NAGY GÁSPÁR

Vallomás (és emlékezés) ars poeticákról s egyebekről

 

Kézenfekvőnek látszana és stílszerűnek tűnne, hogy ma itt, Debrecenben, az Irodalmi Napok tanácskozásán, a megújult Vojtina Bábszínházban legtöbbet “hunyt Mesterünk” két híres vojtinás versezetét idéznénk, s így közvetve kalapot lengethetnénk a hajdani versfaragó legény, csapszékeken versekkel házaló, ágáló, szent dilettante (nem Dante!) Vojtina Mátyás Arany által halhatatlanná tett alakja előtt.

Pár sort azért nem spórolnék ki Vojtina Ars poeticájából sem, ha mai gyülekezésünk szép tárgykörére nézek, s a mai költőket s költészetünk tudós szakértőit kérdem, akik úgy teoretice megmondják: merre az arra, mi az irály, mi a dörgés _a szent poézis égalján, s mi volna a kánon… uram-bocsá a divat stb…

Szóval Arany így:

Jelennek írunk… és tán a jövőnek,

(Legtöbbje pénzért a betűszedőnek,

De az sosem hallgatja Vojtinát,

Gyártván divathoz vásárfiát;)

 

Átugorva csaknem két évszázadot, most én is bátran gyáva leszek, lehetek, hisz ez deklarált szabadságjogom: és a divat és a vásárfia meg a pénz kapcsolatát nem firtatom. A dialektika kedvéért, és talán csak a fiatalabbaknak mondom, hogy amikor anno, úgy éppen két évtizede főleg rosszallóan és fejcsóválva vakmerőséget és bátorságot emlegettek velem, illetve néhány versemmel kapcsolatban, inkább csak arról lehetett szó, hogy valamiért nem mertem félni… és az sem félt, aki írt a kezemmel! Erről majd egy rövid futamot még szólnék…

De vissza Aranyhoz, jó néhány évvel később írta a Vojtinák után az Intést, pontosan 1877-ben, ekkor 60 éves: a költészeti eljárásmód pazar, máig és még nagyon sokáig megszívlelendő tömör összefoglalását. Én mindig elbűvölve olvasom ezt a remeket, és talán egyszer megbocsátanak nekem azok is, akiket szerkesztőként, “aranyos nyomatékul” meg-megkínáltam e verssel:

 

Intés

 

Jó költőktől azt tanultam,

S adom intésül neked:

Sose fáradj sok cifrával

Elborítni éneked!

 

Szólj erővel, és nevezd meg

Ön nevén a gyermeket;

Szólj gyöngéden, hol az illik, –

S ne keríts nagy feneket.

 

Olykor egy-két szó is jobban

Helyreüti a szeget,

Mint az olyan, ki beléhord

Földet, poklot és eget,

S ordit, amíg elreked

 

És még egy vers, a legkedvesebbek közül való, s nem azért, hogy a debreceniek lelkét-szívét csiklandoztassam. Nem Csokonai és nem Ady! És nem más, hanem Fazekas Mihály szól itt, jóval Arany előtt, de mintha még véle is vitatkozna. Mondanám: versének bája, szabadságfoka lenyűgöző. Oskolamestereket, zabolázókat, hars és magabiztos skatulyagyártókat, ízlés-egyenirányítókat könnyű legyintéssel, szelíden pirongat. Nézzük csak:

 

Az én poézisom

 

Lantosok-é? hegedűbe valók? vagy táragatóba?

Miket én eddig firkálék; hogy ne hazudjak,

Nem tudom én. Aprócseprők, azt látja akárki,

És ha dorombba verik, sem szégyenlik magokat meg,

Amely verssorok egynéhány egyforma betűkön

Végződnek; hajdan azokat nevezék magyaroknak,

Már azokat ma cigány s koldus szájába valóknak

Hírdetik. A Drómó tudná ízlésteket, édes

Lantosim! Amíg hát e per valamerre ledűlne,

Írjunk kis Múzsám pompás tógát viselendő

Verseket is, ha tudunk, de azért senkit se nevezzünk

Koldúsnak, se cigánynak, az e’félékbe ha nem fog

Kedvet lelni, mivel zabolát nem szenved az ízlés.

 

Tudom, tudom másfelé is kanyarodik ez a gyöngyszem, s jól elgurul máig, hogy én is szabadon csapongjak a tárgyban. De amit ígértem korábban, most arra veszem _az irányt. Írtam magam is számos ars poeticaszerű verset, talán kevesen számon is tartják azokat. Most csak egy rövid dallal, énekkel szaporítanám még a szót, mely utó-_története miatt került különösen közel hozzám. Ez a legrövidebb, de tán a többi hasonló jellegű versem lényegét is megmutatja.

Tizenhét éve történt: tehát 1986-ban, a júniusi számban tapasztalt, ahogy akkor hivatalosan írták “súlyos közléspolitikai hibák” miatt betiltották a Tiszatájat, és három szerkesztőjét azonnal ki is rúgták. Ama súlyos közléspolitikai hibák elkövetésében bizony leginkább én lettem tettestársként megnevezve, mivel négy versemet közölték abban a számban, és ráadásul még egy rólam szóló Domokos Mátyás-tanulmányt is.

Sok év után a Történeti Hivataltól megkaptam a személyemet érintő több száz oldalnyi paksamétát, s benne nem akármilyen rendőrirodalmi fordulatokat olvashattam az ügyről egy összefoglaló operatív napi jelentésben, melyet Harangozó Szilveszter rendőr altábornagy, belügyminiszter-helyettes írt alá. A dátum 1986. július 8. Belső ellenséges tevékenység főcím alatt ez áll: “A Tiszatáj szegedi folyóirat júniusi számában megjelent Nagy Gáspár költő, belső ellenzéki személy, a Bethlen Gábor Alapítvány titkárának Félelmen túli és A fiú naplójából című két verse, amelyekben emléket állít az ellenforradalomnak, illetve – burkoltan – becsmérli rendszerünket.” Még jó, hogy nem akkor olvastam ezt az “épületes szép” szöveget… hanem csak másfél évtized múltán…

Zengett az ég hónapokon át, de hasadt a hajnal, szólhattunk volna Máraival. Így értünk el advent első vasárnapjáig, 1986. november 30-ig, amikor is a Magyar Írók Szövetsége ötévenkénti tisztújító közgyűlését tartotta. Rendkívül viharos ülés volt az a két nap, november 29-e és 30-a. A hatalom utolsó kétségbeesett kísérlete, hogy megzabolázza a már 1981 óta nyíltan engedetlen írótársadalmat. Érdemes elolvasni: akkor és ott, ki és mit mondott. Legtöbben a betiltott, szétvert Tiszatájat hozták szóba. Demonstratív tiltakozás is volt, 114 aláíróval. Többen engem is emlegettek. Persze elítélőleg is. És nem csak a hatalom részéről. Így azon az első adventi vasárnapon, csaknem az ülés berekesztése előtt szót kértem, mert szólnom kellett.

Igen, két nap híján tizenhét éve ennek. Akkor is november 30-ára esett advent első vasárnapja. Szent Pált idéztem, a Timótheushoz írott második levélből való részt, amely emberi és költői ars poeticaként is hitvallásom. S ez azóta se változott: “Hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan… mert jön idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Te azonban maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az ige hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat.”

És a vers, amely a föntebb idézett rendőrirodalmi bélyeg után már végképp hozzám tartozik, szinte bőrömbe égett: ha tetszik, legrövidebb ars poeticámként is. _Bár más utakon, ösvényeken járunk, de most is köszönöm, hogy Koncz Zsuzsa 1989-ben a legreménykedőbb, tehát még a nagy szakadások és szakítások előtti esztendőben, III. verslemezén, Bródy János zenéjére, oly szépen és gyakran énekelte:

 

Hogy fényesednek az éjszakák!

amint élesednek a kések,

de a félelmes penge-arzenált

kicsorbíthatja az ÉNEK!

 

Aki a félelmen túli tartomány

dalokra elszánt kölyke,

jól tudja, miért e földi ágy

s miért a csillagok – fölötte.

 

(2003. XI. 28)

 

 

 

 

 

CSOÓRI SÁNDOR

Lehet-e Holt-tenger a költészet?

 

Holnapután mutatják be a Római Magyar Akadémián a nemrég megjelent kétnyelvű – olasz és magyar nyelvű – verseskötetemet. Az esten a könyvet bemutató irodalomtörténészen, Madarász Imrén és a verseket fordító Sztanó Lászlón kívül nekem is szerepelnem kell. A gondom csak az, hogy mivel és miképp egyszerre olasz és magyar közönségnek. Írjak gyorsan egy rövid, bemutatkozó életrajzi esszét magamról, a pályámról, a költészetről, amelyet a két olaszos irodalmár közül valamelyik hitelesen lefordít, sőt dallamosan föl is olvas? Vagy a pályakép helyett beszéljek inkább a műfordítás szerepéről, hasznáról s ezen belül arról a kiváltságos szerencséről, hogy a fordítás a mi kultúránkban nem egyszerűen csak a tájékozódást szolgálta, az érzelmi és _a gondolati hírszerzést a világból, hanem ennél jóval többet: irodalmunk újraalapításának a gondját és szenvedélyes örömét. Hosszú történelmi haláltusánk után, beleértve ebbe a százötven éven át tartó török hódoltság korát, az ország három részre szakadását, a Rákóczi-féle szabadságharc kudarcát is, a magyarság első látványos magára találása az irodalomban fejeződött ki legerőteljesebben a XVIII. század vége felé. _A nyelv föltámadása egyúttal a nemzet föltámadását jelentette. Az irodalom, anélkül, hogy tudta volna, úgy kezdett viselkedni, mint a Szent Korona. Bujtogatóvá vált. A százados levertség után erőt adott. Az irodalommal együtt rangot, sőt főszerepet kapott maga a fordítás. Az irodalomalapító Kazinczy Ferenc elképzelése az volt, hogy megújulásunk érdekében ne eredendő műveket alkossunk, hanem fordítsunk csak, fordítsunk szakadatlanul, mert így teremthetünk remekművek írásához szükséges stílust magunknak. Más szóval: minél tökéletesebben ültetünk át megkerülhetetlen, újszerű műveket magyarra, annál előbb bukkanunk rá eredetiségünkre. Mert ami fölszabadít minket, meg is termékenyít.

Kazinczy gondolatát többen is vitatták, a legszelídebb vadsággal épp a korszak legjelentősebb költője, Csokonai, aki tíz-tizenöt versével az akkori Európa élmezőnyéhez tartozott. A tihanyi Ekhóhoz, A Reményhez, Az én poézisom természete, a Tüdőgyulladásomról című verse semmivel sem halványabb, mint a kortársnak tekinthető André Chénier bármelyik verse, akit, mint tudjuk, a francia forradalom zűrzavara közben elhamarkodottan lefejeztek. Csokonai a másolás, a fordítás ellenében az eredeti műveket tartotta fontosabbnak, még ha esendőbbek is néha…

A fordítás ürügyén erről beszéljek Rómában? Vagy Babits Dante-fordításáról, amely jó példája annak, hogy egyetlen európai nép sem büszkélkedhet olyasmivel, amivel mi büszkélkedhetünk? Éspedig azzal, hogy legnagyobb fordítóink mindenkor a legnagyobb költőink voltak. Nem, nem! Ez képtelenség lenne. Az unalom mindenkit letaglózna. Ezért az akadémikus okoskodásért semmi értelme elutazni Rómába.

Töprengés közben hirtelen megjelent előttem a Via Giulia utcai épület képe. A ház környezete, teste, belseje, légköre, legendás múltja. Kiknek a mondatait őrzik is a falai? A második világháború utáni ocsúdás első évében, 1946-ban Illyés Gyuláét és Cs. Szabó Lászlóét. Aztán 1947 decemberétől 1948 áprilisáig olyanokét, mint Fülep Lajos, Kerényi Károly, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János.

A Két Róma című kötetében Lengyel Balázs ír erről a kirajzásról, amely a tébolyba zuhant Magyarország négy esztendeje után az első lélegzetvételük volt ezeknek a kiváló szellemeknek, akik a magyar irodalom új csillagköreit fedezték föl mindnyájunk számára. A politizáló sorsirodalom mellé, kiegészítésül, a léthiányok és a létfeszültségek irodalmát, mivelhogy ez is éppúgy az emberi történelemről tanúskodik, mint az, amelyet közéleti irodalomnak nevezünk.

Lengyel Balázs emlékezete alapján felejthetetlen pillanatom marad az a kis irodalmi esemény, amikor 1948 januárjában vagy februárjában Pilinszky János egy született evangélista elragadtatásával ott, az imént emlegetett falak között József Attila Ódáját olvassa föl Kerényi Károlynak, a legnagyobb magyar hellenistának, hogy meggyőzze őt a költő nagyságáról. Ugyanis, a kiváló tudós, fölnagyítva néhány munkásmozgalmi motívumot, József Attilát veszendő kommunista költőnek tartotta.

Pilinszky elkeseredett, de fennkölt hangját hallva nem gondolhattam másra, mint arra, hogy a Római Magyar Akadémián én csakis a költészetről beszélhetek. Mégpedig a költészet kikerülhetetlenségéről.

A kérdés már csak az: vajon, tudok-e?

* * *

Bármerre fordulok, nézek, hallgatózom, mindenfelől azt hallom, hogy korunkban a költészet teljesen ellehetetlenült. Van, aki azt bizonygatja, hogy eljárt fölötte az idő, mások azt, hogy kimerült, ahogy egy akkumulátor is kimerülhet. Vagy miként egy-egy Isten is.

Vannak, akik nem az eltűnésről, hanem csupán az alakváltozásról beszélnek. Azt bizonygatják, hogy káprázatait ott találhatjuk a valóság újabb és újabb megtestesülései között. Egyre többet hall az ember virágkölteményekről, tortakölteményekről, tűzijáték-eposzokról, egyre többet olyan költői látomásokról, amikor ezer vitorlás indul el versenyezni a Balatonon, és a víz, a fény, a láthatatlan szél költészetében mozarti könnyedséggel siklik a Tihanyi-félsziget felé. És ott vannak a műlesikló csodalények, előredőlve úsznak a levegőben, lenyűgözőbb stílusban, mint az arkangyalok, s alattuk, mögöttük havas csúcsok hanyatlanak a semmibe, mintha egy meszkalinos álomból ébrednének éppen.

Ilyet látva a sugallatok embere magába zárkózik, s arra gondol, hogy a technikai csodák bármilyen bravúrosak is, sose téveszthetők össze a költészettel, mert a költészet mindig az ember belső világához kapcsolódik, sosem a külsőhöz. A költészet nem az emberen kívül, hanem az emberen belül zajlik. Hadd idézzek bizonyságul egy részt József Attila Eszmélet című verséből:

 

Hallottam sírni a vasat,

hallottam az esőt nevetni.

Láttam, hogy a mult meghasadt

s csak képzetet lehet feledni;

s hogy nem tudok mást, mint szeretni

görnyedve terheim alatt –

minek is kell fegyvert veretni

belőled, arany öntudat.

 

Ha ilyen sorokat olvas vagy hall az ember, egyszerűen sóvárogni kezd a költészet után. Rádöbben, hogy nem a költészettel lehet baj, hanem saját magával, hiszen ő már nemcsak a vasak és az esők sírását nem hallja meg, de senkiét, beleértve ebbe saját magát is. A nagy érzelmek és a nagy szenvedélyek, amelyek mindig megnövelték az embert, szinte szemünk láttára pusztultak ki, ahogy egykor a nagy vadak, vagy ahogy gyorsuló iramban nemes és gyönyörűséges állatfajok tűnnek el közülünk napjainkban. Ameddig az ember csak tűzhányók, vad záporok vagy félelmetes zúgású erdők természetes társa volt, hajókkal és lovakkal vívott háborúké, Danték, Shakespeare-ek, Beethovenek, Goethék, Shelleyk, Tolsztojok, Dosztojevszkijek, Adyk éltek közöttünk, de amióta atombombák, mesterséges világtüzek, világháborúk, hangsebességnél gyorsabban suhanó rakéták kortársai lettünk, belső világunk rohamosan sorvadni kezdett. Ki szólította föl az ősembert, hogy varázsszövegeket költsön, mítoszi történeteket, később pedig Kalevalákat? Ki mondta neki, hogy táncoljon és énekeljen, vitesse el magát egy falevélen az üveghegyeken túlra? Az Isten talán számon kérő kritikus is volt? Sainte-Beuve és Gyulai Pál ködbe vesző elődje, aki tüzes sarkantyúkkal ösztönözte a legújabb állatbőr-divat szerint öltözködő barlanglakókat, hogy ne csak vadásszatok és lakmározzatok folyton, de éljetek valamilyen emberhez méltó szellemi életet is, legalább doboljatok, dudorásszatok, zümmögjetek, érintsétek meg dárdátok hegyével a napot, bizonyára szikrázni fog, és a látványtól majd táncra perdültök.

Ilyesmire sem istenek, sem szellemek nem bujtogatták őket, csupán a belsejükben működő erők. Ebből pedig mi másra következtethetünk, mint arra, hogy a költészet magában az emberben született meg.

Az ősköltészettől hozzánk közelebb eső népköltészet világa ugyanezt bizonyítja, mindenestől. Egyetlen kendert áztató parasztlány sem kapott esztétikai tanácsot arról, hogy hogyan kell panaszkodni sorsáról, ha sorsa elviselhetetlen. Mondta és énekelte a maga bú-baját, ahogy eszébe jutott.

 

Amerre én járok,

még a fák es sírnak;

gyönge ágaikról

levelek lehullnak.

 

Levelek, levelek,

rejtsetek el engem,

mert az én galambom,

mást szeret, nem engem.

 

Sem eső nem esik,

sem felleg nem látszik,

mégis az én orcám

kétfelölről ázik…

 

Egybefoglalva a néhány fönti érvet, túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a költészet együtt születik az emberrel, s együtt változik, csiszolódik vele. A lascaux-i barlangfestőt vagy varázsénekmondót ugyanaz a titokzatos, de hatalmas ösztön irányította, mint a Guernicát megalkotó Picassót vagy a verseket író József Attilát. Nem véletlen, hogy a kapcsolódás és összetartozás metafizikai tényéről ő többször is ír. A Dunánál című versében hét-nyolc sorban is.

 

Én úgy vagyok, hogy már százezer éve

nézem, amit meglátok hirtelen.

Egy pillanat s kész az idő egésze,

mit százezer ős szemlélget velem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

vagy:

ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,

mert az őssejtig vagyok minden ős –

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A világ vagyok – minden, ami volt, van…

 

Ha tízezer éveken át nem tudtunk és nem beszéltünk is erről az ős-adottságunkról – örökségünkről –, a hatása mégis tökéletesen működött bennünk. A lángelméjű természet részeként.

Ez az ősfolyamat sérült volna meg bennünk? Vagy pusztult volna ki belőlünk mára? Az ember néha eltűnődik, hogy Nietzsche kijelentése, mely szerint Isten halott, nem csupán egy szerencsétlen nyelvbotlás következménye volt? Nem azt akarta inkább mondani, hogy az ember halt meg? Az ember mibennünk?

Így ugyanis sokkal jobban megértenénk azoknak a folyamatoknak a lényegét, amelyek civilizációnk utolsó évszázadában történtek meg velünk. Fölismerhetnénk például azt a fonák és egyúttal egyetemes tudathasadást is, amely már nemcsak az egyénben, de ijesztő módon a természetben, a mindnyájunkat körülvevő valóságban is megjelent. Mi ennek a tudathasadásnak a lényege? Az, hogy minden megvalósulás azonnal megszüli saját érvénytelenségét. Minél több civilizációs csodát teremtünk, annál közelebb hozzuk magunkhoz a végzetet. Minél gyorsabban érünk el valamilyen nagyszerűnek tartott célt, annál hamarább rádöbbenünk arra, hogy egy öngyilkos szándék megvalósításának a bűnrészesei vagyunk. Az öngyilkos, mint tudjuk, egyszerre tettes és áldozat is. Vajon nem mondták-e civilizációnkra többen is, hogy öngyilkos civilizáció? És ezt csak korunkban mondhatták. A XIX. századig sokféle vádbeszéd elhangzott már az emberi nem viselkedése ellen, sokféle átok és jövendölés, de addig, míg megvolt a visszafordulás vagy a dolgokkal való szembefordulás esélye, még tudtunk reménykedni.

Idekívánkozik egy példa Európa szellemi életéből. Idézzük csak föl a századkezdés művészeti mozgalmait. S emeljük ki közülük a dadaizmust. A mozgalom hitvallói – a géprombolók mámorához hasonlóan – nekiestek szétverni a költészetet, anyanyelvet, kikiáltották – Rilke és Baudelaire után – az értelmetlenség, a zagyvaság szabadságát. Korunkból nézve figyelmeztető előjelnek is tarthatnánk a dadaizmust, de a fenegyerekek és fenelányok lázadása az irodalmon belül maradt, s belezúdulva a nagyobb deltájú szürrealizmusba, a költészet megújulását segítette elő.

Ma a változásokból kimaradnak a megtermékenyítő feszültségek, ezért aztán _a változások a telítettséget idézik elő. Az elszaporodást. Ütközés? Többnyire már csak az ürességgel lehetséges.

A föntiek ismeretében vessünk egy pillantást tágabb környezetünkre: a mi Európánkra. És szólaltassunk meg egy olyan angol írót, David Pryce-Jonest, aki Bécsben született, Franciaországban nevelkedett, majd a brit hadseregben szolgált. Ezt írja Ódon kísértetek járnak című tanulmányában: “Az elpuhult, új Európának is vannak persze erényei. Senki sem éhezik. Bombák csak távoli, számunkra teljesen ismeretlen országokban, például Boszniában hullanak. A németek szépen beálltak a demokrácia sorába. A városokban csupa acél- és üvegépületek törnek az égbe, _a körgyűrűk és kerülő utak előbb kereskedelmi negyedek és ipari zónák, majd lakótelepek, végül peremvárosi kertes házak mellett haladnak el. Mindenütt a jómód jeleit lehet látni. A politikai elképzelések azonban, társadalmi vonzataikkal együtt, öncélúvá teszik ezt a gazdasági prosperitást. Az ár, amit fizetni kell érte, szellemi szegénység.”

David Pryce-Jones néhány sora inkább csak szelíd, profetikus dünnyögés azok véleményéhez képest, akik, mint például Jean Baudrillard is, az utolsó előtti pillanat világméretű abszurditásairól beszélnek. Nem csupán a kultúra kimúlásáról, hanem mindazoknak a dolgoknak a föllazulásáról, széteséséről, amelyeknek formát eddig a történelem morális és civilizációs erényei biztosítottak. Éppen Baudrillard beszél arról, hogy már a sokat emlegetett elidegenedett ember sincs már jelen _a világban, helyét a virtuálisan telített ember foglalja el. A legújabb kori lény, akit a szemén, a száján, a könyökén, a bőrén át a nap minden órája, minden perce úgy töm tele valósággal, igaz történésekkel, hogy kiszorítja belőle veleszületett képzelőerejét. És képzelőerejével együtt természetesen szorítja ki élete izgalmát, cselekvési ösztönét, választási lehetőségét.

Ilyen világban kinek van szüksége kultúrára? Eligazító gondolatokra? S ki óhajt olyan verseket olvasni, melyekben mint alvadt vérdarabok hullanak elé a szavak; sőt, ki akar ilyen verseket írni?

* * *

A költészet, a festészet, egyáltalán a kultúra szerepvesztéséről szóló kiábrándult monológok eddig jobbára Nyugaton hangzottak el, az elkényelmesedett fogyasztói társadalom akadémiai termeiben, a francia, az angolszász, a német esszényelv minden erényét megcsillogtató előadásokon. Mintha egy haldokló kifinomult stílusban számolna be saját haldoklásáról. Nyugat alkonya után Nyugat éjszakájáról.

Újabban már nálunk is elhangzik egy-egy kétségbeesett, önmarcangoló monológ: mi lesz velünk kultúra nélkül, a megújulásokat előkészítő művészetek látható és hallható jelenetei nélkül?

A témát érintő megszólalások közül én Tornai József Hitelben megjelent vallomásos írását tartom a legfontosabbnak. Esszéjének a címe úgy hangzik, mintha egy avantgardista kiáltvány címe volna: A múzsák nem bírják a benzinbűzt.

Természetesen egy pillanatra se szeretném azt a látszatot kelteni, hogy a Nyugatot sorvasztó nihilizmus mostanra érkezett ide Magyarországra, és Tornai elsőként kapta el a kigyógyíthatatlan nyavalyát. Épp az ellenkezője igaz! Tornai nem az utánzásban volt első, hanem a helyzetfölismerésben. Közülünk ő járt legelőször Nyugaton, még _a hatvanas évek derekán. S már akkor vészjósló élményekkel érkezett haza. Elhűlve _érzékelte, hogy Nyugat-Európa egy negatív előjelű kopernikuszi fordulaton esik át: tüntetően és mindenfajta szégyenérzet nélkül veti le magáról egykori metafizikáját, cseréli ki lelkét, szellemét. Szórakozik, utazik, áramvonalas életformáját ügyesen idomítja hozzá a civilizációs előnyökhöz, a pénz, a piac, a politika testiségéhez, s mással nem is igen törődik. Tornai legdöbbenetesebb élménye az volt, hogy Rilke, Trakl, Gottfried Benn hazájában nem látott versesköteteket a könyvesboltok kirakatában. _Később ugyanezt tapasztalta Baudelaire, T. S. Eliot, Whitman hazájában is. Tétele _kivonatosan így hangzik: “A költészetnek a nyugati világban […] lassan bekövetkezett halálának rejtélye, azt hiszem, a komplex ember eltűnése. Nemhiába lett olyan híres könyv jó néhány évtizedekkel ezelőtt Marcuse műve, Az egydimenziós ember. A szerző már akkor megérezte a fenyegető fordulatot, hogy az újkori, a reneszánsz ember _utódaként ünnepelt modern homo sapiens összetöpped, korcsosodik. Nagy, az egész fölvilágosodástól kezdve biztosra vett remény oszlott itt köddé: sem a kanti, sem _a rousseau-i, sem a megreformált keresztény vagy neokatolikus ember nem vált _azzá a test-lélek-szellem kerekítette teljes lénnyé, akinek a szabadság, jólét, tudomány, technika birtokában föltételeztük. A nivellálódás nem fölfelé: meredeken lefelé kö-_vetkezett be…”

A hatvanas években egyikünk sem hitte el, sem Tornai, sem én, hogy a Nyugaton terjedő “szellemi pestis” minket is elérhet. Az irodalom nálunk a továbbélés feltétele volt. A remények és az igazságszolgáltatások szülőföldje. Elsúlytalanodás? Mértéktelenség? Fölpuhulás? Ki mert volna effélékről ijesztő jóslatokat fogalmazni? És lám, minden bekövetkezett. Az írók – néhány futtatott és kiváltságos szerzőtől eltekintve – a súlytalanság állapotába kerültek. A céltalan szabadság közegébe, ahol ellenállás nélkül, s ezáltal ihlet nélkül úszkálhatnak a semmiben. Valószínű, hogy emiatt szaporodott meg a számuk is. Soha ennyi író, mint manapság! Soha ennyi színes, vagány, szabad szájú kötéltáncos, bűvészkedő tollforgató, mint a demokráciában! Gyanakodnom kell: vajon a túltengés nem ugyanolyan riasztó-e, mint a hiány?

* * *

Azt, hogy egyre többen látják az irodalom egzisztenciális kudarcát napjainkban, jó jelnek tartom, azt azonban, hogy kikerülhetetlen végzetnek tartják, már kiábrándít, és keserűséggel tölt el. Szinte azt mondhatnám, hogy a költészet halálát legelőször maguk a költők fogadták el. Van-e s lehet-e ennél fölháborítóbb és szomorúbb hír a világon? Egy olyan jövő, amelyben nincs költészet, egyedül a Holt-tengerre hasonlíthatna csak, amelyben nincsenek halak. S a költészet nélküli jövő pedig a nyelv halálát jelentené. A nyelv halála pedig az igazság halálát, a másik emberét, akivel szót kéne állandóan váltanunk.

A húszas években Babits Mihályt már megérintette valamiféle sugallat. Ezt írta a líra helyzetéről:

 

A líra meghal. Nagyon is merész

kezekkel téptük a kényes leány

hegedű testét, vad-vad hangokig

csigázva, hogy ma már csak nyögni tud

s hörögni, mint halódó… Nincs ütem

jajában többé, nincs se szó, se tag:

az értő agy s zenész szív nem beszél,

csak a tüdő liheg, csak a torok

kiált s a szédült gyomor álmodik.

A líra elhal, néma ez a kor…

 

Jóslata inkább csak a kétségbeesés hangja volt, nem a sorsé. Valójában a vers megírása után teljesedik ki az ő költészete is. Párhuzamosan az övével Kosztolányié, utána József Attiláé, Szabó Lőrincé, Illyésé, Radnótié, Sinka Istváné, Weöres Sándoré, hogy az utánuk következő fiatalok nevét most ne is említsem.

Tudom, hogy a mai kétségbeesés egészen más természetű, mint Babitsé. Babits reménytelensége egy szerves kultúrán belüli “szívritmuszavar” következménye volt, a mostani nem működési zavar, hanem külső fenyegetettség. Tornai szerint az eddig ismert diktatúrák helyét elfoglaló új diktatúra, amelyet hideg, tudományos ésszerűség és célszerűség növesztett föl, szemünk előtt tökéletesedő irracionalitás. Más szóval: az ember spirituális létezését elsorvasztó technikai kiteljesedés.

* * *

Mindenben követni tudom Tornait és azokat, akik a költészet végleges elmúlása fölött keseregnek, csak abban nem, hogy nem szólítanak föl dacos ellenállásra mindnyájunkat. Közismert, hogy sokféle diktatúra sanyargatott már minket, s hatalmát szinte mindig a költőkön kezdte, de eddig még egyszer sem bújt el a költészet vadrózsabokrok fedezékébe. Inkább ellenállt minden fenyegetettségnek. Szerintem most is ezt kell tennie. Paul Celan, akinek élete és halála is a költészet jegyében teljesedett be, ezt írja: “Sötét égbolt alatt élünk, és – kevés az ember. Bizonyára ezért is olyan kevés a vers. Reményeim, melyek még megmaradtak, nem nagyok: megpróbálom megtartani a még megmaradtakat…” De ezt megelőzően így vall a versről: “Csak igaz kezek írnak igaz verset. Nem ismerek alapvető különbséget a kézfogás és a vers között…”

Ezt a mondatot írjuk be minden üres füzetünkbe!

 

 

 

 

 

 

GÖRÖMBEI ANDRÁS

Az irodalom értelméről

 

Az önismeret tudatos viszonyulás önmagunkhoz. Az irodalom önismerete tehát az irodalmi tudat mai állapotával való számvetés. Milyennek látjuk az irodalmat és az irodalom helyzetét, szerepét, lehetőségeit a XXI. század kezdetén?

A személyiség és a közösség önazonossága folyton változik. Ez a folyamatos alakulás adja azt az erkölcsi feladatot, hogy a személyiség és a közösség felelős önmagáért, felelős azért, hogy miként alakítja sorsának azokat a tényezőit, amelyekbe beleszólása van. Mivé alakítja önmagát?

Ez nemcsak egy-egy személy vagy közösség napi gondja. Az önmagáért való felelősség elől az irodalom sem térhet ki.

Nem véletlen, hogy az irodalom a maga kezdeteitől fogva tudatosan foglalkozott önmagával. Az ars poeticának már Horatius óta kettős jelentése van. Jelenti _a mesterségbeli fogásokat, a megcsinálás művészetét, s jelenti a művészet funkciójának, céljának, küldetésének a megfogalmazását.

Amikor a múlt század elején Horváth János a magyar irodalom fejlődéstörténeti útját fölvázolta, az irodalmi tudatot az író és az olvasó szempontjából egyaránt megvizsgálta. Irodalmi tudat az írónak az irodalomhoz, elődeihez és olvasóközönségéhez való tudatos viszonyulását és az olvasónak az irodalomról alkotott felfogását egyaránt magában foglalja.

Az irodalmi tudat az irodalom önszemlélete.1

Horváth Jánosnak a történetiség és az önelvűség szempontjai szerint felépített irodalomkoncepciója szerint a magyar irodalom a magyar nemzeti öntudat és önismeret semmi mással nem helyettesíthető forrása és értéke. Horváth János fejlődéstörténete a nemzeti klasszicizmusban a nemzet erkölcsi és értelmi erőinek olyan szintetizáló esztétikai megvalósulását látta, amelyik mintegy arányosan magába olvasztotta az összes korábbi értéket, és amelyet soha többé nem nélkülözhet a nemzet.

A Nyugat-mozgalom kibontakozása idején egy időre úgy látszott, hogy a magyar irodalom új korszaka csak a tagadás szintjén kapcsolódik a nemzeti klasszicizmus értékeihez. Ha azonban máról visszanézve az irodalom önismerete és a nemzeti önismeret szempontjából tekintjük végig XX. századi irodalmunkat, akkor _a folytonosság erősebbnek látszik, mint a szakítás.

A Nyugat-korszak az individualizmus jegyében szabad teret biztosított a személyiség önmegvalósításának. A kezdeti forrongás után azonban nagy alkotói klasszicizálódtak. Szemléletükben éppúgy fontos helyet kaptak a nemzeti közösség kérdései, mint a XX. század elejének személyiségproblémái. A Nyugat egyszerre óvta a művészet és a személyiség autonómiáját, de legnagyobbjainak szemhatárából sohasem esett ki a nemzeti közösség sorsa sem. Ady és Móricz művészetében pedig mindig is kitüntetett helye volt.

A harmincas évek magyar irodalma pedig azért is lehetett irodalmunk újabb reformkora, mert alig másfél évtized alatt hatalmas művek sorában védte a személyiség autonómiáját, és kereste a nemzeti közösség boldogulását; a Trianont követő kétségbeesést a nemzet szellemi fölegyenesítésével próbálta ellensúlyozni.

Majd az újabb történelmi katasztrófa után, a második világháborút követő diktatúra évtizedeiben irodalmunk úgy is nézhető, mint a szellem szabadságharcának művészi megnyilatkozása.

A remekművekben sohasem állt szemben egymással a művészi és erkölcsi érték, a művészet autonómiája és az emberi, közösségi felelősségtudat.

Legnagyobb íróink műveikkel minden időben cselekvő történelmi jelenlétet vállaltak a nemzet állapotának művészi megítélésével. Erről ars poetica jellegű műveikben közvetlenül is vallottak.

Nemcsak a társadalmi felelősségtől áthatott, közösségi elkötelezettségű írókra kell itt gondolnunk, hanem az olyan művészekre is, akik egyébként tartózkodtak _a közvetlen társadalmi megnyilatkozásoktól. Történelmünk egy-egy nehéz pillanatában azonban ők is belső szükségét érezték annak, hogy közvetlenül is állást foglaljanak olyan politikai vagy társadalmi kérdésekben, melyek pillanatnyi állása elkerülhetetlenné tette az írástudók felelősségének vállalását: az igazság szellemének képviseletét.2 Babits, Kosztolányi, Márai lehet itt a példa.

Illyés és Németh László mindenkor nyíltan vállalt küldetéstudata közismert. Tamási Áron pedig egyenesen azt vallotta, hogy “az író nemcsak azért felelős, amit írásban és szóban hirdet, hanem azért is, amit mások az ő hallgatása fölött _a népével cselekednek”.3

A közösségi sorsért való felelősséggel spontán módon telítődött remekművek egy-egy adott történelmi időszakban óriási erkölcsi-szellemi hatást fejtettek ki. Joggal mondta Nagy László: “Verseimben hatalom van.”4 Az irodalomnak természetesen nem a megoldó, hanem a kifejező és megítélő hatalmára gondolt.5

Az irodalomnak minden időben rendkívül sokféle funkciója és feladata volt. _A lélek aspektusainak Weöres Sándor-i “öklözése” vagy Szilágyi Domokos “holtsúlyos játék”-ai éppoly fontos emberi tettek, mint az elviselhetetlen zsarnokságot pontos megnevezéssel tagadó Illyés Gyula verse. Az irodalomban az igazi értékek összeadódnak.

Az irodalomnak egészen a rendszerváltásig nagy szerepe és jelentősége volt _a nemzet életében.

Olvasók, író-olvasó találkozók résztvevői közvetlenül is tapasztalhatták az _irodalom lélekemelő, szabadságot nyitó, erkölcsi igényességet sugalló, történel-_met tisztázó, emberi méltóságot védő, fájdalmat oldó, okos kételkedésre hívó erejét.

Még az irodalomtanár is örülhetett annak, hogy hivatása egzisztenciális súlyú tárgyhoz kötötte. A művek értelmezése, közvetítése közben a közvetítőre is rásugárzott az irodalom erkölcsi-szellemi fontosságának a fénye. Úgy érezhette: van értelme munkájának. Úgy érezhette: egy olvasói közösség része. Közös gondolkodás, közös akarat szereplője.

* * *

Aztán egyszer csak nem lehetett nem tapasztalni azt, hogy mindennek vége van. Látványosan lecsökkent az érdeklődés az irodalom iránt. Értéke és becsülete a társadalom tudatában szinte semmivé vált.

Mintha a politikai szabadság az irodalom halálát is jelentené. Mintha már nem volna rá szükség.

Leértékelődött a klasszikus irodalmi hagyomány is. Úrrá lett a felejtés minden értéken. Szinte divattá vált a fanyalgás a klasszikusokon. Domokos Mátyás legtöbb klasszikusunkról elkészíthetné az adósságlevelet.

Nincs már olvasó. Átváltozott televíziónézővé.

Nincs már irodalmi élet. Átváltozott politikai acsarkodássá.

A szabadsággal a szellemi közömbösség, érdektelenség köszöntött be. Mintha az irodalmat korábban csak politikai súlya tartotta volna életben.

A szellemi értékek semmibevevése tapasztalható az élet minden területén.

Az egyetlen mérték a gyors anyagi érvényesülés lett. Mindegy, hogy milyen áron, mindegy, hogy milyen erkölccsel.

Kétségbe vonták nemcsak a személyiség értékét, hanem a személyiség létét is.

A szellem társadalmi megítélésében meghatározó szerepet kapott a kereskedelmi szempont.

Nem az esztétikai értékelés rangsorolja a műveket, hanem a kereskedelmi érdek és a reklám.

Mi tagadás, ehhez a szemlélethez irodalmunk egyik része idomult is.

Az irodalomban soha nem tapasztalt méreteket öltött a játék, a nyelv és a gondolkodás törvényeinek játékos kifordítása, szétszerelése.

Iszonyú mennyiségű szöveg jelenik meg, de mélyre szállt a szellem minősége.

Az író már a szövegekkel csak játszik. Elég már szellemi teljesítménynek az, hogy az író valamely klasszikus művet szétbont. Szójáték szójáték hátán. Semmi egzisztenciális súly, semmi szellemi teremtőmunka.

A legdivatosabb teória az lett, hogy a mű ne jelentsen semmit, hanem legyen.6 Mintha a lét és a jelentés kizárnák, nem pedig feltételeznék egymást.

(Erre a teóriára mondta Rákos Péter: “A mű azonban, diszciplínánk szíve, fittyet hány ennek a jámbor óhajnak: van is, jelent is.”7)

Öreges zsörtölődésnek tűnhet fel mindaz, amit itt szóvá teszek. Pedig nem ezeknek a jelenségeknek a léte zavar engem. Hanem csak a kizárólagossá tétele. _A könnyűség, súlytalanság, jelentésnélküliség eszményítése.

Az olvasó sokszor már nem tudja azt sem, hogy azt a szerzőt olvassa-e, aki _a könyv címlapján szerepel, mert lehet, hogy könyvének minden sora rejtett idézet, átvétel.

Paul Valéry írja azt, hogy a vers méltósága abban van, hogy egyetlen hiányzó szó lehetetlenné teszi.8 Különleges divat lett ma a versrongálás. A megrongált versek azonban legtöbbször csak a rongálás ösztönét elégítik ki. Új művet nem hoznak létre az ötletszerű szócserék, csupán a régit gúnyolják ki.

Az intertextualitás kizárólagossá növesztett divatja ma többnyire a kultúra ellen hat, mert csak rombol, csak súlytalanít.

Pedig ez is olyan művészi módszer, amelynek nemcsak többszázados hagyománya, hanem remek eredményei is vannak.

Önmagában minden módszer csupán eszköz. A felhasználástól függ, hogy a teremtés vagy az időtöltés eszköze-e. A játékos kifordítás éppúgy lehet zseniális teremtőmunka, mint a megfelelő helyen és módon alkalmazott szövegköziség.

Az esztétikai értékelés mai hiányosságait jelzi a másik véglet is. A nagy közönség előtt a romantikából évszázados késéssel átörökített írói módszerek alapján készült műveknek soha nem látott divatja keletkezett az értékes művektől fölöttébb tartózkodó közönség körében.

Eltűnt az értő, érdeklődő, az irodalomtól összetett, mély esztétikai élményt váró olvasó.

Soha ennyi könyv nem jelent meg, de még soha nem volt ilyen kevés olvasó.

Az érdektelenség pedig kedvét szegi az írónak is. Vagy arra ösztönzi őt, hogy szórakoztatással próbáljon közönséget találni.

Szomorúan tettem félre a minap is a ragyogó tehetségű költő új verseskötetét, mert egészen nyilvánvalóvá vált belőle, hogy semmit nem akart a költő, még igazán játszani sem, csak írni, csak írni.

Eközben irodalmunk jó részéből kimarad korunk, kimarad minden, ami létünket jellemzi és meghatározza, kimarad az is, amitől szenvedünk, az is, aminek örülünk.

S főként kimarad a tágasság, a távlat, az eszmélkedés.

* * *

Mire kimondom ezeket a keserű szavakat, bennem is föltámad az ellenkezés önmagammal szemben, hiszen művek sora jut eszembe az utóbbi évtizedből is, amelyek puszta létükkel cáfolják ezt.

Igen, művek még vannak is, de nincs körülöttük eleven közeg, közgondolkozás, szellemi élet.

Az irodalom funkciójának lefokozása, személyiség- és közösségalakító szerepének kétségbevonása, leértékelése, kiiktatása mindennapi életünkből tény.

Ebbe mégsem lehet belenyugodni, mert önmagunkat szegényítjük ezáltal egészen az emberlét megkérdőjelezéséig.

Vissza kell szereznünk, újra fel kell építenünk az irodalom nélkülözhetetlenségének hitét, fontosságának tudatát.

Történelmünk mostani kihívásaira most is autonóm személyiségekből álló nemzeti közösségként kell válaszolnunk.

Irodalmunk az egyén és a nemzeti közösség önismeretének, öntudatának legfontosabb bázisa és erőforrása volt minden időben.

Kultúránk történelmi tapasztalata az, hogy a tartós jelenlétre számító igazi érték mindig messziről jön, gazdag gyökérzetből táplálkozik, gazdag hagyományt foglal magában és újít meg.

Az irodalom presztízsveszteségét sokan könnyedén tudomásul veszik, hiszen – mondják – Nyugaton már rég lejátszódott ez a folyamat.

Ez bennünket nem vigasztalhat.

A magyarság nincs olyan szellemi-erkölcsi állapotban, hogy a kultúra, így az irodalom önismeretre, öntudatra, igényességre, kételkedésre ösztönző erejéről lemondhatna.

Utóbbi másfél évtizedünk összes öröme és gyötrelme mégiscsak az irodalomban kapott leginkább összetett kifejezést. Ha közel hajlunk egy-egy életműhöz, gyakran tapasztalhatjuk, hogy az irodalom szembesít bennünket “békebeli kannibál” önmagunkkal éppúgy, mint a “magyar abszurd”-dal9 (Nagy Gáspár). A kételyes lélek transzcendenciaigényével, a “gondviselő félelem”-mel (Kányádi Sándor) éppúgy, mint nemzeti szétszóródásunk ma is drámái kérdéseivel, azzal például, hogy “Miféle ország az, / amelyikben ott él egy másik ország is?”10 (Csoóri Sándor). Irodalmunk figyelmeztetett döbbenetes erővel az erdélyi változatlanságokra (Sütő András) és hollóidő-történelmünkre is11 (Szilágyi István). Az irodalom tartja ébren honvágyunkat “egy sosem volt-lehetett Magyarország után”12 (Döbrentei Kornél). S az irodalom világítja át az egykori besúgó-rendszer gyalázatos működését és annak máig ható morális következményeit is13 (Esterházy Péter, Nagy Gáspár).

S a példák vég nélkül sorolhatók.

Az irodalomban óriási önismereti lehetőség van, mert – Ágh István pontos szavával szólva – “a művészet erkölcsi föltétele az őszinteség”.14

A műalkotás semmi mással nem pótolható létismereti értéket ad az embernek. A személyiség és közösség örökké változó identitásának legmélyebb forrá-_sa, táplálója, folyamatos kiteljesítője lehet a művészet, ha él vele, ha dialógusba lép vele.

Nem csak olvasói tapasztalatunk ez. A XX. század legnagyobb hatású filozófusai, teoretikusai bizonyítják ezt, akik nézeteiket remekművek elemzéséből kristályosították ki. Heidegger szerint: “A műalkotásban a létező igazsága lép működésbe.”15 Ez pedig azt jelenti, hogy a műalkotás fényre hozza az elrejtettségből _a létezés igazságát. Az igazság itt a mélyebb értelmet, a “létező el-nem-rejtettségét jelenti”. A műalkotás a maga alkotott léte által egy világot nyit ki, _s ezt a világot szembesíti a befogadóval. “A mű alkotott-léte azt jelenti: az igazság rögzítése az alakban.”16

A mű a benne történő igazsághoz tartozóvá teszi a befogadót, kiszabadítja élményei kötöttségéből, rálátást biztosít számára a létre. A költészetben “történik meg a mérték vétele, amely révén az ember mértéket kap létezésének tágasságához”.17

A nagy mű megkérdőjelezi, módosítja az addig vitathatatlannak hit szemléletet. Új, gazdagabb, igazabb világlátást ad befogadójának. “A mű igazi léte abban áll, hogy tapasztalattá válik, mely megváltoztatja a tapasztalót”18 – viszi tovább Heidegger gondolatait Gadamer.

A mű alkotott létében a létezés igazsága mutatkozik meg, mely mindig több mint maga a tárgy, amelyet bemutat. Ez a lényegmegmutatás a műalkotás létmódja. Ez viszont csak a befogadó aktív közreműködésével tud érvényesülni – folytatja elődei gondolatát Hans Robert Jauss, aki azt is bemutatja, hogy a műalkotással nyitott lélekkel dialógusba lépő olvasó új szemlélettel, új világtapasztalattal gazdagodik. Az irodalmi mű megváltoztatja, gazdagítja világlátásunkat, megkérdőjelezi beidegződéseinket, a világ új észleléséhez segít bennünket.

* * *

Van olyan vélemény is, hogy az irodalom szerepe szabadsághiányos időszakokban növekszik meg. Ez bizonyára így van. Az emberlét minőségét azonban nemcsak a szabadság hiánya veszélyezteti. Most más hiányoknak vagyunk szenvedő tanúi: a szabadságban alászállt az életünk szellemi és erkölcsi színvonala. Ennek megjavításában különleges szerepe lehetne az irodalomnak, melynek minden nagy műve kísérlet arra, hogy az egyedi jelenséget az elvvel, végest a végtelennel, a tárgyat a gondolattal, az embert a világgal, a cselekvést az erkölccsel szembesítse.19

Alaposan megfáradt, elbizonytalanodott rendszerváltozásunk mai problémái közepette arra is érdemes gondolnunk, hogy az irodalomnak különlegesen fontos szerepe van az élmények feldolgozásában. Ahhoz, hogy ép lélekkel tudjunk élni, fel kell dolgoznunk élményeinket. “A társadalomnak is szüksége van erre. A szellemi életnek, benne az irodalomnak ebben van nélkülözhetetlen szerepe. Nem az, hogy a társadalom helyett elvégezze, hanem hogy mintegy laboratóriumi keretekben előkészítse a feldolgozást”20 (Vitányi Iván).

Mindemellett az irodalom az anyanyelv és a gondolkodás karbantartásának is nélkülözhetetlen eszköze és gyakorlóterepe.

Egész irodalmunk tanúsítja Csoóri Sándor ama megállapításának igazát is, mely szerint “A művekben létrehozott igazságok pedig még mindig teret kértek maguknak a műveken kívül is”.21

Az irodalomból a szellem, érzés, fantázia fénye sugárzik még azokra is, akik nem olvasnak.22

 

 

Jegyzetek

 

1 Vö. Horváth János: Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai. 1908. In H. J.: A magyar irodalom fejlődéstörténete. Bp., 1976, Akadémiai Kiadó, 16–17.

2 Babits Mihály: Az írástudók árulása. In B. M.: Esszék, tanulmányok. Bp., 1978, 232.

3 Tamási Áron: Érzelem a népiségről. Szabadegyetemi előadás. In T. Á.: Jégtörő gondolatok. Bp., 1982, Szépirodalmi Kiadó, 222.

4 Nagy László: Interjú, 1965. In N. L.: Adok nektek aranyvesszőt. Összegyűjtött prózai írások. Bp., 1979, Magvető Könyvkiadó, 57.

5 Nagy László: A küldetés. In N. L.: uo., 63.

6 “A poem should not mean / But be.” Archibald Mac-Leich. Idézi Bókay Antal–Vilcsek Béla: _A modern irodalomtudomány kialakulása. Bp., 1998, Osiris Könyvtár, 392.

7 Rákos Péter: Midőn ezt írtam… In R. P.: Prágai őrjárat. Pozsony, 1995, Kalligram, 10.

8 Paul Valery: Aforizmák. In Ars poéticák a XX. századból. A szövegeket válogatta és szerkesztette Sík Csaba. Bp., 1982, Gondolat, 167.

9 Utalás Nagy Gáspár Békebeli kannibálok és Magyar abszurd című verseire.

10 Utalás Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén és Csoóri Sándor Látomás fényes nappal című versére.

11 Utalás Sütő András Erdélyi változatlanságok és Szilágyi István Hollóidő című műveire.

12 Utalás Döbrentei Kornél Honvágy egy álom után című versére.

13 Utalás Esterházy Péter Harmonia caelestis és Nagy Gáspár Szigorúan titkos állambiztonsági barlangrajz című művére.

14 Ágh István: Az elsőtől a megíratlan versig. In Á. I.: Ahogy a vers mibennünk. Bp., 2000, Széphalom Könyvműhely, 10.

15 Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Bp., 1988, Európa Kiadó, 65.

16 Uo. 99.

17 Vö. Martin Heidegger: “költőien lakozik az ember”. In M. H.: Válogatott írások. Bp., 1994, _T.-Twins, 191–208.

18 Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Bp., 1984, Gondolat, 89.

19 Vö. Gyergyai Albert: Esszé az esszéről. In Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. 1984, 24–25.

20 Vitányi Iván: Mérték és számadás. Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra. Jelenkor, 1987/11, 1027.

21 Csoóri Sándor: Nappali hold. In Cs. S.: Tenger és diólevél. Bp., 1994, Püski Kiadó, II, 1160.

    1. Vö. Kaiser: Wozn nech Literatur? Über Dichtung und Leben. München, 1996, 9.

 

 

 

 

 

BAKAJSZA ANDRÁS

Szépíróink dr. Béresért és cseppjeiért

 

Nagy László

Elhúllt bolondok nyomán

Dr. Béres Józsefnek “kéz is lesz hogy írjon”

 

Dehogy merevít meg delelés

még romlatlan madár a májam

gyöngy még bennem az elrendelés

hogy a bolondok útját járjam

amíg a vérem kereke jár

a szél amíg számat csiszolja

lesz a veszett ügynek bolondja

békákkal tűzdelt kalap alatt

lesz a májusért fölkelt beszéd

ha napozik a bírói szék

s négy lába négy szál százszorszép

s hollók ha babarózsák szemét

kiszedik szólva hogy jómadár

egy se marad étlen se tétlen

ha tüntetve hogy éljen a rák

harsog a köpenyhad fehéren

fölzokog a vers feketében

kidadogja ki van veszélyben

ha naparanyból annyi karát

vész el a fények vesztőhelyén

ha nyög a remény ha a zászló

a veszejtők lábain kapca

vonszolódik titkon a sárig

s tulipánfák tornyát legázló

rühes apokalipszis-kanca

rablónak ha szivárványt sárlik

lesz a veszett ügynek bolondja

világra a gondot kibontja

lesz idő ami sose felejt

mert kéz is lesz hogy írjon röhejt

s kínt az országos panaszkönyvbe –

száll csuklómra csillagok örve

kiszakad a fohász az árva

hogy egy bolond százat csinálna

a száz pedig milliomot

 

1977. április 10-én, a fontosnak tartott megjegyzés szerint húsvétvasárnap kelt a költő hitvallása: “lesz a veszett ügynek bolondja / világra a gondot kibontja / lesz idő ami sose felejt / mert kéz is lesz hogy írjon röhejt / s kínt az országos panaszkönyvbe –”. Itt állította meg az egyetlen írásjel, a gondolatjel, Nagy László ars poeticáját, itt a zárlat előtt. Ötször használja a lesz létigét, háromszor az iménti négy sorban, hogy egyetemes magasságba szárnyaljon végül a küzdő, az igazságért küzdő ember: “száll csuklómra csillagok örve / kiszakad a fohász az árva”. Értelmező jelzőként sorvégi s hívórímes helyzetben az árva szó egymaga is érzékelteti a küzdő keveseket, közvetve pedig Béres József szisztematikus üldöz(tet)ését. A válaszrímes sor népi szólást idéz, feltételes igemódban. Rímtelen sor rekeszti be a felkavaró költeményt, mely reményt pendít mégis: “hogy egy bolond százat csinálna / a száz pedig milliomot”.

Kozmikus küldetés hát, “elrendelés” az “országos panaszkönyvbe” írás, legyen az kín(szenvedés) vagy röhej (a káröröm és nemtörődömség miatt). Írnok, író kéz el nem fáradhat, el nem kedvetlenedhet a vállalt küzdelemben. A “…hideget, árnyakat… A kampó csöndjét, azt jegyezd” – szól Pilinszky parainézise. Mert időtlen idők óta, végtelen sorban tort ül a gaz, miközben kimenős az igazság(szolgáltatás). Balthasar, babilóniai király országos lakodalmat csap, vele dőzsölnek a hűbéres hatalmasok, a felfuvalkodott bennfentesek. Templomi edényekből dől a bor, ám “Ugyanazon órában kijövének emberi kéznek ujjai, és írnak vala az gyertyatartó ellenében az király palotájának falán, és az király nézi azt a kéztenyért aki ír vala. Akkoron a király ábrázatja megváltozék” (Vizsolyi Biblia, Dániel, 5,5).

A királyé igen, a Kádár-kori kiskirálykodóké nemigen. Szécsi Margit, Nagy László költőfelesége is írt a kor falára. Így kezdi A veszélyek ősfotóját: “Mármost minden: amint van, / útszélinek ami gyom / gaz képpel a gazember / örökítve maradjon.” Ezredek múltán is “Ország-szerin, tova” sok az örökítenivaló, ha hét országra szól a húzni- (és siratni) való. Mindegy, hányan hulltak el a hosszú úton, mindegy, mennyi veszély terem rajta, lesz, aki rálép: “…lesz a májusért fölkelt beszéd / ha napozik a bírói szék / s négy lába négy szál százszorszép”.

Ahogy az Úr mondta Jónásnak: “Kelj fel és menj / Ninivébe, kiálts…” a megáradt gonoszság ellen, a májusért, a virágzásért és a beteljesülésért. Az Elhúllt bolondok nyomán fogalmazványában ezt olvashatjuk: “májust imádó verses beszéd”. _A végső változatban kevésnek találta költőnk a passzív imádást, keményebbre kalapálta szent fogadalmát, zúdítva súlyos metonímiákat ninivei falakra: fölkelt beszédet, hevesen sistergő rapszódiát, és két bűnét az igazság székének: közönyös kempingezését és szép szálegyenes virágok tudatos taposását. A Verseim versében felszólító módban az ige: az ember egyenes gerinccel “ÁLLJON DE A VIRÁGNAK / LETÉRDEPELJEN”.

A romlás persze nem 1977-tel kezdődött. Nagy László az ötvenes évek elejétől regisztrálja: “…ideje jött a zablátlan erőknek”, ezért kedve elborul, mert “…a riadókürtök némák”, s ha nem, hazugságot fuvoláznak. Ám “Hamis írást kik tettek, betűik férgek lettek…”. Pályáján régi keletű a kikezdhetetlen bizonyosság, a “kéz is lesz hogy írjon” igazsága. Mikor hó és halál volt, november 4-e után pufajkás vadászidény, beleőszült a télbe a költő. 1964-ben “jóért lázító” hosszúverset ír, döbbenetes erejűt, Menyegző címmel: “…jussunkat emészti, nyoszolyánkon bagzik a lakodalom […] a romlás nászéjszakája…” Itt az IGE testet nem ölthet, SÓLYOMMADÁR föl nem röppenhet; de a költő is itt áll, el nem moccan: “gyöngy még bennem az elrendelés / hogy a bolondok útját járjam”. Gyönyörű ez a teljes metafora, az igazságra eleve kiválasztottság predesztinációja.

Ír pedig a kéz megméretést és híjával találást, itt “a fények vesztő-helyén”, hol hollók vájják ki “babarózsák szemét”. A híjával találásra utóbb derül fény. (Tennék tudniillik ama író kezet és írásának fényudvarát ágy alá, véka alá, korai sírba. “HA MEGÖLTÖK ÜNNEP LESZ AZ” – mondja megalkuvás nélkül.)

Magam sem gondoltam sokáig Nagy László Versek és Versfordítások (1978) első kötetét forgatva, hogy az Így írlak versbe ciklus harmadik darabja “célirányos” alkotás. Mígnem megvilágosodott elmém, lóvá tett olvasónak. 1999-re lehullott _a hályog szememről, miután rálapoztam Béres Klára Szirtfoknak lenni; Béres József életútja című könyvében Nagy László nevére és versére: Elhúllt bolondok nyomán. Ott az ajánlás, a bajtársi kézfogás, harci üzenet a hollóknak, a fényveszejtőknek; ott a kiáltó név a hökkentő cím és az in medias res kezdés között: Dr. Béres Józsefnek. Nagy László ritkán ajánlotta versét, négyszer csak talán: Margitnak, Szervátiusz Tibornak, Zelknek, Kormosnak. És a meggyávításra, részsikerre ítélt Béres Józsefnek.

Ez a szikrázó vers, remekké kovácsolt rapszódia nemcsak Nagy Lászlóé, a tudós föltalálóé is. És mindannyiunké, akik éhezzük és szomjúhozzuk az igazságot.

Ha ő, Béres József nem feszül föl a szivárványra a reményüket vesztők szemében, ha őt – kedvenc igéjével élve – “berezeltetik” a remény-rablók, nos, akkor nem születik meg (vagy nem sikeredik tüzesre) az Elhúllt bolondok nyomán. Egy nyár, egy ősz, egy tél még, és Nagy László léte lemerül (1978. január 30-án).

De “amíg a vérem kereke jár / a szél amíg számat csiszolja / lesz a veszett ügynek bolondja”. Életre-halálra szól szegődése a bekerített Béres József nemes harca mellett, a fölismeréstől szíve erejének elfogytáig. Ott az írás, az első 1976-ból Krónika-töredék főcímű naplójában (Helikon Kiadó, 1994): “július 10. szombat… Öcsiékhez [Kósa Ferenc] mentünk lakásszentelőre… Beszéltünk a filmről. Egészen beletüzesedtünk a beszélgetésbe. Dr. Béres rákellenes találmányán gondolkoztunk fél 1-ig. Egyetlen dolog a fontos: minél előbb szabadalmaztatni. Ezt segíti elő a film minél előbbi elkészítése és bemutatása fontos politikai tényezőknek… Az ország érdeke! (A film Kósa Ferenc Az utolsó szó jogán, 1978–87 című Béres Józsefről készített portréfilmje.)

Kik ezek az elhullt s mégis nyomot hagyó bolondok, hogy a magyar líra egyik legnagyobbja útfogytáig társul hozzájuk? “A bolondok útját elkezdtem. Látom már, hogy lesz belőle vers, csak türelem” – írja naplójában 1977. április 4-én. Egy hét alatt, dolgozva rajta a teremtés hetedik napján is, lett készen. Vasárnap volt, _a feltámadás, a fausti ember ideje: a mindig jobbra törekvésé.

Mormolom magamban a címet, tagolom a három szót, itt dobognak a nyelvemen. Mélyek a magánhangzói, komolyak, csak az e kivétel. Gondolatpárhuzamok indulnak azonnal: “…elhulltanak legjobbjaink / A hosszú harc alatt”. A Szózat érinti szívünket máris, a rendületlen helytállás, az “itt” – lét imperatívusza. “Nem jutott eszembe, hogy másutt költő lehetek” – summázta az ötvenéves Nagy _László. “…nekem ez az ország nem átjáróház, az őseim is itt éltek és haltak, és én ezt a népet nem hagyom el, bármit ígérjen is Aczél »elvtárs«” – szögezte le egyszer s mindenkorra Béres József, túl az ötvenen. (Aczél György kulturális fő-mindenható, a három “T” váltókezelője: Támogatott, Tűrt, Tiltott kategóriába sorolta a tudósokat és művészeket. Ez utóbbiba dömöckölte a Béres Cseppeket. Szépirodalmi támogatóit a Tűrt-be merészelte csak, lévén közöttük több halhatatlan életművű, például Illyés Gyula, kinél gyakori vacsoravendég.)

Mondhatnánk úgy is: elhullt legjobbjaink nyomán. Ők szintén szirtfokok, tetteik egyeznek szavaikkal, így lehetnek ősei, példaképei Nagy Lászlónak.

Balassi, hontalan a hazában, nevezi mégis édesnek, jónak. Nagyon élt életét alkotóereje teljében adta végül megtalált hazájának. Olyan világban élt s halt, “hol vitéznél több a ringyó” – vonja meg a párhuzamot Nagy László a Balassi Bálint lázbeszédében. Amikor elment ő is, Csoóri Sándor “furulya-csonk”-kal siratja költőtársát, mondván “a zsuzsannás világ… balassis jó vitézé”-nek.

Dr. Czeizel Endre Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? című könyvében a költőgéniusz sorssal magyarázza Nagy László útját: “Nemhiába kutakodott az Elhúllt bolondok nyomán Ballasitól Latinovitsig, hiszen a magyar művész sorsa neki is kijutott.” Nos, ez a nyomkeresés nem “kijutott”-ság kérdése, hanem kiállásé. Még ha máglya fenyeget is, kiátkozás, elhallgatás. Lutheri kiállás ez, más időben-térben, ám valami veszélyes is van benne. Éppen itt, ezen az arkhimédészi ponton talált egymásra Nagy László és Béres József. Találkozá-_suk törvényszerű. Jöhet a sarlatánság vád, a kuruzslóvá “kinevezés”, jöhet az orpheuszi pokoljárás.

Balassival mondatja Nagy László, tudjuk, kiknek: “Ti nem hulltok el, de sorsunk kitagadom / innen…” Aki viszont “költő-vitéz”, verse “Pelikán, / valakihez pie “Pelikán, / valakihez pin vers az Elhúllt bolondok nyomán.

Elhullt bolond az is, aki elhallgat, mielőtt véget ér az út. Hogyne szólíta-_ná Nagy László Berzsenyit, aki a lehető legmagasabbra tette mércéjét. Éjsza-_kájában elmetszette a szót mégis: “A szent poézis néma hattyú, / S hallgat _örökre hideg vizekben.” De hallgathat-e ma, mikor “…sárkányként a moly fia hemzseg”?

Csokonai, a gyorsan égő láng, krisztusi korig is alig ér, megkeseredett szájjal summázza: “…az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon”.

Petőfi, a Föltámadt piros csizma (Nagy László látomásában), hátrahagy mindent, ami a hétköznapi középszernek maga a világ, a “feleségek feleségé”-t, szopós kisfiát, s megy Segesvárra, beteljesíteni a “szörnyű idő”-t. Választhatnak a bárdok. Ama harmadikat, aki “vakmerően s hívatlanul” áll elő, balladából szólítja bizonyságra a XX. századi énekes. Arany az, magasztalva siratja Petőfit: “Elhullt csatában a derék”. Holtig hűséges bolondok ők is, az ötszázak.

Az induló Ady azonnal érzékeli a szivárványra fölfeszülés roppantságát: “Nagy rokkanásom kinek se fájjon / Nem első hullás ezen a tájon: / Ki magyar tájon nagy sorsra vágyik… Rokkanva ér el az éjszakáig.”

Sok volt a hullás a bolondok útján. Őket kondítja a Nagy László-rapszódia címének három ütése. Hogy vétkesek közt ne cinkoskodjunk némává, ott a kemény t, b, k hang.

A Karóval jöttél… József Attilája kétszer mondja ki a bolond szót, de a karó karó marad, a küzdelem küzdelem.

A Kálvária úton vánszorgó Radnóti erős versfelütését is előszólítja Nagy _László: “Bolond ki földre rogyván / fölkél…” újra s újra, hogy hírt adjon egy megkergült világról.

“Bolond vagy… Áruló… Nyomorult vagy!” – ilyen szinonimák tódulnak Illyés ajkára, ha feledné sorsosai megnyomorítottságát. Nem menekülhetsz – szögezi le költői hitvallásában.

Mondjam még Vácit, a százhúszat verő szívet (“úgy gyűlöltem és szerettem”)? Te bolond címmel írta egyik kulcsversét. Önmegszólító kezdés után mintha lehorgadna: “Már összeroskadsz, – végre mond: / mit is akarsz hát te bolond!” De hát elég-e a sírás, a fél-harc?

Szikrázó, villámló költői kiállások kellettek itt, mint Nagy László “gyémánttal, hóval és haraggal fölcsillagozott versei”. (Ilyen szóképesen jellemezte a Tenger és diólevélben Csoóri Sándor.)

Hosszú volt a hitvalló irodalom harca a negligálásra és (ha nem nyugszik bele) eltaposásra ítélt Béres Józsefért. Nagy László 1977. január 25-én kelt följegyzése _a Krónika-töredékben: “Fél 9-kor Pozsgay [művelődésügyi miniszter] […] Bérest mindenki támadja. Támadni szabad? Védeni nem? Feldühödtem, itt vagy szennyemberré válik valaki, vagy fölakasztja magát – ez a magyar ugar. De én olyan ribilliót csinálok, hogy nemcsak a magyar égbolt szikrázik!” Aczél Györggyel is győzködik, felemás sikerrel. (A nevét azonban nem írja le, A.-val jelzi.) Pozsgayban támogatót talált a “Béres-ügy”, igaz támogatót mindvégig; azután is, hogy nem volt már valóságos politikai hatalma. (Közös fényképük a Szirtfoknak lenni 101. oldalán.)

Tanú a Krónika-töredék – a költő maga jellemzi versét: “…nyílt beszéd, egyenesen fut, jó ritmus, jó rímek, érdekes asszociációk, közhely egyetlen sincs benne”.

Micsoda magas frekvenciájú felütés: “Dehogy merevít meg delelés”. Azoknak szól, akiket emberárulónak nevezett József Attila! című költeményében, azoknak _a keselyűknek, akiknek elrettentését feladatának tartja (és minden magyar szépíró feladatának), hogy át tudják menteni “a Szerelmet a túlsó partra”.

Két szép metafora (madár a májam, gyöngy az elrendelés) tükrözi nemes harcát. Fönt szárnyal még a sólyommadár, Prométheuszként teszi hát dolgát (bár keselyűk tépik) fönt a hegyélen. Ötszörösen alliterál az m, kétszeresen a kemény d mássalhangzó. Nincs pihenés, babérnézegetés, ha fénykarátos embert akarnak elveszíteni. Magánhangzós keresztrímek, pompás asszonáncok szögezik le indulatos versindítását: delelés–májam–rendelés–járjam. (Az indul igéből képezte nyelvédesanyánk az indulatot. Elindul-e vajon az indulattalan, a langyos, akit az Isten is kivet a szájából?) Alkot és gyarapít-e, aki nem tud hatni? Hangszimbolika közvetíti elszántságát: “a szél amíg számat csiszolja” – a “lesz” esküvésig – négyszeresen sziszeg az sz. Rossz csillagok kevélykedtek immár harmadik évtizede, mikor Nagy László “a veszett ügynek” fölkarolója, sőt “frontembere” lett.

Béres József, a kísérletező-szintetizáló természettudós megbolygatta a szocialista Magyarország egészségügyének állóvizét. Még ha csak megpezsdítette volna, de szirtfok-magatartásával, hullám csiszolta kavics természetével állandó körgyűrűzést, partomlást idézett elő a kerítéssel rekesztett főágon. A puha pártdiktatúra is cerberus cenzúrába abroncsolta a kultúrát, a gyógyítást.

De amíg egymást érik a feltételes időhatározó-szók: “ha napozik a bírói szék”, ha hollók csaphatnak lefejezett rózsákra; “ha tüntetve, hogy éljen a rák / harsog _a köpenyhad fehéren”; ha fekete posztó veszejti el, aki fény, “ha nyög a remény” hétrét görnyesztve; ha zászló szolgál kapcaként, “rühes apokalipszis-kanca / rablónak ha szivárványt sárlik” – addig szót emel a költő, katapultálván mázsás szóképeit felhuzakodott latrokra. Ahol zászlóra a gázló rímel, a fehéren-re a veszélyben, majd a feketében, ott megtalálja egymást a kapca és kanca, a sárig és a sárlik hívó és felelő szó.

Nagy László e remek rapszódiában nem írja le az igazság szót, de azért viharzik verse: azért rak “csillag-erejű” máglyát, választ “virrasztó igé”-ket (lesz, kidadogja, fölzokog, kiszakad stb.). Egyvégtében folyik a vers, először nekiáramlik, majd partra döng, görögtüzet hány (a minden magasságot legyaluló innenső partra, lásd a tulipánfa-metaforát!), hogy aztán hitvalló keményen tudomására hozza kinek-kinek: “kéz is lesz hogy írjon”. A végén világtörvényt villant fel, az igazság oszthatatlan egyetemességét: csillagok vigyázzák csuklóját. A legnagyobbaknak sikerül csak a fölismerés és megvalósítás, József Attilának például: “Ha már / ennyi a kín… minden szervem óra / mely csillagokhoz igazítva jár.”

Fohász, invokáció zárja az Elhúllt bolondok nyomán című, dr. Béres Józsefnek ajánlott alkotást. Nevezném inkább seregszemlének, a költői szó hatalmas demonstrációjának. Teljes fegyverzetben volt addig is, harci állásponton, míg elorozták a dedikációt. Mi bántotta s indította lándzsatörésre Nagy Lászlót? A vigyázó szemüket Moszkvára vetők és lakájseregük abszurd és immár huzamos lagzija: “…tüntetve hogy éljen a rák / harsog a köpenyhad fehéren”. (Az eredeti fogalmazványon nagybetűsre van javítva az éljen, a rák pedig kezdettől: Rák.)

A többnyire végzetessé váló betegség neve költészetünk remekében, a Thomas Mann üdvözlésében hangsúlyos helyen, hívórímként kelt feszültséget, hogy a felelőrímes sor a totális társadalmak természetét világítsa meg: “…az emberségen, mint rajta a rák, / nem egy szörny-állam iszonyata rág”. (A hasonlat Kosztolányira vonatkozik, a metafora a fasizmusra és a kommunizmusra.)

Nagy László művében is a sor végén van “a rák”, ám háromsornyi késleltetés után igazi értéket kifejező szó, a karát rímel rá, hogy érzékeltesse, mire képes _a ráktermészetű hatalom. Allattomos és totális támadásával szemben csak a szervezett küzdelem vezethet eredményre. József Attila szóképe könnyebben fölfejthető. Nagy László szimbóluma áttételesebben ágyazódik a vers egészébe. Maró szatíra jeleníti meg a képtelenséget: éppen az egészségügy kreál “Béres-ügy”-et! Épp _a “köpenyhad” (hadra fogott orvosok, mesteri metonímia!) acsarkodik, harsonázik, miközben a rákos emberek ezrei a delelő kort sem érik meg. Szakmai féltékenység volt? – s maradt mára is még?

Hogy más is győzze a rettenetes rák és a rosszindulatú értetlenség ellenében, a költői szó erejével támogatja. Ezt írja könyvébe: “Dr. Béres Józsefnek a világ kom-_menciótlan béresének biztatással: Nagy László Bp., 1977. IV. 25.” (Nagy László _Versek és Versfordítások, Magvető Kiadó, 1975). Tömör, láttató erejű ajánlás, rendkívül alkalmas egy világhírűvé váló tudós föltaláló kivívott (és a hatalom által neki szánt) helyének pontos megörökítésére. Ellentét feszül a tág terű világ és a fosztóképzős kommenciótlan szó között. A beszédes Béres tulajdonnévre a köznévi változat “játszik” rá. Az ilyen fajta, ha szegődik, egyúttal hitre és hűségre is, ahogy a szülőfalu tanította. _A szerelemben szintén egyhez társul. Elmarad a jogos járandóság? Akkor is alkot, halálig tisztán, hisz a világ bérese. Miként József Attila, “a Mindenség summáslegénye”. Ebben a ’62-ből származó Nagy László-költeményből, illetve szóképben gyökerezik _a kommenciótlan béres minőségjelzős szerkezet.

Evangéliumi egyszerűségű költőink kiállása a Hegyi Beszéd két igazságával áldott és vert Béres Józsefért: “Legyen vállalható / aki átlátható, / legyen fölfogható / aki elfogható, / legyen elrejthető / aki megköthető” – szól a halálosan komoly szójáték az Elhúllt bolondok nyomán s közelében.

A másik némíthatatlan, hívatlanul is jelentkező (tanúbizonyság) a történelmi Béres-“perben”: a Krónika-töredék, Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig. Töviskoronás borítón téglalap emeli ki az illúziótlan, a csodát nem magyarázó, de cselekvő költőt (Helikon Kiadó, 1994).

Nálunk ami nagyszerű, elgáncsolják. Sánta Ferenc érkezését említi: “Béres _Józsefet ő is ösmeri, sokat tett érte.” Kijelentő mondatok ezután is, július 19-ről például kommentár nélkül is mentalitásokat mutatnak meg: “Kósa Öcsi _telefonál: csütörtökön lesz vetítés. Illyés nem jön, Illés Endre feleségét teme-_tik, oda megy.” Pár nap múlva: “Csoórit útközben fölvesszük. Megrendítő _a film. Meggyógyított rákosok beszélnek. Látni való, hogy Béres gyógyította meg őket.”

1977. Gyorsulnak az események, élesednek a kardok. Nagy László írni akar _a csak támadható kutatóról. Halasztgatják, altatgatják, mire fel kilépését határozza el az Írószövetségből. Drámai mondatok: “Sírtam kicsit […] Pozsgaynál szabad az út, A.-nál [Aczél elvtárs] fecsegés után szintén. Csak nem kell hinni nekik.”

Nagy László prózában is pörölt a gyógyító tudományért. Karácsony-várásban készült írásának címe egy múlt idejű ige: Megszületett. Okosan érvel és cáfol, tárgyilagos és gúnyos, hivatkozik a “gyógyulás gyanújába keveredtek” ajándék életére. Most nem izzóan ítélkező metaforák a fegyverei, hanem gondolatívei, felelősségteljes, szépen szerkesztett mondatai. “Aggódok a föltalálóért s találmányáért és aggódok sok ezer emberért, aki élni szeretne.” Ars poetica ez is, szépprózában. “A tudományt, a kutatásokat figyeljük, erőnktől telhetően követjük is, ahogy illik mai költőnkhöz.”

Az Elhúllt bolondok nyomán dr. Béres Józsefért Ratkó József tette az első lépéseket. Akkor (1975-ben) nem tudta még, hogy dr. Béres József három évet vett el az életéből, azt tudta csak: “…Nem sajnálom”. Ez a két szó, nem sajnálom, fényesen igazolja a költő emberségét és – mondjuk ki bátran –: kereszténységét, vagy ahogy jobban _illik hozzá: keresztyénségét. Van-e szebb, teljesebb Krisztus-követés annál, mint _aki örömmel áldozza három évét másért a várhatóan kevésből? “Nem sajnálom ezt _az írástól elparancsolt időt. Keserűség, düh és jó remény váltóláza gyötört – edzett mindannyiónkat, akik végül is a Béres-ügy mellé szegődtünk – írót, filmest, öttusa-_világbajnokot…” – nyilatkozta Ratkó a Mozgó Képeknek. “Ratkó mesélt rólam, a tortúráimról…” – olvashatjuk a Béres József életútjában.

Ratkó hagyatéki kéziratában bukkantam rá: “Hírlik, hogy dr. Béres József magyar agrobiológus, biokémikus húsz évvel ezelőtt olyan kísérletekbe fogott, amelyek a jelekből ítélve, elvezették a rák kórokozójának felismeréséhez, és egy olyan komplex gyógyszer előállításához, amely a rákbetegségek gyógyításában eredményesen alkalmazható. A magyar egészségügyi kormányzat eddig megakadályozta _a gyógyszer kipróbálását. Ez is tudománytalanság. És még valami: dehumanizmus… Volt és van a magyaroknak néhány nagy tudósuk, köztük nem egy Nobel-díjas is, akik külföldre kényszerültek hazai sorsuk miatt. Kíváncsiak vagyunk: vajon milyen hazai sors vár rá és gyógyszerére?”

Ratkónak Béres mellett volt a helye, pokoljárás árán is, költői hitvallása szerint: “…dolga, hogy igazat tegyen”. Hová is ment volna, “hűségese a dalnak”? _A Szűkebb hazám: Magyarországban mondja: “…a vers […] az emberség hologramja […] de nagyobb szükség van […] konkrét emberségre…” Mondja másutt is: “…a költői szó a dolgokra irányított ív-fény”.

Így lett méltó társ a szépírók, az igazság írói közt Ratkó József. Lakó- és halóföldnek választotta Szabolcsot, vitte hát a hírt a megyéjebeli híres emberről, Béres Józsefről. Rendezni való közös dolgok a Tiszánál is akadnak.

“…olyan ügy mellé szegődtem, ami igen sok időt, energiát vett és vesz el tőlem, s nemcsak tőlem […] Dr. Béres Józsefről és rákellenes szeréről van szó […] ez etikai kérdés […] Mi állított minket Béres ügye mellé? Egyfelől az a keserves tapasztalat, hogy igen sok nagy találmányunk hever kihasználatlanul […] Másfelől, hogy a szer jó […] Mit tehetnénk, ha azok, akiknek dolguk lenne az igazság-_osztás, segítségadás, halogatják a dolgukat? Félreteszem a verset” – így válaszolt _a kérdezőknek nyíri otthonában.

A szentendrei író-olvasó találkozón (1979-ben) egészében idézte az Elhúllt bolondok nyomán című Nagy László-költeményt… (Rajta kívül tudja-e valaki ezt _a harmincöt sornyi “fölkelt beszéd”-et?)

Béres dr. megismerése után “szóltam Kósa Ferencnek, Csoórinak…” Hát így indult. Íme, a Béreshez társulás szép dokumentumai: a Ratkó-ajánlások. Egyi-_kük megindító nagyon. Az első: a Törvénytelen halottaim verseskötet címe alatt: “Dr. Béres Józsefnek adom tisztelettel, jó szívvel: Ratkó József, Nagykálló, 1976. március 27.” Az ezt követő imigyen hangzik: “Dr. Béres Józsefnek, Jóska bácsinak – Nagy László helyett is – József-napra és a Költészet Napjára, azzal _a megjegyzéssel, hogy legnagyobb ellenfelünk: a Halál, s Te, Jóska Bátyám, legnagyobb ellenfele vagy a Halálnak. Öleléssel, tisztelettel: Ratkó József, Nagykálló, 1978. március 17-én.” A szépírású sorok fölött: Szép Versek 1977. Jellemző emberközi kapcsolatukra a névfokozás, a hivatalostól a familiárisig: a Jóska bátyámig. Névnapi köszöntő is a ratkói dedikáció, és a József-napban benne van mindig az a ’48-as márciusi József-nap. Nem engedni a negyvennyolcból!

Szól továbbá az írás a magyar költészet neve napjáról, tudván, a humanista tudós szereti a teremtésre szólító verseket; azt, aki a vadócba rózsát olt, és azt, aki gyakorolja is a még nem elég himnuszát.

Utolsó verseskönyvét, A kő alól címűt Debrecenben nyújtja át, 1987. április 25-én: “Béres Jóska bácsinak adom – a régi barátsággal Ratkó Jóska”.

Remény a gyászban című interjújában mondja: “Hiányzik […] Nagy László gyémánt-arca, kőszáli lelke, Illyés Gyula töprengő gazda-arca…” Illyés tehát töpreng, mielőtt cselekszik, miként a jó gazda. Ám ha cselekszik, századok parasztjainak életritmusa szerint; ha arat, kevés kalászt hagy el, mert a betakarításra gondol. Ha naplót ír, “a benső elernyedés gyógyításául […] hogy legyen izmom másra is”.

A Naplójegyzetek (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991) 1975-ös része így zárul: “December 31. éjszaka […] beszélgetésünk még a súlyos köz- és szellemi állapotokról”.

Súlyos állapotokat röpített Illyéshez “Ratkó József expressz ajánlott levele Nagykállóból […] Dr. Béres József fölfedezte a rák ellenszerét, seregestől gyógyítja a betegeket […] Menjek el Kádárhoz, érjem el, hogy azonnal fogadja őt […] Másként ő a hétfői írókongresszuson erről fog beszédet mondani.”

Illyés, aki meglépte a reformáció genfi emlékművének hosszát, mérlegel most is. Két serpenyőbe veti szavait. “Tehetséges, jó kiállású költő abból a hagyományos karakán fajtából, amely a műveltség dolgában is magasra nyújtaná a fejét.” Másrészt kérdőjelekkel mérlegel: “Mennyi ebben a kétségbeejtő? A vidéki értelmiség, a provinciális költő helyzete? Hogy nekem szabad bejárásom van Kádárhoz? Mert nyilván hogyan mernék annyi dologban – kiállni.”

Ez igen! Ez a “másként” szó. Ha nem lép az atyjaként tisztelt Illyés Gyula, az írókongresszuson pakol ki Ratkó. Két szó a bejegyzés két szegletköve: a jelen idejű igenév: a kétségbeejtő és a gondolatjeles kiállni főnévi igenév. Kettőjük kapcsolatánál is fontosabb az ügy!

A Naplójegyzetek ötödik kötetének (1991) fülszövege is rávilágít a hetvenes évek derekára, amikor is “csüggesztő sötétség, rágalmazó düh és nemzetpusztító ellenállás” kísérte Illyés küzdelmét a magyarság szebb jövendőjéért. Nemde ez a fajta rágalmazó düh kuruzslózta, sarlatánozta krumplisemberezte Béres Józsefet, a kísérletező tudóst? Kisvárdán tudós? Meg hogy rákellenes csodaszer?

Július 3. “Jókor délelőtt Kósa Ferenc csak öt percre erre jártában. De örömhírt hoz. Még részletesebben elmondja, amiről Ratkó József emlékezetes levelét írta, hogy járjam ki: fogadja Aczél vagy Kádár rögtön a kisvárdai Béres Józsefet…” A naplórész három embert karakterizál hirtelen: a naplóírót magát (szépirodalmi igényének szüntelen jelenlétét), Kósa buzgalmát és Ratkó József emberi-költői “lenyomatát”. Illyés a hírvivő, az őrző írástudót becsüli, igénye pedig: haza a magasban. Ehhez kell a karakán fajta.

Július 11. “Ismét vergődés a Kósa és Ratkó ajánlotta Béres-féle csodacseppek tovább ajánlásával […] de hogyan ajánljuk most föl Bandinak [Illés Endrének, _a felesége rákos] – amikor mi sem hiszünk eléggé benne? (Legfeljebb, mint a csodában.)” És mi a csoda? Illyési megfogalmazásban: “egymilliomod rész esély”. _A vergődés szó a Nem menekülhetsz költőjének kínlódását hozza közel.

Július 22. “…Kósa telefonja a filmgyárból. Mégsem jöhetnek Csoórival és Nagy Lászlóval, mert a filmet még mindig nem tudták levetíteni.”

Július 23. “…Csoórit, Sántát nagyon leköti a film.” Nem csupán azért, mert fiatalabbak. De hadd írjak ide egy július végi mondatot: “A marxista–leninista arzenál tolvajai meg szinte eszközfitogtatva tüzelnek, kérkedő állóhelyzetben.” Ismerős ugye, ez az állampárt-lojalitás?

December 11. “Ferenc a rákellenes gyógyszernek, Béres József találmányának hatásáról készített hosszú filmjéhez hív meg. Ez az útja, hogy legalább a meggyőzést elérje. Nagy László és Csoóri már látta a filmet. Nagy már szedi is az orvosszert, mert az elsősorban a szervezet egyensúlyát állítja helyre, nem csak a rák ellenében hat.”

Szabolcs-Szatmár-Bereg itt élő alkotói közül ketten álltak hűséggel Béres József küzdéses küldetéséhez: Ratkó József és Bory Zsolt.

Bory Zsolt neve alig ismert már. Finom, halk lírája nem vert körkörös hullámokat távolabb.

1975-ös Mélyhegedűjét így ajánlotta: “Drága Béres Jóska, ha nem volna igazad (amit nem hiszek), akkor is igazad lenne, mert gyönyörű és igaz az emberekért vívott küzdelmed, és igazak mind, akik téged támogatnak, szeretnek. Büszke vagyok rád, hogy ismerlek! Öleléssel: Zsolt, Kisvárda, 1976. XI. 10.”

Közönséges géppapíron különös című költemény: Ribonukleinsav. A kézírásos vers jelzi a baráti megbecsülést.

 

Ribonukleinsav

 

Élettől elköszönni:

se jó, se rossz nincs abban,

vagy soha ne gondolj rá,

vagy minden pillanatban.

 

Ki nem fog félni tőle,

kegyelmes a vég hozzá,

átöleli erősen,

ahelyett, hogy kínozná.

 

Figyeld bár elmúlásod,

míg a másodperc kattog,

úgysem érheted tetten,

mikor kettesben vagytok.

 

A süket semmiségbe

egyetlen sugár int csak:

benned is emberré vált

a ribonukleinsav.

 

S ha igaz, hogy szívedben

nem volt helye a rossznak,

túléled, amikor rád

födelet csavaroznak.

 

Ötstrófás borongás, húszsornyi létösszegzés után pontos dátum. Az irodalmi cím a kutató elmének szól: biokémiai szakkifejezés. Hatvanéves írta a hatvanévesnek az elmúlás elősuhanásában, a mi marad utánam számvetésében. Semmi kétségük: ember az emberért úgy tehet csak: vállalt és végigvívott küzdelemben, rácáfolva Ady hőkölő harcú magyarjaira.

A költő barát első szava: Élet. A lírai én a legkínzóbb kérdést feszegeti: hogyan lehet túlélni halálunkat. Az utolsó előtti sorban a “túléled” ige kapcsol vissza a versindító főnévhez. Egyes szám második személyű, az önmegszólítás mellett valaki mást is megérint. Egy jó barátot, egy tűnődő olvasót: “benned is emberré vált a ribonukleinsav”. Emberré, alkotóvá.

Ez az egyetlen igazolása a teremtő embernek: “A süket semmiségbe / egyetlen sugár int csak…” Vigasztalan szinte az “s” négyszeres betűríme, ám erőt ad _a fénysugár baráti intése. A Bory-versben egy harmadik személy is jelen van, személytelennek tűnt bár a főnévi igenevekben: elköszönni, félni… Ez a harmadik leveti álarcát, most már harmadik személlyé véglegesül; s ott van mindenütt, minden szófajban: ott a hozzá, az átöleli, a kínozná, a kattog, a vált szóban. A lezárás, az elföldelés marad csupán: “…rád / födelet csavaroznak”. Még sincs vége.

Ezt mutatja föl a versajánlás: “Béres Jóskának (az ő papírjára, az ő tollával, az ő szemüvegével) írtam le emlékezetből ezt az új versemet: hátha megerősítem vele őt az embermentésért vívott csodálatos küzdelmében!”

A szülőföld olyan, mint a Sarkcsillag. Elkerül innen az ember, hogy vissza-visszatérüljön. Nyírmeggyesre például, a szülőfaluba, s más régi, kedves helyekre azon a tájon. “Azon a tájon gyönyörűen beszélnek az emberek” – vallja büszkeséggel, mosolyosan mindig: Czine Mihály professzor úr, az irodalomtudós.

E tájon “Vízzel, aszállyal, úrral küzdő, mindig újrakezdő, tiszta lelkű emberek” élnek – mondja a közülük vétetett. A Szülőhelyük: Szabolcs-Szatmár című, ’85-ben megjelent könyv nyolcvanöt portrét tartalmaz: Balczóét, Kósáét, Czinéét. A záhonyi születésű dr. Béres Józsefé nem fért közéjük. Hogyan is fért volna, őt nem ajánlhatták megyei pártbizottság elvtársék.

Czine Mihály Szabó Pálja mondja egy helyütt: “…szebb lett a föld kezem nyomán”. Nemde, illik ez a vadócba rózsát oltó Béres Józsefre is? Ajánlja hát Németh László _eklézsiájában című könyvét (1997) “Jóskának, dr. Béres Józsefnek a kutató teremtő nagy tudósnak, köszönettel, szeretettel – Czine Miska”. Dátumtalan, helynévtelen a köszönet és a szeretet; Czine sortartása meg-megbicsaklik. Epilógus az ajánlása immár.

Csoóri Sándor sokszor felbukkan a napló lapjain. Barátként, harcostársként “az eszme-barikádokon”. Vermeld el magad – mondja verscímében. De hogyan tehette volna, mikor “Szemek zuhannak sárba a kerekek alá: / látni itt senki semmit se akar: / csodát se, vért se, önmagát se!”

A csoda esélyét se. Nyújtja hát kötetét: Utazás, félálomban (Magvető, Bp., 1974), a benne föllelhető ismerősökkel és a megfelelő cselekvéslehetőségekkel és módokkal együtt: “Béres Józsi bácsinak ezt a nekem is kedves könyvet némi vigaszul és baráti biztatásul Csoóri Sándor”.

Hadd emeljek ki belőle egy gondolatot: “…a történelem csupán azoknak tágas és mellkast hullámoztató tér, akik inkább csak ábrándoznak a cselekvésről. Akik cselekszenek, azoknak mindig sebesülés.” (Szervátiusz Tibor “Dózsá”-ját nézve…) Ez a cselekvésmód – jellemző lévén Béresre és Csoórira – szükségszerűvé tette kettőjük egymásra találását.

A Zámolyból érkezett költő tudja a falu tisztességét: az idősebbet feltétlenül tisztelni illik, ha tízévnyi is a korkülönbség köztük. Ezért bácsizza a Záhonyból érkezett tudóst, hogy rögvest feloldja egy személyes közbevetéssel (nekem is kedves könyv). _A “némi vigaszul” a fölmért lehetőség két szava, ám a b hangok kemény betűríme nem hagy kétséget: ezentúl számíthat rá Béres dr. Paraszti világból jöttek, így mindkettőjükre érvényes Csoóri telitalálatos meghatározása: “értelmiségi és paraszt ugyanabban a bőrben”. Feltétlen tisztességük és mindennapi munkaszeretetük onnan kap “utánpótlást” minduntalan, ahonnan eredtek: a szülőfalutól. Ha hazajárnak, azért teszik, hogy megnézzék arcukat a kútban: tiszta-e még változatlanul.

Csoóri Sándor másik ajánlása (A látogató emlékei. Magvető, Bp., 1977) az egyik legszebb a könyvajánlások történetében: “Béres Józsi bácsinak, drága barátunknak, a legnemesebb és legemberibb ügyek napszámosának, baráti szeretettel Csoóri Sándor”. _A két felsőfokú melléknév és-sel összekapcsolva, megérteti mindahányunkkal: miért lehet(ett) “drága barátunk” (a víni érte mindig készeké) Béres Józsi bácsi. Csoóri szól puszta létével is. Akiért most: volt napszámos, őseit törhették kerékbe, húzhatták karóba, köthették röghöz, kiperelte történelmi és erkölcsi igazát.

Évforduló című versében olvashatta Jóska bácsi, s olvashatja bárki A látogató emlékeiben: “Fordulj csak hátra: kevesen vagyunk, / akik még hiszünk magunkban, / akiknek ujján a szétmorzsolt diólevél még zöld óceánok / színére emlékeztet.” Kevesen a történelmi országúton, ahol elhulltak legjobbjaink…

A Béres Cseppek névadója, Vizy E. Szilveszter (az Akadémia elnöke ma) nagyszerűen érzett rá a Béres Cseppek létrehozójának “titkára”: “…személyében összesűrítve található nemzete minden vonása, mint cseppben a tenger”. Hozzáfűzhetnénk: a minden jellemvonás egyike, legfontosabbika talán az a Móra Ferenc-i hitvallás, amit a szegényparaszti örökség révén Béres József sorsa is igazol: “Hiszek az ereszet alatt élők dolgos emberségében.” Dolgos emberség, ennyi a titok. Nagy László mondaná így: a szülőföld és fölötte a csillagok. Nélkülük utat téveszt vagy utat veszt az emberfia. Egy Csoóri-verscím és -versmondat érzékeltesse végül, milyen időkben voltak vigyázók a napszámos Béreshez társult szépírók: “…de csak Magyarország korán jött zúzmarája / ült rá megint a küszöbömre” (Töredékek a hetvenes évekből).

Jól kezdődött az 1977-es év Béres doktornak. Január 3-án kelt egy újabb szívmelengető ajánlás: “Dr. Béres Józsefnek, baráti kézfogással Zelk Zoltán”. Az Akit az isten nem szeret gyűjteményes verseskönyv poétája két szót üzen: baráti kézfogással.

Sűrű év 1977, döntő ütközetek éve. Zarándokház szinte a Béres-ház, nagy messziről is jönnek, külföldről; némelyikükről lemondtak már az orvosok, jönnek mégis, jó reménységgel a szívükben. Augusztus 15-i dátummal újabb könyv kerül Béres József dedikációs könyvtárába. Szól az ajánlás “Dr. Béres Józsefnek, szeretettel, Zelk Zoltán”. Olvasni is jó a hála szót. (Fogy az élettere.) A 150 példány egyike Kisvárdára került, címe: Zelk Zoltán 70 (hetvenedik születésnapjára önéletrajzi elbeszélő költemény).

Ugyanaznap levél is érkezik: “Tisztelt Béres Úr! Hetek óta elfogyott az Ön gyógyszere, s azért nem zavartam, mert ezt az időt kórházban töltöttem. Érzem, határozottan érzem, mennyivel javítja kondíciómat az Ön orvossága, s milyen nagy szükségem volna annak további szedésére. Nagyon kérem, ha nem terhes, küldjön ismét, s utasítást is kérek, hogy ugyanúgy szedjem-e mint eddig (3 hétig napi kétszer húsz, aztán egyszer húsz csepp + C-vitamin). Előre is köszöni hálás híve Zelk Zoltán, Budapest, 1977. augusztus 15.”

Lehet-e megindulás nélkül olvasni a nagy költő kérő, előre is hálás levelét? Olvasott-e ilyent vagy hozzá hasonlót Aczél György vagy az Egészségügyi Minisztérium?

Végül egy kis ráadás. Egy szép színes képeslap. Hátoldalán a szükséges szavak: “Boldog új évet kívánunk Zelk Zoltán”. A szövegrész más kézírású, a költőfeleségé nyílván, ám az aláírás ZZ-é. A címzés: dr. Béres József 4600 Kisvárda Baross u. 3. A föladás dátuma: 1977. XII. 28. (A Baross utcai ház nem üt el a többitől: diófás udvar, városszél.)

Tíz év telt el aztán. A költő halála után vékony verses füzet érkezett: “dr. Béres Józsefnek, szeretettel, Zelk Zoltánné.” Fekete a borítója, rajta aranybetűkkel: ZZ. (350 számozott példányban készült mindösszesen.)

Most már, midőn fogynak a napok, a Hány ezer év? című sok kérdőjeles Zelk-költemény illik a nyolcvanhárom esztendős Béres Jóska bácsira: “Hol a házad, öregember, / hol a párod, / hol a házad, hol a kerted, / hol a párod / hol a fiad, hol a lányod, / unokáid, / hol az udvar, hol futkosnak / unokáid? / Hol a kapu, hol az ablak, / hol a reggel? / ki néz utánad ha útnak indulsz reggel?…”

Nos, fia, lánya, unkái; időnként az udvar is hangos, de legközelebbi hozzátartozója, a hitvese, Papp Katalin nem néz utána már, ha útnak indul tudományos kutatói szobájába nap mint nap, egy-egy délelőttre. Autón persze. A Kísérleti Intézet a város másik végén, Kisvárda és Jéke közt található.

Aki olyan hitvallásban él és alkot, mint Mezey András, az ars poeticának nem írhat egyebet: “Míg az orrunkban lehelet / följár és képzelni enged, / ne szűnjön meg a hangok zúgása […] égzengésnek, imádkozásnak / vége ne legyen soha, / hogy a földi fény itt maradjon…” Mintha Nagy László fogadalomtételét hallanánk: “amíg a vérem kereke jár / a szél amíg számat csiszolja / lesz a veszett ügynek bolondja”.

Ki úgy, mint Illyés: hitetlenkedve, óva és óvatoskodva, “szűkülő szemréssel” (Mezeyé a metafora), majd oldódva, olvasztva; ki úgy, mint a mindigre csatakész Nagy László (Mezey szóképében “villámpatás”). Egy kis had szerveződött Béres körül, “hogy a földi fény itt maradjon…”

A Filmvilágban (1987/10) mennyköves égzengés adja tudtul Mezey András banderiális szó-hadának arcvonalas fölzárkózását. Négyoldalas érv- és cáfolatrendszerének címe: A megtest(ület)esült előítélet. Alcíme: Az utolsó szó jogán. Az IGE, az nem, az előítélet, a praejudicium, az igen. Nem csupán megtestesülhet, testületülhet is, hogy hajrázóbb legyen Béres dr. bekerítése és leterítése.

Mezey András mondja “…abszurd dráma ez […] ellehetetlenült per”. Koncepciós a vád; az “ész trónfosztása” errefelé nem filozófiai fogalom, hanem napi valóság. Vérét nem veszik már az újítóknak, a következetes kutatóknak, csak a kedvét, becsületét, igazságát. Szóképek villámlanak a költő szépprózájában: “…a vulgármaterializmus legújabb boszorkány-üldözői” ricsajt csapnak, ha valaki, bárki másként mer gondolkodni. Ha szuverén ember.

Egy “fenomenális” írástudó felejthetetlen bejegyzése a Béres-kincsek egyikében: “Dr. Béres Józsefnek, hazánk csodafiának, Ady-erejű tudósunknak nagyrabecsüléssel” ajánlotta könyvét Gyurkovics Tibor (Háború hármasban. Prológus könyvek, Bp., 1995).

 

Béres

 

Ezüst feje hajlik a földbe tudni

mitől oly erős a nyiregyházi krumpli

 

Hol van az ereje hol lehet az Isten

titkát tudakolni növényereinkben?

 

Emberben krumpliban ugyanaz az ásvány

hol bujkál a sejtek remegő zárványán?

 

Ugyanaz az erő ugyanaz a törvény

emberben krumpliban a rejtőzködő fény

 

Ami maga páráll a fekete földből

s évmilliók óta titokban előjön?

 

Állj meg béres állj meg hogy akarsz te gazda

lenni mikor Isten uralkodik rajta

 

Állj meg béres megállj a törvényeinkben

maga uralkodik egyedül az Isten

 

De mert alázattal hajoltál a földre

engedi hogy ellopj egy csöppet belőle

 

Nyolc strófa, hat versmondat, páros rímekkel. Írásjeltelenségében föltűnik _a három kérdőjel. Bízvást lehet egyetlen szó a mű címe. Végső sűrítése az a szó egy nagy ívű pályának, végső foglalata az egyik legismertebb magyar embernek. Azokat tudjuk elfogadni vezetéknévvé rövidítetten, akik rendkívülit alkottak – mindennapi használatra. A fönti tudósportréból is elmaradhat a szokványosan hosszabb cím, el a József, sőt a dr. is. A homokbuckák háta mögül mokány magyar bukkant fel s lépett tovább, tovább a láthatárnál. Ezt a ritka típust ragadja meg a költői képzelet. Képzelet?

Gyurkovics Tibor a tudományos kutatót láttatja, a tudakoló s végül a tudást fölmutató Bérest, amint a végső oko(zó)kra figyelmez. A tudni igenév az Isteni színjáték-beli Odüsszeuszt is eszünkbe juttathatja, amint latra veti megismerő kíváncsiságát és sok küzdelmét: “Gondoljatok az emberi erőre: / nem születtetek tengni, mint az állat, / hanem tudni és haladni előre!” Csakhogy a tudásvágy akkor eredményes, ha alázattal párosul. Ama szikla annyiszor visszagördül a csúcs közeléből!

“Magadnak munka” – íme, az Úr ember-meghatározása a nagy madáchi műben. Ebben a folyamatban látjuk Bérest. A modern élet- és jellemkép klasszikus metaforával kezdődik: “Ezüst feje”. Ez a szókép akarva-akaratlan egybekapcsolja _a két nagy küzdőtársat: Nagy Lászlót és Béres Józsefet. Ő nevezte magát ezüstfiúnak, ki “fejét bánat és bitangság fölé vágja”. Nevezte továbbá Csoóri Sándor: “megyek ezüst fejedhez”.

A poétai szókép után gazdag jelentéstartalmú ige következik: hajlik le. Mozdulatsort elevenít meg, filmszerűen szinte; karaktert tükröz, teljes odaadást.

Az állítmány és a határozó a hivatástudattal vértezett, a kapkodást kizáró, _a maga útján járó tudóst örökíti meg. Fogas kérdések (mitől?, hol van?, hol bujkál?) megválaszolásához erős észjárású és akaratú ember kell.

A költemény hármas osztatú. Az első rész a három kérdésre épül. Csak kérdező-firtató lények tudnak törvényeket föltárni a Törvényalkotó makro- és mikrovilágából. Béres, az ezüst fejű ember laboratóriumában (miközben ereje egy részét méltatlan támadások, övön aluli ütések hárítására kényszerült fordítani) – Madách drámája társítódhat, Lucifer óvó intelme: az Úr kutatni engedi vegykonyhájában _a titkait elleső teremtményt.

Gyurkovics a családias krumpli szót rímelteti a tudni-ra. Háromszoros betűrím (fény a fekete földből) emeli föl a portrészerű képet, kozmikussá tágítva az időben.

A második egységben versének hőséhez fordul a költő, felszólítván őt négyszer is, de nevének köznévi értelmében. Figyelmeztetése azoknak szól, akik feledik tudósi gőgjükben a gazda és a béres közti különbséget…

A Tudás fájának közelében dörgedelmes az a “megállj”, ám a felszólításokra ellentétes kötőszavú zárás válaszol: “de…” Mondhatnánk, keretessé válik a vers végül, ugyanis a berekesztés visszakapcsol a felütésre: “Ezüst feje hajlik a földbe […] alázattal hajoltál a földre…” A tudósnak, Béresnek ez a legszebb, legemberibb vonása, hasznos és sikeres életének nagy “titka”. Ezért engedte meg a “fénylő titkoknak… mestere” (Jeszenyiné a megfogalmazás), hogy ellesse az egyiket. A csattanóban a “csöppet” utal a föltalálásra: a Béres Cseppre.

Így tetszik a lírai mű, így érthetjük jobban a Gyurkovics-vers címszereplőjét. (De mitől “nyiregyházi” a kisvárdai krumpli, a Rózsa például?)

Dr. Béres József nem mulasztja el köszönetét kifejezni “azoknak a barátoknak, íróknak, költőknek, újságíróknak […] akiknek a múltban is volt bátorságuk a Béres-ügy mellé állni” (Béres József: A malignus daganatok biológiai, biokémiai okai. Béres RT, 2000, 191. oldal).

Illyés írja Bartókról szóló költeményében: “volt törvény abban, hogy éppen _e nép, / lelke mélyéből” szakadt föl zenéje. Volt törvény abban, hogy az ízig-vérig magyar parasztfi, a “kommenciótlan béres” sikerrel harcolja meg ama nemes harcát az eltörlő típusú, törvénytelen hatalom ellenében. És abban is, hogy éppen _a nemzeti örökségünket továbbvivő és gyarapító szépíróink sorakoztak mellé; kiáltó szóval, találó szóval rettentvén a keselyűt. Miképpen Ézsaiás szájával szól az Úr: “…őrizőket állatok… ne hallgassatok” (Ézs. 62,6).

Miért a szó művészei – Ratkó, Nagy László és a többiek – ijesztették a “farkast, veszett varjút”? Erről szól hét évszázad magyar irodalmának legjava.

Illő hát, hogy szóba hozzuk Béres József kedvelt poétáit, emlegetett verseit, verssorait. Szerzői jogvédelem alatt álló videókazettáján két lírai szó olvasható: “Vadócba rózsát…” Mécs László alkotásának címe életfilozófiává mélyült: Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld! Szó szerint veendő: Jóska bácsi is oltogatta a vadrózsát a tiszai ártéren, otthon, Záhonyban. Rácsodálkozott, kinek arra vitt útja – tearózsa kinn a prérin? Ilyen lett volna a Béres-kert: “Nagy kert. S amerre nézek, száz rózsa rózsa hátán… Közöttük ül, szemezget…” (Három holdra vágyott hajdan, hogy ültessen, oltson, mint az Epilógus Arany Jánosa). Vagy úgy élt volna, mint főhadnagy Fazekas úr Csokonai költeményében: “…a rendtartó méheknél / Kedve-telve ácsorog, / S érzi, hogy az embereknél / Az ország nem így forog.”

Hadd ajánlja hát a dolgozatíró a nyolcvanhárom éves Jóska bácsinak a Piros csizmán őszi harmat Mécs-verset: “Egyenes még jó gerincem, / a lelkemen törés nincsen, / feszül még a lábom izmán / mérföldlépő piros csizmám. / De a csizmán őszi harmat. / Mázsás súlyú a könny-harmat. / Boszorkányság fonja sorsom / a fekete párka-orsón […] Se tova, se té! Nem visz mán / mesékbe a piros csizmám […] Szívem szállna, mint a darvak, / s vágyon, csizmán könnyes harmat.” Elégia? Az, de óda is: fenséges, magasztos.

Mintázódhatott volna Jóska bácsiról is Sarkadi Imre Elveszett paradicsomának bölcs öreg Sebőkje: “…most is az az elgondolásom, hogy egyes növényeknek a virágzási és beérési idejét megváltoztassam […] hogy a növényi kártevők megjelenése ne essen vele egybe. A halál ellen csinálom.”

Találkoztam típusával tanulmányban (Németh László: A kísérletező ember, A minőség forradalma, Gályapadból laboratórium). “…az ember nemcsak természet, vállalkozás is” – tanítja az író. Továbbá: “…nincs az a munkahely, amit a kísérletező ember laboratóriummá ne tudna alakítani, nincs az a robot, amit a minőség lehelete vívmánnyá nem varázsolhat át.” A Németh László-i gondolat szó szerint igazolódott itt, Kisvárdán, az isten háta mögötti homokbuckákon. Béres József itt, _a hajdani Nagytanyán teremtette meg laboratóriumát, igazolva a régi római bölcsességet: labor omnia vincit – a munka mindent legyőz.

Miközben a Szépíróink dr. Béresért és cseppjeiért témán dolgoztam, katartikus élményben lehetett részem, és ez feledtette velem vesződségeimet. Tudományosan megközelíteni és értékelni dr. Béres Józsefet és művét, nem lehetett tisztem, ám _a szépirodalom felől közelíteni hozzá, megindító és megtisztító folyamat. A szépírók kinyitják szemünket a tisztánlátásra, hogy alkotásaik segítségével találjuk meg a Szép testvérét, az Igazságot, miként Keats angol költő megverselte. S azt is, hogy nem csak a rózsa és a rózsaoltó mozdulat lehet szép. Szép lehet a nagyság is, egy-egy nagy sors, egy-egy nemes küzdelem.

A Béres-ügy lezárult. De azok az évek, évtizedek nem pereghetnek el. Illyést idézve: “A megíratlan idő […] egyszerűen el se megy; ködszerűen üli meg a tájat és az elmét.”

Béres József és Nagy László(ék) kemény küzdelme az emberért – ki “égi, földi virágzás tükre” – áttör időn s ködön.

Ha hozzájárulhattam, erőm szerint, a köd oszlatásához, az adósságunk csökkent vele.