************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* 
ReMeK-e-hírlevél 
III. évf. 2009/2. szám                               ISSN 1842-7448 
************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* 
Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele 
Megjelenik havonta 
************ ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* 
 
Amennyiben a hirlevel az ekezetes betuk miatt nem olvashato, kerem jelezzek a
bakai.magdolna@gmail.com cimen. 
 
TARTALOM
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
- Romániai intézmények magyar neveinek adatbázisa
- Módosult a 26/2000-es kormányrendelet
- Romániai jogszabályok - magyar nyelven is
- Külhoni magyarsággal kapcsolatos kérdések
PÁLYÁZATOK
-Testvérkönyvtár segítő pályázat
- Ösztöndíj székely alkotó tehetségek támogatására
- Pályázati felhívás magyarságismereti képzésre
- Esszépályázat nem csak domokosiaknak
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
- A Magyar Kultúra ünnepe erdélyi könyvtárakban
- Koreai madárvilág képekben
- American Corner: A téli sportokról
- Bálint-napon Balassit ünnepelnek Székelyudvarhelyen
ÉVFORDULÓK
- Benedek Elek emlékév - körkép
- Kilencven éve hunyt el Ady Endre
KITEKINTŐ
- 2008-ban legtöbbet kölcsönzött 100 gyerekkönyv Göteborgban
- Letartóztatták, mert elfelejtette visszavinni a kikölcsönzött könyvet
DÍJAK
- EMKE - Monoki István-díj 2009
- Budapesten kiosztották a Bibliotéka Emlékérem díjakat
- Márai Sándor-díj Molnár Vilmosnak
HAZAI
- Visszavonta a saját pályázati programját a román Művelődési Minisztérium
- Beperelte a lapterjesztőt a Kájoni János Megyei Könyvtár
- Dokumentációs és Információs Központ Székelykeresztúron
- Új kölcsönzési szabályok a gyergyószentmiklósi könyvtárban
AJÁNLÓ
- Online Pályázatíró kézikönyv 
- Vitéz Antal János: Fogságom naplója
ELHALÁLOZÁS
- Elhunyt John Updike
MOZAIK
- Digitális tartalomszolgáltatás: otthonról elérhető könyvtáré a jövő
- Elveszhet a digitális kor öröksége
 
 
HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
 
- Romániai intézmények magyar neveinek adatbázisa
A Nyelvijogok.ro kisebbségi nyelvhasználatot szorgalmazó portál szerkesztői nem
könnyű feladatra vállalkoztak: egységes adatbázist próbáltak kialakítani Románia
különböző intézményeinek magyar neveiről. Sok olyan intézmény van, amely magyar
nevét alig használja bárki, de van olyan is, amelynek minden magyar nyelvű újságban
más a neve. 
Az adatbázis elsősorban a sajtónak szól, amely népszerűsítheti ezeket, de szól az
állami intézményekben, önkormányzatokban dolgozóknak, tanároknak, diákoknak, és
gyakorlatilag mindenkinek, aki élni akar nyelvi jogaival. Romániában jogunk van
anyanyelvünkön kommunikálni a hatóságokkal, de nagyon kevés helyen teszik ezt meg,
többek között éppen azért, mert nem ismerik az intézmények magyar nevét. A romániai
intézmények magyar neveinek adatbázisa letölthető és szabadon terjeszthető a
http://www.nyelvijogok.ro/magyar_intezmenynevek.pdf címről. 
Forrás: Czika Tihamér, Ermacisz levelezőlista
 
 
- Módosult a 26/2000-es kormányrendelet
A 305/2008. december 15.-ei törvénnyel módosult az egyesületek és alapítványok
működésére vonatkozó 26-os kormányrendeletet (Ordonanta Guvernamentala nr.
26/2000).A törvény I.-es és II.-es cikkelye pontosítja a rendelet (7)-es cikkelyét:
tilos (246/2005-ös törvény által módosított 26/2000-es rendelet alapján bejegyzett)
egyesületek és alapítványok megnevezésében olyan szavakat vagy szószerkezeteket
használni, amelyek összetéveszthetőek hatóságok vagy helyi-, illetve országos
érdekeltségű közhivatalok megnevezéseivel. Amennyiben fennáll a megnevezések közötti
hasonlóság, az érdekelt alapítvány/egyesület köteles a jelen törvény életbe
lépésétől számított 6 hónapon belül a névváltoztatásra, ellenkező esetben bármilyen
hatóság, intézmény vagy érdekelt személy kérésére az említett alapítvány/egyesület
törvényszéki határozat alapján feloszlatható. A 26/2000-es rendelet (7)-es
cikkelyében a módosítás előtt csak az állt, hogy az egyesületek/alapítványok
megnevezésében tilos hatóságokra és állami intézményekre jellemző megnevezéseket
használni. 
Forrás: Vidékfejlesztés és programok igazgatóság Civil szervezetek részleg
elektronikus hírlevele, 2008.  január
 
 
- Romániai jogszabályok - magyar nyelven is
Elérhető Románia Hivatalos Közlönyének 1996 - 2007 közötti lapszámaiban közzétett,
magyar nyelvű jogszabályok jegyzéke a Monitorul Oficial honlapján
(http://www.monitoruloficial.ro/HU/article-Magyar_nyelv%C5%B1_jogszab%C3%A1lyford%C3%ADt%C3%A1s-80.html
) Románia Hivatalos Közlönye egy önálló kiadvány, sajátos sajtótermék, amelynek
megjelenését egy magyar anyanyelvű szerkesztőség biztosítja, a kiadó jóvoltából és a
román nyelvű szerkesztőség közvetlen támogatásával. A Hasznos tudnivalók menü alatt
a böngésző fontos információkat szerezhet arról, mi a tennivaló jogi személyek
elveszett iratai, magánszemélyek elveszet iratai, versenyvizsgák, részvényesi
közgyűlési egybehívók, közbeszerzés esetén, az Elektronikus közlönytárból pedig
letöltheti a Monitorul Oficial I-VII. részének 2007-2009 között (az előző napi már
elérhető) kiadott lapszámait - az I. részt magyar nyelven is.
Forrás: http://www.monitoruloficial.ro/index.php 
 
 
- Külhoni magyarsággal kapcsolatos kérdések
A Miniszterelnöki Hivatal A kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős
szakállamtitkárságának honlapja gazdag forrása a külhoni magyarsággal kapcsolatos
kérdésekre vonatkozó magyar kormányzati információknak:
http://www.nemzetpolitika.gov.hu . A honlapon a 'GyIK' menüpontban feltett kérdések
közül válogatva: * Ha pályázni akarok, hova lehet fordulni? * Valóban megszűntek a
kis összegű támogatások? * Miért kapják meg a pályázók nehézkesen a támogatásokat? *
A nem a Kárpát-medencében élő magyarok semmilyen segítségre nem számíthatnak? *
Hogyan épül fel a külhoni magyarságot támogató szervezetrendszer? Valóban megszűnt a
Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH)? * Miért használják a 'külhoni magyarok
kifejezést egyre gyakrabban a határon túli magyarok helyett?
2007. évi adatokat tükröz a 'Magyarok a Kárpát-Medencében' c. térkép:
http://www.nemzetpolitika.gov.hu/index.php?main_category=2&action=view_item&item=405
 
Forrás: Haraszti Katalin, IFLA-HUN moderator
 
 
PÁLYÁZATOK
 
-Testvérkönyvtár segítő pályázat
A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet a magyarországi közművelődési,
iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi könyvtárak számára, hogy könyvadománnyal
támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve
testvérszervezetüket. A Testvérkönyvtár-segítő program keretében a pályázónak
vállalnia kell, hogy az elnyert összegből értékes tartalmú szépirodalmat,
szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből a partner igényeinek
megfelelően, és gondoskodik az adomány célba juttatásáról.
A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó szervezet nevét, címét, telefonját,
számlaszámát. 2. A támogatandó partner nevét, címét, vezetőjének nevét, beosztását. 
3. A testvérkapcsolat előzményeit, jellemzést tartalmazó rövid leírást (mekkora
közösséget szolgál a könyvadomány). 4. Milyen saját erőt fordítanak a partner
támogatására? 5. Nyertek-e más alapítványtól támogatást a korábbi esztendőkben? 6.
Kötelezettségvállalási nyilatkozatot arról, hogy a küldeményt célba juttatja, az
adományozott átvételi elismervényével és a számlákkal elszámol folyó év december
31-ig. A cégszerű aláírással ellátott pályázatot ajánlott levélben május 31-ig,
illetve szeptember 30-ig két példányban kell beküldeni az alapítvány címére:
Budapest 1138, Róbert Károly krt. 20. Az alapítvány honlapja:
www.kolcseyalapitvany.fw.hu 
Forrás: www.palyazatok.ro 
 
 
- Ösztöndíj székely alkotó tehetségek támogatására
Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatására alapított ösztöndíjat a
Székely Előfutár Alapítvány. A Balás Elek-ösztöndíjprogram célja a Székelyföldről
származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet
választott tanácsadó segítségével, egyetemi vagy kutatóintézeti kereteken belül
végeznek. Pályázhatnak: kizárólag székelyföldi születésű és lakóhellyel rendelkező
személyek - egyetemre felvett hallgatók vagy egyetemet végzett, kutatómunkában
résztvevő személyek. Szükséges iratok: jelentkezési formanyomtatvány, önéletrajz
(CV), tanulmányi vagy kutatási terv (kb. 3 oldal), írásbeli támogatói nyilatkozat a
választott tanácsadótól, egy vagy több ajánlólevél a jelenlegi vagy egykori
tanártól, munkahelyi vezetőtől vagy közösségi vezetőtől, iskolai bizonyítvány
másolata az utolsó 4 évről (középiskolai és/vagy egyetemi). Az ösztöndíj összege:
egyetemi hallgatók számára 500 amerikai dollár, egyetemet végzett kutatók számára
1000 amerikai dollár. Jelentkezési határidő: március 30. Beküldési cím:
szekelyvanguard@gmail.com.
Forrás: www.honline.ro 
 
 
- Pályázati felhívás magyarságismereti képzésre
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Titkársága és a Balassi Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi
azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2009/2010-es tanévre magyar
állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élő magyar származású személyek számára
magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre. 
A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában
élő magyar származású (külföldi állampolgárságú!) fiatalok magyarnyelv-tudásának és
magyarságismeretének fejlesztése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a
Balassi Intézetben kerül sor. 
A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású
fiatalok számára kerül kiírásra. 
A pályázatnál elbírálásra kerül a társadalmi körökben folytatott közösségi munka,
egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel
kapcsolatos tevékenység. Jelentkezési határidő: 2009. április 1.
Forrás: www.palyazatok.ro 
 
 
- Esszépályázat nem csak domokosiaknak
A Domokosi Kitekintő (helyi újság), és a községi könyvtár esszépályázatot hirdet,
melynek mottója: "Mi a világ nekem, ha nincs hazám?" A pályázatra 14-29 év közöttiek
nevezhetnek be. Az esszéknek személyes érzelmeket, nézeteket kell tartalmazniuk a
nemzetről, a magyarság megéléséről, a hazáról, jelképekről. Az írások terjedelme:
3-6 gépelt oldal lehet. Beküldhető: a domokosikitekinto@gmail.com e-mail címre, vagy
 
leadható cd-n, esetleg adathordozón a községi könyvtárban. Határidő: február 15.
Ünnepélyes kiértékelőre február 21-én, szombatom este 18 órától kerül sor a Községi
könyvtárban. A legjobb három írás szerzője értékes ajándékban részesül, de mindenki
munkáját jutalmazni kívánják a szervezők. Az írások esélyesek arra is, hogy egy
Magyarországon megjelenő könyvbe bekerülhessenek. A témához illő, a témát
szemléletesen bemutató grafikai alkotásokat is be lehet küldeni (rajz, grafika,
festmény, stb.). A grafika készítőinek a korhatára 10-29 év. A leadási feltételei
azonosak az esszére vonatkozó feltételekkel. A szervezők más helységekből érkező
alkotásokat is fogadnak, várnak alkotásokat.
Forrás: Sándor Edit, Községi Könyvtár, Csíkszentdomokos
 
 
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
 
- A Magyar Kultúra ünnepe erdélyi könyvtárakban
Román és magyar fotóművészek közös kiállítása Kolozsváron
A kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár a Magyar Kultúra Napja
alkalmából január 21-én nyitotta meg A világban élő román és magyar fotóművészek
III. közös kiállítását Az esemény védnökei Traian Băsescu román és Sólyom László
magyar elnök voltak. Az eseményről szóló részletes tájékoztató, valamint a
kiállítási katalógus és képek is megtalálható az intézményi honlap (www.bcucluj.ro )
magyar verziójának Kiállítások menüjében. 
Forrás: Kovács Eszter, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár 
Irodalmi kávéház a könyvtárban 
'Péntek esti találkozások' címmel egész éves programot indított útjára a
csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár. A rendezvénysorozat első találkozóját a
Magyar Kultúra Napjára időzítették, a könyvtár olvasóterme ezúttal kávéházi jelleget
öltött magára, vendégül látva az irodalmi és kulturális folyóiratok iránt érdeklődő
olvasókat, irodalomtanárokat, akik a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztőivel
beszélgethettek a szerkesztés műhelytitkairól, a könyvtár lehetséges szerepéről, és
az olvasás mai helyzetéről. Az est házigazdái - Bedő Melinda és János Éva
könyvtárosok - bemutatták a könyvtárban megtalálható romániai magyar kulturális,
irodalmi folyóiratok kiállítását. A Korunk, az Igaz Szó, a Látó, a Művelődés és a
Székelyföld egykori és mostani példányaiból összeállított kiállítás nemcsak a
könyvtár kínálatát, hanem a folyóiratok arculatváltásainak történetét is tükrözi. A
bevezetőt kötetlen és oldott hangulatú beszélgetés követte az átalakuló olvasói
szokásokról, 'a gutenbergi, illetve a digitalizált világ' együttes jelenlétéből
adódó jelenségekről, illetve az ebből fakadó előnyökről és hátrányokról. Ferenczes
István költő, a Székelyföld főszerkesztője, felidézve a folyóirat történetét,
elmondta, hogy sikerült egy évtized alatt erős alkotóközösséget maga mögé
tömörítenie a lapnak, bizonyíték erre az is, hogy a Magyar Kultúra Napján éppen a
Székelyföld egyik régi munkatársa, Molnár Vilmos csíkszeredai prózaíró vehette át a
Márai Sándor-díjat különleges hangulatú novelláiért.
Ferenczes István úgy fogalmazott, hogy az internet és a digitalizált világ nem képes
az olvasás gyönyörűségét nyújtani, szemben a nyomtatott könyvekkel, kiadványokkal.
'Bár a vizualitás is fejleszti a fantáziát, valójában az olvasás aktivizálja azt
igazán. Az olvasó ugyanis beleéli magát a történetbe, és megvan a lehetősége, hogy
továbbgondolja azt'. - érvelt a főszerkesztő. 
A rendezvényről szóló újságcikkek itt olvashatók: Hargita Népe, 2009. január 26.
http://www.hhrf.org/hargitanepe/archivum, Csíki Hírlap, 2009. január 26.
(www.csikihirlap.ro ) 
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda
Magyar Nobel-díjasok és Tiberius kvartett
Január 22-én 18 órától kezdődően dr. Palló Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia
Filozófia Kutatóintézetének igazgatóhelyettese tartott előadást, a Magyar
Nobel-díjasok és társaik címmel a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. Ezt
követően a Tiberius kvartett koncertjére került sor. A rendezvényt a Magyar
Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja és a Bod Péter Megyei Könyvtár közösen
szervezte.
Forrás: http://konyvtarunk.blogspot.com/2009/01/magyar-kultra-napja-2008-janur-22.html 
Kölcsey kiállítás és meseklub
Kézdivásárhelyen Kölcsey Ferenc műveiből rendeztek kiállítást a Magyar Kultúra Napja
alkalmából, valamint ehhez az alkalomhoz kapcsolódott a január 21-én megtartott
Meseklub témája, tevékenysége is.
Forrás: Vántsa Judit, B.W.M. Városi Könyvtár, Kézdivásárhely
Új otthonra lel a községi könyvtár Gyergyóremetén
Gyergyóremetén a Magyar Kultúra Napjával összekapcsolva, 2009. január 16-18-án
tartották a felújított művelődési ház avató- valamint névadóünnepségét. A rendezvény
díszmeghívottja dr. Balás András volt - a művelődési ház névadójának, a néhai dr.
Balás Gábor remetei származású művelődéstörténész fia -, aki nejével az Amerikai
Egyesült Államokból utazott el a rendezvénysorozatra. Az avatóünnepség színes
programpalettájában a könyvnek is szerepet szántak a szervezők, a szombat délelőtt
elhangzott előadássorozatban (Bákai Magdolna, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár
vezetője, előadásában a könyvnek a művelődési életben betöltött szerepére mutatott
rá). A multifunkcionális művélődési házban új otthonra lel a község könyvtára is,
mely a vasárnap tartott névadó ünnepség alkalmával ajándékban is részesült: Sógor
Csaba EP képviselő a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartáját adta át a
könyvtára számára. Bővebben: http://portal.gyergyoremete.ro/files/index.php 
Forrás: Bákai Magdolna, Város Könyvtár, Gyergyószentmiklós
Kultúra hete Gyergyószentmiklóson
Január 22-én Kölcsey kiállítással emlékeztek a Magyar Kultúra Napjára a
gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban, január 26-30. között pedig a Kultúra hete a
könyvtárban című rendezvényre látogathattak el az érdeklődők. Erre az alkalomra
könyvkiállítást rendezek A könyv - az évezred utazója címmel, mely naponta 9-17 óra
között volt látogatható, A könyv szerepe a művelődési életben címmel pedig vetítéses
előadást tartottak: hétfőn 12 órától a Barátom, a számítógép kör tagjai, kedden 11
órától a Sfantu Nicolae Líceum 4. osztályos tanulói, szerdán pedig 11 órától a
NetNagyi Klub tagjai számára. 
A Kultúra Hete nem csak a Magyar Kultúra Napja megünneplésére adott alkalmat, a
résztvevők megemlékeztek a Román Nemzeti Kultúra Napjáról is, melyet január 15-én,
Mihai Eminescu születésnapján ünnepelnek Romániában. 
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós
 
 
- Koreai madárvilág képekben
2009 január 13 - 21 között a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár Il
Tae Lim dél-koreai fényképész és művész-tanár 'Madarak'című fotókiállításának volt
házigazdája. A Galleria Laterallia kiállítóhelységében elhelyezett 40 db,
nagyformátumú, művészi természetfotó a koreai madárvilág különlegességét és
varázslatos hangulatát elevenítette fel a látogatók előtt. A kiállításra az Egyetemi
Könyvtár és a Romániai Fényképész Szövetség közös rendezésében került sor. 
Forrás: Kovács Eszter, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár 
 
 
- American Corner: A téli sportokról
Mike Luke volt az új év első rendezvényének meghívottja január 15-én a
sepsiszentgyörgyi Mikes Főgimnázium könyvtárában. A Minnesota-ból érkező vendég a
téli sportokról beszélgetett a könyvtár olvasóival. A társalgás közben kiderült,
hogy rokon vidékről jött: ott is pont olyan hideg van, mint Sepsiszentgyörgyön, és a
hoki a legfontosabb téli sportág. Képek a rendezvényről:
http://picasaweb.google.hu/kkisslaci/AMERICANCORNER15012009?authkey=xMEQScuIJ5A#
Forrás: Kiss László, Mikes
http://mikeskonyvtar.blogspot.com/2009/01/amerikan-corner-tli-sportokrl.html 
 
 
- Bálint-napon Balassit ünnepelnek Székelyudvarhelyen
Az erdéli asszony kezéről címmel tartanak Bálint-napi rendezvényt február 13-án este
6 órakor a székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A szervezők nem rejtett célja
enyhíteni az amerikai eredetű valentinezést, ezért választottak olyan témát az
ünnepnek, mely nem idegen a magyar kultúrától: 'hiszen, ha szerelem és Bálint kell
találkozzon, akkor erre Ballasi a legalkalmasabb' - nyilatkozta Szabó Károly, a
könyvtár igazgatója. A rendezvényen a Tomcsa Sándor társulat férfi szinészei
olvasnak fel Balassi-verseket és szerelmes verseket, valamint megzenésített Balassi
dalokat adnak elő a közönségnek. A tavalyi akció olyan jól sikerült, hogy sikerült
könnyet fakasztani a nők szeméből. A rendezvény egyben a Ballasi-fesztiválhoz
(www.balassi.eu ) is kapcsolódik. 
Forrás: Szabó Károly, Városi Könyvtár, Székelyudvarhely
 
 
ÉVFORDULÓK
 
- Benedek Elek emlékév - körkép
Benedek Elek-emlékévet szervez idén a Kovászna Megyei Tanács, a kisbaconi mesemondó
születésének 150., halálának 80. évfordulója, valamint az emlékház avatásának 40.
évfordulója alkalmából. Az emlékév kezdetét Tamás Sándor megyei-tanácselnök
jelentette be sajtótájékoztatón.
Az Emlékév eseményekben igen gazdagnak ígérkezik, egy rövid körképben
feltérképeztünk néhány fontosabb eseményt.
Gyerekbarát honlap
január 22- én mutatta be a háromszéki önkormányzat. A Kovászna Megyei Művelődési
Központ és a Bod Péter Megyei Könyvtár által közösen elkészítetett honlapot a
www.benedekelek.ro címen lehet megtekinteni. Imre István, a Kovászna Megyei
Művelődési Központ igazgatója szerint, ez egy gyerekbarát honlap, amely egyaránt
tartalmaz komoly szakmai anyagokat és játékos elemeket. Közös eseménynaptár teszi
majd követhetővé az emlékév során, Románia területén rendezett eseményeket. 
Mesefalu Kisbaconban
A meseíró szülőfalujában, Kisbaconban mesefalut hoznak létre. A programban, melynek
célja a mese világa által bemutatni és megismertetni különböző népek kultúráját és
hagyományait, Háromszék két testvérmegyéje is részt vesz, hiszen ők is
büszkélkedhetnek nagy meseíróval. A magyarországi Heves megyében élt Gárdonyi Géza,
a svédországi Värmland megyében pedig Selma Lagerlöf, a Nils Holgersson szerzője
látta meg a napvilágot. A tervek szerint Kisbaconban három meseházat építenének,
amelyeket a három mesemondó jellegzetes alakjaival népesítenének be. Létrehoznának
egy központi épületet is, ahol mintegy ötven gyereket lehetne vendégül látni,
biztosítani a szállásukat és az étkeztetésüket. 
Kisbacon olyan, mint egy mesebeli falu, vélik a projekt kivitelezői. A faluban
kovácsműhely működik, a kisbaconi asszonyok kemencében sütik a friss házi kenyeret,
az apróságok így valódi patkolást is láthatnak, és képet kaphatnak arról is, hogyan
készülhetett a mesében a hamuban sült pogácsa. Az évszázados fenyősor végében
megbúvó Benedek Elek Emlékház évek óta zarándokhely. Bár eddig csak az előtanulmány
készült el, a szervezők remélik, hogy még az idén kidolgozzák a látványtervet,
megvásárolják a telket, és megtalálják a finanszírozási módot is. 
A projekt kezdeményezője, a Kovászna megyei önkormányzat szerint, létrejötte után a
mesefalut folyamatosan lehet majd bővíteni, e célból szándékukban áll más európai
települések önkormányzatával is felvenni a kapcsolatot - például a Grimm testvérek
szülővárosával vagy az olasz Carlo Collodinak, Pinokkió szülőatyjának a falujával. 
Forrás: Népújság 
250 mese - 1006 illusztráció
Mintegy 250 meséhez 1006 alkotás érkezett arra a Benedek Elek illusztrációs
rajzpályázatra, amelyet 2008 novemberében hirdetett meg a Bod Péter Megyei Könyvtár
és a Kovászna Megyei Művelődési Központ. A pályázatra közel ezer 4-14 éves nevezett
be Kovászna megye számos helységéből, valamint a szomszédos Hargita megyéből. A
könyvtárba beérkezett hatalmas mennyiségű rajz kiértékelésére január hónapban került
sor, eredményhirdetésre és a rajzokból készülő kiállítás megnyitása februárban
várható.
Forrás:
http://konyvtarunk.blogspot.com/2009/01/benedek-elek-illusztrcis-rajzplyzat.html 
Benedek Elek a Meseklubban
A Benedek Elek Emlékév programjaihoz felzárkózva a kézdivásárhelyi könyvtárban
minden hónap első szerdáján a Meseklub tevékenységei Benedek Elek meséi kapcsán
zajlanak. Az I-IV. osztályos tanulók számára, február 2-6 között szervezett Vakációs
Meseklubok programja: hétfő 10-12 - Hol találom? Keresés, kutatás a könyvtár rejtett
zúgaiban. Könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása játszva; kedd 10-12 -
Társasjátékok, csoportjátékok, puzzle kirakós verseny; szerda 16-18 - Ki volt
Benedek Elek? Ismerkedés az író műveivel, meseolvasás, drámajátékok; csütörtök 10-12
- Készülődés Farsangra; péntek 10-12 - Farsangi mulatság. 
Forrás: Vántsa Judit, B.W.M. Városi Könyvtár, Kézdivásárhely
Benedek Elek év a Kájoni János Megyei Könyvtárban is
Népmesékhez kapcsolódó mesevetélkedőt és rajzpályázatot hírdet a Kájoni János Megyei
Könyvtár, I-IV. osztályos tanulók körében. A nyertesek díjazására szeptember 30-án,
Benedek Elek születésnapján, a Magyar Népmese Napja alkalmából kerül sor. Ugyanezen
a napon könyvkiállítással emlékezünk a nagy meseíró életére, munkásságára,
születésének 150. évfordulója alkalmából. A rendezvény célja: az olvasás, a népmese
iránti érdeklődés felkeltése, a beszéd- és rajzkészség fejlesztése, a gyermeki
fantázia megmozgatása. 
Forrás: Kelemen Katalin. Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár
Hargita megyei rendezvénynaptár
A Hargita Megyei Kulturális Központ szeretné összeállítani a megyében zajló Benedek
Elek emlékévhez kapcsolódó rendezvények naptárát. Honlapjukon közzétett
felhívásukban kérik azon iskolákat, egyesületeket, intézményeket, akik Elek apóra
emlékeznek, hogy küldjék el rendezvényük címét, rövid leírását, helyét és idejét a
Hargita Megyei Kulturális Központ címére, 530102 Csíkszereda, Temesvári sugárút 4
sz., telefonszám: 0266-372044 vagy 0266-315891, e-mail: office@ccenter.ro ,
kapcsolattartó személy Bíró Emese. Jelentkezési határidő 2009. január 31. Az
egységesített eseménynaptárt országos szinten népszerűsítik, valamint felkerül a
www.ccenter.ro programajánlójába is.
Forrás: www.ccenter.ro 
Emlékkiállítás az OSZK-ban
Benedek Elek emlékére nyílt kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK). A
január végétől látogatható tárlat keretében az érdeklődők megismerkedhetnek a nagy
mesélő sokoldalú munkásságával. A kiállítás bemutatja a politikust, az újságírót, a
lapalapítót és lapszerkesztőt, a naptár- és kalendárium szerkesztőt, az ifjúsági- és
szépírót, a fordítót, a tanügyi- és tankönyvírót, a könyvszerkesztőt és vele
párhuzamosan az irodalomszervezőt. Az emlékkiállítás látogatói megismerkedhetnek a
nagy mesélő, Benedek Elek munkásságának utóéletével is. A Benedek Elek
emlékkiállítást január 30-tól március 7-ig nézhetik meg a látogatók az Országos
Széchényi Könyvtárban.
Forrás:
http://www.erdon.ro/hirek/im:all:rightnow/cikk/benedek-elek-150-eves/cn/haon-news-charlotteInform-20090122-0404453659
Fotópályázat Benedek Elek emlékére
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus nyílt fotópályázatot hirdet
Benedek Elek születésének közelgő 150. évfordulója alkalmából. A pályázatra beérkező
művekből fotókiállítást rendeznek Budapesten és a Nagy Mesemondó szülőfalujában. A
fotópályázaton bárki részt vehet, életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől
függetlenül. Egy szerző maximum 10 db egyedi papírképet küldhet be. A papírképek
mérete 21 x 30 cm. A fotók hátoldalán - a nevezési lappal egyezőn - szerepeljen a
szerző neve, a kép sorszáma és a kép címe. Beküldési, beadási cím: MMIKL, 1011
Budapest, Corvin tér 8. Nevezési lap igényelhető a gyoril@mmi.hu címről. Beérkezési
határidő: 2009. május 1.
Forrás: www.erdely.ma , www.mafosz.hu 
 
 
- Kilencven éve hunyt el Ady Endre
Ady Endre 1919. január 27-én halt meg Budapesten, koporsóját a Nemzeti Múzeum
előcsarnokában ravatalozták fel, és a nemzet halottjaként temették el. Ady halálának
évfordulója alkalmából több helyen tartottak megemlékezést, szerveztek irodalmi
estet. 
A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Nagyváradi Ady Társaság Kerepesi temetőben, sírjánál
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott. A Partiumi Magyar Művelődési Céh és
a Magyar Írószövetség által szervezett emléknap alkalmából zarándokutat szervezetek
Budapestre, nagyváradi magyar költőknek és prózaíróknak a részvételével. A program
egyik fő pontjaként beszédek hangzottak el Ady Endrének a Kerepesi temetőben
található sírjánál, majd megkoszorúzták a költő szobrát. Tőkés László
királyhágó-melléki református püspök kezdeményezésére gyűjtés indult abból a célból,
hogy Ady Endre egész alakos szobrot kapjon Érmindszenten. 
Ady Endre világviszonylatban is a XX. század egyik legnagyobb költője, a Nyugat
előtt és a Nyugattal együtt Ady jelentette a századfordulón a totális lázadást
irodalmunkban. 
Források: http://www.litera.hu/hirek/kilencven-eve-hunyt-el-ady-endre ,
http://www.erdon.ro/engine.aspx/page/article-detail/dc/im:erdon:news-erdely/cn/news-20090128-03505141
 
 
 
KITEKINTŐ
 
- 2008-ban legtöbbet kölcsönzött 100 gyerekkönyv Göteborgban
'A Göteborgi Városi Könyvtár most tette közzé a 2008-ban legtöbbet kölcsönzött 100
gyerekkönyv listáját.
Nem ért nagy meglepetés. A lista elejét Martin Widmark könyvei uralják. A svéd
könyvtárakban jutalékot kap a szerző minden egyes kölcsönzés után. A LasseMaja
Nyomozóiroda sorozat alapján pedig a nyáron mozifilm készült, amit 2008. karácsonyán
mutattak be a svéd mozik. Mazsolának tetszett. Én még nem láttam, mert újabban a
barátnőivel jár moziba. 
Pija Lindenbaum képeskönyvei is igen közkedveltek, a Bu és Bä-sorozat nemkülönben.
Az idén külön ifjúsági könyv lista is készült. A legtöbbet kölcsönzött ifjúsági
könyv Johanna Thydell I taket lyser stjärnorna című könyve, amit szintén
megfilmesítettek. Ezt január végén mutatják be a mozik. Katarina von Bredow
szerelmesregényeit elsösorban a lányok kedvelik, azt hiszem.' Olvashatjuk az
Élet-Irodalom-Svédország blog (www.melissaofficinalis.blogspot.com) január 15-i
bejegyzésében. A blogon megtalálható az első 20 leggyakrabban kölcsönzött gyerek-
ill. ifjúsági könyv listája is. A kimutatás magában foglalja a fiókkönyvtárakat is
(kb. 20 kerületi könyvtár), ezért a magas darabszám.
Forrás:
http://melissaofficinalis.blogspot.com/2009/01/2008-ban-legtbbet-klcsnztt-100.html 
 
 
- Letartóztatták, mert elfelejtette visszavinni a kikölcsönzött könyvet
Letartóztattak egy amerikai nőt Iowában, mivel elfelejtette visszavinni a
könyvtárból kölcsönzött könyvet. A nőt lopással vádolták, mivel nem vitte vissza a
13,95 dollárt érő könyvet, melyet 2008 áprilisában kölcsönzött ki Jesup város
közkönyvtárából. A könyvtár négy alkalommal telefonon próbálta figyelmeztetni a
késedelmes olvasót, három alkalommal levelet küldött (a negyedik, immár ajánlott
levél átvételét elutasította a címzett). Az eredménytelen figyelmeztetések után a
könyvtár igazgatója értesítette a rendőrséget. A nőt végül 250 dollár óvadék
ellenében szabadlábra helyezték. 
Források: http://www.thesmokinggun.com/archive/years/2009/0123092book1.html ,
http://www.gazetteonline.com/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20090123%2FNEWS%2F701239951%2F1006
 
 
DÍJAK
 
- EMKE - Monoki István-díj 2009
Április 4-én kerül kiosztásra ebben az évben az EMKE Monoki-díj. Kopacz Katalin, a
Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke január közepén az rmke
levelezőlistán tett felhívásában kérte a könyvtárosokat, hogy tegyenek javaslatokat
a díj odaítélésére, indoklást is csatolva a javaslat mellé. Az EMKE díjakat 1992-ben
létesítették, kiosztásukat a felélénkülő művelődési élet jeleként tartják számon.
'Az EMKE-díjak nemcsak ünnepi gesztusok, hiszen olyan személyiségek kapják meg évről
évre, akik a közművelődés prófétái, példájukat népszerűsíteni kell.' - fogalmazott
Kötő József 2005-ben, az EMKE 120. éves évfordulóján. 
Monoki-díjban részesültek: Tavaszi Hajnal (1992), Gábor Dénes (1993), Pillich
Katalin (1993), Deé Nagy Anikó (1994); Könczey Margit (1995), Fülöp Géza (1996),
Újvári Mária és Szigethy Rudolf (1997), Fülöp Mária (1998), Mészáros József (1999),
Róth András Lajos (2000), Györffi József (2001), Muckenhaupt Erzsébet (2002), Szabó
Klára (2003), Spielmann Mihály (2004), Kiss Jenő (2005), Kovács Erzsébet (2006),
Györfi Dénes (2008). (A névsort az Interneten fellehető források alapján - két név
kivételével - összeállította Bákai Magdolna.)
Életrajzi adatok (idősb) Monoki Istvánról 
Derestyén született 1887. dec. 11-én. A brassói főreáliskolában érettségizett, majd
a Ferenc József Tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet (1914)
szerzett. Negyven éven át a kolozsvári Egyetemi Könyvtár tisztviselője. Igazgatói
címmel vonult nyugalomba, de haláláig továbbra is a kolozsvári és marosvásárhelyi
közgyűjteményekkel foglalkozott. A két világháború közötti időszak romániai magyar
könyvtermelésének repertóriumán dolgozott, s a Román Akadémia felkérésére
bekapcsolódott a romániai közgyűjteményekben fellelhető külföldi tudományos és
műszaki időszaki sajtótermékek kollektív katalógusának az előkészítésébe.
Ügyszeretete és tudományos megbízhatósága révén valóságos művészetté emelte a
könyvészkedés látszólag gépies foglalatosságát. 1963. aug. 14-én halt meg
Kolozsváron. Művei: Romániában az 1935. évben megjelent román-magyar és magyar
időszaki sajtótermékek címjegyzéke (ETF 90. Kv. 1936); A magyar időszaki sajtó a
román uralom alatt. 1919-1940 (Országos Széchényi Könyvtár kiadása, Bp. 1941). A
megjelenés küszöbén, 1944-ben félig kiszedett állapotban maradt a jelenleg az OSZK
Kézirattárában őrzött munkája, A magyar könyvtermelés Romániában. 1919-1940 c. több
mint 5000 tételt tartalmazó, a huszonkét év alatt megjelent önálló műveket
ABC-sorrendben és szakrendi csoportosításban felsorakoztató, ezeroldalas kézirat,
amelyet az RMIL szerkesztése során is használtunk. Kéziratban maradt a 15000 adatot
tartalmazó Romániai írók álnév-lexikona is.
Forrás: http://mek.niif.hu/03600/03628/html/m.htm 
 
 
- Budapesten kiosztották a Bibliotéka Emlékérem díjakat
2009. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Bibliotéka Emlékérem-díjat vettek át:
Bánhegyi Zsolt (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának osztályvezetője), Dr.
Berényi Ernőné (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Társadalomtudományi
Könyvtárának vezetője), Dr. Gál Józsefné (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
osztályvezetője), Horváthné Jakubecz Ilona (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budai-régió igazgatója), Huszár Katalin (Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és
Toborzó Főosztály), Lovászné Vona Katalin (Országos Széchényi Könyvtár
osztályvezető-helyettese), Márkus Julianna (Széchenyi István Egyetem Egyetemi
Könyvtár nyugalmazott igazgatója), Pádár Lászlóné Tóth Olga (Nyitott Könyv Olvasókör
Egyesület - TEMI Könyvtár vezetője), Szeli Valéria (Országos Széchényi Könyvtár
osztályvezetője), Szepesi Hajnal (nyugdíjas könyvtárostanár). 
A Bibliotéka emlékérem díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható állami
kitüntetés, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben
hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. A díjat évente tíz személy
kaphatja. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem kerek
alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az érem Pató Róza
szobrászművész alkotása, egyoldalas és 'BIBLIOTÉKA EMLÉKÉREM' felirattal van
ellátva.
Források: http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?item.421.1 ,
http://tortenet.oszk.hu/html/magyar/06jelentos_szemelyek/biblioteka.htm 
 
 
- Márai Sándor-díj Molnár Vilmosnak
A magyar kultúra napján, az Iparművészeti Múzeumban, a kitüntettek között volt
Molnár Vilmos csíkszeredai prózaíró, akit Márai Sándor-díjjal tüntettek ki
különleges hangulatú novelláiért, eddigi köteteiért, a magyar és az erdélyi irodalmi
sajtóban közölt munkáiért.
Forrás: http://erdely.ma/kultura.php?id=47417
 
 
HAZAI
 
- Visszavonta a saját pályázati programját a román Művelődési Minisztérium
A gazdasági konjunktúra alakulásával és tévesen túl optimista előrelátással
indokolja a román Művelődési Minisztérium pályázati kiírásainak visszavonását
hivatalos sajtókommünikében. A központi intézmény mind a hét pályázatát
(Creativitas, Promocult 2009, Rromii împreună pentru Europa 2009, Proetnicultura,
Latinitas, Dialog Intercultural 2009, Glissando) leállította. A minisztérium
sajtóosztálya arra is hivatkozik, hogy törvény szerint az állami költségvetés
elfogadása után 30 nappal lehet csak a pályázati programot életre hívni. A hivatalos
sajtótájékoztató a http://www.cultura.ro/News.aspx?ID=1335 címen olvasható.
Forrás:
http://www.palyazatok.ro/hirek/sajtofigyelo/krizis-civilre-forditva-visszavonta-palyazati-programjat-a-roman-muvelodesi-miniszterium-15769.html
 
 
 
- Beperelte a lapterjesztőt a Kájoni János Megyei Könyvtár
A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár tavaly hiába rendelte meg a Hivatalos
Közlöny román és magyar nyelvű számait és fizetett elő egész évre a kiadványra, a
Rodipet országos lapterjesztő nem kézbesítette ennek példányait. A könyvtár
pereskedésre kényszerült. 
A megyei könyvtár olvasótermét naponta többen is felkeresik, hogy az éppen frissen
megjelent törvényekről tájékozódjanak a Hivatalos Közlönyből. Az egyik
legkeresettebb dokumentumról van szó - fogalmazott Kopacz Katalin igazgatónő.
Elmondása szerint a közlöny román és magyar nyelvű kiadványait az előző évek
gyakorlatához hasonlóan a Rodipet lapterjesztőnél rendelték meg, más lapokkal
együtt. A törvénytár magyar nyelvű kiadványa február végéig, míg a román nyelvű
március közepéig érkezett meg. Ezután kezdődött a fennakadás. A könyvtár
olvasórészlegén dolgozó János Éva könyvtáros elmondta: hiába érdeklődtek a
lapterjesztő helyi kirendeltségénél, nem kaptak semmilyen választ. Végül a Hivatalos
Közlöny Kiadóhoz fordultak, ahonnan tájékoztatták: számlájukra nem érkezett meg az
előfizetés ellenértéke a lapterjesztőtől, ezért nem továbbítják a kiadványt.
Átmenetileg a könyvtárban fénymásolt példányokkal egészítették ki az archívumot.
Végül egy másik cégtől újra megrendelték a Hivatalos Közlönyt. A bosszúság mellett
közel 2600 lejes veszteség is érte a könyvtárat, ennyire tehető ugyanis a nem
kézbesített számok ellenértéke. Az intézmény végül a fővárosi kettes kerületi
bíróságon próbálta kiharcolni igazát. Sajnos sikertelenül, hiszen itt egy
visszavonhatatlan ítélet szerint megalapozatlannak találták a könyvtár kérését. Erre
az évre már nem rendeltek semmilyen kiadványt a fent említett országos
lapterjesztőtől, a kiadványokat a posta szállítja a Kájoni János Megyei Könyvtárba.
Az olvasóteremben most is sokan várják naponta a kiadványokat, napilapokat. Azonban
a szállító lecserélése nem oldott meg minden gondot, ezúttal 11 óra körül érkeznek a
központi lapok az olvasókhoz. 
Forrás: http://www.csikihirlap.ro/index.php?id=17439&menu=aktualis_olvas#top
 
 
- Dokumentációs és Információs Központ Székelykeresztúron
Január 12-én tartották a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium Dokumentációs és
Információs Központjának hivatalos megnyitóját, amelyen főként iskolai- és napközi
igazgatók vettek részt, valamint a város polgármestere, a csíkszeredai Pedagógusok
Háza igazgatója és könyvtárosa és a Megyei Tanfelügyelőség részéről Fodor Sándor
tanfelügyelő.
Az avatót Szabó Miklós, az Orbán Balázs Gimnázium igazgatójának beszéde nyitotta
meg, majd ezt követte egy rövid prezentáció a dokumentációs központ kialakulásáról,
fontosságáról. A gimnázium három tanulója (Győri Réka X. osztályos valamint Tankó
Júlia és Koncz Tamás XII. osztályos) egy kis műsorral készültek. Az ünnepség Burus
Siklódi Botond igazgató és Fodor Sándor tanfelügyelő beszédével zárult.
Forrás: Hatos Melinda, Orbán Balázs Gimnázium könyvtára,
http://hriskkonyvtaros.blogspot.com/2009_01_01_archive.html 
 
 
- Új kölcsönzési szabályok a gyergyószentmiklósi könyvtárban
Új kölcsönzési szabályok léptek életbe a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár felnőtt
részlegén az év kezdetétől: a könyvek kölcsönzési ideje két hétről 30 napra
változott, egy alkalommal pedig öt dokumentumot kölcsönözhet ki a felhasználó. A
változásokat a számítógépes kölcsönzésre való áttérés tette indokolttá. A BiblisI
kölcsönzési programra való áttérés fokozatosan történt, az elmúlt évben egy
számítógépen csupán az olvasók adatait vezették be a könyvtárosok, és
próbakölcsönzéseket is végeztek. Az elmúlt év végén két új számítógéppel és egy
nyomtatóval látták el a kölcsönzési részleget, és indították el az elektronikus
kölcsönzést. Egy harmadik számítógépen pedig az olvasóteremben használt
dokumentumokat tartják nyilván. Újdonságnak számít még, hogy sms-ben is meg lehet
hosszabbítani a könyvek kölcsönzési idejét. Az elmúlt évben az elektronikus
dokumentumok száma is jelentősen nőtt (bár az elmúlt év szerzeménye csupán 108 új
DVD és CD, az elektronikus állomány növekedése több mint háromszoros), és ezek nagy
részét kölcsönözhetik is az olvasók.
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós
 
 
AJÁNLÓ
 
- Online Pályázatíró kézikönyv 
A  pályázatírási kézikönyvben a szerző érthetően és célratörően vázolja fel a
lépéseket, amelyeket egy nonprofit szervezetnek meg kell tennie egy pályázati anyag
összeállítása során. Amint az világossá válik, pályázatot nem lehet 'szervezeti
vákuumban' írni. Kapcsolódnia kell a szervezet főbb célkitűzéseihez és
stratégiájához. A szervezet összes tagja által elfogadott stratégia és a szervezet
megfelelő felépítése alapvető fontosságúvá válik a támogatásszerzés során is. A
sorozat többi része éppen ezért foglalkozik ezekkel a témákkal.
A kézikönyv hasznos segítséget nyújt majd a közép- és kelet-európai nonprofit
szervezetek számára az általuk kitűzött célok kézzelfogható eredményekre történő
lefordítása során.
(Kosztolányi István:Pályázatírás, Johns Hopkins University Institute for Policy
Studies) A kézikönyv itt letölthető:http://www.nonprofit.hu/paly/utmutato.html  
Forrás: Vidékfejlesztés és programok igazgatóság Civil szervezetek részleg
elektronikus hírlevele, 2008.  január
 
 
- Vitéz Antal János: Fogságom naplója
Antal János regénye fontos önéletírás, bár szavaiban keresetlen, mégis átütő erejű,
megrázóan szép munka. A gyergyótekerőpataki születésű, 84 éves szerző megemlékezése
történészek számára is fontos dokumentum, hisz sok adatot tartalmaz a keretül
szolgáló korról, és az emlékezés pontossága számos történetet is adatértékűvé tesz.
Könyvében tényeket sorol fel saját életéből: a magyar hadsereg, székely
határőrzászlóalj maroshévízi kiképzőtáborába való bevonulástól, egészen addig, amíg
a Türkmenisztáni munkatáborokból hazakerül. Második világháborús élményeit,
hadifogsága krónikáját és családja történetét többszöri nekifutásra, különböző
prózai és verses naplókban örökítette meg. Az életírás sorozatban is megjelent a
gyergyószentmiklósi Új Kelet hasábjain. Antal Jánost 2005 október végén az 1956-os
Vitézi Lovagrend a második világháborúban tanúsított hősiessége elismeréseként
vitézzé avatta.
Antal János: Fogságom naplója. Budapest: Janus 62 Kiadó, 2008. 222. p.
A könyv megrendelhető a 0266-364.680-as hívószámú telefonon. Kérésre Románia
területén bárhová eljuttatják postai úton. Ára ez esetben 20 RON + postaköltség.
Források: Gyergyói Kisújság, 2. (783.) szám, 2009. Január 8-14; Bákai Magdolna,
Városi Könyvtár, Gyergyószentmiklós
 
 
ELHALÁLOZÁS
 
- Elhunyt John Updike
Január 27-én hunyt el John Updike Pulitzer-díjas író, a modern amerikai próza egyik
meghatározó alakja. Az író, aki március 18-án töltötte volna be 76. évét, tüdőrák
következtében halt meg egy massachusettsi hospice-házban.
Updike a pennsylvaniai Readingben született, a Harvard Egyetemen szerzett diploma és
egyéves oxfordi ösztöndíj után a The New Yorker szerkesztőségében látott munkához. A
hatalmas munkabírású, termékeny szerzőnek az ötvenes évektől több mint ötven kötete
jelent meg, számos rangos irodalmi elismerésben részesült: az 1964-ben megjelent
regényért az egyik legtekintélyesebb irodalmi díjat, a National Book Awardot nyerte
el, a Pulitzer-díjat díjat pedig először az 1981-ben kiadott Nyúlhájért, majd egy
évtizeddel később a Nyúlszívért kapta meg. Updike költőként, novellistaként és
esszéistaként is maradandót alkotott.
Forrás: http://multikult.transindex.ro/?hir=891 
 
 
MOZAIK
 
- Digitális tartalomszolgáltatás: otthonról elérhető könyvtáré a jövő
Mindenhol a világon csökken a könyvtárlátogatók, a klasszikus olvasók száma. Ennek
az egyik oka az úgynevezett google-generáció megjelenése. A fiatalok olvasási és
információszerzései szokásai már nem kizárólag a könyvhöz kötődnek, mondta
Liebhauser János, az Illyés Gyula könyvtár igazgatója. Abban teljesen biztos, hogy
soha nem szűnik meg a könyvnyomtatás. A kultúra bizonyos szegmensei ugyanis csak
könyv, folyóirat formában működhetnek jól. Az is látszik azonban, hogy a
szakismeretek elsajátításához, cikkek kereséséhez a szakfolyóiratokban egyre kevésbé
van szükség papírra. A könyvtárak felelőssége abban áll, hogy kiszolgálják ezt az
igényt. Szerencse, hogy a könyvtári szakmának már évtizedes stratégiája van arra,
miként felelhet meg a kihívásoknak. Kész a szakma arra, hogy olyan könyvtárat
alakítsanak ki, amelyek képesek a digitális tartalomszolgáltatásra. Szerencsére ez a
stratégia visszaköszön a pályázati kiírásokban is. A megyei könyvtár a
hardver-igényre vonatkozó pályázatot már beadta, az első szelekción túl is jutottak.
A nyolc fős konzorcium tagjai a városi könyvtárak, Dombóvár is Tamási kivételével. A
százmilliós beruházás célja olyan honlaprendszer kialakítása, amelyet sokan igénybe
vehetnek. A beiratkozott olvasók saját kódjukkal juthatnak az információkhoz,
otthonról, 24 órán keresztül. Megtalálhatják majd a csak könyvtárban elérhető
dokumentumokat is. A másik, szintén százmilliós pályázat, a honlaprendszer
kialakítását, és a tartalmak digitalizálását szolgálja. 
Források: teol.hu TEOL, jan. 10., http://w3.teol.hu/cikk/202883, KIT (2009/4., jan.
28.)
 
 
- Elveszhet a digitális kor öröksége
Örökre elvész a digitális kor öröksége, ha nem kapnak a honlapok és más digitalis
anyagok a könyvekhez és a kéziratokhoz hasonló védelmet - figyelmeztet a brit
nemzeti könyvtár igazgatója. Lynne Brindley szerint a gyors technológiai fejlődés
következtében veszélybe került a kulturális örökség. Mindörökre eltűnhetnek még a
családi fényképek is, ha készítőjük meghal és számítógépéről, vagy digitális
kamerájáról nem mentik ki a felvételeket. 'A jövő történészei így források helyett
fehér foltot találnak majd a XXI. század elejéről' - mondta a British Library
vezetője. 
Lynne Brindley szerint a könyvekhez és kéziratokhoz hasonlóan gondoskodni kell az
e-mailek, honlapok, online videók, sms-ek, fényképek, videók és digitális
eszközökkel létrehozott egyéb dokumentumok védelméről. A munkát ráadásul
megnehezíti, hogy szelektálni kell, "mert manapság sokkal több információ
termelődik, mint bármikor korábban, és nem feltétlenül érdemes valamennyi arra, hogy
megmaradjon az utókornak" - mondta a brit nemzeti könyvtár vezetője. 
Források: MTI 2009. január 27., KIT (2009/4., jan. 28.)
 
 
Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmikló s, könyvtárigazgató ),
bakai.magdolna@gmail.com 
Hubbes László Attila (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, könyvtáros)
hubbeslaszlo@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros),
kelemen.katalin@yahoo.co.uk 
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros),
twsa@freemail.hu 
E lapszám felelos szerkesztoje: Bákai Magdolna
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. 
A hírlevél megrendelheto a következo címen: ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com vagy
jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@gmail.com címen.