stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvészet
1991

XIII. A nyelvi kölcsönhatás kérdései

(Két- és többnyelvűség. Kontrasztív nyelvészet, tipológia,

areális nyelvészet. A gyermeknyelv kérdései)

BAKOS Ferenc: Mióra. (A magyar köznyelvbe bekerült román jövevényszóról.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 31–37.

BAŃCZEROWSKI, Janusz: Szillabikus lineáris struktúrák a lengyel és a magyar nyelvben. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 67–73.

FARKAS Mária: A birtokos jelzős szószerkezet kontrasztív vizsgálata a magyar és az olasz nyelvben. = Nyr 1991. 3. sz. 242–253.

FOGARASI Miklós: Történeti és tipológiai párhuzamok a magyar és az olasz nyelvben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 175–180.

GINTER Károly: Nyelvi összevetés és interferencia egy 18. század eleji nyelvleírásban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 212–218.

GREGOR Ferenc: A szlovák szókészlet magyar elemeiből. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 218–222.

G. GUILD, David: A Comparison of Prepositional Pronouns in Scots Gaelic and Hungarian Two Agglutinative Typologies. = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 329–341.

HORVÁTH Iván–HORVÁTH Tibor: A latin megengedő mondatok elemzése és a magyarral való egybevető vizsgálata. = AntTan 1991. 1–2. sz. 91–124.

KASSAI Ilona: Hogyan reagálnak a kisgyermekek az idegen nyelvre? = MPSz 1991. 4. sz. 403–408.

*KELEMEN Jolán: Remarques contrastives sur l’expression du temps. = AU-BudPhM 19. sz. 1989–1990. 211–216.

LANSTYÁK István–SZABÓMIHÁLY Gizella: Közös gondunk a kétnyelvűség. Nemzetközi kétnyelvűség-kutató tanácskozás Pozsonyban. = ISz 1991. 8. sz. 787–795.

MEGGYES Klára: A pszichológia és a nyelvészet kapcsolata a magyarországi gyermeknyelvi kutatások tükrében. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 469–475.

MIHALOVICS Árpád: Melléknév + infinitivusos szerkezetek (Adj + Inf) orosz–magyar tipológiai vizsgálata. In: Könyv Papp Ferencnek. 155–169.

MOLNÁR CSIKÓS László: A magyar nyelv és kultúra hatása a balkáni nyelvekre és kultúrákra. = Híd 1991. 1. sz. 75–78.

PELLEGRINI, Giovan Battista: Ancora sugli orientalismi in italiano. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 516–520.

PÉNTEK János: Nyelvjárásaink és a román nyelvi hatás. = Kor 1991. 7. sz. 887–889.

RÉPÁSI Györgyné–SZÉKELY Gábor–ZAPLATKINA, Neonila Ivanovna: Az orosz "állítmányi szavak" magyar megfelelőiről. In: Könyv Papp Ferencnek. 203–216.

ROT Sándor: A magyar nyelv hatása a kárpáti nyelvi areában működő nyelvekre és nyelvjárásokra, és a plurilingvizmus kérdései. = MNy 1991. 1. sz. 50–59.

SZENDE Aladár: A színvilág nyelvi birtokbavétele. (Alapfokon, elsősorban a 8–14 éveseket véve számításba.) = NyéK 82. sz. 1991. 53–72.

SZIKSZAI Lajosné: Az ikerítő becézés a gyermeknyelvben. = MNy 1991. 2. sz. 201–206.

TOLCSVAI NAGY Gábor: Zimmer verlag, avagy a kétnyelvűség furcsa esete a magyar idegenforgalomban. = ÉA 1991. 1. sz. 12.

WACHA Balázs: A magyar nyelvnek az eszperantóra gyakorolt hatásáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 642–649.

WAGNER, Ernst: Die Ansiedlung der Sachsen in Siebenbürgen im Lichte neuerer For-schungen. = AU-Bud-L 22. sz. 1991. 155–166.

WOLOSZ, R.: Wyrazy węgierskie w języku polskim, II. = SSlav 1991. 1–4. sz. 3–27.

ZSILINSZKY Éva: A rétegnyelvi és területi szempontok együttes érvényesítésének lehetőségéről a latin–magyar kevert nyelvűség vizsgálatában. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 677–681.

XIV. Nyelvtan és szövegtan (Alaktan, mondattan, szóképzés)

ANTAL László: Képző, rag, jel. [Részlet] In: A mai magyar nyelv 1. 27–50.

BACHÁT László: Az 1864. év két híres nyelvtana. (Szvorényi József és Riedl Szende munkái.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 57–62.

BALÁZS Judit: Ó, jaj! (Tagolatlan tagmondatot tartalmazó indulatszó.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 56–62.

BÉKÉSI Imre: A de hát konstrukció szemantikai és pragmatikai használata. = MNy 1991. 1. sz. 42–50.

BÉKÉSI Imre: A kettős szillogizmus. (A szillogizmus helye a jelentésszerkezetben.) = Szemszöv 1991. 2. sz. 38–54.

BÉKÉSI Imre: A kettős szillogizmus tipikus ’világai’. = Szemszöv 1991. 3. sz. 41–61.

BÉKÉSI Imre: A mert bár és a de bár jelentésszerkezet rokonsága. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 95–100.

BENCZE Ildikó: Szöveg és valóság. = NyPÍ 12. sz. 1991. 3–15.

BENCZE Lóránt: Élőszónak súlyos volta. Putatív szövegvizsgálati modell és alkalmazásának kísérlete. = Szemszöv 3. sz. 1991. 13–40.

BERRÁR Jolán: A mondat formai ismertetőjegyei. In: A mai magyar nyelv 1. 265–288.

BERRÁR Jolán: Morfológiai szerkezetek – szintaktikai szerkezetek. In: A mai magyar nyelv 1. 110–116.

BERRÁR Jolán: Próbák és problémák a mai magyar nyelv tankönyv új kiadásához – a szófajok. In: A mai magyar nyelv 1. 119–138.

BRATINKA József: Egy vita tanulságai. (Vélemények, nézetek a de és a hanem használatáról.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 108–113.

CHARRIER-GOUESSE, Marie-Joseph: A francia nyelvészek és a magyar nominális mondat. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 123–127.

DEME László: A mondategységen belüli viszonyok. In: A mai magyar nyelv 1. 217–229.

DIENES Dóra: A hiányos mondat kérdéséhez. In: A mai magyar nyelv 1. 363–371.

P. EŐRY Vilma: A nominális mondat fogalma a magyar nyelvtudományban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 156–160.

FORGÁCS Tamás: Satzmuster und Genus verbi im Ungarischen. = FUF 1991. 2. sz. 125–146.

FORGÁCS Tamás: Zur Frage der Valenztheorie und historischen Syntax. = UAJb 10. sz. 1991. 30–41.

FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Két magyar igekötő szemantikájáról. = MNy 1991. 4. sz. 430–439.

GAÁL Edit: Egy magyar leíró nyelvtan terve. [Részlet] In: A mai magyar nyelv 1. 11–23.

I. GALLASY Magdolna: Képek a viszonyszók szemléletéből. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 199–205.

HAADER Lea: A határozói, valamint a jelzői és értelmezői mellékmondatok átmeneti sávja. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 245–249.

HELL György: Alanyfajták a magyarban, határozatlan és általános alany. In: Könyv Papp Ferencnek. 27–35.

HELL György: Korai szakszövegeink. = MNy 1991. 4. sz. 404–414.

HEGEDŰS Rita: A mondattan fejlődésének főbb állomásai 18–19. századi magyar nyelvkönyvekben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 264–270.

HERMAN József: Néhány megjegyzés a magyar főnévragozás paradigmájának szerkezetéről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 265–272.

HONTI László: Zufall oder srtukturelle Lehnbildung. = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 1–6.

HORVÁTH László: Meddig szabad bővítmény a határozói igenév? = MNy 1991. 1. sz. 65–69.

KÁROLY Sándor: Mondat és megnyilatkozás. In: A mai magyar nyelv 1. 342–349.

KÁROLY Sándor: A szószerkezetek vizsgálata. In: A mai magyar nyelv 1. 197–216.

KELEMEN József: A mondatszó fogalma. [Rövidítve] In: A mai magyar nyelv 1. 176–180.

KESZLER Borbála: Az alany kifejezési lehetőségei. In: A mai magyar nyelv 1. 387–389.

KESZLER Borbála: Azonos főkategóriájú mondatrészek viszonya a mondategységen belül. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 19–28.

KESZLER Borbála: A közbevetések grammatikai arculata. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 332–336.

KIEFER Ferenc: A magyar főnév esetei. In: A mai magyar nyelv 1. 51–58.

KIEFER Ferenc: A modalitás fogalmáról. In: A mai magyar nyelv 1. 303–341.

KIEFER Ferenc: Noun Incorporation in Hungarian. = ALH 1990–1991. 1–2. sz. 149–177.

KIEFER Ferenc: Az összetételek szintaktikai osztályozásáról. In: Könyv Papp Ferencnek. 69–78.

KIEFER Ferenc: A progresszív aspektus a magyarban. = MNy 1991. 3. sz. 257–277.

KISS Jenő: A magyar nyelv. In: A magyarságtudomány kézikönyve. 77–161.

É. KISS Katalin: A többszörös kérdésekről. In: Könyv Papp Ferencnek. 79–90.

KOCSÁNY Piroska: Az is és a csak szócska szövegteremtő szerepben. = MNy 1991. 2. sz. 175–190.

M. KONCZ Mária: Sprachliche und inhaltliche Analyse der Schlagzeilen von "Magyar Nemzet" (1968–1985). = AU-Bud-L 22. sz. 1991. 127–134.

M. KORCHMÁROS Valéria: A főnévi igenév a magyar nyelvtani kutatásokban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 402–406.

M. KORCHMÁROS Valéria: Nyelvtan és irodalom. = ÉA 1991. 1. sz. 6.

KOROMPAY Klára: A rendszer gondolatának alakulása a magyar névszóragozás leírásában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 406–411.

KORPONAY Béla: Néhány gondolat a műveltetésről. = MNy 1991. 3. sz. 320–326.

KOUTNY Ilona–WACHA Balázs: Magyar nyelvtan függőségi alapon. = MNy 1991. 4. sz. 393–404.

KUBINYI László: Az igei állítmányi mellékmondat kérdéséhez. In: A mai magyar nyelv 1. 390–404.

LACZKÓ Krisztina: Gondolatok személyjeles számneveinkről és névmásainkról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 399–403.

LACZKÓ Krisztina: A kölcsönös névmás jelentéstani arculata. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 71–84.

LACZKÓ Mária: Az előrejelezhetőség kérdése a toldalék illeszkedésében. = Nyr 1991. 3. sz. 237–241.

LOTZ János: A személy, szám, viszonyítás és tárgyhatározottság kategóriái a magyarban. In: A mai magyar nyelv 1. 59–65.

LŐRINCZI Réka: Szintagmatikus szerkezetek szórendi kérdéseihez. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 61–65.

A mai magyar nyelv. Cikk és tanulmánygyűjtemény. 1–2. Összeállította Keszler Borbála. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 421, 467 l.

D. MÁTAI Mária: Die Stelle der Adverbien im Wortklassensystem. = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 401–427.

MÁTÉ Jakab: A magyar szövegtani kutatások mai helyzete. 1–2. = Szemszöv 1991. 2. sz. 73–116.; 3. sz. 105–143.

H. MOLNÁR Ilona: A nyelvi modalitás kérdéséhez. In: A mai magyar nyelv 1. 289–302.

H. MOLNÁR Ilona: Az igei csoport, különös tekintettel a vonzatokra.[Részlet] In: A mai magyar nyelv 1. 230–262.

ÓDOR László: Kor és szöveg. = NyPÍ 12. sz. 1991. 61–69.

PÉTER Mihály: A nyilatkozat mint a nyelvi közlés alapegysége. In: A mai magyar nyelv 1. 350–362.

PÉTER Mihály: Szórend és aspektualitás. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 527–530.

PETŐFI S. János: A szövegszignifikáció aspektusai és azok szemiotikai textológiai tárgyalása. = Szemszöv 1991. 2. sz. 7–37.

PETŐFI S. János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz. l. 1961–1966. A matematikai nyelvészeti orientáció időszaka. In: Könyv Papp Ferencnek. 385–393.

PETŐFI S. János–BENKES Zsuzsa: A versorganizáció anticipatorikus megközelítése. = Szemszöv 1991. 3. sz. 78–104.

PÓLYA Katalin: Kívánó mondatok. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 534–537.

POMOZI Péter–HEGEDŰS Rita: A konjunktívusz a magyarban. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 30 l. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 26.)

POSGAY Ildikó: Van-e a magyarban -ban/-ben? In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 531–533.

RÁCZ Endre: A belehallás jelenségéről. III. Házi- és vadállatok, tücskök, békák beszéde. IV. A madarak éneke. = Nyr 1991. 1–2. sz. 16–27.; 3. sz. 172–189.

RÁCZ Endre: Az egyeztetés a magyar nyelvben. Akadémiai, Bp., 1991. 264 l.

RÁCZ Endre: Modális mellékmondatok. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 85–91.

RÁCZ Endre: Redundáns formák a magyar nyelv grammatikai rendszerében. In: A mai magyar nyelv 1. 66–77.

RÉVAY Valéria: Az igevonzat a magyar nyelvészeti szakirodalomban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 549–554.

SEBESTYÉN Árpád: Mi a névutó? In: A mai magyar nyelv 1. 163–175.

SZABOLCSI Anna: A genitívusz–datívusz vitája. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 635–639.

SZABÓMIHÁLY Gizella: A nyelvtani hagyomány és a modern vonzatgrammatikák. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 639–643.

SZILI Katalin: Lotz János nyelvtanáról. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 19 l., 4 mell. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 24.)

Szövegforma, szövegértelmezés, szövegmondás. Szerkesztette Bolla Kálmán. Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszéke, Bp., 1991. 133 l. (Egyetemi Fonetikai Füzetek 4.)

TISZAVÁRY Ervin: Az eltorzított tagadás. = ÉA 1991. 1. sz. 9.

TOMPA József: "S néked én te vagyok" (Radnóti Miklós). A hasonló típusú mondatok vitás kérdései. In: A mai magyar nyelv 1. 372–386.

VAGO, M. Robert: Elméleti szempontok a t végű igék elemzésében. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 682–690.

VASS László: Szimbolikus kontextualizáció és intertextualitás. Nagy László: Inkarnáció ezüstben. = Szemszöv 1991. 2. sz. 55–66.

VEENKER, Wolfgang: Zur Beschreibung grammatischer Kategorien und ihrer Korrela-tionsglieder: Bemerkungen zum Inessiv im Ungarischen. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 623–629.

VILLÓ Ildikó: A -val/-vel ragos határozó összefüggése az alannyal és a tárggyal. = NyK 1991. 1–2. sz. 139–146.

WACHA Balázs: Névelőhasználat, határozottság. = Nyr 1991. 1–2. sz. 80–92.

WACHA Imre: A megnyilatkozáshatár megállapításának gondjaihoz. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 650–654.

WENZEL, Haik: Das Verbalpräfix meg-, ein Wortbildungsmorphem des Ungarischen. = FUF 1991. 1. sz. 47–80.

ZELLIGER Erzsébet: Szemléletmódbeli változások nyelvtanaink tőtani rendszerezésében. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 723–728.

ZEMPLÉNYI Vera: Magyar és finn anaforák. = NyK 1991. 1–2. sz. 125–138.

ZOLNAI Gyula: Mondatátszövődés. [Részlet] In: A mai magyar nyelv 1. 405–421.

ZSILKA Tibor: A dekonstruált (szöveg)struktúra. = Szemszöv 1991. 3. sz. 62–68.

XV. Nyelvtörténet, etimológia

Az irodalmi nyelv kérdései

E. ABAFFY Erzsébet: Az ősmagyar fonémarendszer történetéhez. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 27–30.

E. ABAFFY Erzsébet: Igei személyragjaink eredetéről: vitás kérdések. = MNy 1991. 4. sz. 385–393.

AGOSTINI, Paolo: Adalékok a kurva szó etimológiájához. = MNy 1991. 2. sz. 206–211.

*BEHRENS, Leila: Textanalyse und Sprachwandel. Historische Syntax des Ungarischen: ein empirisches Modell. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1989. 480 l. (Euro-päische Hochschulschriften. Reihe 21. Lingusitik 74.)

BENKŐ Loránd: Grundfaktoren des Sprachwandels. = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 211–262.

BERNÁTH Béla: Inas. A táltos, aki inkább tátos. = MNy 1991. 3. sz. 345–348.

H. BOTTYÁNFY Éva: A fedd ige szinonimikája korai bibliafordításainkban. = MNy 1991. 4. sz. 422–430.

BÜKY László: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár I. kötetének kiadásairól. = MNy 1991. 3. sz. 382–383.

DANKÓ Imre: Rizsmál, rizsmákol. = Nyr 1991. 3. sz. 262–263.

DEMÉNY István Pál: Táltos szavunk eredetéhez. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 133–135.

DIENES Erzsébet: A nyelvtörténeti kutatás néhány módszerbeli kérdéséről. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 136–144.

DÖMÖTÖR Adrienne: Népi helynév-etimológiák. (Gyer, jó – Gyergyó, Tar csal – Tarcal stb.) = Nyr 1991. 1–2. sz. 125–127.

DÖMÖTÖR Ákos: Szerecsenmosdatás. = MNy 1991. 3. sz. 348.

Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette Hajdú Mihály, Kiss Jenő. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 709 l.

FERENCZI Rita: A maga visszaható névmás történetéből. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 75–86.

FORGÁCS Tamás: Zur Frage der Valenztheorie und historischen Syntax. = UAJbNF 10. sz. 1991. 30–41.

FUTAKY István: Kérdések egy Árpád-kori helynév körül. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 192–196.

B. GERGELY Piroska: A kor és az idő főnév jelentéstörténeti összefüggéséről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 207–213.

GREGOR Ferenc: Szótörténeti adatok. (Abaló, abecedárius, abrakosztó stb.) = MNy 1991. 4. sz. 509–511.

GUNDA Béla: A magyar etimológiai kutatások és a néprjaz. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 230–240.

GUNDA Béla: A színes lovú népek. (A testfestés és az emberi történelem.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 227–240.

HAADER Lea: Kísérletek ómagyar kori szövegemlékeink tagolásának értelmezésére. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 245–250.

S. HÁMORI Antónia: Az értelmező határozós szerkezetek történetéhez. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 257–261.

HARMATTA János: A magyar állattartás szókészletének történetéből. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 255–256.

HEGEDŰS Attila: Kösöntyű. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 262–264.

HONTI László: Unregelmäßiges t in ung. öt ’fünf’ udn hat ’sechs’? = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 343–353.

HORPÁCSI Illés: Az áld – áldoz(ik) jelentéstörténetéhez. = MNy 1991. 3. sz. 349–351.

HORVÁTH Katalin: A mondat történeti fejlődésének néhány kérdése. = MNy 1991. 1. sz. 31–36.

HORVÁTH Mária: Gyarmathi Sámuel "időszó" nélküli mondatai. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 278–281.

A Huszita Biblia – 1420–1430 körül. = ÉA 1991. 1. sz. 11.

JUHÁSZ Dezső: Dentümogyer. (A név etimológiájáról.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 300–303.

KABÁN Annamária: Hungarian Scientific Text types in the l6th, l7th and 18th Century. = FUF 1991. 2. sz. 147–160.

KAKUK Zsuzsa: Török jövevényszavaink jelentésváltozásaihoz. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 311–315.

KÁLMÁN Béla: Adalékok néhány igekötő történetéhez. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 316–320.

KÁLMÁN Béla: P. S. Pallas soknyelvű szótárának magyar adatai. (Nyelvtörténeti adatok.) = MNy 1991. 4. sz. 499–509.

KÁVÁSSY Sándor: Köblös, vékás, láncalja. Élihali népség, élihali ember. Barkász. = MNy 1991. 3. sz. 351–353.

KICSI Sándor András: A beteg szó eredetéről. = Nyr 1991. 1–2. sz. 131–132.

KIEFER Ferenc: Diakrónia a szinkróniában. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 342–347.

KISS Lajos: A középkori Promontorium Varadiense magyarul. = MNy 1991. 3. sz. 327–330.

KISS Lajos: Mart. = MNy 1991. 4. sz. 462–463.

KISS Tamás: Morgó. = Nyr 1991. 3. sz. 263–267.

KOROMPAY Klára: Műfaji és stiláris jellegzetességek az ómagyar kori névszóragozás körében. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 375–378.

KÓSA Ferenc: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár munkálatairól. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 127–131.

KOVÁCS Zsuzsa: A Miskolci Töredék rövid története. = AU-Litt-Art-Misk 1. sz. 1991. 87–90.

KULCSÁR Péter: Bálványos sive Kapufa. = MNy 1991. 2. sz. 217–218.

LŐRINCZI Réka: Talpalatnyi. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 420–422.

A magyar nyelv történeti nyelvtana. I. A korai ómagyar kor és előzményei. Főszerkesztő Benkő Loránd, szerkesztette E. Abaffy Erzsébet, Rácz Endre. Akadémiai, Bp., 1991. 781 l.

MAKRA Zsigmond: Önként és dalolva. = ÉA 1991. 3. sz. 10. [A mondás története]

D. MÁTAI Mária: Állandóság és változás határozó-rendszerünk újabb kori történetében. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 427–431.

D. MÁTAI Mária: A szófaji rendszerezés elveinek változása a magyar grammatikatörténetben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 456–461.

MIKOLA Tibor: Láb szavunk eredetéhez. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 435–436.

MIKÓ Pálné: Márton József táblázatai. A magyar grammatika eszközeinek és viszonyhálózatainak leírása. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 437–442.

MOKÁNY Sándor: Szó-füzér. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 447–452. [Szómagyarázatok: Ihany, Sikattyú, Talabiska stb.]

A. MOLNÁR Ferenc: Zrínyi-magyarázatok. (Fegyver, Acsarkodik – agyarkodik, Fakat.) = MNy 1991. 3. sz. 354–359.

V. MOLNÁR Zoltán: 450 éve jelent meg Sylvester János Új Testamentuma. = VasiSz 1991. 3. sz. 457–459.

NYÍRI Antal: Vitás értelmezési kérdések a Halotti Beszédben és az Ómagyar Mária-siralomban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 504–509.

NYÍRI Antal: A Müncheni Kódex teljes magyar–latin szótára kiadásának szükséges voltáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 481–483.

NYIRKOS István: Az alakkeveredés történetéhez. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 476–480.

ONDRUS, Simon: Melich János etimológiái – mai szemmel. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 602–612.

PAPP Zsuzsanna: A magyar következtető mondatok vizsgálatának története. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 516–520.

PRISZTER Szaniszló: "Sobrabori" és társai. = MNy 1991. 3. sz. 359–361. [Szómagyarázatok]

PUSZTAI Ferenc: Kuruc vitézek alázatos folyamodványai. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 538–542. [Az alázatos szó szerepe és jelentősége]

PUSZTAI Ferenc: Szóhangulat és jelentésrendszer a régi magyar nyelvben. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 125–130.

RÁCZ Endre: Valvád, valvátok. (A Huszita Biblia személyragos határozói igenevei.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 546–550.

RÉDEI Károly: Szófejtések. = NyK 1991. 1–2. sz. 83–111.

RÉDEI Károly: Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Band III. Register. Zusammen-gestellt von Dobó Attila, Fancsaly Éva. Akadémiai, Bp., 1991. 274 l.

RIESE, Timothy: Kopik. = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 7–12.

SÁROSI Zsófia: A kettős természetű nyelvi analógia. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 562–566.

SCHLACHTER, Wolfgang: Sprache als Entwicklung und Zustand. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 567–569.

SEBESTYÉN Árpád: Árpád-kori szövegeink névutózásához. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 574–580.

SEBESTYÉN Árpád: Névutórendszerünk kutatásának történetéhez. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 578–593.

T. SOMOGYI Magda: Az -l műveltető képző vizsgálatának története, különös tekintettel az eredetkutatásra. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 618–622.

SZABÓ Géza: Élő nyelvi szótag-morfonológiai jelenségek nyelvtörténeti összefüggései. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 581–584.

SZAMOSKÖZY István: Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. XVII. század eleje. Közzéteszi és a jegyzeteket írta: E. Abaffy Erzsébet, Kozocsa Sándor. A nyelvemlék betűhű átirata. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 318, 4 l.

SZATHMÁRI István: Barbár. = Nyr 1991. 3. sz. 284–285.

SZATHMÁRI István: Célszerű-e mindig a metonimikus megnevezés? ("Cosimo az euro-rakéták ellen" alapján.) = Nyr 1991. 1–2. sz. 148.

SZATHMÁRI István: A Károli-biblia titka. = ÉA 1991. 1. sz. 4.

SZATHMÁRI István: Magyar irodalmi nyelv – finn irodalmi nyelv. (Összehasonlító vizsgálat.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 597–599.

SZATHMÁRI István: Mikes és irodalmi nyelvünk. = MNy 1991. 3. sz. 298–306.

SZATHMÁRI István: Mit jelentett, és mit jelent ma a versmondat megnevezés? = MNy 1991. 1. sz. 23–31.

SZATHMÁRI István: Die Reformation und die ungarische Literatursprache. = FUM 1991. 1. sz. 35–45.

SZEGFŰ Mária: Képzők és szófajok kapcsolatának változása a kezdetektől az ómagyar kor végéig. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 604–608.

SZÉPE György: Hátam mögött. (A mög, mëg, meg és a régi mig jelentésű szavak gramma-tikalizálódása.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 613–616.

SZILÁGYI Ferenc: A hangutánzás és a hangfestés a magyar szófejtésben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 658–664.

TOLCSVAI NAGY Gábor: Pais Dezső 1952. évi előadása az irodalmi nyelvről. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 677–681.

VELCSOV Mártonné: "Szeret jövendőre". Sylvester jövendőre határozószós jövő idejéről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 630–633.

VÉRTES O. András: Guichard magyar etimológiái (1606). = MNy 1991. 4. sz. 492–495.

Vitkovics-Kódex 1525. Középkori apácáink élete és imádságai. Az átiratot és a jegyzeteket készítette Papp Zsuzsanna, a bevezetést írta Pusztai István. – Miskolci Töredék 1525. Az átiratot készítette, a bevezetést és a jegyzeteket írta Kovács Zsuzsa. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 249 + 45 l. (Régi Magyar Kódexek 12–13.)

VOGL, Monika–ZÁDOR Éva: Verzeichnis der Göttinger Vorlesungskripten und sonstigen Schriften in den Archiven der Reformierten Kirchendistrikte Ungarns. = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 231–243.

WACHA Balázs: Az ige után. (Adatok a Jókai-kódexből.) = MNy 1991. 4. sz. 453–460.

ZELLIGER Erzsébet: Nyelvi rétegek a Keszthelyi-kódexben. In. Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 131–134.

ZELLIGER Erzsébet: Zsigmond-kori nyelvemlékünk művelődéstörténeti háttere. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 660–663.

ZOLTÁN András: Karácsony. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 664–670. [A szó eredete]

XVI. Stilisztika, mûelemzés, verstan, retorika, hermeneutika

BENCZE Lóránt: A stílus mint metanyelv. = ISz 1991. 8. sz. 796–803. [Az Ifi c. ifjúsági hetilap nyelvi arculatáról]

BENCZE Lóránt: Sodrás a "Sodrásban". (Grammatika, stílus és gondolkodás összefonódása Dobos László Sodrásban című regényében.) = Nyr 1991. 4. sz. 302–316. [Madách Kiadó, Bratislava, 1984]

BÓDI Zoltán: A rendszerváltás óta megjelent sajtótermékek címadásáról. = ÉA 1991. 4. sz. 5.

BOGÁR Edit: Központozási jelenségek Kassák Lajos verseiben. = Nyr 1991. 3. sz. 205–222.

CSANDA Gábor: A filológia alkonya. (Fónod Zoltán: Kőtábláink.) = ISz 1991. 5. sz. 543–553.

CSANDA Gábor: A stílus mint téma. (Krausz Tivadar: Apácapác.) = ISz 1991. 4. sz. 445–448.

CSANDA Gábor: Kísérlet a Győry Attila-próza értelmezésére. = ISz 1991. 8. sz. 869–872.

CSANDA Gábor: Néhány sor egy Zrínyi-tanulmányhoz. = ISz 1991. 2. sz. 176–179.

*CSERHALMI Zsuzsa: A novellaelemzés alapfogalmai. Krúdy Gyula: Farsangi Pál különös kalandjai. In: Műelemzés – műértés. 140–149.

*CSERHALMI Zsuzsa: A regényértelmezés szempontjai. Móricz Zsigmond: Tündérkert. In: Műelemzés – műértés. 150–162.

P. DOMBI Erzsébet: A szinesztézia fogalmáról. In: A mai magyar nyelv 2. 325–341.

FEHÉR Erzsébet: A magyar stilisztika tudományrendszertani helye. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 39–45.

FÓNOD Zoltán: Egy gyanúsítás és környéke. = ISz 1991. 5. sz. 554–559.

S. FORGON Szilvia: Metaforikus képalkotás a Szigeti veszedelemben. = ISz 1991. 2. sz. 152–175.

FÜLÖP Lajos: Mikes Kelemen verseiről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 197–201.

GÁSPÁRI László: Egy új retorika- és stíluselmélet vázlata. = MNy 1991. 4. sz. 450–453.

GEROLD László: Két Szabó Lőrinc-kötet poétikai tanulságai. = Híd 1991. 6. sz. 592–597.

GRÉTSY László: Műsorcímek a televízióban. = Nyr 1991. 3. sz. 161–167.

GUSZKOVA, A[ntonyina] P.: Ob odnom archaicsnom upotreblenyii vezslivogo obrascse-nyija v vengerszkom jazyke. = LingUr 1991. 3. sz. 193–199.

HANKISS Elemér: József Attila komplex képei. (Mérhető-e a vers "intenzitása"?) In: A mai magyar nyelv 2. 370–390.

*HONTI Mária: A strukturalista elemzés lehetőségei. Juhász Gyula: Tápai lagzi. In: Műelemzés – műértés. 107–121.

HORVÁTH Mária: Szerkezet és stílus. Kosztolányi Petőfi Sándorka című novellájának elemzése. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 29–37.

JASTRZĘBSKA, Jolanta: A mikszáthi hagyomány a mai magyar sajtó nyelvében. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 297–299.

JASTRZĘBSKA, Jolanta: Archaizálás és intertextualitás. Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. = ItK 1991. 1. sz. 48–62.

*JOBBÁGYNÉ ANDRÁS Katalin: Explication de texte. Berzsenyi Dániel: Barátimhoz. In: Műelemzés – műértés. 34–47.

*KECSKÉS András: A műalkotás ritmikája. Ady Endre: Harc a Nagyúrral. In: Műelemzés – műértés. 64–84.

*KELEMEN Péter: Hermeneutikai analízis. Babits Mihály: Vakok a hídon. In: Műelemzés – műértés. 85–106.

KEMÉNY Gábor: Gondolatok és óhajok a 20. századi magyar nyelvészetben a nyelvművelés és a stilisztika viszonyáról. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 340–345.

KEMÉNY Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar szépprózai antológiában, III. = Nyr 1991. 1–2. sz. 28–44. [Előzménye: Nyr 1990. 1–2., 3–4. sz.]

KEMÉNY Gábor: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 128 l. (Linguistica Series A. Studia et Dissertationes 7.)

KIRÁLY István: A verselemzés kérdéseiről. [Részlet] In: A mai magyar nyelv 2. 441–450.

KISS Ágnes: Szleng és választékosság a Magyar Narancsban. = ÉA 1991. 1. sz. 7.

KOCSÁNY Piroska: Jelentéstan és metafora. In: A mai magyar nyelv 2. 451–467.

MAGYAR Miklós: Művészi szövegek egybevetése. = NyPÍ 12. sz. 1991. 51–60.

MARTINKÓ András: A Rozsdatemető ürügyén... In: A mai magyar nyelv 2. 428–435.

MOHÁCSI Ágnes: Zrínyi verseléséről. = ItK 1991. 3. sz. 297–311.

*Műelemzés – műértés. Szerkesztette Sipos Lajos. Sport, Bp., 1990. 246 l.

NAGY Attila Kristóf: Komjáthy Jenő költészetének szinkretista forrásai. – ÚÍ 1991. 5. sz. 82–93.

NAGY Ferenc: Kvantitatív stilisztika. In: A mai magyar nyelv 2. 420–427.

NAGY L. Lajos: Az elemző okokat keres. = Nyr 1991. 3. sz. 189–193.

J. NAGY Mária: A kifejezés fogalmisága és az eszköztelenség. In: A mai magyar nyelv 2. 314–315.

J. NAGY Mária: A visszautaló stiléma és a műértelmezés. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 472–475.

*PACH Éva: Eszmetörténeti elemzés. József Attila: Óda. In: Műelemzés – műértés. 122–139.

*PÁLA Károly: A szemiotikai elemzés kérdései. Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára... In: Műelemzés – műértés. 48–63.

PÉTER Mihály: A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 303 l.

RÁCZ Endre: Kölcsey Ferenc: Huszt. = ÉA 1991. 3. sz. 9.

V. RAISZ Rózsa: Móricz Zsigmond: Esőleső társaság. = Nyr 1991. 3. sz. 194–205.

*SIPOS Lajos: Műelemzés – műértés. In: Műelemzés – műértés. 7.

SZABÓ Zoltán: A stilisztikai elemzés szövegszemantikai megközelítése. = Nyr 1991. 1–2. sz. 92–106.

SZABÓ Zoltán: A szóképzés stilisztikai minősítéséhez. In: A mai magyar nyelv 2. 352–369.

SZATHMÁRI István: A hangszimbolikáról. [Részlet] In: A mai magyar nyelv 2. 316–324.

SZATHMÁRI István: A nyelvi elemek stílusértékéről. In: A mai magyar nyelv 2. 305–313.

SZŰTS László: A bizalmas stílus és a társalgási nyelv. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 617–619.

TAKÁCS Etel: A homográfia mint a költői nyelv csapdája. = Nyr 199l. 4. sz. 296–302.

TAMÁS Attila: Egy stílustörténeti vizsgálódás néhány tanulsága. A XX. század első fele magyar költészeti termésének áttekintése alapján. = ItK 1991. 3. sz. 253–265.

THOMKA Beáta: A húszas-harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai alakzatai. = Híd 1991. 6. sz. 597–604.

TIMÁR György: Árnyalatsirató. (A kiveszőfélben lévő árnyalatokról.) = ÉA 1991. 3. sz. 20.

TOMPA József: Az ál-kuruc balladák iránti kegyeletes bizalom okai. In: A mai magyar nyelv 2. 391–394.

TÖRÖK Gábor: A megszemélyesítés: József Attila legsajátosabb szóképe. [Részlet] In: A mai magyar nyelv 2. 436–440.

VASS László: Szupertextus, stíluselemzés és – tipológia. = Szemszöv 1991. 3. sz. 69–77.

ZEMAN László: Szempontok Márai Sándor prózájának stílusvizsgálatához. = ISz 1991. 4. sz. 381–390.

ZOLNAI Béla: A látható nyelv. [Részletek] In: A mai magyar nyelv 2. 395–419.

XVII. Szótárak, lexikográfia

BEKE József: Bánk bán-szótár. Katona József Bánk bán c. drámájának szókészlete. Katona József Társaság, Kecskemét, 1991. 343 l.

BEKE József: A Bánk bán-szótár terve. = Nyr 1991. 4. sz. 316–324.

BENKŐ Samu: Debreczeni Márton szótárszerkesztményei. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 78–91.

FAZAKAS István: Jasszok, zsarók, cafkavágók. Életképek a vagányvilágból, ó- és új argószótár. Fekete Sas, Bp., 1991. 175 l.

FEKETE László: Tudományos példatár a kiejtési szótárhoz. = Nyr 1991. 1–2. sz. 106–122.

HORVÁTH László: A TESZ utalórendszere és a szláv jövevényszavak. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 275–277.

KIS Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1991. 178 l. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 60.)

KISS Lajos: A szóvégmutató szótárak hasznáról. In: Könyv Papp Ferencnek. 377–383.

ZAICZ Gábor: A MUSz és modern etimológiai szótáraink. (A szófejtő Budenz.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 717–723.

XVIII. Az uráli (finnugor) nyelvészet magyar vonatkozásai

BERECZKI Gábor: Egy nyelvi jelenség és következményei a finnugor nyelvekben. = MNy 1991. 2. sz. 129–134.

HONTI László: Az uráli nyelvek személyes névmásai. [Előzetes tanulmány] In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 273–274.

KORHONEN, Mikko: Remarks on the Structure and History of the Uralic Case System. = SUSA 1991. 163–180.

RÉDEI Károly: Kiegészítő megjegyzések a finnugor *-j / -i múltidő-jel folytatójához. = MNy 1991. 4. sz. 447–449.

RITTER, Ralf-Peter: Über einige vermeintliche Besonderheiten der finnisch-ugrischen Wortarten. = LingUr 1991. 1. sz. 3–11.

VEENKER, Wolfgang: Uralistische Lehrveranstaltungen im deutschsprachigen Raum. = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 325–361.

XIX. Az 1991-ben ismertetett nyelvészeti munkák

Abondolo, Daniel: Hungarian Inflectional Morphology. Bp., 1988. – Ism. Kulonen, Ulla-Maija: Ungarische Flexionsmorphologie aus neuer Sicht. = FUF 1991. 3. sz. 249–258.

Ágoston Mihály: Rendszerbomlás? Nyelvhasználatunk zavarai. Újvidék, 1990. – Ism. Graf Rezső = ÉA 1991. 1. sz. 14.

Algyő és népe. Tanulmányok. Szerkesztette Hegyi András. Szeged, 1987. – Ism. Hajdú Mihály = NÉ 13. sz. 1991. 126–127.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. A szöveg megközelítései. Szerkesztette Telegdi Zsigmond, Szépe György. Bp., 1976. – Ism. Albert Sándor = Szemszöv 1991. 2. sz. 129–134.

Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Societas Litt. et. Art. Miskolciensis. Eds. Büky Béla, Gyárfás Ágnes. Miskolc, 1991. – Ism. Kincses Kovács Éva = ALH 1991. 1. sz. 208–210.; uő. = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 175–177.

Atlas de Donauländer. Wien, 1970–1989. – Ism. Fischer, Holger = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 165–165.

Balassa Iván: Csűry Bálint. Bp., 1988. – Ism. Zsilinszky Éva = MNy 1991. 4. sz. 484–487.

Balázs János: A szöveg. Bp., 1985. – Ism. Büky László = Szemszöv 1991. 2. sz. 180–182.

Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Bp., 1983. – Ism. Békési Imre = Szemszöv 1991. 3. sz. 179–183.

Bárczi Géza: Die Geschichte der ungarischen Konjugation. Zur Veröffentlichung vorbe-reitet von Erzsébet E. Abaffy und Csilla N. Abaffy. Bp., 1990. – Ism. Horváth László = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 482–484.

Bartha Antal: A magyar nép őstörténete. Bp., 1986. – Ism. Róna-Tas András = MNy 1991. 2. sz. 224–230.

Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti elemzések. Bp., 1986. – Ism. Bencze Lóránt = Szemszöv 1991. 3. sz. 189–192.

Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok magyar újsághíranyag alapján. Bp., 1982. – Ism. Nagy L. János = Szemszöv 1991. 2. sz. 155–158.

Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988. – Ism. Horváth Teréz = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 484–489.

Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. Bp., 1989. – Ism. J. Soltész Katalin = Nyr 1991. 3. sz. 268–170.; Szabó Zoltán = NyIrK 1991. 1–2. sz. 186–187.; Tamás Attila = ItK 1991. 1. sz. 102–104.

Csetri Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. Bp., 1990. – Ism. Fried István = ItK 1991. 1. sz. 97–102.

Csúri Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből. Bp., 1987. – Ism. Odorics Ferenc = Szemszöv 1991. 3. sz. 192–197.

Décsy Gyula: A Select Catalog of Language Universals. Bloomington, Ind. 1987. – Ism. Kálmán Béla = MNy 1991. 1. sz. 96–99.

Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata (magyar szövegek alapján). Bp., 1971. – Ism. Fejes Katalin = Szemszöv 1991. 2. sz. 123–128.

Dezső László: A XVI–XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavai. Bp., 1989. – Ism. Gregor Ferenc = MNy 1991. 1. sz. 99–103.

Dienes Dóra: A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése. Bp., 1978. – Ism. M. Korchmáros Valéria = Szemszöv 1991. 3. sz. 166–170.

Domokos Péter: Kállay Ferenc. Bp., 1990. – Ism. Zsilinszky Éva = MNy 1991. 4. sz. 484–487.

Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének visszhangja irodalmunkban. Bp., 1990. – Ism. Heverdle László = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 157–164.

Egyetemi Fonetikai Füzetek 1. Szép szóval igazat. Szerkesztette Bolla Kálmán. Bp., 1988. – Ism. Sebestyén Árpád = Szemszöv 1991. 2. sz. 193–197.

Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése (különös tekintettel az aktuális mondattagolásra). Bp., 1986. – Ism. Kincses Kovács Éva = AU-Litt-Art-Misk 1. sz. 1991. 349–355.

Élőnyelvi tanulmányok. Szerkesztette Balogh Lajos, Kontra Miklós. Bp., 1990. – Ism. Kemény Gábor = MTud 1991. 2. sz. 242–243.

Etymologisches Wörterbuch der Ungarischen. Band. I. (A–Kop.) Bp., 1983. – Ism. Keresztes László = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 489–492.

Farkas Vilmos: Egy könyvismertetés margójára. = MNy 1991. 3. sz. 342–345. [A szerző válasza M. Nagy Ilona: Farkas Vilmos: Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben c. könyvismertetésére.]

Fazekas István–Székely Sz. Magdolna: Igézet ne fogja... Bp., 1990. – Ism. Sárvári V. Zsuzsa: Babonaszótárból a magyar néphit gyűjteménye. = Híd 1991. 4. sz. 401–402.

Fodor István: Oláh Miklós Hungariája. Egy eddig ismeretlen kézirat és magyar nyelvi adatok tanulságai. Bp., 1990. – Ism. Ecsedy Ildikó = ALH 1991. 1. sz. 206–207.

Folia Hungarica 3. Helsingin yliopiston Unkarilainen laitos 60. vuotias. Toim. Csepregi Márta. Helsinki, 1989. – Ism. Klausz Vjajno = LingUr 1991. 1. sz. 71–73.

Folia Uralica Debreceniensia 1. Debrecen, 1989. – Ism. H-H. B. = UAJbNF 10. sz. 1991. 272–273.; Salánky Zsuzsa = ALH 40. sz. 1990–1991. 3–4. sz. 496–500.

Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából. Bp., 1959 [1989]. – Ism. Kovács Kristóf András = Szemszöv 1991. 3. sz. 144–147.

Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség. Dallamfejtés. Bp., 1974. – Ism. Szekér Endre = Szemszöv 1991. 3. sz. 162–165.

Fónagy Iván–Magdics Klára: A magyar beszéd dallama. Bp., 1967. – Ism. Török Gábor = Szemszöv. 1991. 2. sz. 117–122.

Formateremtő elvek a költői alkotásban. Szerkesztette Hankiss Elemér. Bp., 1971. – Ism. Török Gábor = Szemszöv 1991. 3. sz. 152–157.

Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. 1–2. München, 1988. – Ism. Nagy Jenő: Németországi emlékkönyv két erdélyi magyar tudós tiszteletére. = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 175–177.

Gáspár Simon Antal: Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Bp., 1986. – Ism. Fazekas Tiborc = MNy 1991. 2. sz. 230–235.

Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért. Emberféltő irat, két részben. Újvidék, 1991. – Ism. Szeli István = Híd 1991. 7–8. sz. 732–737.

Hajdú Péter–Domokos Péter: Die uralischen Sprachen und Literaturen. Bp., 1987. – Ism. Bradean-Ebinger Nelu = NyK 1991. 1–2. sz. 209–210.

Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Bp., 1985. – Ism. Máté Zsuzsanna = Szemszöv 1991. 3. sz. 183–188.

Ismétlődés a művészetben. Szerkesztette Horváth Iván, Veres András. Bp., 1980. – Ism. Nagy L. János = Szemszöv 1991. 3. sz. 174–179.

Juhász Dezső: A magyar tájnévadás. Bp., 1988. – Ism. T. F. = UAJbNF 10. sz. 1991. 275.

Képes krónika. Bp., 1991. – Ism. Végh Ferenc = MTud 1991. 11. sz. 1405.

Kanyó Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Szeged, 1990. – Ism. Máté Jakab: Útban egy "új filológia" kialakulása felé. = MNy 1991. 4. sz. 471–480.; Tarnay László = Szemszöv 1991. 3. sz. 204–210.

Kiefer Ferenc: Az előfeltevések elmélete. Bp., 1983. – Ism. Mucsányi János = Szemszöv 1991. 2. sz. 169–174.

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 1–2. köt. Bp., 1988. – Ism. Gombocz István = Names 1991. 2. sz. 132–135.; Zaicz Gábor = ALH 40. sz. 1990–1991. 3–4. sz. 500–505.

É. Kiss Sándor: "Értsd is a szót." Nyelvművelő írások. Bp., 1988. – Ism. Nagy János = Nyr 1991. 4. sz. 359–360.

A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott dokumentumai. Gyűjtötte és szerkesztette Barabás Béla, Joó Rudolf. Bp., 1990. – Ism. B[enkő] S[amu]: Három könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról. = ErdélyiMúz, 1991. 1–4. sz. 159–162.

Komárom megye földrajzi nevei. Szerkesztette Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Bp., 1985. – Ism. Kálmán Béla = NÉ 13. sz. 1991. 123–125.

Kontra Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Bp., 1990. – Ism. Kiss Jenő = MNy 1991. 4. sz. 480–484.; Moravcsik Edit = MTud 1991. 7. sz. 884–886.; Thimar Márta: Az amerikai magyarok nyelvhasználatáról. = ÉA 1991. 1. sz. 12.

Korompay Bertalan: Finn nyomokon. 1–2. köt. Bp., 1989. – Ism. A. Molnár Ferenc = MNy 1991. 4. sz. 487–492.

Krantz, Grover S.: Geographical Development of European Languages. New York, 1989. – Ism. Zsilinszky Éva = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 512–513.

Labádi Gizella: Unkarin fennougristiikan historia. Turku, 1987. – Ism. Kálmán Béla = NyK 1991. 1–2. sz. 211–213.

Lee Sang-Hyup: Konfrontative Analyse zwischen dem ungarischen und koreanischen Kasussystem. Wiesbaden, 1990. – Ism. Forgács Tamás = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 169–174.

Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae – A magyarországi középkori latinság szótára I/1. Bp., 1987. – Ism. Köllő Károly = NyIrK 1991. 1–2. sz. 192–195.

Magyar neve? Határokon túli helységnévszótár. Bp., 1990. – Ism. Papp György: Egy kérdés, amelyre kilencezer válasz van. = Híd 1991. 7–8. sz. 742–744.

A magyar nyelv rétegződése. 1–2. köt. Szerkesztette Kiss Jenő, Szűts László. Bp., 1988. – Ism. Velcsov Mártonné = MNy 1991. 2. sz. 219–224.

Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból. Szöveggond. és jegyzet Kecskeméti Gábor és Novák Hajnalka. Bp., 1988. – Ism. Németh S. Katalin = It 1991. 2. sz. 394–396.

Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró kézirata. Bp., 1990. – Ism. Pataki József: Szamosközy István magyar nyelvű feljegyzései. = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 154–157.

A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára, 1965–1977. Szerkesztette Füredi Mihály, Kelemen József. Bp., 1989. – Ism. Benkő László: A magyar széppróza szótára. = MNy 1991. 3. sz. 361–365.

Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Bp., 1990. – Ism. Végh Ferenc = MTud 1991. 3. sz. 377–378.

Mátai Mária: Gegő Elek, 1805–1844. Bp., 1990. – Ism. Szentgyörgyi Zsuzsa: Magyar kutatói életsorsok. = MTud 1991. 4. sz. 507–510.; Zsilinszky Éva = MNy 1991. 4. sz. 484–487.

Mátrai Ernő: A kolozsvári egyetem mint kultúrai szükséglet. Pest–Kolozsvár, 1871. Kiad. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1990. – Ism. B[enkő] S[amu]: Három könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról. = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 159–162.

Mayer Judit: Anyanyelvi hibanapló. Pozsony, 1990. – Ism. Graf Rezső = NyéK 82. sz. 1991. 105–107.; Uő = ÉA 1991. 3. sz. 14.

A Mikes Kelemen Kör kiadványairól. = Ism. Kovács Kiss György: D’ ou parlez vous? = Kor 1991. 11. sz. 1431–1434.

Moldvai csángó-magyar okmánytár. 1467–1706. 1–2. köt. Szerk. Benda Kálmán. Bp., 1989. – Ism. Csetri Elek: Forráskiadvány a csángó-magyarokról. = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 145–153.

Molnár Csikós László: A melléknévi igeneves szerkezet transzformjai a magyarban. Újvidék, 1988. – Ism. Bachát László = Nyr 1991. 1–2. sz. 141–144.

Murvai Olga: Szöveg és jelentés. A szabad függő beszéd szövegnyelvészeti vizsgálata. Bukarest, 1980. – Ism. Kocsány Piroska = Szemszöv 1991. 3. sz. 170–174.

Műelemzés – műértés. Szerkesztette Sipos Lajos. Bp., 1990. – Ism. Varga Emőke = Szemszöv 1991. 3. sz. 200–204.

Nagy Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába. Bp., 1981. – Ism. Szathmári István = Szemszöv 1991. 2. sz. 151–154.

Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Bp., 1980. – Ism. Keszler Borbála = Szemszöv 1991. 2. sz. 147–150.

Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. magyar névtudományi konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján. Szerkesztette Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Bp., 1989. – Ism. Balassa Iván = MNy 1991. 3. sz. 376–378.

A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. Szerkesztette Sz. Bakró-Nagy Marianna, Kontra Miklós. Bp., 1991. – Ism. Bánhegyi Zsolt = ALH 1991. 1. sz. 205–206.; Pléh Csaba: Nyelvészek magukról. = Vság 1991. 12. sz. 103–104.

Nyelvünk a Duna-tájon. Szerkesztette Balázs János. Bp., 1989. – Ism. Fodor István = MNy 1991. 3. sz. 365–370.; Voigt Vilmos = BUKSZ 1991. 1. sz. 112–114.

Nyomárkay István: Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung. Bp., 1989. – Ism. Horváth Mária = MNy 1991. 3. sz. 370–376.

Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Textológiai tanulmányok. Bp., 1990. – Ism. P. Dombi Erzsébet = NyIrK 1991. 1–2. sz. 189–191.; Vass László = Szemszöv 1991. 3. sz. 210–214.

Rédei Károly: Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Bp., 1986–1988. – Ism. Mikola Tibor = NyK 1991. 1–2. sz. 208.

Rédei Károly: Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Band III. Register. Bp., 1991. – Ism. Zaicz Gábor = ALH 40. sz. 1990–1991. 3–4. sz. 506–508.

Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Bp., 1990. Ism. – Feuer Mária = MPSz 1991. 3. sz. 325–355.

Russu, I. Ion: Românii şi secuii. Bucureşti, 1990. – Ism. Benkő Elek = MTud 1991. 11. sz. 1397–1403.

A romániai magyar főiskolai oktatás. Múlt–jelen–jövő. Kolozsvár, 1990. – Ism. B[enkő] S[amu]: Három könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról. = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 159–162.

Sauvageot, Aurélien: Magyarországi életutam. Bp., 1988. – Ism. Hopp Lajos = Helikon 1991. 3–4. sz. 453.

T. Somogyi Magda: A passzív igetövek leíró vizsgálata a magyarban. Bp., 1987. – Ism. T. F. = UAJbNF 10. sz. 1991. 281–282.

Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek. Dél-alföldi évszázadok, 3. Szeged, 1990. – Ism. Kálmán Béla = MNy 1991. 3. sz. 378–381.; Wenzel, Haik: Eine Untersuchung über ungarische Dialektinseln. = FUF 1991. 3. sz. 309–311.

Z. Szabó László–Wacha Imre: A Kazinczy-versenyek huszonöt éve. Győr, 1991. – Ism. Graf Rezső = NyéK 83. sz. 1991. 77–79.

Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 1988. – Ism. Rozgonyiné Molnár Emma = Szemszöv 1991. 2. sz. 187–192.; T. F. = UAJbNF 10. sz. 1991. 282–283.

Szaknyelvi divatok. Szerkesztette Bíró Ágnes. Bp., 1989. – Ism. Kincses Kovács Éva = Nyr 1991. 1–2. sz. 144–146.

Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben. Bp., 1988. – Ism. Kabán Annamária = Szemszöv 1991. 3. sz. 197–199.

Szeli István: Hosszú útnak pora... Újvidék, 1990. – Ism. Gerold László: A filológusi vizsgálódás izgalmával. = Híd 1991. 10. sz. 937–940.

Szemiotikai szövegtan. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Szerkesztette Petőfi S. János, Békési Imre. Szeged, 1990. – Ism. Kabán Annamária = NyIrK 1991. 1–2. sz. 187–189.; Szabó Zoltán = Nyr 1991. 4. sz. 353–359.

Szenci Molnár Albert: Dictionarium Latinoungaricum. Nürnberg, 1604. Hasonmás kiad. Kísérő tanulmány Imre Mihály. Bp., 1990. – Ism. Hajdú Mihály = AU-Litt-Art-Misk. 1. sz. 1991. 372–377.; Heltai János = ItK 1991. 5–6. sz. 663–668.; Kovács József László = MTud 1991. 12. sz. 1526–1528.

Szende Tamás: Megérthetjük-e egymást? Korunk kommunikációs zavarai. Bp., 1987. – Ism. Vidra Klára = Szemszöv 1991. 2. sz. 183–186.

Szepes Erika: Magyar költő – magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklopédiája. Békéscsaba, 1990. – Ism. Mózes Huba: A versformák a posztmodern kor irodalmában. = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 162–164.

Szolnok megyére vonatkozó helytörténeti témájú feldolgozások jegyzéke. Szolnok, 1986. – Ism. -. = NÉ 13. sz. 1991. 137–138.

Szövegelmélet. Szerkesztette Penavin Olga, Thomka Beáta, Utasi Csaba. Újvidék, 1982. – Ism. Fábricz Károly = Szemszöv 1991. 2. sz. 164–168.

A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Szerkesztette Szathmári István, Várkonyi Imre. Kaposvár–Bp., 1979. – Ism. Nagy L. János = Szemszöv 1991. 2. sz. 140–146.

A szövegvizsgálat új útjai. Tanulmányok. Szerkesztette Szabó Zoltán. Bukarest, 1982. – Ism. Kabán Annamária = Szemszöv 1991. 2. sz. 159–163.

Szolnok megyére vonatkozó helytörténeti témájú feldolgozások jegyzése. Szerkesztette Vincze László, Czégény Istvánné, Lelleiné Nemes Mária. Szolnok, 1986. – Ism. –. = NÉ 13. sz. 1991. 137–138.

Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerkesztette Rácz Endre, Szathmári István. Bp., 1983. – Ism. Máté Jakab = Nyr 1991. 1–2. sz. 135–141.; Török Gábor = Szemszöv 1991. 2. sz. 175–179.

Téglásy Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon. (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig.) Bp., 1988. – Ism. Vértes O. András = MNy 1991. 1. sz. 103–105.

Török Gábor: A líra logika. József Attila költői nyelve. Bp., 1986. – Ism. Fejes Katalin = Szemszöv 1991. 3. sz. 148–151.

Új Erdélyi Múzeum. I. évfolyam 1–2. füzet. Bp., 1990. – Ism. Kiss András = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 166–172.

Új Magyar Tájszótár, I–III. Főszerkesztő B. Lőrinczy Éva. Bp., 1979–1992. – Ism. Zaicz Gábor = ALH 40. sz. 1990–1991. 3–4. sz. 508–512.

Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése. Bp., 1972. – Ism. Balázs Géza = Szemszöv 1991. 3. sz. 157–161.

Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! Bp., 1978. – Ism. K. Fábián Ilona = Szemszöv 1991. 2. sz. 135–139.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret