stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvészet
1991

VI. Helyesírás (Átírás, írástörténet)

FODOR Katalin: A magyar nyelvjárási szövegek fonetikus lejegyzésének fejlődése. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 168–175.

HOLCZER József: Ne higgy a higyj-nek. = ÉA 1991. 1. sz. 10.

KESZLER Borbála: Az európai írásjelhasználat hatása a magyar gyakorlat kialakulására. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 349–356.

KISS G. Gábor: Magyar helyesírás-ellenőrző programok ellenőrzése és összehasonlítása. In: Könyv Papp Ferencnek. 325–333.

KNIEZSA Veronika: A magyar és az angol helyesírás történetének párhuzamai. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 394–400.

F. KOVÁCS Ferenc: Meditáció a sorvégi elválasztásról. = ÉA 1991. 3. sz. 6.

PÁSZTOR Emil: Kazinczy Ferenc és a magyar helyesírás. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 520–524.

SEREGY Lajos: NyelvÉsz. (Számítógépes helyesírás-ellenőrző és -javító program.) = ÉA 1991. 3. sz. 6–7.

SZABÓ Zoltán: Nejlon. = Nyr 1991. 3. sz. 185–186. [A szó írásmódjáról]

SZATHMÁRI István: Hej, azok az írásjelek! = Nyr 1991. 3. sz. 284.

VARGA Árpád: Íráshasználat a székelyudvarhelyi tímárcéhben. = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 51–75.

ZIMRÁNYI Árpád: Hova kell kötőjel? = ÉA 1991. 2. sz. 2.

VII. Lexikológia, frazeológia, jelentéstan

ANTAL László: Jel, jelentés, jelölés. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 210–228.

APRESZJAN, J. D.–ZSOLKOVSZKIJ, A. K.–MELCSUK, I. A.: A szókapcsolatok sokoldalú vizsgálatáról. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 62–73.

BAKOS Ferenc: Az idegen szavak egy sajátos csoportja: a xenizmus. = MNy 1991. 3. sz. 306–312.

SZ. BAKRÓ NAGY Marianne: Esik is, hullik is... In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 38–45.

BALÁZS Géza: Divatszavak 1988–1990-ben. = ÉA 1991. 2. sz. 11.

BALÁZS Géza: Falu bikája. = MNy 1991. 4. sz. 460–462. [Szólásmagyarázat]

BALÁZS Géza: "Hungary – no taxiland". A taxisblokád jelszavai. = ÉA 1991. 1. sz. 20.

BALÁZS Géza: A magyar égetett szeszes italok történeti terminológiája és néprajzi összefüggései. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 51–55.

BARABÁS Jenő: A népi építészet szókészletének tanulságaiból. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 74–77.

BÁRCZI Géza: A szótári homonimia kérdéséhez. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 234–244.

BÜKY László: "A csaj ... összevissza van falcolva." = Nyr 1991. 1–2. sz. 149. [Szómagyarázat]

ÉDER Zoltán: Pápaszem szavunk keletkezésének művelődéstörténeti háttere. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 30 l. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 27.)

GALGÓCZI László: A magyar szitokszók kutatásának története. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 195–199.

GERSTNER Károly: A német jövevényszavak vizsgálata a TESZ megjelenése óta. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 205–212.

HONTI László: Tabu és eufemizmus. In: A szó hatalma. 156–166.

JUHÁSZ József: A frazeológiai egységek néhány kérdése. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 57–61.

JUHÁSZ József: A frazeológia mint nyelvészeti diszciplína. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 111–131.

KÁROLY Sándor: A jelentés fogalma. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 156–196.

KÁROLY Sándor: A jelentéstan az utolsó huszonöt év magyar nyelvtudományában. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 135–147.

KÁROLY Sándor: A szóösszetételek és velük kapcsolatos lexikológiai egységek. In: A mai magyar nyelv 1. Bp., 1991. 78–94.

KASSAI György: Előszó. In: A szó hatalma. 5–9.

KASSAI György: Módosító szavak – módosító történelem. In: A szó hatalma. 13–28.

KÁVÁSSY Sándor: Két szólásunkról. (Az alma nem esik messze a fájától; A kutya is felköl [az árnyékból], ha megéhezik.) = MNy 1991. 4. sz. 462.

KICSI Sándor András: Kenguru. = Nyr 1991. 1–2. sz. 132–133. [Szómagyarázat]

KICSI Sándor András: A magyar nyelv alapszínei. = NyéK 82. sz. 1991. 50–53.

KIEFER Ferenc: Gombocz Jelentéstana mai szemmel. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 363–366.

KIEFER Ferenc: Jelentésfajták. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 204–209.

KIEFER Ferenc: A nyelvi jelentés két fajtája: az implicit és az explicit jelentés. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 197–203.

KONTRÁNÉ VÁRHEGYI Erika: A barcsi erdőgazdálkodás szakszókincse. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke–MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 37 l. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 49.)

LÉVAI Béla: Folyás, gyepű folyása, vetéskert folyása. = MNy 1991. 4. sz. 463–465. [Szómagyarázat]

LÉVAI Béla: Fűalj. = MNy 1991. 1. sz. 69–71. [Szómagyarázat]

LIZANEC, Petro Mihajlovics: A nyelvjárási atlaszok szemantikai térképeinek problémái. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 440–449.

B. LŐRINCZY Éva: Homonimák és megkülönböztetési szándék egy nyelvjárási szócsaládban. (Műhelytanulmány tudománytörténeti háttérrel.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 450–455.

MARTSA Sándor: Deictic Reference in the Semantics of Hungarian jön and megy. In: Könyv Papp Ferencnek. 131–141.

MIKÓ Pálné: Régi-új rend a szóállomány bemutatásában. = MNy 1991. 1. sz. 36–42.

A. MOLNÁR Ferenc: Ady egy sajátos szaváról. (Ellovan) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 457–459.

R. MOLNÁR Emma: Az idiómák jelentésmagyarázatának történetéből. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 487–492.

O. NAGY Gábor: A lexémák funkciója és a rokonértelműség. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 245–258.

O. NAGY Gábor: Mi fán terem? [Részletek.] In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 100–110.

O. NAGY Gábor: A szinonimák világa. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 259–280.

PAPP Ferenc: Az értelmező szótár legtöbb jelentésű szavairól. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 199l. 229–233.

PETE István: A térbeli viszonyok szemantikai rendszere. = MNy 1991. 3. sz. 313–320.

PÉTER Mihály: Érzelmi-értékelő tartalmak a szójelentésben. = MNy 1991. 2. sz. 134–144.

RÉPÁSI Györgyné: Szóképzés vagy poliszémia? In: Könyv Papp Ferencnek. 197–202.

RUZSICZKY Éva: A bibliai idiómák fordítását illető nézetek és a szókészlet fejlődése. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 572–578.

SÁRKÖZY Péter: Faj, fajta, hibrid. = Nyr 1991. 1–2. sz. 130. [Szómagyarázat]

SHERWOOD, Peter: Zoltán Gombocz and Historical Semantics. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 593–601.

SIMON Zoárd: Tudni és ismerni. (A két ige jelentéséről.) = ÉA 1991. 3. sz. 11.

J. SOLTÉSZ Katalin: A tulajdonnév jelentése. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 281–302.

SZATHMÁRI István: Evakuál. = Nyr 1991. 1–2. sz. 147–148. [Szómagyarázat]

SZATHMÁRI István: Gondolatok a magyar frazeológiai kutatásokról. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 74–84.

SZATHMÁRI István: Hattyúnyak, darázsderék. = Nyr 1991. 1–2. sz. 150. [Szómagyarázat]

SZEMERKÉNYI Ágnes: A parömiológia néhány kérdése. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 92–99.

A szó hatalma. Szerkesztette Kassai György. Hollandiai Mikes Kelemen Kör, Amsterdam, 1991. 173 l.

G. VARGA Györgyi: Mondatértékű kifejezésekből lett szavak egy csoportjáról. (A nefelejcs-félék.) In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 181–193.

VOIGT Vilmos: Új jelenségek a szóláskutatásban. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 85–91.

ZAICZ Gábor: Megjelenés előtt első idegen nyelvű etimológiai szótárunk. (Az EtWb és a TESz. Az EtWb finnugor és török elemei.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 655–659.

ZELLIGER Erzsébet: Milyen magas a Hegymagas? = MNy 1991. 1. sz. 77–82. [Szómagyarázat]

VIII. Őstörténet

A magyarság táji-történeti tagolódásának nyelvi-nyelvészeti kérdései

BERENIK Anna: A félremagyarázott Anonymus. = Életünk 1991. 10. sz. 935–947; 11. sz. 1037–1046; 12. sz. 1129–1136.

BÓNA István: A székely-kérdés mai állása egy régész-történész szemszögéből. = Kor 1991. 12. sz. 1529–1536.

DOMOKOS Péter: "Kell lenni valahol egy őshazának" (Váci Mihály). In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 146–149.

ERDÉLYI István: Kelet-európai rovásírásos feliratok. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 150–153.

KLIMA László: A magyar szókészlet finnugor elemei és az őstörténet. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 362–368.

LANSTYÁK István: "... mink mindég montuk: vadmadzsart beszélünk..." = ISz 1991. 8. sz. 804–815. [Kontra Miklós: Fejezetek a South-Bend-i magyar nyelvhasználatból. Bp., 1990.]

Palóc nagymonográfia. = ÉA 1991. 4. sz. 8.

RÓNA-TAS András: Nyelvtörténet és őstörténet. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 561–567.

TANKÓ Gyula: A gyímesi csángók magyarságtudatáról. = Kor 1991. 11. sz. 1404–1406.

VÉKONY Gábor: Anonymus és korhűsége. = Életünk 1991. 2. sz. 58–73; 2. sz. 135–158; 3. sz. 263–275; 4. sz. 355–375.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret