ABLONCZY LÁSZLÓ

A Nemzeti Színház építésének és társulatának

keserves-kacajos évszázada

 

Dr. Mádl Ferenc elnök úrnak, egykori miniszternek, a rangjafosztott társulat igaz hívének.

 

ELŐHANG

Hevesi Sándor (1873–1939): A színház ne legyen cifra, de legyen pompás, ne legyen díszes, de legyen ünnepélyes, ne legyen gazdag, de legyen imponáló. Annak a fáradt embernek, aki napi munkája után, a hétköznapok szürkeségéből át akar pillantani egy ideális világba, szüksége van olyan környezetre, amely őt helyes irányba szuggerálja. Ezért nem szabad a színháznak pusztának, józannak, sivárnak lennie. (1912)

Németh Antal (1903–1968): A nemzet színháza lélek és szellemiség. Spirituális vár, melyet nemzedékek építettek, építenek s amely nem készül el soha, mert maga az örökké fejlődő élet. Köveibe névtelen napszámosok és csillogó nevek építették belé vérüket, felőrlődő idegüket, egész elomló életüket. De a kövekből árad a múlt drága melege s a művészet után áhító nemzeti közösség mindig felmelegedhetik a sajátos arcú magyar Thália tűzhelyénél. (1937)

 

PROLÓG

“Ifjú valék, midőn e ház falát / Épülni vártam, s bíztak mindenek / Azóta elhagyott az ifjúság… de áll a ház” – Vörösmarty Mihály sorai az Árpád ébredése című ünnepi jelenetének szárnyaló pillanataként az Öreg monológjában hangzott el 1837. augusztus 22-én a Pesti Magyar Színházban. Hosszú és változatos anyagi, közügyi küzdelmek nyomán Földváry Gábor, Pest megyei alispán szívós és áldozatos szervezőmunkájának eredményeként Zitterbarth Mátyás építőmester a párizsi Odéon Színház oszlopos épületének mintájára építette fel a magyar reformkor nyelverősítő, -honosító és szellemmelegítő otthonát. Széchenyi István ugyan szebbet álmodott az Akadémia közelébe, a Duna-partra; mert a Grassalkovich Antal herceg által ajándékozott telek a Kerepesi úton csapszékek, sáros, mocsaras és kukoricás határolta tájban állt. 1835-ben indult az építkezés, s mint Jókai Mór Kárpáthy Zoltán című regényének első fejezetében oly láttatóan megírta: mennyi kétség, hitetlenség, gáncsoskodás közepette épült, és sietősen is, hiszen 1837. augusztus 22-én, a nyitás délelőttjén még “aki keze-lába kockáztatásával betekintett az épületbe, gyönyörű hangversenyhez jutott; fűrész és kalapács, gyalu és szekerce dolgozott a világot ábrázoló deszkákon, a fúró-faragó emberek jobbra-balra taszigáltak egy-egy fantasztikus alakot, ki papírköteggel kezében a színpadra tévedt”. Néhány óra múltán a csoda-csarnok mégis kitárult a nagyérdemű előtt; urak, asszonyságok, arisztokraták és kétkeziek, diákok és kereskedők, vagyis a nemzet ünnepévé emelkedett az este. Jókai Mór is idézi Vörösmarty emelkedett tudósítását: “De e zajtalanságban ámulat, mély érzelem s egy magát becsülő népnek méltósága volt!” Hubay Miklós Nemzeti színjátszás – drámai magyarság című röpiratában történelmi dimenzióban láttatja az ünnep súlyát: “…az egykorú közönség tapsolt e nagyszerű és igéző látományhoz. Thespis kordélya méltósággal indult… Az álomból, költői szóból és festett vásznakból feltetézett kelléktár valóban piedesztál volt, méreteiben méltó egy Napóleon utáni honfoglaláshoz, de bizony nem lett diadal szekere…”

 

I. FELVONÁS

Nem is lehetett a diadal szekere, mert az író céhtársaira gondolva arra is utalt, hogy a nemzet költői gyakran nem találtak igazi otthonukra; Petőfi például hiába küldte be Zöld Marci című darabját, a Nemzeti igazgatósága még válaszra se méltatta; szerzője tűzre vetette hát, s vele drámaírói ambíciójának nagyobbik felét is. Laborfalvi Róza, Lendvay Márton, Egressy Gábor, Megyeri Károly otthona a történelem diadalos pillanatait követően persze nem is röpíthette a játékszín szekerét. Ahol 1848. március 15-ének estéjén “a közönség kívánatára” a Bánk bán előadása, mely “a nézőhely teljes kivilágításával” adatott, megszakadt, mert a szabadság mámorában a közóhaj a Hunyadi László diadalos kórusát is követelte: “Meghalt a cselszövő…”, ott a világosi összeomlottság azt is jelentette, hogy Katona József és Erkel Ferenc művei jó időn át nem kerülhettek színpadra. S ahogy a drámák, úgy a szabadság gondolata is bujdosó létre kényszerült.

Opera, népszínmű, tragédia és vígjáték műfajainak változatosságában egyre igényesebb látványban kellett megfelelni az épületnek, amelyet az 1870-es évektől folyamatosan javítottak s megújítottak. Az 1874–75-ös átalakítás során Skalnitzky Antal tervei szerint Wágner János építőmester a kocsiáthajtót s a fölötte lévő üvegezett erkélyt lebontotta, s helyére előcsarnokot és pénztárakat épített, s készült díszlettár is. Paulay Edének, a Csongor és Tünde (1879) és Az ember tragédiájának színpadi életét igazolva (1883), alkotó képzeletét és ambícióját a negyvenesztendős épület műszaki állapotának javításával is erősítenie kellett. S hogy 1882-ben nemcsak a színpadot nagyobbították meg, hanem egyidejűleg víztartályokat is építettek és a tűzvédelem szigorításával új anyagokat és megoldásokat alkalmaztak, arra bizonyára az 1881-ben a bécsi Ringtheaterben pusztító tűz katasztrófája is kényszerítette az elöljárókat. Báthory István építésztől értesülhetünk arról, hogy előbb gyertya és olajfény világította meg a színpadot, később a józsefvárosi gázgyárból gumitömlőkben szállították a gázt, amelynek nyomán a színpadi látvány tovább erősödött. Az 1883-as évet fordulatként jelzi a szakember, mert a Ganz RT. Európa legkorszerűbb áramfejlesztőjével látta el az épületet. Újabb színházak felépülése könnyítette a Nemzeti műsorkötelezettségeit és műszaki terheit; megnyitásával a Népszínház a zenés-táncos népszínművek otthona lett (1875), az Operaház pedig a dalműveket vette át (1884). A korszerűsítés folytatódott a Nemzetiben; 1886-ban az első emeletet erkéllyel bővítették, amit 1889-ben tovább formáltak oldalbejáratokkal, középre pedig páholyt illesztettek. 1886-ban kazánházat szereltek fel, amely az egész épület fűtését biztosította, 1887-ben a zsinórpadlást és a süllyesztőt építették újjá. A Nemzeti épületének első fejezetében az 1895-ös esztendő az utolsó jelentős felújítások időpontja, amikor a földszinti középbejárat helyett két oldalsó bemenetet alakítottak ki, a nézőteret pedig Thék Endre kárpitosmester kényelmes karosszékekkel rendezte be. Intendánsok és kormánybiztosok jöttek és mentek; az öregedő ház tűzvédelmi gondjaival újra és újra foglalkoztak. Ám az aggodalmak mindig csöndesültek, hiszen baj sosem történt, s évad elején a megnyitást a hatóság jóváhagyta. Már csak azért is, mert a tűzrendészeti engedély és a Nemzeti fenntartása azonos szervhez, a Belügyminisztériumhoz tartozott.

1908 kora nyara azonban meghökkentő fordulattal szolgált, amikor a Nemzeti évadát már bezárta…

Csathó Kálmán a Nemzeti Színházról írott hatalmas monográfiájának második kötetének (A régi Nemzeti Színház) terjedelmes fejezetében tárgyalja az öreg épület tragédiáját. Minisztériumi előadóként közelről látta az eseményeket Csathó, mert a Nemzeti sorsában éppen fordulatos esztendő következett: a Belügyminisztériumtól a gróf Apponyi Albert vezette Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vette át az intézmény felügyeletét. Most már nem ígérkezett kegyelem; a Nemzeti tűzveszélyes volta immár a játék és az új évad esélyét látszott megbénítani. Ami a nyári napokban történt, az adok-veszek játékban, Csathó – a fiatal színházi ügyintéző tisztességében nem kételkedve – írásából kitűnik: gyanútlanul, ám feltétlen hivatali alázattal sodródott színről színre. Közben alighanem Apponyi is a balekot adta, mert – szinte láthatatlanul – ezt az átköltöztetési komédiát az államtitkár, Molnár Viktor rendezte. Némely pillanatok csak később tisztultak Csathó előtt: a csődbe zuhant Népszínház két vezetőjét, Máder Rezsőt és Bálint Dezsőt az államtitkár más várakozókat megkerülő előzékenységgel fogadta – ugyan miért? Kérdések, amelyek Csathó történeteiből következnek: ha a Nemzeti épülete tűzvédelmi okok folytán azonnali bezárást követelt, s bármely megoldási változat elakadt, vajon Molnár miért terelte egyetlen lehetőség felé, hogy a Nemzeti társulata a Népszínházba költözzön? Vajon miért várt a nyári szünetre Molnár, s akkor indította be hadműveletét, amikor Somló Sándor igazgató Párizsba utazott? Molnár Viktor szinte örvendve fogadta a hírt, miszerint a miniszteri szemlére a színház vezetőit Csathó nem tudta egybegyűjteni.

Apponyi így szűk szakmai társasággal jelent meg az öreg Nemzetiben, ahol az első aggodalmakat elvetette, s az építészeti, tűzrendészeti gondok felelősségét vállalta; a miniszter az épület megtartásának híveként tárgyalt kíséretével. Aztán fordulat következett; két tűzoltóruhába öltözött dilettáns altiszt jelentette, hogy a felső gerendázat recseg, s így az épület életveszélyes. Apponyi a riadalmas következményeket már elhárította. Így felgyorsulhatott Molnár népszínházi hadművelete, s felbátorodott: miközben a gazdasági és jogi szakembereket előszobáztatta, zárt ajtók mögött Máderrel és Bálinttal mindenben megállapodott. Egy bukott vezetőpárost mintha jóvátétel illetne; Molnár elképesztő összeget vállalt az állam terhére, miközben anyagi előnyöket biztosított. Máderék továbbra is élvezhették a színházi cukrászda, a ruhatár és a reklámfüggönyök bevételét. “Azt mondják, hogy nyolcszázezer koronát akarnak a Népszínháznak a kisajátításért bér fejében Apponyitól kivasalni a vállalkozók. Ezzel szemben nyilvánosan konstatáljuk, hogy sokkal kevesebb összegért, ötszázezerért, vagy telekkel együtt legföllebb hat-hétszázezer koronáért egy örök időkre szóló színházat lehet szerezni az állam számára, ha ügyesen, nem állami árakat, hanem magánárakat szabnak meg” – írta a Pesti Hírlap 1908. július 3-ai száma. Valójában kilencszázhetvenezer korona megváltásról szólt Molnár államtitkár képtelen vállalása, amely a következő évekre szóló újabb kötelezettségekkel további, több mint ötszázezer korona kiadást jelentett.

Bekövetkezett az, ami ellen Farkasházy Zsigmond július 4-én tiltakozott a képviselőházban: az állam spekulánsokat kárpótolt. Válaszában Apponyi egyetlen lehetőségnek mondta a népszínházi megoldást, s ezzel véglegesült az elhatározás, és a Nemzeti költözködhetett. A Népszínház művészeinek, dolgozóinak kárpótlását Bálinték becstelenül intézték; egy ideig még erről tudósítottak a lapok, de a Nemzeti sorsa fölötti közügyi aggodalom elpárolgott. Mire Somló Sándor igazgató Csathó táviratára hazaérkezett Párizsból, már nemcsak a régi épületet nem felügyelte, de a Nemzeti vezetéséről is leváltották. Megkezdődött a költözködés, amely voltaképp az öreg épület lebontásáig tartott (1913), mert raktárként használták, s a két épület között naponta ingáztak a díszlet- és bútorszállító fogatok. Az is a történethez tartozik, hogy Csathó Kálmán, az ügyekről sokat tudó, ám csöndes hivatalnok nem sokkal később, 1909 elején több hónapos minisztériumi ösztöndíjjal Berlinbe és Párizsba utazott, majd hazaérkezve állásából kérte felmentését, mert az új igazgató, Tóth Imre meghívta a Nemzeti rendezőjének. Emlékiratában azon is tűnődik Csathó, hogy Apponyi és Molnár feltűnő engedékenységét nem befolyásolta-e az a többfelől lengedező értesülés, miszerint Máder Rezső a császár törvénytelen fia lett volna. Az író nem vádaskodik, ám a talányok sorában arról is tűnődik, vajon Molnár Viktornak milyen érdeke fűződött ahhoz, hogy minden szakembert kizárva tárgyalt, egyezkedett, és véglegesítette a képtelen szerződést.

Ideiglenes elhelyezésnek mondja Apponyi a Nemzeti állapotát abban a jelentésben, amelyet 1908. november 27-én írt az országgyűlésnek a Népszínház bérbevételéről. S ha nehézkesen is, idővel a terv komolysága érlelődött azzal, hogy formálódott az új pályázat kiírása, amelyet 1912-ben hoztak nyilvánosságra. A 18 tagú zsűri 1913. január 9-én közölte az eredményt: 31 pályamű között Medgyasszay István nyerte a tízezer koronás első díjat, Bálint Zoltán és Jámbor Lajos elképzelése a második helyre érdemesült, Pogány Móric és Tőry Emil munkáját harmadiknak sorolták. Negyedik: Lajtha Béla pályázata, s további négy tervet jutalmaztak még pénzdíjjal. Az új épület pályázata a Grassalkovich-telekre szólt, így az előkészületek újabb fejezeteként 1913. október 1-jén Albrecht Géza építésvezető és Eichelberger Károly főpallér vezetésével felvonultak a mesteremberek, hogy “a magyar öntudatnak ezt a gyönyörű alkotását” (Hevesi Sándor) beállványozzák, s bontásához kezdjenek. A hatalmas erőfeszítéssel s pontos szakértelemmel végzett munka 1914. március elején fejeződött be, aminek nagyságát jelzi: 2 989 000 tégla, 100 fuvar kő és 24 000 fuvar törmelék elszállításával tisztították meg a terepet. Időközben az építkezés terve is elkészült; kezdetét 1914 őszére jelölték meg, avatása pedig az öreg épület nyolcvanadik születésnapjára, 1917. augusztus 22-re jegyezték elő. Jankovich Béla miniszter előkészítette a törvényjavaslatot, ám a július 6-ai parlament ülés elé már nem kerülhetett. A háború láza, a Szerbia elleni hadüzenet a Tisztelt Házban elsöpörte a Nemzeti épületének napirendjét is…

A kárpit lehull…

 

II. FELVONÁS

“A legelején kell kezdeni” – írta Herczeg Ferenc a Színházi Élet 1923/21-es számában, amikor trianoni szétszaggatottságunkban felvetette a Nemzeti Színház új épületének ügyét. S a hajlék sorsa a következő évek, évtizedek gazdasági, politikai, társadalmi hullámverésében újra és újra előkerült. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter például 1924-ben értekezletet hívott egybe azzal a céllal, hogy a vidéki színészek miként vehetnek részt a gyűjtési akcióban, amelyet különféle szervezetek kezdeményeztek; a vidéki színigazgatók fizetésük egy százalékát a felépítési alap javára utalták. 1927–28-ban, főként szakmai körökben újra tervek lobbannak fel, majd a színház jubileumi, százéves ünnepségeinek fénykörében a parlamentben is folytatódott a régi nóta: az egykori Tőry–Pogány-féle terv szerint épüljön a ház, avagy új megbízás nyomán kezdődjön a munka. Ismét vitatottá vált a helyszín; egyesek a bódételeppé züllesztett Grassalkovich-telek erkölcsi megtisztítását is látták volna abban, ha az öreg épület helyén valósulna meg a csaknem harminc éve álmodott Thália-hajlék, amelynek felépítését Voinovich Géza “szinte nemzeti becsület kérdésé”-nek nevezett a felsőházi vitában 1938. február 10-én. A Nemzeti Színházról szóló VII. törvénycikk 1938. március 1-jén jelent meg, amely az intézmény hivatása mellett a 2. és a 3. paragrafusban rendelkezett “a korszerű színpadművészeti követelményeknek megfelelő épület kijelölésé”-ről.

Aztán erősebb paragrafusok születtek; véres és újabb nemzetomlasztó évek következtek a második világháborúval, majd újrakezdődött minden – rendelettel. 1949-ben, az ötéves tervről született XXV. törvény 44. § 1. pontjában állt: “Fel kell építeni az új Nemzeti Színházat, a magyar színjátszás és egyben a magyar kultúra egyik legfontosabb központját.” Úgy talán pontosabb, hogy a kommunista párt művészeti intézményének tekintette a színházat, amelyben Major Tamás igazgató igazodó természete és hatalommániája a legnagyobb színészeket is feláldozta; a Sopronkőhidát is megjárt Jávor Pál már nem térhetett vissza; távoznia kellett Uray Tivadarnak, Pataky Jenőnek, majd Tímár Józsefnek; s ebben a kérlelhetetlen, embertelen szellembe belepusztult Bajor Gizi és Somlay Artúr. Az épület és a társulat sebesülésének újabb dátuma: az 1956-os forradalom. Szovjet tankok lövedékei roggyantották meg a Blaha Lujza téri épület Rákóczi út felőli oldalát. Vérzett az együttes is; jeles művészek, Szörényi Éva, Ferrari Violetta, Rajczy Lajos, Juhász József elhagyták az országot. A forradalom napjaiban Major Tamást ugyan leváltották, de aztán visszakerült posztjára, s gyakran végrehajtotta a minisztériumból, pártközpontból és a belügytől érkező büntető parancsokat, amellyel a társulat tovább gyöngült. Mert a Nemzeti a forradalom napjaiban központi, erkölcsi intézménnyé, jelképpé emelkedett. Több művészt bűnbánó nyilatkozatra kényszerítettek; Mészáros Ági nem engedett, őt elnémították; Sinkovits Imre sem gyöngült Aczél György szigorára és a belügy beszervezési kísérletére, ezért a József Attila Színházba emigráltatták.

Elöregedett az épület, s a forradalom utáni esztendők műszaki krónikáját a folytonos és sietős kényszerűségben végzett javítások tételeiből állíthatjuk össze. Alakították a technikai berendezéseket, a földszinten világosító fülkéket építettek be, megjavították a recsegő székeket, de a minisztérium komolyabb alakításra nem nyújtott anyagi fedezetet. Küszködtek hát tovább a műszaki dolgozók; a Csokonai utcából a hatalmas forgalmat bonyolító körúti kereszteződésben hozták-vitték a díszleteket; éjjel-nappal próbára és előadásra építették és bontották az elavult színpadot; dolgoztak az elöregedett forgóval; olykor a falvezetékből kicsapó áramot szelídítették. Egyre nehezebben szervezték a színház életét, hiszen az életveszélyessé vált Katona József Színház előadásait hol Pesterzsébetre, máskor az Ódry Színpadra kellett telepíteni. Az üzemmenet mindennapi kénytelen sodrásában kapaszkodott a színház; alighanem, a felső politikai és miniszteriális vezetés már tudta a sorsát, csak még a fordulat kényszerítő erejére vártak.

Dramaturgiai törvény, hogy az életben is szerkeszteni kell a hatásos jeleneteket. Immár tapasztalattá párolódott: váratlan elgondolásaival a felsőbb akarat a nyári szünetben lepheti meg a gyanútlanul vakációzó színháziakat. 1963. július 10-én a Földalatti Vasútépítő Vállalat, a színház vezetőinek tudta nélkül, értekezletet szervezett a Nemzeti próbaszínpadára. A Nemzeti gazdasági igazgatója és titkára megjelent az összejövetelen, amelyen hivatalosan közölték: a mélyvasút építése, majd az azt követő rekonstrukciós munkák folytán a Nemzeti Színház öt évig nem játszhat az épületben. Az építés-felújítás költségeként száztízmillió forintot jeleztek. Szakmai körben tehát tartós távollétről beszéltek, s nem az épület megsemmisítéséről. De a nyár folyamán Aczél György a színház vezetőivel közölte: a metró építkezése folytán a társulat távozása végleges, s a Nemzeti majd új otthont kap. Bár Ilku Pál volt a miniszter, de a hivatalban első helyettesi minőségében Aczél György irányította a jelentős ügyeket. S a további, több mint két évtizedben, akár magas pártvezetőként, akár miniszterelnök-helyettesi megbízatással, Aczél György mindig a maga hatalmi körében játszott általában a művészet és a színház, s különösen is a Nemzeti társulatával és az új épület sorsával.

Augusztus 16-án ez pontosan kiderült, mert az UVATERV tervtanácsának az ülésén a huszonhárom résztvevő közül húszan az épület megtartására szavaztak, s csak hárman érveltek a lebontás mellett, közülük ketten a művelődési minisztérium, vagyis Aczél György küldötteként szavaztak. A nyilvánosság előtt persze néma csönd; az ezt követő hónapokban feljegyzések, tanulmányok, tervek születtek; a mélyfúrásokkal számot vetve tucatnyi terv készült a Nemzeti épületének megtartására, de már csak a lebontás érvei számítottak. S a kérlelhetetlen politikai akarat a Nemzeti végleges költözésének és elhelyezésének menetrendjén dolgozott. November 6-án Aczél György a Gazdasági Bizottság ülésére összegezte a feladatokat. Majd, beosztásának feltüntetése nélkül, az 1963. november 28-ai Politikai Bizottság ülésére is ő vázolta a bezárás, a lebontás érveit, illetve azt tervet, mely szerint egy nemzetközi pályázat nyomán a Dózsa György úton, a Díszszemle téren kívánatos felépíteni az új épületet.

Íródtak a felterjesztések, de a közvélemény még semmiről sem értesült. A telefonbeszélgetések óraszámát nem ismerhetjük, amely Aczél György hatalmi játékában különösen fontos eszközként működött, mert szóbeli utasításait irattárak nem őrizhetik. Kinek mit mondott? Ugyanabban a kérdésben gyakran ellentétesen vélekedett, erről legendás történetek élnek. A Nemzeti Színház ügyében a politikai forgatókönyv elkészült, amelynek dramaturgiája figyelemre méltó. A közvélemény 1964. február 14-ig mit se tudott a Népszínház–Nemzeti sorsáról, amikor a tévé esti híradójában Sarlós István, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke egy szakmailag illetéktelen, ám a legnépszerűbb riporterrel, Szepesi Györggyel beszélgetve közölte az országgal: lebontják a Nemzeti Színházat, s a társulat két évig a Nagymező utcai volt Petőfi Színházba költözik, majd az időközben felújított Magyar Színházban helyezik el addig, amíg fel nem épül új otthona. De ezen a csütörtöki napon a minisztériumban egy forgatókönyv is készült Aczél György számára: két színházigazgató váltásának menetét rögzítette. Feltételezhetjük: Meruk Vilmos, a Nemzeti igazgatója a nyár óta tartó kutyakomédiában alkalmanként nem a minisztérium és Aczél György kedvére nyilatkozott és cselekedett, mert az se igen tetszett a színház vezetőjének, hogy az 1963. augusztusi értekezleten vele akarták megíratni a szanálási tervet. Alighanem Meruk viszolygása gyomráig hatolt e pokoli színjátékban, Aczélnak pedig engedelmes hivatalnok kellett; Both Béla már régi és bevált motorosként üzemelt a színházi élet és a pártirányítás között. Így a Madách Színház éléről február 14-én délben felmentették Both Bélát, helyére beiktatták Ruttkai Ottót. Még ezen a napon, másfél órával később, délután fél kettőkor a Nemzeti Színház kibővített igazgatósági és Művészeti Tanács ülésén Aczél György elbúcsúztatta Meruk Vilmost, majd bejelentette Both Béla kinevezését.

1964 tavaszán a sajtó az új Nemzetiről kérdezte a mérnököket és a hivatalos személyeket, de a színház iszonyatos szervezési gondjait, a költözködés menetét nem ismertették, és a színház lebontásának részleteiről is hallgattak. Bizonyára központi csendrendeletre, hiszen a nép nyugalma és főként (ön)uralma iránti központi szociális gondoskodás folytán még az üzemi balesetre, öngyilkosságra is zárlat mondatott ki a sajtóban. Az is beszédes tény, hogy az 1964-es évad eseményeivel lezárt A Nemzeti Színház című kötet (1965) szóra sem méltatja az együttes kilakoltatását. Major Tamás pedig, aki egyedül helyeselte a pusztítást, egyetlen róla szóló könyvben sem beszélt a buldózerakcióról. Gobbi Hilda is hallgatott Közben című emlékiratában. Csönd vette körül a június 28-ai utolsó előadást is. A közönség nem értesült arról, hogy nem az évadot fejezi be a társulat, hanem örökre bezárják a Nemzeti épületét. Jelentéses sorok hangzottak el a búcsúelőadáson, amikor Lear király záró pillanatában Alban hercegként Gelley Kornél siratta az idő természetét: “Nehéz idő sújt: itt engedni kell, / S azt mondanunk, mi fáj, nem azt, mi illik. / A legkorosabb legtöbbet szenvedett. / Mi ifjabbak, kik nyomdokába lépünk, / Ily sok csapást s ily nagy kort meg nem érünk.”

A kárpit lehull…

 

III. FELVONÁS

Amikor a Népszínházba költözött a Nemzeti együttese, Jászai Mari az öreg épület iránti ragaszkodásában sistergett: “Régi színházunk? Az emberségesen volt építve, az öltözők emberi tüdőknek, nem patkányokéra voltak számítva. De milyen szégyenletes is! A viceházmestereknek nem mernének olyan lyukakat adni, mint az új színház öltözői! Ezer áldás szállt érte szívünkből építőjére, annak a kis első magyar színháznak! És nézzék meg azt a szennyes, szűk lélekkel épített üzlethelyiséget (Népszínházat), amelyben ma játszunk! Összeszorul a szívünk, mikor belépünk labirintjába és elbúcsúzunk a naptól és a levegőtől.” Herczeg Ferenc emlékiratában (Hűvösvölgy) úgy emlékezett, hogy “a hajdani Népszínházban úgy tévelyeg a társalgó hang, mint a hajófütty Pest és Buda közt…”, s azt is megjegyezte: “…a Nemzeti régi épületének hebehurgya lebontásával, államköltségen végezték ki”. De az “intimus hang”-ot a társulat a húszas évektől kamaraszínházában már megtalálta, s a Népszínház épülete pedig egyre kedvesebb lett a társulatnak és a közönségnek is. Amikor 1964-ben az együttes átköltözött a Nagymező utcai alkalmi épületbe, Kállai Ferenc és művésztársai már fájdalommal siratták a Jászai Mari által méltatlannak mondott épületet: “Sok alkohol kellett, hogy átigyuk magunkat a Nagymező utcába. Nem kíméltük magunkat abban, hogy ráigyunk arra, amit éreztünk. Alig-alig voltunk józanok. Lelkünk, életünk egy darabját vesztettük el – a Templomot. Hozzáálmodtuk az életünket, fiatalságunkat.” S amikor 1965. március 8-án Papp I. Vilmos mérnök ezredes, az országos polgári védelem parancsnokának vezetésével az első robbantáshoz készülődött a bontási alakulat, a Nemzeti együttese ott állt, és siratta drága házát. “Olyan volt a tér, mint egy stadion, annyi ember fonta karéjba az épületet a Körút és a Rákóczi út túloldaláról. Először a főbejárat megemelkedett és összerogyott. Mindenki szemébe könny szökött” – emlékszik évtizedek távolából Breuer Ottó ügyelő.

Őze Lajos emlékére: “…hatalmas döndülés, majd porfelhő következett, és a tömeg rendíthetetlen mozdulatlanságban, némán állt tovább. Ha ordítás lett volna, talán oldja a feszültséget. De az a csönd az elviselhetetlenségig fokozódott bennem és másban is. Bihari Jóska bácsival találkoztam; »Megátkoz titeket az én székely Istenem!« – mondta, s rettentő fájdalommal megindult felfelé a Duna irányába.” Az ötévi száműzetés után az együtteshez visszatért Sinkovits Imre hiányzott a temetésről: “Nem volt erőm elmenni és nézni a pusztulást. Nem szeretek akasztásra járni.” Az épület alkalmas voltát valamennyien vallották. Őze Lajos: “Nagyszerű épület volt. Mesevilágot teremtett.” Kállai Ferenc: “Hogy művészi gátakat jelentett volna az épület? Tudni kellett beszélni, s akkor értették a nézők is. […] Lehet, hogy sok nehézséget kellett megoldani a műszaknak, de a próbák pontosan elkezdődtek.” Szörényi Éva, akinek a férje, Örményi István az 1956-os forradalomig a színház főmérnöke volt, Amerikában értesült a pusztításról: “…sírtam és nem hittem el. Férjem felháborodott és megrendült. Szakemberként állította, a nemzeti érzés elleni hadművelet volt az épület felrobbantása, mert minden műszaki és építészeti gondot meg lehetett volna oldani.” Varga Mátyás a színház nagy tekintélyű díszlettervezője feljegyezte a bontás menetét: “Beszéltem egy mérnökkel, elmondta: négy toronyból állandóan műszerrel figyelték a metró építkezésének hatását. Állította: úgy megyünk el az épület alatt, hogy a színház meg se fog mozdulni. […] A párizsi opera alatt is hatalmas metróállomás épült, s több mint száz esztendeje zavartalanul áll az épület.” Amikor az épület sorsáról beszélgettünk a régi színháziakkal, többen megjegyezték: különös, hogy az építkezés például a hírhedett Budapesti Rendőrkapitányság épületét nem veszélyeztette a Deák téren. Lukács Margit történelmi távlatban fogalmazta meg az épület pusztításának okát: “Tudtam, hogy nem akarnak Nemzeti Színházat. S azóta is, évtizedek óta rádióban, televízióban és az újságokban a Nemzeti lejáratása folyik. Nem csak a színházé. Az eszméé, ami sorsunkat, emberi hovatartozandóságunkat, méltóságunkat is jelenti.”

1965. május 4-én a megtisztított területet átadták a földalatti építőinek és a körúti forgalomnak. A Corvin áruház előtt pedig az autók újra parkolhattak.

Az új épület ügye ígéretesen indult: 1965. január 21-én megjelent a Magyar Építőművészeti Szövetség Tervpályázati Hirdetménye az ezerkétszáz személyes új Nemzeti Színház “építészeti vázlattervének elkészítésére”. Helyszínként a Városligetet, a Dózsa György út menti területet nevezte meg. A tizenhét tagú, mérnökökből, hivatalnokokból álló bíráló bizottság elnöke Aczél György volt. A kiírásban már nem szerepelt egy korábbi terv, miszerint a Nyugaton élő magyar tervezőket is meghívják a pályázatra. A pályadíj összege: 1 520 000 Ft, amely egy I., két II., három III. díj és hét további pályázat megvételét jelentette. Október 31-én bontották fel a pályázatokat, s 1966. január 31-én közölték az eredményt: 92 munka érkezett be, de első helyezésre méltó tervet nem találtak. A második díjat Hofer Miklós és alkotóközössége (KÖZTI) és Jan Boguslawski és gárdája (Lengyelország) kapta. A díjnyertes műveket a közönség az Ernst Múzeumban március 31. és április 5. között tekinthette meg, s ebben az időben a KÖZTI-nél megrendelték a beruházási tervet. 1966. augusztus–szeptemberben a Nemzeti társulata, két év után, a Nagymező utcai második alkalmi játszóhelyéről tovább költözött a Magyar Színházból művelődési házzá silányított épületbe.

1967 augusztusában a legfelsőbb politika megálljt parancsolt: az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsága úgy határozott, hogy az építkezés 1970-ben kezdődjön, és 1973-ban kell befejeződnie. 1970. február 24-én új beruházási vázlattervet rendeltek meg a KÖZTI-től, amely Hofer Miklós elképzelését alapvetően módosította: kétezer személyes kongresszus befogadására is alkalmas termet határozott meg úgy, hogy az ezerszemélyes színházterem tágasságát mozgatható falakkal növelhessék kétszeresére. A tervezőintézet 1971. március 24-én átadta az új igényhez rendelt műszaki dokumentációt. A Művelődési Minisztérium a Központi Bizottsághoz írott anyagában (április elején) javasolta: Pest-Buda egyesítésének évfordulóján kezdődjön az építkezés, s 1977 őszén avassák fel. 1971. április 21-én a Politikai Bizottság úgy határozott, hogy 1972. január 1-jétől társadalmi gyűjtés induljon, s az építkezés 1974 első felében, az alapkő ünnepélyes elhelyezésével kezdődjön, és 1978-ban fejeződjön be. 1971 decemberében Malonyay Dezső, a minisztérium főosztályvezetője elkészítette a társadalmi mozgalom tervét, aztán 1973. május 4-én újabb javaslatot küldött a pártvezetésnek, amelyben a gyűjtési mozgalom kezdetét 1974-re javasolta. De a legfelsőbb politikai testület már saját határozatát se tartotta be; az általános némaságban egyetlen nyilvános jel a múltra utal: 1973. december 20-án felavatták a lerombolt Nemzeti (Népszínház) épületének emlékkövét, Buza Barna alkotását.

Különféle fórumokon fel-fellobban az új épület sorsa; 1976. szeptember 18-án Bessenyei Ferenc a Hazafias Népfront kongresszusán említette, december 13-án a parlamentben Avar István képviselőként az 1964-es ígéret betartására figyelmeztetett. Feltehető, a felső politika játékát s a belső küzdelmeket is jellemzi, hogy a párt napilapja, a Népszabadság munkatársa, Molnár Gál Péter a Tükör című hetilapban 1976. december 26-án sürgette az új épület ügyét. 1977. január 30-án a Magyar Televízió Horizont szocialista brigádja más közösségeket is felszólított a társadalmi munkára és adakozásra.

Március 14-én a Magyar Színházművészeti Szövetség Közgyűlésén tekintélyes írók, művészek aláírásával memorandumot terjesztettek elő, amely a társadalmi gyűjtés ügyét sürgette. Május 18-án Aczél György Pozsgay Imre kulturális miniszter társaságában a KÖZTI-be látogatott, majd szeptember 1-jén újabb magas beosztású pártfunkcionáriusok tárgyaltak az épület jövőjéről, amelynek újabb fordulata, hogy a színházi feladatai és a pártkongresszusi igények összehangolásába bevonják a Dózsa György túloldalán álló Építők Szakszervezeti Székházát. 1977 novemberében, a “NOSZF 60. évfordulójára hirdetett munkaverseny keretében” a KÖZTI újabb előterjesztést készített, melynek nyomán Pozsgay Imre kulturális és Ábrahám Kálmán építési és városfejlesztési miniszter a Politikai Bizottsághoz nyújtott be tervezetet a színház felépítéséről. December 17-én az országgyűlés ülésén Faluvégi Lajos a Nemzeti épületét az új ötéves terv feladataként jelölte meg. 1978. január 16-án az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Bizottsága új javaslat kidolgozásáról határozott, s végleges döntésig a társadalmi mozgalmak indokolatlan voltát mondta ki. Két változatban készült az új terv: az egyik ezer–kétezer személyes, alakítható teremről szólt, a másik nyolc–kilencszáz személyes színház elgondolását tartalmazta.

Aztán újra tartós csend következett.

Önnön szavahihetetlenségét a pártvezetés ugyan nem elégelte meg, de a nemzetközi politikai széljárás huzata elérte az országot. A szovjet rendszer kudarcos politikája, s főképpen a kelet-közép-európai, a lengyelországi, cseh események, a kisebbségben élő magyarság immár eltitkolhatatlan rabságos élete egyre inkább szorította a magyar pártvezetést. Hozzá: a hazai kommunista uralom évtizedeiben az írószövetségben először kikényszerítették a szabad választást 1981 decemberében. A felső pártvezetésnek immár politikai érdekévé erősödött, hogy a Nemzeti Színház ügyében a társadalom összetartó erejét mozgósítsa. Ebben a kedvező helyzetben 1983. január 3-án a Magyar Írók Szövetsége, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Nemzeti Színház képviselői megbeszélést hívtak össze, melynek eredményeként levelet írtak Kádár Jánoshoz, az építkezés ügyét szorgalmazva. A háttérből változatlanul Aczél György irányította az eseményeket, vélhetően az is az ő kamarilla-játéka, hogy a levelet nem Kádárhoz továbbították, hanem Aczél bizalmasának, Agárdi Péternek szignózták. Aczél Havasi Ferenc KB titkárral és más vezetőkkel a KÖZTI-be látogatott, s a munka újraindításáról tanácskoztak, majd különféle politikai, szakmai, miniszteriális megbeszélések nyomán a munka újra elkezdődhetett. Így Hofer Miklós, a Műszaki Egyetem tanára, az 1966-ban megvalósításra szavazott terv építésze, 1983. április 30-tól újra főfoglalkozásban a tervezőintézetben irányította az előkészületeket. A július 14-ei gazdaságpolitikai bizottsági javaslatra július 26-án a Politikai Bizottság határozott: a Pesti Magyar Színház megnyitásának 150. évfordulójára is tekintettel, 1989-re kell elkészülnie az 1966-os pályamű korszerűsített változatának, amely ezeregyszáz személyes nagytermet és kétszáz férőhelyes kamaraszínházat foglal magába. S a legfelsőbb engedély arra is utalt, hogy mód nyílik a társadalmi adakozásra is. Június 6-án a 70. születésnapját ünneplő Gobbi Hildát köszöntötték a Katona József Színházban; a művésztársadalom százezer forintos takarékbetétkönyvvel ajándékozta meg, amelyet a művésznő felajánlott az új Nemzeti javára. A gazdasági, miniszteriális és a pártvezetési fórumok között sietősen haladt az előkészület; szeptember 15-én a Minisztertanács 3259/1983-as határozatba foglalta az új Nemzeti Színház felépítését. Szeptember 21-én a Nemzeti Színházban Az ember tragédiája bemutatójának századik évfordulóján Kállai Ferenc felolvasta azt a memorandumot, amely öt társadalmi szervezet nevében az állandó játszóhely igényét fogalmazta meg, miszerint: “A kor követelményeinek színvonalán folytathassa a szent hagyományt: segítse kifejezni mindazt, amit az emberiség és a magyarság önmagáról, helyzetéről, jövőjéről el akar mondani.”

Lehetetlen összegezni, hogy a társadalom adakozó kedve milyen széles változatokban mutatkozott meg; kisnyugdíjasok ezrei fizettek néhány száz forintot, bányák és a Fővárosi Operettszínház szocialista brigádjai utaltak a számlára, de rendeztek motorversenyt és különféle gálákat, és pénzt juttatott a katolikus püspöki kar; a Magyar Posta bélyegsorozatot és blokkot adott ki; Adni érdemes című rovatában a televízió rendszeresen beszámolt a gyűjtés állásáról. Ízetlen körítéssel, siralmas eredménnyel Skála-téglajegyakciót is hirdettek, amely igazán a Demján Sándor vezette áruház reklámját szolgálta. Spéter Erzsébet azzal nyújtott át adakozásról szóló nyilatkozatot, hogy a majdani színház kávéházát Erzsikének hívják. (Valójában a pénzt nem fizette be.) Sinkovits Imre egy művészcsoporttal amerikai körúton járt, hazatérve úgy nyilatkozott, hogy a repülőjegy árát alig keresték meg. Szörényi Éva egy későbbi beszélgetésünkben elmondta: “Nem hittük el, hogy az a rendszer felépíti az új Nemzetit, egyszerűen azért, mert évtizedeken át olyan nemzetellenes politikát folytatott, hogy elképzelhetetlennek tűnt.”

Már építette volna a rendszer, de a politikai és bürokrata gyakorlat önjáró tehetetlenséggel működött; vég nélküli, újabb és újabb szakmai értekezleteken vitatták Hofer Miklós terveit, aztán külföldi szakértőket hívtak meg, de véleményüket a hivatal eltitkolta a társadalom előtt. Feltételezhetjük: súlyos vélemények hangzottak el. Mert a Tanácsköztársaság-emlékmű és a Lenin-szobor közé tervezett-szorított nemzeti építménynek, amelynek bejáratát autóparkoló sivárosította volna, homlokzatát felvonulások, nagygyűlések alkalmával a hatalom párt- és állami vezetők tribünjének szánták, már olyan képtelenségnek tűnt, ami ellen a szovjet szakértő is tiltakozott. 1987. március 20-án az országgyűlésben Bánffy György interpellált az új Nemzeti sorsáról. Válaszában Köpeczi Béla miniszter beismerte a kudarcot: elmaradt az adakozás remélt összege, a költségvetés pedig nem vállalhatja magára az építést. Áprilisban lebontották a Műcsarnok mögötti palánkokat, felszámolták az építési területet, és visszaültették a fákat.

A kárpit lehull…

 

IV. FELVONÁS

Voltaképp a Ligetben kezdődött: 1987-ben a felvonulást követő virslis-sörös majális Népszabadság-fórumon Grósz Károly miniszterelnök közölte: közadakozásból 260 millió gyűlt össze, amely kamatozik, s új tervek reményében felvetette az Engels tér lehetőségét is. A Nemzeti Színház együttese intézményének 150 éves jubileumán a Grassalkovich-telken elhelyezett emlékkövet megkoszorúzta, s várta Grósz Károly ígértének beváltását, aki az évadnyitó alkalmából küldött levelet a társulatnak. 1987. november 21-én minisztertanácsi határozat jelent meg az új Nemzeti Színház felépítéséről. Egyidejűleg a miniszterelnök Szinetár Miklóst, a Magyar Televízió főrendezőjét kormánybiztosnak nevezte ki.

Először pályázatot hirdettek a helykiválasztásra, amelyre 1988. szeptemberi határidővel 78 értékelhető munka érkezett. Eredményeként, a következő fordulóban, 1989. május 15-én az Engels tér és a Vár helyszínére kiírták az építési tervpályázatot, amelynek nyomán személyi, szakmai-esztétikai viták lobbantak, s a forrósodó politikai közéletben politikai-bizalmi kérdés is felvetődött. A Népszabadságban pedig Molnár Gál Péter a svéd–magyar érdekeltségű cég javára átjátszott Grassalkovich-telek erkölcsi felelősségét vetette fel. 1988. október 27-től november 18-ig a 15 tagú zsűri négy fordulóban értékelte a 32 pályaművet, melynek eredményeként a félmillió forintos első díjat Ligeti Béla és munkaközössége nyerte. 1990. január 11-én a Minisztertanács 1006/1990-es határozatában megfogalmazta a további teendőket, január 22-én Szinetár Miklós megbízta Ligeti Bélát, hogy készítse el a beruházási programtervet. Bizonyosnak mutatkozott: a megújhodott lendület a hatalmas társadalmi-történelmi változásokban elgyöngül, s az Ügy is elmerül. A demokratikus választásokat követően így is történt. Szinetár Miklóst június 30-án felmentették kormánybiztosi megbízatásából. A színháziak vonulási parádéja augusztus 24-én a Blaha Lujza tér–Grassalkovich-telek–Vár útvonalon ugyan még az új Nemzeti ügyét visszhangozta, ám a magyar színjátszás kétszáz éves évfordulóját megelőző napon, október 24-én az Antall-kormány 1042/1990-es határozatában kimondta: a költségvetés helyzetének ismeretében a színház “a közeljövőben nem valósítható meg”.

A kárpit lehull…

 

V. FELVONÁS

Előjátékkal kezdődött. 1994. június 3-án a Nemzeti Színház évadzáró társulati ülésén, amelyen megjelent Mádl Ferenc kulturális miniszter is, Páskándi Géza, a színház irodalmi tanácsadója az új országgyűléshez címzett levelében sürgette az új épület ügyét: “…a nemzet önbecsülése, egy nép önérzete kerül veszélybe, ha e problémának továbbra is halogatás a sorsa”. Memorandumát 138-an írták alá, közöttük a színház szerzői, a jelen levő Sütő András és Határ Győző, továbbá Hubay Miklós, Szakonyi Károly és Gyurkovics Tibor. Horn Gyula, majdani kormányfő, még pártelnökként június 30-án válaszolt: “…azon leszek, hogy a kormány mielőbb tűzze napirendre kérésüket”. Göncz Árpád köztársasági elnök is megkapta a társulat levelét, aki egyetértve a gondolattal, a gazdaság nehéz helyzetére hivatkozva baljósnak látta a megvalósítás esélyét. Fodor Gábor kultuszminiszterhez is eljutott a memorandum, de ő nem válaszolt. Mi több, amikor két alkalommal dr. Varga László képviselő interpellált az új épület ügyében, kiderült, Fodor Gábor még a tényekkel sincs tisztában. Egyik válaszában (1994. november 22-én) számszaki pontatlanságok mellett azt is állította, hogy 1964-ben bontották le az épületet, 1995. február 7-én pedig külföldi példákra hivatkozva a nemzeti színházak időleges gyakorlatára utalt. Valójában ilyen nincs, mert a nemzeti státust Franciaországban éppúgy, mint más országokban szervezetileg és költségvetés szempontjából törvények rögzítik. Az új Nemzeti Színház felépítését a Magyar Szellemi Védegylet és a Magyarok Világszövetsége is folyamatosan napirenden tartotta. A több mint húsz fiatallal erősödött Nemzeti Színház, amely Marosvásárhelytől Szabadkán és Kassán át Párizsig és tovább magáénak tudta a magyar közönséget, hazai nemzetiségi (szerb, horvát) színházak alapításának, kiállításoknak adott helyet; Gulyás Dénes a zenei esték otthonát teremtette meg; külföldi rendezőket, közöttük Andrzej Wajdát hívta dolgozni; a kelet-közép-európai nemzeti színházak vezetőinek tanácskozását is megrendezte; drámapályázatot hirdetett; újságot, könyvsorozatot adott ki; román, szerb, horvát, szlovák, cseh nemzeti színházakkal épített ki együttműködést, jótékonysági eseményeket vállalt magára. Fodor Gábornak és szellemtársainak nem felelt meg, noha egyetlen előadáson és rendezvényen nem jelentek meg, munkáját nem ismerték. Ami kiderült a vele való beszélgetésben is 1995. január 12-én. Néhány nappal később, január 16-án a színház főrendezője, Sik Ferenc tragikus hirtelenséggel meghalt. Fodor Gábor, Török András és Szabó István a színház előcsarnokában felállított ravatalhoz sem mentek el, ám szervezték a Merlin Színházban azt a február 28-ai tanácskozást, amelynek zárszavában Kerényi Imre a távol maradt igazgatót lemondásra szólította fel. Aztán minden csöndesülni látszott.

De váratlan botrány robbant: 1995. szeptember 9-én a Kossuth Rádió Tizenhat óra című adásából kiderült, hogy Princz Gábor, a Postabank elnöke a cége tulajdonában levő New York-palotát átadná az államnak, amelyet a Nemzeti Színház állandó otthonává alakíthatnának át. Óriási felháborodáshullám követte a hírt, amelynek mögöttes összefüggései lassan tisztázódtak: 1995. március óta (a Merlin-ügy után közvetlenül) a New York-ötlet megvalósítására titkos előkészületek kezdődtek a kulturális minisztériumban, amelynek vezérkara: Török András államtitkár, Kerényi Imre, a Madách Színház igazgatója, Szabó István, a minisztérium osztályvezetője, Vargha Mihály és Szegő György építészek. A műszakilag is képtelen elgondolást felháborodás fogadta: az Építőművészek Szövetsége, a Művészeti Akadémia, a Magyarok Világszövetsége és más szervezetek tiltakoztak. A Nemzeti társulatának művészeti és közalkalmazotti tanácsa Agárdy Gábor és Császár Angéla aláírásával nyílt levelet fogalmazott, amelyet az MTI nem adott ki, s csak az Új Magyarország és a Magyar Nemzet közölt, ezzel is igazolván: a New York nem néhány ember sületlen ötlete, hanem komoly és hatalmi érdekek működtek a terv kivitelezésére. Akkor csak sejtettük, ami idővel bebizonyosodott: a sötét, panama-gyanús ügy nem a Nemzeti felépítésre, hanem a Postabank mentésére szerveződött, mert Princz Gábor a New York-palota terhes tulajdonától akart szabadulni, cserébe az ország egyik legértékesebb telkét, az Erzsébet téri ingatlant igényelte. Ebben a telekspekulációval összefonódott kultúrbotrányban Kerényi Imre vitte a vezető szerepet, aki különféle hivatalos levelekben, közéleti szerepléseiben a Nemzeti társulatát is megszólítva hirdette a “New Yorkba a Nemzeti Színházzal!” elgondolást. “Szak”-társai is voltak persze; Babarczi László, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója, a főiskola rektora és szövetségi korifeus, aki a Nemzeti társulatának megszüntetését is indítványozta. Továbbá a New York-palota szektájához tartozott Jordán Tamás, az új Nemzeti Színház mai igazgatója is, aki akkor a szabaddemokraták kulturális központjának, a Merlin Színház igazgatójaként a Nemzeti Színház társulata ellen szervezett tanácskozásnak is helyet adott.

Fodor Gábor miniszter és baráti körének a Nemzeti társulata elleni támadásai, továbbá a New York-botrány olyan tarthatatlan helyzetet teremtett a közéletben, hogy a Budai Vigadóban Pécsi Ildikó képviselő fórumot szervezett 1995. november 5-én, amelynek meghívottja volt Horn Gyula miniszterelnök, aki kijelentette, hónapokkal korábban alternatívákat kért a Nemzetire, a New York nem megoldás, s azt is közölte: a Nemzeti társulatára politikai célzattal, illetve irigységből indított támadásokat be kéne fejezni. Jellemző, hogy a jelen lévő médiatudósítók s az MTI megcsonkítva közölték a miniszterelnök beszédét; a Nemzetire vonatkozó mondatokat elhagyták, s ebből következően egyes orgánumok folytatták a “newyorkozást”. Más területeken mutatott alkalmatlansága és a Nemzeti Színház körüli viselt dolgai folytán Fodor Gábort a miniszterelnök menesztette november végén, s a koalíciós megállapodás jegyében egy szabaddemokrata politikus, Magyar Bálint váltotta fel 1996. január 1-jétől.

A kárpit lehull…

 

VI. FELVONÁS

Még 1995. november 23-án újra felment a függöny: a kormány titkosított határozata szerint a kabinet támogatja az új színház felépítését az Erzsébet téren, amelynek előkészületeként 1996. március végéig el kell készülnie különféle területek szakmai javaslatainak. De azt is tartalmazza a hivatalos dokumentum, hogy a Pesti Vigadó és a Közraktár utcai megoldás lehetősége is megvizsgálandó. Január l-jén távozott a Nemzeti ügyeiben végig dicstelen szerepet vitt Török András is, helyére Inkei Pétert nevezték ki. 1996. február 8-án a kormány megtárgyalta az új Nemzeti ügyét, s határozott: az Erzsébet téren hatmilliárd forintos költségvetéssel a színház felépül, melynek cselekvő jeleként augusztus 30-án dr. Fiala István mérnököt kinevezték az építkezés kormánybiztosának. Október 2-án 14 tagú előkészületi bizottság alakult, amely az épületre kiírandó pályázatot volt hivatva kialakítani. November 28-án a fővárosi közgyűlés az Erzsébet téri telek átadásáról döntött, a másnapi lapok, az MTI közleménye nyomán, rosszízű és sugallatos címmel tudatták: Ingyen telek a Nemzetinek? Valójában, amint korábban utaltunk rá, a főváros(?), az állam (?) a Grassalkovich-telket elorozta az örök tulajdonostól, a Nemzetitől, melynek vezetése hivatalosan kereste a telekváltás hivatalos iratait, de azok eltűntek a rendszerváltás idején a privatizációnak nevezett síbolási hadműveletekben. 1996. december 16-án megjelent az új Nemzeti Színház építészeti kialakításának tervpályázati kiírása, amely mintegy ötven szakember munkájaként száz oldalon foglalta össze a kívánalmakat. 1997. május 29-én a Kempinsky Szállóban rendezett eredményhirdetésen közölték: Bán Ferenc és alkotó kollektívájának tervét ítélték a legjobbnak; a munkát Béres Ilona, a Nemzeti Színház művésznője mutatta be a közönségnek. Június 2-án a díjazott tervekből tárlat nyílt a Várszínházban, amelyet Magyar Bálint miniszter nyitott meg. Június 9-én pedig a pályázók részvételével a Nemzeti Színház rendezésében beszélgetésre került sor.

Az új tervek kidolgozása Bán Ferenc vezetésével megkezdődött, Kő Pál szobrászművészt az épület körüli tér kiképzésével bízták meg. Az 1997-es ősz a társulat sorsát érintő viharos eseményeket hozott. Titkos előkészületek után október 13-án Magyar Bálint, akit Fodor Gáborhoz hasonlóan a Nemzeti munkája nem érdekelt, bejelentette: 1999 nyarától a Nemzeti Színház Magyar Színház néven működik a Hevesi Sándor téren. November 4-én megjelent az igazgatói pályázat, amelyre többeket meghívtak. Ebben egy miniszteri biztos kinevezése is megfogalmazódott, amit a december 11-ei kormányülésen elvetettek, hiszen kormánybiztos felügyeli az építkezést. A Nemzeti Színház Baráti Társasága Jókai Anna elnök vezetésével a miniszterhez írott levélben tiltakozott a morálisan is pusztító gondolat ellen. December 15-én a Nemzeti Színház művészeti tanácsának tagjaival találkozott Magyar Bálint, ahol megerősítette elgondolását, miszerint 1999 augusztusától a Nemzeti együttesének státusa megszűnik. Császár Angéla megkérdezte a minisztert: ha az építkezés elhúzódik, akkor nem lesz Nemzeti Színház? “Reméljük, hogy nem húzódik el, de ha mégis úgy történik, akkor több évig nem lesz Nemzeti Színház” – válaszolta Magyar Bálint. December 16-án az igazgatói pályázatot értékelő testület 8:1 arányban Ascher Tamás kinevezését támogatta Bálint Andrással szemben. December 20-án Magyar Bálint bejelentette: 1998. január 1-jétől Bálint András miniszteri főtanácsosként dolgozik, majd 1999. augusztus 1-jétől a Nemzeti Színház igazgatója. 1998. január 13-án Horn Gyula miniszterelnök látogatott a Nemzeti Színházba, aki elbeszélgetett a művészekkel a kialakult helyzetről, s négyszemközt közölte e sorok írójával: a Magyar Bálint-féle ötletet nem kell komolyan venni. Nemcsak morálisan, hanem építészeti szempontból is súlyos hibának mutatkozott a kettős hatalom, amelynek eredményeként Bálint András javaslatai nyomán az eredetileg 18000 négyzetméteres alapterület terve 28 ezer négyzetméterre nőtt. 1998. március 28-án tartották az ünnepélyes alapkőletételt. A Nemzeti társulatának nem küldtek meghívót az eseményre, majd miután kitudódott, sietősen postázták. Sinkovits Imre és művésztársai előbb táblákkal felvonulva akartak tiltakozni a Magyar Bálint-féle hadművelet ellen, de aztán a társulat java úgy döntött, hogy nem jelenik meg a Göncz Árpád, Horn Gyula és Magyar Bálint jegyezte ceremónián. Több meghívott író is távol tartotta magát.

A választások első fordulója előtt, május 10-én délben Magyar Bálint futárral átküldte a Nemzeti Színház igazgatójának a Magyar Színház alapító okiratát, amelyről kiderült: törvénytelen okmány, mert a Pénzügyminisztérium nem járult hozzá a színházalapításhoz.

1998. május 26-án a választások második fordulójában a szocialista–szabaddemokrata kormánykoalíció elbukott.

A kárpit lehull…

 

VII. FELVONÁS

A polgári kormány 1998. október 29-ei ülésén “A Nemzeti Színház új helyszínen történő felépítésével összefüggő feladatokról” határozott. Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett rendelet újra a Városligetet jelölte meg helyszínként, s átadási határidőként 2002. március 15-ét írta elő, s 8,2 milliárd forint költségre vállalt garanciát. Felmentette dr. Fiala István korábbi kormánybiztost, s egy új felelős kinevezését, továbbá az Erzsébet tér rendezését is meghatározta. A közadakozásból összegyűlt s kamatokkal 2,5 milliárd forintra növekedett pénzzel kapcsolatban ez áll: “…a beruházás utolsó ütemében kerülhet felhasználásra”. Megjegyzendő: minthogy minden korábbi kormányintézkedés, ez a rendelet is elfelejtkezett arról, hogy 1983. szeptember 22-én Losonczi Pál elnökletével neves művészekből, a politika által kiválasztott dolgozókból, közszereplőkből megalakult, majd 1984 januárjában több mint nyolcvan személyre bővült az a Védnökség, amely a Pénzügyminisztérium és a Művelődési Minisztérium közös rendelete szerint (6/1984) kizárólag dönthetett az adományokról. Hivatalos irat, miniszter, kormány ezt a védnökséget soha fel nem oszlatta, meg nem szüntette.

Bár a kormányrendelet csaknem minden téren a nemzeti kulturális örökség miniszterét határozta meg a különféle feladatok felelőseként, valójában az elkövetkezendő három és fél évben sem Hámori József, sem az őt váltó Rockenbauer Zoltán érdemleges szerepet nem vállalt. Helyettük a szolnoki polgár-mesteri megbízatásból bírósági eljárás tehertételével érkezett, s idővel elítélt Várhegyi Attila politikai államtitkár irányította a fejleményeket. Első döntéseként kormánybiztosnak kérte fel Schwajda Györgyöt, a szolnoki színház igazgatóját, akit 1992-ben egy napra a Vígszínház rekonstrukciójával megbízott igazgatónak is kineveztek (ezt a társulat tiltakozására a főváros érvénytelenítette), sőt 1994-ben a megbukott Művész Színház művészeti vezetői tisztét is betöltötte. (Akkor munkatársa volt Szabó István.) Schwajda György tudatta a közvéleménnyel: Siklós Máriát bízza meg a Nemzeti Színház tervezésével, akinek nevéhez fűződik, több színház mellett, a szolnoki színház felújítása is, s azt pedig a tévéhíradó tudatta, hogy a kormánybiztos budai házát is ő tervezte.

Az építészkamara tiltakozott, s ragaszkodott a pályázat kiírásához. Időközben a Magyar Bálint által 1999-től kinevezett Bálint András igazgató ellehetetlenült, és távozott 1999 őszén, s 2001 októberében a Színház című lapban már azt tudatta: “Az elmúlt három évben rájöttem egyébként, hogy nincs szükség Nemzeti Színházra” – vagyis: az 1998-as kormányváltás óta. Ezek szerint Bálint Andrásnak pártszolgálatot és nem szellemi és művészeti ügyet jelentett a megbízatás. További közéleti, szakmai harcok, tárgyi tévedésektől zsúfolt újságcikkek, nyilatkozatok keserves és kacajos részletei egy majdani épület- és társulattörténeti monográfia fejezetébe tartoznak. Itt csak annyit: 1999. augusztus 3-án a főváros rendkívüli közgyűlése elutasította a Városliget helyszínét. Így az új Nemzeti Színház épületére, a 88 év során kiírt ötödik, ezúttal a Duna-part – Közraktár utca területére vonatkozó, pályázat győzteseként 2000. május 26-án Vadász György Kossuth-díjas építészt és munkatársait nevezték meg. Ekkor még úgy szóltak a híradások, hogy Vadász György együtt dolgozik Siklós Máriával, mert személyéről a kormánybiztos nem mondott le. Ám feloldhatatlan ellentétek folytán 2000. augusztus 26-án végül Siklós Mária tervének megvalósításával kezdődött el a Duna-parti területrendezés és építkezés.

A társulat rangjafosztásának hadművelete is bonyolódott már ezekben a napokban Várhegyi Attila és Schwajda György irányításával. Augusztus 22-én havonta folyósítandó tisztes összeggel járó Nemzet Színésze címet adományoztak tizenkét, közöttük – hangjuk és tekintélyük elnémítására – hat nemzeti színházbeli művésznek is. Olyan magaslatra persze már nem jutott az adományozók szellemi láthatára, hogy a nemzet tágasságát úgy is jelezzék, hogy legalább egy határon túli művészt, például az Amerikában élő Szörényi Évát is a díjasok sorába emeljék. De már előzőleg kiszivárgott az a hír, amit az augusztus 30-ai zártkörű társulati ülésen Várhegyi Attila közölt a Nemzeti Színház társulatával: szeptember 1-jétől rangjától megfosztottan Pesti Magyar Színházként működik tovább. Sinkovits Imre nem ment el a díjátadó ünnepségre, több kollégájával pedig megfogadta: az új épületben nem vállal szerepet, még ha kérik sem. Ablonczy László, aki 1991–1999 között vezette a színházat, Iglódi István igazgatónak írt levelében felmondta fizetés nélküli szabadságán is érvényes munkaszerződését. A társulat a kiszolgáltatottság néma döbbenetében vette tudomásul a megsemmisítő döntést. Alban búcsúja ismét időszerűen visszhangzott az időből: “Nehéz idő sújt: itt engedni kell…”

Magyar Bálint, Török András, Szabó István, Bálint András, Babarczi László és mások óhaját Rockenbauer Zoltán miniszter néma statisztálásával a Várhegyi–Schwajda páros teljesítette. Megfosztották a színházat jelmezeitől, díszleteitől, s a következő évben elvették kamara játszóhelyét, a Várszínházat is.

Császár Angela művésznő Magyar Bálintnak címzett kérdése így megvalósult: másfél évig a nemzetnek nem volt színháza. Bessenyei Ferenc kijelentette: előbb az épületet robbantották fel, most a társulatot is. Sütő András poétikus szárnyalású üzenetében vallotta meg szolidaritását az együttessel, amelyet a Pesti Magyar Színház évadkezdő előadásán a közönségnek Sinkovits Imre olvasott fel 2000. november 4-én. Ezt követően a kultuszminisztérium egyik hivatalnoka felhívta pesti családtagját, és felszólította: hallgattassák el az írót! A Nagy Rontás immár bekövetkezett: “Nekünk a legszebbik estét, feketeszínre festették…” – énekelte 285 estén az Advent a Hargitán előadászáró siratójaként Sinkovits Imre, aki 2001 januárjában, torkára fagyott jajdulással, pesti magyar színházi tagságát örökre nem igényelve, váratlanul elhunyt.

2001. május 5-én Orbán Viktor miniszterelnök, Demján Sándor, az építő cég vezérigazgatója, Siklós Mária és Schwajda György részvételével bokrétaünnepet rendeztek az új Nemzetinél, amelynek alapterülete 20 844 négyzetméter, a nagyterem 617+16 személy, a kamara pedig 150–200 néző befogadására alkalmas. Garas Dezső mondott köszöntőt, Schwajda György pedig kijelentette: a párizsi Bastille-operát kivéve nem ismer hasonlóan modern teátrumot Európában (Magyar Nemzet, 2001. V. 5.). Az épület körül felállított jeles magyar művészek szobrai fogadják az érkezőket.

A kormányhatározat előírása szerint 2002. március 15-én az új épület megnyílt; Madách Imre Az ember tragédiája című drámakölteményét Szikora János rendezte. Az Úr hangját Sinkovits Imre felvételével tervezték beilleszteni, de özvegye, Gombos Katalin nem járult hozzá. A köszöntőre felkért Mádl Ferenc államfőt Schwajda György, akkor már igazgató, nem fogadta, mert “szabadságra” távozott, így nem jelent meg az avató ünnepségen sem. Orbán Viktor külföldi útjáról késve érkezett az előadásra.

“…de áll a ház.”

2002 tavaszán választás következett, melynek eredményeként a polgári kormány megbukott, s a szocialista–szabaddemokrata koalíció vette át az ország vezetését. Görgey Gábor kultuszminiszter Huszti Pétert nevezte ki igazgatónak, aki, mielőtt a munkát elkezdte volna, visszaadta megbízatását. Ezt követően pályázatot írtak ki, melynek nyomán ma Jordán Tamás, a Merlin Színház volt igazgatója vezeti az intézményt.

“…de áll a ház.”

 

EPILÓGUS

A függöny elé lép a komédiás és Weöres Sándor A kilyukadt világ című versével köszönti a Nagyérdeműt: “Külön árkaink és gátjaink miatt / az Áldás tengerét fövény elissza / Világunk mint sutba vetett kulissza, / tekints rá, itt is ott is átlyukad, / de résein nem tárul a valóság / a szétfeslő tarka látszat helyett, / csak a poros süllyesztő-gépezet, / a döglött jelmezek, a papír-rózsák, / néhány részeg dühödt komédiás / markában bicska játssza még a régi / rémdrámát és únja mindenki más, / filléreit sok kis statiszta félti; vászonrongy-fal zuhan a koponyákra: / a Végítélet korcs paródiája.”

Hölgyeim és Uraim! Szép estéket és jó mulatságot!

A kárpit felmegy!

 

 

 

Irodalom

Ablonczy László: Nemzeti a magasban – Krónika dokumentumokban (1963–1996). Bp., 1996, Codex Print.

Báthory István: A Nemzeti Színház építésének és lebontásának története. Bp., 1914, Pátria Kiadó.

Csathó Kálmán: A régi Nemzeti Színház. Bp., 1960, Magvető Kiadó.

Herczeg Ferenc: Hűvösvölgy. 1993, Szépirodalmi Kiadó.

Hubay Miklós: Nemzeti színjátszás – drámai magyarság. Bp., 1941, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Balassi Bálint Könyvtár, 6. sz.

Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán. Bp., 1971, Szépirodalmi Kiadó.

Nemzeti Színház. Szerk. Székely György. 1965, Gondolat Kiadó.

 

 

 

 

 

MÉHES GYÖRGY

Kolozsvári kálvária

 

“…Nem feledhetsz,

Nem menekülhetsz – bárhová kerülj!”

Illyés Gyula

 

1.

Gyémánt diplomával tiszteltek meg, mivel hetven éve érettségiztem a Kolozsvári református kollégiumban. Akkori osztályunkból ma már csak ketten élünk. Déván, Géza meg én. Elérzékenyülten emlékezhetnék, de csak keserű szívvel gondolok a múltra. Pedig jól átgondolt tervekkel készültünk a jövőre. Kitűnő osztályunk volt. Szinte valamennyien beiratkoztunk a kolozsvári egyetemre. A háború végső szakaszában, mikor Kolozsvárról is ezrével menekültek a családok, mi férfivá éretten, úgy döntöttünk, hogy Kolozsváron maradunk. Minél nehezebb évek jönnek, annál inkább kötelezőnek éreztük az itthon maradást. Vállalnunk kell a sorsunkat.

Ha sejtettük volna, mi vár erre a nemzedékre…

Azokra a kortársaimra gondolok most, akiket 1944–45 fordulóján elhurcoltak Kolozsvárról, és a halál kaszált le valahol Szibériában. Micsoda nagyszerű nemzedék veszett el akkor, az erdélyi ifjúság virága. Bölcs öreg professzorok, mint gyümölcsfába a nemes hajtást, úgy oltották be őket a munka szeretetével, a tudás tiszteletével, ezt a nehéz sorsot magukra vállaló csodálatos nemzedéket. Bartalis, Bodrogi, a kolozsvári magyar egyetem bölcsészeti karán tanársegéd Makkai Ernő, a nyelvészeti karon dolgozó Finta Zoltán, Mikecs László, a csángók életének fáradhatatlan kutatója, Áprily Lajos veje és munkatársa volt. Ökölbe szorul az ember keze, ha arra gondol, hogy a halálba hajszolt ifjúságunk gyilkosait a múltból reánk akaszkodott karrieristák a bolsevik hatalmat felszabadítónak dicsőítik. Hogy milyen iszonyú sorsa volt a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyoknak, abból is sejtjük, hogy a legtöbb odaveszett barátom erős, egészséges fiatal férfi volt. Megfagytak, halálra éheztek, belepusztultak a kegyetlen rabszolgamunkába. Kapásból neveztem meg néhány halálba hajszoltat a nemzedékemből.

Hát a székely diáktársaim? Az udvarhelyiek… Én is Székelyudvarhelyen születtem, és amikor a kolozsvári magyar egyetemre kerültem, az ott tanuló székely diákok természetesnek találták, hogy közéjük tartozom. A jogász Baczó Gábor volt köztük a hangadó és iránymutató. Albu Zolti volt a segítőtársa. Mindketten odavesztek. Baczó Gabi a szárnya alá vett, bekapcsolt a szervezésbe, tanított az értelmiségi fiatalság munkájában való részvételre. 1940 után román bakából magyar honvédtisztté neveltek. Együtt jártuk meg Gabival a honvédségi tanfolyamokat. Akkoriban már házasember volt, a szép Zsulyevits Böske férje. Gábor ’44-ben elveszett, Bözsivel három esztendő múlva találkoztunk a kolozsvári főtéren. Akkor már férjhez ment. Reám nézett és sírni kezdett. Megnedvesedett az én szemem is. Megölelt.

– Te voltál a Gáborom legjobb barátja.

 

2.

Egy másik soha be nem gyógyuló sebem, a magyar néprajzi tudomány kiválósága, Haáz Ferenc, vagy ahogy mi székelyesen neveztük: Ferke. Hűséggel őrzöm remek, munkáját, Az udvarhelyszéki famesterségek nekem dedikált példányát. Testvérbátyámnak éreztem Ferkét, édesanyám kedves második fiának tartotta. Hazajárt Székelyudvarhelyre az édesapjához, a múzeumalapító Haáz Rezső festőművész tanárhoz. Együtt vették számba és fotózták Udvarhelyszék építészeti műemlékeit.

Ferke a kolozsvári néprajzi múzeumban vállalt állást, feldolgozta az erdélyi néprajz kincseit. Onnan hurcolták el a ruszkik. És egy harmadik kiváló barátom, a származása miatt munkaszolgálatos Brassai Viktor. A fiatal nemzedékből ő volt a magyar költészet legjobb versmondó művésze. Mikor elmenekült a munkaszolgálatból, szovjet katonák lőtték agyon Vikit, aki fölemelt karral rohant feléjük. Szegény Viktor, megmentőjének képzelte őket.

Fél évszázad elteltével egyre kevesebben tudják ma már, hogyan irtották akkoriban a magyar fiatalságot Kolozsváron. Utcáról utcára, házról házra járőröztek a dávájgitárosok. Így gúnyolták a géppisztolyos orosz katonákat, akik mellékfoglalkozásként zabrálással is foglakoztak. Dáváj! – támadtak rá azokra, akik az útjukba kerültek. Órát, töltőtollat, ékszert, mindent eldávájoltak, aztán a kifosztottakat vitték fogságba.

Kik vezették őket? Erről különböző hírek és álhírek terjedtek. Hallgattak vagy románul beszéltek a kísérők, ez tény. De hihették-e a ruszkik, hogy azok, akik néhány héttel azelőtt még német szolgálatban csinnadrattáztak, egyszeriben lelkes szovjetszövetségesek lettek? Pont ezek a, mondjuk, ismeretlenek vezették magyar házról, magyar házra a szovjet katonákat. Az is tény, hogy egyetlen románt sem vittek hadifogságba.

Az egyik élve hazakerült elhurcolttól tudom, hogy 1944 utolsó és 1945 első napján ötszáznegyven kolozsvári magyar férfit vittek el. Ezek közül három év múlva élve hazakerült ötvenkettő. Lőrincz László volt a hírhozó, az Erdélyi Helikon munkatársa, feleségem kollégája és kedves tanulótársa. Azokban a napokban Bánffy Miklós könyvtárát rendezte a Király utca sarkán álló mágnás palotában.

Laci kinézett az ablakon:

– Mi van?

Az akkori napokban bármi megtörténhetett. Valaki visszakiáltott neki:

– Megyünk a ruszkikkal, igazolványt adnak nekünk.

Hiába, a mi világunkban örök törvény volt, hogy rend a lelke mindennek. A grófi palota udvarán magyar fiatalokat gyűjtöttek össze. Orosz géppisztolyosok tartották a rendet.

Laci lekiáltott:

– Várjatok, jövök én is!

Felkapta, a kabátját, és már a Király utca sarkán utolérte a csoportot. Gyalogmenetben vitték őket a Brassó melletti földvári haláltáborba.

 

3.

Onnan az élőket az Urálon túlra, a halálba. Ez volt az első rabszolgacsoport. Jött utána a többi is. Hozzávetőleg 500 000 magyart vittek szovjet hadifogságba. Sok volt köztük a civil. Ezeket egy tollvonással, de mondhatnám úgy is, egyetlen korbácsütéssel hadifogollyá minősítették. Ezt nagyon fontosnak tartották a szovjet generálisok. Minél több a fogoly, annál nagyobb a győzelem.

1945 húsvétján ifjú feleségemmel Hunyad megyébe utaztunk, hogy megismerjem feleségem családját. Csatlakozásra vártunk Piski vasúti állomásán. A peronon álltunk, mikor befutott Piskire egy magyar hadifoglyokat szállító tehervonat.

Megragadtam a feleségem karját.

– Gyorsan! Gyere!

– Mi a baj?

– Semmi… csak nehogy elkapjanak.

– De hát te nem vagy katona…

– Gondolod, hogy ez számít nekik?

Akkor már annyira megokosodtunk, hogy tudjuk, minden szovjet katona életveszélyes lehet. Elkaphatnak, feltuszkolhatnak a fogolyszállító vonatra. Ennek megvolt az oka. Éjjelenként néhány merész fogoly felfeszítette a vagon padlóját, és leugrott a robogó vonatról a sínek közé. Ha elég sötét volt, és nem vették észre az őrök, akkor, ha a vonat eltávolodott, a menekült feltápászkodott és futott amerre tudott. Ha észrevették őket a ruszkik, beléjük puskáztak. A halott szökevény helyére a legközelebbi állomáson elkaptak az ott várakozók közül néhányat, és újra meglett a létszám. Így volt ez a Kárpátokon túl is. Hiába ordított az újonnan szerzett hadifogoly, hogy román civil, legfeljebb a lába közé lőttek. Kuss volt mindenkinek. Persze időnként, mint mindig és mindenütt, történtek csodák is. A mi kolozsvári újságunknál dolgozott egy jó eszű, talpraesett félcigány fiú. Az unitárius kollégiumba tanult. Közben borbélymesterséggel is foglalkozott, nyírta, borotválta a tanári kart és a diákokat. Őt is elhurcolták. Elvergődött a jászvásári fogolytáborig. Ott összeismerkedett egy szemétszállítóval. Megnézték egymást. Én is cigány, te is cigány… Jánoskát, mert mi csak így neveztük, elbújtatta a szemétszállító ládák mögé a cigány testvér, és kivitte a lágerből. Jánoskát elnyelte a cigány ősvilág.

Faluról falura csempészték vénasszonyok vagy jövendőmondó menyecskék, meg malaclopásra szakosodott cigány legények. Soha egyetlen csendőrrel, katonai járőrrel nem találkoztak. A barátunknak minden cigány putriban volt szállása, még malacpecsenyét vagy tyúklevest is tálaltak neki, de mindenütt mocskolták, hogy már nem tud cigányul. Jánoska nyírta és borotválta őket, ezért megbocsátottak neki. Mikor Kolozsváron a lakása ajtajában letette egy cigány kovács, megfenyegette Jánost, ha nem tanul meg cigányul, bizony, hogy átvágják a torkát.

Volt, aki megúszta, például én, mivel soha nem voltam otthon, mikor a mi Farkas utcánkból hurcolták el a magyarokat. A várost jártam, mindig elkerülve a csoportosulásokat. Számba vettem, majd továbbadtam az egyre riasztóbb híreket. Ezeknek az volt az értelme: rejtőzzetek el, segítsétek egymást, ismerősök ismeretleneket. Mi is, ki tudja, hány helyen bujkáltunk a feleségemmel, húgommal ezekben a vészes napokban. Akik bedőltek az oroszoknak, se aznap, se másnap nem kaptak semmiféle igazolványt. Gyalogmenetben indították őket a Brassó melletti földvári haláltáborba, onnan már tehervonaton Szibériába. Az első nap elfogott ötszáznegyven magyarból három év múlva hazakerült ötvenkettő. Még évek múlva is szállingózott haza egy-kettő. Gufárt Károly, a magyar újságok és folyóiratok egyik gazdasági vezetője, tíz esztendő múlva érkezett haza. Károlynak az életrevalósága volt a buktatója. Hamar megtanult oroszul, elsajátította a szovjet könyvelési technikát, és egy, a világ végére telepedett szovjet nagyvállalat könyvelője lett. Rápecsételték az irataira: “nélkülözhetetlen”.

– Olyan rettenetes messzeségben éltem – sóhajtotta Karcsi, mikor végül hazakerült –, hogy még a gondolatom is elfáradt, és sohasem ért hazáig. A zsenya mind egyforma, barátocskám, vigasztalt a főnököm, amíg nem, házasodsz be közénk, addig hadifogoly vagy. Annál okosabb, hogy megpróbálj elszökni. Elkapunk, és agyonlövünk. Nyugodj meg, ez a sorsod, hogy közöttünk élj. Nálunk se rosszabb, mint másutt. Szokjál le a burzsuj fényűzésről. Igaz, ami igaz, kerülgettek az özvegy menyecskék, de én tudtam, ha egynek is igent mondok, sose szabadulok meg. Így tíz év múlva elengedtek, mikor kitanítottam egy orosz könyvelőt.

Az előbb még a szerencsémmel dicsekedtem, de volt nekem Kolozsváron is cifra kalandom. Akkoriban a Farkas utcai öreg kollégiumban húzódtunk meg. Az édesanyámnak ott volt állása és lakása. A boltíves pincék óvóhelynek is szolgáltak. Oda húzódtunk be feleségemmel és húgommal. Egyszer bejön az udvarra egy orosz tiszt. Hadnagy volt vagy kapitány, olyan mindegy. Fjodor Fjodorovicsnak mutatkozott be. Először édesanyámnak, aztán nekem, végül a feleségemnek és a húgomnak. Akadozva, de beszélt németül. Olyasmit mondott, amit úgy lehetett érteni, hogy igen tetszenek neki a barisnyák. Vagyis a feleségem és a húgom, akik elég meggondolatlanul mosollyal köszönték meg a bókot. Fjodor Fjodorovics negyedórás csevegés után tisztelgett, és elvonult. Illetve még megállt a kapunál, és megkérdezte, mi a véleményem Sztálinról.

Rámutattam a kapufélfára kiakasztott Sztálin-képre. A tiszt, miután megállapította, hogy hiteles a Sztálin-kép, odalépett, és leköpte. Jéggé fagyott bennem a lélek. Az oficér barátságosan vállon veregetett, és megnyugtatott: “Nicsévó!”, azaz: rá se ránts! Miután úgy érezte, hogy kellő politikai nevelésben részesített, délceg léptekkel elvonult. Utólag rájött, hogy van még mit tanuljak a szovjet haderőtől. Két óra múlva imbolygó léptekkel visszatért. Fújta a vodkabűzt.

– Hol vannak a barisnyák?!

Ó, az én bölcsességem! Előre megéreztem, milyen sors vár a védtelen barisnyákra, ha a tiszt úr kezére kerülnek.

– Lányok, azonnal tűnjetek el. Menjetek át a paplakba. A ruszkik őröket állítottak a lelkészlak elé, nehogy valamilyen sérelem érje a tiszteletes urat és a családját. Abból még nemzetközi botrányt is provokálhatnak a burzsujok.

Édesanyám odamenekítette a menyét és a lányát. Fjodor Fjodorovics üres lakást talált. Kivezényelt engem az udvarra, elővette a pisztolyát, és reám tartotta.

– Te kapitalista, ha nem adod elő a barisnyákat, agyonlőlek. Állj a falhoz!

Mit tehettem? Oda álltam.

– Hol vannak a barisnyák?

– Elmentek.

A fejem mellé lőtt.

– Hová?

– Nem tudom.

Egyre dühösebben kezdett lövöldözni. Körülbelül úgy, mint egy cirkuszi mutatványos. Mikor kiürült a tár, elvette a kísérője fegyverét. Még egyet lőtt a lábam elé, aztán leeresztette a fegyvert. Váratlanul könnyezni kezdett.

Esküszöm, az igazat mondom, ez nem irodalmi kitaláció.

– Látod, továris, ilyen állatok vagyunk mi, mikor leisszuk magunkat.

Mindenáron meg akart ölelni, de aztán mégis inkább reám támadott.

– Takarodj innen, gyalázatos burzsuj, aki még a barisnyákat is sajnálod tőlünk! Takarodj!

Takarodtam tehát kifelé az udvarról. Biztatásul még utánam lőtt. Legyek őszinte, azt hiszem, a levegőbe. Mikor a kapun kívül kerültem, rohanni kezdtem. Meg sem álltam a lelkészlakig. Mikor aztán a nagytiszteletű úr a karja közé ölelt, kitört rajtam az idegroham.

Úristen, mi mindent éltünk át még mi is, akiket nem pofoztak félholtra, nem vertek meg, csak megaláztak, meggyaláztak.

Befejezésül elmondom, hogy csak rövid ideig védelmezték a ruszkik a lelkészünket, úgyhogy később semmilyen akadálya sem volt annak, hogy papunkat, dr. László Dezső nagytiszteletű urat, később püspökhelyettest elhurcolják a Duna–Fekete-tengeri csatornához árkot ásni. Ezt is kibírta. Hazatért, és még évekig szolgálta az Urat. A Farkas utcai templomban hirdette az Igét.

A Házsongárdi temetőben nyugszik, az örök békesség legyen vele!

 

 

 

 

 

NAGY KÁROLY

Korfordulók világában

– nem szokványos életút

 

Kulcsár Katalin: Köszöntöm hallgatóinkat! Egyetlen vendége van a mai műsorunknak. Dr. Nagy Károly szociológus, egyetemi tanár életét megfordította 1956 októbere. November 13-án ment el Magyarországról, azóta az Amerikai Egyesült Államokban él. Akkor, októberben a baranyai Erdősmecske Forradalmi Nemzeti Tanácsa elnökének választotta, bíztak benne. A forradalom leverése után elindult és megtalálta küldetését az idegenben. Nagy Károly a veszteséget szívós munkával nyereségre váltotta, erről halljuk őt.

Nagy Károly: Amerikában rá kellett jöjjünk többen arra, hogy az a tény, hogy minket – nem először – a Nyugat cserbenhagyott akkor, amikor virágoztak reményeink ’56-ban, annak egyik oka az kellett legyen, hogy az Egyesült Államok átlaglakosságának roppant gyér, gyarló és gyatra információja volt arról, hogy Közép-Európa miből áll, hogy Magyarország vagy a Kárpát-medence milyen sorskérdésekkel vajúdik. A feladat nyilvánvalóvá vált számunkra, amikor az egyetemre beiratkoztunk, hogy ha ez így van, hogy rólunk alig tudnak valamit, akkor egyik felelősségünk az, hogy tájékoztassuk a környezetünket azokról a valóságokról, amiket mi tudunk és amiket mi megéltünk.

K. K.: Mindehhez társakat kellett találni. Több mint kétszázezer magyar ment el itthonról 1956-ban. Amerikába mennyien kerültetek?

N. K.: 1958-ig több mint harmincötezer magyar menekült érkezett az Egyesült Államokba, köztük mintegy kétezer egyetemi hallgató, vagy olyan korú és szándékú fiatal. Megalakítottuk az Észak-Amerikai Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületeinek Szövetségét, az ÉMEFESZ-t. Nappal tanultunk, esténként és hétvégén dolgoztunk. Közben egyre több magyar egyetemista csoport kezdett programokat szervezni avégett, hogy amerikai környezetének átadja az ’56-os magyar forradalom üzenetét és a magyarság valóságait.

K. K.: Tudom, hogy a ti Rutgers–egyetemi magyar diákszervezetetek magyar heteket szervezett.

N. K.: New Jersey állam e legnagyobb egyetemének 1958-ban 15300 beiratkozott hallgatója volt. Tíz éven át magyar heteink fő részét egy-egy szépművészeti kiállítás képezte (Domján József, Szalay Lajos, Csernus Tibor), és a hét napjai estéin hangversenyeket, előadásokat, filmvetítéseket rendeztünk. Ezalatt például 1961-ben kétezer aláírást gyűjtöttünk össze egy olyan ENSZ-beadványhoz, amely a szovjet csapatok azonnali kivonását követeli Magyarországról, és szabad választásokat az ENSZ felügyelete alatt.

K. K.: Azt hiszem, hogy életetekben ez volt az az időszak, amikor a legbüszkébbek voltatok arra, hogy magyarok voltatok, nem? Mert itt kellett végiggondolni értékeket, és azt, hogy kik is vagytok valójában.

N. K.: Igen, rájöttünk arra, hogy tulajdonképpen mi követek vagyunk. Mert azoknak, akik akkor a tényleges hivatalos követek voltak Washingtonban vagy New Yorkban a konzulátuson, egyéb dolguk sem volt, mint azt hazudni, hogy Magyarországon ellenforradalom történt, amit fasiszta huligánok követtek el, és hogy Magyarország most éppen nagyon boldog, mivelhogy a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra ismét helyreállt. Követekként kell a valóságot átadnunk. Nem propagandát, nem is ellenpropagandát, hanem valóságdarabokat. Igen, a mi magyarságtudatunk is sajátos lett ettől, mert rájöttünk, hogy Amerikában nemcsak karriert építünk, mert hiszen karriert építeni bárhol lehet, bárkinek lehet, hanem a mi sorsunk egy különleges és csak általunk végezhető feladatot, egy többletfeladatot is rakott a vállunkra és szívünkre is.

K. K.: Igen, erre illik igazán a küldetés szó. A történelem és a helyzetetek diktálta azt, hogy miként töltitek meg tartalommal az emigráns létet. Vegyük az egyszerűbbet: fiatalok voltatok, megnősültetek, gyerekek jöttek, ebből egyenesen következett az, hogy a gyerekeknek meg kell tanulni magyarul, tudni kell, hogy szüleik honnan jöttek, hétvégi magyar iskolát szerveztetek.

N. K.: Igen. 1960-ban egy felmérést készítettünk a környezetünkben, hogy hány olyan szülő van, aki szeretné gyermekét magyarul megtanítani, és nemcsak otthon meg az egyházban meg a cserkészetben, hanem szervezett, szakszerű iskolai körülmények között. Meglepődtünk mi is azon, hogy milyen sok ilyen szülő volt. Az egyetemtől kértünk és kaptunk tantermeket, és attól kezdve huszonhat éven át az iskolaév minden szombat délelőttjén négy-öt osztály harminc-ötven gyermekét, fiatalját tanítottuk magyar olvasásra, írásra, beszédre, irodalomra, történelemre, földrajzra, népművészeti ismeretekre.

K. K.: Úgy tudom, hogy az első tizenöt évben – és ez lenyűgöző adat – 557 tanulótok volt. És mindez hatványozódik, mert ők meg tovább tudták adni, amit nálatok tanultak. Tehát volt tantermetek, voltak gyerekek, kellett tankönyv. A hazai tankönyvek használhatatlanok voltak, hiszen azok a diktatúra hazugságaival és ideológiáival voltak megtömve, és mindennapos tanításra készültek. Tudom, hogy az Anyanyelvi Konferencia öt új tankönyvének te voltál az egyik lektora, te egyébként történelmet tanítottál a hétvégi magyar iskolában, huszonöt éven át.

N. K.: És irodalmat is. Én innen úgy mentem el, hogy Nyíregyházán tanítóképzőt végeztem, és tanítottam néhány évig általános iskolában. Amerikában, idegen nyelvkörnyezetben hétvégi magyar iskolában tanítani, minőségi tananyagot, hatásos tankönyveket létrehozni olyan különleges, sajátos munkamódszert, tanítási, tankönyvkészítési módszert, pedagógiát igényel, ami még nem volt kitalálva. A magyar nyelvet, kultúrát, írást, olvasást, fogalmazást, irodalmat, történelmet, földrajzot összesen harminc szombaton – mert ennyiből áll a tanév szeptembertől májusig – megtanítani szinte lehetetlen. A nyugati magyar sziget- és szórványvilág hétvégi magyar iskolái ezt a “lehetetlenséget” művelik, és gyakorta jelentős sikerrel.

K. K.: Van egy könyved, az Emigránsok küldetésben. Ebben szépen összegyűjtötted azokat a verseket, amelyek a hétvégi magyar iskolátokhoz szóltak annak húszéves évfordulóján, 1980-ban, Illyés Gyuláét, Nemes Nagy Ágnesét, Csoóri Sándorét, Makkai Ádámét. Iskolátok látogatása után Faludy György például ezt írta nektek A magyar iskola tanítóinak című versében:

 

Már csak a lehetetlent érdemes megpróbálni.

A tantermeken sorra kísértetek el engem.

Utána beszélgettünk. Én arcomat töröltem,

bár félek, megláttátok, hogy elérzékenyedtem.

Hadd keljen ki a mag! Nincs baj, amíg remélünk!

Csak költeményt tudok küldeni és szerelmet.

Más iskolákban pudvás adatokat közölnek.

Nálatok szombat reggel embereket nevelnek.

 

N. K.: Nekünk is mindig szép emlék marad az ő és a többiek iskolalátogatása a szervezésünkben tartott szombat esti előadásaik előtt a Rutgers-egyetemen: Bálint Tibor, Borbándi Gyula, Csoóri Sándor, Czine Mihály, Kányádi Sándor, Kósa Ferenc, Lőrincze Lajos, Nagy János, Varga Domokos, Veress Dániel is eljött hozzánk. Veress Dániel sepsiszentgyörgyi író ezt írta 1976 tavaszi nálunk-járta után: “Egy csukoréknyi magyarság egy roppant keverőben – kohóban őrzi a maga nemzetiségét s nyelvét egy mintaszerű iskolában, melyet az egyéni és közösségi áldozat, tanárok, szülők és tanulók szép harmóniája s öntudata tart össze. Gratulálok a remek eredményhez!”

Egyik állomásává váltunk az Amerikába látogató Kárpát-medencei magyar költőknek, íróknak, történészeknek, barátainknak, nagyjainknak is, azzal együtt, hogy akkor még mindig, egészen 1970-ig azt kellett elviselni, hogy erre az iskolára, erre a küldetésre nemcsak hogy semmi gondja nem volt az anyaországnak, hanem megtagadta, letagadta, hallani sem akart róla. Aztán végre sikerült éppen ezeknek a barátainknak, főleg Illyés Gyulának, Kodály Zoltánnak és Váci Mihálynak a segítségével is kiharcolni azt itthon, hogy igenis létesüljön egy olyan program, amely tudomásul veszi azt a magyar nemzetrészt, ami nyugati országokban tevékenykedik: 1970-ben megalakult az Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága.

K. K.: 1960-ban létrehoztátok a Magyar Öregdiák Szövetséget – Bessenyei György Kört. Találkoztatok olyan idős emberekkel is odakint, akik magukban hordozták a történelmet, az erőszakkal elhallgattatott témákat is, és ezért elindítottatok egy Tanúk –korukról című előadássorozatot. Tágult a feladat, hogy amiről Magyarországon hallgattak, azt mégis megtudni azoktól, akik az élet törvényei szerint nemsokára el fognak menni. Vagyis begyűjtöttétek a szóbeli történelmet, az “oral history”-t.

N. K.: Megpróbáltuk megszólaltatni azokat a tanúkat, akik nemcsak elszenvedték a történelmet, mint mi mindannyian, hanem, mondjuk úgy, “történelemcsinálók” is voltak. Így sikerült nyilvánosságot és maradandóságot adni olyan adalékoknak, amely különben a tanúkkal szálltak volna sírba. Kovács Imre például nekünk mondta el a Márciusi Front megalakulásának a történetét. Wigner Jenőt egész egyszerűen megkérdeztük, hogy tudóstársaival hogyan “csinálták” az atomkort, hisz azt ők kezdték el. Szép, ékes magyarsággal hallhattuk tőle. Egy másik nagyon érdekes példája a Tanúk – korukról sorozat jelentőségének: Recsk. Magyarországon Recskről addig nem lehetett tudni, csak azt, hogy mondjuk az egy falu valahol, de hát, istenem, megáll a vonat. De hogy az volt Magyarország egyik legborzalmasabb ávós kényszermunkatábora, ahonnan a túlélők szerint nem sok remény volt az élve kikerülésre, erről nem lehetett tudni. Megkértük Nyeste Zoltánt, hogy mondja el Recsk történetét, és hogy ő mit élt ott át. Ebből szerkesztettem is egy könyvet, és megkértem Faludy Györgyöt, hogy a Recsken készült versei is szerepelhessenek benne. Majd aztán ezt a könyvet és a többi Tanúk – korukról könyvkiadványainkat elkezdtük hazaküldeni és hazacsempészgetni, és e könyveink kezdtek Magyarországon elterjedni. 1982-től aztán a budapesti szamizdat kiadók is elkezdték közre adni és terjeszteni e könyveinket, például Király Béla, Kopácsi Sándor és Nyeste Zoltán tanúbeszámolóját, fakszimile példányokban. Nyeste Zoltán egy későbbi írásában megjegyezte, hogy jórészt ennek az akciónak volt köszönhető, hogy Recskről Magyarországon 1983 után többé már nem lehetett hazudni.

K. K.: Valóban úgy volt ennek értelme, hogy valamennyire “visszafoglaljátok a hont”, és ide is bekerüljenek ezek a könyvek. Nem is maradt ez nyom nélkül, mert ebben az Emigránsok küldetésben című kötetedben a belügyi megfigyelésekből is kiderül, hogy tudtak ezeknek a könyveknek a bejöveteléről.

N. K.: Most, hogy kikértem a rólam szóló III/III-as adatokat a Történeti Hivataltól, döbbentem én is rá: nevetséges lenne, hogyha nem lenne olyan szomorú, hogy milyen részletességgel, és milyen rettenetes pontossággal igyekeztek minden telefont lehallgatni, minden levelet cenzurálisan elolvasni, minden valóságfeltáró igyekezetet megakadályozni. Az egyik Tanúk – korukról könyvünkről így szól például a Belügyminisztérium Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkársága 1985. szeptember 25-i, “Szigorúan titkos! Különösen fontos” minősítésű “Napi operatív információs” III/III jelentése: “Az »ellenzék« szamizdatkészítő- és terjesztő csoportja az elmúlt napokban illegális kiadvány árusítását kezdte meg. Kopácsi Sándor »Az 1956-os magyar forradalom és a Nagy Imre Per« című füzetének utánnyomása. A kiadvány eredetileg a Magyar Öregdiák Szövetség (USA) Bessenyei György Kör Tanúk – korukról című sorozatában jelent meg 1979-ben. Intézkedés: a terjesztést lehetőség szerint akadályozzák, korlátozzák; az ellenőrzést folytatják. Aláírás: Vagyoczky Béla r. ezredes, titkárságvezető.”

Persze nemcsak a könyveink terjesztését igyekeztek akadályozni, személyes tevékenységünkről is kimerítő kémjelentéseket gyártott a III/III-as belügyi hálózat. Egy 1985. augusztus 8-iki “szigorúan titkos”, “különösen fontos” jelentés rólam például így szólt: “Dr. Nagy Károly USA állampolgár az Anyanyelvi Konferencia alkalmából Magyarországra érkezett, és beutazását ezúttal is felhasználta az »ellenzékhez« fűződő kapcsolatainak szélesítésére, elmélyítésére. Kapcsolatait arról tájékoztatta, hogy a »Bibó életmű« kiadásához az anyagot már összeállította. A továbbiakban elmondta, hogy a Nemzetközi PEN januári konferenciájára meghívták Csoóri Sándort és Duray Miklóst is. Intézkedés: Nagy Károly tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérik; tevékenységéről tájékoztatják a BM III/I csoportfőnökséget; az információt felhasználják a csehszlovák áb szervek tájékoztatásához.”

K. K.: Úgy tudom, hogy nem volt könnyű odakint sem, Amerikában az, hogy te vállaltad Magyarországgal a kapcsolatot, hogy ide jártál, részt vettél az Anyanyelvi Konferenciákon, ami meglehetősen ellenőrzött program volt. Nyugaton mondták azt is egyesek, hogy te beállsz egy sorba, és mintha előnyöket kovácsolnál ebből, holott nem erről volt szó, hanem egy tárgyilagos és ésszerű közeledésről. Két tűz közé kerültél időnként.

N. K.: Igen, ez így volt. A nyugati emigrációnak egy jelentős része politikai emigránsnak tudta magát, és ezt a műfajt művelve egyetlen módot látott lehetségesnek, etikusnak, erkölcsösnek Magyarország felé: a teljes elzárkózást. Nehezen tudták elképzelni azt, hogy a politika mellett magyar kulturális és tudományos és nyelvi, irodalmi, történelmi, pedagógiai, emberjogi témák is vannak, amelyek felelős előremozdításához feltétlenül szükséges a magyar együttműködés az egész világban. A diktatúrák ellenében is, az elválasztó határok fölött is, abban a bizonyos “szellemi hazában”. Akkor is, ha tudom, hogy vannak nyilván olyan pártfunkcionáriusok, akik úgy gondolják, hogy az Anyanyelvi Konferenciával ők netán el akarnak valamit érni, például a külföldi magyarság semlegesítését. Mi mindig azt mondtuk, hogy bár tudni kell, de nem az a fontos, hogy mit akar a hatalom, hanem az a fontos, hogy mi mit akarunk és tudunk ezekből a kapcsolatokból, lehetőségekből kihozni. Hiszen például azokban a tankönyvekben, amelyeket így együtt sikerült létrehoznunk, azokban egy gramm propaganda sincs, sőt ráadásul némelyik olyanná sikeredett, hogy a teljes magyar irodalomból emelt példákat. Magyarországon nem létezett ilyen tankönyv akkor, de Erdélyben sem, Kárpátalján sem és Szlovákiában sem. A mi Anyanyelvi Konferencia-tankönyveinkben igenis, hogy benne van Kányádi Sándor és Rácz Olivér, Bábi Tibor és Sütő András, Király László, Majtényi Mihály és Szilágyi Domokos, és folytathatnánk a felsorolást.

K. K.: Vagyis a teljes Kárpát-medence.

N. K.: És a nyugati magyar irodalomból is néhány szemelvény, például Dedinszky Erikától, Faludy Györgytől és Gömöri Györgytől.

K. K.: És a másik pedig, hogy csak úgy lehetett Magyarországra hatni – márpedig ez is célotok volt – és az összmagyarság érdekeit külföldieknek tudatosítani, hogy ha naprakészen tudtátok, hogy itt mi történik. Tehát úgy nem lehet, hogy valaki valamikor régen eljött, és utána becsukja a kaput, és nem tudja, hogy mit változik egy ország.

N. K.: Pontosan. Ebben aztán Szövetségünk ma is működő előadásszervező-programja is segített. Az elmúlt negyvenhárom év alatt meghívásunkra és rendezésünkben eddig több mint kétszáznyolcvan magyarországi, Magyarországgal szomszédos és nyugati országokban elő íróval, tudóssal, művésszel, köztük a magyarság többtucatnyi legkiválóbb alkotójával, gondolkodójával találkozott a környékünk közönsége, rendszerint a Rutgers-egyetem előadótermeiben.

K. K.: 1994-ben a Janus Pannonius Egyetemen, idén pedig a Debreceni Egyetemen tanítottál szociológiát egy-egy tanulmányi félévben, vendégprofesszorként. De gondolod, hogy a küldetés szó külföldön még mindig érvényes?

N. K.: A küldetés szó szerintem még mindig érvényes, úgyhogy továbbra is sokan feladatunknak tartjuk a magyar valóság külföldi tudatosítását, az erre való készenlét fenntartását, a külföld arra késztetését, hogy a mindenkori magyar érdekeket támogassa. Még él egy olyan embercsoport nyugati országokban, amely e feladat munkálására tette magát képessé és késszé, ezt a készséget még éltetni óhajtjuk. Szeretnénk átadni a következő nemzedékeknek is ezt a küldetéstudatot. Azt mondjuk, tanítjuk nekik, hogy önmagad és a családod mellett a nagy családodra: a nemzetedre is legyen gondod, itt Amerikában vagy Németországban, Angliában vagy Argentínában, hiszen te tudsz angolul, németül, franciául, spanyolul. Jelenítsd meg, képviseld magyar nemzeted gondjait is, és vállald azokat! Ehhez persze az is kell, hogy tudjad is, hogy mik azok a gondok, vagyis amikor csak teheted, látogass el a Kárpát-medencébe, és tanuld meg a magyarság valóságait.

K. K.: Az életed példáját vajon hogyan tudod továbbadni? Gondoltál-e arra, hogy életutadról egy személyes hangú könyvet megírjál?

N. K.: Gondoltam rá, és össze is szedtem anyagokat erre, hogy egy kicsit magamra is alkalmazzam azt, amit én másokra alkalmaztam a Tanúk – korukról programunk kialakítása során, hogy ne vesszen el néhány olyan tapasztalat, ami nekem adatott osztályrészemül. Ötleteket is adhat, dokumentumok is vannak ebben, “szóbeli történelem”, visszaemlékezések, interjúk, képek. A kötet címe: Járatlan utakon, korfordulók világában. Az én nemzedékem “oly korban élt e földön”, amikor háborút is át kellett élni, forradalmat, emigrációt, kitaszítottságot, diktatúrák nyomorító hatásait, újrakezdések, járatlan utakon úttörő próbálkozások, kétnyelvű, kétkultúrájú identitás kialakításának élményeit kellett átéljük, ez nem olyan szokványos életút. Ezért gondoltam, hogy közreadom a következő nemzedékeknek, kicsit útravalóul is ezt a mozaikot. A könyvet a debreceni Csokonai Kiadó adta ki 2003-ban.

 

 

 

 

 

BALÁZS SÁNDOR

A pillanat szenvedélye

Végh András Véletlen-fejek című tárlata elé

 

Adódna a gondolat, hogy a múltból. Mármint hogy a fejek, véletlenül – onnan kandikálnak ki, mert odatemetkeztek. A festő éppen csak rájuk nyit: a Véletlenek társaságára. Csalogatja, invitálja őket, mint múltat a jelen, jelent a jövő, hogy a véletlennek új helye legyen, képpé válhasson.

Mindig az első mozdulat, mindig arra kell készen lenni. Ami rend-ellenes, tehát renden kívüli, mert előzmény, előtörténet nélküli. És mert olyan kifejezés-előttiség, artikuláció előtti gesztustorlódás, érzelmi-indulati energiák torlasza, ami medret keres és szab – formának, színnek, foltnak, vonalnak. Ha ez az első nem kerülhet helyére, a többi sem. Ha ez elhibázott, a többi csak az általa kikényszerített helytelen helyre kerülhet. Tehát semmi sem lesz a maga helyén.

A legkülönösebb mégis az: ez az első – lehet véletlen, sőt akár elvétett is! Mérlegelés kérdése. A belső mozgás megnyílásának lehet egyedüli oka a talált véletlen, ami közvetlenül a létezés esetlegességére kérdez, milyenségét kutatja. A többi: szabálygyűjtemény; ismert szabályok szabadon áthágható sora.

Végh András elsőmozdulat-gyűjteménye: a pillanat szenvedélye. Szekvencia-kaland a fej körül, tehát kísérlet. A véletlenből indított törvénykeresés. Ahogyan az óramutató nem tanakszik, hogy a következő rovátka fölé lépjen, úgy ő sem, ha idejét érzi. Mert örömét leli a kiszámíthatatlanban, az előre nem láthatóban, hogy minden érintés múlt és jövő nélküli, minden pillanat a pillanat csókja, pecsétje. Néha az idő megállni látszik, megdermed: ágyat vet, nyugalmi pontot jelöl ki néhány monokróm, az archaikus kultúrák kiegyensúlyozottságát hordozó alkotás számára, de aztán: minden képre ébredés egyre zaklatottabb, lobbanékonyabb, élettelibb. A körbejáró vonal felszakad, a színek egymásnak feszülnek, a fejek groteszk tablóvá szélesednek.

Néha úgy tűnik, a véletlenszerű szabadsága fölött kulminál egy más rendű minőség, a szükségszerű. Ez nem megfosztottság a szabadságtól, hanem éppen párhuzamos azzal: hiszen aktuálisan a legkívánatosabb cselekedetünket egyszerre látjuk szükségszerűnek és szabadnak. Paradox, de ilyenkor a szabadság hiánya éppen a szabadság megnyilatkozása.

Ennek ellenére hajlunk rá, hogy úgy gondoljuk: a véletlen és az elkerülhetetlen köztesében, egyfajta vákuumban élünk. Mert igazán egyiket sem hisszük biztosan: amaz elégtelennek, ez felfoghatatlanul soknak bizonyul. Marad a különleges tartomány, létezésünk impressziója-pressziója, amikor a mindennapi megszokottságok monoton kottáját félreütjük, és elmerülünk a lehetőségek hívásában. Ugyan minden lehetőség a valódi létezés kivédhetetlen lehetetlenségét tükrözi, de választhatunk. A választani tudás pedig annyit jelent: tudni, mi a legjobb, a lehetetlennek tűnő autentikus lehetőség. Döntésünkkel létezésünk egészének szabunk irányt.

A tegnapból – vagy talán ez a tegnap már egy régebbi múlt, ami tegnappá sűrűsödött, esetleg még meg sem érkezett jövendő – tapasztalatok sercennek a jelenbe. A steril háttér alkonyába fejek feszülnek. A történetet, a helyzetet nem ismerjük, hanem benne vagyunk.

Reményünk szemernyi: a fejek talán arcokba fordulnak, akár érdes kérdéseinkre is választ adnak. Nem így történik. Hiteles képek nem fecsegnek, egyszerűen vannak. Maradnak a tökéletest csak kergető, a pont ideális kiterjedését sóvárgó aggodalmas tojásidomok; vagy széthulló, fejüket vesztő groteszk alakok, ahogyan kérdéseink is csupán válaszokat megkísértő pontatlanságok.

Nincs más, mint újrakezdeni, az első mozdulattal, a múlt nélküli bizalom delejével… Mert innen, az elkerülhetetlen oldalról jobban látni, merre tartanak Végh András véletlenjei.

 

 

 

 

 

DUBA GYULA

Szerelmes földrajzom

Tájról, hazáról, nemzetről

 

1. A TÁJ

Szerelmes földrajz című könyvével Szabó Zoltán műfajt alapított. A szótársítást azonban, bevallása szerint, a fogalmat Cs. Szabó Lászlótól kölcsönözte. Maradjunk hát az átvevés nyomdokán! Bogozzuk tovább a fogalmat a saját tapasztalataink szerint! Mindenek előtt azonban megállunk a felismerés láttán: milyen érzékletes a magyar nyelv! A földrajz ugye a föld rajza, melynek formáit, szerkezetét térképek, tehát a tér képei ábrázolnak. Az iskolában tantárgy, később valóságlátásunk alapja. Világképet jelez, aminek rokona, mintegy leszűkített változata a tájkép. A táj! Szabó Zoltán állítása szerint meghatározza az embert. Az érzékeire hat, magával ragadja és formálja tudatát, mintegy beleépül. De hát hogyan épülhet a természet tárgyi világának élő változatossága a lélekbe? Kérdésünk, melyre választ keresünk, most így szól: mint épült belénk a föld rajza és a táj képe, amennyiben a múlt század harmadik évtizedének elején az alsó Garam mentén születtünk?

A parasztporta, a ház, az istállók és a kamra, az udvar, szín és a pajta, s az utcakép is adottak, a maradandóság rokonai. Képük tartós, alig változik. A Patak más. (Nagybetűvel, tulajdonnévként írom a nevét.) Egyedi jelenség, kettéosztja a falut. Nyáron lustán csörgedez, libák fürösznek benne. Télen vastag jég alatt tűnik el, csúszkálunk a jégen, ártatlan vizecske. Olvadáskor azonban zavarosan megduzzad, s a gyors nyári záporok is megvadítják. Ismeretlen természeti erő költözik bele. Hatéves lehettem, amikor egy éjszakai felhőszakadás után majdnem elöntötte a falut. Reggel a felázott talajt nézegettük apámmal a házunk előtt. Kusza sárgás vonalakra, szeszélyes ábrákra, szemétrakásokra és halmaradékokra mutatott: eddig ért a víz! Majdnem befolyt a kapun. Nagy áradás volt… A lehetőségbe, hogy a víz bejön az udvarba, beleborzongta, majd sírva fakadtam. Borzalmas kép számomra, ahogy a jámbor utcát, a derék akácok, ráncos kérgű füzek és magas topolyafák gyökerét és törzsét elönti a zajló víz. Végigrohan a “mi sorunkon”, alámossa a kövesutat, elsodorja a gyaloghidakat, leúsztatja a felvégről a lábasólakat, deszkákat cipel és szemetet hömpölyget. A házak felé árad, hogy mindent elemésszen. Iszonyatos képzeletbeli kép. De a napocska már melegen süt, és a nedves föld felett nyájas párák remegnek, a Patak még zavaros és vad, hányja-veti magát medrében, a libák azonban már belemerészkednek. Mi lett volna, ha bejön az udvarba? – szipogom. Nagy baj lett volna… igen nagy baj! – mondja nyugodtan apám. Elámít, hogy ő nem fél…

A táj tehát a drámai élmények által hat a gyerekre. Néha szinte rákényszeríti a borzongást. Az erő sem csak látvány, derék fák tömege, zöld lombrengeteg! Hanem ugyanakkor sejtelmes csend, váratlan roppanás és halk zörej, nyugtalanító homály, szorongató titokzatosság. Kamasz koromban a Búrosba indultam a sasok után! Gyakran magányosan kalandoztam, néha féltem is, de lebírtam a szorongást. Tudtam, hogy egyetlen fenyvesünkben, borókák és lucfenyők erdejében sasok fészkelnek. Parlagi sasok lehettek! Kezdetben, a Cserestón és a Kalmáré-erdőben tölgyek, bükkök és kőrisfák alatt jártam, komoran neszező lomberdőben, surrogó avaron, meg-megroppantak az ágak, mozdulatlan bokrok, nagy élő csend vett körül. Az erdő a gyanútlan kóborlónak kihaltnak tűnik fel, ritkán pillant meg vadat az avatatlan. Elillannak, meglépnek, mielőtt még észrevenné őket. Sokára értem a Búrosba, ott még jobban leigázott a látvány, megszeppentett a csend. Deréknyi szálfák tetején, irdatlan magasban mélyzöld lombozat ül. A lombozat összefüggő, mintha sötétzöld égbolt lenne. A “természet templomának” élménye akkor születhetett bennem. A mély csend és nagy nyugalom pátosza, a mindenség korai megsejtése. Szellő sem rebben, a fák mozdulatlanok, végtelen – szinte baljós nyugalom. Benne jómagam, az emberparány! Sasokat nem láttam, néhány éles – fenyegető – rikoltás jelezte, hogy valahol ott lehetnek. Ma is visszatér bennem a sikolyszerű hang, amikor az emlékre gondolok, a Búros erdőre, s a sas kiáltására, amelybe akkor is beleborzongtam.

Ahogy a Mélyvíz látványába is! Csendes patak a Lackó, medre sekély ám a Balatonon túl majd száz méteres átmérőjű öböllé tágul, amelyben örvénylő víztömeg kavarog, alámosva partjait. Nyugtalan tó, tengerszem lehetne, a szelíd Lackóhoz képest óriás. Nincs alja!, mondják. Mint néhány faluval délebbre, Nemesorosziban, ahogy Ozsvald Árpád írja A feneketlen tó című versében: “…melyről legenda szól: – Nincsen alja.” Igen, mint a tengerszemek, nagy hegyek között vannak valahol, a roppant mélység metaforái, a végtelenbe merülés szimbólumai. De maga a Beton is félelmet kelt, s vonz is egyben, rémség és pusztulás lehetősége. Vízáteresztő építmény, amely a Perec vizét átviszi a Lackó medre alatt. Északi oldalán, a felhúzott “suber” előtt a Perec vize örvénylik, lázadozva eltűnik a szürke betontorokban, hogy a másik oldalán elégedetlenkedve felbuzogjon, felszínre törjön. Mondják, egykor borjú esett a torokba, s a mélység elnyelte, mire a déli oldalon ismét felbukkant, élettelen volt! Ahol a víz ereje kérlelhetetlenül mutatja magát, az emberfia beleborzong! Mint a Malom keskeny hídján is a zúgók felett! Borzongva hallgatom a vasrácsok mögött a Francis-turbina őrlő morajlását, s amikor a híd “pallóiról” lelestem a mélybe, ahol a fehér sugarakban bömböl a zúgók erős vízsugara, mindig féltem, hogy a vízbe esem, s a zúgók vize elragad. A természeti erők megfogják a gyerek képzeletét, s nyargalni késztetik!

A “partokat” is meg kell említenem. A part szó a falum szóhasználatában nemcsak vízpartot, a meder szélét jelenti, hanem még inkább dombra vivő utakat és kapaszkodókat, meredélyeket és veszélyes lejtőket, kiszámíthatatlan emelkedőket is. A Lapos például! De hát miért Lapos, amikor majd negyvenöt fokos emelkedő?! Üres szekérrel is megizzasztja a lovakat. Lefelé még veszélyesebb, fékezni kell a szekeret, megkötni lánccal legalább egyik vagy mindkét hátsó kerekét, hogy sikongva csússzanak alá a lejtőn. Ha a megrakott szekér meglódulna, a lovak a rúddal és tartólánccal nem bírják megtartani, elnyomja őket, és a gazda a rakománnyal együtt valahol a pokol tornácán áll meg. Nincs nagyobb veszedelem, mintha ilyen parton “feldől” a szénásszekér!

Szabó Zoltán méltán állítja, hogy a táj arca az emberre vetül, meghatározza lakói jellemét. Milyen embert formálhat olyan táj, mint a miénk is ott, az alsó Garam mentén, ahol a síkság dombokba megy át, és mindkét tájelem megköveteli a hozzáértést? Alföldi jellegű is, másrészt az északi előhegységek déli nyúlványai is meghatározzák. Összetett szaktudást és gazdag tapasztalatokat követel a paraszttól, laposokhoz és dombokhoz egyaránt értenie kell. Sokoldalúságra és találékonyságra, rögtönzőkészségre okít. Állatszeretetre, földismeretre, fákhoz-kövekhez való jó viszonyra kényszerít.

 

2. A HAZA TEHÁT?

“Azért mind ez, mert a Kárpátközi-táj a hazát mondja, a többi meg csak a világot? …az átlag magyarok azt tudják, amit a földrajzban megtanultak az országról, megyéről. De alig-alig tudják, amit át kellett volna élniök a hazáról, s a szűkebb hazáról, a tájból. Az állam polgárai ők s alig a haza fiai” (Táj és magyarság, 1939). A táj meghatározó voltáról töprengve mondja Szabó Zoltán, a haza eszménye felé tágítva a szülőföld élményét. Szerelmes földrajzában a táj, haza és magyarság szoros összefüggésben és nemes egységükben szerepelnek. Úgy utazgat – fizikai és szellemi mivoltában –a Kárpátokon belül, mintha mindenütt otthon lenne, a hazában mozogna. Külföldi utazásai során is vissza-visszatér összevetéseihez alapokért, érzéki példákért, alapozó gondolatokért. Olyan érzéseket és sorskérdéseket fogalmaz meg az életjelenségeket feltárva és magyarázva, amelyek kezdetei óta foglalkoztatták, állandóan ihlették a magyar irodalmat, időnként kínozták, máskor felszabadították, nemes értelemben magyarrá tették. Határokat alig ismerő utazási kedve nem példa nélküli előttem. A háború idején a Magyar Királyi Állami Gimnáziumban a Kárpát-medencét magam is egységében, hazaként tanultam. Ám azt is a saját tapasztalataimból tudom, hogy később, kisebbségiek számára már nem adatott meg ez a lehetőség. Már apáink idejében is érvényét veszítette.

Az új helyzetet érintően, egyéb lehetőségek felkutatása érdekében nézzük, hogy a második világháború után újraszülető hazai magyar költészet, amikor alig három évtizednyi létének romjai alól ismét kidughatta éretlen és gyermeteg csíráit, milyen hangot talál! Milyen formában leljük meg benne a fenti fogalmakat? Ma már nem beszélünk róla, annyira közhely, hogy ezek a lírai zsengék az emberré válhatás örömének hálájából és megemésztetlen politikai eszmék tűzijátékából táplálkoztak. Váratlanul hazára lelt a szlovákiai magyar verselő. Ismét bízhat önmagában, és közös kérdéseikről sorstársaival anyanyelvén beszélhet. Öntudattal szólhat, nem feledve, hálája mindezért kit illet! Amikor a gyermek gőgicsélni kezd, nem érthető, teljes értékű beszéd az, de már emberi hang! Ezzel indokolhatom, hogy néha bizony klapanciákkal kell foglalkoznom, költészetről szólva is! Első verseskönyvünkben (Dénes György: Magra vár a föld. Magyar Könyvtár Könyvkiadó, Pozsony, 1952 szeptemberében) már találkozunk a haza fogalmával: “Épül hazánk, épül a béke / erős, szilárd tervekre mérve.” Vagy ilyen formában: “Épül hazánk s a munka nem fecseg”, alább pedig: “…hazánk a jog, szabadság hazája, / szívére mindenkit egyformán fogad”. Itt a líra még sekélyesen buzog, de a mi tájunk szülte. Már erről is szó esik: “Mikor a karcsú vonat rohan / a fénylő messziségbe veled, / tekints ki szellős ablakán / és megérted az életed.” Tragikus bizonytalanság súlyos korszaka után a költészetnek alig nevezhető sorokban, közhelyes képekben a szlovákiai magyarság hazafogalma és szülőföldélménye vajúdik. Ebben a korban s a későbbiek során is érvényesen nem fordul elő a nemzet fogalma, csak a haza, amely immár otthon lehet! (Zárójelben jegyzem meg, hogy talán éppen ezért vált következetessé a nemzetiség fogalmának használata, több, mint a kisebbség, bizonyos kötődésekre utal. Sőt, hatvannyolc idején olyan elmélet is támadt, hogy a szlovákiai magyarság egészében nemzetté minősíthetné magát, ami viszont úgyszintén hamvába hunyt!) A magyarságtudat azonban azonnal hangot kapott! Gyurcsó István Anyám mosolyog című kötete (Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó, 1955) egyik 1945-ben írt versében olvassuk: “Alázattal kérlek meg én Hazám! emelj magadhoz…”, mert, írja később 1947-ben: “A háború után már a béke / virágozhatna a nép kertjében, / de a hideg törvény Kórót nevel…” Ugyanezen évből, Pardubicéből való a Megy a vonat című vers: “Fél vagon széna, két tehén, négy ember, / Megy a vonat, liheg messzi táj felé.” Bábi Tibor Ez a te néped című könyvét is a Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó jelenteti meg 1954-ben. Ő egyenesen, közvetlenül szól: “Magyar vagyok, magyar, / ki hazájában is hontalan volt, / kit két ország is megtagadott.” S a Pártnak mond köszönetet: “Mely visszaadta méltóságom, / jogot és hazát adott.” Hazám, hazám kötete Okulásul című verséből való egy év múltán a gondolat: “Nyolc testvér közül mai napig, / csak én maradtam meg magyarnak; / embert alázó kényszerűség, / a nyolc közül csak én tagadlak.” Néhány strófával alább így folytatódik a vallomás: “…Magyar ember csak magyarként / marad meg nálunk ép embernek, / mert magamagát árulja el, / ki oktalanul másképp vélte.” Józanság van a gondolatban, karakán dac és érvényes jövőkép. Parafrázisként “gondolkodó földrajz”-nak nevezném. Olyan magnak, amely mindig is élt a kisebbségi gondolkodásban, s íme, hangot is kapott, évtizedek során pedig nemzedékek tudatában termékeny önvizsgálattá érett.

Ozsvald Árpád könyvében pedig (Tavasz lesz újra, kedves. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1956) már a líra igaz nyomait is felleljük! Ez a föld, ez a táj című verséből idézem: “Van hazám, nem vagyok többé árva, / hontalan, kit bús vágy tüze éget. / Ködkalappal int felém a Tátra…” Lírai ízeket keresve a kiadók nevének változására is ügyeljünk, jellegzetes korjelenség. Éppen megszűnik a Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó, ahogy a Magyar Pedagógiai Főiskola is abban az időben, Ozsvald könyve tirázsában, kolofonjában ezt találjuk: Szépirodalmi Könyvkiadó (ez szlovák kiadót jelent) s Pozsony helyett Bratislava. Dénes első könyve még 3000 példányban jelent meg, Ozsvaldé 600-ban, Bábié 1000-ben. Változások történnek az irodalom háza táján is, elmozdult valami, s nem kedvező irányban. Valami történik a társadalomban, s még inkább a lelkekben. Ötvenhat közeleg…

Ozsvald igazi lírikus, érzésteli, sajátosan emlékező. Már korai verseiben hitelesen jelenik meg a táj költői képe, a szülőföld lenyomata. Emlékei azonban nem sóhajtozó vágyakozás és nosztalgikus múltidézés formájában jelennek meg, hanem feledhetetlen, mert mélyen átélt valóságként, realista tényismeretként, hiteles esztétikai értékként. Metaforái és szimbólumai sorát gondolativá érlelt impressziók és szürrealista álomképek gazdagítják. Falun szebb a tél című versében “Kucsmát húznak a házak, / este csendes alázat / ül a havas fák tetején”. Pontosan és maradandóan rajzolódik a szülőföldélmény! A zsarnok eszmékkel teli korban szinte szokatlanok emlékélményei és ragaszkodó érzései. Mintha arra utalna, nemzedéke elfogadja az eszméket, de közben a közösségi érzések stigmáit és a történelmi sorsélmények lenyomatát kutatja önmagában. Talán szemükre vethetnénk, hogy a közelmúlttal korán kibékültek! Hogy olyan dolgokért hálásak, amelyek jogokként megilletik őket. Igazságtalan lenne! Aki a jogfosztottság állapotát megélte, utána nagyot lélegzett, és sérelmeit magába temetve próbált ismét szabadon élni, előrenézni, emberi módon létezni. Hiszen közben más szabadságkorlátozó intézkedések is történtek. A későbbiekben látjuk majd, hogy a magyar sorsba való beletörődés és a vele való kibékülés, a történelem sötét erőivel való küzdelem, a megmaradás ösztöne által ihletett alkotómunka jellemezte évszázadokon át Felső-Magyarország fél évezredes múltját! A tűréssel és szívós munkával való ellenállás mintegy a táj inspirációja, és az itt élő magyarság benső erőtartaléka, a nemzeti lét szellemi öröksége.

Már Balassinál érvényes, ami Ozsvaldnál szemléletesen megvalósul. A vonatból nézve “A mohos sziklák otromba lábát / Hernád vize fényesre mossa”, majd a Garam menti Nyári képen “Rakott szekerek állnak a kompon; / előttük csendes ökrök pihennek”. Fontos felismerni, hogy ez nem idill! A szülőföldi táj realizmusa, mint Petőfi verseiben. Az emlékező szeretet, melyre az embernek szüksége van, hogy a világ rázúduló nyomását elviselje. S mintha ehhez szüksége lenne emlékeire. Múltja táplálja jelenét, jövőképe bizonytalan. A kisebbségi ember sorsától kapta osztályrészül, hogy nehezen felejt! Ha önként bújik a kényszerű formák kalodájába és engedelmesen igyekszik hasznossá válni, akkor is csupa emléket talál, önmagát keresve! Helyzete eleve kételkedésre buzdítja. Ozsvald esztétikai okokból keresi a harmóniát, az elhagyott Csordakút láttán mégis felmerül benne a kérdés: “Meghalt a pásztor, kiszáradt a kút. / Ki kérdez engem, kései tanút?” S amikor egy (ismeretlen) vándor nyomán tört csapáson jár, megérinti a kínzó kétely: “Lehet, célomhoz sose érek, / a süppedő hó betemetne, / de nem marna soha fájó szégyen / – úgy halnék meg, utat keresve.” Nem a költő tehet róla, hogy a hangulatai és tájélményei nyomán születő metaforák és szimbólumok az elvont gondolatok felé vezetnek, hanem inkább a sorsa okozza. Olyan élményei, melyekben önmagát keresi, mint ahogy a tájban is. Az érdesebb hangú Tőzsér Árpád első kötetében (Mogorva csillag, 1963) ilyen hangulatra találunk, miután “csillagok közt” tölti az éjszakát A Kis-Krivány alatt című versben: “Fekszem a hazámban, / jobb karom a párnám. / Nem mozdulok, mégis mintha / a falumat járnám”, bár messze került tőle, hiszen “kuszált az én sorsom, mint a / beteg bárány szőre”.

Az ötvenes években hittel és kétellyel átszőtt drámaérzet vajúdik líránkban. Sorsa egyéni és közösségi tragédiáinak értelmét keresi a költő. Persze a cenzúra működik s nem kevésbé az állambiztonsági szervek. Különösen feszült ötvenhat ősze, Tőzsér verse hiteles! Az Őszi világ – őszi szemmel címűben úgy látja, hogy a ragyogó nyár s amit “egy évig tanult / a föld, halomra hullt / egy nap alatt”. S “…a nyers való / jelenti a világot”, mely “csak rög, meg avar!” “A keserű magyar”, ki bőszen átrendezte hitét huszonkettedik esztendejében, “most áll zavartan-fakón, / új után kutatón, / a mozgó, furcsa őszben”. Tőzsérnél tűnik ki leginkább, hogy költőink fiatalon eljutnak az elmúlás megérzéséig, a vég sejtelméig, a halál gondolatáig! Íme, a Mogorva csillagban: “Apám odalenn, / hideg lehet, mert / eres testedből / fagyrózsák nyílnak, / koszorúvázak, csontfehér füvek.” A megsejtett igazság személyes is, közösségi is. “Apám, örököd / nehéz, de élem.” Nem lehet másképp, minthogy a Felföld déli szegélye, a mi tájunk sajátosan drámai múltat ismer, egyénien tragikus történelemmel terhes. Mintha költőink is ezért nem érintenék a nemzet fogalmát, és számukra a haza bensőségessége is lassan elkopik!

(Folytatjuk)