stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvészet
1991

II. Általános nyelvészet

Nyelvfilozófia, szemiotika, matematikai és számítógépes nyelvészet, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, kommunikációkutatás magyar nyelvi vonatkozásai)

BALÁZS Géza: Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén. = MNy 1991. 2. sz. 190–201.

BALÁZS Géza: A nyelvészeti antropológia a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 53–60.

BENCZE Lóránt: Fivefold Symmetry: A Model for the Parts of Sentence. (A "grammatica speculativa" in memoriam István Tantó.) = Au-Bud-L 22. sz. 1991. 87–104.

BENCZE Lóránt: "A macskának nyolc lába van." A referencia mint társadalmilag meghatározott ismeret. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 161–175.

BEÖTHY Erzsébet: Karácsony Sándor elmélete a nyelv szerepéről a nemzeti tudat kialakításában. In: A szó hatalma. 167–173.

BÜKY Béla: Irodalmi műfajmegnevezések mint élethelyzetek, sorshelyzetek, lelkiállapo-tok jelölői. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 133–137.

ÉDER Zoltán: Sylvester és Guarino. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 154–157. [A nyelvtan definíciójáról]

B. FEJES Katalin: A matematikai statisztika térhódítása a nyelvhasználat kutatásában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 164–168.

FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Negatív retorika. (Manipuláció az igazságértékekkel: az információk torzítása.) = Kor 1991. 7. sz. 883–886.

FÜREDI Mihály: Nemes Zoltán kvantitatív nyelvészeti munkásságának értékelése. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 190–94.

GAJDOS BALOGH Attila–FEKETE István: Bolyai János és a jelek. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 123–125.

I. GALLASY Magdolna: "Nyelv és gondolkodás a modern fizikában. (Nyelvfilozófiai kérdések Werner Heisenberg felfogásában.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 202–206.

GÓSY Mária: Szavak és mondatok megértésének kérdéseiről. = MNy 1991. 2. sz. 151–161.

HAVAS Ferenc: A grammatica speculativa modernsége. MNy 1991. 2. sz. 145–151.; 3. sz. 278–288.

HERNÁDI Miklós: A politikai nyelvhasználat újabb változásai. In: A szó hatalma. 147–155.

JAKAB László: Számítógépes nyelvtörténeti kutatások a KLTE-en. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 306–310.

KABÁN Annamária: A funkcionális stílusok szemiotikájáról. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 304–310.

KABÁN Annamária: Szövegszemiotikai alapkérdések. = Szemszöv 1991. 2. sz. 67–72.

KASSAI Ilona: Socio-psycholinguistic Notes on Foreign Accent. = ALH 1990–1991. 3–4. sz. 383–400.

KELEMEN József: Hány szó van nyelvünkben? = In: A mai magyar nyelv 2. Budapest, 1991. 7–15.

KIEFER Ferenc: Allgemeinlinguistische Überlegungen – einzelsprachliche Untersuchun-gen. = UAJbNF 10. sz. 1991. 16–29.

KONTRA Miklós: A terepmunkás dilemmái. (Nyelvészeti és kommunikációelméleti kérdések.) = BUKSZ 1991. 3. sz. 362–366. Hozzászólás: BARABÁS András: Kontra Miklós írásáról. = uo. 1991. 4. sz. 404–405.

MARTINKÓ András: Hozzászólás. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 148–155.

PAJZS Júlia: A Debreceni Tezaurusz egyik felhasználási lehetőségéről: a Magyar Nyelv Számítógépes Alapszókincstára. In: Könyv Papp Ferencnek. 343–348.

PAPP Ferenc: Éljen a változás! In: A nyelvészetről – egyes szám, első személyben. 197–198.

PAPP Ferenc: Hangrend és illeszkedés – algoritmikus-számítógépes megközelítésben. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 503–507.

PETŐFI S. János: A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé. (Szövegnyelvészet – Szemiotikai textológia.) Szeged, 1991. 210 l.

RÓKA Jolán: Kommunikációs szövegek kultúrközi elemzése. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 185–189.

SILLING István: Egy archaikus népi imádság motívumainak jelképrendszere. = Híd 1991. 5. sz. 482–494.

TÓTH Etelka: Anyanyelvünk és a számítógép. In: Könyv Papp Ferencnek. 359–365.

VOIGT Vilmos: Apáczai Csere János szemiotikája. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 638–641.

VOIGT Vilmos: Szövegszemiotika és/vagy szemiotikai szövegtan. = Szemszöv 1991. 3. sz. 7–12.

WACHA Imre: Tartalom, szöveg, szándék és hangzásforma harmóniája. (Felkészülés egy szöveg értő-értető megszólaltatására.) = EFF 4. sz. 1991. 87–105.

ZSILKA János: Anthropologia Linguistica 2. A Trinitas fogalmának nyelvi szubsztrátuma. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 101–124.

*ZSILKA János: La philosophie présocratique et le système linguistique – l’antonymie dans la signification du mot et la phrase. = Au-Bud-PhM 19. sz. 1989–1990. 271–299.

III. Bibliográfia

Benkő Loránd tudományos munkásságának jegyzéke 1944–1990. A bibliográfia összeállításában közreműködött Schmidt Gyuláné. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 682–702.

BÖRÖNDI Lajos: Győr-Sopron megye nyelvészeti irodalma. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, Bp., 1991. 72 l.

DĂNĂILĂ, Ion–POP, Eleonora: Bibliografia românească de lingvistică. = LR 1991. 3–4. sz. 162–164. [XIV. fejezet: Limba maghiară]

DÉNES Tibor: Miska János nemzetiségi bibliográfiája. = NyéK 81. sz. 1991. 94.

FARAGÓ Éva: Vasi életrajzi bibliográfiák. = VasiSz 1991. 2. sz. 297–298.

HILLER István–MASTALIRNÉ ZÁDOR Márta: Sopron bibliográfiája az 1989. évre. = SoprSz 1991. 1. sz. 86–95.; 2. sz. 184–191.

HILLER István–MASTALIRNÉ ZÁDOR Márta: Sopron bibliográfiája az 1990. évre. = SoprSz 1991. 4. sz. 366–378.

HORVÁTH József: Helytörténeti kiadványok (Győr-Moson-Sopron megye). = VasiSz 1991. 4. sz. 609–615.

JUHÁSZ Dezső: A magyar nyelvjárási bibliográfia mint a tudománytörténet forrása. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 315–324.

KOVÁCS Ferenc tudományos publikációinak jegyzéke. = NyPÍ 12. sz. XII–XVI.

LAKATOS Éva: Sajtóbibliográfiai kalauz. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 164–171.

MÁTÉ Jakab: A külföldi szövegnyelvészeti munkákról. Magyarországon idegen és magyar nyelven megjelent szemlecikkek bibliográfiája. = Szemszöv 1991. 3. sz. 250–254.

Mutatvány. A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1971–1990. = EFF 4. sz. 1991. 73–74.

Nyelvtudományi dolgozatok (1970–). Összeállította Balázs Géza. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 193–195.

RÉPÁSI Györgyné: Papp Ferenc műveinek bibliográfiája. In: Könyv Papp Ferencnek. 429–444.

TAKÁCS Miklós–ZSÁMPÁRNÉ SZALAY Mária: Vas megye irodalma. (Bibliográfia és repertórium, 1990.) = VasiSz 1991. 2. sz. 301–310.; 3. sz. 469–476.; 4. sz. 625–634.

VASS László: Repertóriumok, bibliográfiai szemlék. = Szemszöv 1991. 2. sz. 199–223.; 3. sz. 215–249.

VIRÁG Gábor: A jugoszláviai magyar lapokban és folyóiratokban megjelent névtudományi cikkek. (1983.) = NÉ 13. sz. 1991. 139–140.

ZIMÁNYI Árpád: Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1978. = Nyr 1991. 3. sz. 272–283.

IV. A fordítás elmélete és gyakorlata

BENCZE Lóránt: "YM FYW NEKOD". A középkori bibliafordítások eredetéről. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 84–89.

CSÁNYI László: A Biblia évszázadai. = ÚÍ 1991. 3. sz. 106–108.

*FARKAS Judit: Shakespeare magyar fordításban. (Néhány megjegyzés történeti-szeman-tikai szempontból.) = FilKözl 1990. 1–2. sz. 1–19.

GÁNGÓ Gábor: Szavaink és a dolgok. A foucault-i terminológia fordításának kérdéséhez. = MTud 1991. 4. sz. 497–501.

HELL György: Terminusok a fordításban. = NyPÍ 12. sz. 1991. 17–30.

HÖPP, Karin: Übersetzerfortbildung in Mátraalmás, Ungarn. = FUM 14–15. sz. 1990–1991. 319–321.

KLAUDY Kinga: Fordításelmélet és szövegnyelvészet. = NyPÍ 12. sz. 1991. 31–49.

KLAUDY Kinga: A magyar fordítástudomány a 19. században. (Brassai Sámuel nézetei a fordításról.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 387–394.

ORTUTAY Péter: Az angol–amerikai szleng a műfordítás szempontjából. = Nyr 1991. 4. sz. 289–295.

V. Hangtan, fonológia

ANTAL László: Magánhangzó-illeszkedés: újabb kísérlet egy régebbi felfogás alapján. = MNy 1991. 1. sz. 59-64.

BOLLA Kálmán: Előszó. = EFF 4. sz. 1991. 5–6. [Az Egyetemi Fonetikai Füzetek 4. kötetéhez]

BOLLA Kálmán: A fonetika műhelyéből. = EFF 4. sz. 1991. 63–72. [Tervek, eredmények, problémák]

BOLLA Kálmán: A hangzásforma akusztikus paraméterei. = EFF 4. sz. 1991. 111–124.

BOLLA Kálmán: A magyar beszédhangok összehasonlítása a toldalékcső artikulációja szemponjából. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 105–118.

BÜKY Béla: A magyar fonetikatörténet pszicholingvisztikai vonatkozásai. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 114–122.

DEME László: A hangzásforma hírértéke – a hírérték hangzásformája. = EFF 4. sz. 1991. 75–86.

FEKETE László: Tudományos példatár a kiejtési szótárhoz, II. = Nyr 1991. 4. sz. 331–347.

FODOR Katalin: Idegen sajátosságok a moldvai csángó nyelvjárás hanglejtésében. (Egy percepciós kísérletről.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 178–184.

FÖLDI Éva: A beszéddallam észlelése első éves bölcsészhallgatók fonetikai hallásának vizsgálata alapján In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 153–159.

FÖLDI Éva: (J). (c) – zárhang vagy affrikáta. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 185–191.

GÁL Sándor: Ünnepi köszöntő. = EFF 4. sz. 1991. 59–61.

GÓSY Mária: A magyar fonetika kapcsolata az akusztikával, a biológiával és a gyógypedagógiával. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 218–223.

KASSAI Ilona: Hol tart a magyar magánhangzók időtartamának ingadozása? = Nyr 1991. 1–2. sz. 69–80.

KISS Antal: Papp István és a magyar nyelvtörténeti kutatás. (A veláris i kérdése.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 366–370.

KOVÁCS Éva: Szupraszegmentális kutatások a magyarban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 411–419.

LAZICZIUS Gyula: Részlet Fonetika című könyvéből. = EFF 4. sz. 1991. 106.

MOLNÁR Ildikó: Adalékok a magyar eldöntendő kérdő mondat intonációjához. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 460–466.

MOLNÁR Ildikó: Egy percepciós kísérlet tanulságai. In. Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 145–151.

MOLNÁR Ildikó: A kérdő hanglejtés vizsgálatának története. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 480–487.

RÓNAI Béla: Az ö ~ ë változás Szekszárd-Felsőváros nyelvében. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 556–561.

SUBOSITS István–GÖLLESZ Viktor: Bárczi Gusztáv munkásságának hatása a magyar fonetika fejlődésére. = NyK 1991. 1–2. sz. 177–186.

TARNÓCZY Tamás: A magyar zárréshangok képzése, elemzése és megértése. = NyK 1991. 1–2. sz. 157–175.

WACHA Imre: Adalékok a magyar intonáció vizsgálatának történetéhez. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 710–716.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret