Vissza

VESZPRÉMINÉ TURTSÁNYI VALÉRIA

„TUDÁS-HÁLÓ”

1. A JMK bemutatása

A Pápai Jókai Mór Művelődési Központ önkormányzati fenntartású, részben önálló gazdálkodású közművelődési intézmény. Pápa város gazdag kulturális és szellemi örökségének ápolója, és napjainkban méltó folytatója. Szakmai tevékenységében a közművelődés széles palettája (magas és mindennapi kultúra értékeinek közvetítése) megtalálható, melyekkel az elmúlt évek során rangot és elismertséget szerzett magának a kvalifikált, jól összeszokott, szakmai, gazdasági és műszaki stáb.

Önként vállalt hagyományos kistérségi szerepkörünk (ama-tőr művészeti csoportjaink kiközvetítése, technikai eszközeink kölcsön ill. bérbeadása falunapokra, színházi és egyéb kulturális rendezvényekre szervezőmunka, kiállítások vándoroltatása stb.) a NUTS rendszer bevezetésével új fordulatot vett. Az addigi szakmai kapcsolatokon túl – egy tudatosabb útkeresésre ösztönzött minket a statisztikai kistérségek létrejötte. A pályázati kiírások között célirányosan kerestük azokat, amelyek a kistérségekre íródtak, és önerő nélkül benyújthatók.

Így került látókörünkbe a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 2004/3.5.4 „A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával” pályázati kiírása.

 

2. „Tudás-háló” – a pápai kistérség hátrányos településein élők esélyegyenlőségét szolgáló felnőttképzési hálózat kiépítése és oktatási modulok megvalósítása címmel nyújtottuk be pályázat-unkat a kiírásra. Az elnyert összeg: 50 millió forint.

Projektünk az Európai Unió és a Magyar állam támogatásával valósul meg, melyhez önerőre nem volt szükség – a pályázati kiírásnak megfelelően.

A projekt időtartama: 2005. április 1 – 2007. március 31.

 

3. A Pápai kistérség bemutatása

A pápai kistérség mint-egy 49 településből áll, s távol esik a fő közlekedési útvonalaktól. Ebből következik elszigeteltsége, elmaradása – a települések környezete, az ottani lehetséges életminőség és az információhoz való hozzájutás tekintetében. A térség aprófalvas, hagyományosan agrárgazdasági szerkezetű. Munkanélküliségi adatai kedvezőtlenebbek a megyei átlagnál. Az elvándorlás elsősorban az értelmiséget érinti, ezért gyenge a települések önérvényesítő képessége. A meglévő gazdasági potenciál nem képes felszívni a munkaerő felesleget, mely elsősorban a kistelepüléseken, a képzetlen lakosság körében jelentkezik.

 

4. Projektünk célja éppen ezért a leszakadó rétegek társa-dalmi munkamegosztásba történő visszavezetése felnőttképzési hálózat kialakításával. Ezen távlati célkitűzések illeszkednek az NFT HEFOP hosszú távú céljaihoz.

 

5. Képző helyszínek:

Pápa,

és további négy község:

Egyházaskesző, Gecse, Pápasalamon, Pápateszér művelődési házai.

6. A projekt tartalmi elemei

Ezen (esetenként használaton kívüli, elhanyagolt állapotú) intézmények közösségi tereit felújítás révén alkalmassá tesszük arra, hogy képzőhelyszínként funkcionáljanak – megfe-lelve a kor követelményeinek. Ehhez nagyértékű eszközök beszerzésére van lehetőség.

 

A projekt része két képzés megvalósítása:

 

a.) Közösségfejlesztő asszisztens képzés:

 Pápa, 2005. szeptember 19 én indult – 2006. júliusában fejeződött be.

A 40 hetes képzést (1200 órás) érettségizett munkanélküliek számára indítottuk. A Veszprém Megyei Munkaügyi Köz-pont adatai szerint a munkanélküliségi ráta (mind a nők, mind a férfiak körében) a szakközépiskolát végzett, érettségizett 20-24 és 40-49 éves korosztály körében a legnagyobb, ők alkotják a közösségfejlesztő képzés célcsoportját.

Tananyagfejlesztés alapján programunkat három modul alkotta: közösségfejlesztési, számítástechnikai valamint alap-fokú angol nyelvi ismeretek. A képzés vizsgával zárult, a számítástechnikai modul esetében ez OKJ-s végzettséget adott.

Eredmény: 15 főből 13 hallgató elvégezte a képzést szép eredménnyel.

A sikeres vizsgázók közül 5 fő alkalmazást nyer a pályázat keretében. Ők lesznek a fent megnevezett képzőhelyszínek gazdái, segítőink a második képzés lebonyolítása terén. A fenntarthatóság igénye alapján biztosíthatják a későbbiekben a hálózat működésének személyi feltételeit.

 

b.) Pályaorientációs képzés: az 5 képzőhelyszínen 2006. november 13-án indul és 2006. decemberig tart.

A 10 hetes képzést hátrányos településeken élő, 8 osztályt végzett, szakképzetlen és halmozottan hátrányos helyzetű emberek számára szervezzük. A munkaügyi központ adatait figyelembe véve, az aktív korú lakosság körében a 30-39 és a 40-49 éves korcsoport helyzete a legrosszabb. A tanuláshoz való negatív attitűdjük, életkörülményeik drámai helyzete nem teszi lehetővé életminőségüket javító képzések elérését, ezért fontos számukra megadni a lehetőséget, hogy részt vehessenek ebben a képzésben. A sikeres vizsgát tett résztvevők felkészül-ten kapcsolódhatnak be további, szakmát adó képzésekbe, akár távoktatás formájában is.

Mindkét célcsoport esetében külön figyelmet fordít projektünk az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésére (nők, romák, testi fogyatékkal élők stb.).

 

7. A megvalósítást segítő szolgáltatások, illetve információs adattár

A zavartalan lebonyolítást az alábbiakkal segítjük:

Help-desk szolgáltatás: mindkét képzés teljes ideje alatt egy számítógépes szakember áll rendelkezésre,

Klienstámogató szolgáltatás: a Családsegítő Szolgálat két szakembere hetente két alkalommal látogatja a képzőhelyszíneket, és szükség esetén segítséget nyújt a rászorulónak.

Egy kistérségi (49 települést érintő) adatbázis felállítása: a települések legfontosabb társadalmi-gazdasági, oktatási, kulturális, civilekre vonatkozó, stb. információinak beszerzése és feldolgozása.

 

8. Megvalósítók

– A megvalósításban elsősorban a pályázó intézmény szak-emberei vesznek részt,

azonban számos partnerünk segíti ezt a munkát – hozzátéve a maga szaktudását a képzés, a szociális munka, a kistérségi összefogás erősítése érdekében.) 

Mind az önkormányzatok, mind az intézményi és civil partnerek támogatása a projekt fenntarthatóságának garanciája, a hálózat esetleges későbbi bővítésének előfeltétele.

 

9. A projekt eredményeinek fenntartása

A projekt egyedi és újszerű – a felnőttképzésben kísérleti jellegű. Sikeres megvalósítás esetén a képzőhálózat kiépítése folytatható a Pápai kistérségben. Jelentős hozadéka lehet, hogy a projekt adaptálható, kivitelezhető lesz az ország bármely hátrányos helyzetű kistérségében.

A projekt lezárását követően az eredményeket, a tapasztalatokat záró konferencián ismertetjük, értékeljük. Az eredményeket pedig önálló kiadványban publikáljuk.

 

Melléklet – a program egy meghívója

 

M E G H Í V Ó

 

A Jókai Mór Művelődési Központ tisztelettel meghívja Önt

 

a „TUDÁS-HÁLÓ”

projekt közösségfejlesztő asszisztens képzésének

 

Ü N N E P É L Y E S   Z Á R Á S Á R A

 

2006. július 14-én, pénteken 13.30 órára

 

a JMK színházépületének előadótermébe

(Pápa, Köztársaság liget 1.)

 

Program:

„Egy képzés képei” – projektoros vetítés

Tanévzáró ünnepi gondolatok

Veszpréminé Turtsányi Valéria – projektmenedzser

Jókai Mór Művelődési Központ igazgató

Petróczi Ferenc – programvezető

Székesfehérvári Regionális Képző Központ

Köszöntő

Dr. Áldozó Tamás – Pápa város alpolgármestere

Oklevelek ünnepélyes átadása

Meghívásunk elfogadásában bízva, részvételére számítunk.

Tisztelettel:

P á p a , 2006. július 7.

          Veszpréminé Turtsányi Valéria projektmenedzser

 

JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 8500 Pápa, Köztársaság liget 1. Tel/fax: 89/320-274, mobil: 06/20/469-77-44, 06/20/938-26-68, 06/20/938-17-46, e-mail: tudashalo@globonet.hu,

honlap: www.globonet.hu/jmk_papa