DR. KONCZ GÁBOR

ÉPÜLET ÉS FUNKCIÓ
A Magyar Kultúra Alapítványról, a szinergizmus értelmezésével

Kalandos sorsú, éppen 100 éves épület. Jó, hogy nem beszél, mert a XX. század sok szörnyûségére emlékezhetne. Kár, hogy nem mesél, mert látott államférfiakat, személyiségeket, királynét, diákokat, szerelmeseket. Volt: pompázatos, ezért kritizálták; szétbombázott, tehát sajnálták; elhanyagolt, mert huzakodtak rajta, pedig már-már a víz vezette az áramot. Elfogyó múltjával ma már keveseknek Pénzügyminisztérium (1901–1945). Még sokaknak Mûegyetemi Kollégium és benne a Várklub!; Levéltár; Művelõdési Vezetõképzõ; Kulturinnov; Alapítvány.

Vegyük sorjába! Elõször az épület történetét tekintem át. Majd a Magyar Kultúra Alapítvány koncepcióját és munkáját mutatom be; ugyancsak vázlatosan, ám helyenként a jegyzetekben konkrétan utalva a részletesebb feldolgozás szükségességére. E két rész rövidített, fotókkal illusztrált változata megjelent a Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára (Koncz 2001.) sorozatban. Végül az együttmûködésre, koordinációra hívom fel a figyelmet, a tervek és lehetõségek felvillantásával. Míg a rövidített változat célja nyilvánvalóan az idegenforgalmi propaganda volt; a mostani közlés értelme egyrészt egy épület szociográfia alap-jainak bemutatása, másrészt és fõleg a további alapítványi munkába bevonható intézmények és személyek keresése.

Üzenõ múlt

A Budai Várban, a mai Szentháromság tér, Hess András tér, Fortuna utca, Fortuna köz, Országház utca által határolt, a pincétõl padlásig hétszintes, hatalmas épületegyüttes mai története a XIX-XX. század fordulóján kezdõdött. Az 1901-ig terjedõ, változatos régmúltat már csak könyvek, fotók, levéltári dokumentumok és néhány emléktáb-la õrzi. (Az érdeklõdõk a felsorolt irodalomban bõséges forrásokat találnak.) Ezen a területen álltak az 1687-ben alapított Jezsuita Akadémia épületei, amelyeket 1773-tól a Nagyszombatról Budára helyezett egyetem használt. Erre emlékeztet az Országház utcai oldalon lévõ emléktábla:

“Ezen a helyen mûködött 1777-tõl 1926-ig

Az Egyetemi Nyomda

A Nagyszombatban 1577-ben

Alapított intézmény e táblával

400 éves fennállására emlékezik.

(1977) ”

A mai tömb közvetlen elõdje a régi pénzügyminisztériumnak nevezett épület volt. A XX. század elsõ éve radikálisan átrajzolta a térképet. A magyar királyi kormány 1900. évi mûködésérõl és az ország közállapotairól szóló jelentés ...szerint: “A beruházási kölcsönrõl szóló 1900. évi XXXIV.t.cz. alapján folyamatba tétetett egy a pénzügyminisztérium elhelyezésére szolgáló épület felépítésére vonatkozó tárgyalás, elkészültek az erre vonatkozó tervek, és meg lettek indítva azok a tárgyalások, a melyek ezen pénzügyminiszteri palota felépítésére szükséges telek megszerzésére vonatkoznak. Az erre, valamint magára az építkezésre vonatkozó tárgyalások még folyamatban vannak, s már annyira elõrehaladtak, hogy maga az építés 1901. év õszén folyamatba tétetett.” A törvénycikk több nagy állami beruházásról rendelkezett, Ferencz József király és Széll Kálmán miniszterelnök írták alá.

“Magában a Várnegyedben több óriási középületet emeltek. Ezek (mint a volt Pénzügyminisztérium, Országos Levéltár, Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium) szétrombolva a középkor hagyományaként itt maradt aprólékos városszövetet, hatalmas idegen testekként ülték meg a hegytetõt. Egy csapásra vége lett a leegyszerûsödött barokk sziluettnek. A Dísz tér északi szögletében emelt hatemeletes bérház manzard teteje, vagy mellette egy amerikai stílusú vasalóház hangoskodóbban emelkedtek ki a Várnegyedet lezáró körvonalból, mint a Boldogasszony-templom, vagy a Mária Magdolna-templom gótikus tornyai.” (Borsos etc. p.137.) A Szentháromság téri Pénzügyminisztérium elkészítésére Fellner Sándor 1899-ben kapta a tervezési megbízást. Az építkezés már 1901. október 10-én elkezdõdött; az alapkõletételre viszont csak 1902. április 15-én került sor. 1901-tõl a munkákat Építési Bizottság irányította; az épí-tési napló 1901. október 5-tõl követi – a zajos sajtóval kísért – eseményeket. Az 1981-es történészi megítélés szerint: “Ez az épület a korszak igen jellemzõ terméke. Már megszületését botrány kísérte, mert pályázat megkerülésével adták a megbízást Fellnernek. Õ legjobb szándékai szerint a kor átlagigényének megfelelõen nyúlt a feladathoz. A Szentháromság téri fõhomlokzatot a Mátyás-templomhoz való alkalmazkodás, a jó megvilágítás miatt, valamint, hogy a “modernebb, nemzeti szellemû díszítésnek” is helyet tudjon terem-teni késõ gótikus stílusban tervezte. A fõhomlokzat mögött elhelyezett reprezentációs helyiségek kiképzését is ehhez az elképzeléshez alkalmazta, de fenntartás nélkül keverve, egy téren belül is, az angol késõ gótikus (Tudor) elemeket a francia késõ barokkal (Louis XVI.). A nagyobb tereket boltozta: ”Bõven felhasználtam díszítõ célokra a boltoztok különféle változatait. A folyosókat donga- és keresztboltozatok, a bejárókat, csarnokokat, lépcsõházakat háló- és csillagboltozatok ívelik át… A fedémek részben téglaboltozatúak, legnagyobb-részt azonban konkrét vasbeton szerkezetûek, ehhez erõsítettem a termek és lépcsõházak rabitz boltozatát is.” írta 1905-ben a munkáját ismertetõ vagy propagáló “díszműben” az építész; a formának a szerkezettõl való teljes elszakítását hallgatólagosan beismerve, miközben arra hivatkozott: “a gótikus stílus megköveteli azt is, hogy a díszítmény a szerkezetbõl nõjön ki”... Az igények magas szintû kielégítése ér-dekében a legkorszerûbb épületszerkezeteket használta pl. az udvari szárnyon elhelyezett, teljesen vasbetonból épített ki-lencszintes irattár esetében, de azt megmutatni az épület rendeltetéséhez méltatlannak találta, és ezért például a bejárati csarnok nyolc vastartókból szegecselt oszlopát ruskicai márvánnyal burkolta. A Pénzügyminisztérium Fellner Sándor-fé-le épülete a századforduló építészete túlnyomó részének teljes bizonytalanságát példázza. A felmerülõ használati igényeket igyekezett maximálisan kielégíteni, alkalmazta az új építőanyagokat és szerkezetek is, de ezekkel formailag nem tudván mit kezdeni, történeti köntös mögé rejtette. Történeti formákhoz nyúlt azért is, mert a reprezentációs igények kielégítésére más eszköze nem volt egyelõre, és a környezetbe illeszkedésre is csak a jelmezöltés módszerét ismerte. Valójában nem is al-kalmazkodott a környezethez, mert saját fontosságát hangsúlyozandó tornyokkal, pártákkal, trébelt vitézekkel túlharsogta azt. A történeti stílusok eszközei közötti válogatás biztonságával saját bizonytalanságát leplezte.” (Aradi, pp. 62-63.)

Az építkezés 1904-ben fejezõdött be. A korabeli sajtó fõleg a Mátyás-templommal versengõ, térre nézõ homlokzatot kritizálta. A pénzügyminisztériumi korszakról számtalan dokumentum, fotó fellelhetõ, elsõsorban a Bu-dapest Történeti Múzeum Fényképgyûjteményében. A 300 személyes, neogót bálterem, a márvánnyal burkolt, szobrokkal díszített aula, a faburkolatos, kandallós fogadó- és tanácskozótermek, a miniszteri szobák, a várakozó helyiségek jellemzõje is a neogót stílusú reprezentativitás. Sokan ma ámulva kérdik: ekkora pénzügyminisztérium? Igen, akkor egy nagy országi fellendülõ kapitalizmusának erõ-demonstrálása.

Az épület alá is benyúlik a pince szint alatt, 16 méter mélyen lévõ, Nagy Labirintus, budavári kazamata rendszer, amely ma is felcsigázza a turisták érdeklõdését. Csak egyetlen idézet, 1944 március 14-re, a Vár német megszállására, Kállay Miklós (miniszterelnök: 1942.III.9.–1944.III.22.) menekülésére utalva: “... amikor a miniszterelnökség már körül volt véve, és egy SS-tiszt dörömbölt a kapun, Kállay, családjával együtt, a miniszterelnökség óvóhelyérõl, föld alatti folyosókon menekült át hozzánk. Zólyomi László testõr főhadnagy ügyesen addig tartóztatta fel a lövésre készen tartott géppisztollyal és kézigránáttal érkezõ SS-csoportot, amíg a Kállay család egy föld alatti folyosón át nem jutott a Várpalotába. Ehhez tudni kell, hogy a Bécsi-kapu tértõl a várpalotáig egy szerteágazó, de mégis összefüggõ alagútrendszer van. Ezek a föld alatti folyosók kötötték össze a Belügy-, Pénzügy-, Külügy-, Hadügyminisztériumot, a Miniszterelnökséget és a Kormányzóságot, még a tábori püspökséget is és fõhercegi pa-lotát, illetve ezeknek az óvóhelyét is. Az 1938-40-es években építették ki mindezt úgy, hogy maximális férõhelyet és hozzá tartozó felszereléseket biztosítottak a kormányzói családnak és személyzetnek, és a hivatalnokoknak is helyük volt. Több ki-járat nyílott: az alagútba, a Szent György térre, a testõrlaktanya és a testõrtiszti lakások felé. (Edelsheim, p.234.)

Az épület az ostrom alatt súlyosan megsérült. Szembõl nézve a baloldali sarok teljesen megsemmisült. Az 1948-as helyreállítás során jóval egyszerûbb, szögletes konstrukciót hoztak létre. Eltûnt a díszes tetõ, a két tornyos, kiugró elõtér, és így a díszterem oszlopcsarnoka. Az említett alagutak egy részébe begyalulták a törmeléket. Mai ésszel furcsa, hogy 1959-ben, bizonyos szakmai-mûemléki szemszögbõl nézve, voltak olyanok, akik a rombolásnak még elõnyét is látták: “ A felszabadulást megelõzõ ostrom hasonlóan rombolta szét a várost, mint ahogy az egyszer 1686-ban már megtörtént. A királyi palota szenvedte a legsúlyosabb pusztulást. ...Hasonlóan megdöbbentõ képet mutatott a Várnegyed is. A tûzvész itt csak elszigetelten pusztított, a légibombázás azonban úgyszólván egyetlen házat sem kímélt meg. Különös szerencse azonban, hogy lényeges részeiben megkímélte a Várhegy középpontját kiemelõ Nagyboldog-asszony-templom (Mátyás-templom) és a Várnegyed északi részébõl magasba szökõ Mária Magdolna-templom tornyát. Elõnyösnek, szinte szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy éppen erõsen kiemelkedõ voltuk miatt jelentõs részben megsemmisültek azok az óriási épületmonstrumok, amelyekkel a közelmúlt tette tönkre a Várnegyed sziluettjét. Így megrongálódott a Pénzügyminisztérium nyugtalanul túldíszített neogótikus palotája, és a Belügyminisztérium épülete az Országház utcában. A két utóbbi épület felsõ emeleteinek pusztulása lehetõvé tette azok lebontását, s így az épületek elfogadhatóbb beillesztését a Várnegyed történeti városegyüt-tesébe. A Várnegyed helyreállítása igen lassan, vontatottan indult meg. Nagy vonásaiban azonban a Várnegyed új külsõ képe már megszületett... Megállapíthatjuk, hogy a sziluett vízszintes vonalazása a barokkhoz képest tovább fokozódott, hiszen a részben eredeti állapotban, részben csökkentett magassággal helyreállított nagy középületeket, mint a Várszínhá-zat, a hozzácsatlakozó kolostorépületet, a Pénzügyminisztériumot, az egykori Belügyminisztériumot mind nagy vízszintes gerincû egyszerû nyeregtetõkkel fedték le. Ez további eltávolodás az erõs vertikalitás középkori hagyományától, hátránya, hogy csökkenti a mindinkább szétterülõ balparti háztenger és a várhegyi beépítés kontraszthatását, gyöngíti az utóbbi kiemelkedését. Ezzel szembeállítható viszont az az igen nagy jelentőségû eredmény, hogy kiküszöbölõdtek az utolsó félszázad épületszörnyetegei, s a két hagyományos vertikális csomópont, a Boldogasszony-templom és a Mária Magdolna-templom tornya ismét átvehette uralmát a Várnegyed háztetõi felett.” (Borsos, etc, p. 137.)

Az épületet 1948-tól, id. Kotsis István tervei szerint, Rados Jenõ mûegyetemi tanár irányításával, folyamatosan állították helyre. A neogót, hatalmas díszterem is jóval kisebb lett, ám a sima födém akusztikai megoldása remekül sikerült. Az ajtók eredetiek; a mûmárvány kereteket és a falak alsó részét takaró faburkolat viszont a kalandos sors egyik újabb átmeneti jellemzõje. Pár éve Szabó István: “A napfény íze” címû filmjének vívójelenetét forgatták a teremben, s a díszlet maradt ott ajándékként. A mát jellemzõ külsõ és belsõ helyreállítás 1962-ben fejeződött be; ekkorra készült el a díszes aula (Díszlépcsőház), és ekkortól használták ismét a Szentháromság téri bejáratot; az ostromtól addig a Hess András téri bejáraton közlekedtek.

Az újjáépítéssel végleg elbúcsúztunk a Pénzügyminisztériumtól. Ellentmondásos, a gyakran változó nevû, hol összeolvadó, hol pedig szétváló oktatási és kulturális (mû-velõdési, stb.) minisztériumok történetétõl és sokszor ad-hoc, majd elhúzódó döntéseitõl függõ, befogadó korszak következett. Többször jellemzõ volt a spontán, szakaszos birtokbavétel. 1954-tõl számos intézmény, cég mûködött itt, majd fél évszázadig nehezen tudták megtalálni az épü-lethez illõ funkciót. A még romos épületben 1945–50. között voltak raktárak, mûködött itt általános iskola. A részleges helyreállítással, 1950-ben az épületet a Tanfolyamellátó Nemzeti Vállalat vette birtokba. Ez nagy létszámú, különbözõ – fõleg gyorstalpaló – tanfolyamokat szervezett, az ötvenes évek egyik jellemzõ, káderképzõ intézményeként. Például hat hónapos tanfolyamokon itt képezték a tanácselnököket, ellenõröket, de külügyi képzések is folytak. Bizonyára sokukat felemelkedésük kezdetének kedves emléke köti az épülethez. Egy aranyos, idõs takarítónõ így árnyalta a képet: “Poloskás volt az épület. Irtás után csorgott a vér a kezünkbõl, a ciánkálitól. Kenõ-csöt kértünk a korábban szabómester igazgatótól, aki azt mondta: kérem, elvtársnõ, hugyozzák le...”

A vállalat kiköltözése után, 1954-ben létesült itt (a több helyen még mindig romos épületben) a Budapesti Mûszaki Egyetem Diákotthona, amelyet 1962-ben nyilvánítottak Kollégiummá. Az ezrek és ezrek ifjúkorát õrzõ, 1976-ig tartó, legendás korszakról (majd az új helyen való folytatásról) Kajla Béla, Bársony András és Sándor László volt igazgatók elõszavával, kitûnõ könyv ad részletes áttekintést (Fazekas, Hunyadi, Dervalics, szerk.), amelybõl csak vázlatosan, egy-egy jellemzõ momentumot emelek ki. Az alapításkor a BME Villamos-, Vegyész- és Gépész Karának fiú hallgatóit helyezték itt el. A diákotthoni, majd kollégiumi életet Központi Diák Bizottság szervezte. 283 lakószobában és 63 egyéb helyiségben, a nem ilyen célra tervezett épületben, meglehetõsen mostoha körülmények között, az 1964/65-ös tanévben 1200 diák, az 1971/72-es “csúcs” évben 1254 diák lakott itt. Közülük kb. 300 fõ külföldi volt: Vietnam, Chile, Bolívia, az arab államok, Afrika, a Szovjetunió és az európai szocialista or-szágok “fantasztikus emberegyvelege, különbözõ kultúrák képviselõi éltek itt együtt”, ahogyan Kajla Béla volt igazgató emlékszik. A Kollégiumot a sokszínû közösségi élet jellemezte; nyelvi-, rádiótechnikai-, fotó-, film- és sportkörök, irodalmi színpad, komolyzenei klub, politikai vita-kör, mûsorokat szerkesztõ stúdió, mozi. A rendszeresen ismétlõdõ rendezvények, a nagy tanulási hajrák, ballagó bálok, a vendéglõket felkeresõ vári ballagások, és persze a lányok tették széppé, színessé, mozgalmassá az életet. (Egy régi történet: – Hány lakója van a Kollégiumnak? – kérdezte a minisztériumi kiküldött az igazgatót. – Nappal vagy éjszaka? – kérdezett vissza. Egy újabb: A kilencvenes évek végén, ötven feletti házaspár, az újabb keletû rendezvényi használat egy kiállításán sodródik. – Te, itt szekrények vol-tak... – És mögötte az ágyak... – Jé, itt csináltuk a Danit!)

A mûegyetemi kollégiumi korszak nem csupán a műszaki értelmiség, de egy generáció számára legendás emlék, a Várklub miatt, amely 1968-tól 1981-ig mûködött itt. Már az 1950-es években is voltak itt diákotthoni, szombatonkénti táncos rendezvények, ám a Várklub a reform korszak ifjúsági kortörténetének jellemzõ és fontos része volt; amit fotók, hanglemezek, elemzések és visszaemlékezések dokumentálnak. (A hivatkozott, kollégium történeti kötetben errõl külön fejezet szól; lásd még továbbá: Bácskai – Manchin – Vitányi könyvét.)

A kialakulás spontán folyamat volt, különbözõ amatõr és egyetemi zenekarok jöttek a kollégiumba gyakorolni, próbálni. A legendás Illés zenekar ide már kész programmal jött. A Díszteremben fellépett az Omega és Echo zenekar is, a Várklub bárjában pedig a Sakál Vokál. A bulik rendszerint hétvégén voltak. 1972-ben elment az Illés, és a Nautilusz zenekar lett a fõzenekar. Ekkor már csak vasárnap esténként volt klub-est. 1975-ig kötelezõ viselet volt a zakó, a nyakkendõ, de farmert 1975 után sem lehetett hordani. 1976-tól tagsági igazolvánnyal le-hetett bejönni a fiúknak; kígyózó sorok álltak az épület elõtt. 1981-ben a kollégium új helyre költözött, és ezzel együtt a Várklubból kialakult az Új Várklub, ami diszkó-sabb világot hozott létre, immár élõ fellépõk nélkül, szintén szombat-vasárnap. 1981-tõl a Várklub jogutódja az Új Várklub lett, amely ma is mûködik, a XI. kerületi Schönherz Kollégiumban.

Az épület egy nemes pillanatra a nagy történelem szín-helyévé vált, amint a fõhomlokzaton lévõ tábla hirdeti: Ebben az épületben mûködött 1956-ban a Mûegyetem Központi Diákszállója, amely egyik kiindulópontja volt a diákság októberi megmozdulásának, a forradalomnak. A “Mûegyetem 1956" Alapítvány. (Kedves anekdota: 1999-ben, fogadáson próbáltam ismerkedni egy idõsödõ úrral: – Járt már ebben az épületben? – Hogyne, – húzta ki magát – 56-ban én kezeltem a tetején a géppuskát...)

A budapesti legendárium szerint a kollégium kiszorítása úgy kezdõdött, hogy az 1970-es évek elején, a szemközt már mûködõ Hotel Hilton vezetõi, az illetékeseknél panaszkodtak az átellenben lévõ ablakokban száradó ingek és gatyák miatt. Kétségtelen, hogy az épület nem felelt meg a korszerû kollégiumi követelményeknek, a fejlõdõ mérnökképzés mindenképpen kinõtte ezt a kényszerû, ám kedves helyet. Tény az is, hogy a hajdani Pénzügyminisztérium Fortuna udvari, levéltári raktár épületét (amely különös konstrukció: a vasbeton polcok a födémmel egy-be vannak öntve) már az ötvenes évektõl használta az Országos Levéltár. Az Országház utca és a Hess András tér felõli épületrészek egyes emeleteit pedig 1970. június 1-tõl fokozatosan birtokba vette az önálló szervezetté vált Új Magyar Központi Levéltár (ÚMKL), és az 1945 utáni iratanyagot tárolták itt. A kollégium 1981-ben történt, végleges kiköltözésekor az épületet és kezelõi jogát ez a levéltár kapta meg. A Magyar Országos Levéltár (amelynek dí-szes központi épülete ugyancsak a Várban, a Bécsikapu téren van) és az Új Magyar Központi Levéltár szervezeti egyesítésére 1992. július 1-jei hatállyal került sor, az 1991. évi 83. tv. alapján; ekkortól az egész épület kezelõje rövid ideig a Levéltár. Ám a történet korántsem ilyen egyszerû, hiszen a tényleges használat és osztozkodás az 1980-as évektõl meglehetősen változatos.

Az 1968-ban elkezdõdött 1972-ben befékezett társadalmi–gazdasági reform folyamat az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején újabb lendületet nyert. Ennek a mû-velõdésügy terén az egyik meghatározó jelentõségû intéz-ménye volt a Mûvelõdési Minisztérium Vezetõképzõ és Továbbképzõ Intézete (MMVTI), amely a 132/1981. szá-mú mûvelõdési miniszteri utasítással jött létre. Az akkor persze nem nyilvános, szakmai és politikai vitákkal kísért létrehozása, és az épületben való, ugyancsak spontán tér-hódítása szakaszosan történt. Akkor az állami tulajdonban lévõ épület kezelõje még a Budapesti Mûszaki Egyetem Gazdasági Fõigazgatósága volt; az ingatlan használati ügyekrõl a nagyhatalmú Budapesti Irodahelyiség Elhelyezõ Bizottság (BIEB) döntött, amely az V. kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága Igazgatási Osztálya mellett mûködött. Idézet az 1987. május 29-én kelt határozatból, amely az épület bonyolult használati ügyeit próbálta rendezni. “Igénybe veszem a BME korábban kollégiumi célt szolgáló... helyiségeit... Megállapítom, hogy a MM Vezetőképzõ Intézet elhelyezõ hatósági határozat (engedély) nélkül, a kollégiumi férõhelyek folyamatos megüresedésüket (sic!) követõen, az ÚMKL részére fenntartott helyiségek közül már az 1980. év folyamán valószínûleg felügyeleti szerve tudtával 2150 m2-t kitevõ helyiségeket foglalt el, így a BIEB hi-vatkozott ha-tározata kiadásáig jóhiszemû jogcímnélküli használatnak (sic!) minõsült. Helyiséghasználata jogszerûsítésére jelen eljárás ke-retében került sor..." Az Intézet “gründolása” 1978 körül kezdõdött (1979-bõl már beruházási iratok is vannak), nem valószínûleg, hanem ténylegesen a felügyeleti szerv tudtával, hiszen a koncepciót Huszár Tibor, Bánlaky Pál és Pozsgay Imre (akkori kulturális, majd művelõdési miniszter) alakították ki. A cél az volt, hogy egy képzési tartalomban, szervezetben és elhelyezkedésben – felszerelésben is korszerû, mûvelõdési vezetõképzõ és továbbképzõ intézetet hozzanak létre. Itt képezték tovább a kulturális (és részben az oktatási) intézmények vezetõit, vezetõ munkatársait, a megyei és városi tanácsok kulturális ügyekkel foglalkozó vezetõit, s oldották meg a kulturális reform in-tézményvezetõi utánpótlását. Nyitott szellemiségével, sokszínû elõadói és hallgatói gárdájával, korszerû, elõremutató tanfolyamaival, kulturális vita fórum jellegével hamar ismertté és elismertté vált az MMVTI. Voltak itt “átfogó (komplex) ismeretanyagot nyújtó, hosszabb időtartamú, szakaszos szervezésû” oktatási formák. Ilyen volt például a két éves, vezetõutánpótlás-képzõ tanfolyam; az egy éves, mûvelődéspolitikai vezetõ-továbbképzõ tanfolyam; a mûvelõdéspolitikai ill. a felsőszintû vezetõ-tovább-képzõ tanfolyam; itt kezdõdött el a megyei pedagógiai in-tézetek igazgatóinak, helyetteseinek képzése; a tanulmányi felügyelõk tan-folyama; az egyetemi és fõiskolai főigazgatók képzése. A specializált tanfolyamok (pl. tanácsi tisztségviselõknek, közgyûjteményi-, közmûvelõdési-, mû-vészeti intézményvezetõknek), a különbözõ céltanfolya-mok, a fórumok mellett kiemelkedõ eredménnyel folyt itt – kulturális vezetõkre kidolgozott tartalmú és módszerû – orosz, angol és német nyelvoktatás. Az MMVTI-ben kezdõdött el a mûvelõdésszociológiai, a mentálhigiénés képzés; ez volt az egyik meghatározó bázisa a szociális munkás, majd a késõbbi kulturális – ill. mûvelõdési menedzser képzéseknek. Jellemzõ, hogy a hallgatóknak kötelezõ volt színházba menni; zárt körben ugyan, de tiltott filmeket nézni. A munkát Tudományos Tanács irányította, amelynek névsora (Huszár Tibor elnök, Ficze Ildikó, Bánlaky Pál igazgató, Báthory Zoltán, Bíró Vera, Dán Róbert, Horváth György, Koncz Gábor igazgatóhelyettes, Lõrincz Lajos, Nemes Ferenc, Tausz Katalin, Tímár János, Tóth János, Vitányi Iván) ön-magában is éppúgy kortörténeti dokumentum, mint az Intézet koncepcióját, programját, munkatársait, a tanfolyamok tematikáját, előadóit és az 1 ill. 2 éves képzések hallgatóit bemutató, az 1981–1985 közötti idõszakot fel-ölelõ kötet (Simon P. Györgyi, szerk.). 1981/82-ben egy tanfolyam volt, 14 hall-gatóval; 1984/85-ben 86 tanfolyami órában már 30 különbözõ tanfolyamon, 826 hallgató, 1203 tanfolyami órán vehetett részt. Korszerû könyvtár és nyelvi laboratórium segítette a munkát; kutatások folytak és kiadványok jelentek meg. 1986 júniusában készült el a korábbi munkát elemzõ és a fejlesztést megfogalmazó, többek szerint mûvelõdéspolitikai koncepció értékû, az 1986–1990. időszakra vonatkozó középtávú terv. 1988-ban, a munka mennyiségi és minőségi csúcspontján, a sikerek és dicséretek közepette jött a hideg zuhany: a felszámolásra, megszüntetésre vonatkozó politikai és fõhatósági törekvés. Egyrészt azért, mert a kor új áramlata az volt, hogy az ágazati vezetõképzõket az egyetemekhez integrálják (és persze kimondatlanul, de késõbb tényszerûen: kellett a hallgatói létszám a majdan létrejövõ új, piaci intézményeknek). Másrészt büntetni kellett, hiszen: “ott képzik a mindenféle ellenzékieket.” Kétségtelen, hogy hallgatóságban, munkatársakban és elõadókban igencsak “népfrontos” intézmény volt; együtt voltak ott sokan, akik a mai társadalom szervezés ill. politikai élet teljes palettáján szétszóródtak. A megmentést szorgalmazó, 1988 februárjában keltezett egyik tanulmány még azt is felvetette, hogy legyen a cég állami támogatás nélküli, amolyan kí-sérleti költségvetési intézmény; akkor a “nonprofit” még nem volt divat. A megszüntetés helyett a vállalattá való átszervezés vált lehetõvé.

A KULTURINNOV, Kulturális Innovációs és Tovább-képzõ Vállalat, mint jogutód, a mûvelõdési miniszter 29.030/1989. számú határozatával, 1989 januárjában jött létre. Nemcsak az MMVTI szellemi örökségét, de terheit is tovább vitte: vállalati keretek között is befejezte az in-gyenes és csekély térítésû nyelvtanfolyamokat és más kép-zéseket. Persze át kellett állni a nyereséges önfinanszírozásra: a kollégiumi részbõl tizenhat szobás szálloda lett; a tanfolyamokból “pénzes képzés”; és elkezdõdött a rendezvényi korszak: konferenciák, kiállítások, fogadások, bálok szervezése. Azonban ez a történet sem ilyen egyszerû; hi-szen a mûegyetemi kollégiumi korszak végétõl – tehát 1981-tõl – számos cég harca (és csak ritkán békés egymás mellett élése) jellemezte az évtizedet. Az említett Levéltáron, MMVTI-n és Kulturinnovon kívül, mint állami tulajdonú épületben, bérlõként itt mûködött – bizonyára többek között – a Mûszaki Könyvkiadó Vállalat, az SOS Gyermekfalu Magyarországi Szervezete, a Budapest Táncegyüttes, a Fõvárosi Levéltár egy részlege, a Magyarországi Eszperantó Szövetség, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, az Elsõ Magyar Játékkaszinó irodája; a Tekintet Szerkesztõsége... Színezi a képet és bonyolítja a képletet, hogy az úgynevezett Fortuna Ház, a Pénzügyminisztérium téglalap alakú tömbjébe ékelõdve, mint az egyetlen, XIV. századi köveket is õrzõ, 1700 körül keletkezett épület, több vendéglátó cégnek adott és ad otthont. No és a Fortuna Udvar, ahol számos pavilon várja a turistákat... Az örökölt bérlõk világából már a jövõ felé mutatott a KULTURINNOV által szervezett, ideiglenesen új bérlõk köre, amolyan inkubátor jelleggel is. Jó kapcsolatrendszerben, egymás munkáját segítve itt mûködött egy ideig a Századvég Politikai Iskola, a Közigkonzult, a Nemzetközi Bankárképzõ Központ és néhány kisebb, más kezdeményezés szervezõ irodája is.

A meghatározó, újabb fordulat jogilag 1992 decemberétõl datálódik, a Magyar Kultúra Alapítvány létrehozásával. De mit üzen az addigi múlt a mának, és mire jó a jövõnek? “Bizonyára és vélhetõen” (használom Beke Pál gyakori fordulatát) egyrészt azt, hogy a nagy középületek létrehozása nem a gazdasági erõtõl, hanem a politikai szán-déktól és akarattól függ. Másrészt azt, hogy a koncepciótlanság, az átgondolatlanság a háborús pusztításon túlmenõen is rombol, szétzilál. Aztán üzeni azt is, hogy a permanens átszervezések pazarolják az erõforrásokat; ha az intézmény a szervezett tudás feldolgozása, az információs rendszer átörökítése nélkül tûnik el vagy megy odébb, komoly szellemi tõke és felhasználási lehetõség porlik el. A jegyzetekben vázolt áttekintési dimenziók további üzeneteket hozhatnak felszínre; így például azt, hogy az 1990-es rendszerváltásnak voltak komoly elõzményei a kulturális szférában; s végül azt is, hogy egy épületet valahogy mindig belaknak az intézmények, s koncepció híján ez a tervszerûtlenség mégiscsak menti a menthetõ infrastruktúrát.

Régiók találkozása

A rendszerváltás elsõ kormányának elõzetes engedélyével, az akkori mûvelõdési és közoktatási miniszter, Andrásfalvy Bertalan, mint alapító létrehozta a Magyar Kultúra Alapítványt (MKA). A Fõvárosi Bíróság 11. Pk. 70094/92 végzésével, 3692 sorszám alatt nyilvántartásba vett alapítvány megkapta az épület 60%-át; 40% állami tulajdon maradt, a Magyar Országos Levéltár használatában. Az Alapítvány 5 millió forint törzstõkével és 10 millió forint induló vagyonnal kezdte mûködését. 115 millió forintot kapott még az épület átvételére. A 10 millió fo-rint az egyik alapítványi feladat, a Budapest Klub munká-jára fordítódott; a 115 millió forint pedig állami feladatok elvégzését fedezte, egyes cégek kitelepítésével illetve a Levéltárnak átadandó területek felújításával. Évek során így kezdõdött a beszámoló: “az elmúlt évben is varázs-lásból éltünk...” Késõbb az Alapítvány állami támogatást, “osztható” pénzt nem kapott és nem kap.

A történet megértéséhez mindenekelõtt szükséges az MKA szerepét értelmezni a magyarországi nonprofit szektorban. A magyarországi négy szektoros gazdaság (profit, költségvetési, nonprofit, háztartás) és ezen belül a nonpro-fit szektor kialakulása az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején nem csupán a rendszerváltás következménye, ha-nem meghatározóan fontos tényezõje. A nonprofit szektorban az alapítványok létrejöttének négy jellemzõje volt.

1) A vállalatok, költségvetési intézmények, egyházak, társadalmi szervezetek és a háztartások esernyõje alatt mû-ködött szervezõdések szervezetté, jogi személyiséggé alakultak (és persze teljesen új szervezõdések is létrejöttek és beje-gyzetté váltak). Ezek a sok, apró forrásból gyûjtõ és osztó szervezetek. 2) Külföldi személyek és szervezetek magyarországi alapítványi megjelenése. 3) Politikailag meghatározott, vagyon átcsoportosítási, átmentési akciók. 4) Az önkormányzatok, a Kormány, a Parlament illetve az egyes minisztériumok által létrehozott közalapítványok és alapítványok; mint az állami feladat átadás; kvázi vagy tény-leges társadalmasítás intézményei. Ezen belül több kisebb-nagyobb önkormányzati és néhány óriási állami pénz-osztó alapítvány van. Ezek feladata: az államtól kapott pénz szétosztása az alapító okiratukban meghatározott célokra és az ott leírt módon.

A Magyar Kultúra Alapítvány nem állami források elosztó intézménye. Az MKA a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának elõdje által, a Kormány elõzetes engedélyével létrehozott alapítvány (tehát nem közalapítvány); amely közhasznú feladatokat lát el; az 1997. évi CLVI. tv. alá tartozva. Az MKA a vagyontömeget épület formájában kapta. Az Alapítvány létrehozása mögötti ok az épület megmentése volt, kulturális célokra; tehát azt akartuk megakadályozni, hogy kikerüljön a kultúrából ez a vagyon. Magyarán: itt megakadályoztuk a privatizációt vagy az átmeneti teljes államosítást, a köz érdekében. A létrehozás célja az volt, hogy a profilelõd intézmények (Művelõdési Minisztérium Vezetõképzõ és Továbbképzõ Intézete, Kulturinnov Kulturális Innovációs és Továbbképzõ Vállalat) szervezési-, szellemi- és kapcsolati tõkéje bázisán, szervezzük meg a magyarság budapesti kulturális, kapcsolati központját; ezzel is a gazdasági kapcsolatok erõsítését szolgálva. Ez egy mûvelõdéspolitikaigazdasági koncepció és stratégia volt. Ez az épület “lakott lakás”, tehát jogszerû használókkal terhelt és lerobbant állapotú volt. Nekünk az épületet jogilag, használatilag is meg kellett tisztítani, el kellett tartani, részben fel kellett újítani, és meg kellett szervezni az új típusú és szervezetû használatát. A vagyontömeg hasznosításának tehát volt egy természetes kényszerpályája. Egy korábban nem termelõ ingatlant pénzt termelõvé szerveztünk és fokozatosan felújítottunk.

Az eredeti és az 1997. évi CLVI. tv. (Kh.) alapján, az Alapító által kiegészített alapítványi feladatok:

“Az Alapítvány kulturális (Khtv. 26. § c) 5. kulturális tevékenység) és különösen a határon túli magyarsággal kapcsolatos (Khtv. 26. § c) 13. határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység) közhasznú tevékenységként az alábbi feladatokat látja el:

– a külföldön, a környezõ országokban élõ magyar közéleti személyiségek (írók, tudósok stb.) és a hazai kulturális és gazdasági élet kapcsolatának kiszélesítése, régió-találkozók, világtalálkozók szervezése;

– lehetõséget teremteni a nagyvilágban élõ magyarok összefogására;

– a külföldi magyar szervezetek, kulturális egyesületek, csoportok, sajtóorgánumok és a hazai szellemi élet kölcsönös bemutatásával elõsegíteni Magyarország gazdasági és kulturális kapcsolatainak erõsítését;

– Budapest Klub névvel létrehozni – a Római Klub mintájára – egy olyan szervezetet, amely a kultúra XXI. századi esélyeit vizsgálja, különös tekintettel a kulturális környezet lehetõségeire és fenyegetettségeire.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége keretébe tartoznak továbbá:

– a kulturális örökség megóvása (Khtv. 26.§ c) 6.);

– mûemlékvédelem (Khtv. 26.§ c) 7.)

– euro-atlanti integráció elõsegítése (Khtv. 26.§ c) 19.);

– közhasznú szervezetek számára biztosított – csak köz-hasznú szervezetek által igénybe vehetõ – szolgáltatások. (Khtv. 26.§ c) 20.)

Az épület felújításának, fenntartásának, az alapítványi szervezet mûködtetésének fedezetét vállalkozói munkával ter-meljük meg. Egyrészt Hotel Kulturinnov névvel, 16 szobás szállodát mûködtetünk. Másrészt évi cca. 300 vállalkozó rendezvényt szervezünk: kongresszusok, konferenciák, fo-gadások, bálok, koncertek, kiállítások, tanfolyamok, termékbemutatók, esküvõk teszik színessé az életet. Harmad-részt méterrõl méterre haladva a belsõ felújítással, irodákat adunk bérbe. Végül vállalkozások létrehozásában mû-ködünk közre, mint pl. az épületben lévõ Magyar Borok Háza vagy a Galéria–Kávézó. Az Alapítvány kuratóriuma 2001-ben: Csoóri Sándor (elnök), Dobos László, Egyed Albert, Jókai Anna, László Ervin, Lászlóffy Aladár, O’sváth György, Teller Ede, Tõkés László; Felügyelõ Bizottsága: Dr. Andrássy Lászlóné, Dr. Besenyei Lajos, Dr. Trócsányi Lász-ló; igazgatója: Dr. Koncz Gábor. Ez az épület és szervezet nemcsak elismert rendezvényi helyszín, hanem a magyarság jelentõs kulturális központja. Az igazi érték nem csupán a lassan-lassan rendbehozott épület, hanem a kialakult szer-vezet és szervezeti tudás; különösen a vállalkozói és alapítványi munka, tehát a profit és nonprofit tevékenység szerves és a jogszabályokat betartó összehangolása. A vállalkozói adózott eredménybõl és a jogszabály szerinti, általunk szervezett alapítványi bevételekből fedezett; az elmúlt években kialakult alapítványi munkaterületek:

1) Alapítványi ügyintézés. 2) Segítõ, tanácsadó munka; a hozzánk fordulók ellátása, ha nem tudunk segíteni, akkor a lehetõségek feltárása; koordinálása; határ menti képzési és fejlesztési programok szervezése. 3) Alapítványi rendezvények szervezése. 4) A Budapest Klub segítése.

A fenti szerkezetû alapítványi munka négy koncepcionális, elvi meggondolásra épül:

1) Programokat, rendezvényeket szervezünk, és határ menti találkozókkal, a fiatalokkal való foglalkozással, a képzésekkel generáló, újító szerepet vállalunk. A budapesti programokon, a “Régiók Találkozása” események ke-retében a határon túli magyarok itt találkoznak önmagukkal, kísérõ közösségükkel, megadják maguknak a “megjelenés, be-mutatkozás, az élni érdemes” élményét. Itt találkoznak soha nem látott más magyar régiók képviselõivel, kultúrájával, a gondok megoldásának eltérõ módjával. Itt találkoznak a budapesti közönséggel és a turistákkal. A határ menti munkával fejlesztési folyamatok elindításában veszünk részt. (Lásd: Beke Pál, irodalomjegyzék.) A fiatalokkal való foglalkozással a szellemi és szervezési alapok megteremtéséhez já-rulunk hozzá.

2) Programjainkat a határon túliak szellemi, szervezési és személyes részvételével szervezzük, tehát nem nélkülük és nekik, hanem velük és közösen magunknak. Ezzel a résztvevõk világlátásához, tájékozódásához, jó érzésük ki-alakításához, megélhetésükhöz is hozzájárulunk.

3) Programjainkat a “halat és hálót” koncepció jegyében szervezzük, tehát a fizikai és szellemi megmaradáshoz, a kapcsolatépítéshez akarunk hozzájárulni. Programjainkkal sokkal többet tudunk adni, mint a segély. Az elmúlt évek kezdeményezései, sikerei tovagyûrûzõ hatásúak.

4) Munkánk a gazdaság és a kultúra összefüggéseire, kölcsönös meghatározottságára épít; a konkrét programok éppúgy, mint üzenetük, mondanivalójuk. A magyar-ma-gyar kulturális kapcsolatok szervezésével, generálásával a gazdasági kapcsolatok bõvítését, az egyéni és közösségi gazdasági megerõsítést szolgáljuk.

Az alapítványi munka gerincét a visszatérõ rendezvények és programok jelentik. Ezek közül kiemelkedõek: a Magyar Kultúra Napján, minden év január 22-én, a kárpát-me-dencei közös ünnepség; az évente augusztusban rendezett “Kárpát-medencei Napok”; a tavaszi Karikatúra Fesztivál, a téli Mosoly- illetve Mézes Napok. Az épületben évente az említett cca. 300 vállalkozói rendezvényen kívül cca. 50–60 alapítványi rendezvény segíti, ápolja a külhoni és hazai magyarság kulturális kapcsolatainak erõsítését.

A Magyar Országos Levéltárral 1994-ben aláírt megállapodás szerint elvileg az MKA használja és hasznosítja az épület cca. 60%-át. A jogi és pénzügyi lehetõségek függvényében szakaszosan történt, és ma is tart, a tényleges használati szétválás. A korábbi használók többsége – korrekt megállapodások keretében – kiköltözött. A Budapest Táncegyüttes szervezetileg a Magyar Állami Népi Együttesbe integrálódott, végleges kiköltözése folyamatban van; ugyancsak tárgyalások folynak a Fõvárosi Levéltár részlegének kiköltözésérõl. Folyamatban van az Országház utcai kapu megnyitása, amely a Levéltár új bejárata lesz. Az épületfenntartás, megélhetés egyik jelentõs forrását a bérleti díjak adják. Mára már kialakult a kölcsönös érdekeket figyelembe vevõ, a “lakhatáson” kívül is koordinációra törekvõ, korrekten szabályozott együttmûködések rendszere.

A szõlész-borász szakma nagy álma valósult meg azzal, hogy megnyílt a Magyar Borok Háza. A 22 hazai borvidék, több mint 700 féle, garantált minõségû, palackozott borát bemutató, reprezentatív kiállítás nemcsak kulturális turisztikai látványosság, hanem gasztronómiai, rendezvényi és képzési központ is. A legolcsóbb, 400 Ft/palack árú bortól a 95.000 forintos palackig válogathat itt a látogató – és egy 3000 forintos belépõ jeggyel akár 50 féle bort is megkóstolhat. Magyar, német, angol, francia tájékoztatók, fotók és borászati eszközök elevenítik meg a történelmi borvidékeket; szakmai vezetéssel. A Magyar Borok Házában saját trezorok is bérelhetõk; klub-rendezvénye-ken, tanfolyamokon, kiállításokon, mûvészeti-gasztronó-miai eseményeken szerezhetõ meg vagy szélesíthetõ a bor-kultúrával kapcsolatos tudás és élmény.

Ugyancsak a Hiltonnal szemközti, a Hess András téri oldalon várja látogatóit a Kávézó-Galéria, amely a magyar kortárs képzõmûvészet jeles képviselõit mutatja be; koncertek, irodalmi estek szervezésével kombinálva.

A Fortuna Ház bérlõje, a Landudvar Kft. érdekeltségei igényes, színvonalas vendéglátókat mûködtetnek a műemlék épületben. A Spaten-be nemcsak a jó sör, a budai hangulatú étterem, a kellemes terasz, a tárkonyos bárány leves, hanem a magyaros konyha más ízei miatt is érdemes betérni. A reprezentatív, Budavári Fortuna Étterem gasztronómiai ars-poeticája: “A múlt íz öröksége a mi jövõnk záloga", amelynek szellemében a magyar konyhamûvészet legnemesebb értékeit (a mai étkezési szokásokhoz igazítva) varázsolják a vendég asztalára. A díszítésben is kiemelkedõen igényes étterem 1992 óta minden évben az ország tíz legjobb étterme között szerepel, és számos más, jelentõs gasztronómiai elismerés birtokosa. Az épület forgalmát növeli az önkiszolgáló étterem; életét színesíti a Fortuna Bár; a turisták kedvelt célpontja a Fortuna Udvar számos ajándék-üzleti pavilonja. Közülük kulturális szervezõ jelentõségével is kiemelkedik a Lítea Könyvesbolt és Teázó, amely az igényes könyv- és CD kínálaton túl a hazai és határon túli magyar könyvek elismert bemutató központja, a vári kulturális élet egyik kedves színfoltja. Az épület immár évtizedes irodai bérlõi a Casinos Hungary csoport cégei. E társaságok tevékenysége a világ egyik legnagyobb szerencsejáték szervezõjének, a Casinos Austriának a magyarországi érdekeltségeihez kapcsolódik. E cégcsoporthoz fûzõdik az elsõ magyarországi kaszinó megnyitása, a Hilton Szállóban. Jelenleg hatókörükbe tartozik például a szentendrei és a soproni kaszinó is.

Több más bérlõ is használja az épületet. A Batthyány Kultur-press Kft. magyarországi könyvek és folyóiratok külföldi terjesztésével foglalkozik. A GipszLak Kft. elismert építész tervezõ iroda. A Litec Kft. számítástechnikai fejlesztéssel, a Humán Szervíz Kft. hulladék újrahasznosítással, környezetvédelemmel, tanfolyam szervezéssel foglalkozik. A Tekintet Szerkesztõsége a legrégibb és a legújabb bérlõk között is összekötõ kapocs; az Országos Műemlékvédelmi Hivatal mint bérlõ is tekintély és biztonság; a Budavári Kárpitmûhely a Vár egyik legújabb mûvészeti alkotó és bemutató helye; és a többi más bérlõ teszi változatossá és a rendezvényeken, szállodán túlmenõen is mozgalmassá az életet.

Íme egy mûemlék jellegû épület vázlatos sorsa és színes élete, amelynek áttekintése során a szubjektív hangvételt az magyarázza, hogy a történet húsz százalékát, tehát az elmúlt húsz évet magam is cselekvõ részesként éltem itt meg. Bizony “...mélységesen mély a nemrég...” – idézem Tóth Krisztina versét.

Akié az ötlet...

E nemrég tapasztalatait (a jegyzetekben is jelzettek szerint) a külsõ szemlélõk, használók, látogatók véleményére is támaszkodva, az alábbiak miatt lenne célszerû mélyebben elemezni.

1.) A rendszerváltás intézménytörténetéhez bennünk számos adalék rejlik; hiszen itt a privatizáció egy sajátos formája történt: államiból nem magán, hanem közösségi tulajdon jött létre.

2.) A mûködtetés tapasztalatai tanulságos adalékok a mûvelõdésgazdaságtan és kulturális menedzsment, valamint a kulturális turizmus és rendezvényszervezés elméletéhez és módszereihez.

3.) Nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy a kényszerûségbõl adódó, szétaprózott bérlõi rendszerrel el lehet-e tartani ezt az alapos felújításra szoruló épületet?

4.) Manapság, amikor a külhoni magyarokkal kapcsolatos hazai rendezvények sokaságával találkozunk, milyen tartalmú és szervezetû és kiknek szóló rendezvényekre van szükség?

5.) A vállalkozói rendezvények világában hatalmas a verseny, és jelentõs a kínálati piac; nálunk mi lehet a piacképes?

Nos, mindezekre is figyelõ, egy lehetséges koordinációban résztvevõ partnereket keresünk! Az Alapítvány munkatársai tehát négyféle munkát végeznek: az épület felújítása és hasznosítása; rendezvényszervezés és szállodamûködtetés; az alapító okiratban meghatározott alapítványi tevékenység. Az épületben folyó sokrétû, embert próbáló, a nyilvánosság elõtti munkát munkaerõvel nem lehet végezni, csak munkatársakkal; szeretettel és felelõsséggel. A fentieken belül a rendezvényszervezõi, szállodai munka önmagában is többféle szakismeretet feltételez; mûvelõdésszervezés, rendezvényszervezés, vendéglátás, kulturális turizmus, PR. Az alapítványi munkának ezeken túlmenõen is megvannak a Kárpát-medence örömeibõl és kínjaiból fakadó sajátosságai. Különösségünk és specialitásunk a mai nonprofit szektorban:

– A vállalkozói és alapítványi rendezvények kombinálása; kölcsönös reklámozás; a nemzeti együvé tartozás és gondolat több fórumú megjelenítése.

– A szállodai vendégéjszakák évi 5–10 %-ának ingyenes, határon túliak által való igénybe vétele.

– A vállalkozói munkával évi cca. 300 pénzes rendezvényt szervezõ stáb megszervezi az évi cca. 60–70 alapítványi rendezvényt.

– A vállalkozói munkával eltartott épület és felszerelés szolgálja az alapítványi rendezvényeket.

Mindez jogszerû, ám ugyanakkor különleges konstrukció. A rendezvényszervezés egyszeri és megismételhetetlen (még a rádió mûsor is maradandóbb, “konzerválható”); ám éppen a személyes kapcsolat, a “régiók találkozása”, a határon túliakkal való személyes foglalkozás a különleges építõ és a maradandó élmény.

A 2002. évi, vállalkozói rendezvényi munkánkban a koncentrálásra törekszünk; tehát a sok apró, helyiség bér-beadási jellegû rendezvényi szerkezetet a nagyobb koncertek, kiállítások és konferenciák irányába szeretnénk elmozdítani. Ez azt is jelenti, hogy növelni kívánjuk a szel-lemi-szervezési részt, tehát a közös innovációk és a saját innovációk kivitelezését helyezzük elõtérbe. Ez utóbbin belül szeretnénk megszervezni az épülethez kötõdõ eseményeket. Tervezünk egy kiállítással egybekötött, épület-történeti, mûemléki jellegû tanácskozást. Nyílt napokra hívjuk a volt kollégiumi lakókat, a Várklub tagságát. Tervezzük az említett Mûvelõdési Vezetõképzõ elõadóinak és hallgatóinak találkozóját, természetesen elemzõ elõadásokkal egybekötve. Meghívjuk a volt és jelenlegi bérlõk széles körét, egy koordinációs tapasztalatcserére. Régi vágyunk a “Budavári üzleti koordinációs konferencia" megszervezése, ahol a kulturális turizmus kihasználatlan lehetõségeirõl, és a vári negyed üzleti fellendülésérõl lenne szó. Mesélõ koncerteket készítünk elõ, amelyek keretében nagy nevek nemcsak zenélnek, de beszélnek is a zenérõl. Tervezzük a “Közmûvelõdési Kaszinó" felújítását, amelynek keretében a nagy kulturális pályázatok (erre vállalkozó) vidéki nyertesei mutatkoznának be egymásnak, a budapesti közmûvelõdési szakmának és a közönségnek.

Az alapítványi rendezvények terén munkánkat a már említett “Régiók találkozása" koncepció jegyében szervezzük. Ezen belül különösen súlyt helyezünk a következõ programokra:

– Régiók találkozása a Magyar Kultúra Napján.

– A vidéki nemzetközi mûvésztelepek gyûjteményeinek bemutatása.

– Karikatúra mûvészeti fesztivál.

– Mosoly Napok és Mézes Napok.

– Zenei– és könyvbemutatók, vita estek.

Megosztott feladatok, közös felelõsség: a külhoni magyar ügyekkel foglalkozó hazai nagyobb szervezetek konferenciája.

– A Határ Menti Együttmûködések Fóruma munkájában való részvétel, és a határ menti fejlesztési programok folytatása.

Otthonról haza címmel szeretnénk a nyugati diaszpórában élõ, híres, érdekes személyiségeket bemutatni.

Nem folytatom, mert szándékom itt nem a reklám, hanem koordinációra való felhívás, a szinergizmus elvére épülõ közmûvelõdés szervezési módszer kialakításának kezdete. A szótár szerint a szinergizmus “az a jelenség, hogy két különbözõ gyógyszer egy idõben alkalmazva egymás hatását támogatja és erõsíti.” Tehát: aki volt már nálunk vagy ellátogat egy-egy rendezvényünkre, figyelmezzen e felhívásra: “Akié az ötlet, azé a munka!" Elérhetõség a jegyzetben; írjanak, telefonáljanak, drótpostázzanak mindazok, akiknek nálunk megvalósítható ötletük, javaslatuk van. Szerintem az egyik lehetõség: javaslatok, ötletek az épület jelenleg irodai célú használati területeinek ilyen vagy más funkciójú (pl. oktatás) használatára. A másik lehetõség: vállalkozói jellegû, tehát bevételes (jegybevétel, reklám, támogatás, árusítók által fizetendõ helypénz és mi még ?) rendezvényi ötletek felajánlása. A harmadik irány: külhoni magyarokkal, velük, nekik és magunknak (ki a közönség?) magyar-magyar rendezvények szervezési ötletei. A felajánlott javaslatokat elemezzük, a felvetõvel megvitatjuk, s ha a megvalósítást vállaljuk, akkor az ötletgazdával tisztességes szerzõdést kötünk, tehát érdemes: "akié az ötlet, azé a munka!". Koordinációt ajánlok; a szinergia elvére építve: 1+1>2; ötlet-ötletet szül; különbözõ javaslatokból új, eredetileg senki által ki nem talált rendezvényi le-hetõségek, szervezési megoldások jöhetnek létre.

Irodalom:

Aradi Nóra (fõszerk.) [1981]: Magyar Mûvészet 1890–1919. I. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Beke Pál [2001]: Határok nélkül = Zempléni Múzsa, I. évf. 1. szám, 8–31. old. Továbbá: Szín, 6/4, 12–25. old.

Borsos Béla – Sódor Alajos – Zádor Mihály [1959]: Bu-dapest építéstörténete, városképei és mûemlékei. (Szerk. Pogány Frigyes) Budapest, Mûszaki Könyvkiadó.

Bácskai Erika – Manchin Róbert – Vitányi Iván: Beat. Budapest, Zenemûkiadó.

Edelsheim Gyulai Ilona gróf Horthy István kormányzó-helyettes özvegye [2001]: Becsület és kötelesség. I. kötet. Budapest, Európa Könyvkiadó.

Fazekas Csaba Hunyadi Lajos – Dervalics Ákos (szerk.) [1998]: Schönherz Zoltán Kollégium. 35 éves

Almanach. Budapest, Schönherz Zoltán Kollégium.

Fellner Sándor [1908]: A magyar királyi Pénzügyminisztérium palotája. Budapest, Magyar királyi Állami Nyomda.

Horler Miklós [1955]: Budapest Mûemlékei I. Magyarország mûemléki topográfiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Horváth Elemér – Horváth Mária [1944]: A Mátyás-templom elõtt álló Szentháromság-szobor és a Pénzügyminisztérium épülete. In: Horváth E. – Horváth M.: Pest-Budáról szóló históriák [Hely és kiadó megjelölése nélkül].

Horváth Henrik [1938]: Budapest mûvészeti emlékei. Magyarország mûvészeti emlékei II. szerk. Gerevich Tibor Mûemlékek Országos Bizottsága, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.

Koncz Gábor [2001/a]: A Magyar Kultúra Alapítvány székháza. Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára, 706. kötet, 16 old.

Koncz Gábor [2001/b]: Komplex programok tervezése. Két esettanulmány vázlata. = Szín, 6/4, 6–11. old.

Lócsy Erzsébet [1961]: A budavári Hess András tér. Budapest, Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, (Mûemlékeink c. sorozatban) p. 23–28

A magyar királyi kormány 1900. évi mûködésérõl és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv. [1901] Budapest, Athenaeum. Magyar Királyi Pénzügyminisztérium. Államjavak rész. p. 32. [Lásd még u. e. címû köteteket és a megfelelõ részeket az 1901., és 1903. évrõl]

A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium tíz évi működése 1895–1905. [1905] Budapest, Állami Nyomda.

Simon P. Györgyi (szerk.) [1986]: Tájékoztató az MM Vezetõképzõ és Továbbképzõ Intézet munkájáról 1981–1985. Budapest, Mûvelõdési Minisztérium Vezetőképzõ és Továbbképzõ Intézete.