←Vissza

Betekintő 2009/3.

Müller Rolf – Takács Tibor

 

1989 – vidék – állambiztonság III.

 

Személyi változások az állam és a párt legfelső vezetésében, „alternatív” majd ellenzéki szervezetek, pártok jelentik be megalakulásukat, március 15-i felvonulásukon több ezres tömeg jelenik meg, megkezdi működését az Ellenzéki Kerekasztal, Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése a Hősök terén, összeül a Nemzeti Kerekasztal, a köztársaság kikiáltása… Mintha 1989-ben, a rendszerváltás kulcsévében minden a fővárosban történt volna. Valóban, az utóbbi 20 évben a rendszerváltásról egy olyan kép rögzült, amelyben szinte kizárólag a Budapesthez kapcsolódó, budapesti vonatkozású történések, események számára jutott hely. Ez annyiban természetes, hogy az ország fővárosáról van szó. A probléma csupán az, hogy az ekképpen kialakult kép „a” rendszerváltás történetének címére tart igényt, amelyhez képest a fővároson kívüli események másodlagosak: a vidéken történtek legfeljebb reflektálhatnak erre, de érdemben nem változtatnak rajta.

         1989 huszadik évfordulóján ismét nagy figyelem irányul a rendszerváltásra, főleg annak „nagy”, meghatározó jelentőségű mozzanataira. A Betekintő folyóirat a maga eszközeivel arra törekszik, hogy a figyelmet egy kicsit a Budapesten kívüli vidékre irányítsa, és az állambiztonsági jelentéseken keresztül mutassa be, hogy a rendszerváltásnak nevezett folyamat áthatotta az ország egészét. Összeállításunkban a megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei által 1989-ben készített napi operatív információs jelentéseket (NOIJ) közöljük negyedévi bontásban.

         Ezt a típusú jelentési rendszert 1979. január 2. és 1990. január 12. között üzemeltették a III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökségen. Rajta keresztül a már említett megyei állambiztonsági szervek, a BRFK, a III/I. (Hírszerző), III/II. (Kémelhárító), III/III. (Belső reakció elhárító), III/IV. (Katonai elhárító) Csoportfőnökségek, a postai küldemények ellenőrzését ellátó III/3. Osztály és esetenként a szocialista tömb más elhárító szervezetei tették meg jelentéseiket. A híranyagok a III. Főcsoportfőnökség Operatív Koordináló, Ellenőrző és Titkárságai Osztályára futottak be, amely 1983 második felétől Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság néven működött. A beérkezett alapjelentésekből itt állították össze a főcsoportfőnökség összefoglalóját, amely a belügyi vezetés tájékoztatását látta el.

Az itt közölt híranyagok előtt szereplő különböző kódjelzések az információ megszerzésének módját jelölik. Ezek a következők:

AK – alkalmi operatív kapcsolat

ASZA – állambiztonsági tisztek

ATA – az „SZT” és a „T” állományú beosztottak 

BB – bolgár állambiztonsági szerv

BC – csehszlovák állambiztonsági szerv

BK – kubai állambiztonsági szerv

BL – lengyel állambiztonsági szerv

BN – NDK állambiztonsági szerv

BS – szovjet állambiztonsági szerv

EHÖ – határőrszervek

EHŐF – határőr-felderítés

EMŐ – Munkásőrség

ER – rendőri szervek

HK – hivatalos kapcsolat

HMB – titkos megbízott

HMT – titkos munkatárs

HÜ – ügynök

K/3 – postai küldemények operatív ellenőrzése

LBE – lakossági bejelentés

R/5 – rádióelhárítás

TA – telefonlehallgatás

TE – helyiség-, szobalehallgatás

TK – társadalmi kapcsolat

V/1 – vizsgálat

         A felsorolásból is kitűnik, hogy milyen sok csatornán keresztül gyűjtötte az információkat az állambiztonság, milyen sok eszköz állt rendelkezésére a társadalom kontrolálásához. 

         A tágabban értelmezett nyilvánossághoz, közélethez köthető jelentések szereplőinek nevét közöltük, minden egyéb esetben a neveket monogrammal helyettesítettük. A születésre és a lakcímre vonatkozó személyes adatokat töröltük.

Az állambiztonsági szerv által használt névrövidítéseket szögletes zárójelben feloldottuk.

         A megyei jelentéseket válogatás nélkül közöljük, azaz nemcsak azokat, amelyek a rendszerváltással kapcsolatos eseményekről tájékoztatnak. Nem kívántunk ugyanis egy utólag kanonizált rendszerváltás-kép alapján szelektálni, és eldönteni, hogy ebből a szempontból mi volt a fontos. Ráadásul a kiválogatás azt sugallta volna, hogy ezek a szövegek gond nélkül beilleszthetőek egy (vidéki) rendszerváltás-történetbe, sőt, egymás után olvasva önmagukban egy ilyen történetté állnak össze. Ez távolról sincs így. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek a jelentések az állambiztonság nézőpontját tükrözik, következésképpen legalább annyira szólnak az állambiztonságról, mint 1989-ről. Miután ezek a jelentések – elvileg – egységes szempontrendszer szerint készültek, válogatás nélküli közlésük így azt is bemutatja, mit tartott egy-egy megyei állambiztonsági szerv jelentésre érdemesnek 1989-ből.

 

A harmadik negyedév (1989. július–szeptember)

 

1989 harmadik negyedévét tekintve a megyei állambiztonsági szervek napi operatív jelentésadó tevékenységében tovább folytatódott a küldött információk számának csökkenése. Ez Nógrád, Szolnok és Zala esetében olyan mértéket öltött, hogy ezekből a megyékből egyetlen jelentés sem érkezett (de Tolnából is csak kettő), ami természetesen nem azt jelenti, hogy nyár végén és koraősszel ezeken a területeken semmi érdemleges nem történt. A jelentések elmaradása sokkal inkább a vidéki állambiztonsági szerveknek a napi jelentés-készítéshez való hozzáállását mutatja.

         Habár egy-egy megfigyelt személyen keresztül továbbra is viszonylag sok jelentés született néhány szervezetről (például Matheovits Ferenc – Kereszténydemokrata Néppárt, Furmann Imre és Lezsák Sándor – MDF), ám a pártok megjelenési gyakoriság egyre inkább a helyi működésük intenzitásától függött. A helyi akciók azonban a jelek szerint egyre inkább az országos történéseket követték, annak részei voltak. Első helyen érdemel említést a nemzeti kerekasztal-tárgyalások befejezése valamint az ehhez kapcsolódó népszavazás-kezdeményezés: szeptember 29-én a FIDESZ, az SZDSZ, az MSZDP és a Független Kisgazdapárt (és alkalmanként más szervezetek) országszerte demonstrációkat szerveztek (Pécsett „Fegyvertelen Erők Napja” néven),  melyek fő célpontja a munkásőrség volt. Itt-ott már megkezdődtek az október 23-i készülődések is.

         A pártok egyébként is aktivizálták magukat, bár kétségtelen, hogy a legtöbb jelentés továbbra is az MDF-ről szólt. Az állambiztonság információiból kiolvasható, hogy a különböző ellenzéki mozgalmak közötti ellentétek elmélyülése, kiéleződése ugyancsak követte az országos folyamatokat. Ügynökök és telefonlehallgatások révén egyes pártok belső konfliktusairól is tájékozódhatunk. A szocdem párt esetében ez elsősorban az országos vezetésben jelentkezett, míg a kisgazdapártban a megyei szervezeteket is elérte. Míg ezek a viták a korabeli sajtóban is nyilvánosságot kaptak, addig talán nem annyira közismert a KDNP-n belül jelentkezett nézeteltérések, melyek következtében az alapító Matheovits Ferenc még a pártból való kilépését is fontolgatta. A tájékoztatókba továbbra is bekerültek az egyes pártok lapalapítási tervei. A FIDESZ új országos lapban gondolkodott Revolúció címmel, az MDF lapkiadó részvénytársaságot szervezett.

         Újdonságot jelent – és ez már az uralkodó párt polarizálódását mutatja –, hogy az állambiztonsági jelentésekben különböző keményvonalas, „balos” személyek és csoportosulások fellépéséről is lehet olvasni, akik „fegyverrel is hajlandók [lettek volna] megvédeni a 40 év eredményeit” – a hírek szerint néhányan így képzelték ezt Szeghalmon, Orosházán, Szarvason és Békéscsabán. 

         A politikai pártok mellett igen nagy aktivitást fejtett ki a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség, elsősorban az iparvidékeken (például Ózdon), ám röplapjai szinte az egész országban felbukkantak. A nagyobb jelentőségű akciók közül pedig mindenképpen említést érdemel az augusztus 19-i Páneurópai Piknik, melynek előkészületeiről és szervezéséről többször is beszámolnak az információs anyagok. Ezzel szemben a hazánkban tartózkodó NDK-s menekültek kérdése valamint nyugatra távozásuknak szeptember 11-i engedélyezése gyakorlatilag nem jelenik meg a napi jelentésekben.

         A megyei politikai rendőrségek figyelme szinte kizárólag az ellenzéki pártok és mozgalmak helyi szervezeteire, azok – országos mintákat követő – akcióira, megmozdulásaira irányult. Alig olvashatunk névtelen telefonhívásokról, robbantással való fenyegetésekről, falfirkálásokról, vagy a helyi állampárti vezetőket szidalmazó levelekről. Lehetséges terrorcselekményekre figyelmeztetett a Borsod megyei állambiztonság, mivel tudomására jutott Szíria nem nézi jó szemmel a magyar–izraeli közeledést és emiatt repülőgépek eltérítésétől sem riad vissza.

         Míg az év elején a nyugati követségek részéről óriási volt az érdeklődés a szovjet és magyar katonai objektumok iránt, addig most csupán Vas megyéből jelentettek ilyet. Ezzel szemben még mindig számos napi jelentés tartalmazott híreket a magyar-román „zöldhatáron” át Erdély irányából érkező menekültekről, az ebből eredően állandósuló határmenti feszültségről épp úgy, mint a román csapatmozgásokról, egy várható támadásról és a Securitatéról. Ezek részben a magyar lakosság köréből, másrészt pedig a Romániából érkezőktől származtak (Békés megye szinte csak tiltott határátlépésekről számolt be ebben a negyedévben). A menekülteknek a román állambiztonsági szervtől való félelmeit bizonyította, hogy Szegeden egy rendszeresen megjelenő román rendszámú Dacia gépkocsi keltett riadalmat, mivel feltételezték, hogy abban magas rangú szekus tisztek utaznak. De más, a Ceauşescu-diktatúrával szembeni hazai reakciók is kiváltották a politikai rendőrség érdeklődését, így például nyomozást kezdtek az Orient Expresszen kiragasztott röplapok ügyében, amelyek a szomszédos ország fegyveres testületeinek tagjait szólították meg, s kérték őket, hogy ne asszisztáljanak az elnyomó rendszernek. Csongrád megyéből több szigorúan titkos híranyag tanúskodik, az Erdélyi Kör tevékenységének megfigyeléséről. A Jugoszláviában élő magyar kisebbségről is keletkezett napi jelentés, amely a bácskai magyarokra veszélyt jelentő Slobodan Milošević-féle szerb nacionalizmussal foglalkozik.

         A vidéki állambiztonsági szervek továbbra is viszonylag sok információt szállítottak a római katolikus egyházi vezetésről (különösen Komárom megyéből, az esztergomi érsek hivatalának megfigyelése révén), ám ezek a híradások is legtöbbször az egyház és a különböző pártok, szervezetek viszonyáról tájékoztattak.

                 

A harmadik negyedévi jelentésekben található rövidítések jegyzéke:

 

AFIT – Autófenntartó Ipari Tröszt

áb. – állambiztonság, állambiztonsági

ÁBMH – Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal

ÁEH – Állami Egyházügyi Hivatal

ÁVH – Államvédelmi Hatóság

BAZ – Borsod-Abaúj-Zemplén

BM – Belügyminisztérium

BME – Budapesti Műszaki Egyetem

BND – Bundesnachrichtendienst; Szövetségi Hírszerző Szolgálat (NSZK)

BRFK – Budapesti Rendőr-főkapitányság

c. – című

C. – címzett

CIA – Central Intelligence Agency; Központi Hírszerző Ügynökség (USA)

COCOM – Coordinating Committee for Multilateral Export Controls

CSA – Csepel Autógyár

Csf., Csfség – Csoportfőnökség

DASZ – Demokratikus Akció Szövetség

DEMISZ – Demokratikus Ifjúsági Szövetség

DHSCS – [Szovjet] Déli Hadseregcsoport

DIGÉP – Diósgyőri Gépgyár

EK – Ellenzéki Kerekasztal

ev. – evangélikus

F. – feladó

F dosszié – figyelő dosszié

FEP – forgalom-ellenőrző pont

FIDESZ – Fiatal Demokraták Szövetsége

FKGP/FKP/FKPP – Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt

fn. – fedőnevű

frsz. – forgalmi rendszám

FRZ – Forradalmi Rendőri Zászlóalj

HKA – Helyi Kémelhárítási Adattár

HM – Honvédelmi Minisztérium

HNF – Hazafias Népfront

IB – Intéző Bizottság

IMI – Ipari Műszergyár, Iklad

KDNP – Kereszténydemokrata Néppárt

KEO – Külföldieket Ellenőrző Osztály

KIOSZ – Kisiparosok Országos Szövetsége

KISOSZ – Kiskereskedők Országos Szövetsége

KISZ – Kommunista Ifjúsági Szövetség

KKA – Központi Kémelhárítási Adattár

LKM – Lenin Kohászati Művek

lp. – lelkipásztor

MÁV – Magyar Államvasutak

MB – Megyei Bizottság

MDK – Magyar Demokrata Klub

MDF – Magyar Demokrata Fórum

MESZEB – Miskolci Ellenzéki Szervezetek Egyeztető Bizottsága

MGM – Magyar Gördülőcsapágy Művek

MHSZ – Magyar Honvédelmi Szövetség

MKPK – Magyar Katolikus Püspöki Kar

MN – Magyar Néphadsereg

MNK – Magyar Népköztársaság

MNSZP – Magyar Nemzeti Szocialista Párt

MÉM RSZ – Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Repülőgépes Szolgálat

mőr. – munkásőr

MRFK – Megyei Rendőr-főkapitányság

MSZDP – Magyarországi Szociáldemokrata Párt

MSZMP – Magyar Szocialista Munkáspárt

MT – Minisztertanács

NDK – Német Demokratikus Köztársaság

NME ML Tanszék – Nehézipari Műszaki Egyetem Marxizmus-Leninizmus Tanszék

NOE – Nagycsaládosok Országos Egyesülete

NSZK – Német Szövetségi Köztársaság

OIE – Országos Ideg- és Elmegyógyintézet

OKÜ – Ózdi Kohászati Üzemek

op. – operatív

ORFK – Országos Rendőr-főkapitányság

PB – Politikai Bizottság

PDSZ – Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete

pl. – például

ref. – református

RFK – Rendőr-főkapitányság

RK – Rendőrkapitányság

rk. – római katolikus

RSZK – Román Szocialista Köztársaság

SZDSZ – Szabad Demokraták Szövetsége

SZEK – Szegedi Ellenzéki Kerekasztal

SZER – Szabad Európa Rádió

SZOT – Szakszervezetek Országos Tanácsa

SZOUD – Szisztyema Objegyinyonnogo Ucsota Dannüh o Protyivnyike; az ellenségről gyűjtött adatok egyesített nyilvántartási rendszere

TESZÖV – mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szövetsége

tmb. – titkos megbízott

TSZ – termelőszövetkezet

USA – United States of America; Amerikai Egyesült Államok

VB – Végrehajtó Bizottság

VOSZ – Vállalkozók Országos Szövetsége

VRK – városi rendőrkapitányság

X-200 – Jugoszlávia

 

A III. Főcsoportfőnökség dokumentumokban szereplő szervezeti egységeinek feladatköre, működési területe:

 

BM III/II. (Kémelhárító) Csoportfőnökség

         1. Osztály                        amerikai vonal

         2. Osztály                        nyugat-német és osztrák vonal

         3. Osztály                        egyéb NATO országok

         4. Osztály                        Közel- és Közép-Kelet, Ázsia

         6. Osztály                        ipari elhárítás

         7. Osztály                        közlekedési elhárítás

         9. Osztály                        kutatás, körözés

         11. Osztály                       tájékoztató és gazdasági osztály

                   a. alosztály             tájékoztató alosztály

         12. Osztály                       rezidentúrák, K-vonalak, újságírók

         13. Osztály                       terrorelhárítás

         A. Önálló Alosztály             titokvédelem

 

BM III/III. (Belső Reakció Elhárító) Csoportfőnökség

         1. Osztály                        egyházi reakció elhárítás

                   c. alosztály             protestáns és más egyházak, szekták

         2. Osztály                        ifjúságvédelem

                   b. alosztály             „ifjúságellenes reakciós erők”

         3. Osztály                        ellenséges személyek, rendkívüli események

         4. Osztály                        ellenséges ellenzék fő erői

         6. Osztály                        ellenséges propaganda elhárítása

         7. Osztály                        jelentőszolgálat, nyilvántartás

         A. Önálló Alosztály             kormány- és pártvezetők operatív védelme

 

BM III/3. Osztály                         postai küldemények operatív ellenőrzése

 

Rendőr-főkapitányságok

III/II. Osztály                             kémelhárítás

III/III. Osztály                                     belső reakció elhárítás

 

 

Baranya megye. 10

1989. július 3. 10

1989. július 6. 11

1989. július 11. 11

1989. július 17. 12

1989. július 25. 13

1989. július 26. 13

1989. július 27. 14

1989. augusztus 1. 15

1989. augusztus 2. 16

1989. augusztus 8. 16

1989. augusztus 10. 17

1989. augusztus 11. 18

1989. augusztus 16. 19

1989. augusztus 21. 20

1989. augusztus 22. 21

1989. augusztus 25. 22

1989. augusztus 30. 23

1989. szeptember 1. 23

1989. szeptember 6. 24

1989. szeptember 7. 24

1989. szeptember 15. 25

1989. szeptember 19. 26

1989. szeptember 21. 27

1989. szeptember 22. 27

1989. szeptember 26. 28

1989. szeptember 28. 29

Bács-Kiskun megye. 30

1989. július 7. 30

1989. július 19. 31

1989. július 24. 32

1989. július 27. 32

1989. július 31. 34

1989. augusztus 2. 34

1989. augusztus 7. 35

1989. augusztus 14. 35

1989. augusztus 17. 36

1989. augusztus 21. 36

1989. augusztus 31. 37

1989. szeptember 1. 38

1989. szeptember 7. 38

1989. szeptember 20. 39

1989. szeptember 22. 39

1989. szeptember 25. 40

1989. szeptember 26. 41

Békés megye. 41

1989. július 3. 41

1989. augusztus 1. 42

1989. augusztus 10. 43

1989. augusztus 21. 44

1989. szeptember 11. 44

1989. szeptember 15. 45

1989. szeptember 18. 45

1989. szeptember 20. 46

Borsod-Abaúj-Zemplén megye. 47

1989. július 7. 47

1989. július 10. 48

1989. július 13. 49

1989. július 20. 50

1989. július 20. 50

1989. július 24. 51

1989. augusztus 2. 52

1989. augusztus 4. 52

1989. augusztus 7. 53

1989. augusztus 17. 54

1989. augusztus 23. 54

1989. augusztus 24. 55

1989. augusztus 25. 56

1989. augusztus 28. 56

1989. augusztus 30. 57

1989. szeptember 1. 59

1989. szeptember 5. 59

1989. szeptember 8. 61

1989. szeptember 14. 61

1989. szeptember 15. 62

1989. szeptember 18. 64

1989. szeptember 19. 64

1989. szeptember 21. 65

1989. szeptember 26. 66

1989. szeptember 27. 67

Csongrád megye. 69

1989. július 4. 69

1989. július 7. 70

1989. július 12. 70

1989. július 19. 70

1989. július 24. 71

1989. július 25. 71

1989. július 27. 72

1989. augusztus 2. 72

1989. augusztus 10. 73

1989. augusztus 11. 74

1989. augusztus 15. 74

1989. augusztus 16. 75

1989. augusztus 17. 75

1989. augusztus 18. 76

1989. augusztus 22. 77

1989. augusztus 28. 78

1989. augusztus 29. 78

1989. augusztus 31. 79

1989. szeptember 1. 80

1989. szeptember 6. 81

1989. szeptember 7. 81

1989. szeptember 12. 82

1989. szeptember 12. 82

1989. szeptember 14. 83

1989. szeptember 19. 83

1989. szeptember 20. 84

1989. szeptember 22. 85

1989. szeptember 26. 86

1989. szeptember 28. 87

Fejér megye. 88

1989. július 31. 88

1989. augusztus 15. 89

1989. augusztus 28. 90

1989. szeptember 14. 90

1989. szeptember–október (?) 91

Győr-Sopron megye. 91

1989. július 24. 92

1989. július 25. 92

1989. szeptember 15. 93

1989. szeptember 28. 94

Hajdú-Bihar megye. 97

1989. július 3. 97

1989. július 10. 98

1989. július 19. 100

1989. július 28. 100

1989. augusztus 15. 101

1989. szeptember 26. 101

1989. szeptember 28. 102

Heves megye. 103

1989. július 17. 103

1989. július 20. 103

1989. július 21. 104

1989. július 25. 105

1989. augusztus 1. 106

1989. augusztus 23. 106

1989. augusztus 28. 107

1989. szeptember 7. 108

1989. szeptember 27. 109

1989. szeptember 28. 109

Komárom megye. 110

1989. július 6. 110

1989. július 11. 111

1989. július 19. 112

1989. augusztus 11. 113

1989. augusztus 14. 114

1989. augusztus 15. 115

1989. augusztus 16. 116

1989. augusztus 17. 116

1989. augusztus 18. 117

1989. augusztus 21. 117

1989. augusztus 25. 119

1989. augusztus 28. 119

1989. szeptember 6. 120

1989. szeptember 13. 121

1989. szeptember 18. 121

1989. szeptember 19. 122

1989. szeptember 20. 123

1989. szeptember 21. 123

Nógrád megye. 124

Pest megye. 124

1989. július 12. 124

1989. július 17. 125

1989. július 24. 125

1989. augusztus 11. 126

1989. augusztus 14. 126

1989. augusztus 14. 127

1989. augusztus 16. 128

1989. augusztus 17. 128

1989. augusztus 23. 129

1989. augusztus 29. 130

1989. szeptember 1. 130

1989. szeptember 4. 130

1989. szeptember 5. 131

1989. szeptember 6. 131

1989. szeptember 7. 132

1989. szeptember 13. 132

1989. szeptember 15. 133

1989. szeptember 18. 134

1989. szeptember 22. 134

1989. szeptember 25. 135

1989. szeptember 26. 135

1989. szeptember 27. 137

1989. szeptember 28. 137

Somogy megye. 137

1989. július 5. 137

1989. július 19. 138

1989. szeptember 22. 138

1989. szeptember 27. 139

Szabolcs-Szatmár megye. 140

1989. augusztus 15. 140

1989. augusztus 18. 140

1989. augusztus 21. 141

1989. augusztus 29. 142

1989. szeptember 20. 142

1989. szeptember 26. 143

1989. szeptember 27. 143

1989. szeptember 28. 144

Szolnok megye. 145

Tolna megye. 145

1989. augusztus 24. 145

1989. augusztus 28. 146

Vas megye. 146

1989. augusztus 2. 146

1989. augusztus 3. 147

1989. augusztus 16. 147

1989. augusztus 31. 148

1989. szeptember 26. 148

Veszprém megye. 149

1989. augusztus 9. 149

Zala megye. 149

Baranya megye

1989. július 3.

 

IX. 1989. július 3. (41)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

1. ATA 12-12

1989. július 2-án a Pécsbánya-rendezőről induló 82721 sz. tehervonat 6. kocsira 20.20 órakor Mecsekalja-Cserkút állomáson kisiklott. A kisiklott vagonok cementet és mészkövet szállítottak. Az anyagi kár kb. 1 millió forint. A MÁV pécsi igazgatóság vasútbiztonsági üzemi osztálya a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja. A vizsgálat  eddigi adatai szerint a bekövetkezett eseményt a váltó berendezés műszaki állapotára visszavezethető meghibásodás okozta, a szándékosság egyértelműen kizárható.

         1989. július 3-án az érintett vonalszakaszon 09.20-17.00 óráig vágányzár elrendelése mellett történik a pálya helyreállítása.

 

Intézkedés:

- tájékoztattuk a BM III/II-7. Osztályt.

 

2. TA 12-4

A keletkezett adatok szerint egy Kővágó [József] nevű emigráns, aki Budapest főpolgármestere volt és 1956-ban a Független Kisgazdapárt főtitkári tisztét töltötte be, a közeljövőben hazalátogat.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                               Kliszki Zoltán r. szds.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. július 6.

 

IX. 1989. július 6. (42)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

1. K/3 12-14

Dr. Matheovits Ferenc „F” dossziés pécsi lakos tájékoztatta dr. Varga László USA állampolgárt a Kereszténydemokrata Néppárt június 23-i budapesti alakuló üléséről. Matheovits közölte azt is, hogy a párt főtitkári tisztét idős korára való tekintettel nem vállalja, lehetséges utódját dr. Hasznos Miklós ügyvéd személyében látja. Matheovits június hónapban több hetet nyugaton töltött, ahol felvette a kapcsolatot Thomas Jansennel, az „Európai Néppártok” főtitkárával, valamint Osváth Györggyel, aki a párt lapjának beindításához fog segítséget nyújtani.

         Matheovits Ferenc közölte dr. Keresztes Sándor budapesti lakossal, hogy George Bush amerikai elnök és az Ellenzéki Kerekasztal találkozóján személyesen szeretne részt venni a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztály tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                               dr. Fekete Géza. r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. július 11.

 

IX. 1989. július 11. (43)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                – selejtezésig –

 

K/3 12-12

Dr. Matheovits Ferenc pécsi és Ugrin József budapesti lakosok kezdeményezésére a Kereszténydemokrata Néppárt felhívást tett közzé, mely szerint a párt vidéki beindítása érdekében egy agrártagozatot hoznak létre, továbbá a fontosabb tájközpontokban bemutatkozó nagygyűléseket tartanak.

         Az agrártagozat szervező bizottságának tagjai: dr. Matheovits Ferenc, Ugrin József, dr. Farkas György gödöllői, Kovács Sándor budapesti lakosok.

         Az akció jelszava: „Minden társadalmi réteg maga nevelje ki a maga vezetőit”.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                               dr. Fekete Géza. r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. július 17.

 

IX. 1989. július 17. (44)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

1. K/3 12-12

Dr. Mednyánszky Sándor pécsi lakos, a Magyar Demokrata Fórum városi elnökségének tagja felkérte Mark Palmer USA nagykövetet arra, hogy személyes befolyásával akadályozza meg az ellenzék esetleges szétforgácsolódását, amely Mednyánszky szerint a következő választási küzdelemben várható. Személyes kapcsolatfelvételt javasolt a nagykövetnek annak érdekében, hogy közösen hozzanak létre egy „összefogott, hatékony és józan ellenzéki erőt”.

 

Intézkedés:

- a BM III/II-11. Osztályt tájékoztatjuk, Mednyánszky tevékenységét figyelemmel kísérjük.

 

2. K/3 12-12

Tuboly János, a Szociáldemokrata Párt Zala megyei elnöke, a „történelmi MSZDP országos vezetőségének” megbízásából érdeklődött Kövesi Béla MSZDP pécsi vezetőtől, hogy nevezett részt vesz-e a „bomlasztók által 1989. július 1–2-án szervezett gyűlésen”. Tuboly szerint az egész mögött az MSZMP elnöke áll, még a terembérletet is ő biztosította az Új Márciusi Front pénzéből. Tájékoztatta Kövesit arról, hogy a „történelmi MSZDP” fellép a párt külső elfoglalása ellen és kérte a segítséget ahhoz, hogy ne ismétlődhessen meg „1948, s ez a párt ne legyen az MSZMP segédcsapata”.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-4. Osztály tájékoztatjuk;

- a Zala Megyei RFK III/III. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                               dr. Fekete Géza. r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. július 25.

 

IX. 1989. július 25. (45)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

A Kereszténydemokrata Néppárt szervező bizottságának elnöke, dr. Keresztes Sándor megküldte a párt programjának alapelveit a máriagyűdi plébánosnak. A tájékoztatás céljából küldött alapelvek a párt világnézeti programjának rövid kivonata, amelyet feltehetően más egyházi személyeknek is eljuttatott.

 

Intézkedés:

- a központi szervek tájékoztatása.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                               Kliszki Zoltán r. szds.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. július 26.

 

IX. 1989. július 26. (46)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

1. HMB 12-3

A Független Kisgazdapárt Pécsett a Dóm téren 1989. augusztus 20-án megyegyűlést, ezt követően hálaadó istentiszteletet szervez Szent István és az új kenyér ünnepe alkalmából. A rendezvény fő szervezői dr. Bögner Miklós, Gerendai István, valamint Beok György.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt.

 

2. HMB 12-12

A XII. Pécsi Ipari Vásáron FIDESZ feliratú plakáttal ellátott standon két középiskolás korú fiatalember FIDESZ kiadványokat, a „Beszélő” 24. és 25. számát, valamint a Szabad Demokraták Szövetsége újságjait árusították. Elmondásuk szerint számukra a munkát egyikük apja – aki SZDSZ aktivista – szerezte.

 

Intézkedés

- tájékoztatjuk a BM III/III-2/b. alosztályt.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                               Kliszki Zoltán r. szds.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. július 27.

 

IX. 1989. július 27. (47)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

HMB 12-3

Lezsák Sándor az MDF országos elnökségi tagja Balatonfenyvesen 1989. július 8-án, az országgyűlési választásokkal kapcsolatos regionális tanácskozáson kifejtette, hogy a választások időpontjával kapcsolatban az Ellenzéki Kerekasztalon belül is ellentétesek a vélemények. Az MDF legkésőbb 1990. márciusáig szeretne túl lenni a választásokon, mert véleményük szerint az MSZMP reformszárnyának megerősödése az ellenzék számára választási vereséget jelenthet.

         A választások konkrét lebonyolítását illetően még az MDF-en belül is viták vannak, azonban a többségi szavazati rendszert támogatják. Központi állásfoglalás szerint a köztársasági elnöki posztra is több jelöltet kell állítani, nem elegendő Pozsgay Imre jelölése.

         Lezsák tájékoztatása szerint az MDF minden megyében választási irodát hoz létre, amely Baranya megyében egyúttal regionális központ is lesz. Feladata a jelöltállítás előkészítése, a propaganda megszervezése, technikai kérdések kidolgozása. Lezsák szerint az MDF párttá alakulásának a választásokig a gyakorlatban is meg kell valósulnia.

         Az Ellenzéki Kerekasztal tagjai között több kérdésben nincs egyetértés, elsősorban a jelentősen eltérő politikai nézetek miatt. Az MDF vezetősége úgy véli, hogy nekik önálló arculatot kell kialakítani.

         Az Ellenzéki Kerekasztal résztvevői ellenzéki székházat hoznak létre, illetve ún. információs központot alapítanak. Ennek vezetését dr. Román Lászlóné, az Egyetemi Könyvtár igazgatója vállalta. Az elképzelések szerint a központ minden információt és dokumentumot meg fog kapni az ellenzéki, illetve független szervezetektől. Ezzel az MDF vezetősége nem ért egyet, megpróbálja a teljes információs kötelezettséget „elszabotálni”.

         Adataink szerint 1989. őszén hagyományt teremtő szándékkal megrendezik az MDF fesztivált, melynek kivitelezését NSZK mintára tervezik, már a választási előkészületek is megjelentek propaganda formájában.

         Az Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP közötti tárgyalások során az október 23-a közös megünneplésével kapcsolatban a helyi MDF vezetés részéről fenntartások vannak, mivel nem tartják elfogadhatónak, hogy a jelenlegi MSZMP vezetés az 1956-os reformtörekvések követőinek szerepében „tetszelegve” ünnepeljen október 23-án. Az MDF-ben a közös ünnepléssel kapcsolatban döntés még nem született.

         Találkozó jött létre a Pécsett tartózkodó Fellbach-i polgármester ([Friedrich-Wilhelm] Kiel úr) és az MDF városi vezetése között. A találkozóan tájékoztatták a polgármestert az MDF tevékenységéről, céljairól és programjáról. Az MDF vezetői közül 1 fő meghívást kapott Fellbach város vendégeként az NSZK választási előkészületek tanulmányozására. Adataink szerint hasonló meghívást kapott az SZDSZ vezetősége is.

 

Intézkedés:

- a központi szervek tájékoztatása.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                               Kliszki Zoltán r. szds.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 1.

 

IX. 1989. augusztus 1. (48)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

HMB 12-3

1. Az MDF 1989. július 26-án tartott vezetőségi ülésén az alábbi témakörökben történt tanácskozás:

         A korábbi terveknek megfelelően nyugdíjasok bevonásával megkezdte tevékenységét az MDF irodája. Feladata a propaganda és szóróanyagok terjesztése, a tagdíj fizetésével kapcsolatos feladatok szervezése, felvilágosítás az alternatív szervezetek tevékenységéről, illetve a különböző szervezetekbe történő belépés feltételeiről, módjáról. Az iroda működését Dél-Dunántúl területére tervezik kiterjeszteni.

         Terjék Tibor javaslatára heti egy alkalommal nyilvános vitanapot terveznek a klub keretén belül, a klub működését a helyi sajtó és rádió is népszerűsíti.

         Dr. Andrásfalvy Bertalant megválasztották az országos elnökség nemzeti bizottságának tagjává.

         (Előzmény: az 1989. július 27-i 47. sz. napi jelentésben.)

 

Intézkedés:

- központi osztályok tájékoztatása.

 

2. Az MDF mohácsi alapszervezete célul tűzte ki a korrupció elleni harcot, célkitűzésük, hogy Mohácson a címert és az utcaneveket a kollektíva kérésének megfelelően megváltoztassák, a hősök szobránál 56-os megemlékező táblát helyezzenek el.

 

Intézkedés:

- központi osztályok tájékoztatása.

 

3. HÜ 12-3

1989. július 19-én az FKGP vezetése Budapesten tárgyalást folytatott a VOSZ elnökével és egyik elnökségi tagjával. A tárgyalás célja a VOSZ-al történő együttműködés megszervezése volt, amely kiterjedt a különböző programok és tárgyalások megszervezésére, valamint az FKGP publikálási lehetőségei a VOSZ lapjában.

         A tárgyaláson a VOSZ vezetősége részéről olyan állásfoglalás hangzott el, hogy csak azt a pártot támogatja, amely a magántulajdon és a vállalkozási szabadság pártján áll, de ebben még konkrét döntés nem született. A jelenlegi időszakban számukra az SZDSZ és az FKGP programja a szimpatikus.

         Az FKGP PB 1989. július 21-én megtartott ülésén döntést hozott arról, hogy a jelenlegi parlament ne válasszon köztársasági elnököt. Az MDF és a néppárt elképzeléseivel ellentétes véleményüket azzal indokolták, hogy az alkotmányozási folyamatban a köztársasági elnök választása későbbi időszakban optimális.

 

Intézkedés:

- központi osztályok tájékoztatása.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                      Kliszki Zoltán r. szds.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 2.

 

IX. 1989. augusztus 2. (49)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

K/3 12-3

Andrásfalvy Bertalan „F” dossziés személy részére az MDF debreceni szervezete megküldte az Országos Klubtanács „Sorsközösség, kiútkeresés Európa közepén” című táborának programját. A tábor helye és ideje: Martonvásár, 1989. augusztus 13–20. A programban egy-egy nap az európai szocialista országokkal kapcsolatos témák szerepelnek. Így pl. „Vízágyúk a Vencel téren – Csehszlovákia”, „Az utolsó császár birodalma – Románia”, „A szovjet – unió? Önállósodó államok vagy sztálinista manipuláció”.

         Az Országos Klubtanács, az MDF budapesti szervező csoportja az MDF soproni és debreceni szervezete meghívót küldött az MDF pécsi szervezete részére az 1989. augusztus 19–20-án, a „vasfüggöny” helyén megrendezésre kerülő „Páneurópai Piknik” elnevezésű rendezvényre, melyre az elképzelések szerint a soproni határsávban kerülne sor. A rendezvénnyel támogatni kívánják azon személyek és szervezetek munkáját, akik a közös európai ház létrehozásán fáradoznak. Az elképzelés szerint a találkozó résztvevői nyilatkozatban erősítik meg közös elhatározásukat, a páneurópai eszmeiség terjesztését saját hazájukban. A rendezők tervezik, hogy a magyar-osztrák határon lebontott „vasfüggöny” helyén minden évben megrendezik az európai népek találkozóját, egyben felhívással fordulnak Európa valamennyi baráti közösségéhez, hogy augusztus 20-án az országhatárok jelképes megszüntetését demonstráló hasonló találkozókat szervezzenek.

 

Intézkedés:

- központi osztályok tájékoztatása.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                      Kliszki Zoltán r. szds.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 8.

 

IX. 1989. augusztus 8. (50)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

1. ATA 12-12

Timkó Éva budapesti lakos átadta volt pécsi középiskolai osztálytársainak az 1989. március 20-án, Budapesten megalakult „Rákóczi Szövetség” („A csehszlovákiai magyar kultúra barátainak köre”) elnevezésű szervezet dokumentumait. Az anyag az alábbiakat tartalmazza:

- a választmány tagjainak névsorát (a választmány 51 fős, elnöke: dr. Dobossy László Budapest […] sz. alatti lakos);

- a szövetség céljait (figyelőszolgálat a csehszlovákiai magyarság érdekében, a honi közvélemény folyamatos tájékoztatása helyzetükről, stb.);

- a szövetség anyagi támogatóit (Széchenyi Szakkollégium, Bethlen Alapítvány, stb.);

- a szövetségnél megrendelhető folyóiratokat és könyveket;

- a munkacsoportok felsorolását, melyhez a szervezés, a politika-kultúra-tájékoztatás, a kisebbség-etnikum és a kisebbségi tudomány tartozik.

         A dokumentum tartalmazza a szövetség eddigi tevékenységének kronologikus felsorolását. Ebben szerepel többek közt, hogy március 1-jén tiltakozó levelet juttattak el az MSZMP KB-hoz Grósz Károly csehszlovákiai nyilatkozata miatt, március 2-án részt vettek Vaclav Havel bebörtönzése elleni tiltakozó tüntetésen, április 5-én az Eötvös Klubban sajtótájékoztatót tartottak a szlovákiai magyarság érdekében, április 5-én pedig részt vettek a Prágai „Sörlovagrend”, Hrabal estjén, melyen „Prága-1968” címmel Konrád György, Bába Iván és Varga György tartott előadást.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk.

 

2. HMB 12-12

Az „Adidas” fn. bizalmas nyomozásban foglalkoztatott „Monostori” fn. tmb. 1989. augusztus 5-én vásárlási céllal az „X-200”-as területre utazott.

         A kiutazás előtti felkészítését a BM III/II-12. Osztállyal egyeztetett szempontok szerint végrehajtottuk. Feladata volt, hogy ott tartózkodása során adjon fel egy képeslapot a korábban ismert fedőcímre, melyben kiutazása tényét és legközelebbi utazásának időpontját jelzi. A tmb. feladatát végrehajtotta, várható, hogy az „X-200”-as speciális szerv a közeljövőben távbeszélőn felveszi vele a kapcsolatot.

 

Intézkedés:

- a BM III/II-12. Osztályt tájékoztatjuk;

- az engedélyezett javaslat alapján a tmb.-t következő kiutazása előtt eligazítjuk, magatartási vonalat meghatározzuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 10.

 

IX. 1989. augusztus 10. (51)

201.37/2/1989.                                                                          Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

1. TA 12-4

A FIDESZ pécsi csoportja, a Wallenberg Egyesület és a Fii Cu Noi szervezet anyagi támogatást kapott a Soros alapítványtól egy közös újság létrehozására. A támogatást nem közvetlenül a jelzett szervezetek kapták, mivel egy amerikai törvény szerint a politikai szervezetek támogatása tilalom alá esne. Heindl Péter pécsi FIDESZ képviselő szerint ezt a törvényt Soros György sem veszi komolyan, hiszen a FIDESZ gyakorlatilag már pártként működik. Heindl szerint a támogatás valódi feltétele az, hogy a FIDESZ-t, Fii Cu Noi-t, és a Wallenberg Egyesületet egy közös „liberális gócponttá” integrálják.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

 

2. K/3 12-12

Dr. Szakolczai György budapesti lakos megküldte dr. Matheovits Ferenc pécsi „F” dossziésnak a „Kiegészítés a Kereszténydemokrata Néppárt legfontosabb személyi kérdéseinek rendezésével foglalkozó anyaghoz” című írását. Ebben jelzi, hogy a párt szűk körű intéző bizottságát az alábbi személyekből kívánják kialakítani: dr. Giczy György, dr. Füzessy Tibor, Marik Pál, Lánczky László és dr. Szakolczai György.

         Szakolczai szerint ez a testület nem kaphat teljhatalmat a párt ügyeiben. Megoldási alapelvnek azt tartja, hogy a szervező bizottságban tudatosítják a felelősséget a pártért, az egész magyar keresztény demokráciáért és az ország sorsáért. Ennek érdekében szorgalmazza, hogy rövid időn belül tartsanak szervező bizottsági ülést, amelyen áttekintik a párt belső problémáit. Véleménye szerint törekedni kell a fiatalok bevonására annak érdekében, hogy a főtitkári tisztet minél előbb egy 40–50 éves személynek adhassák át.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztály tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 11.

 

IX. 1989. augusztus 11. (52)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                – selejtezésig –

 

1. TA 12-12

A helyi Ellenzéki Kerekasztal megbeszélésein szóba került dr. Horváth Csaba, a pécsi JPTE oktatója, az MSZMP Pécs Városi Bizottság küldöttjelöltjének személye. Horváthot elsősorban az FKGP támogatja, mivel szerintük nevezett vállalná, és győzelemre vihetné a reformvonal képviseletét. A kisgazdapártiak úgy vélik, hogy amennyiben ő lenne a küldött, az MSZMP Baranya megyében megszabadulna a „sztálinista Ribánszki vonaltól” és ezt követően az MSZMP helyett megalakulna a Magyar Szocialista Párt. Az Ellenzéki Kerekasztal megbeszélésén dr. Bögner Miklós FKGP képviselő tolmácsolta dr. Horváth Csaba alábbi kérését: az EK jelentse ki, hogy egy tiszta, reformer szocialista párttal volnának hajlandók és tudnának tárgyalni, valamint együttműködni.

         A vita során az a vélemény alakult ki, hogy az EK résztvevőinek nem érdekük az, hogy „a múlt hibáitól megtisztult, s teljesen egyértelmű reformirányvonalat vett, ún. szocialista párttá váljon az MSZMP, mert azzal szemben nincsenek nyerési esélyeik”. Horváth felvetését furcsának tartják, mivel szerintük egy belső puccsot akar, és ehhez kívülről vár támogatást.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

 

2. K/3 12-12

Dr. Varga László USA-ban élő emigráns, a Magyar Jogász Szövetség elnöke kifejtette dr. Matheovits Ferenc pécsi lakosnak, hogy véleménye szerint Csoóri Sándor író, az MDF egyik vezetője lehet az első magyar író, aki megkaphatja az irodalmi Nobel-díjat. Dr. Varga ismeri a FIDESZ több vezetőjét is, akiket tudomása szerint Amerikából támogatnak. A magyar belpolitikai helyzetet elemezve az az álláspontja, hogy a „régi szocdemek nem tudnak megújulni, mert az MSZMP erre a rétegre ráveti magát”.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

 

3. K/3 12-12

Ismeretlen személy „Radikális Front” aláírással, egy géppel írt postai levelezőlapot küldött Nyíri Sándornak, a legfőbb ügyész helyettesének. Ebben Nyíri Sándor egy rádiónyilatkozatában elhangzott azon kijelentésére reflektál, mi szerint a magyar ügyészség független és befolyásmentes szervezet.

         A feladó szerint a „magyar kommunista pártügyészség is a sztálini mintára épült, amely 40 millió oroszt irtott ki koncepciós perekkel és anélkül. Ennek egyetlen célja volt szolgálni a terrort 40 éven át”. A levélíró azzal fejezi be, hogy Nyíri Sándor „karriervágyból és szadizmusból részt kért a diktatúrából, amiért felelnie kell és ez a felelősségre vonás nem fog elmaradni!”

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk, intézkedéseket teszünk az ismeretlen elkövető felderítésére.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 16.

 

IX. 1989. augusztus 16. (53)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                – selejtezésig –

 

12-12

Kizárt hálózatunk beszámolt az FKGP Baranya megyei vezetőségi értekezletéről, melyet 1989. augusztus 12-én tartottak a Pécs Városi Tanács tárgyalótermében, mintegy 80–100 fő részvételével. A rendezvényen a párt országos vezetését Vörös Vince pártelnök és Nagy Ferenc alelnök képviselte.

         Vörös Vince ismertette az FKGP álláspontját a legfontosabb kül- és belpolitikai kérdésekről. Ennek rövid lényege a következő volt:

- Magyarországnak mindkét szuperhatalommal – nem a mások rovására történő – baráti kapcsolatot kell kiépítenie.

- A külföldi támogatások elnyeréséhez megbízható, stabil kormányt és gazdaságot kell kialakítani, ez azonban csak a választások után várható.

- Az FKGP jó kapcsolatot alakított ki az Osztrák Néppárttal, melynek meghívására a közelmúltban az országos vezetésből többen egy hetet töltöttek Ausztriában „tanulmányút” jelleggel. A két párt közt csere-megállapodás kötésére is sor került.

- A kerekasztal-tárgyalásokon az MSZMP részéről eddig a legnagyobb kompromisszumkészséget tapasztalták, több sarkalatos kérdésben sikerült az FKGP álláspontját érvényesíteni. Ugyanakkor elakadtak az MSZMP vagyonának sorsáról szóló tárgyalások. Az Ellenzéki Kerekasztal véleménye szerint ebben a kérdésben „megkeményedett” az MSZMP álláspontja, hallani sem akar arról, hogy vagyonát társadalmasítsák. Az Ellenzéki Kerekasztal szerint a párt vagyonának csak egy része folyt be a tagdíjakból, ők azt követelik, hogy a kommunisták az állami költségvetésből és a régi pártok államosításából keletkezett anyagi bázisukat osszák fel. Ugyanígy adják át a felszabaduló laktanyákat lakásnak, a KISZ, a munkásőrség, az MHSZ, stb. épületeit a használhatóság jellegének megfelelő intézményeknek.

         Nagy Ferenc alelnök hozzászólásában bírálta az FKGP megyei vezetését és a pécsi szervezetét. Kifejtette, hogy folyamatosabbá, szervezettebbé kell tenni a párt működését a megyében. Szerinte jobban ott kell lenniük a gyárakban, üzemekben és szükséges, hogy minden feszültségre, elégedetlenségre történjen a párt részéről azonnali reagálás. Példaként említette a Zsolnay Porcelángyár esetét, ahol a vezetők milliós nagyságrendű összeget akartak felvenni a dolgozók rovására. Elmondta, hogy felgyorsult a kisgazdapárt szervezése, jelenleg országosan 600 alapszervezet működik, kb. 40000 fős tagsággal. Folyik a párt programjának kidolgozása is. A parasztságra vonatkozó elképzelések már megjelentek a „Kis Újság” című lapban, a munkássággal foglalkozó tervezet – mintegy 25 stencilezett oldal – a közeljövőben kerül nyilvánosságra. Nagy Ferenc javaslatot tett a megyei vezetőség kibővítésére, amely az értekezleten megtörtént.

         A választásokkal összefüggésben az egyik alapszervezeti képviselő elmondta, hogy ők a településükön felosztják egymás közt az ottani lakosokat. Ezeket több alkalommal felkeresik, és választási kampányt folytatnak körükben az FKGP érdekében. A választáskor pedig gondoskodnak arról, hogy ezek a személyek valóban részt is vegyenek azon. Ezt az elképzelést Nagy Ferenc országosan is követendőnek tartotta és kijelentette, hogy a javaslatot a legközelebbi országos választmány elé terjeszti.

         A továbbiakban az értekezlet tagdíjfizetéssel, a tagkönyvek, jelvények beszerzésével foglalkozott, továbbá elhangzott az, hogy szeptembertől kettő, vagy négyhetenként valamennyi alapszervezett stencilezett tájékoztatót kap, melyben értesül a párt helyzetéről, tevékenységéről.

         A rendezvényen szélsőséges megnyilvánulások nem hangzottak el.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 21.

 

54. sz. napi jelentés

Pécs, 1989. augusztus 21.

                                                                                              Szigorúan titkos!

                                                                                                – selejtezésig –

HMB 12-12

A Magyar Demokrata Fórum pécsi szervezete augusztus 16-i vezetőségi ülésén részt vett Péntek László, a pécsi Sopianae Gépgyár dolgozója, aki MDF támogatását kérte a gyár vezetőivel szemben. Elmondta, hogy az üzemben munkástanácsot akarnak létrehozni, amely kezdeményezni fogja a jelenlegi vezetés leváltását. Az MDF felvállalta a Sopianae Gépgyár dolgozóinak érdekvédelmét, és a Hitel című lap következő számában „leleplező” cikket akarnak megjelentetni a gyár vezetőinek tevékenységéről.

         Az MDF helyi szervezete erőteljesen készül a választási küzdelmekre. Ennek keretében:

- 1989. augusztus 22-én megválasztják saját képviselőjelöltjeiket.

- Folytatják Aczél György országgyűlési képviselő visszahívását célzó akciójukat. Ennek érdekében aláírásgyűjtéseket végeznek, szórólapokat jelentetnek meg és válaszlevelet helyeznek el a sajtóban Aczél nyílt levelére reagálva.

- A választási hadjárat jegyében szeptember 24-én Pécsett nagyszabású MDF fesztivált rendeznek, melyen politikai és kortes-beszédekre, kulturális és egyéb programokra kerül sor.

         A szervezet beindította a hétfő esténkénti nyilvános vitakörét, és részt kíván vállalni az egyházi oktatási intézmények felélesztésében, megszervezésében is.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-4. Osztály tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 22. 

 

55. sz. napi jelentés

Pécs, 1989. augusztus 22.

                                                                                              Szigorúan titkos!

                                                                                                – selejtezésig –

12-12

Kizárt hálózatunk 1989. augusztus 17-én részt vett a Független Kisgazdapárt megyei intézőbizottsági ülésén, melyet Pécsett a TESZÖV tanácstermében tartottak. A rendezvény fő napirendje a választásokra való felkészülés volt. Az ülésen az intézőbizottsági tagokból párokat alakítottak ki és ezek között működési területekre osztották fel a megyét. A választások időszakában mindegyik pár a saját területén fog végezni agitációs munkát.

         Az értekezleten többen aggodalmukat fejezték ki egy esetleges visszarendeződés, és azt követő „bosszú” miatt. Szerintük ez nem a hadseregtől és a rendőrségtől, hanem a munkásőröktől és a felfegyverzett MSZMP tagoktól várható. A jelenlevők többsége azonban bizalmát fejezte ki az MSZMP reformerői iránt.

         A köztársasági elnöki intézménnyel kapcsolatos álláspontjuk szerint az FKGP nem állít jelöltet erre a posztra, és tagjai lelkiismeretére bízza, hogy kire szavaznak. A köztársasági elnök megválasztását az általános választások után tartják célszerűnek, mivel az MSZMP erre a posztra állított jelöltjét tartják a legtárgyalóképesebb kommunistának a kerekasztal-megbeszéléseken.

         1989. augusztus 18-án Ócsárdon tartották az FKGP megyei nagygyűlését, melynek szónoka Vörös Vince pártelnök, Nagy Ferenc alelnök és Gerendai István megyei elnök volt.

         Vörös Vince a nagygyűlésen felolvasta az Ellenzéki Kerekasztal követeléseit, amelyeket a háromoldalú tárgyalásokon érvényesíteni akarnak. Elmondta, hogy sok kérdésben egyetértés született, az ezekről szóló törvényjavaslatokat a kormány a parlament szeptemberi ülése elé terjeszti. Több problémakörben változatlanul vita van, de reális esély mutatkozik a kompromisszumos megoldásra. Kifejtette, hogy a különböző pártok és szervezetek az utóbbi időszakban korábban elképzelhetetlen szabadságjogokat vívtak ki. Ebben éppen úgy jelentős szerepe van az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőinek, mint az MSZMP reformszárnyának, amely „megszabadította az országot a sztálini diktatúra maradványaitól”.

         Nagy Ferenc alelnök beszédében utalt a Szent István-i állameszmére, amely ezer évig megtartotta a magyarságot a közép-európai népek sorában. A magyarság mindig akadályt jelentett „pángermán és a pánszláv terjeszkedés” útjában. Kifejtette, hogy a mai magyar vezetés azon fáradozik, hogy sem az egyiknek, sem a másiknak ne legyünk szolgai módon elkötelezve. Az FKGP álláspontja az, hogy éljünk barátságban minden szomszéd néppel, a Szovjetunióval való viszonyunkat pedig finn mintára kell rendezni.

         A reprivatizálás programjával kapcsolatban elmondta, hogy az nem jelenti a jól prosperáló TSZ-ek és állami gazdaságok felosztását, ugyanakkor a családi, kisközösségi termelést célszerű előnybe részesíteni. A volt földtulajdonosok, ezek örökösei az elképzelés szerint választhatnának, hogy vagy részvényekben kapják meg a termelőszövetkezetektől a tagosított földjeik értékét, vagy egyszeri végleges kártalanítás formájában. A reprivatizáláshoz szükséges tőkét az újjáalakuló agrárbankok közvetítésével az USA-tól kaphatja meg az ország. Az FKGP szerint a tőkét a mezőgazdasági termelés korszerűsítésére és a nagyüzemi termelés helyett a specializáció kialakítására kell felhasználni.

         A két rendezvény szélsőségektől mentesen zajlott le.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 25.

 

IX. 1989. augusztus 25. (56)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

HMB 12-12

Az FKGP Baranya megyei szervezetén belül egyre jobban kiéleződnek a generációs ellentétek, a fiatal kisgazdák ki akarják buktatni az idősebbeket a vezetésből. Ennek érdekében azokról különböző, lejáratásukat célzó híreszteléseket terjesztenek (szenilisek, kommunistákkal szemben megalkuvók, stb.). Az akció mögött dr. Bögner Miklós, az FKGP pécsi titkára áll, aki jelenleg már a saját korosztályába tartozó párttagokat is kikezdte. Bögner nagy szerepet játszik abban is, hogy a párt megyei szervezetén belül felerősödött a rendőrséggel – és főként az állambiztonsággal – kapcsolatban álló személyek keresése.

         A megyében az utóbbi időszakban elsősorban a mezőgazdasági dolgozók körében nőtt az FKGP iránti érdeklődés, gyarapodott a vidéki alapszervezetek száma is.

         Sokan a kisgazdapártot tekintik érdekeik képviselőjének az állami gazdasági nyomással szemben.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztály tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 30.

 

IX. 1989. augusztus 30. (57)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

K/3 12-12

Dr. Matheovits Ferenc pécsi lakos véleménye szerint a Kereszténydemokrata Néppárt népszerűségi mutatója csökken, „egy nívón van a cigányok pártjával”. Matheovits szerint a pártnak mindössze 130 tagja van, a prímástól sem kapnak semmiféle támogatást, s a párt vezetésében a szervezést hátráltató személyek tevékenykednek. Szükségesnek tartaná, hogy olyan népszerűsítő akciókat végezzenek, mint például a pécsi uránbányászok melletti kiállás, a rendőri és bírói szervek politikamentességének követelése, valamint a levélellenőrzéssel szembeni tiltakozás.

         A párt bázisának növelése érdekében szeptember 2-án tagtoborzó gyűlésre kerül sor Pécsett a kertvárosi plébánián.

         Matheovits Ferenc fontolgatja, hogy kilép a maga által alapított pártból, mivel tanácsai a jelenlegi vezetésről leperegnek. Matheovits kapcsolatba került dr. Andrásfalvy Bertalan pécsi MDF vezetővel, nézeteiket azonosnak tartja.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 1.

 

IX. 1989. szeptember 1. (58)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

HMB 12-12

Dr. Matheovits Ferenc „F” dossziés pécsi lakost, a Kereszténydemokrata Néppárt díszelnökét – állítása szerint – igen meglepte, hogy az MSZMP szándékosan feladja állásait, indokolatlanul visszavonul, feloszlatja saját jól kiépített apparátusát, s az utóbbi időben vezetői már arról is beszélnek, hogy a közeli választásokon már a tisztes vereség is szép eredmény lesz. Matheovits véleménye az, hogy a világtörténelem még egy ilyen szituációt nem ismer.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk;

- Matheovits ellenőrzését folytatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 6.

 

IX. 1989. szeptember 6. (59)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

1. HÜ 12-4

A Független Kisgazdapárt országos vezetésén belül ismételten kiéleződtek az ellentétek. A szélsőségesek, Prepeliczay István főtitkár, Bejczi Sándor és Iván Géza – feltehetően Pártay Tivadar inspirálására – élesen támadják Ravasz Károlyt és Vörös Vincét. Prepeliczay rendkívüli PB ülésen kívánja Vörös Vince elnököt megbuktatni. Augusztus 29-én az FKGP vezetése tárgyalást folytatott a KISOSZ vezetésével a két szervezet gazdaságpolitikai elképzeléseiről, melyen a kisgazdák tárgyaló küldöttsége elnyerte a KISOSZ vezetők bizalmát.

         A Magyar Néppárt vezetői kapcsolatfelvételt kezdeményeztek az FKGP vezetésével, hogy szorosabbá tegyék az együttműködést. szeptemberben folytatják eszmecseréjüket, akkor egymás agrárpolitikai elképzeléseit vitatják meg. A néppárt az együttműködést azért szorgalmazza, mert véleménye szerint a háttérben bizonyos politikai alkudozások folynak Nyers Rezső és szűkebb környezete, a Magyar Szociáldemokrata Párt ifjabb szárnya és a Szabad Demokraták Szövetsége egyes képviselői között. Tudni vélik, hogy Nyers csoportja mögött Aczél György áll.

         Az FKGP vezetése bizalmatlanul fogadta a Magyar Néppártot, elsősorban annak talajnélkülisége és a Hazafias Népfronttal való kapcsolata miatt.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

 

2. K/3 12-4

Stolmár G. Ilona USA-ban élő személy arról tájékoztatta dr. Matheovits Ferencet, a Kereszténydemokrata Néppárt díszelnökét, hogy az Egyesült Államokban mozgalmat indítottak a magyarországi „keresztény politika kibontakoztatására”. A mozgalom anyagi és erkölcsi támogatásáról biztosította a hazai keresztény szerveződéseket, ígéretük szerint másológépeket, járműveket és pénzt is a rendelkezésükre fognak bocsátani.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 7.

 

IX. 1989. szeptember 7. (60)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

 

 

K/3 12-4

Stolmár G. Ilona 1985 óta az Egyesült Államokban élő magyar állampolgár, a pittsburgh-i Szent Anna templom orgonistája, a „Katolikus Magyarok Vasárnapja” című hetilap munkatársa a következőkről tájékoztatta dr. Matheovits Ferenc pécsi lakost, a Kereszténydemokrata Néppárt díszelnökét: 1988. decemberében az USA-ban néhányan elhatározták, hogy „mozgalmat indítanak a hazai keresztény politika kibontakoztatására, hogy valamilyen keresztény párt is szerveződhessen otthon”. 1989. január 8-án Philadelphiában 12-en létrehozták a „Keresztény Párt Amerikai Tagozatát”, majd az elnevezést „Magyar Kereszténydemokrata Párt Baráti Körére” változtatták. „Keresztény üzenet” címmel időszakos kiadványt indítottak, céljuk az, hogy „az amerikai kongresszus és a nagyobb szervezetek tagjai, de a Fehér Ház is pontosan tudja”, mit tesznek Matheovitsék otthon.

         Stolmár kapcsolatba lépett a Magyarországon élő dr. Endrey Antallal és dr. Hasznos Miklós ügyvéddel. Hasznos ígéretet tett neki arra, hogy írásos anyagokat juttat ki az USA-ba, a „Katolikus Magyar Vasárnapja” című lapban való megjelentetés céljából. (Az újság Stolmár szerint 28 országba jut el.)

         Stolmárék ez mellett gyűjtést rendeztek és a chicagói magyar templom által felajánlott 6000 dolláros másológépet eljuttatták a II. Rákóczi Ferenc Népfőiskolai Mozgalomnak, személy szerint Ugrin Józsefnek.

         A Magyar Kereszténydemokrata Párt Baráti Körének megbízott főtitkára, dr. Balogh Sándor a közelmúltban Magyarországon járt, ahol kapcsolatba lépett a párt hazai vezetőivel, többek közt dr. Matheovits Ferenccel is. Balogh USA-ba való visszaérkezése után rávették a „legnagyobb ottani magyar szervezet igazgatóságát, hogy egy nagyobb anyagi támogatást szerezzen az amerikai konzervatív szervezetektől a hazai keresztény pártnak és ifjúsági mozgalomnak”. Ez az összeg Balogh szerint várhatóan 45000 dollár lesz, amit a párt későbbi újságjának finanszírozására fognak megküldeni.

         Tervezik továbbá, hogy az USA-ból egy mikrobuszt, a svájci magyarok részéről egy autóbuszt és egy nyomdagépet is eljuttatnak Magyarországra.

         Előzmény 1989. évi 59. számú napi jelentés 2. pontjában.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 15. 

 

IX. 1989. szeptember 15. (61)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

HNB 12-12

A Független Kisgazdapárt megyei szervezetei az elmúlt időszakban csekély aktivitást mutattak, melynek oka az országos vezetők passzivitása és személyes torzsalkodásaik. A vidéki szervezetek várják a központi iránymutatásokat, beígért programokat, de ezek rendre elmaradnak.

         A Baranya megyei vezetés le akarja mondatni tisztségéről dr. Timaffy István komlói területi titkárt, az FKGP PB tagját, mivel elégedetlenek tevékenységével.

         Gerendai István megyei pártelnök és Szomor Ferenc szigetvári vezető a közelmúltban összekülönbözött a termelőszövetkezetek további sorsát illetően, amelyek földterületeit Gerendai szerint vissza kell szolgáltatni volt tulajdonosaiknak. Szomor ezzel nem ért egyet.

         A kisgazdapárti tagok körében elterjedt az a hír, hogy a pécsi Zsolnay Gyárat azért akarják az amerikaiak megvásárolni, hogy annak jövedelméből biztosítják az FKGP részére a szükséges pénzügyi alapokat.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 19.

 

IX. 1989. szeptember 19. (62)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

1. HMB 12-14

A Baranya megyei Ellenzéki Kerekasztal – több résztvevő szervezete, köztük konkrétan az MSZDP és a FIDESZ – 1989. szeptember 29-én Pécsett „Fegyvertelen Erők Napja” címmel demonstrációt szervez. Ennek keretében felvonulást tartanak a város frekventált területein. Az útvonal végcélja a munkásőrség megyei szervezetének objektuma, ahol Heindl Péter pécsi FIDESZ vezető mond beszédet, majd egy papírból készült géppisztolyt fognak elégetni.

         A FIDESZ pécsi csoportja megállapodott abban, hogy az országgyűlési képviselő választásokra jelöltet állít a jelenlegi elképzelések szerint Heindl Péter személyében.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-2. Osztályt tájékoztatjuk.

 

2. HMB 12-14

A Magyar Demokrata Fórum Baranya megyei szervezete szeptember 13-i vezetőségi ülésén Wéber János és Papp András helyi lakosok megbízást kaptak arra, hogy a jelenlegi feszült viszony feloldása és az együttműködés kialakítása érdekében kezdeményezzenek kapcsolatfelvételt a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével és állományával. A vezetőségi ülésen még az alábbiak történtek:

- Döntés született arról, hogy az MDF pécsi szervezete október 23-án kopjafát emeltet Pécsett a helyi MDF székház mellett, vagy a köztemetőben az 1956-os „mártírok” emlékére.

- Beszámoló hangzott el az MDF országos elnöksége legutóbbi üléséről. Ez szerint az MDF az országos választásokon a Független Kisgazdapárttal és a néppárttal kíván koalícióba lépni.

- Az MDF országos lapot indít a közeljövőben „Magyar Fórum” címmel.

- Elhangzott, hogy az MDF választást előkészítő szeptember 2–3-i gödöllői tanácskozáson Tirts András FIDESZ képviselő kijelentette, hogy amennyiben a választások első fordulójában a FIDESZ és az SZDSZ nem szerzi meg a szavazatok 15 %-át, a második fordulóban a szavazatait az MDF-nek adja át.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 21.

 

IX. 1989. szeptember 21. (63)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

TA 12-4

A Szabad Demokraták Szövetsége Baranya megyei csoportja 1989. szeptember végén, Komlón tagtoborzó gyűlést tart, melyen az SZDSZ országos vezetéséből Eörsi István, dr. Danis [Györgyö]t vagy Pető Ivánt kérnék fel előadónak. Azért ezek a személyek merültek fel, mert a pécsiek szerint ők tudnak a „legjobban hozzászólni a bányászokat foglalkoztató kérdésekhez”.

         Varsányi Erika, az SZDSZ egyik pécsi vezetője beszélgetést folytatott Solt Ottilia budapesti lakossal. Ezen felmerült az az elképzelése, hogy az állampolgárok egy része „indítson engedetlenségi mozgalmat a szabadúszók társadalombiztosításai jogaiért”. Ennek keretében önálló biztosítótársaságot alapítanának, próbapert indítanának az eddig befizetett társadalombiztosítási járulékai visszaszerzéséért.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 22.

 

IX. 1989. szeptember 22. (64)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

1. HMB 12-14

A FIDESZ pécsi csoportjai szeptember 20-án közös összejövetelt tartottak a helyi Ellenzéki Kerekasztal Pécs, Dischka Győző utcai tanácskozótermében. Ezen döntés született a FIDESZ és a Szabad Demokraták Szövetsége helyi szervezete által közösen előkészített, szeptember 29-i „Fegyvertelen Erők Napja” programjáról. Ez szerint a nap folyamán átadnak egy petíciót a munkásőrség Baranya megyei parancsnokának, 18.00 órakor pedig Heindl Péter pécsi FIDESZ vezető mond beszédet a város főterén. A korábban tervezett felvonulás, valamint a munkásőrség előtti tüntetés elmarad.

         Előzmény az 1989. évi 62. sz. napi jelentés 1. pontjában.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-2. Osztályt tájékoztatjuk, a rendezvény hálózati biztosítását megszervezzük.

 

2. HÜ 12-14

A Független Kisgazdapárt országos szervezetén belül kb. 2 hete polgári tagozat alakult 15-20 fős szóvivői testülettel. E kör vezéralakja dr. Ravasz Károly, aki így kíván a párton belül nagyobb teret szervezni magának. A pártvezetés nehezményezi, hogy a választott tisztségviselők közül csatlakozott a tagozathoz dr. Boross Imre és Hardi Péter is.

         Az FKGP Baranya megyei szervezete szeptember 18-án vezetőségi ülést tartott, ahol dr. Böröcz István beszámolt a párt központjában folyó munkáról. Ez szerint az összes feladatot Prepeliczay István főtitkár, Bejczi Sándor pártigazgató és dr. Böröcz végzi. A párt elnöke, Vörös Vince szinte folyamatosan a parasztszövetség ügyeit intézi.

         Az FKGP-nek jelenleg csak agrárkérdésekkel foglalkozó programja van, Böröcz szerint ez sem megfelelő.

         Bába Iván a „Dátum” című lap főszerkesztője kilépett a pártból. Jelenleg dr. Böröcznek sincs állása, most a „Kis Újság” című lap szerkesztőségével tárgyal. Nevezett személy a közelmúltban tárgyalást folytatott a KIOSZ-ban, ott megtudta, hogy a vállalkozók október 23-án tüntetést szerveznek a Pénzügyminisztérium előtt.

         Az FKGP a választások első fordulójában egyedül kíván indulni, a második fordulóban viszont vállalja a koalíciót. A legvalószínűbb partnerként a Kereszténydemokrata Néppárt, a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság, a Magyar Néppárt és a Magyar Demokrata Fórum vehető számításba.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-3. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 26.

 

IX. 1989. szeptember 26. (65)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

12-12

Az 1989. évi 64. számú napi jelentés 1. pontjában felterjesztett „Fegyvertelen Erők Napja” elnevezésű rendezvénnyel kapcsolatban pótlólag az alábbiakat jelentjük: 1989. szeptember 26-án a Szabad Demokraták Szövetsége Pécs-baranyai szervezetének képviselője bejelentette a pécsi rendőrkapitányságon, hogy szeptember 29-én 16.00 órától 19.00 óráig a szervezet aláírásgyűjtő demonstrációt tart Pécsett a Széchenyi téren. A demonstráció célja támogató aláírások gyűjtése a munkásőrség jogutód nélküli felszámolása, a pártszervek munkahelyről való kivonulása, az MSZMP vagyonának elszámoltatása, illetve a köztársasági elnöki funkció választások utáni betöltése érdekében. A bejelentés szerint a rendezvényen mintegy 200 fő részvételére számítanak, felelős szervezőként Müller Zsolt és Molnár Tamás pécsi lakosokat jelölték meg.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                                   dr. Fekete Géza r. fhdgy.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 28.

 

IX. 1989. szeptember 28. (66)

201-37/2/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                               – selejtezésig –

1. K/3 12-14

A FIDESZ országos irodája értesítette a „Maléter Pál” elnevezésű pécsi tagszervezetét, hogy október hónapban új lap fog indulni „Revolúció” címmel. Az újságban politikai, környezetvédelmi és kulturális témák mellett egy FIDESZ oldal is helyet kap, amely a megszűnő FIDESZ Press funkcióját veszi át. Ez jellegét tekintve megtartja a Press stílusát és szerkesztési módját (kommentárok, szignók). Annak érdekében, hogy érdekes FIDESZ rovat jöjjön létre, felkérik a vidéki csoportokat, hogy jelöljenek ki egy állandó tudósítót, aki folyamatosan összefoglalja a csoportok híreit, problémáit. Az ezzel kapcsolatos szervezőmunkát Novák Zsófia Budapest […] sz. alatti lakos végzi.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-2. Osztályt tájékoztatjuk.

 

2. TA 12-14

A Szabad Demokraták Szövetsége pécsi vezetőivel Fellbach polgármestere[1] közölte, hogy a tartományi választásokra 1989. október 19–23. között kerül sor, s várják az SZDSZ visszajelzését arra vonatkozóan, hogy a pécsi szervezettől ki utazik ki. Az eddigi információk szerint feltehetően Varsányi Erika pécsi lakos utazik ki, mivel a szervezet úgy döntött, hogy nyelvtudása alapján ő a legmegfelelőbb ember a helyi vezetők közül.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-4. Osztályt tájékoztatjuk.

 

3. HMB 12-14

Az MDF gazdasági felelősei 1989. szeptember 16-án értekezletet tartottak Budapesten a Műegyetem rakpart 3/a. sz. épületében. Az értekezleten Barta András, a Ligeti Delta Építési Szövetkezet igazgatója készpénzben felajánlott a lakiteleki nyomda költségeire 100000 Ft-ot, valamint a XVII. kerületi MDF szervezet részére egy 3 szoba összkomfortos, telefonos lakást, illetve egy nagy teljesítményű fénymásolót.

         Ezt követően Kollár K. Attila, az MDF főkönyvelője elmondta, hogy megalakult a Fórum Rt, melynek célja elősegíteni az MDF napilap megalakítását, melynek Csurka István lesz főszerkesztője. Az Rt részvényeket bocsátott ki 30 millió forint értékben.

 

Intézkedés:

- a BM III/III-4. Osztály tájékoztatjuk.

 

         dr. Paksy László r. alezredes                                               Jankovich András r. szds.

           megyei rendőrfőkapitány

          állambiztonsági helyettese

 

Bács-Kiskun megye

 

1989. július 7.

 

20/4-95/1989.                                                                                    Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. július 07. (64)

1. HMT 12-14

1989. június 29-én került sor Kecskeméten a megyei Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP első egyeztető tárgyalására.

         Dr. Szabó Miklós – az MSZMP Bács-Kiskun megyei első titkára – üdvözlő szavait követően az EK csonkaságát kifogásolta, s reményét fejezte ki, hogy az MDF is részese lesz a tárgyalásoknak a későbbiek során. Az SZDSZ, Néppárt és Független Jogász Fórum MDF-el kapcsolatos álláspontját a Szociáldemokrata Párt képviselői az EK alapelveire hivatkozva megvétózták miszerint az EK-n belül az MDF nem vehet részt. Az MSZMP javaslatára végül az a döntés született, hogy létrehozzák a harmadik oldalt, ahova az MSZMP hívja meg többek között az MDF-t is. Ezek után megállapodtak:

- ügyrend előkészítése,

- a levezető elnök személye,

- a tárgyalások színhelyei,

- a tervezett napirendi pontok kérdéseiben;

- pártok elhelyezése,

- szabad sajtó,

- 1989. október 13-án 1956 mártírjai emlékének megünneplése,

- az elkövetkezendő választási harc etikája.

         Az érdemi tárgyalások megkezdésére előre láthatólag 1989. augusztusában kerül sor.

 

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. és 7. Osztályokat.

 

2. HMT 12-14

1989. június 30-án, Budapesten Pulai Sándor lakásán (Bp. V. ker.[…]) kibővített vezetőségi ülést tartott a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, ahol az alábbi kérdésekről volt szó:

         Baranyai Tibor felolvasta Révész András 1989. május 14-én neki írt levelét, melyben idős korára, megromlott egészségi állapotára hivatkozva lemondott elnöki tisztéről. (A vezetőség akkori döntése értelmében Révészt intézkedési jogkör nélküli örökös tiszteletbeli elnökké választották.) Mint kiderült, Pozsgay Imréék arra kérték Révészt, ne mondjon le, mert szükség van rá a pártban.

         Május 27-én a Fáklya Klubban Baranyaiék elhatárolták magukat Révész lemondásától, s attól, hogy Révész felajánlotta az MSZDP-t az MSZMP-vel való koalícióra.

         Kőműves József és Ruttner György – Révész András aláírásával – több levelet is írt, amiben kifejtették, hogy az MSZDP-nek új vezetésre van szüksége. (E levelek lényegében a szocdem mozgalom bomlasztását célozták, ezért Révész elhatárolta magát Ruttneréktől, mondván, hogy a fent említett levelekhez semmi köze.)

         A XVIII. Szocialista Internacionálé előtt június 12-én elkészült a „puccsista” jegyzőkönyv, ami az új vezetőség megválasztásának lebonyolítását, a július 1–2-i országos gyűlés összehívását célozta. Június 24-én az MSZDP megválasztotta új elnökségét, vezetőségét, elhatárolta magát a Ruttner-féle „kommunista frakciótól”, valamint a július 1-2-i országos gyűléstől. (Ehhez lényegében Csongrád, Vas és Heves megye szocdemesei kivételével az egész ország csatlakozott.) A július 1-2-i országos gyűlést követően a nem kommunista szárnyú vezetősége egyelőre higgadtságra szólította fel a tagságot, mondván, hogy a Szocialista Internacionálé felvételüket többek között ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a párton belül nem lehetnek kommunisták. Idővel a tagság úgy is eldönti, melyik szárnyhoz csatlakozik. Pártbomlasztás címén vizsgálatot indítottak a Ruttner-féle vezetőség ellen (Magyar Nemzet július 3-i száma), s szinte biztos, hogy az MSZDP-ből való kizárásuk mellett döntenek.

         Tervezik egy Kéthly Anna Alapítvány létrehozását – ugyanilyen Bécsben is lesz – melynek kuratóriumát régi MSZDP-sek alkotnák, s lényegében a szocdempárt támogatását szolgálnák.

         A többi párt által már felvett 3 millió forintos támogatást egyelőre nem vették igénybe, mivel az MSZDP követelése 10 millió forint. A KISOSZ és KIOSZ képviselői megkeresték az MSZDP-seket, vállalják fel érdekképviseletüket. (Felelőse Varga Tibor.)

         Takács Imre elmondta, hogy már három alkalommal inzultálták nyíltan bizonyos fizikai erőszakot is alkalmazva. Egyszer az MSZDP Budapest VI. kerületi irodájából Ruttnerék erőszakkal kivitték az utcára, miközben a bent lévő iratokat elvették. Nem sokkal később diósdi lakását „ismeretlen tettesek” feltörték, de onnan szintén csak MSZDP-s iratokat, dokumentumokat vittel el. (Az ügyben rendőrségi eljárás van folyamatban.) Legutóbb egy vidéki előadása során a vidéki szervezetek és tagok nyilvántartását lopták el táskájából.

         A Baranyai-féle vezetőség legközelebb július 14-én ül össze, melynek helyszíne egyelőre ismeretlen.

 

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályokat.

 

3. K/3 12-14

Gallai Imre az Országos Idegenforgalmi Hivatal elnöke Bush elnök magyarországi látogatása alkalmából az 1989. július 10-én, a Rákóczi sétahajón tartandó sajtótájékoztatóra meghívta Csurka Istvánt és Bíró Zoltánt.

 

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. és 7. Osztályokat.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                            Donáth Tibor

      megyei főkapitány                                                                     r. szds.

állambiztonsági helyettese

 

1989. július 19.

 

20/4-97/1989.                                                                                    Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. július 19. (65)

K/3 12-12

Baján az MDF és a HNF városi szervezetei, az anyagi terhek megosztásával, közösen használják a HNF bajai székházát.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. július 24.

 

20/4-99/1989.                                                                                    Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. július 24. (66)

1. LBE 12-12

1989. július 22-re virradó éjjel Kecskeméten a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – szavazóépület – falára kihelyezett nemzeti színű zászló vásznát a rúdjáról ismeretlen tettes letépte és eltulajdonította. Ugyanebben az időszakban az épület előtti betonjárdára fehér olajfestékkel „Szavazz az MSZMP jelöltre”, „Éljen az MSZMP” szöveget festettek.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3., illetve 7. Osztályt.

 

2. TA 12-12

A lettországi Függetlenségi Népfront konferenciájára Kiskunmajsáról 5 fő – közöttük Kozma Huba – meghívást kapott.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. július 27.

 

20/4-105/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. július 27. (67)

1. K/3 12-14

Az MDF Tokaj városi szervezete nyilatkozat-tervezetét véleményezésre megküldték Lezsák Sándornak azzal, hogy az országos elnökséggel ismertesse, de „az elhárítás számára ne legyen hozzáférhető”. A nyilatkozat szerint az MSZMP választási győzelme az országnak újabb öt év tragédiát jelentene. Ennek elkerülése érdekében a lengyel példa követését tartják célszerűnek: „minden kommunistajelölt kihúzása, minden közös ellenzéki jelöltre szavazás”, függetlenül annak alkalmasságától. Az ellenzéki körök alakuljanak át választási ellenzéki koalíciókká. Az ellenzék pártjainak egyenkénti „megmérettetése csak 1995-ben következzék be”. Kinyilvánítják továbbá, hogy „az ellenzék szerepe és történelmi küldetése ma és… több választási cikluson át: a kommunista uralom megdöntése és megdöntve tartása”.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. és a BAZ MRFK III/III. Osztályát.

 

2. HMT 12-12

Az MSZDP 1989. július 29-én 10 órától a Ganz Mávag Vörösmarty Művelődési Ház kamaratermében országos választmányi gyűlést tart a párt bel-, és gazdaságpolitikájáról, valamint a kongresszusi és választási felkészüléséről.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályokat.

 

3. HMB 12-14

Az MSZDP kecskeméti szervezete sajtóban egy állásfoglalást kíván megjelentetni, melynek lényege, az MSZMP 1988 őszén az addig elégedetlenkedő értelmiségi próbálkozásokból létrehozta a „demokratikus ellenzéket”, amely hatalmát erősíti. A volt történelmi, polgári pártok újraindítását kezdeményezte, melyek nem ismerik el az idegen hatalmak által Magyarországra kényszerített kommunista hatalmat. E két nagy csoportot azonban manipulatív céljaira használja fel. Az MSZMP és a „demokratikus ellenzék” ismét úgy bánt a néppel, mint 1945 után, siettek a hatalom megszerzésével, kizárva a nép által elfogadott és a népképviselettel megbízandó történelmi pártokat. Az MSZDP városi szervezete, az NSZK értékeléseket elfogadva javasolja, előbb fogadtassák el magukat a demokratikus mozgalmak a néppel, s profilírozzák magukat, mert a „demokrácia menetrendje összekuszálódott”.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályokat.

 

4. HMT 12-14

A bécsi nemzetközi szociáldemokrata tanfolyam 1989. szeptemberében indul. Pályázatokat Kelecsényi József budapesti lakosnak, az oktatási kollégium titkárának kell megküldeni. A kiutazókról bizottság dönt.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályt.

 

5. TA 12-12

Az MDF következő Bács-Kiskun megyei gyűlése 1989. szeptember 2-án lesz a keceli nevelési központban.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

6. K/3 12-12

Az MDF jánoshalmi csoportja 1989. augusztus 1-jén alakul. Az összejövetelen Lezsák Sándor ad tájékoztatást a fórum programjáról.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. július 31.

 

20/4-107/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. július 31. (68)

ER 12-12

Az SZDSZ kiskunhalasi szervezete felhívást intézett a kiskunhalasi szovjet katonai alakulat parancsnokához. Ebben követelik a harckocsik által tönkretett, laktanya melletti közút rendbetételét és az „épületben okozott esetleges károk” megtérítését. Valamint, hogy 20 órától 06 óráig szüntessék meg a harci technikák üzemeltetését. Amennyiben 30 napon belül nem kapnak választ, akkor a DHSCS parancsnokságot és az MNK HM-t keresik meg.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/II-9. és a BM III/III-3. Osztályait.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 2.

 

20/4-109/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. augusztus 02. (69)

HK 12-4

Az MSZMP MB első titkára részére 1989. augusztus 2-án érkezett egy írógéppel írt „Ütött az órátok, revizionista urak! A visszaszámlálást elkezdtük! A magyar nép nevében” aláírással ellátott fenyegető levél érkezett. [sic!]

         Az anyagot Kecskeméten adták fel, melyben feladó közli: „Erre a haza- és népáruló bitangra nem tudtok olyan biztonsággal vigyázni, hogy az irányzékomból kikerüljön az a gyalázatos pofája. (Nyers Rezső)… A nép el fog menni szavazni, de… nem az ilyen feltámadt népnyúzó úri bitangokra!”

 

Intézkedés:

- az információt jelentettük a BM III/III. Csf.-nek;

- az MSZMP MB titkárával a védett vezető gyalogos útvonalát minimálisra csökkentettük;

- a biztosítást fokozott biztonsággal hajtjuk végre.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 7.

 

X. 1989. augusztus 07. (70)

 

1. HK 12-14

Az SZDSZ bajai szervezete tervezi dr. Gajdócsi István, Baja országgyűlési képviselőjének visszahívását. Helyette Szász István ([…] a Pallas Lapkiadó Vállalatnál újságíró), volt bajai, jelenleg Budapest I. ker. […] szám alatti lakost akarják megválasztani. Szász az SZDSZ bajai választmány tagjának, dr. Péterfi Tamásnak nagybátyja.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a III/III-3. Osztályt.

 

2. ATA 12-12

A bajai mezőgazdasági kombináthoz 1989. július 24-én dupla, de nyitott borítékban postai úton érkezett a Pénzügyminisztériumból a T-0330/1989.II.a. számú „titkos” minősítésű tájékoztató 637. sorszámú példánya. A tájékoztató többek között tartalmazza a 3166/1989. MT számú határozatot a mezőgazdasági termékek exporttámogatásáról. Ezt az anyagot a kombinát igazgatójának utasítására 4 példányban fénymásolták és szétosztották. Közülük 3 példányt visszagyűjtöttek, a negyedik a mohácsi „Új Barázda” TSZ elnökéhez került. Ennek sorsa ismeretlen.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/II-11. Osztályt;

- a BM III/II-A alosztállyal egyeztetett intézkedéseket teszünk.

 

1989. augusztus 14.

 

20/4-112/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. augusztus 14. (71)

1. HMT-HK-ASZA 12-12

A Kecskemét Megyei Jogú Város Tanácsa 300000 Ft támogatásba részesítette az MDF kecskeméti szervezetét. A közeljövőben az MSZDP is ugyanilyen összegű támogatást fog kérni.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3., 4., 7. Osztályokat.

 

2. HMT-HK-ASZA 12-12

Az MSZDP Baranyai Tibor-féle szárnya 1989. augusztus 4-én vezetőségi ülést tartott Budapest, Mérleg u. 10. szám alatt. Fontosabb témakörök voltak:

- az MT engedélyezte a „Szociáldemokrata Népszava” megjelentetését. A szerkesztőbizottság vezetője Baranyai Tibor. A kiadó a Tót L. Kft., amely nyugati típusú gépkocsik bérbeadásával is foglalkozik.

- Dr. Domján Mihály és Petrasovszky Anna levélben tájékoztatta Baranyai Tiborékat, hogy az egység megteremtése érdekében „vezetőségi pozícióikat illetően írásos lemondó nyilatkozatra kényszerítették dr. Ruttner Györgyöt és Révész Tamást.”

- A november első hetére tervezett MSZDP kongresszust megelőzően mindkét szárny országos gyűlésen választja meg küldötteit, a közös feladatok elvégzése érdekében mindkét szárnyból 7-7 fős egyeztető bizottságot hoztak létre.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3., 7. Osztályokat.

 

3. MHT-K/3 12-12

Az MSZDP Bácskai Sándor, Baranyai Tibor, Takács Imre, dr. Domján Mihály és Petrasovszky Anna részvételével 1989. augusztus 7-én vezetőségi ülést tartott. Megállapodtak abban, hogy minden MSZDP szervezetnek küldenek egy levelet, amely tartalmazza: Révész András lemondó nyilatkozatát, az MSZDP egységének megteremtésére szóló felhívást, továbbá azt a megállapodást, mely szerint, aki a másik szárnyat ok nélkül kritizálja, támadja – három fő egybehangzó bizonyítása esetén – kizárható az MSZDP-ből.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 7. Osztályokat.

 

                                                                                      Berente Károly r. szds.

                                                                                              értékelő tiszt

 

1989. augusztus 17.

 

20/4-113/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. augusztus 17. (72)

ATA 12-4

Biharugra községben az emberek arról beszélnek, hogy 1989. augusztus 22-én román csapatok megtámadják és egészen a Tisza vonaláig elfoglalják Magyarországot. Ez a román pártfőtitkár ajándéka a román nép részére, hazájuk felszabadulásának évfordulójára. Az erre való felkészülést vélik felfedezni abban, hogy napok óta, éjszakánként, rendszeresen katonai járművek hangjait hallják Romániából.

 

Intézkedés:

- az információt a III/III. csoportfőnök elvtársnak jelentettük.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 21.

 

20/4-116/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. augusztus 21. (73)

TA 12-14

Dr. Kozma Huba „F” dossziés kiskunmajsai lakos vezetésével delegáció vesz részt augusztus 21-22-én Rigában egy konferencián. A delegáció tagjai: Pordány László és Lászlóné szegedi lakosok, valamint Nahimi Péter és Bogárdi Zoltán. A lettországi tartózkodást előkészítendő Kozma a következő személyek telefonszámait kapta meg: Dobelis Juris, Titqavs Dans, Maris Caklais.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. augusztus 31.

 

20/4-121/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. augusztus 31. (74)

1. HMB 12-14

A bácskai magyarságra veszélyes a Slobodan Milosevics-féle szerb nacionalista mozgalom, melynek egyik célja a cirill betűs írás teljes meghonosítása. Eddigi eredményei: a vajdasági autonómia önállósságának részbeni korlátozása, az iskolákban a szerb kultúra hagyományainak ápolása, a magyar nyelv visszaszorítása. A céloknak megfelelően nőtt a cirill betű használata. Ezért a magyar, de a horvát származású pedagógusok, tisztviselők körében is nagy az izgalom.

 

Intézkedés:

- információs jelentés készítése a BM III/II-11. Osztály részére.

 

2. HMB 12-14

A. F. 1956 óta jogellenesen Svájcban élő személy feleségével 1988-ban Magyarországra látogatott. Visszaérkezésüket követően lakásukon felkereste a svájci elhárítás két képviselője, akik arról kérdezték, hogy magyarországi tartózkodásuk alatt nem próbálták-e beszervezni őket hírszerzésre. A beszélgetés során elmondták, hogy a magyar hírszerzés svájci állampolgárságú volt magyarokat, főleg fiatalokat próbál beszervezni, akiknek Magyarországon való tartózkodásuk idejére, szórakozásukhoz pénzt is adnak. Ezek a fiatalok cserébe a Svájc környéki országokban kémkednek.

 

Intézkedés:

- információs jelentés készítése a BM III/II-11. Osztály részére.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 1.

 

20/4-122/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. szeptember 1. (75)

TA 12-14

Kecskés Tollas Tibor erőteljesen szorgalmazza, hogy a Nemzetőr c. lapot fele-fele arányban csinálják Münchenben illetve Magyarországon. Itt ebben dr. Kozma Huba lenne a kulcsfigura. Kecskés nagyon el van keseredve, hogy kint „semmit nem tudnak csinálni a lappal, mert ha így halad tovább, egyszerűen vége az egésznek”.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                             Donát Tibor r. szds.

      megyei főkapitány                                                      

állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 7.

 

20/4-124/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. szeptember 07. (76)

1. TA 12-12

Lezsák Sándor és Joó Rudolf beszélgetéséből megállapítható, hogy szeptember 21-én Kalocsára és Lakitelekre látogat Mark Palmer USA nagykövet, Kalocsán az érsek vendége lesz, Lakiteleken mintegy 1000 fő számára tart előadást.

 

2. TA 12-12

Joó Rudolftól származó információ szerint a hivatalos 9 tagú küldöttség mellett még 3 helyet biztosítottak az MDF, a FIDESZ és az SZDSZ egy-egy tagjának, hogy az USA-ba utazzanak.

 

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

 

3. TA 12-12

Lezsák Sándor tájékoztatja Várbíró Ferencet, hogy a szeptember 21-re tervezett Tolna megyei látogatása az USA nagykövet programja miatt meghiúsul. Lezsák kéri, hogy az október 7-i Ó utcai ideiglenes munkástanácskozásra delegáljanak 3 megfelelő munkásembert.

 

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a III/III-4. Osztályt.

 

4. TA 12-12

Dr. Kozma Huba feleségét Gazsó L. Ferenc arról tájékoztatja, hogy férjét kb. 2 hónap múlva az országgyűlési képviselőválasztásokon jelölni fogják.

 

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 20. 

 

20/4-126/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. szeptember 20. (77)

TA 12-14

Gazsó Ferenc tájékoztatta dr. Kozma Huba kiskunmajsai lakost, hogy Zelei Miklóssal közösen lapot indítanak.

         Csurka István a lapot „feljelentette” egy három oldalas levélben Pozsgay Imre államminiszternél és Németh Miklós miniszterelnöknél. […]

        

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-4. Osztályt.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Donáth Tibor r. szds.

      megyei főkapitány                                                               

állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 22.

 

20/4-127/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. szeptember 22. (78)

1. HMB 14-14

1989. szeptember 14–17. között a bécsi Renner Intézet 1125 Wien, Khlesl-Platz 12. – szervezésében, mely az osztrák szocdempárt továbbképző központja, tájékoztató szemináriumot tartottak az MSZDP tagjai számára. A rendezvény színhelye Garten Hotel, Altmannsdorf, Hoffinger Gasse 26-28. 1120 Wien volt.

         Az MSZDP három irányzatát – történelmi szárny, megújulási platform, szocdem. műhely – több mint 20 fő képviselte hazánkból. A tanácskozáson jelen volt Ángyán István, Ágoston Sándor, Bácskai Sándor, Balassa László, Danka László, Farkas Béla, Forgács Mihály, Grad János, Kaszás István, Kelecsényi József, Kovács Gyula, Kőműves József, Márkus G. György, Kepes Ferenc, Molnár Ferenc, Soha Péter, Tarjányi Gyula, Tóth Bertalan, Varga László, Weber János. A tanácskozáson megjelent továbbá többek között Bölcsföldi Andor – Stockholm, Thelen Peter – NSZK, Asztalos Tibor – Bécsben élő magyar összekötő is.

         Az előadássorozatot követően szeptember 17-én az MSZDP képviselői és Bölcsföldi Andor az alábbi főbb kérdésekben jutott közös álláspontra:

- Meg kell teremteni az MSZDP belső egységét, ami azonban nem zárja ki a frakciók létét, ha egységes, erős vezetés áll a párt élén.

- Törekedni kell az akcióegység kialakítására.

- A párt vezetőségében meg kell hagyni az idős, nagy tapasztalattal rendelkezőket azzal, hogy szerepük egyre inkább protokolláris teendőkre korlátozódjon, az MSZDP-nek fokozatosan a fiatalok pártjává kell átalakulnia.

- Szükséges az egységes pénzügyi alap megteremtése, a központi iroda létrehozása.

- A november 4-6-ra tervezett MSZDP kongresszuson fő feladat új vezetőség választása, egységes irányítási rendszer kidolgozása, politikai akcióegység kialakítása. A kongresszuson bármely irányzat a három közül az egység megteremtése ellen hat. A Szocialista Internacionálé nem fogja elismerni „szociáldemokratának” az adott szárny új mozgalmát, pártját.

         Felvetődött, hogy az USA-ban működik egy nemzetközi intézet a „demokráciáért”, mely a tervek szerint hazánkban a nemzeti sajátosságok, hagyományok figyelembevételével, segítségnyújtásával, a felmérések készítésével járulna hozzá a magyarországi békés átmenet elősegítéséhez. Lényege, hogy Miskolcon az MSZDP, Szegeden az MDF, Debrecenben a Független Kisgazdapárt támogatásával nagygyűléseik, választási kampányaik szervezésével, s ezek eredményének mérésével vizsgálják az adott pártok erejét, tömegbázisát, esetleges koalíciós hajlamát, hatalmi esélyeit.

 

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a BM III/III. Csf.-et, valamint a BM III/III-3. és 7. Osztályokat.

 

2. HMB 14-14

Az MSZDP Bács-Kiskun megyei szervezete adatokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a közelmúltban lezajlott időszaki választásokon Kecskeméten az MSZMP és az MDF – bizonyos törvénytelen eszközök alkalmazásától sem visszariadva – összejátszott. Egyre inkább érződik a két szervezet között létrejött szövetség. Ezért az MSZDP helyi szervezete a közeljövő eseményeitől teszi függővé, hogy nyilvánosságra hozza-e a választási manipulációval kapcsolatos információit.

 

Intézkedés:

- az információról tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 4., valamint 7. Osztályokat.

 

                                                                                     Donáth Tibor r. szds. 

 

1989. szeptember 25.

 

20/4-130/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. szeptember 25. (79)

HK 12-14

1989. szeptember 16-án du. 16 óra körüli időben egy 30–35 év körüli férfi és egy 45–50 év körüli dél-koreai nő felkereste lakásán kapcsolatunkat azzal a céllal, hogy egy meg nem nevezett sajtó részére a kiskunhalasi szovjet katonai alakulat tiszti, legénységi állományáról, haditechnikai eszközeiről, a helyőrségen belül bekövetkezett változásokról információkat gyűjtsenek. Kapcsolatunk az információ adásának megtagadása mellett, mint illetékest a DHSCS budapesti főparancsnokságot jelölte meg.

 

Intézkedés:

- információs jelentésben tájékoztatjuk a BM III/II-11. Osztályt.

 

Jóváhagyom:

Jenovai Lajos r. alezredes                                                       Berente Károly r. szds.

      megyei főkapitány                                                                értékelő tiszt

állambiztonsági helyettese

 

1989. szeptember 26.

 

20/4-131/1989.                                                                         Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

X. 1989. szeptember 26. (80)

HMB-HK 12-12

A Szabad Demokraták Szövetsége kispesti irodájának felhívása nyomán az SZDSZ szervezetek 1989. szeptember 29-én a Fegyveres Erők Napján országos tüntetéssorozatot szerveznek a munkásőrség feloszlatását követelve. A tüntetés közös jelmondata: „Árvíz ellen nem kell géppisztoly”.

         Az SZDSZ és az MDF bajai csoportja Baján 1989. szeptember 29-én 17 órára tüntetést szervez. Felhívásukban a fegyveres erők köszöntése mellett követelik: „Az MSZMP kivonulását a hadseregből és a rendőrségből, a nyílt, vagy burkolt kommunista irányítás megszüntetését, a munkásőrség utód nélküli feloszlatását, a fegyvertartási engedélyek felülvizsgálatát”.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3. Osztályt.

 

                                                                                    Berente Károly r. szds.

                                                                                           értékelő tiszt

 

Békés megye

 

1989. július 3.

 

R-203-6/38/1989.                                                                      Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XI. 1989. július 03. (37)

 

ASZA 12-4

M. P. román állampolgár, aki 1989. július 02-án tiltott határátlépés elkövetésével jött Magyarországra, elsődleges meghallgatása során az alábbiakat mondta el:

         Kb. másfél hónapja sógoránál járt Vaşcăuban [Vaskó], itt hallotta, hogy egy hetes hadgyakorlat volt a területen. Ezen a területen, mely kb. 90 km-re van a magyar határtól, már 15 éve nem volt nagyobb katonai csapatmozgás. A csapatmozgásokat saját szemével is látta a területen, egy hónappal ezelőtt. A hadgyakorlat során éjszakai lövészetek is volt.

         Hallomásból tudja, hogy Ateaş [Atyás] vonalában, ami egy km-re van a határtól, a betonozott utak és hidak alá lettek aknázva. A robbanószerkezetek indítása a határőrségnél kezdeményezhető.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk írásban az illetékes központi osztályt;

- a meghallgatások során az adott területről érkezőkkel ellenőrizzük az információkat;

- részletes meghallgatása folyamatban van, a keletkező információkat az illetékes központi osztálynak megküldjük.

 

         Virág Sándor r. alezredes                                                   Hankó Pál r. fhdgy.

                  áb. helyettes                                                             értékelő tiszt

 

1989. augusztus 1.

 

R-203-6/39/1989.                                                                      Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XI. 1989. augusztus 01. (38)

 

ATA 12-12

Hírforrásunk a mai napon jelentette, hogy 1989. július 29-én a 21.00-kor Budapest, Keleti pályaudvarról indult Orient Expressz nemzetközi gyorsvonaton román nyelvű röplapokat találtak a vasúti kocsik (6 kocsiban) mosdóinak és WC-inek belső ajtó oldalára ragasztva.

         A kocsik összeállítását figyelembe véve illetve azt, hogy a ragasztó, mellyel felerősítették a röplapokat még nem volt megszáradva, feltételezhető azokat Budapesten ragasztották fel.

         A röplap címzése szerint a román határőröknek, vámosoknak, rendőröknek és a securitatésoknak szól.

         A röplap szó szerinti magyar fordításban:

         Olvasd és ne dobd el! Határőrök, vámosok, rendőrök, secusok, tudjátok meg, nem vagytok a román nép és Románia védelmezői. Egy diktatórikus rendszer bérencei vagytok/zsoldosai. [sic!] Gondolkozzatok: milyen életük volt a diktátoroknak? Az utókor is elítéli! Legyen példátok Hitler. Ne feledjétek: a nácista diktatórium végrehajtói, ma 43 év után is követve és elítélve vannak. Katonák lévén, még ha parancsot is teljesített. [sic!] [Nicolae] Ceauşescu is ember, akár holnap is meghalhat. Ti élni fogtok, a törvényeknek alárendelve. Az alkotmány és a törvényesség be nem tartása elítélendő, amit ti is tudtok! A következő vezetés a diktátori családot bűnösnek fogja kimondani. Tipikus példa [Gheorghiu-]Dej és Ceauşescu, [Alexandru] Draghici és az alattvalói. A nemzeti népirtás igen sokáig tartott a kés a csontig ért. Tudjuk, hogy a rendszernek eladtátok magatokat, mint ahogy tudjuk nektek sem tetszik, de van még egy lehetőségeket… Nem kérünk „palotaforradalmat”. Nem vagytok erre képesek. Várjuk, hogy visszaforduljatok az igazi tisztességes románhoz, visszautasítva az erőszakosságot az alábbi módon:

- ne lőjétek le azokat, akik az országból szökni akarnak;

- végezzetek összefoglaló értékelést;

- ítéljétek el a letartóztatásokat azokkal szemben, akik a legalapvetőbb emberi jogokat kérik;

- csatlakozzatok az általános sztrájkhoz, lassan kidolgozva azt;

- egyetértés és szolidaritás jeléül minden este 22 órakor kapcsoljátok le a villanyt 5 percre.

         És ne feledjétek az öregek bölcs mondását: a román bosszúálló. Nem fenyegetőzünk, kérünk legyetek románok!

 

Intézkedés:

- a röplapról készült fénymásolat egy példányát tájékoztató jelentéssel megküldjük az illetékes központi osztálynak;

- felderítő intézkedéseket foganatosítunk a röplap keletkezési helyének és felragasztási helyének felderítésére és felkutatására.

 

         Virág Sándor r. alezredes                                                   Hankó Pál r. fhdgy.

                  áb. helyettes                                                             értékelő tiszt

 

1989. augusztus 10.

 

R-203-6/40/1989.                                                                      Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XI. 1989. augusztus 10. (39)

 

ASZA 4-3        

1989. július 18-án az áttelepült román állampolgárok meghallgatása során kapcsolatba kerültünk Gy.A.[2] szalontai lakossal. Július 18-án permisszel[3] lépett be az MNK területére. Elmondta, hogy családostól szeretne áttelepülni, de félnek a visszaadástól [...] Magyar nemzetisége miatt szerelték le a milíciáról […].

         A meghallgató operatív tiszt operatív igényeinket is figyelembe véve, ezen a beszélgetésen az áttelepülés lehetőségére választ nem adott. Gy.A. azzal tért vissza az RSZK-ba, hogy majd augusztus hónap folyamán érdeklődik. 1989. augusztus 08-án Gyulavári közúti határátkelőhelyen lépett be újra az MNK területére Skoda típ[usú]. személygépkocsijával. A gépkocsi levegőszűrőjében elrejtve egy papírlapot hozott be, melyre a szalontai milícia által foglalkoztatott (40 fő) ügynökök neveit, címeit és fedőnevét írta föl.

         Ezekhez az adatokhoz 1978 vagy 1979-ben jutott hozzá. Akkor […] egy napon Serecku Ladislav főhadnagy, aki a gazdasági rendőrségen dolgozik két füzetet és több jelentést adott át neki, hogy azokat semmisítse meg. Átnézte a füzeteket, s mivel a foglalkoztatott ügynökök adatait tartalmazta, ezt hazavitte, a többi anyagot pedig megsemmisítette.

         A 40 nevet tartalmazó papírlapot lojalitása bizonyításaként hozta magával Magyarországra. Elmondta, nem ért egyet N[icolae] C[eauşescu] politikájával, s lehetőség szerint támogatja azokat, akik ez ellen küzdenek. Elmondta még, hogy Szalontán két Securitate tiszt és két tiszthelyettes dolgozik jelenleg is. A két Securitate tiszt a saját ügynöki bázisán túl a milícia ügynöki kontingensét is felhasználja információszerzésre. A két tiszthelyettes a milícia épületében a szomszédos postáról átkötött távbeszélő vonalak ellenőrzését végzi. A postáról a lecsatlakozásokat Gy. Gy. postai alkalmazott, Securitate ügynök hajtja végre.

         Gy.A. által mondottakra figyelemmel egyértelmű választ letelepedésére nem kapott. Mint rendszeres utazó többször jön még be az MNK területére. 1989. augusztus 19-én Csorváson rokonához hivatalos esküvőre [jön], amikor ismételten megkeresi szervünket áttelepülése ügyében.

 

Megjegyzés: az információ ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a 40 nevet tartalmazó ügynöki listáról 3 személy már szervünk látókörébe került korábban, mint ügynökgyanús személy. Egy fő átszökését követő meghallgatása során beszámolt beszervezésének körülményeiről is.

 

Intézkedés:

- információs jelentésben tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt, a további koordináció biztosítása érdekében;

- operatív úton a Magyarországra bejáró és a névsorban szereplő ügynökgyanús személyek ellenőrzését, illetve belépésük regisztrálását a FEP-en működő rezidentura útján megkezdjük.

 

         Virág Sándor r. alezredes                                                   Hankó Pál r. fhdgy.

                  áb. helyettes                                                             értékelő tiszt

 

1989. augusztus 21.

 

R-203-6/41/1989.                                                                      Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XI. 1989. augusztus 21. (40)

 

Op. meghallg.: 4-4

B. C. C. […] sorállományú határőr katona [...] sz.  alatti lakos, román nemzetiségű, román állampolgár 1989. augusztus 19-én illegális úton átszökött az MNK területére. B. meghallgatása során elmondta, hogy 1989. január 20. óta teljesít sorkatonai szolgálatot a nagykárolyi határőr zászlóaljnál. Elmondta, hogy fegyelmi fenyítésként a zenini őrsön 85 db juh őrzésével bízták meg. 1989. augusztus 16-án az őrzésére bízott juhokat elhagyta, s mikor visszament már nem találta meg azokat. Két napon át az egész őrs kereste, de nem találták meg. 18-án este az őrsparancsnok kiküldte további keresésre, s közölte, hogy ha nem lesznek meg büntetést kap, és ki kell fizetnie az állatok árát is (kb. 85000 lei). A várható felelősségre vonástól megrémülve Magyarországra szökött.

         Meghallgatásakor részletesen beszámolt kiképzéséről. A nagykárolyi határőr zászlóalj felépítéséről, fegyverzetéről, a zenini őrs parancsnokairól, fegyverzetéről, a járőrök felszereléséről, a járőrözési gyakorlatról. Elmondta a fegyverhasználat lehetséges eseteit az elmúlt kb. 4 hónap határeseményeit a zenini őrsön.

         B. nem került visszaadásra.

 

Intézkedés:

- a részletes meghallgatási jegyzőkönyvet megküldjük a BM III/II-12. Osztálynak;

- megszervezzük B. operatív ellenőrzését arra az időszakra, míg Békés megyében tartózkodik.

 

A távollévő Virág Sándor r. alezredes helyett:

         Szloszjár György r. őrgy.                                                    Hankó Pál r. fhdgy.

                  osztályvezető                                                            értékelő tiszt

 

1989. szeptember 11.

 

R-203-6/42/1989.                                                                      Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XI. 1989. szeptember 11. (40)

 

Op. meghallgatás: 3-4

M. V. […] Románia […] sz. alatti lakos Magyarországra történt átszökése után szeptember 8-án az alábbiakat mondotta el:

         Nagynénje L. J., kb. 3 évvel ezelőtt legálisan települt át Magyarországra, ahol a magyar állampolgárságot megkapta. 1989. augusztus 19-én fia, L. J. Arad […] sz. alatti lakos esküvőjére utazott ki a nagylaki FEP-en. A határőrizeti szervek 2 napig ott tartották, iratait elvették, innen Aradra szállították, s kényszerítik mondjon le magyar állampolgárságáról, s román személyi igazolvánnyal kívánják ellátni. Augusztus 25-én 10 nap gondolkodási időt adtak részére, de iratait benntartották a rendőrségen, ahol tettleg bántalmazták. L. J-át fia lakásán szeptember 4-én felkereste M. V., amikor is L. J. átadta lakása kulcsát és címét azzal, ha Magyarországra sikerül szöknie, értesítse a hatóságokat és élettársát.

 

Megjegyzés: L. J. Budapesten lakik az […] sz. alatt. Élettársa kiutazása óta nem tud L. J-ról.

 

Intézkedés:

- a keletkezett információról tájékoztatjuk a BM illetékes központi osztályait.

 

         Virág Sándor r. alezredes                                                   Hankó Pál r. fhdgy.

                  áb. helyettes                                                             értékelő tiszt

 

1989. szeptember 15.

 

R-203-6/43-1989.                                                                      Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XI. 1989. szeptember 15. (42)

 

K/3 12-12

A békéscsabai Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 16-án 10 órától a békéscsabai Széchenyi ligetben „Szabad szombat” címen rendezvényt tart. A rendezvényre meghívást kapott többek között Deutsch Tamás és Orbán Viktor is.

         A mai napon került felszínre, hogy „Józan Magyarok Társasága” aláírással névtelen feladók levelet írtak az SZDSZ és a FIDESZ helyi szerveinek címezve, melyben gúnyosan szóltak Deutsch és Orbán személyéről. A levél második részében közlik, hogy „szombaton mi is ott leszünk a ligetben és letesszük a fegyvert, de előtte még használjuk a haza ellenségei ellen”.

         Hasonló tartalmú levelet kapott az MDF helyi szervezetének vezetője is, aki a mai napon feljelentést tett az ismeretlen fenyegető ellen a békéscsabai rendőrkapitányságon.

         A két anyag kézírása egy elkövetőre utal.

 

Megjegyzés: az SZDSZ és a FIDESZ címére címzett levél csak a hétfői postaforgalomban kerül kézbesítésre. „Józan Magyarok Társasága” nevű szervezet ismereteink szerint Békés megyében nem működik.

 

Intézkedés:

- illetékes központi osztály tájékoztatása;

- operatív eszközeinket eligazítjuk a rendezvény biztosításának érdekében, illetve a keletkező információk felderítésére.

 

         Virág Sándor r. alezredes                                                   Hankó Pál r. fhdgy.

                  áb. helyettes                                                             értékelő tiszt

 

1989. szeptember 18.

 

R-203-6/44/1989.                                                                      Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XI. 1989. szeptember 18. (43)

 

ASZA 4-4

Az 1989. aug. 10-én leadott R-203-6/40/1989. sz. jelentéshez kapcsolódóan az alábbi információk keletkeztek:

         Gy.A.[4] szalontai lakos 1989. szeptember 14-én újra felkereste szervünk fedéssel dolgozó operatív tisztjét és elmondta, a szalontai román vasúti határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő Klint főhadnagytól hallotta, hogy „Chrudinák addig csinálja a negatív propagandát Romániáról, míg megjárja”. Klint véleménye szerint a feladatot a testőrség líbiai tagjai hajtanák végre.

         A kialakult beszélgetés során elmondta, hogy leszerelését követően a szalontai milícia 1984-ben „Marian” fn.-en beszervezte. Beszervezője Ollaru Aurél szds. Feladata gazdasági bűncselekmények felderítése, a lakosság hangulatának kipuhatolása. Találkozási helyük a milícia épületében van. Jelenlegi tartója Kiss hadnagy, a bűnügyi osztály beosztottja. Az utóbbi időben a találkozókon megjelenik Drimbe Marian Securitate fhdgy. is. Feladatul adta magyarországi utazásai során keresse az általa ismert áttelepült román állampolgárokat. Konkrétan átszökés körülményei, a hatósági ügyintézés rendje, életkörülmények, hangulat, román állampolgárok visszatérésre rábírása.

 

Megjegyzés: az eddig felszínre került információk alapján feltételezhető, hogy Gy.A. áruló, hajlandó a magyar szervek részére dolgozni legfőbbképpen azért, hogy várható áttelepülése előtt egzisztenciáját megalapozza.

 

Intézkedés:

- a BM III/II-12. Osztályt folyamatosan tájékoztatjuk a felszínre kerülő információkról a megfelelő koordináció biztosítása érdekében;

- Gy.A. személyét, s az általa adott információkat folyamatosan értékeljük, ellenőrizzük a meglévő operatív lehetőségek útján.

 

A távollévő Virág Sándor r. alezredes                                                                         áb. helyettes helyett:                                                                 Hankó Pál r. fhdgy.

         Varga András r. őrgy.                                                                     értékelő tiszt

           III/II. oszt. vez.

 

1989. szeptember 20.

 

R-203-6-/45/1989.                                                                     Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XI. 1989. szeptember 20. (44)

 

Op. meghallg. 4-3.

B. M. […] Arad, […] sz. alatti lakos 1989. szeptember 15-i átszökése után, meghallgatása során az alábbiakat mondta el: A vámosoknak havonta két alkalommal írásban jelentést kell tenniük a curtici [Kürtös] vámnál dolgozó Dedulea Mihai Securitate századosnak. Állandó feladatuk a ki- és belépők között információ szerzés az alábbi témakörökben:

- Románia kül- és belpolitikáját hogy ítélik meg más országok,

- mi a vélemény a felső vezetésről, illetve N[icolae]. C[eauşescu]-ről,

- mit szólnak az utasok a magyar-román viszonyhoz,

- milyen könyveket, folyóiratokat igyekeznek a magyar állampolgárok Romániába vinni,

- ellenpropaganda terjesztése; itt hangoztatni kell, hogy Magyarország Erdélyt visszaköveteli.

Azokról a személyekről, akik értékes információt adnak, részletesen be kell számolni a személyi adatok és útlevéladatok rögzítése mellett.

 

Intézkedés:

- a keletkezett információról tájékoztatjuk az illetékes központi osztályt;

- a FEP-en működő rezidentúrát eligazítjuk az információ ellenőrzése céljából.

 

A távollévő Virág Sándor r. alezredes                                                                         áb. helyettes helyett:                                                                 Hankó Pál r. fhdgy.

         Varga András r. őrgy.                                                                     értékelő tiszt

           III/II. oszt. vez.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

 

1989. július 7.

 

R-204-18/1-88/89.                                                                     Szigorúan titkos!

 

II/1989. 07. 07. (88)

 

1. K/3 12-14

1989. 07. 05-én feladó nélküli, dr. Jona János Miskolc […] címzésű anyagban a „Magyar Október Párt” kezdeményezői meghívják C-t 1989. július 9-re a Jurta Színházban tartandó nagygyűlésükre és mellékelnek egy röplapot, melyen bejelentik a pártjuk megalakulását. A röplap „1945–1989. Ennyi volt, elég volt” kezdetű „Magyarok, újra kezdjük” végződésű szöveget tartalmaz.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. HMT 12-12

    HK

- 1989. 07. 03-tól Ózdon terjesztik a „Szolidaritás” című 1989. május 27-i keltezésű 2. próbaszámot (a címlapján „Mennyi a fizetésed Józsi” felirat) és 3 féle röplapot:

1. „Ipari és mezőgazdasági dolgozók ébredjetek”, melynek fő mondanivalója, hogy „semmi más nem történik, minthogy a párt már beépült kádereit az átkeresztelt, úgymond újjászerveződő társadalmi szervezetek vezető pozícióiba juttatja… A szocialista osztályelmélet nem jelentett mást, mint a rabszolgaság intézményesített ideológiáját… mi nem veszíthetünk!… Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség Budapest, 1151 Dózsa Gy. u. 36.”

2. „Megjelent az SZDSZ programja, „Mit akarnak a szabaddemokraták” című „Csatlakozz a Szabad Demokraták Szövetségéhez” végződésű.

3. „Magyar munkásokhoz” című, a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség megalakulásáról tájékoztató, „Alakítsunk a magunk számára olyan szakszervezetet, amilyet mi akarunk” végződésű röplap.

 

3. HMT 12-14

1989. 07. 03-án a délutáni órákban Ózdon az OKÜ gyárterületén megjelent Takács András, a „Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség” képviselője és a durvahengerműben majd a finomhengerműben rövid, hangulatkeltő előadást tartott, mely során agitált a 07. 04-én tartandó szolidaritás-gyűlésükre. A 2. számú információban szereplő röplapokat osztogatta és fűzött hozzájuk magyarázatot. Ezt követően 22 órakor ismét megjelent és szónoklatot tartott. A vállalat területére való bejutásának körülményei nem ismertek, az illetékes gyáregység-vezetők jelenlétéről nem tudtak.

 

Intézkedés:

- a rendészeti vezető figyelmét felhívtuk a vállalat biztonsági előírásainak a ki- és belépés rendjének következetes betartására;

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

Megjegyzés: kapcsolatunk véleménye szerint a vállalatnál dolgozó SZDSZ tagok juttatták be, nem ismert módon.

 

4. HMT 12-14

1989. 07. 04-én 15 órától Ózdon a Liszt Ferenc Műv[elődési]. Házban – melyen Budapestről megjelent Takács András, a „Szolidaritás” c. lap főszerkesztője, Krasznai Zoltán és egy nem ismert kilétű nő – a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség gyűlést tartott kb. 140 fő részvételével. A gyűlés célja a szervezet népszerűsítése, az agitáció, a tömegbázis-építés volt. Ennek során a szervezetbe belépett 96 fő. Felszólítottak az egységes fellépésre és előtérbe helyezték a sztrájk, mint tiltakozó eszköz alkalmazását.

         Este kb. 20 órakor a gyűlésen résztvevők közül néhány vezérigazgatói engedéllyel, kísérettel gyárlátogatáson vettek részt az OKÜ-ben. Név szerint: dr. Árvai László közgazdász budapesti, Vass István esztergályos gödi, Kenéz Józsefné mérnök budapesti, Takács András budapesti lakosok. Ennek során felvetődött a polgári fegyveres őrség szükségessége, melyre Mihály Tibor OKÜ dolgozó SZDSZ tag kijelentette, hogy ők ezt meg fogják szüntetni.         Takács kapcsolatunk szerint valamelyik ózdi barátjánál lakik és újabb aktivistákat vár, hogy szervező-agitáló tevékenységüket folytassák.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

5. TA 12-14

1989. 07. 07-én Mészáros Gyula Ózd […] sz. alatti lakos dr. Iván Gézával beszélt és közölte, hogy 1989. 07. 19-én 17 órától a „Kun Béla” Műv[elődési]. Házban ellenzéki fórumot szerveznek, melyre várják az MSZDP, a Kereszténydemokrata Párt, SZDSZ, MDF és FKGP képviselőit. Iván megígérte, hogy Rajkai Zsolt miskolci, dr. Csukás Zoltán miskolci és Fábián Károly miskolci lakosokkal részt vesz a rendezvényen.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

Megjegyzés: Mészáros SZDSZ tag volt, de személyi összetűzés miatt kilépett.

 

1989. július 10.

 

R-204-18/1-88/89.                                                           Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 07. 10. (88)

 

- 1989. 07. 04-én az MDF miskolci szervezete elnökségi ülést tartott dr. Gyurkó Péter lakásán. Bejelentették, hogy 1989. 07. 18-tól 07. 20-ig nyilvános tagtoborzót szerveznek Miskolcon. Az elképzelések szerint az LKM 1-es kapuja előtt, a Szabadság téren a „villanyrendőrnél” a Centrum áruház előtt és az Avas-délen standokat állítanak föl, belépési nyilatkozatokat, propagandaanyagot, ill. a „Miskolci Fórum” c. lapot fogják árusítani.

         Balázsi bejelentette, hogy az MDF programja elkészült, de csak a választások előtt fogják nyilvánosságra hozni, nehogy bárki is felhasználjon belőle valamint. Szorgalmazta újabb vidéki csoportok létrehozását. Több ízben élesen kirohant a többi alternatív szervezet és a párt ellen, főként az SZDSZ ellen, melyek véleménye szerint: „az MDF hátán jöttek be” és most erőszakosan próbálják magukat mások elé helyeztetni.

- 1989. 07. 06-án az MDF klubnapot tartott, melyen Balázsi közölte, hogy 07. 02-án Kiskunmajsán találkozót tartottak, jelen volt Für Lajos, Csurka István és Lezsák Sándor is. A megbeszélésen elhangzott, hogy az elnökség tagjai a választások előtt „megszállják” Borsod megyét és korteshadjáratot fognak folytatni. Ehhez kb. két hétre 2-3 ember Miskolcra költözik.

- 1989. 07. 10-én az MSZMP megyei képviselői és a miskolci Ellenzéki Kerekasztal megbeszélést tart, a nyilvánosság kérdését fogják megtárgyalni.

- Hajdú Gábor közölte, hogy a megyében ő a Szabad Európa Rádió megbízottja, ha fontos információt szeretnének elmondani, őt keressék meg.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. július 13.

 

R-204-18/1-                                                                             Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 07. 13. (90)

 

K/3 12-14

F: a borítékon nincs

C: Gyurkó Béla Miskolc, […]

A „Politikai Foglyok Bajtársi Szövetsége 1956”, „Nyugati László Társaság” részéről Berényi L. Gábor tájékoztatja C.-t, hogy a volt politikai elítéltek jelenleg sajnos nincsenek olyan helyzetben, hogy anyagi kártérítést követelhetnének. Az egyetlen, amit tehetnek, hogy kezdeményezik bírói rehabilitálásukat. A politikai helyzetet értékelve kifejti: „Kényes helyzetben vagyunk. Az ún. ellenzék jelenleg lefeküdt a pártnak, már előre csóválják a farkukat a kommunisták felé. A hatalom reményében, ennek bűvöletébe már a hatalomba való részvétel ígérete is elég volt, hogy cserben hagyják az új nagy pártok a közös harcot. Nézd meg az SZDSZ-t vagy az MDF-t, hogy viselkednek a kerekasztal tárgyalásokon. Azzal, hogy leültek a kommunistáknak segíteni, megmenteni a gazdasági helyzetet, megmentették őket a legcsúfosabb bukástól”. Kifejti továbbá, hogy ezzel felelősséget is vállaltak és ez még a létébe kerülhet az ellenzéknek. Jelenleg a legfontosabbnak a hatalom megszerzését tekinti. Felhívja C.-t, hogy szervezze a miskolci és a Borsod megyei szervezeteket, válasszanak helyi vezetőségeket. Aktivizálják magukat és akkor a politikai győzelem után lesz anyagi jóvátétel is.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

1989. július 20.

 

[91][5]

 

Az 1989. 07. 07-i  88. sz. táviratunk 5. sz. információnkhoz kiegészítésként jelentjük:

         Az SZDSZ részéről részt vesz Demszky Gábor, az MDF-től dr. Furmann Imre, FKGP-től dr. Iván Géza, dr. Csukás Zoltán, Fábián Károly, az MSZDP részéről Kitzinger Ferenc, Szilágyi Gábor a Kereszténydemokrata Párttól Lánczy László.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. HMT 12-14

1989. 07. 18-án az MDF miskolci elnöksége ülést tartott, melyen Balázsi beszámolt a 17-i MSZMP-MESZEB tárgyalásról. Balázsi feltételezte, hogy az MSZMP azt az utasítást kapta, hogy ne hátráljanak meg, de ne is törekedjenek konkrét megállapodásra, ha az pozícióvesztést jelentene számukra. Ugyanakkor mutassanak tárgy tárgyalókészséget, törekedjenek a tárgyalási folyamat fenntartására.

         Furmann beszámolt a régióalakítással kapcsolatos elképzelésekről, mely szerint 4 vidéki iroda alakult az országban Pécsen, Szegeden, Győrben és Miskolcon. Miskolc 40 ezer forintot kap a központi keretből az iroda fenntartására. Bejelentette, hogy az országos választmány augusztus 31-én ülésezni fog, az MDF miskolci szervezete augusztus 20-án nagygyűlést tervez tartani.

         Földvári László közölte, hogy a Miskolcon a közelmúltban alakult Nova-Taxi részéről felajánlották neki, hajlandók az MDF egy jelszavát minden kocsijukra kitenni, ha cserébe az MDF minden lapjában közli a reklámjukat, ill. emblémájukat. Az ajánlatot elfogadják és az alábbi jelszóban egyeztek meg: „Nyugodt erő – MDF”.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

1989. július 20.

 

R-204-18/1-92/89.                                                                     Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 07. 20. (92)

 

1. ASZA 12-12

Az 1989. július 19-én megjelent „Heti Hírnök” című, Borsod és Heves megyében megjelenő lapban, Magyar Elemér SZDSZ-tag nyilatkozata „Ötvenezer besúgó Magyarországon?” címmel. Ebben Magyar – volt ügyészi múltjára hivatkozva – élesen támadja a BM szervek operatív munkáját.

 

Intézkedés:

- a lapot eredetben megküldjük az áb. miniszterhelyettesi titkárságnak, javasoljuk bemutatni a miniszter elvtársnak;

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. TA 12-14

1989. 07. 19-én Szabó Béla MDF-tag Budapestről tájékoztatta dr. Furmanné dr. Pankucsi Mártát, hogy július 22-én szombaton Óbudán a „Selyemgombolyítóban tartanak egy összejövetelt Csoóri, Csurka vezetésével. A téma az MDF jövője, hogy hogyan működjön az elkövetkezendőkben: a párt mellett, vagy azzal párhuzamosan, esetleg másként. Az összejövetelre meghívta Furmann Imrét is.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. július 24.

 

R-20-4-18/1-93/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 07. 24.

 

1989. 07. 20-án az MDF edelényi, emődi, mályi, miskolci, ózdi és szikszói szervezeteinek vezetői Emődön összejövetelt tartottak.

         Dr. Furmann Imre felszólalásában elmondta, hogy megítélése szerint az MSZMP ismételten elkezdte a „lazítást”. Példaként Fejti Györgyöt említette, aki szerinte a korábbiaktól eltérően teljesen felkészületlenül tesz eleget a meghívásoknak. Furmann hangoztatta, hogy az MSZMP-nek a választási eseményektől független részt kell vennie az eljövendő koalíciós vezetésben egy esetleges polgárháború elkerülése érdekében. A felszólaló kijelentette, hogy taktikai szempontból szükségesnek tartja, hogy az MDF ellenzékén belüli helyét és szerepét a közvélemény minél szélesebb körben ismerje meg, egyben a közismert és népszerű MDF tagok tagsági viszonyát is hangoztatni kell.

         A hozzászólásokból megállapítható, hogy az MDF szervezetek többsége készül augusztus 20-a megünneplésére. Az edelényi és a kazincbarcikai szervezetek e tárgyban előzetes megbeszélésével folytatnak az egyházak helyi képviselőivel.

         A gyűlés után a miskolci Művész Presszóban megjelent MDF vezetőségi tagok elfogadták dr. Balázs László javaslatát, amely a munkásőrségnek, mint az MSZMP fegyveres testületének a leszerelésére irányuló országos aláírásgyűjtési akció kezdeményezésére vonatkozott.

         Az MDF Miskolcon 3 napos nyilvános tagtoborzást végzett csekély eredménnyel.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

1989. augusztus 2.

 

R-204-18/1-94/1989.                                                                           Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 08. 02. (94)

 

1. TA 12-14

A borsodi nyomdában elkészült az MDF választási kiadványa „Válassz!” címmel 40000 példányban. A kiadvány az augusztus 05-i kecskeméti, kiskunfélegyházi és szegedi országgyűlési képviselőválasztásokra készült. Felelős kiadó Bíró Zoltán, felelős szerkesztő Csurka István. A lap 1989. 08. 01-re elkészült, azonban Regős Helga MDF irodavezető nem tudott érte jönni, ezért Furmann Imrét bízták meg a lapok átvételével. Budapestre 15000 pld.-t, Kecskemétre, Kiskunfélegyházásra és Szegedre 22000 pld.-t szánnak, Miskolcon marad 3000 pld. A 22000 példányért Rozsnyói Zoltán jön Lakitelekről. A lap vezércikkét Csurka István és Csengey Dénes írták. A kiadványban bemutatják az MDF jelöltjeit, ismertetik programjukat. A kiskunfélegyházi jelölt Fekete Pál tanár, a kecskeméti jelölt Debreczeni József tanár, a szegedi jelölt Raffay Ernő. A lap ára 10 Ft. Az írások hangvétele helyenként ellenséges, élesen bírálja az MSZMP-t.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. TA 12-14

1989. 07. 31-én Ladányi János a Wallenberg Bizottság képviseletében Borsod megyében járt osztrák televíziósokkal. Az osztrák TV számára készítettek felvételeket Bécs-Budapest Világkiállítással kapcsolatban, többek között Alsógagy és Csenyéte községekben is. Ladányi szerint megdöbbentő felvételeket készítettek. A két község a Cserehát elnéptelenedő, elöregedő, most már túlnyomórészt cigányok lakta falvai közé tartozik.

         Az osztrák TV-sek riportot szándékoznak készíteni Balázsi Tibor miskolci MDF vezetővel is.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. augusztus 4.

 

R-204-18/1-95/1989.                                                                           Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 08. 04. (95)

 

HMT 12-14

1989. 08. 03-án Miskolcon a HNF székházban a szokásos csütörtöki MDF rendezvényen kb. 40 fő részvételével Balázsi Tibor helyi MDF vezető beszámolt a legutóbbi választmányi ülésről az alábbiak szerint:

         Az MDF napilapjának létrehozására részvénytársaság alakult. A választmány már megkezdte a részvények jegyzését 1989. 08. 03-i adat szerint 2,7 millió forintnál tart a részvények jegyzése.

         A választmányi ülésen kitűzték az MDF II. országos gyűlésének időpontját. Tervek szerint 1989. október 20-21-22-én tartják Budapesten a II. országos gyűlést október 23-án a Budapest Sportcsarnokban tartandó politikai gyűléssel tervezik befejezni.

         Az országos gyűlés napirendjei a választások előkészítése, választási propagandakampány, valamint a párttá alakulás témái lesznek.

         A választmányi ülésen szó volt az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásokról. MDF vélemény szerint az MSZMP csak taktikázik, nem hajlandó a megegyezésre, ezért a változások lelassultak. Ugyanakkor élesedik az MDF viszonya a többi újonnan alakult párttal és alternatív szervezettel is, mert ezek a saját érdekeiknek megfelelően alakítják véleményüket a tárgyaláson, így nem tudnak egységesesen fellépni az MSZMP ellen a tárgyalások során.

 

Intézkedés:

- BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Jaskó Béla r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             értékelő tiszt

 

1989. augusztus 7.

 

R-204-18/1-97/1989.                                                                           Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 08. 07. (97)

 

HÜ 12-14

Kapcsolatunk 1989. augusztus elején néhány napot Budapesten töltött, ahol több szíriai katonatiszttel folytatott beszélgetést. A szíriai katonatisztek több éve Budapesten tartózkodnak tanulmányi célból. A beszélgetések lényege az volt, hogy a szíriai állam rossz szemmel nézi, hogy hazánk bővíti gazdasági és politikai kapcsolatait Izraellel. Szíria ennek ellensúlyozására több magyar vállalattal szakította meg, vagy tervezi megszakítani kapcsolatait. Kapcsolatunk egy Mohamed nevű szíriai katonatiszttől azt is megtudta, hogy amennyiben az MNK tovább mélyíti politikai kapcsolatait Izraellel, úgy terrorcselekményektől sem riadnak vissza. A katonatiszt ezzel magyar repülőgépek eltérítésére célzott.

 

Intézkedés:

- a BM III/II-13. Osztályt tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Jaskó Béla r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             értékelő tiszt

 

1989. augusztus 17.

 

R-204-18/1-97/89.                                                                     Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 08. 17. (97)

 

TA 12-14

1989. 08. 16-án 20 órakor dr. Furmanné dr. Pankucsi Márta dr. Kovásznai Sándor fogorvossal beszélt, aki a Honi Légvédelem MN 4105 (Miskolc, Petőfi laktanya) alakulatnál praktizál.

         Kovásznai jelezte csatlakozási szándékát az MSZMP reformkörhöz, ugyanakkor adataink szerint tagja az MDF-nek is. Tájékoztatta P-t, hogy volt egy Honi Légvédelmi Hadtest pártértekezlet Veszprémben, melyen ő is részt vett. Itt részletesen felsorolta, hogy mely főbb egységek tartoznak a Honi Légvédelemhez, szó szerint: Veszprém, Pápa repülőezred, Taszár, a sárbogárdi rakétások, egész Budapest rakétás légvédelme, a kecskeméti repülőezred és Miskolc, valamint a környező alegységek. Közölte, hogy a Honi Légvédelem részéről 4 főt választottak a kongresszusra képviselőnek, ezek egyike ő, a többi három repülőezred parancsnok. Elmondta, hogy 1988-ban az egyik MDF ülésen való részvétele miatt zaklatták, de az idő őt igazolta az ilyen rendezvényeket való részvételi tilalmat feloldottak. Pankucsi közölte, hogy el fog dicsekedni, miszerint a miskolci reformkörösök között már kongresszusi küldött is van.

 

Megjegyzés: Kovásznain keresztül arra illetéktelen alternatív személyek bepillantást nyerhetnek a Honi Légvédelem szervezeti felállásába, egyéb fontos, az MN érdekeit sértő információk szivároghatnak kis. Gátlástalanul fecseg, a birtokában lévő információk súlyát nem érzi.

 

Intézkedés:

- a BM III/IV. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. augusztus 23.

 

R-204-18/1-98/1989.                                                                           Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 08. 23. (98)

 

K/3 12-14

F: SZDSZ földeáki szervezete Földeák, Lenin u. 12.

C: Latrán Béla Miskolc, […] és Balogh Béla Kazincbarcika, Pf. 145.

Tartalma: felhívás az SZDSZ vidéki frakciójának létrehozására területi székhelyekkel, ahol az alapszervek anyagi támogatásával központokat működtetnének, fizetett pártszervezőkkel.

         Területi központként a felhívás szerzője Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Miskolc, Debrecen, Szolnok városokat jelöli meg. Egyetértés esetén a vidéki frakció megalakításának színhelyéül Kecskemétet, időpontjául 1989. szeptember 16-át javasolják. A felhíváshoz csatolnak egy kérdőívet, amely az alábbi kérdéseket tartalmazza:

1. az SZDSZ szervezet székhelye;

2. helyeslik-e a vidéki frakció megszervezésével kapcsolatos tanácskozás megtartását;

3. a tanácskozáson hány fővel akarnak részt venni;

4. ebédigénylés;

5. kívánnak-e előadást tartani, milyen témakörben és milyen időtartamban;

6. vállalják-e 100 Ft. befizetését személyenként a helyszínen szervezési költségként.

         A felhívás szervezője a vidéki frakció létrehozását, az SZDSZ egyközpontúságának elégtelenségével indokolja. Szükségesnek tartja a politikai vonalvezetés országos egybehangolása mellett a területi elkülönülést, a szervezési és propagandamunka kisebb területi egységenkénti összehangolását. Mivel a potenciális választópolgárok több mint fele vidéken él, ezek megnyerése, illetve az MSZMP vidéki egyeduralmának megdöntése, végső soron a választási előkészületek érdekében tartja szükségesnek a vidéki frakció létrehozását.

         A felhívást aláírta dr. Kertész Dezső elnökségi tag.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget és a Csongrád Megyei RFK III/III. Osztályát tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Jaskó Béla r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. augusztus 24.

 

II. 1989. 08. 24. (99)

 

1. K/3 12-14

F: Kereszténydemokrata Néppárt Borsod megyei és Miskolc városi szervezetének szervező bizottsága, Miskolc, 3501 Pf. 478.

C: Iván Géza Miskolc […] FKGP

    Juga György Miskolc […] FIDESZ

    Furmann Imre Miskolc [...] MDF

    Latrán Béla Miskolc […] SZDSZ

    Vég László Miskolc […] MSZDP

Tartalma: értesítés a Kereszténydemokrata Néppárt Borsod megyei és Miskolc városi szervezetének szervező bizottsága megalakulásáról, és együttműködési készségének felajánlásáról. Az értesítést aláírta dr. Leleszi István ny. jogtanácsos.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. TA 12-14

Kiegészítés az 1989. 07. 19-i 91. sz. napi jelentésünk 2. sz. információjához.

Furmann Imre tájékoztatja Balázsi Tibort arról, hogy az MDF miskolci körzeti irodája az Agrober Miskolc, Vologda u. 4.sz. alatti épületében az ötödik emeleten egy jól elszeparált helyiségben lesz. A helyiség bérletére vonatkozó szerződést már meg is kötötték. Az iroda el lesz látva telefonnal és telefax-al is.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Jaskó Béla r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. augusztus 25.

 

II. 1989. 08. 25. (100)

 

K/3 12-14

F: SZDSZ Budapest, Déri Miksa út 10. II/10.

C: Balogh Béla Kazincbarcika, Pf. 145.

Az SZDSZ nevében Szilágyi Sándor tájékoztatja C.-t, hogy szeptember 4–10. között az SZDSZ országos akcióba kezd az általuk készített „Rendszerváltás programjának” terjesztésére, árusítására. Kéri, hogy Baloghék is kapcsolódjanak be a programba. Szeptember 8-9-10-én pedig előadásokat, vitákat terveznek rendezni a programról országszerte, melyekre elküldik „szakértőiket” is. Érdeklődik, hogy a k[azinc]barcikai szervezet képes-e egy hétig standot üzemeltetni a város legforgalmasabb pontján és tudnak-e 2-3 embernek egy éjszakára szállást biztosítani.

         A „programon” kívül az alábbi kiadványokat tervezik terjeszteni. Beszélő 26. és 27. száma, SZDSZ zászló, SZDSZ jelvény, SZDSZ matrica, Kossuth címer, SZDSZ 3.,4.,5.,6.,7. száma.

         Távolabbi terveik között szerepel, hogy október legelején, az MSZMP kongresszus előtt néhány nappal országos tüntetéseket szerveznek Budapesten az MTV, a megyeszékhelyeken pedig a megyei lapok, kiadó-szerkesztőségi épületei előtt tiltakozásul a sajtómonopólium ellen.

         Közli továbbá, hogy szeptember 22–24. között választási tábort rendeznek Sopronban és reméli, hogy ott találkoznak.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. augusztus 28.

 

R-204-18/1-101/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 08. 28. (101)

 

K/3 12-14

F: MDF csopaki szervezete

C: dr. Furmann Imre

F. közli, hogy az erdélyi magyarság sorsának javítása érdekében „Ismerjük meg Erdélyt” címmel országos mozgalmat kívánnak indítani. Szeretnék ha minél több település bekapcsolódna a mozgalomba, melynek koordinálását szervezetük vállalja. Amennyiben kezdeményezésük megerősödik, ill. országos méretűvé válik, fölveszik a kapcsolatot a brüsszeli és New Yorkban élő irodákkal, és megszervezik a csatlakozást a nyugat-európai „település örökbefogadási mozgalomhoz”. Ilyen módon kialakítanának egy magyar részvételű nemzetközi szolidaritási mozgalmat. A különböző MDF szervezetek az „örökbe fogadni” kívánt erdélyi települést maguk választanák.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. K/3 12-14

F: MDF országos elnöksége Budapest, Ó utca

C: MDF városi szervezete, Miskolc

Lezsák Sándor aláírásával meghívó az MDF országos elnöksége által szervezett elnökök gyűlésére.

         Helye: Budapest XI., Műegyetem rkp. 3/9. központi épület KA-26. sz. terem.

         Ideje: 1989. szept. 9. szombat 10–16 óráig.

         Napirend:

- politikai beszámoló, előterjesztő: Antall József

- helyzetkép a szervezet életről (Lezsák Sándor)

- javaslat az alapszabály módosítására (Horváth Balázs)

- az országos gyűlés előkészületei (Bíró Zoltán)

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

3. K/3 12-14

F: A. Béla A-2425 Nickelsdorf […] Austria

C: Ferenczi László Miskolc, [...]

F. tájékoztatja C.-t, hogy a szeminárium 1989. szept. 2-án 13.30-kor lesz Nagycenken a kastélyban. Kéri, hogy értesítsék Tatán „a két tatai srácot is”, Maller Károly, Tata […]

 

Megjegyzés: a „szeminárium” illetve az összejövetel jellegére a tartalomból nem lehet következtetni, egyéb azonosításra alkalmas adatot nem tartalmaz.

 

4. TA 12-14

Balázsi Tibor elmondása szerint az országos MDF lapja 1989. októbertől hetente 2 ízben fog megjelenni, az észak-magyarországi tudósító Balázsi lesz. Vezetője, főnöke Csurka István. A szerkesztőség Balázsi lakásán lesz berendezve, kap egy telefaxot, ezen továbbítja az anyagot Budapestre. A lapnál fog dolgozni Zelei Miklós és Gazsó Ferenc is. Csurka szerint az MDF lapjának a „Miskolci Fórum” c. lap alaphangját kell követnie, mert ez a legjobb lap az MDF-en belül.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

 

1989. augusztus 30.

 

R-204-18/1-102/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 08. 30. (102)

 

1. TA 12-14

- Furmann Imre tájékoztatta Kishonthy Zsoltot, hogy az Osztrák Néppárt összejövetelt szervez különböző magyar szervezetek részvételével Bécsben. Dr. Furmann Kishonthyt szeretné elküldeni, de Kishonthy elhárította magáról azzal, hogy nem tud nyelveket.

         Várhatóan meghívást kapnak az MDF képviselőin kívül a FIDESZ és SZDSZ képviselői is. A miskolci MDF-t várhatóan Balázsi fogja képviselni, a kiutazó jelöltek jóváhagyását Csóti György (Bp., tel: […]) végzi.

 

Megjegyzés: az összejövetel időpontja, célja, programja nem ismert.

 

- Ugyanekkor Furmann elmondta, hogy Tomajban (Badacsonytomaj?) 3 napos választási összejövetel lesz (időpont nem ismert).

- Továbbá közölte, hogy szeptember végén, október elején Budapesten a Hiltonban 3 napos összejövetel lesz a választásokkal kapcsolatban. „Ezt is az amerikaiak csinálják, de teljes mértékben magyar nyelven… de ezt itt csinálják 3 napig a Hiltonban és teljes ellátással.” Kishonthy közölte, hogy ezen részt tud venni.

 

2. K/3 12-14

F: FKGP megyei titkárság, Székesfehérvár

C: dr. Iván Géza, Miskolc

1989. szeptember 2-án Székesfehérváron a megyei város tanácsa nagytermében népgyűlést tartanak, melyre C.-t meghívják.

Előadók: dr. Torgyán József időszerű kérdésekről,

            Dragon Pál a kisgazdapárt programjáról.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

3. K/3 12-14

F: Verebes István Budapest, […]

C: Serfőző Simon Miskolc, […]

Verebes tájékoztatja C.-t, hogy pár hónap múlva Budapesten megnyílik egy 100 férőhelyes színházterem – egyben értelmiségi klub – melynek az egyik vezetője Verebes lesz. A színházban – pártrendezvényeket kivéve – mindent bemutatnak. Felkéri Serfőzőt egy olyan színmű megírására, melyben egy „kifosztottságában is bölcs, mély humorral bíró parasztember ütközik az elmúlt 40 év cinizmusával”.

 

Megjegyzés: Verebes a jelenlegi színházi elit egyik reprezentánsa, az információt op. ismeretbővítés céljából jelentjük.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. szeptember 1.

 

R-204-18/1-103/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. szeptember 01. (103)

 

TA 12-14

Az 1989. 08. 30-i 102/1. sz. információhoz kiegészítés:

1989. 08. 31-én Balázsi tájékoztatta feleségét, hogy a bécsi rendezvényre szeptember 4–8. között kerül sor, Miskolcról ő utazik hétfőn, 4-én 18 órára kell odaérnie, és pénteken 18 óráig marad. Az MDF-ből 12-en mennek, ő egy győri férfival utazik. Ausztriában teljes ellátást kapnak és 500 Schilling költségtérítést. A beszélgetésből kitűnt, hogy a feleségének BC számlája van.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. HMB 12-14

1989. 08. 31-én az MDF miskolci szervezete kb. 60 fővel összejövetelt tartott. Balázsi Tibor bejelentette, hogy szervezetük anyagi helyzete gyenge és működésképtelenné fog válni, ha a tagság a tagdíjat nem fizeti. Bár külföldi magyarok támogatásával meg fognak vásárolni egy 12 szobás házat, de a berendezést maguknak kell fedezni. A házban az MDF helyi központját fogják berendezni.

- Október közepére megjelenik az MDF központi lapja „Magyar Fórum” címmel.

- Kifejtette, hogy egyre fokozódik az MDF szembenállása a többi alternatív szervezetekkel. Ezt Furmann Imre alátámasztotta, és kifejtette, hogy a többi alternatív szervezettel közös álláspontot csak az MSZMP megbuktatása ügyében vállalnak, egyébként nézeteik alapvetően eltérnek. Képviselőik sikereit az MDF a saját sikereinek tekinti és elképzelhetetlennek tartják, hogy azok más alternatív szervezet nézeteit képviseljék.

- A „Miskolci Fórum” következő száma október 23-ra fog megjelenni.

- Október 6-ra autóbusszal kirándulást akarnak szervezni Aradra valamelyik utazási irodán keresztül egy országos akció keretében. Az akció célja Romániának a provokálása, ugyanis számítanak arra, hogy nem engedik őket át a határon.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. szeptember 5.

 

R-204-18/1-105/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 09. 05. (105)

 

1. TA 12-14

1989. 09. 01-jén Balázsi Tibor a bátyjával, Balázsi Lászlóval beszélt.

         Közölte vele, hogy: „Tegnap tudom meg Kun Lászlótól – érted? –, hogy a Furmann Imre lakásán történő megbeszéléseket jelentették nála mindig, azért tudtak mindent. Meg amikor elkezdődött az egész, akkor engem a rendőrök figyeltek”. Balázsi László szorgalmazta, hogy ezeket írja le és jelentse meg a sajtóban, valamint válaszoljon az Észak-Magyarország c. lapban megjelent személyét érintő cikkre is. Balázsi Tibor úgy vélte, hogy a legjobb az lenne, ha a következő Miskolci Fórumban válaszolna.

 

Megjegyzés: dr. Kun László 1988. közepéig az MSZMP Borsod megyei bizottságának ideológiai titkára volt, jelenleg a miskolci NME ML Tanszékén egyetemi tanár. Az állambiztonsági szervtől az ellenzékre vonatkozóan semmilyen tájékoztatást nem kapott, de abban az időben a megyei főkapitány tájékoztatta a megyei első titkárt.

         A beszélgetésből kitűnik, hogy a rendőri figyelést arra az időszakra érti, amikor az MDF helyi szerveződése elkezdődött. Az Észak-Magyarországban szeptember 1-jén megjelent „Csókszor csók” című cikkben bírálják Balázsit, mert korábban az Észak-Magyarországnál – az MSZMP lapjánál – volt újságíró, majd az NME ML Tanszékén marxizmusra tanította napjainkig a hallgatókat, és közben ez ellen az ideológia ellen kiabál.

         Kifogásolják, hogy ennek az ideológiának a hirdetéséért kapta a fizetését, ugyanakkor tetteiben szembefordult vele.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. HMT 12-14

1989. 09. 01-jén az MDF miskolci szervezete kibővített elnökségi ülést tartott, az elnökség tagjain kívül jelen voltak. Tóth Dániel, Kis Péter, dr. Kóródi István, Dombóvári Tibor, Szabó József, Bojtos Attila. Az új iroda vezetőjének dr. Furmann kinevezte Gulyás Istvánt, a technikai vezető Szabó Ferenc lesz.

         Gulyás napi 4 órás elfoglaltságért (16–20 óráig) 7000,- Ft nettó összeget kap, ezen kívül minden szerdán Budapestre kell utaznia tájékozódni az előző napok eseményeiről.

         Furmann elmondta, hogy a társadalom megnyugtatására és az MSZMP „elaltatása” érdekében önkéntes véradó akciót szerveznek, ugyanis az MSZMP „ugrásra készen” várja az ellenzék támadását.

         Balázsi kifejtette, hogy a közeljövőben nagy változások lesznek az MSZMP-ben és az újak elsöprik a jelenlegi vezetést. Dombóvári javasolta, hogy az Észak-Magyarország és a Déli Hírlap című lapot bojkottálják „inkorrektségük” miatt. Megegyeztek, hogy a továbbiakban sem interjút, sem tájékoztatást nem adnak nekik, sajtótájékoztatóikra képviselőiket nem engedik be.

         Szabó Ferencet megbízták, hogy október 6-ra Aradra valamelyik utazási irodán keresztül szervezzen csoportos utazást. Tervek szerint 5-én indulnának.

         Október 23-ra a többi ellenzéki szervezetet is bevonva az alábbiakat tervezik:

- A FIDESZ 15 órától az NME területén nagygyűlést szervez.

- Az ott összegyűltek 16 órára a sportcsarnok elé mennek, ahol az MDF szervez nagygyűlést, a szónok várhatóan Csurka István lesz.

- Onnan a tömeg a Hősök terére vonul, ahol a kisgazdák beszédet mondanak.

- A Hősök teréről a Petőfi térre vonulnak, itt Furmann mond beszédet, ezzel ér véget a demonstráció.

Szabó József és dr. Gyurkó László felvetette, hogy a demonstráció során ne támadják a szovjeteket, de kórusban lehurrogták őket, azzal, hogy pont őmiattuk kell tüntetni.

Furmann bejelentette, hogy technikai berendezések vásárlására bizonyos összeget fognak kapni. A forrását nem jelölte meg.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

3. HÜ 12-14

Az FKGP 1989. 08. 30-i helyi (Miskolc) ülésén dr. Iván Géza kifejtette, hogy a vidéki alternatív szervezetek között azért nincs és nem lesz egység, mert mindegyik (pld. az MDF is) maguknak akarják a hatalmat.

         Véleménye szerint ilyen körülmények között egyedül az FKGP tudja, hogy mit akar. „A kisgazdák nemzeti hagyományokat ápoló, szélsőségektől mentes, középpárt, centrum párt lesz.”

         Hozzátette, hogy ezt a célt különböző nyugati diplomáciai testületek diplomatái is helyeselték, tárgyaltak a dán, angol és amerikai diplomatákkal.

         Kifejtette, hogy „az angol nagykövet bámulatos helyzetelemzésről és tisztánlátásról adott tanúbizonyságot a vele való beszélgetés során”. Dr. Iván szerint: „az angolok mindent tudnak, talán jobban látják és ismerik az ország belső helyzetét, mint a kommunisták.”

         Az amerikaiak pénzügyi akcióit úgy értékelte, hogy segítenek az MSZMP hatalmát átmenteni a koalíciós időkre, mert a hatalomból való kiszorulásuk esetén a gazdasági mellett politikai káosz is lenne az országban. Ehhez hozzáfűzte, hogy amíg az amerikaiak pénzügyileg támogatnak, az oroszok tovább fegyverkeznek, a kivonuló csapataikat a Kárpátokon belül helyezték el, nem vonták vissza az ország belsejébe.

         Bejelentette, hogy az SZDSZ helyi szervezete Miskolcon szeptember 10-én a Rónai Műv[elődési]. Házban Rajk László és Tölgyessy (?) [Péter] részvételével gyűlést tart 14-én Konrád György látogat Miskolcra.

 

1989. szeptember 8.

 

R-204-18/1-106/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 09. 08. (106)

 

HMT 12-14

Az MDF miskolci szervezete elnökségi ülésen határozatot hozott, miszerint 1989. szeptember 28-án az LKM-ben munkásgyűlést szerveznek, melyen a munkásokat aktivizálódásra szólítják föl.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

 

1989. szeptember 14.

 

II. 1989. 09. 14. (107)

 

1. HMT 12-14

Kiegészítés az 1989. 08. 30-i 102. sz. napi jelentésünk 1. információjához.

Az 1989. 09. 12-i MDF összejövetelen Balázsi Tibor beszámolt ausztriai útjáról. Elmondta, hogy az Osztrák Néppárt oktatási központjában kaptak felkészítést a választásokhoz, elsősorban technikai jellegű kérdésekben. Az Osztrák Néppárt vezetőinek egy része fogadta az MDF küldöttséget és biztosította őket támogatásukról. Habsburg Ottó unokájától ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy az MDF működéséhez szükséges technikai feltételeket biztosítják. A küldöttség összeírta, hogy mire lenne szükségük (telefon, üzenetrögzítő, telefax, másológép) stb. és mindenből 400 db-ot kértek. Az ígéret szerint 3-4 éves használt berendezéseket fognak kapni rövid időn belül.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. TA 12-14

Furmann Imre MDF országos elnökségi tag arról tájékoztatja Kozma Huba feleségét, hogy 1989. 09. 18-án de. 10 h-kor Budapesten az Ó utcában egy amerikai választási szakember fog előadást tartani, amelyen nekik (elnökségi tagoknak?) részt kell venni. Kozma Huba felesége szerint férje tud a rendezvényről és részt is fog venni rajta.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

1989. szeptember 15.

 

R-204-18/1-108/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 09. 15. (108)

 

1. HMB 12-14

1989. 09. 14-én 18.30-tól az SZDSZ miskolci szervezete gyűlést tartott kb. 40-50 fő részvételével.

         Az előadás témája az általuk készített „rendszerváltás programja” volt, előadó Takács András Budapestről. Takács szorgalmazta, hogy – a korábbról már ismert – „Ipari és mezőgazdasági dolgozók ébredjetek” és a „Magyar nők” című, a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség” nevében kiadott röpcédulákat a napokban terjesszék a gyárkapukban, üzemek bejáratánál.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. HMT 12-14

1989. 09. 13-án az MDF edelényi szervezete összejövetelt tartott 10 fő jelenlétében.

- Domonkos József felhívta a tagságot, hogy az emberekkel való beszélgetés során agitálni kell az MSZMP reformszárnyának támogatására, hogy azok kerüljenek ki győztesen.

- Közölte, hogy Pozsgay Imrét Debrecenben választási csalással buktatták ki a kongresszusi tagok közül.

         Az ellenzék – ezen belül az MDF – teljes erővel támogatja a választások előrehozatalát.

- Az MDF-nek 272 tagszervezete és kb. 18000 tagja van, emellett nagy szimpatizáns réteget is tudhatnak maguk mögött.

- Október 6-án megemlékeznek az aradi vértanúkról. Az aradi megemlékezésre a Külügyminisztériumon keresztül engedélyt kérnek a román hatóságoktól Csengey Dénes részére, egy szónoklat megtételére. Amennyiben engedélyt nem kapnak, dr. Furmann és 1-2 társa utazik ki „illegálisan”.

- Az MDF edelényi szervezete feladatul kapta, hogy egy Rozsnyón eltemetett vértanú emlékére megemlékezést tartsanak. Az edelényi szervezet úgy döntött, hogy csak a csehszlovák hatóságok engedélyezése esetén foglakoznak a dologgal.

- Kiegészítés az 1989. 09. 14-i 107/1. sz. információhoz: Balázsi Tibor egy delegáció tagjaként Ausztriában járt, ahol fogadta őket Habsburg Ottó egy rokona és megajándékozta a szervezetet 150–150 db írógéppel, másológéppel és telefax készülékkel, melyből 1–1 db-ot az edelényi szervezet is kapni fog.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

3. K/3 12-14

F: MDF Lakitelek

C: dr. Furmann Imre, Balázsi Tibor, Ruszkabányai András, Szavicskó László Miskolc.

- Az MDF munkás-érdekvédelmi tanácsa közleményt bocsátott ki, mely szerint kinyilvánítják, hogy a munkahelyeken csak a munkavállalók által létrehozott érdekvédelmi szervezetek működhetnek.

Követelik az MSZMP kivonulását a munkahelyekről, egyben bejelentik, hogy elkezdték az 1989. október 7-re, Komlóra összehívott munkásfórum előkészítését.

- Megküldik címzetteknek a Péti Nitrogénművek munkásai által 1989. augusztus 16-án Péti Munkástanács alapító kiáltványát.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

4. K/3 12-14

F: MDF Budapest, Ó utca

C: Balázsi Tibor Miskolc

Tartalma:

1. Az MDF országos elnökségének felhívása a június 16-i temetés alkalmából kibocsátott emlékérem vásárlására. Az egyik oldalán „1956. vértanúinak emlékére, a Magyar Demokrata Fórum” felirat, a másikon egy koporsó, rajta középen lyukas nemzeti zászló és egy lobogó fáklya. Átmérője 42,5 mm, anyaga alpakka, ára: 320 Ft.

         A befolyt összeg az MDF anyagi támogatását szolgálja.

         Aláíró: Bíró Zoltán.

 

2. 1 db kérdőív, német nyelven, melyből fordítás alapján úgy tűnik, hogy Balázsit meg akarják hívni az osztrák politikai akadémiára 12 hónapra.

         A kérdőív az alábbi főbb kérdéseket tartalmazza:

- hányszor vett részt politikai szemináriumon,

- legutóbb mikor,

- kin keresztül, ill. hogyan értesült a politikai akadémia létezéséről,

- a felsorolt kurzusok közül melyiket hallgatná szívesen a következő 12 hónapban: retorika, üzemi munka, kommunál-politika, ideológia, külpolitika, biztonságpolitika, szociálpolitika, környezetvédelem, történelem, vitarendezések, helyi szeminárium; személyére vonatkozó kérdések: lakása, életkora, iskolai végzettsége, szakmája, jelenlegi politikai funkciója, mely szervezethez tartozik;

         Feladatjellegű kérdések:

- véleményezze, hogyan tetszett a szeminárium,

- írja le a szemináriumvezető tevékenységét,

- mi volt a benyomása a szemináriumvezetőről,

- a külső résztvevők részéről észlelt-e valamilyen zavaró dolgot, milyet,

- mi a véleménye az oktatókról, előadókról, név szerint.

 

Megjegyzés:

- a kérdőív valószínűsíthetően összefüggésben van a 08. 30-i 102/1. és 09. 14-i 107/1. sz. információnkkal. A feltett kérdések alkalmasok kitöltőjének tanulmányozására;

- a fordítást végző op. tisztünk nem osztrák, hanem NDK nyelvterületen szerezte ismereteit.

 

3. Csóti György kéri, hogy a mellékelt kérdőívet postafordultával küldje vissza részére.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. szeptember 18.

 

R-204-18/1-109/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 09. 18. (109)

 

TA 12-14

1989. szeptember 18-án 07.15-kor Furmann Kolozsi Zoltánnal beszélt.

Furmann elmondta, hogy a mai napon a Hiltonban 12 órakor japán nemzetbiztonsági szakemberekkel mennek ebédelni. Szó szerint: „ráadásul japán nemzetbiztonsági emberek, hát tudod, nem KGB rendszerű, hanem szélesebb kört ölel fel”.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. és III/II. Csfséget tájékoztatjuk.

 

Megjegyzés: az információ erősíti azt a korábban keletkezett gyanút, miszerint dr. Furmann nyugati speciális szolgálatok látókörébe került.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. szeptember 19.

 

R-204-18/1-110/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 09.19.

 

1. K/3 12-14

C: Dudla József MSZMP titkár (megyei első titkár)

F: dr. Boholy György szikszói reformkör vezetője Szikszó, […]

F. közli C.-vel, hogy tiltakoznak az „újabb kékcédulás” módszer ellen, azaz a küldöttek listája, azon szereplő személyek ellen. „Mert itt a bizonyíték, hogy tiszta vezetőkből áll a küldött bandád.” Ezt 24-én (szeptember) röplap formájában szóvá fogják tenni. „A szétosztást ha akadályozod, akkor a teremben a padokon lesz a déli szünetben. Sok »sikert« te Grósz fattyú. Az ejtőernyőt majd Szikszón szövik. A DIGÉP lesz a helyed, vagy a köztisztasági.”

 

Megjegyzés: az anyag stílusa fenyegető, alpári. Mellékeli az MSZMP októberi kongresszusára megválasztott borsodi küldöttek sajtóban megjelent névsorát.

 

Intézkedés:

- a BM III/III Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. TA 12-14

1989. 09. 18-án Blaskó Mihály tokaji MDF vezető Balázsi Tiborral beszélt. Közölte, hogy beszélt a tiszaluci református lelkésszel, Tóth Bertalannal, aki a választásokon az MDF miskolci jelöltje lesz. Tóth Bertalan lelkész bejelentette, hogy csak abban az esetben indult az MDF színeiben, ha az nem szövetkezetik az MSZMP-vel. Ellenkező esetben a kisgazdák jelöltjeként fog indulni.

         Balázsi kérte, hogy a lelkészt feltétlenül beszéljék rá az MDF jelöltségre, és tiltakozott az MSZMP-vel való szövetség ellen.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. szeptember 21.

 

R-204-18/1-111/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 09. 21. (111)

 

1. HÜ 12-14

1989. október 23-án Miskolcon a tervek szerint az alternatív szervezetek közösen kezdik az ünnepséget a sportcsarnok előtt. Itt Csurka István mond beszédet. Ezután átvonulnak az MSZMP székháza elé, ahol Eörsi István lesz a szónok. A demonstrációt a Hősök terén dr. Mizsér Béla zárszavával akarják befejezni. Kihangsúlyozták, hogy ugyanebben az időpontban a HNF taggyűlést tart a Kossuth szobornál. Felhívták a figyelmet, hogy az ellenzéki szervezetek tagjai tartózkodjanak az ezen való részvételtől.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. TA 12-14

1989. 09. 20-án Kishonthy Zsolt Szabó Józseffel beszélt, aki elmondta, hogy összeállítottak egy plakátjegyzéket október 23-ra.

         A transzparenseken az alábbi szövegeket tervezik szerepeltetni:

„Aki magyar velünk tart”

„Fegyvermentes közéletet”

„A nyugodt erő, MDF!”

„Ki a munkahelyekről a pártpolitikával” vagy „az MSZMP-vel”

„Vissza a nép vagyonával”

„MSZMP vagyon egyenlő népvagyon”

„Most újra fizessenek a gazdagok”

„MDF mában a holnap”

„MDF annyi, mint demokrácia”

„MDF annyi, mint vissza Európába”

„A magyar út Európába vezet”

„Az országnak barátokra van szüksége, nem megszállókra”

„Ejtőernyősök, ki a gazdaságból”

„Elég volt az utópiából”

„Az utópiákba rokkant bele az ország”

„Ez országban nincs már bőség, szűnjön meg a munkásőrség”

„Ne dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét”

„Válassz! Demokrácia, vagy munkásőrség”

„Munkásőrség: Sztálin meghosszabbított balkeze vagy „élő balkeze”

„Gorbacsov igen, csapatok nem”

„Szovjetek menjetek haza”

„Török százötven, német négyszáz, szovjet 44.”

„Iván, otthon vár anyád”

„A felszabadítóktól nehéz megszabadulni”

„Munkahelyen dolgozz, ne politizálj”.

         Az ünnepség részletes lefolyását, a feladatok elosztását a jövő héten tervezik megbeszélni.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. szeptember 26.

 

R-204-18/1-112/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 09. 26. (112)

 

HMT 12-14

1989. 09. 23-án Seffer Ferenc az ózdi Szolidaritás Munkásszövetség vezetője, Farkas László SZDSZ tag és egy nem ismert MDF tag megkísérelték megszerezni az OKÜ vezetők „mulatozásairól” külföldiek fogadásain készült fényképeket 25000 Ft fizetség fejében. Utóbbiakat nyugati-keleti illetőségűek bontásban kérték. A dokumentumok birtokosa arra hivatkozva, hogy ezzel az állását kockáztatja, megtagadta az átadásukat.

         A „megrendelésből” kitűnt, hogy a dokumentumokat az OKÜ vezetőinek a nyilvánosság előtt lejáratására, a vezetés és a dolgozók, illetve az ózdi lakosság közötti feszültség fokozására kívánták volna felhasználni.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

1989. szeptember 27.

 

R-204-18/1-113/89.                                                                   Szigorúan titkos!

 

II. 1989. 09. 27. (113)

 

1. TA 12-14

a) 1989. 09. 26-án 21 órakor Balázsi Tibor dr. Furmann Imrével beszélt. Furmann közölte, hogy szeptember 30-án szombaton Szegeden a JATE Egyetem út 2. szám alatt a II. emeleti 2. sz. előadóban de. 10 órától a független lapok képviselői összejövetelt tartanak, kérte, hogy Balázsi Tóth Imrét és Gulyás Istvánt küldje el, előtte értesítsék a heti világgazdaságnál Hirschler Richárdot.

b) Ezt követően Furmann kijelentette egyebek kapcsán: „én a kommunistákkal sem a választások előtt, sem a választások után koalícióra nem vagyok hajlandó lépni. Ezt mondtam a Szabad Európának is. Én nem tartanám egyáltalán tragédiának, hogyha a kommunisták kimaradnának a kormányból és csak ellenzéki kormány lenne.

c) Balázsi ezután bátyjával beszélt, és közölte, hogy a mai napon (26-án) Furmann nyilatkozott a SZER-nek.

d) Elmondta még, hogy Gazsó és Zelei nevű újságírók Miskolcra költöznek abból a célból, hogy információkat gyűjtsenek az MSZMP pártértekezlet lefolyásáról.

 

Intézkedés:

- a) a BM III/III. Csfséget és a Csongrád Megyei RFK áb. szervét tájékoztatjuk;

- b-c-d) a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

2. ER 12-12

1989. 09. 27-én reggel az FRZ járőrei Miskolcon a Szentpéteri kapui buszmegállóban 1 db kézzel írott röpcédulát találtak. Szövege: „Gyertek békés tüntetésre 1989. szeptember 29-én este 6 órára a Kossuth szoborhoz! Tiltakozzunk együtt a felelőtlen fegyveres testületek ellen az egységes Európa és a demokratikus Magyarország nevében! Gyertek el!” A Miskolci VRK tájékoztatása szerint egy demonstrációt bejelentettek erre az időpontra a FIDESZ miskolci csoportja nevében. A tüntetés során fél órás megemlékezést terveznek a Fegyveres Erők Napja alkalmából. Kb. 100–150 főt akarnak mozgósítani. Kihangsúlyozták a demonstráció békés jellegét, 10 fő rendezőt biztosítanak.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk;

- a röpcédula a Miskolci VRK által bemutatásra kerül a szervezőknek és tisztázzák, hogy az ők terjesztik-e, vagy a tudtukon kívül mások.

 

3. TK 12-14

Hendrich Andrásné kazincbarcikai lakos, SZDSZ tag 1989. szeptember 29-re Kazincbarcika főterén demonstrációt szervez, melynek céljai: követelik a munkásőrség megszüntetését, a szovjet hősi emlékmű lebontását azzal, hogy a második világháború idején Kazincbarcika, mint város nem létezett és Kazincbarcikán történelmi emlékhely felállítását. A demonstrációra transzparenseket is készítenek és aláírásgyűjtést kívánnak folytatni.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

4. K/3 12-14

F: -

C: Vég László Miskolc […]

Mitró István Sátoraljaújhely […] sz. alatti lakos, MSZDP tag tájékoztatja C.-t, hogy a közelmúltban megjelent nála több olyan MSZMP tag, akik korábban szocdem tagok voltak, jelezték, hogy belépnek az MSZDP-be és vállalták mások ilyen irányú agitálását is. Az átlépést az október 6-i kongresszus után tervezik.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

5. K/3 12-14

F: -

C: dr. Furmann Imre Miskolc

Az anyagban (müncheni feladás) Tollas Tibor tájékoztatja C.-t, hogy rendkívül örül a Miskolcon rendezendő irodalmi estre való meghívásának és elfogadja.

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

Megjegyzés: Kecskés Tollas Tibor KKA-ban szerepel.

 

6. TA 12-14

1989. szeptember 27-én reggel Árva László budapesti személy Balázsi Tiborral beszélt. Közölte, hogy a jövő héten csütörtökön (okt. 5-én) Szabó Tamással Miskolcra utaznak és magukkal hozzák a munkástanács részére „Zebulon” által készített anyagot, melynek lényege, hogy: „legalább 30 százalék munkásrészvényt követeljenek és a munkástanács ne elégedjen meg az érdekvédelmi feladatokkal, hanem a munkások tulajdonlását is biztosítsák…”

         Abban érdeklődött, hogy van-e kapcsolat már a munkásokkal, Balázsi közölte, hogy még nincs, de lesz, mihelyt a konkrét időpontot ismerik, hogy az egész biztos-e.

         „A nagyfőnök már tud róla, csak a második nagyfőnökkel kell még tudatosítani, mert hét övé a gyár… és ha ez megvan, akkor beindulunk úgy október 10-e körül.”

Árva elmondta, hogy „Zebulon” a jövő héten Miskolcra jön, hosszabb időre, hogy segítsen Balázsiéknak.

 

Megjegyzés: az anyagból úgy tűnik, hogy az 56-os események évfordulójára munkástanács szervezésbe kezdenek Miskolcon. Mivel korábban Balázsiék köreiben felmerült az LKM vezérigazgatójának neve, nem kizárt, hogy a szóban forgó vállalat az LKM.

 

7. K/3 12-14

F: SZDSZ Budapest

C: Serfőző Simon

F. tájékoztatja C.-t, hogy 1989. szeptember 29-én 16–19 óráig az SZDSZ fogadást ad a Kossuth Klubban Budapesten, melyre meghívják. Találkozni akarnak több más olyan művésszel is, kik rokonszenveznek az SZDSZ gondolataival. Részvételére, nézeteinek kifejtésére számítanak. Aláíró: Konrád György

 

Intézkedés:

- a BM III/III. Csfséget tájékoztatjuk.

 

látta:                                                                    készítette:

         Kolok Péter r. ezredes                                              Szuhár Dezső r. fhdgy.

          főkapitány áb. helyettese                                             tájékoztató tiszt

 

Csongrád megye

1989. július 4.

 

XII. 1989. július 04. (88)

1. K/3 12-12

A kisgazdapárt 1989. július 08-án 16.00 órai kezdettel népgyűlést tart Mezőkovácsházán a kultúrházban. Bakos István, a párt Békés megyei titkára a rendezvényre meghívta Ugrin József szegedi egyházi személyt, a Katolikus Népfőiskolai Szövetség képviselőjét is. Lehetőséget biztosítva számára a népfőiskolai mozgalom népszerűsítésére.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-1. és a III/III-7. Osztályokat.

 

2. HMB 12-13

Kiegészítő információ az 1989. június 23-án leadott 84/1. számú jelentéshez.

         A SZEK erőteljes követelésével szemben az MSZMP Szeged városi és Csongrád megyei szervezete a Dél-Magyarország című lapot nem kívánja átadni az ellenzéknek, hanem még július hónapban be akarják olvasztani a Csongrád Megyei Hírlap című napilapba.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;

- a szerkesztőségben kialakult helyzetről operatív úton további információt gyűjtünk.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. július 7.

 

=89.890707. 14.10=                                                                             Titkos!

 

XII. 1989. július 07. (89)

K/3 12-14

A Magyar Október Párt 1989. július 09-én 14.00 órai kezdettel Budapesten a Jurta Színházban nagygyűlést tart.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. július 12.

 

=90.890712. 13.15=                                                                             Titkos!

 

XII. 1989. július 12. (90)

1. K/3 12-14

1989. június 17-én 5 fővel megalakult az MSZDP szentesi szervezete.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

2. K/3 12-14

Az „Igazság Magyarországon” szervezet vezetősége (5400 Mezőtúr, Türr István u. 641.) arról értesíti az MSZMP Csongrád megyei bizottságát, hogy szervezetük 5000 tagot számlál. Követelik, hogy az MDF tisztítsa meg sorait a köztörvényes és politikai bűnözőktől és az ellenforradalmároktól, mert ellenkező esetben ezt ők teszik meg. A feladó kéri, hogy a levelet továbbítsák az MDF vezetőségének.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt és a Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztályát.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. július 19.

 

=Szeged nr. 95 0719 1330=                                                                   Titkos!

 

XII. 1989. július 19. (91)

LBE 12-14

1989. július 18-án a szegedi „Erdélyi Kör” közlése és felkérése alapján Révész Mihály, az MSZMP Szeged Városi Bizottságának elnöke szervünknél bejelentést tett, mely szerint a városban időközönként megjelenik egy HR-187 frsz.-ú román piros Dacia. Ennek felbukkanása félelmet kelt a menekültek körében, mivel feltételezik, hogy magas rangú Securitate tisztek utaznak a gépkocsival.

 

Megjegyzés:

- a természetes lehetőséget felhasználva az információ pontosítására hivatkozva érintkezésbe lépünk Csikós Máriával, az „Erdélyi Kör” elnevezésű alternatív szervezet vezetőjével, biztosítva a kapcsolattartás további lehetőségét.

 

Intézkedés:

- operatív, továbbá – a szegedi rendőrkapitányság közbiztonsági állományának bevonásával – nyílt intézkedések teszünk a gépkocsi utasai személyazonosságának megállapítására.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. július 24.

 

=nr. 96 890724 13.10=                                                                         Titkos!

 

XII. 1989. július 24. (92)

K/3 12-14

Tóth Gy. László arról értesíti Balog László szegedi lakost, hogy Zsámbékon 1989. július 28-29-30-án nemzetközi konferenciát rendez a FIDESZ Szociálliberális Kör, a Kéthly Anna Ifjúsági Kör, valamint az SZDSZ Szociáldemokrata Kör. Érdeklődni és jelentkezni a következő címeket lehet:

         Hiszler Vilmos           1063 Budapest […]

         Diczházi Bertalan               1031 Budapest […]

         Gulyás Mihály          1071 Budapest […]

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-2. és a BM III/III-7. Osztályokat.

 

Tarkó Károly r. őrgy.                                       dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. Helyettese

 

1989. július 25.

 

=nr. 97 890725 09.50=                                                                         Titkos!

 

XII. 1989. július 25. (93)

K/3 12-14

A Magyar Természetvédők Szövetsége értesíti Bogdán István szegedi lakost arról, hogy 1989. július 29-30-án, Szentendrén a népfrontházban (Jókai u. 3.) megbeszélést tart a természetvédelem politikai képviseletéről.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

Tarkó Károly r. őrgy.                                                dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. július 27.

 

=nr. 98 890727 10.00=                                                                         Titkos!

 

XII. 1989. július 27. (94)

TA 12-13

Deutsch Tamás, a FIDESZ vezetőségének tagja arról értesítette Ökrös Tamást, hogy a FIDESZ választmány hozzájárult ahhoz, hogy Szegeden a regionális szerv önálló irodát üzemeltessen. A FIDESZ központ egy telefax-al, egy írógéppel, egy üzenetrögzítővel és egy fénymásoló géppel kíván hozzájárulni az iroda berendezéshez. Anyagi szempontból fizetné a lakásbérleti díját, egy félállású alkalmazottat havi 8400 Ft-ig és egyéb dologi költségekre évi 60000 Ft-ot. A szegedi irodán kívül még egy irodát szándékoznak nyitni.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-2. Osztályt és a III/III-7. Osztályt.

 

                                     dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 2.

 

=nr. 99 890802 14.00=                                                                         Titkos!

 

XII. 1989. augusztus 02. (95)

 

1. HMT 12-14

Az MDF országos elnöksége támogatni kívánja az augusztus 5-i kecskeméti, kiskunfélegyházi és szegedi pótválasztásokon induló jelöltjeit. A Hitel című lap szerkesztősége közreműködésével „Válassz” címmel egy alkalmi újságot adnak ki, melyben lehetőségük nyílik a jelölteknek a bemutatkozásra és programjuk részletes ismertetésére.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;

- pontosítjuk az információt.

 

2. HMT 12-14

Az MDF szegedi csoportjának vezetősége a tervek szerint szeptembertől „Szegedi Gazdaság” címmel gazdaságpolitikai lapot szándékozik kiadni, amely a jelenlegi gazdasági mechanizmus bírálatával és az MDF-esek gazdasági programjával foglalkozik majd.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;

- pontosítjuk az információt.

 

                                     dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 10.

 

XII. 1989. augusztus 10. (96)

1. TE 12-14

Dr. Pordány László, a szegedi MDF szervezet ügyvivő elnökségének tagja, arról tájékoztatta Póda Jenőt, a szegedi Ellenzéki Kerekasztal szóvivőjét, hogy az MDF országos elnöksége határozatot hozott ún. „regionális központok” felállítására. A tervek szerint az egyik ilyen központ Szeged lenne.

 

2. TE 12-14

Az MDF szegedi szervezete 1989. szeptember 14-én – megalakulásuk egy éves évfordulója alkalmából – jubileumi nagygyűlést szervez.

 

3. K/3 12-14

A szegedi megyei városi tanács vb. hivatal igazgatási osztálya 1989. július 27-én kelt I. 474/1989. ig. számú határozatával a Szeged, Gogol u. 14. szám alatti 26,06 m2 alapterületű irodahelyiséget a Szociáldemokrata Párt szegedi szervezete részére igénybevételi díj befizetése nélkül 1989. december 31-ig kiutalta. A kiutaló határozat alapján a későbbiekben lehetőség nyílik e helyiség határozatlan időre szóló kiutalására is.

 

4. HMT 12-14

A Független Kisgazdapárt szegedi szervezete dr. Bába István – egy neves helyi ügyvéd – anyagi támogatásával újságot szándékozik indítani. A tervek szerint a lap kiadásához szükséges minden feltételt (szerkesztőség, nyomtatás, terjesztés, stb.) meg kívánnak teremteni.

 

5. HMT 12-14

A Magyar Demokrata Fórum elnöksége a közeljövőben lapkiadó részvénytársaság alapítását kezdeményezi. A tervek szerint az fogja megjelentetni a „Hitel” című folyóiratot, az MDF országos napilapját (még az idén indítani akarják) és a minden megyében folyamatosan létrehozandó helyi MDF újságokat. A terjesztésre egy önálló kft. is alakul.

 

6. HMT 12-14

Francesco Gonsales, az USA magyarországi nagykövetségének másodtitkára az augusztus 5-i szegedi pótválasztások alkalmával külön-külön beszélgetést folytatott a jelöltekkel és egyebek mellett elmondta, hogy a soron következő országos választásokra történő felkészüléshez hajlandók anyagi támogatást adni az ellenzéki szervezeteknek, de csak akkor, ha egységesen lépnek fel.

         Gonsales elmondta továbbá, hogy a nagykövetség szeptember 15-től vagy 16-tól három, illetve kétnapos konferenciát rendez Badacsonytomajban, ahol a mostani és az elkövetkezendő választások lesznek a megtárgyalandó témák.

         Az MDF elnöksége 10 fős küldöttséget jelöl ki, amely a badacsonytomaji tanácskozáson való részvételen kívül eleget tesz az osztrák néppárt és a franciaországi De Gaulle Párt meghívásának is.

 

7. HMT 12-14

Az MDF szegedi szervezetének elnöksége az országos választások előkészítése céljából szabadegyetemi formán ún. társadalomismeretei előadássorozatot kíván szervezni nem csak MDF tagoknak. Fő témakörök: a demokrácia és a gazdasági kibontakozás lehetőségei.

 

8. HMT 12-14

Az MDF szegedi szervezetének elnöksége egy ún. „defenzív csoport”-ot szándékozik létrehozni, amelynek belső védelmi és más szervezetekről történő információszerző funkciója lenne.

 

Intézkedés:

- tájékoztattuk a BM III/III-7. Osztályt;

- pontosítjuk az információkat.

 

                                     dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 11.

 

=nr. 100 890811 12.15=                                                                       Titkos!

 

XII. 1989. augusztus 11. (97)

1. K/3 12-14

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége értesíti Fejér Dénes szegedi lakost, hogy október 23-a megünneplésére 1989. augusztus 23-án 17.00 órakor a Jurta Színházban előzetes megbeszélést tart.

 

2. A Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség értesíti Szalárdy István és Korom Mihály szegedi lakosokat, hogy 1989. augusztus 12-én 10.00 órakor a „Művész Vendéglő” helyiségében (Vígszínház mögött) kibővített ügyvivői és választmányi gyűlést tartanak.

 

3. Seres Péter Keszthely […] szám alatti személy több szegedi lakost felszólít, hogy Szegeden szervezzék meg a Magyar Keresztény Szabadságpártot. Mellékeli a párt programját és az Igazságügyi Minisztérium 74036/1989. számú levelét, mely a párt jogfolytonosságát elismeri.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a BM III/III-7. Osztályt.

 

                                     dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 15.

 

=nr. 102 890815 12.00=                                                              Szigorúan titkos!

 

XII. 1989. augusztus 15. (102)

1. TA 12-14

Mucsi Mihály arról tájékoztatta Pordány Lászlót, az MDF helyi vezetőjét, hogy a választásokra készülve 1989. augusztus 10-én Kisteleken 20 fővel MDF csoport alakult. A közeljövőben a többi Csongrád megyei településen is folytatja a szervezést. Legközelebb Pusztaszeren lesz alakuló gyűlést.

 

Intézkedés:

- Mucsi tevékenységét figyelemmel kísérjük.

 

2. TA 12-14

Csikós Mária, a szegedi Erdélyi Kör vezetője arról tájékoztatta Ördögh Mátyás egyházi személyt, hogy 1989. augusztus 20-án az ópusztaszeri ünnepségen az MDF és az Erdélyi Kör közösen 3 sátrat állít fel, melyekben propagandaanyagokat terjesztenek – székely himnusz szövege – Erdéllyel kapcsolatos könyvek, stb. Továbbá az MDF tagtoborzást kíván folytatni. Jelen lesz Lezsák Sándor is.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;

- az ünnepséget operatív úton biztosítjuk.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                  dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 16.

 

=nr. 99 890616 12.00=                                                                         Titkos!

 

XII. 1989. augusztus 16. (99)

TA 12-14

Dezsőfi nevű budapesti egyházi személy arról tájékoztatta Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püspököt, hogy a francia „Mitterand” alapítvány felajánlotta anyagi támogatását egy – a romániai menekültek számára – Magyarországon létesítendő menekültfalu létrehozásához. Az alapítvány képviselői a püspök spanyolországi látogatása alkalmából Barcelonában kívánják a részleteket megbeszélni.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. és a III/III-1. Osztályokat.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 17.

 

                                                                                                       Titkos!

XII. 1989. augusztus 17. (100)

1. HMB 12-14

Az MDF szegedi szervezete Ilie Ceausescu közelgő magyarországi látogatása ellen tiltakozó nyilatkozatot kíván eljuttatni a Külügyminisztériumhoz és az országgyűléshez. Ennek rész az R.E.[6] szegedi lakos által összeállított kompromittáló adattár, amely az I.C. által publikált – Magyarország érdekeit sértő – írások gyűjteménye.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat.

 

2. K/3 12-14

Az „Új Nemzedék” állampolgári közéleti mozgalom 1989. augusztus 19-én 10.00 órai kezdettel a Szanyi István Ifjúsági Klubban (Budapest V. ker. Balassi Bálint u. 27.) választmányi ülést tart.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

3. K/3 12-14

Az MSZDP szegedi szervezete 1989. augusztus 20-án az ópusztaszeri ünnepségen tagtoborzással, politizálással egybekötött baráti találkozót tart.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

4. K/3 12-14

Kelecsényi József, az MSZDP oktatási bizottságának titkára arról értesíti az MSZDP szegedi vezetőségét, hogy 1989. szeptemberétől szombati napokon 15 foglalkozásból álló vezetői tanfolyamot rendeznek. Egyben javasolja, hogy helyileg az aktivisták részére szervezzenek retorikai tanfolyamot.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

5. K/3 12-14

Az MSZDP hódmezővásárhelyi szervezete 1989. augusztus 26-án 15.00 órai kezdettel a helyi Petőfi Sándor Művelődési Házban gyűlést tart. Meghívottak. Ruttner György, Fischer György.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

6. K/3 12-14

1989. augusztus 11-én Nagytőke községben 12 fővel megalakult a kisgazdapárt helyi szervezete.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

1989. augusztus 18.

 

=nr. 101 890818 12.00=                                                                       Titkos!

 

XII. 1989. augusztus 18. (101)

1. K/3 12-14

Ökrös Tamás szegedi FIDESZ aktivistát arról értesíti egy „Győri M.” aláírású személy, hogy a Prágába utazók augusztus 19-én 19.00 órakor találkoznak Budapesten a Nyugati pályaudvar mellett a 6-os autóbusz végállomásánál. Ide várják a gépkocsival utazókat is. A csoport a 20.25 órakor induló „Amicus” expresszvonatot veszi igénybe. Prágában 20-án a vonat érkezésénél, illetve 08.00, 12.00 és 18.00 órakor van találkozó a Károly híd várral szembeni hídfőjénél. Visszautazás 21-én este.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-2. és a III/III-7. Osztályokat.

 

2. K/3 12-14

A kisgazdapárt újszegedi szervezete 1989. augusztus 26-án a Bálint Sándor Művelődési Otthonban alakuló ülést tart. Meghívott: dr. Boross Imre.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 22.

 

=Szeged nr. 106 0822 1130=                                                                              Titkos!

                                                                                                       (selejtezésig)

XII. 1989. augusztus 22. (102)

1. TA 12-14

Csikós Mária a JATE titkárság és az Erdélyi Kör vezetője arról tájékoztatta Ördögh Mátyást, az MDF alsóvárosi csoportjának vezetőjét, hogy az MDF szegedi szervezete kezdeményezni fogja Király Zoltán és Raffay Ernő jelölését a köztársasági elnöki posztra.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat.

 

2. TA 12-14

Az MDF szegedi szervezete Pordány László vezetősével 1989. október 22-én este a helyi Bartók Béla Művelődési Központban markáns, radikális hangvételű költő estet szervez a forradalom mártírjai emlékére.

 

Intézkedés:

- a rendezvényről további információkat gyűjtünk;

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat.

 

3. K/3 12-14

A FIDESZ 1989. szeptember 1-3. között Balatonkenesén a BME mérőtáborában nyári tábort szervez, melynek célja a választásokra történő felkészülés. Előadók: Orbán Viktor, Tirts Tamás, Kende Péter, Litván György, Mensáros László.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-2. és a III/III-7. Osztályokat.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 28. 

 

=Szeged nr. 107 890828 14.30=                                                                Titkos!

                                                                                                       (selejtezésig)

 

XII. 1989. augusztus 28. (103)

1. K/3 12-14

Az MDF 1989. szeptember 8-án 18.00 órakor Szőregen, a Tömörkény István Művelődési Házban alakuló és tagtoborzó gyűlést tart. Meghívott: Pordány László.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

2. K/3 12-14

Az MDF csopak-palóznaki csoportja „Ismerjük meg Erdélyt” címmel országos mozgalmat hirdetett meg, melynek célja a román és magyar nemzet megbékélése, az erdélyi magyarság helyzetének javítása.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat.

 

3. K/3 12-14

Az SZDSZ országos vezetősége nevében Szilágyi Sándor arról értesítette Jankó Attila szegedi SZDSZ aktivistát, hogy 1989. szeptember 4-10. között országos propaganda akciót tartanak, melynek során alkalmi standokon árusítják az SZDSZ programját és egyéb kiadványait (SZDSZ jelvény, zászló, Beszélő, stb.). 1989. szeptember 8-10. között az SZDSZ vezetői országos előadókörutat tartanak.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;

- a helyi rendezvényekről információt gyűjtünk.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 29. 

 

=Szeged nr. 108 890830 13.30=                                                                 Titkos!

                                                                                                       (selejtezésig)

XII. 1989. augusztus 29. (104)

1. K/3 12-14

Az MDF 1989. szeptember 9-én 10.00 és 16.00 között Budapesten (XI. ker., Műegyetem rkp. 3/9. központi épület KA-26 sz. teremben) megrendezi az „Elnökök gyűlését”.

         Napirend:

- politikai beszámoló (Antall József),

- helyzetkép szervezeti életünkről (Lezsák Sándor),

- javaslat az alapszabály módosítására (Horváth Balázs),

- az országos gyűlés előkészületei (Bíró Zoltán).

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat.

 

2. K/3 12-14

Az SZDSZ néhány nappal az MSZMP kongresszusa előtt tüntetéseket tervez Budapest a TV székháza, vidéken pedig a megyei lapok szerkesztőségei előtt a sajtómonopólium ellen. Ennek részleteit az 1989. szeptember 22–24. között Sopronban tartandó SZDSZ választói táborban beszélik meg.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;

- a helyi rendezvényről információt gyűjtünk.

 

3. HMB 12-13

Valentiny Gézától és Szőke Jánostól – nyugati katolikus segélyszervezetek ügyintézőitől – származó információ szerint Paskai László bíboros prímás „felfelé bukik”, curiális bíboros lesz Rómában. A szerzetesrendekkel foglalkozó kongregáció egy osztályát fogja vezetni. Erre a lépésre azért van szükség, mert a bíborost nem tartja alkalmasnak Vatikán a magyar katolikus egyház vezetésére. Utódjaként Dankó László kalocsai érsek neve merült fel először, azonban betegsége, valamint az iránta való vatikáni bizalom csökkenése miatt elálltak személyétől. Legesélyesebbnek Gyulay Endre szeged-csanádi püspököt ítélték, akinek személye az erdélyi menekültek ügyeinek képviselete folytán nemzetközileg ismert lett. Gyulay néhány napja Spanyolországban együtt misézett és ebédelt II. János Pál pápával, így alkalmuk nyílt a kérdésről való konzultációra.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-1. és III/III-7. Osztályokat.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. augusztus 31.

 

=nr. 105 890831 11.00=                                                                       Titkos!

 

XII. 1989. augusztus 31. (105)

1. TA 12-14

Csikós Mária szegedi MDF aktivista arról tájékoztatott egy nem beazonosított személyt, hogy a szegedi MDF csoport felvette a kapcsolatot a lett függetlenségi mozgalommal, amely delegációt küld Szegedre.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat;

- az információt operatív úton pontosítjuk.

 

2. ATA 12-14

Az MDF hódmezővásárhelyi csoportja a magas élelmiszerárak elleni tiltakozásul 1989. szeptember 23-án a helyi Kossuth téren nyilvános disznóvágást rendez. A húst kedvezményes áron szétmérik a hátrányos szociális helyzetűek között.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat.

 

3. TA 12-14

A kisgazdapárt szentesi szervezete 1989. karácsonyától folyamatosan ingyenes népkonyhát kíván üzemeltetni a hátrányos szociális helyzetűek megsegítésére. Az egyházakkal közösen pénz és egyéb adományokat is gyűjtenek. A későbbiekben más településeken is hasonló akciókat kívánnak szervezni.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-3. és a III/III-7. Osztályokat.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 1.

 

=Szeged nr. 110 890901 12.15=                                                                  Titkos!

                                                                                                       (selejtezésig)

XII. 1989. szeptember 01. (106)

1. TA 12-14

Dr. Csikós Mária, a szegedi Erdélyi Kör vezetője arról tájékoztatta Szabó Bélát, a helyi MDF elnökségi tagját, hogy az 1989. szeptember 2-3-án Szegeden rendezendő „Erdély tanácskozás” során szeretnék létrehozni az Erdély Körök országos koordináló szervét. A létrehozandó szerv a háromoldalú tanácskozásokba is bekapcsolódna és ellátná a Romániából áttelepült magyarok országos érdekképviseletét.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályokat;

- a rendezvényt operatív úton biztosítjuk.

 

Tarkó Károly r. őrgy.                                                dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 6.

 

=nr. 107 890906 13.30=                                                                       Titkos!

 

XII. 1989. szeptember 06. (107)

1. TA 12-14

Fiber László budapesti SZDSZ tag arról tájékoztatta dr. Csikós Máriát, a szegedi Erdély Kör vezetőjét, hogy társaival együtt az SZDSZ-en belül szeretné létrehozni az Erdély Kört, mely az áttelepült magyarok fóruma lenne. Fiber kezdeményezéséhez igényelte dr. Csikós Mária segítségét.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat.

 

2. TA 12-14

Az MDF szegedi szervezetét arról tájékoztatta egy ismeretlen budapesti személy, hogy 1989. szeptember15-én a budapesti városmajori színpadon az MDF budai szervezeteinek politikai nagygyűlését tartják, melynek szónokai Csurka István és Raffay Ernő lesznek.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és a III/III-7. Osztályokat.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 7.

 

=nr. 108 890907 10.15=                                                                       Titkos!

 

XII. 1989. szeptember 07. (108)

1. K/3 12-14

1989. szeptember 9-én 10.00 órai kezdettel a pártközpont tanácstermében (Budapest V. ker. Arany J. u. 10. III/1.) a kisgazdapárt országos intéző bizottsága alakuló ülést tart.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

2. K/3 12-14

A Magyar Radikális Párt 1989. szeptember 16-án 18.00 órakor nyilvános teljes nagygyűlést tart. Helye: Budapest XI. ker., Kőrösi J. u. 17., Lágymányosi Művelődési Ház.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

                                               dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 12.

 

=nr. 113 890912 11.30=                                                                       Titkos!

 

XII. 1989. szeptember 12. (109)

 

K/3 12-14

1. Az MDF szegedi szervezete megalakulása évfordulóján 1989. szeptember 16-án 17.00 órai kezdettel jubileumi ülést tart. Helyszín: JATE bölcsészkar, auditórium maximum, Szeged, Egyetem u. 2.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-4. és III/III-7. Osztályt;

- a rendezvényről operatív úton információt gyűjtünk.

 

2. Kiegészítő információ az 1989. 08. 30-án leadott 104/2. számú jelentéshez.

K/3 12-14

Szilágyi Sándor az SZDSZ vezetőségi tagja arról értesíti Jankó Attila szegedi SZDSZ aktivistát, hogy 1989. 10. 05-én 17.00 órai kezdettel az SZDSZ a FIDESZ-szel közösen országos tüntetést kezdeményez az MSZMP székházak előtt. Cél az esélyegyenlőség követelése.

         Jelszavak:

- vonuljon ki a párt a munkahelyekről,

- számoljon el a vagyonával,

- ne tekintse hitbizománynak a megyei lapokat,

- oszlassák fel a munkásőrséget.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt;

- a helyi rendezvényekről operatív úton információt gyűjtünk.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 12.

 

=Szeged nr. 114 09.13. 10.10=                                                              Titkos!

                                                                                                    (selejtezésig)

XII. szeptember 12. (110)

HMB 12-14

A Kereszténydemokrata Néppárt szegedi szervezete 1989. szeptember 18-án 18.00 órától bemutatkozó és tagtoborzó rendezvényt szervez. Az összejövetel helye a HNF szegedi Vörösmarty utcai terme. Meghívott előadó: dr. Keresztes Sándor.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-1-a. alosztályt és a BM III/III-7. Osztályt.

 

                                     dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 14.

 

=nr. 115 890904 14.30=                                                              Szigorúan titkos!

XII. 1989. szeptember 14. (111)

K/3 12-14

Máté-Tóth András szegedi teológus arról értesíti Molnár Imrét (Budapest […]), hogy 1989. október 19-én Szegeden a felsővárosi templomban szentmisét szervez Jerzy Popiełuszko atya emlékére, melyet Benyik György és egy lengyel pap celebrálnak, magyarul illetve lengyelül. A rendezvényt megelőzően magyar és lengyel nyelvű röplapokat kívánnak terjeszteni a városban – főként az úgynevezett „lengyel piac” közönsége körében – mely megemlékezést, imádságot tartalmazna, továbbá a szentmisét reklámozná.

         Hasonló misék megtartását tervezik Budapesten, Debrecenben és Pécsett, de erről bővebb információt a forrás nem ad.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-1. és a III/III-7. Osztályt;

- a rendezvényt operatív úton biztosítjuk.

 

K/3 12-12

Az MSZDP szegedi szervezete 1989. szeptember 16-án 16.00 órai kezdettel a MÁV Művelődési Házban (Szeged, Rákóczi u. 1.) munkás nagygyűlést tart. Előadó: Király Zoltán.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

LBE 12-12

1989. szeptember 14-én Hódmezővásárhely több pontján, közterületen az állampolgárok egy 15x20,5 cm-es nagyságú nyomdai előállítású röplapot találtak kifüggesztve, mely a Szolidaritás Szakszervezeti Munkásszövetség „felhívását” tartalmazza.

         Főbb pontok:

- az állami tulajdonnak nincs igazi tulajdonosa,

- a működésképtelen állami tulajdon monopóliumát fel kell számolni,

- meg kell teremteni az önkormányzati tulajdont,

- meg kell alakítani az üzemekben a munkástanácsokat,

- legyen a dolgozó is tulajdonos.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 19.

 

=Szeged nr. 116 09.19. 13.35=                                                     Szigorúan titkos!

 

XII. 1989. szeptember 19. (112)

TA 12-14

Varsa Zoltán a Déli Napló főmunkatársa arról tájékoztatta Várkonyi Balázs főszerkesztőt, hogy az MSZMP Békés megyei bizottságáról kiszivárgott információk szerint Szeghalmon, Orosházán, Szarvason és Békéscsabán szélső baloldali személyekből olyan csoportok alakulnak „akik fegyverrel is hajlandók megvédeni a 40 év eredményeit”. Varsa erről cikket kíván megjelentetni a Déli Naplóban.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. osztályt és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság III/III. Osztályát.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 20.

 

=Szeged nr. 117 09.20 14.00=                                                      Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

XII. 1989. szeptember 20. (113)

1. TA 12-14

Vass Csaba a HNF O[rszágos] T[anácsa] Társadalompolitikai Osztályának vezetője az MSZMP budapesti reformkörének aktivistája, arról tájékoztatta Géczi Józsefet, az MSZMP szegedi reformkörének egyik vezetőjét, hogy az MSZMP kongresszusán az Új Márciusi Front, a Demokratikus Magyarországért Mozgalom, a Baloldali Alternatíva Egyesülés és a Reformkörök koalíciót fognak alkotni. A felsorolt csoportokhoz tartozó küldöttek a Reformkörök programját fogják támogatni.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

2. TE 12-14

1989. 09. 19-én a szegedi Ellenzéki Kerekasztal megbeszélésen elhatározták, hogy 10.23-án Szegeden a Bartók Béla Művelődési Házban irodalmi műsorral egybekötött nagygyűlést tartanak, melynek levezető elnöke dr. Kertész  Dezső „F” dossziés személy lenne.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

3. K/3 12-14

Az MDF 1989. 09. 23-án 10.00 és 16.00 között a BME központi épület 26-os termében a választásokkal kapcsolatosan országos tanácskozást tart, mely zártkörű lesz.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

4. K/3 12-14

Az MDF 1989. 10. 01-jén 10.00 és 16.00 között a BME központi épület 26-os termében megrendezi az elnökök gyűlését.

         Napirend:     

- az MDF programja,

- az országos gyűlés előkészítése,

- a helyi szervezetek javaslatai.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

5. K/3 12-14

Az Erdélyi Szövetség szentesi szervezete a Déli Napló című újságban felhívást kíván közzétenni Tőkés László temesvári lelkész Nobel békedíjra történő felterjesztése érdekében.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

6. K/3 12-12

1989. 09. 23-án 10.00 órai kezdettel a Raoul Wallenberg Egyesület „A kisebbség-többség viszonya a magyar társadalomban” címmel vitafórumot rendez a VIII. kerületi Tanács dísztermében (Budapest, Baross u. 65-67.).

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

7. K/3 12-14

A kisgazdapárt 1989. 09. 22-én 10.00 órai kezdettel a pártközpontban politikai bizottsági ülést tart.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

8. AK 14-14

Az információt szolgáltató személy a 37. héten Aradon beszélgetést folytatott egy katonatiszttel, aki arról tájékoztatta, hogy az aradi várban állomásozó katonai alakulatot kitelepítették a magyar határhoz, ahol védelmi rendszert kell kiépíteniük a menekültáradat megállítása céljából. A román szervek az államhatártól 12 km-re katonákból álló ellenőrző pontokat állítottak fel. Az RSZK-ban mind feszültebb a helyzet, a kapcsolat véleménye szerint egy éven belül az országban jelentős változások fognak bekövetkezni.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/II-12. Osztályt.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

      értékelő tiszt                                               főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 22.

 

=Szeged nr. 118 890922 12.00=                                                   Szigorúan titkos!

 

XII. 1989. szeptember 22. (114)

K/3 12-14

1989. 09. 30-án 11 órai kezdettel Abonyban a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskolában a helyi MDF és PDSZ szervezetek a községi iskolaszék szervezésében szerzett tapasztalataikról fórumot rendeznek.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

K/3 12-14

Az MDF Csongrád megyei csoportjainak képviselői 1989. 09. 28-án 17.00 órai kezdettel Kisteleken, a kultúrházban egyeztető tanácskozást tartanak.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                      főkapitány áb. helyettese

1989. szeptember 26.

 

=nr. 115 890926 13.30=                                                                       Titkos!

 

XII. 1989. szeptember 26. (115)

 

1. ASZA 12-14

K. Z. román állampolgár ([…]) aki érvényes úti okmányokkal 1989. szeptember 15-én lépett Magyarországra, szeptember 22-én a szegedi rendőrkapitányságon bejelentette, hogy nem kíván Romániába visszatérni. Meghallgatása során a következőket mondta el: 1989. június 18-án útlevéllel beutazott hozzánk. Június 19-én hazafelé menet a román VÁM-osok elvették tőle az általa vásárolt rádió-TV újságot, a Magyarország és a HVG című folyóiratokat. Június 20-án berendelték a pécskai milíciára, ahol Voitila Stefan nevű Securitate tiszt felajánlotta neki, hogy az újságok miatt nem vonják be az útlevelét, amennyiben vállalja az együttműködést. Ezt követően K.Z.-t „Croma” fedőnéven beszervezte. K.Z. feladatul kapta, hogy magyarországi utazásai során mérje fel a belső állapotokat, az emberek hangulatát. Gyűjtsön információt azokról a személyekről, akik a romániai helyzetről tájékoztatják a magyar hírközlő szerveket.

 

Intézkedés:

- K.Z-t ideiglenes tartózkodási engedéllyel láttuk el. Ismételt részletes meghallgatása és ellenőrzése után megvizsgáljuk operatív célból történő felhasználásának lehetőségét;

- tájékoztattuk a BM III/II-12. Osztályt.

 

2. LBE 12-12

    TA 12-12

A FIDESZ szegedi regionális szervezete 1989. szeptember 29-én 13.00 órától 19.00 óráig politikai demonstrációt tart a helyi Komócsin Zoltán téren, a munkásőrség parancsnoksága előtt. A demonstráció alkalmával politikai beszéd nem hangzik el, viszont több alkalommal a szervezők fel kívánják olvasni a FIDESZ munkásőrséggel kapcsolatos állásfoglalását.

 

Intézkedés:

- a rendezvény biztosítását megszervezzük;

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt. 

 

3. TA 12-14

A szegedi Ellenzéki Kerekasztal megegyezett abban, hogy október 6-át közösen ünneplik meg. Ez alkalommal – a ’48-as vértanúk mellett – megemlékezést terveznek Kovács Józsefről is, aki az ’56-os események kapcsán vesztette életét. Eléképzelésük szerint az Aradi vértanúk terén felállított kopjafánál lenne a koszorúzás.

 

Intézkedés:

- a rendezvény előkészületeiről operatív úton további információt gyűjtünk;

- a BM III/III-7. Osztályt tájékoztatjuk.

 

4. ATA 12-12

    TE 12-12

A Szegedi Nyomda kezdeményezésére új helyi napilap indítását tervezik. A szerkesztőbizottság a tervek szerint Király Zoltán országgyűlési képviselőből, Gyulay Endre szeged-csanádi püspökből, Szerencsés Györgyből a helyi MSZDP vezetőjéből, Simor Ferencből a Kereszténydemokrata Néppárt ideiglenes helyi elnökéből, illetve megbízottaikból állna össze. A lap profilját is ők alakítanák ki. Az újságírók névsorára Kispál Antal a szegedi Hírlapkiadó Vállalat igazgatója tesz javaslatot. Az elképzelések szerint kezdetben 20 ezer példánnyal indulnának, majd ezt felfuttatnák 50 ezerre. Az esetlegesen jelentkező devizás papíralapanyag hiány áthidalására a nyugati szociáldemokrata pártoktól, illetve egyházi szervezetektől várnak természetbeni támogatást. Az újságnak egyelőre még nincs kialakult címe, bár az első próbaszám már elkészült.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

5. K/3 12-14

A Kereszténydemokrata Néppárt 1989. szeptember 30-án 10.00 órai kezdettel Budapesten, a József Attila Gimnázium dísztermében (XI. ker., Villányi út 27.) tartja első országos gyűlését, melyre eljönnek a holland, a belga, az osztrák, az olasz és a nyugat-német testvérpártok képviselő is. A párt vezetői szeptember 28-án 14.00 órai kezdettel a gyűlés előkészületeiről (Budapest V. ker. Arany János u. 1. III. e.) sajtótájékoztatót tartanak.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

     áb. értékelő tiszt                                           főkapitány áb. helyettese

 

1989. szeptember 28.

 

=nr. 116 890928 09.15=                                                                       Titkos!

 

XII. 1989. szeptember 28. (116)

 

1. K/3 12-14

Novák Zsófia (1025 Budapest […]) FIDESZ aktivista arról értesíti Ökrös Tamás szegedi FIDESZ vezetőt, hogy 1989. októberében a FIDESZ 30 ezer példányban „Revolúció” címmel kéthetente megjelenő új folyóiratot ad ki, mely a FIDESZ-Press helyébe lépne. Az újság politikai, gazdasági, környezetvédelmi és kulturális rovatokból állna.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

2. K/3 12-14

Az SZDSZ szegedi aktivistái 1989. szeptember 28-tól minden héten csütörtökön 17.00 órai kezdettel Szegeden a Dózsa György u. 2. szám alatt a választási kampány aktuális kérdéseiről rendszeresen megbeszélést tartanak.

 

Intézkedés:

- tájékoztatjuk a BM III/III-7. Osztályt.

 

dr. Bikádi János r. szds.                                   dr. Várhelyi Ferenc r. alezredes

                                                                       főkapitány áb. helyettese

 

 

Fejér megye

1989. július 31.

 

R-21-5-4/15/1989.                                                                     Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

VIII. 1989. 07. 31. (15)

 

ASZA 12-12

1989. július 30-án 12.00 órakor Belsőbárándon Morvay László grafikus, budapesti lakos vezetésével tiltakozó demonstrációt szerveztek a Gaál Imre Stúdió művésztelepén. A demonstrációra azért került sor, mert a belsőbárándi kastély épületét – melyet 6 éve használnak – több jelentkező közül nem ők vásárolhatták meg, ezért tiltakoznak „a kastély korrupt, igazságtalan eladása, a rossz kultúrpolitika ellen”. A demonstrációt az illetékes rendőri szervnek nem jelentették be. A falu lakói a művészek demonstrációja hallatán egy ún. ellendemonstrációt terveztek, amely viszont a tanácselnök személyes közbenjárása miatt elmaradt.

         A demonstráció a meghirdetett időben 20–25 fővel (nagyrészt 16 év körüli diáklányok) megtartásra került, mellyel szemben a helyi lakosság passzívan viselkedett, sőt a 13.00 órára meghirdetett kiállításon sem vett rész senki.

         A megmozdulást a Magyar Televízió filmre vette, melyet 1989. augusztus 15-én a Stúdió ’89 című műsorban adnak le. A demonstráció zavartalanul zajlott le, a művészek a mai napon elhagyták a községet, mivel szerződésük lejárt.

 

Megjegyzés: a megmozdulás tervét a BM III/3. Osztály korábban már jelezte „napi operatív információs rendszer”-ben.

 

Intézkedés:

- az illetékes rendőr szerven keresztül, valamint hivatalos és társadalmi kapcsolatok felhasználásával tájékozódtunk a tervezett tüntetésről;

- a rendbontás megelőzése érdekében kértük a tanácselnök közreműködését.

 

Marócsik Mihály r. alezredes                                                         Bor Géza r. hdgy.

                                                                                                értékelő tiszt

 

 

1989. augusztus 15.

 

R-21-5-4/16/1989.                                                                     Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

VIII. 1989. 08. 15. (16)

 

ER 14-14

P. I. Zs. 1988. március 23-án jogellenesen az NSZK-ban maradt. 1989. augusztus 14-én a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon megjelent és önvallomást tett. Beszámol arról, hogy 1988. március 24-én Ausztriában találkozott V. Z-nal, volt munkatársával, aki 1986 augusztusában maradt jogellenesen külföldön. Vincze elkísérte az NSZK-beli Bad Reichenhall-i járási hivatalba, ahol NSZK igazolványt kapott. Ezt követően gerincműtéten esett keresztül, majd felgyógyulása után V. Z-on keresztül több külföldön élő magyarral ismerkedett meg, így többek között N. I-nal, D. L-val, B. A-val, akik román állampolgárok és amerikai engedéllyel tartózkodnak az NSZK-ban. Elmondása szerint a CIA szolgálatában állnak. N. A. szintén román állampolgár [a] BND szolgálatában áll. Fenti személyek P. I-t elkísérték Münchenbe, ahol kihallgatáson vett részt. Majd ezután Schönau am Königssee 8240, See Str. 52. szám alatti lágerba került. Itt újabb magyar személyekkel ismerkedett meg, így többek között M. L-sal, M. G-ral, akik szintén kapcsolatban állnak CIA-vel és többször is beszállította őket saját gépkocsiján Münchenbe a Traunsteiner Str., illetve a Chimgau Str. 112-be, ahol nagyobb összegeket kaptak. Állítása szerint V. Z. és R. J. egy német hölgy társaságában jelenleg is Magyarországon tartózkodik bizonyos megbízatással. N. A., B. A. és K. B. Romániából az NSZK-ba távozott személyek NSZK állampolgárságot kaptak, és szintén gyakran utaznak Magyarországra különböző megbízatásokkal. A magyarországi utakat megelőzően rendszeresen felkeresik a Rosenheim-i és a Chimsee-i USA katonai bázisokat.

 

Megjegyzés: P. Zs. I. meghallgatására közvetlenül hazatérését követően a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályán került sor.

 

Intézkedés:

- a felmerült személyek alapellenőrzésére a Fejér Megyei RFK III/II. Osztálya tett intézkedést;

- az alapellenőrzések elvégzése után P. folytatólagos meghallgatására intézkedtünk.

 

Marócsik Mihály r. alezredes                                                dr. Csizy Csaba r. fhdgy.

    főkapitány áb. helyettes                                                       áb. fővizsgáló

 

 

1989. augusztus 28.

 

R-21-5-4/17/1989.                                                                     Szigorúan titkos!

                                                                                                (selejtezésig)

VIII. 1989. 09. [sic!] 28. (17)

 

HMT 12-14

A SZER egyik munkatársa július hónapban több hetet töltött Kanadában az ottani emigráns szervezetek meghívására. Az út egyik célja volt a magyarországi ellenzéki erőknek nyújtandó támogatás előkészítése, amely elsősorban nyomdatechnikai berendezéseket jelentene, de bizonyos esetekben pénzügyi segítséget is az 1990-es választások befolyásolása érdekében. Szóba került egyes ellenzéki tömörülések vezetőinek (tagjainak) a politikai, választási harc taktikai és stratégiai kérdéseivel kapcsolatos „tanulmányútjai” finanszírozása.

         A SZER fenti munkatársa várhatóan szeptember elején Magyarországra látogat.

 

Megjegyzés: az információ szorosan kapcsolódik az R-21-5-4/66/1988. számú napi jelentéshez.

 

Intézkedés:

- hírforrásunknak feladatokat határozunk meg az információ további pontosítására, kiegészítésére.

 

Marócsik Mihály r. alezredes                                                         Bor Géza r. hdgy.

     főkapitány áb. helyettes                                                                     értékelő tiszt

 

 

1989. szeptember 14.

 

R-21-5-4/18/1989.                                                                     Szigorúan titkos!