lakik. Két gyereke van: Imre (Emeric) és Pál (Pavel), 22 évesek, mindketten a bukaresti Műegyetem hallgatói, lakhelyük: a Ştefan Furtună utca, 140. szám alatti diákkollégium.

Társadalmi származása: kulák, apja Antal (Anton), volt közjegyző elhunyt.

Anyja: Mária (Irma) háztartásbeli. A szüleinek 40 hektár szántóföldjük volt, amit átadtak az államnak.

Politikai tevékenysége 1947-ig: 1940-ig a kisebbségi erdélyi Magyar Párt tagja, 1947 áprilisa–júliusa között a Szociáldemokrata Párt tagja.

[Aláírás: Fodor Pál]

20. oldal

Kormányzati kitüntetések, jutalmak: nem kapott.

Milyen hadseregben, szolgálatban rangfokozatban, tisztségben szolgált: 1929–1930 román hadsereg, 1939–1940 a műszaki egységeknél alhadnagy. Magyar hadsereg: 1941–1946.

Ha volt hadifogoly? 1945. május 10-től 1945 júliusáig amerikai hadifogságban, 1945 júliusától 1946 októberéig szovjet hadifogságban.

Ha volt külföldön, hol, mikor, mivel kapcsolatosan? Magyarországon, Németországban, Angliában 1920–1933 között, tanulmányúton.

Ha részt vett ellenforradalmi bandákban, szervezetekben? Nem vett részt.

Ha volt már elítélve, mikor, milyen okból, ki által, és milyen büntetést kapott? Nem ítélkeztek felette, nem volt elítélve.

Kérdés: A Román Népköztársaság népi demokratikus rendszere elleni ellenséges tevékenységéért tartóztatták le.

Beszéljen a tevékenységéről!

Válasz: 1955 nyarán, miután Márton Áron római katolikus püspököt kiengedték a börtönből, én a barátja még abból az időből, amikor gimnazista voltam, Gyulafehérváron voltam, hogy meglátogassam őt.

Ezen alkalommal beszélt a letartóztatásáról és a fogságáról, és más családi jellegű kérdésekről.

20. oldal

Azt követően 1956. januárjában újból meglátogattam Márton Áron püspököt, hogy megtárgyaljam vele Erdély kérdését, amely régóta foglalkoztatott engem.

Így kifejeztem az én álláspontomat: jó lenne, ha Erdélyt kétfelé osztanák, egyik része a Román, másik része a Magyar Népköztársasághoz tartozna.

Én elmondtam Márton Áron püspöknek ezt az én gondomat, mert azonkívül, hogy barátok voltunk, én úgy ismertem őt, akinek Erdély kérdésében ugyanolyan nacionalista, soviniszta meggyőződései voltak, mint nekem, tehát teljesen megbíztam benne.

Ezen látogatás alkalmával Márton Áron püspök előttem kijelentette a maga két véleményét ebben a kérdésben, éspedig: azt mondta, hogy Erdélyt nem kell felosztani, hanem független tartomány legyen úgy a Román, mint a Magyar Népköztársaság irányában, másodsorban abban a helyzetben, ha ez nem valósítható meg, akkor osszák kétfelé, úgy, ahogyan én kifejtettem a magam álláspontját.

A kihallgatást 14 óra 30 perctől egészen 17 óráig megszakítottuk.

Kérdés: A nyomozás azt kéri öntől, hogy pontosítsa: az 1956. januári látogatásakor miben állapodtak meg Márton Áron püspökkel az Erdélyre vonatkozó kérdésekben?

[20. oldal aláírása:] Fodor Pál

Válasz: Azon látogatáskor semmilyen, a vitatott kérdéssel kapcsolatos konkrét dologban nem egyeztünk meg. Csupán egy véleménycsere volt, amikor mindketten kifejeztük a magunk álláspontját.

Kérdés: Folytatásképpen mondja el: még mikor találkozott Márton Áronnal, a fentebb említett kérdésben miről tárgyaltak?

Válasz: 1956 őszén, abban az időszakban, amikor a Magyar Népköztársaságban az ellenforradalmi események zajlottak, ezen események hatása alatt elkészítettem Erdély felosztásának vázlatát, amelyen területileg körülhatároltam azokat a részeket, amelyek véleményem szerint a Román Népköztársasághoz és a Magyar Népköztársasághoz kellene tartozzanak, vagyis konkrétan papírra vetettem az én álláspontomat, amelyet 1956 januárjában Márton Áron püspök előtt kifejtettem.

Amikor a Magyar Népköztársaságban az ellenforradalmi események voltak, piszkozatban több vázlatot szerkesztettem, ebben a kérdésben végleges álláspontra jutottam, megszerkesztettem egy tustintával megírt végleges vázlatot, azzal a céllal, hogy elmenjek Márton Áron püspökhöz, hogy ezt a kérdést újból megtárgyaljam.

Így 1956. november elején ezzel néhány nap szabadságot kértem, a fent említett cél érdekében elutaztam Gyulafehérvárra.

Így megérkezve Gyulafehérvárra, Márton Áron püspöknek átadtam az általam készített vázlatot, válaszoltam a határvonalakra és lerögzített határpontokra vonatkozó kérdésekre, még egyszer elmagyaráztam, hogyan képzeltem el Erdély kérdésének lehetséges megoldását.

Folytatásként beszéltem neki a Magyar Népköztársaságban lezajlott eseményekről, a különböző személyektől általam hallottakról, és kifejtettem álláspontomat, hogy talán most van lehetőség ennek a kérdésnek a megoldására. [Kiemelés – T. Z.]

Márton Áron azt válaszolta nekem, hogy egyelőre semmit nem lehet tenni, vagyis nem lehet semmilyen akciót kezdeményezni, mert a belföldi és külföldi feltételek ezt nem teszik lehetővé.

Arra kértem, hogy az általam összeállított vázlatot őrizze meg, mert amikor esetleg előadódik egy lehetőség ennek a kérdésnek a megoldására, ismerjék az én álláspontomat, és használják fel ezt a vázlatot.

Kérdés: Még milyen más személyekkel beszélt erről a kérdésről?

Válasz: Erről a kérdésről még a következő személyekkel beszéltem: Mikó László (Ladislau) volt földbirtokos, lakhelye: Marosvásárhely (Tg-Mureş), Mihai Viteazul utca 46. szám, Hajdu Béla (Leander), Szőcs Ignác (Ignaţie, Izidor), mindketten Ferenc-rendi szerzetesek, mindketten a ferencesek esztelneki (Estelnic) kolostorából, és Szőcs Bálint – jelenlegi neve Szentmártoni Odorik (Odoric) – a Ferenc-rendiek máriaradnai kolostorában, mindannyian gimnáziumi iskolatársaim voltak.

A fentebb említett személyek mindenikének kifejtettem a magam álláspontját azzal a pontosítással, hogy erről a kérdésről Márton Áron püspöknek is beszéltem.

Miután elolvastam szóról szóra a jelen kihallgatási jegyzőkönyvet, és megállapítottam, hogy az teljes mértékben megfelel az általam elmondottnak, azt fenntartom és aláírom.

A Szekuritáté nyomozója:

Tănase Vasile hadnagy

Aláírás

P. H. (Pecsét helye)

Kihallgatott:

Fodor Pál

22. oldaltól – 24. túloldalig:

 

KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Fodor Pál (Pavel), 1903. június 29-én Budapesten, a Magyar Népköztársaságban született, Antal (Anton) és Mária (Maria) fia, mérnök, utolsó lakhelye: Csíkszereda (Miercurea-Ciuc), Somlyó utca 114. szám.

1957. július 10.

Helység: Bukarest

A kihallgatás 9 óra 10 perckor kezdődött, és véget ért 14 óra 30 perckor

Kérdés: Bemutatunk egy dokumentumot, amelyet a házkutatás során találtunk. A nyomozónak mondja el: mi ez a dokumentum?

Válasz: A nyomozás nekem bemutatott dokumentuma Erdély 1:2500000-es léptékű térképét ábrázolja, én rajzoltam pauszpapírra egy magyar térkép nyomán.

A keleti vonal a Románia és Magyarország közötti régi, első világháború előtti határvonalat ábrázolja.

A pontozott vonal az 1917–1918. évi bukaresti békével a két állam között rögzített körülbelüli határvonalat szemlélteti. A nyugati vonal a versailles-i békével megállapított mai határvonalat jelenti.

A középső vonal teljesen felosztja a területet két egyenlő részre.

Az északi sarok a területkülönbség, amit a keleti részhez kell csatolni, és el kell venni a nyugati résztől, hogy két egyenlő nagyságú terület legyen.

A térképre írt számok négyzetkilométerben tükrözik a területet.

Kérdés: Mikor és hol készítette az önnek bemutatott térképet?

Válasz: A nekem bemutatott térképet 1956 októberében készítettem, a csíkszeredai Somlyó utca 114. szám alatti lakásomban.

Kérdés: Ki segítette a térkép elkészítésében?

Válasz: Ezt a térképet egyedül készítettem el, senki sem segített.

Kérdés: Még ki tud ennek a térképnek a meglétéről?

Válasz: E térkép létezéséről tud a feleségem, Annamária, Márton Áron püspök. A feleségem látta, amikor az eredeti térkép elkészítésén dolgoztam, amelyet elvittem Gyulafehérvárra, Márton Áron püspöknek.

Megkérdezte, mit csinálok én, amire azt válaszoltam neki, hogy Erdélyről egy térképet készítek, amelyet el akarok vinni Márton Áron püspöknek. A feleségem figyelmeztetett, hogy ne foglalkozzam ilyen dolgokkal, s ne menjek Márton Áron püspökhöz, mert ez számunkra veszedelmes, és kellemetlenségünk lehet belőle.

Én idegesen válaszoltam, hogy hagyjon békén, mivel én elhatároztam, hogy elkészítem a térképet, és elviszem a püspöknek, különben nem tartozik rá ez a dolog.

Márton Áron püspök tud a térkép létezéséről, mivel neki átadtam az eredetit.

Kérdés: A feleségén és Márton Áron püspökön kívül ki tud még ennek a térképnek a meglétéről?

Válasz: A feleségemen és Márton Áron püspökön kívül senki nem tud a térkép elkészüléséről.

Senkinek sem mutattam meg ezt a térképet, és senkinek sem beszéltem a létezéséről.

Kérdés: Az előbb kijelentette, hogy a térkép eredetijét, amelyet önnek bemutattunk, átadta Márton Áron püspöknek a gyulafehérvári utazása során.

Mondja el a nyomozásnak: hogyan nézett ki az eredeti térkép, miben különbözik attól, amit önnek bemutattunk?

Válasz: Az eredeti térképet, amelyet átadtam Márton Áron püspöknek, ugyancsak egy ív pauszpapírra rajzoltam, ugyanolyan méretben.

A határvonalakat fekete tussal jelöltem meg. A megyehatárokat – a régi területi felosztás alapján – pontozott vonallal, a jelentősebb városokat fekete ponttal jelöltem.

A folyókat kék és piros tintával, a nyugati részen a megyéket is berajzoltam, amelyek megfelelnének egy esetleges lakosságcseréhez, egyik vagy másik oldalról is.

Éspedig: a magyar lakosság a keleti részből átköltözne a nyugati részbe, a román lakosság a nyugati részből megfelelő módon átmenne a keleti részre.

Alul három sorban hozzávetőlegesen kiszámítottam, körülbelül mennyi időbe telne, hány vasúti szerelvényre lenne szükség egy és egynegyed millió lakos egyik helyről a másikra való szállításához.

Ez alá a számítás alá magyarul odaírtam: Csíksomlyó, 1956. október 11., és aláírtam.

Az 1956. október 11-ei időpont nem a térkép elkészítésének dátuma volt, hanem szimbolikus időpont, a fogságból való hazatérésem tizedik évfordulóját jelentette.

A térkép belsejébe az egyik részre is, a másikra is ráírtam az 51500 km2-es számot, és egy-egy nyilat rajzoltam, amely jelezte, melyik rész megy a nyugati, melyik a keleti területhez.

Kérdés: Az említett két térképen kívül – amelyekről fentebb beszélt – még milyen hasonló jellegű térképet készített?

Válasz: A két, fentebb említett térképen kívül piszkozatban még készítettem egy térképet, amely Erdély területét ábrázolta, az 1940. évi bécsi döntés után.

Kijelentem, hogy többször próbálkoztam, hogy megfelelő megosztást találjak [Erdély kérdésében – T. Z.], és megállapítottam, hogy véleményem szerint a bécsi döntés nem jelentett jó elosztást, s ezért úgy találtam, hogy megfelelőbb az, amit én készítettem, és az, amit átadtam Márton Áron püspöknek.

Ezeknek a térképeknek az elkészítésénél figyelembe vettem az altalaj kincseit, az erdélyi ipari központokat, olyan értelemben, hogy ezen kincsek és ipari központok egy része az egyik országhoz, véleményem szerint Magyarországhoz, tartozzon.

Kérdés: Mi késztette önt arra, hogy ilyen akciókat kezdeményezzen?

Válasz: Ahogyan az előző kihallgatási jegyzőkönyvben nyilatkoztam, én ezeket az akciókat akkor kezdeményeztem, amikor a Magyar Népköztársaságban az ellenforradalmi események zajlottak, amikor ezen események hatására azt reméltem, hogy a Magyar Népköztársaságban a kommunista rendszert megváltoztatják, és hatalomra kerül a tőkés rendszer, amely felveti Erdély kérdését is, így ilyen értelemben mi is tegyünk javaslatokat.

Én gondoltam arra az eshetőségre is, hogy a magyarországi ellenforradalmi mozgalom átfogja Erdélyt is, így az engem régóta foglalkoztató kérdés megoldódhat. [Kiemelések – T. Z.]

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az én nacionalista, soviniszta, revizionista felfogásom a régi rendszerben és a pártok körében kapott nevelésnek tudható be.

Így az első világháború idején a csíkszeredai római katolikus gimnáziumban tanultam, nacionalista, soviniszta és revizionista szellemben neveltek.

Hasonlóan a gimnázium elvégzése után a kisebbségi Magyar Pártban, majd az Erdélyi Pártban – ahol tagként tevékenykedtem – és a kolozsvári Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületben – amelynek Csík megyei küldötte voltam –, ezen pártok és egyesületek vezetőségéből több személlyel volt kapcsolatom, például Adorján Imrével (Emeric), a Magyar Párt volt Csík megyei titkárával, Pál Gáborral, a Magyar Párt országgyűlési képviselőjével, Szász Pállal, a kolozsvári Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnökével, a börtönben elhunyt földbirtokossal, Mikó Lászlóval (Ladislau), az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület marosvásárhelyi küldöttével, majd a megye főispánjával, földbirtokossal és másokkal, akiknek hasonlóan nacionalista, revizionista felfogásuk volt, s ezért tevékenykedtek.

Miután szóról szóra elolvastam (“am cetit”) a jelen kihallgatási jegyzőkönyvet, és megállapítottam, hogy az teljes mértékben megfelel az általam elmondottaknak, azt fenntartom és aláírom.

A Szekuritáté nyomozója:

Vasile Tănase hadnagy aláírása

P. H. (Pecsét helye)

Fodor Pál

25–28. lap

 

KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Vádlott Fodor Pál, született 1903. június 29-én Budapesten, a Magyar Népköztársaságban, Antal (Anton) és Mária (Maria) fia, mérnök, utolsó lakhelye: Csíkszeredán, Somlyó utca 114. szám.

1957. július 12.

Helység: Bukarest

A kihallgatás 8 óra 5 perckor kezdődött, és véget ért 19 órakor

Kérdés: Az előző kihallgatási jegyzőkönyvben kijelentette, hogy elkészítette Erdély térképét, amelyet átadott Márton Áron püspöknek.

A nyomozó hatóságnak mondja el, hogyan jutott el a kapcsolatok ilyen fokára Márton Áronnal?

Válasz: Márton Áron püspököt még gyerekkorából ismerem. Együtt jártunk a csíkszeredai katolikus gimnáziumba.

Már akkor s a következő években megállapíthattam, hogy neki is ugyanolyan nacionalista, soviniszta, revizionista nézetei vannak, mint nekem.

1944. augusztus 23-a után, éspedig 1946-ban elmentem Gyulafehérvárra, és meglátogattam Márton Áron püspököt, néhány héttel azután, hogy visszatértem a hadifogságból.

Valójában dr. Szász Pálhoz, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnökéhez mentem, akinek Gyulafehérvár közelében volt földbirtoka, s akivel az Egyesület csíki szervezetének újraszervezési lehetőségeiről beszélgettünk, hogy legyen olyan, amilyen 1940 előtt volt.

Az ő felhívására mentem el Gyulafehérvárra, ahol találkoztam Márton Áronnal. Ezen alkalommal a mi személyes és családi helyzetünkkel kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk.

Azután 1949 nyaráig nem találkoztunk, semmilyen kapcsolatom nem volt Márton Áronnal, ekkor a csíkszeredai búcsú alkalmával a püspök részvételével egy egyházi rendezvényt tartottak.

Azon a napon, amikor a szolgálatból hazajöttem Csíkszeredába, Márton Áron püspök egy közeli faluban volt.

Megtudván ezt a dolgot, én is elmentem abba a községbe, a püspökkel és más katolikus papokkal együtt ebédeltünk. Ekkor is csak családi és személyes dolgokról beszélgettünk.

Rövid idő múlva hallottam, hogy Márton Áron püspököt letartóztatták, hogy megszervezte a rendszerellenes provokatív egyházi rendezvényt.

1955 folyamán, megtudván, hogy Márton Áron püspököt kiengedték a börtönből, elmentem Gyulafehérvárra, hogy ebből az alkalomból üdvözöljem.

Többek között azt mondta, hogy letartóztatásának egyik oka az volt, hogy nyilvános találkozón felvetette Erdély kérdését, olyan értelemben, hogy át kell adni Magyarországnak.

Hasonlóan beszélt nekem a börtönbeli életéről, arról a tényről, hogy az egyik börtönben találkozott Szász Pállal, aki később meghalt.

Tehát ezen alkalommal nem tárgyaltunk bővebben Erdély kérdéséről, én rájöttem, hogy Márton Áron továbbra is magyar sovén-nacionalista, revizionista maradt, s ugyanolyan felfogása van, mint nekem.

1956. január folyamán nyugtalanított ez a kérdés, s tudván, hogy Márton Áront is foglalkoztatja Erdély helyzete, elmentem Gyulafehérvárra.

Ahogyan már kijelentettem, ezen alkalommal megmagyaráztam Márton Áron püspöknek, hogy mi az én álláspontom, vagyis hogyan látom lehetségesnek Erdély Románia és Magyarország közötti felosztásával a kérdés megoldását. A felosztásnál vegyék figyelembe, hogy abban a részben, amely Magyarországhoz kerül, legyenek altalajkincsek és ipari központok.

Márton Áron azt mondta, hogy vannak más lehetőségek is, éspedig egy független Erdély vagy Magyarország “évezredes határvonalához” való visszatérés.

Én fenntartottam a magam álláspontját, s ezzel a beszélgetés véget ért.

Újból hazatérve én elhatároztam, hogy papírra vetem a magam álláspontját, vagyis elkészítem Erdély térképét, amelyen pontosan feltüntetem, hogyan látom lehetségesnek a felosztást.

Egyik napról a másikra halogattam a térkép elkészítését, egészen addig, amíg a magyarországi ellenforradalmi események ösztönzést (“imbold”) jelentettek ilyen vonatkozásban, azt remélvén, hogy új politikai rendszer következik, éspedig a tőkés rendszer, amikor újból felvetődik Erdély kérdése.

Így ezeknek az eseményeknek a hatására 1956 októbere–novembere folyamán elkészítettem a két térképet piszkozatban, s aztán a harmadikat eredetiben, külön szabadságot kértem a munkahelyemen, s elutaztam Gyulafehérvárra, s átadtam az eredeti térképet Márton Áronnak.

Kérdés: Mi késztette arra, hogy ebben a kérdésben Márton Áronhoz forduljon?

Válasz: Engem az késztetett arra, hogy Márton Áron püspökhöz forduljak ezzel a kérdéssel, hogy tudtam a püspökről: évekkel korábban már foglalkozott ezzel a kérdéssel, éspedig nyilvánosan kijelentette, hogy Erdély Magyarországhoz kell tartozzon.

Én azzal a céllal fordultam hozzá, hogy véglegesen tisztázzuk ezt a kérdést.

Kérdés: Milyen módon próbálta tisztázni ezt a kérdést Márton Áronnal?

Válasz: Ahogy már kijelentettem, az első látogatáson, amikor a börtönből 1955 folyamán történt szabadulása után felkerestem Márton Áron püspököt, megtudtam, hogy az egyik ok, amiért letartóztatták, az volt, hogy nyilvánosan kijelentette: Erdély Magyarországhoz kell tartozzon.

Mivel engem is foglalkoztatott ez a kérdés, elmentem Gyulafehérvárra, hogy ilyen értelemben ismerjem meg az ő álláspontját, és beszéljek a magaméról is. Így tisztázni akartam, melyek a közös álláspontok, s miben különbözik a véleményünk ebben a kérdésben.

Kérdés: Miért akarta, hogy Márton Áron püspök megismerje Erdély kérdésében az ön álláspontját, és ön is megismerje az övét?

Válasz: A következő okokból akartam, hogy Márton Áron püspök megismerje az én álláspontomat, én pedig az övét:

Én tudtam, hogy Márton Áron püspök nyilvánosan felvetette Erdély kérdését, és őt különösképpen foglalkoztatja.

Tudtam, hogy Márton Áron püspöknek, mint magyarnak, nacionalista, soviniszta, revizionista az álláspontja, felfogása. Jómagam és azok a személyek, akikkel beszéltem erről a kérdésről (a személyek nevét felsoroltam az 1957. július 8-i kihallgatási jegyzőkönyvben), Márton Áron püspököt úgy tartottuk számon, mint a vezérünket, az erdélyi magyar reakciósok vezérét, akit Erdély kérdésében a Román Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti határvonal revíziója foglalkoztat.

Úgy én, mint az előbb említett személyek, kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy Márton Áron püspök tisztségénél fogva jobban tudja, hogyan kell ezt a kérdést megoldani, a Román vagy a Magyar Népköztársaság rendszerének esetleges megváltoztatása esetén, amikor újból felvetődnék Erdély kérdése, hamarabb tud kapcsolatba lépni különböző reakciós személyekkel és csoportosulásokkal.

Kérdés: Fentebb kijelentette, hogy úgy ön, mint az előbb említett személyek, úgy gondolták, hogy Márton Áron jobban ismeri, hogyan lehet Erdély kérdését megoldani.

A nyomozó hatóság azt kéri, hogy ismertesse: még milyen beszélgetéseket folytatott Márton Áronnal arról, hogyan kell ezt a kérdést megoldani?

Válasz: Annak módozatáról, hogy hogyan kell ezt a kérdést megoldani, Márton Áronnal semmilyen beszélgetést nem folytattam.

Kérdés: Nem felel meg a valóságnak az, amit állít, mert az előző válaszában említette, hogy beszélgettek Márton Áronnal arról: mit kell tenni az ön által követett célok eléréséért. Miért tagadja az igazságot?

Válasz: Én nem tagadom az igazságot. Én egyáltalán semmit nem tárgyaltam Márton Áron püspökkel annak módozatáról, hogyan kell ezt a tervet megvalósítani. Minden az elméleti jellegű beszélgetésre szorítkozott.

Miután szóról szóra elolvastam a jelen jegyzőkönyvet, és megállapítottam, hogy az teljes mértékben megfelel az általam kijelentetteknek, fenntartom és aláírom.

A Szekuritáté nyomozója:

Vasile Tănase

Aláírás

P. H. (Pecsét helye)

Fodor Pál

 

KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Vádlott Fodor Pál (Pavel), 1903. június 29-én Budapesten született, a Magyar Népköztársaságban, Antal (Anton) és Mária (Maria) fia, mérnök, utolsó lakhelye: Csíkszeredán, Somlyó utca 114. szám alatt.

1957. július 13.

Helység: Bukarest

A kihallgatás 9 óra 55 perckor kezdődött, és véget ért 13 órakor

Kérdés: A nyomozó hatóság még egyszer kéri, hogy pontosítsa, 1956 januárjában miért látogatta meg Márton Áron püspököt?

Válasz: Azért látogattam meg 1956 januárjában Márton Áron püspököt Gyulafehérváron, hogy együtt megtárgyaljuk Erdély kérdését, vagyis ismertessem az én álláspontomat arról: hogyan kell Erdélyt a Román és Magyar Népköztársaság között felosztani.

Hasonlóan meg akartam ismerni Márton Áron püspök ilyen vonatkozású álláspontját, hogy megállapíthassam: ugyanolyan véleményen van, mint én.

Kérdés: Mielőtt elment volna Márton Áron püspökhöz, más személyekkel beszélt erről a kérdésről, vagyis Erdély felosztásáról?

Válasz: Jó pár évvel ezelőtt, miután visszatértem a hadifogságból, Pál Gáborral (Gavril), a 74 éves, Csíkszeredán, Somlyó utca 120. szám alatt lakó kulák unokatestvéremmel, a horthysta (“hortist”) rendszer volt tisztjével, a kisebbségi Magyar Párt képviselőjével beszéltem erről a kérdésről, vagyis Erdély területének felosztásáról.

Az unokatestvérem – akárcsak én – ellenséges állásponton van a Román Népköztársaság jelenlegi rendszerével szemben, tehát ilyen jellegű beszélgetéseket folytattunk.

A Márton Áron püspöknél tett első és második látogatásom között – miután kiszabadult a börtönből – senkivel sem beszéltem Erdély felosztásának kérdéséről.

Kérdés: Kikkel beszélt a Márton Áron püspöknél tett látogatás céljairól?

Válasz: Arról a szándékomról, hogy meglátogatom Márton Áron püspököt, a csíkszeredai római katolikus lelkésszel, Antal Józseffel beszéltem, akit megkérdeztem: nincs valami küldenivalója Márton Áron püspöknek? Ő átadott két vallási könyvet, hogy adjam át a püspökségen.

Arról, hogy meg fogom látogatni a püspököt, nem beszéltem senkivel.

Kérdés: Mi késztette arra, hogy meglátogassa Márton Áron püspököt?

Válasz: Az első látogatás alkalmával, miután Márton Áron püspök kiszabadult a börtönből, tőle megtudtam, hogy sok évvel korábban foglalkozott Erdély kérdésével, úgy, ahogyan az előző kihallgatási jegyzőkönyvekben kijelentettem. Ezekkel a kérdésekkel én is foglalkoztam korábban, olyan értelemben, hogy a magyar sovén nacionalisták szemszögéből – akikhez feltétlenül tartozom – emésztett Erdély területének kérdése.

A Márton Áron püspöknél tett első látogatásom után sokat gondolkoztam, különböző feltevéseket vetettem fel, hogyan lehetne ezt a kérdést megoldani, s eljutottam Erdély kétfelé osztásának álláspontjáig.

Ettől a helyzettől kényszerítve elhatároztam, hogy elmegyek Gyulafehérvárra, hogy elmondjam Márton Áron püspöknek, hogy milyen megoldásra jutottam, amely véleményem szerint mindkét fél számára elfogadható.

Kérdés: Ha Erdélynek ez a kérdése régóta emészti – ahogyan ön kijelentette, miért nem beszélte meg mindezt Márton Áron püspökkel már az első látogatáskor, miért volt szükség egy másik látogatásra?

Válasz: Való igaz, hogy Erdélynek ez a kérdése régóta emészt, de addig az időpontig, amíg először meglátogattam, semmilyen megoldást nem találtam.

Így az első nála tett látogatáskor nem tárgyaltam vele erről a kérdésről, és ezen okból kifolyólag nem találtam semmilyen megoldást.

Amiután elmentem a püspöktől, intenzívebben gondoltam erre a kérdésre, s arra a következtetésre jutottam, amelyről korábban már beszéltem, s mindez arra késztetett, hogy meglátogassam Márton Áron püspököt, hogy megismerjem ilyen értelmű álláspontját.

Miután szóról szóra elolvastam a jelen jegyzőkönyvet, megállapítottam, hogy az teljesen megfelel az általam elmondottaknak, fenntartom és aláírom azt.

A Szekuritáté nyomozója:

Vasile Tănase hadnagy

Fodor Pál aláírása

 

KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Fodor Pál (Pavel), 1903. június 29-én született Budapesten, a Magyar Népköztársaságban, Antal (Anton) és Mária (Maria) fia, mérnök, utolsó lakhelye: Csíkszeredán, Somlyó utca 114. szám alatt.

1957. július 15.

Helység: Bukarest

A kihallgatás 8 óra 45 perckor kezdődött, és végetért 20 óra 15 perckor

Kérdés: Az előző kihallgatási jegyzőkönyv folytatásaként nyilatkozzon konkrétan a nyomozó hatóságoknak: miről beszéltek Márton Áronnal az 1956. január hónapi látogatása során?

Válasz: Reggel megérkezvén Gyulafehérvárra, két vagy három órát vártam, amíg bevezettek a püspökhöz. Megérkezvén hozzá, 10–15 percig arról beszéltem, hogy mikor voltam legelőször nála, ismét Erdély kérdésével kezdtem foglalkozni, otthon, egyedül, s azt hiszem, találtam egy megoldást. Megkértem, biztosítson lehetőséget, hogy hosszabb ideig, részletesen kifejthessem, amit mondani akarok.

Ő azt mondta, hogy egyelőre másokkal kell foglalkoznia, de ebéd után, ha maradok, sétálhatunk együtt, s akkor beszélgethetünk.

Ebéd után a püspöki palota körül elindultunk sétálni, elmondtam neki, hogy arra a következtetésre jutottam, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha két egyenlő részre osztanák Erdélyt, vagyis egészében ne legyen sem Romániáé, sem Magyarországé, harmadik állam se legyen a meglévő kettő mellett.

Kifejtettem az okokat, éspedig hogy ne károsodjon sem a román, sem a magyar állam, a legmegfelelőbb dolog az általam javasolt.

Hasonlóan azt mondtam, hogy a természeti kincseket is hasonlóan, egyenlő módon osszák fel, a határvonal a hegyoldalakon haladjon (természetes határ, ne nagyon vágjon át völgyeket, közlekedési útvonalakat, és nagyjából egyenlő távolságra legyen mindkét fővárostól).

Márton Áron püspök azt mondta, hogy még más lehetőségek is vannak ennek a kérdésnek a megoldására, de pontosan nem nevezte meg, hogy melyek ezek.

Ezt követően más, a római katolikus székesegyház megjavításával kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk, az első világháború ideji életéről és a többi.

Este megkérdeztem Márton Áron püspököt, hogy van-e valamilyen térképe, földrajzi atlasza, hogy megmutassam a felosztás módozatát.

Miután kereste a fiókjában, azt mondta nekem, hogy nincs semmilyen térképe.

Kérdés: A fentebb említetteken kívül még miről beszéltek Erdély kérdésében Márton Áron püspökkel?

Válasz: A fentebb említetteken kívül Erdély kérdésében egyébről nem beszéltünk Márton Áron püspökkel.

Kérdés: A nyomozó hatóság mégis azt kéri, pontosítsa: az Erdély kérdésében folytatott beszélgetések nyomán mi volt Márton Áron püspök álláspontja?

Válasz: Márton Áron azon a véleményen volt, hogy ezt a kérdést háromféleképpen lehet megoldani, éspedig:

1. Erdély teljes egészében legyen Magyarországé, ahogyan az első világháború előtt is volt.

2. Erdély Románia és Magyarország között önálló állam legyen.

3. Erdélyt Románia és Magyarország között osszák fel két egyenlő részre. Ő nem pontosította, hogyan történjen ez a felosztás.

Kérdés: Egyik előző vallomásában azt nyilatkozta, hogy Márton Áron nem pontosította, melyek lennének az erdélyi kérdés megoldásának lehetőségei, most pedig az előbbi válaszában azt állította, hogy Márton Áron azt mondta önnek, hogy e kérdés megoldásának három lehetősége van. Mivel magyarázza ezt az ellentmondást, mi az igazság?

Válasz: Az igazság a fentebbi válasz, vagyis három megoldási lehetőség van.

Az ellentmondás a két válasz között az első válasz helytelen megfogalmazásában jelentkezik: én azon szavakon “nem pontosította, melyek lennének azok”, azt értettem, hogy nem jelölte meg, melyik megoldást tartja megfelelőnek.

A kihallgatást 14 óra 30 perctől 17 óra 15 percig félbeszakítottuk.

Kérdés: Mi volt Márton Áron püspök álláspontja azzal kapcsolatosan, ahogyan ön megfelelőnek tartotta Erdély kérdésének megoldását?

Válasz: Márton Áron püspök nem fejtette ki a maga véleményét azzal kapcsolatosan, amit én elmondtam, hanem ezt is az erdélyi kérdés egyik megoldási lehetőségének tartotta, vagyis a harmadik csoportba sorolta – úgy, ahogyan az előbb kijelentettem.

Kérdés: Mit beszéltek Márton Áron püspökkel arról, hogyan kell a gyakorlatban ezt a kérdést megoldani?

Válasz: A gyakorlati megvalósításáról Márton Áron püspökkel egyáltalán semmit sem beszéltünk.

Kérdés: Hogyan képzelte megoldhatónak ezt a kérdést, és mi lett volna Márton Áron püspök szerepe ebben az akcióban?

Válasz: Én nem láttam megoldhatónak ezt a kérdést semmilyen formában. Nem is gondoltam egyik vagy másik személy szerepére ennek a kérdésnek a megoldásában.

Nem volt szó akcióról vagy arról, hogy ebben Márton Áron püspöknek szerepet kellene játszania.

Kérdés: Egyik előző kihallgatási jegyzőkönyvben kijelentette, hogy úgy ön, mint más személyek, akikkel szóba állt, Márton Áron püspököt az erdélyi magyar soviniszták és nacionalisták vezetőjének tartották, és ő tisztségével fogva a legmegfelelőbb, hogy felvegye a kapcsolatot a különböző reakciós csoportosulásokkal, amelyek felvetették volna Erdély kérdését, az előző válaszában kijelentette, hogy nem gondoltak ennek a kérdésnek a megoldási lehetőségeire, s arra sem, hogy mi lett volna Márton Áron püspök szerepe.

Mivel magyarázza ezt az ellentmondást és mi az igazság?

Válasz: Való igaz, hogy én attól az időponttól, amikor visszatértem a hadifogságból, 1946 folyamán, Márton Áron püspököt magyar sovén nacionalistának tartottam, mert ebben a szellemben nevelték, ugyanabban a római katolikus iskolában, ahol én is tanultam. Ez volt az én véleményem, bár a börtönből való kiszabadulásáig semmit sem beszéltem vele ilyen értelemben.

Miután kiengedték a börtönből, beszélt az ő letartóztatásának okairól, ez megerősítette bennem a meggyőződést, hogy ő továbbra is magyar nacionalista, soviniszta, revizionista maradt.

Az a tény, 1949-ben a csíkszeredai búcsú alkalmával vallási tüntetést szerveztek, amelyen részt vett Márton Áron püspök is, a demonstrációnak államellenes jellege volt (a következő években a hatóságok be is tiltották annak a búcsúnak a megszervezését), valamint az, hogy letartóztatták és elítélték, megerősítette bennem azt a meggyőződést, hogy a Román Népköztársaság népi demokratikus rendszerének ellensége.

A fentebb nyilatkozottak alapján, ismervén, hogy Márton Áron püspök nem foglalkozott Erdély kérdésével, azt hittem, hogy jelenleg is érdekli ez az ügy.

Így ismerve Márton Áron püspök nacionalista, soviniszta, revizionista meggyőződését, és a Román Népköztársaság rendszerével szembeni ellenséges magatartását, úgy értékeltem, hogy tisztségénél fogva ő a legmegfelelőbb, hogy foglalkozzon az erdélyi nacionalista, soviniszta, revizionista elemek vezetésével, hogy útmutatást adjon: mit kell tenni akkor, ha esetleg a Román Népköztársaság népi demokratikus rendszere megváltozna, úgy gondoltam, hogy ő a legalkalmasabb, hogy cselekedjen Erdély kérdésének a megoldásában, kapcsolatba lépve azokkal a különböző személyekkel, csoportosulásokkal, amelyek ezt a kérdést felvetik.

A második gyulafehérvári látogatás alkalmával, miután ismertettem az én álláspontomat Erdély kérdésének megoldásában, ő elmondta azt a három lehetőséget, amelyekről az előbb szóltam, én szóban azt mondtam neki, hogy abban az esetben, ha megváltozna a Román Népköztársaság szocialista rendszere, ő lenne a legalkalmasabb, hogy cselekedjen Erdély kérdésében, vagyis mondja meg, hogyan kell ezt a gondot megoldani, minket pedig (az erdélyi magyar nacionalistákat) vezessen, és jelezze, mit kell tennünk.

Igaz, hogy előző vallomásomban elhallgattam az igazságot, mondván, hogy semmilyen formában nem gondoltam a kérdés megoldására, sem arra, hogy milyen szerepe legyen Márton Áron püspöknek.

Abban a válaszban a félelemtől hazudtam, hogy ne nehezítsem meg a saját és Márton Áron püspök helyzetét.

Az igazság az, hogy gondoltam rá, és meg is mondtam Márton Áron püspöknek, hogy ő kell legyen a mi vezetőnk, és mondja meg nekünk, mit kell tennünk, amikor eljön az idő, hogy akcióba lépjünk, vagyis megváltozna a Román Népköztársaságban a rendszer.

Miután szóról szóra elolvastam a jelen kihallgatási jegyzőkönyvet, megállapítottam, hogy az teljesen megfelel az általam elmondottaknak, azt fenntartom és aláírom.

A Szekuritáté nyomozója:

Vasil Tănase hadnagy

P. H. (Pecsét helye)

Fodor Pál

 

KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Vádlott Fodor Pál (Pavel), 1903. június 29-én Budapesten született, a Magyar Népköztársaságban, Antal (Anton) és Mária (Maria) fia, utolsó lakhelye: Csíkszeredán, Somlyó utca 114. szám.

1957. július 20.

Helység: Bukarest

A kihallgatás 8 óra 55 perckor kezdődött, és véget ért 14 óra 30 perckor

Kérdés: Az előző kihallgatási jegyzőkönyvben ön elhallgatta az igazságot a püspökkel való kapcsolata igazi jellegéről.

Most eldöntötte, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatosan az igazat nyilatkozza?

Válasz: Ahogyan én tudom, az előző kihallgatási jegyzőkönyvekben mindent elmondtam a Márton Áron püspökkel való kapcsolatomról.

Kérdés: Ez a dolog nem igaz. Elhallgatta az igazságot, s egyes esetekben el is ismerte, hogy hazug módon nyilatkozott. A nyomozó hatóság azt kéri, hogy változtassa meg a tények tagadásának és elhallgatásának álláspontját, és nyilatkozzon arról: mi volt a Márton Áron és az ön közötti kapcsolat igazi jellege.

Válasz: Való igaz, hogy a kivizsgálás során egyes előző válaszokban én elhallgattam az igazságot, és hazudtam. Ahogyan már kijelentettem, félelemből hazudtam, hogy magamnak még rosszabbat cselekszem, ha az igazat mondom, s megnehezítem a magam és Márton Áron püspök helyzetét, tudatában lévén, hogy a Márton Áron püspökkel folytatott beszélgetéseknek a Román Népköztársaság jelenlegi rendszerével ellenséges jellege van.

Válaszolva a kérdésre kijelentem, hogy még a gyermekkoromból köztünk levő baráti kapcsolatokon kívül, az utóbbi időben köztem és Márton Áron püspök között a Román Népköztársaság népi demokratikus rendszerével szembeni ellenséges kapcsolatok is kialakultak.

Kérdés: A nyomozó hatóság azt kéri: pontosítsa, mikortól tudja, hogy Márton Áron püspök a Román Népköztársaság népi demokratikus rendszere ellen ellenséges tevékenységet fejt ki.

Válasz: Amikor Márton Áron püspököt 1949 folyamán letartóztatták és bezárták, megtudtam, hogy ő a Román Népköztársaság népi demokratikus rendszere ellen ellenséges tevékenységet fejtett ki.

Kérdés: Mit tud Márton Áron püspök letartóztatásáig kifejtett ellenséges tevékenységéről?

Válasz: Én semmit sem tudok 1949. évi letartóztatásáig kifejtett ellenséges tevékenységéről.

Kérdés: Márton Áron püspököt 1949-ben milyen indokkal tartóztatták le?

Válasz: A csíkszeredai vallási tüntetésen (az 1949-ben megszervezett búcsún, amelyen részt vett Márton Áron püspök is), a börtönből való kiszabadulása után az általa elmondottakon kívül – az Erdély kérdésében tanúsított nacionalista, soviniszta, revizionista magatartásáról – én semmit sem tudok Márton Áron püspök letartóztatásának okairól.

Kérdés: A letartóztatásáig megesett találkozókon milyen rendszerellenes beszélgetéseket folytatott Márton Áron püspökkel?

Válasz: A letartóztatásáig lezajlott találkozókon együtt semmilyen politikai jellegű beszélgetést nem folytattunk.

Kérdés: A nyomozó hatóság kéri: pontosítsa, mióta van a Román Népköztársaság rendszere elleni kapcsolata Márton Áron püspökkel?

Válasz: A Román Népköztársaság népi demokratikus rendszere elleni ellenséges kapcsolatom Márton Áron püspökkel attól az időponttól van, amikor 1956 januárjában másodszor meglátogattam.

Kérdés: Milyenek voltak a Román Népköztársaság rendszere elleni, Márton Áron püspökkel kialakított kapcsolatai?

Válasz: A Román Népköztársaság népi demokratikus rendszere elleni ellenséges kapcsolataim azon tényen alapulnak, hogy Márton Áron püspökkel Erdély felosztásának kérdéséről beszéltem, vagyis támadtam a Román Népköztársaság jelenlegi határait, és Márton Áron püspöknek vezető szerepet szántam abban az esetben, ha a jelenlegi rendszert reakcióssal váltanák fel.

Én tudtam, hogy Erdély területe történelmi szempontból és jog szerint Romániáé.

Tehát az általunk kezdeményezett akció, vagyis az általam Márton Áron püspökkel megtárgyaltak, az említett térképek elkészítése, valamint a más személyekkel folytatott beszélgetéseim a románok és magyarok közötti uszítást, az Erdélyben levő románok és együtt élő nemzetiségek közötti gyűlölködést jelent.

Kérdés: Mi késztette arra, hogy ilyen ellenséges kapcsolatai legyenek Márton Áronnal?

Válasz: Ahogyan már kijelentettem, tudtam, hogy Márton Áron püspök foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nyíltan kifejtette magyar nacionalista, soviniszta és revizionista álláspontját.

Tudtam, hogy Márton Áron püspök álláspontja ellenséges a Román Népköztársaság népi demokratikus rendszerével szemben, le is tartóztatták a rendszer elleni tevékenységéért.

Hasonlóan nekem is magyar nacionalista, soviniszta, revizionista felfogásom volt. Én is, mint Márton Áron, ellenséges állásponton voltam a Román Népköztársaság jelenlegi rendszerével szemben.

Így a fentebb nyilatkozottak arra késztettek, hogy ilyen kapcsolatokat ápoljak Márton Áron püspökkel.

Kérdés: Milyen céllal kezdeményezte a fentebb említett akciókat?

Válasz: Az általam kezdeményezett akciók célja elsősorban az volt, hogy tisztázzuk az álláspontjainkat, közös megállapodásra jussunk, mindezt azért, hogy megvalósítsam, amit követtem, vagyis Erdély felosztását Románia és Magyarország között, vagy mások véleménye szerint Erdély újból Magyarországé legyen.

A magyarországi ellenforradalmi események idején én arra gondoltam, hogy ezek az események továbbalakulnak, vagyis győz az ellenforradalom. Hasonlóan arra gondoltam, hogy ezek az események Erdélyt is átfogják.

Ezen események hatása alatt – azt hivén, hogy megfelelő a pillanat az általunk követett célok megvalósítására – kezdeményeztem azokat az akciókat, amelyekről az előbb beszéltem.

Kérdés: A kérdést illetően miről beszélt Márton Áron püspökkel a harmadik gyulafehérvári látogatása során?

Válasz: Átadtam neki az általam készített térképet, megmagyarázván a jeleket, a különböző színű vonalakat és számokat úgy, ahogyan az előző látogatás során szóban elmondtam neki.

Az általam mondottakra Márton Áron püspök csak egyetlen ellenvetést tett, éspedig a térkép szerint a földgáz teljes egészében román részen marad. Én azt válaszoltam: másként nem lehetséges.

Azután a püspök vissza akarta adni a térképet, mondván, hogy semmi értelme nincs, hogy ilyen kérdésekről beszélgessünk, mert nem aktuálisak.

Én mégis arra kértem, hogy őrizze meg [a térképet – T. Z.], mivel később lehet, hogy szüksége lesz erre a térképre.

Márton Áron betette a térképet az irodája egyik szekrényébe, utána pedig befejeztük ezt a beszélgetést.

Miután szóról szóra elolvastam a jelen kihallgatási jegyzőkönyvet, megállapítottam, hogy az teljesen megfelel az általam elmondottaknak, azt fenntartom és aláírom.

A Szekuritáté nyomozója:

Vasil Tănase hadnagy

P. H. (Pecsét helye)

Fodor Pál

 

KIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYV

Vádlott Fodor Pál (Pavel), 1903. június 29-én Budapesten született, a Magyar Népköztársaságban, Antal (Anton) és Mária (Maria) fia, utolsó lakhelye: Csíkszeredán, Somlyó utca 114. szám.

1957. július 22.

Helység: Bukarest

A kihallgatás 10 óra 20 perckor kezdődött, és véget ért 14 órakor

Kérdés: A nyomozó hatóság azt kéri: még egyszer pontosítsa, a harmadik gyulafehérvári látogatáson miről beszéltek Márton Áron püspökkel.

Válasz: Reggel Gyulafehérvárra megérkezvén kilenc óra körül, a püspöki titkár szobájában fél tizenkettőig vártam, majd a titkár bevezetett a püspök szobájába.

A térképet kezemben tartottam, becsomagolva egy újságba.

A püspök, amikor meglátott, furcsa arcot vágott, hogy ismét ott lát.

Én üdvözöltem őt, kivettem a térképet az újságból, mondván, hogy papírra vetettem, amit utolsó találkozásunkkor megbeszéltünk, vagyis elkészítettem a térképet Erdély két egyenlő részre való felosztásáról.

Elmagyaráztam a püspöknek a térkép különböző vonalait, a régi és új határvonalat, a középső vonal Erdélyt két egyenlő részre osztja.

Elmagyaráztam neki, hogy egy-egy rész 51500 négyzetkilométer kiterjedésű lenne, az altalajkincseket, amennyire lehetséges, egyenlő módón osztanák el. A Zsil-völgye, Vajdahunyad tartomány Romániának maradna, Resicabánya és Amina Magyarországhoz kerülne. A zalatnai bányákat Románia, a bihari bauxitlelőhelyeket Magyarország kapná meg. Sóbányák maradnának Romániában és azon területen is, amely Magyarországhoz kerülne.

Márton Áron püspök megkérdezte: a földgázt teljes egészében Romániának hagynám? Amire én azt válaszoltam, hogy igen, mert másként nem lehet két egyenlő részre felosztani.

Aztán megmagyaráztam, hogy a pontozott vonalak a megyék, a pontok a városok, a kék vonalak a folyók, a piros vonalak a nyugati részen azokat a megyéket jelzik, amelyek magyar lakosságát a keleti román lakossággal kellene kicserélni.

Az alul levő számítással kapcsolatosan elmagyaráztam a püspöknek, hogy én úgy látom lehetségesnek a magyar és a román lakosság egyik helyről a másikra való átköltöztetését, vagyis az időtartamot, a szükséges szerelvények számát is feltüntettem ahhoz, hogy egy és egynegyed millió lakost át lehessen költöztetni.

Márton Áron püspök azt mondta, semmi értelme, hogy most ilyen, nem aktuális dolgokkal foglalkozzunk.

Ezeket mondván, vissza akarta adni a térképet. Én megkértem, hogy mégis őrizze meg az irodája egyik szekrényfiókjában, mert lehetséges, hogy később szüksége lesz erre a térképre.

Márton Áron püspök az említett térképet berakta az irodájába, majd más dolgokról, személyi és magánjellegű kérdésekről kezdtünk beszélgetni.

Így megkérdeztem az egészségéről, elmondtam neki, hogy a csíkszeredai Ferenc-rendi pap már nem tud szolgálni, mert nagyon öreg, szóltam a családom egészségéről és más ilyen jellegű kérdésekről.

Ez a beszélgetés kb. 15 percet tartott.

Kérdés: A fentebb elmondottakon kívül a harmadik, Márton Áron püspöknél tett látogatáson Erdély kérdését illetően még miről beszélgettek?

Válasz: A fentebb elmondottakon kívül a Márton Áron püspöknél tett harmadik, gyulafehérvári látogatáson Erdély kérdését illetően semmiről sem beszéltünk.

Kérdés: A nyomozó hatóság tudja, hogy a fentebb említett látogatáson Erdély kérdését illetően másféle beszélgetést is folytatott Márton Áron püspökkel. Miért hallgatja el az igazságot?

Válasz: Én nem hallgatom el az igazságot, de nem beszéltem Márton Áron püspökkel másról, mint amit fentebb kijelentettem.

Kérdés: Nem igaz, ez állítás. Nagyon jól tudja, miről beszéltek Márton Áron püspökkel.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a nyomozó hatóság ismeri a tevékenységét, még egyszer kéri, hogy változtassa meg a magatartását, hogy elhallgatja az igazságot, és becsületesen mondja el, még milyen beszélgetést folytatott Márton Áron püspökkel.

Válasz: Teljes őszinteséggel nyilatkozom, hogy a fentebb elmondottakon kívül a harmadik gyulafehérvári látogatáson másfajta beszélgetést nem folytattam Márton Áron püspökkel.

Kérdés: A nyomozó hatóság arra kéri, pontosítsa harmadszor, milyen céllal látogatta meg Márton Áront?

Válasz: 1956 novemberében azért látogattam meg Márton Áron püspököt, hogy átadjam neki az Erdély felosztására vonatkozó térképet, mivel az 1956. januári látogatáskor azzal a benyomással maradtam, hogy ha térképen nem szemléltetem a magam álláspontját, nem érti meg kellően ezt a dolgot.

Kérdés: Miért volt szükség arra, hogy átadja Márton Áron püspöknek azt a térképet, amelyről fentebb beszélt?

Válasz: Úgy, ahogyan már kijelentettem, én évek óta tudtam, hogy Márton Áron püspök a nyilvánosság előtt felvetette Erdély kérdését.

1956. januári gyulafehérvári látogatásom során ezt szóbelileg megbeszéltem vele.

E látogatás után elhatároztam, hogy egy térképen fejtem ki a magam álláspontját, széleskörűen kifejtem, hogyan tartom lehetségesnek Erdély két egyenlő részre való felosztását.

Ezt a dolgot időhiányban egyik hónapról a másika halogattam, mert szolgálati vonalon nagyon elfoglalt voltam.

A magyarországi események idején, ezek hatására, gyakorlatba ültettem a régebbi tervemet, vagyis elkészítettem azt a térképet, amelyről az előbb beszéltem, és elmentem Gyulafehérvárra.

Én azt hittem, hogy szükséges ezt a térképet átadnom Márton Áron püspöknek a következő okok miatt:

Azt reméltem, hogy a magyarországi ellenforradalmi események továbbfejlődnek olyan értelemben, hogy a reakciós elemek győznek, akik felvetik Erdély kérdését.

Tudván, hogy Márton Áron püspök nyíltan felvetette ezt a kérdést, azt hittem, hogy ezt ismerik a magyarországi ellenforradalmárok is, akik hatalomra kerülvén, megkérdeznék Márton Áron püspököt, hogyan képzeli el lehetségesnek e kérdés megoldását.

Ezen okokból én átadtam a térképet, hogy legyen egy pontos javaslata arra, hogyan lehetne megoldani ezt a kérdést.

Kérdés: Miről beszéltek még Márton Áron püspökkel a fent említett kérdésekkel kapcsolatosan?

Válasz: A magyarországi ellenforradalmi eseményekről, vagy az általam összeállított térképpel való kapcsolatról Márton Áron püspökkel semmit sem beszélgettünk.

Kérdés: Mivel indokolta Márton Áron püspök előtt, hogy mi a célja és oka, ami arra késztette, hogy a fentebb említett látogatáson felkeresse őt.

Válasz: Én semmivel sem indokoltam Márton Áron püspök előtt, hogy miért jöttem hozzá, hanem azonnal kivettem az újságból a térképet, s azt válaszoltam rá, hogy erre a papírszeletre rajzoltam rá.

Miután szóról szóra elolvastam a jelen kihallgatási jegyzőkönyvet, megállapítottam, hogy az teljesen megfelel az általam elmondottaknak, azt fenntartom és aláírom.

A Szekuritáté nyomozója:

Vasil Tănase hadnagy

P. H. (Pecsét helye)

Fodor Pál