stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1991

XVI. Népköltészet


a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK

ERDÉLYI János: Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások. Sajtó alá rend. T. Erdélyi Ilona. Akadémiai, Bp., 1991. 390 l.

FRIED István: Kétnyelvűség és a (fél)-népi költészet. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 663–669.

KRÍZA Ildikó: A ponyvairodalom és a szájhagyomány kapcsolata a parasztság körében a 19. század végén. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 881–887.

LUKÁCS László: A harangszó népköltészete. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 749–755.

RÉTHEY Prikkel Miklós: Az igaztörténet. Szöveg, műfaj, módszer és valóság generatív kapcsolata az élő elbeszélésben. Ontológiai megközelítés. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 355 l. (Folklór és etnográfia 58.)

VARGYAS Lajos: Keleti örökség a magyar folklórban. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 39–44. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

VOIGT Vilmos: Struktúra a folklórban. Egy meghatározás magyarázata. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 271–278.


b) NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNYEK, SZÖVEGKÖZLÉSEK


Cifra Jáno s meséi. Gyűjtötte, bevezette, jegyzetek Nagy Olga. Akadémiai, Bp., 1991. 439 l.

Görbedi István meséi. Szerkesztette Németh Péter, gyűjtötte Makra Sándor, sajtó alá rendezte Erdész Sándor. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 1991. 214 l.

Gyímesi táncszók és é nekek. Gyűjtötte Holló Gábor. In: Magyarország szegin. Erdélyi Kör, Békéscsaba, 1991. 13–22.

Nagyhetény de be van kerítve. 70 hosszúhetényi népdal. Szerkesztette Várnai Ferenc, gyűjtötte Dallos Nándor, Nemes János, Várnai Ferenc. Hosszúhetényi Általános Művelődési Központ, Hosszúhetény, 1991. 177 l.

SZABÓ László: Húsvéti locsolóversek a szatmári és beregi Tiszahátról. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 185–208.

Szatmári gyűjtés. 1. köt. Balladák, dalok és versek. 2. köt. Lírai dalok és versek. Gyűjtötte Móricz Zsigmond, szerkesztette, sajtó alá rendezte Katona Imre. Magyar Tudományos Akadémia–Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 376, 388 l. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam 17–18.)


c) NÉPI LÍRA


ALMÁSI István: Kisfaludy Károly egyik népda la a tövisháti szájhagyományban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 711–714.

BARSI Ernő: Gyermekjátékdalaink és új stílusú népdalaink táji sajátosságaihoz. = MHOMK 27. sz. 1991. 285–293.

DÁNIELISZ Endre: Két nyelvű (román–magyar) népdalok a bihari tájakon. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 108–110.

MÓSER Zoltán: "Fölszállott a páva". In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 924–936.

PETÁNOVICS Katalin: Az elfeledett örökség. Vállus summásfalu népköltészete. Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 1991. 230 l.

SERES András–SZABÓ Csaba: Csángómagyar daloskönyvek. Moldva, 1972–1988. Héttorony, Bp., 1991. 577 l.

TÓTH Emília: A magyar kultúra hatása egy nemzetiségi falura és népdalkincsére. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 943–947.


d) BALLADA


BÉRES András: Szemelvények Rozsály népköltészetéből. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 221–255.

FARAGÓ József: Táncballadák a folklórban és az irodalomban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 703 –710.

FÜVESSY Anikó: Régi stílusú rabénekek, balladák. = MúzL 65–66. sz. 1991. 233–241.

KRÍZA Ildikó: A magyar népballada. Fejezetek a balladakutatásból. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 233 l. (Folklór és ethnográfia 56.)

PAPP Attila: Egy bihari betyár. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 347–350.


e) MESE

*BENEDEK Katalin: Catalogue of Hungarian Folktales. = AEthn 1990. 1–4. sz. 271–276.

FÁBIÁN Imre: Népmesék gyűjtése Biharban. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 162–164.

GAGYI József: Elbeszéléshagyomány a Sóvidéken. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 697–700.

*ISTVÁNOVITS Márton: Rex Iustus. Traianus, Khosrau Anushirvan, Melik Shah and the Unfortunate Widow. = AEthn 1990. 1–4. sz. 199–210.

LUKÁCS László: Erzählungen über wandernde Kirchen in Ungarn. Professor Béla Gunda, in Debrecen, in Verehrung zum 80. Geburtstag. = Ungarn Jahrbuch 19. sz. 1991. 239–240.

NAGY Ilona: Csináltak egy jó lakodalmat. Erotika az európai népmesékben. = Liget 1991. 2. sz. 78–81.

NAGY Ilona: Mesemondás hallgatóság nélkül. Adalékok a mesemondók memóriatechnikájának kérdéséhez. In: A Duna m enti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 691–695.

NAGY Olga: A realizmus jelenléte a népi prózában. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 685–689.

PAP Gábor: Népmeséink és az évkö r. A Gödöllői Galéria "Mesés képek" című kiállításához, 1991. május. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő, 1991. 40 l.

TISOVSZKI Zsuzsanna: A kéméndi Tóth Istvánné meséi. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 701 –702.

VOIGT Vilmos: Reformkori mesék és mondák két nép között. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 14.


f) MONDA, LEGENDA


BÓDISZ Attila: Tatárhalál Pácinban. Mondák képekben. Bodrogközi Kastélymúzeum Baráti Köre, Pácin, 1991. 55 l.

*JAKÓ Zsigmond: A torockói legenda születése. = TörtSzle 1989. 1–2. sz. 122–133.

JUNG Károly: A Gül Baba-hagyomány magyar és délszláv vonatkozásai. Összehasonlító adatok történeti mondavilágunk vizsgálatához. In: A Duna menti népek hagyományos m űveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 677–684.

KAKAS Zoltán: Hiedelemmondák Háromszéken. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 629–632.

KRISTÓ Gyula: Über die Hummentradition der Ungern. In: Varia Eurasiatica, Festschrift für Prof. András Róna-Tas. József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. 117–125.

KRÍZA Ildikó: A sokarcú Mátyás-hagyomány. Ismeretlen Mátyás-ének és monda a XVIII. századból. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Népra jzi Társaság, Bp., 1991. 671–676.

MAGYAR Adorján: A Csodaszarvas. Magyar Adorján Baráti Kör, Bp., 1991. 342 l.

NYÉKI Károly: A tisztabereki klastrom legendája. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 449–453.

*RÁDULY János–FARAGÓ József: A földteremtés mondájához. = Ethn 1990. 2. sz. 257–264.

SÁRKÁNY Kálmán: Csodaszarvas mondáink és legendáink. In: Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, Zürich, 1991. 81–84.

SOLTÉSZNÉ PÁDÁR Ilona: Népítélet a vérbíró felett. Haynau alakja Luby Margit gyűjtésében. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 351–357.

SZIKORA András: A Hold szerepe a hiedelemmondákban Monokon és környékén. = Szülőföldünk 1991. 16–17. sz. 56–58.

SZILÁGYI Miklós: Hiedelemelbeszélések Beregújfaluból. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 2. sz. 197–201.

UJVÁRY Zoltán: Rákóczi-mondák a folklórban. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 443–448.


g) KISEBB MŰFAJOK


ZSUPOS Zoltán: Szitkok, átkok, káromkodások Rozsnyón a XVII–XIX. században. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 365–392.


1) közmondás


PACZOLAY Gyula: A ló a közmondásokban és szólásokban. = ÚjHoriz 1991. 3–4. sz. 101–104.

2) anekdota, vicc


BALÁZS Lívia: Rábaközi paraszt dekameron. Válogatás rábapordányi tréfákból és elbeszélésekből. Rábaközi Művelődési Egyesület, Csorna, 1991. 159 l.

*EMIL Vilmos: Népmesei elégtétel-motívumok továbbélése a humorban. = Magyarok 1990. 12. sz. 23–35.

Hajdúnánási anekdoták. Szerkesztette Buczkó József. Polgármesteri Hivatal, Hajdúnánás, 1991. 57 l.

LASZ György: Lankadó gumibot. Rendőrviccek, pajzánságok. Anzix, Üröm, 1991. 155 l.

LASZ György: Rendőrviccek a javából. Privát Police, Bp., 1991. 91 l.

*A legjobb arisztokrata viccek. Összeállította András Katalin, rajz Sajdik Ferenc. Editorg, Bp.–Győr, 1990. 127 l. (Szivarzseb könyvek)

Nevessünk. Vicc- és anekdotagyűjtemény. Pajzánságok írásban és képekben. Szerkesztette Fakultatív Szimmetria. Presztízs, Bp., 1991. 159 l. (Élvezetek gyöngyszemei 3.)

SZENTHELYI-MOLNÁR István: Jókedvvel újévtől szilveszterig. Bölcsességek, gondolatok és történetek az év minden napjára. Makrovilág, Bp., 1991. 217 l.

*Vicc ’90. Szerkesztette Tarpai S. Anikó. Írta, gyűjtötte Laczka Miklós. Kolibri, Bp., 1990. 138 l.


3) népi imádság, népének


ERDÉLYI Zsuzsanna: Az archaikus népi imádságzáradékok történeti kérdései. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, Bp., 1991. 51–142.

ERDÉLYI Zsuzsanna: Die Paralellen der archaisch-ungarischen Volksgebete in der sakralen Tradition der Dunauvölker. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 840–844.

ERDÉLYI Zsuzsanna: Közös sorsok – "szépénekek". Szent szövegek a hazai szláv hagyományból. = ÚÍ 1991. 12. sz. 71–80.

GRYNAEAU S Tamás: "Oszlassa erdőre, mezőre, vízre, rétre". Megelőző-gyógyító imádságok és ráolvasások Dávodról. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 613–618.

KRÍZA Ildikó: Halotti búcsúztatók. = Confessio 1991. 3. sz. 88–94.

L. LENGYEL Ágnes: Imádkozási szokások a Nógrád megyei Terényben. = Vigilia 1991. 5. sz. 336–339.

LOVÁSZ Irén: "Szent Szó, Szent Beszéd..." Az archaikus népi imádságok megértéséhez. = Vigilia 1991. 5. sz. 334–335.

P. MADAR Ilona: Ima, imádkozás és az ima hatása. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 121–126.

TÁNCZOS Vilmos: Archaikus imák Csíkmenaságról. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 719–726.

TÁNCZOS Vilmos: "Gyöngyökkel gyökereztél..." Archaikus apokrif népi imádságok. = Művelődés 1991. 2–3. sz. 49–51.


h) ÉLETTÖRTÉNET


ABONYI Ibolya: Asszonysorsok Edelényben. = Szülőföldünk 1991. 16–17. sz. 74–75.

"...az-e a szebb élet?" Az önéletrajzi visszaemlékezések lehetséges jelentései. Közli Oláh Sándor. = Átmenetek 1991. 1. sz. 86–96.

JÁKI Sándor Teodóz: Csángóföldi hét igaz történet. In: A Dun a menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 655–659.

KISMÖDI István: "Hosszú hányódás után hazát találunk." = Honism 1991. 5. sz. 17–23.

KÓKA Rozália: "Hiszek a néphagyomány megtartó erejében." In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 196–197. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

KUNT Ernő: The Three Hats of Death. A Hungarian Case Study. = Ethnologia Europaea 1991. 2. sz. 171–179.

PLESKONICS András: Mesél a szülőföld. Tájak – emberek – emlékek. Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1991. 81 l. (Közlemények Békés megye és környéke történetéből 4.)

TÓTH Györgyi: Parasztportrék. = MúzL 67–68. sz. 1991. 46–62.

*TÓTH Olga: Az életút-kutatásokról. = Társadalomkutatás 1990. 3–4. sz. 57–63.


XVII. Népi írásbeliség


BALÁZS Géza: Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén. = MNy 1991. 2. sz. 190–201.

BECK Zoltán: Zsilinszky János katonakönyve 1878-ból In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 50–54.

FARKAS József: Jakabi Sándor lakodalmas könyve. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 257–301.

GUTTMANN Miklós: A paraszti feljegyzések nyelvjárástörténeti vallomásai. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 241–244.

*JANÓ Ákos: A Community of Peasant Poets in Little-Cumania = AEthn 1990. 1–4. sz. 211–226.

KESZEG Vilmos: A folklór határán. A népi írásbeliség verses műfajai Aranyosszéken. Kriterion, Bukarest, 1991. 264 l.

NOVÁK László: Sírversek, "nevető fejfák". In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 359–364.

UJVÁRY Zoltán: Egy szatmári népi kéziratos könyv. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 303–332.


XVIII. Népzene


ÁG Tibor: Az összehasonlító zenei folklorisztika eredményei és problémái. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 15–17.

ALMÁSI István: A romániai magyar népzenekutatás. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 31–34.

BIRINYI József: Fúvom a dalt... Gondolatok a népdal-, a népzenekutatásról. = NyéK 83. sz. 1991. 42–45.

FARAGÓ József: Bartók Béla és a román népzene. = ErdélyiMság 1991. 8. sz. 38–39.

Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény. 1. köt. Sajtó alá rendezte Kovács Sándor, Sebő Ferenc, bevezető tanulmány Kovács Sándor. 1934–1940-ig szerkesztette B artók Béla. Akadémiai, Bp., 1991. 100 l.

SÁROSI Bálint: Nemzeti törekvéseink és a népzene változó képe. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 167–173. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

*SZABÓ Csaba: Népzenegyűjtés a moldvai c sángó-magyarok közt. 1972–1988. = Társadalomtudomány 1990. 3. sz. 151–170.

SZALAY Olga: A nagyszalontai gyűjtés dokumentumai a Kodály Archívumban. = MZene 1991. 2. sz. 124–127.


XIX. Néptánc


OLSVAINÉ TAMÁS Margit: Archaikus táncok Lövétén. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 467–476.

PÁLFY Gyula: A gömöri Vály völgye táncéletéről és dallamairól. = Honism 1991. 5. sz. 47–51.

PESOVÁR Ernő: Tánchagyomány Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 4. sz. 474–485.

SEBŐK Mária: The Transmission of Hungarian Dances in West-Europa. = StudMus 1991. 1–4. sz. 243–248.

TAMÁS Irén: Szováti tánchagyományok. = Művelődés 1991. 7–8. sz. 36–38.


XX. Népi játék


BÁRKÁNYI Ildikó: Eszközös, mozgásos és szellemi játékok Apátfalván. = MúzKutCsongrádM 1991. 49–54.

Játékiskola. Szerkesztette Petrás Anna. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 272 l.

JÓZSEF Dezső: A nyikómenti gyermek magakészítette játékszerei. Szórakaténusz Játékmúzeum, Kecskemét, 1991. 19 l. (Játéktörténeti füzet ek 1.) [Az 1943-as kiadás reprintje]

SZABÓ Mária Zsuzsanna: Népi gyermekjátékok. = MúzL 67–68. sz. 1991. 129–149.


XXI. Népi színjáték, dramatikus népszokások


BARABÁS László: Farsangtemetés a Sóvidéken. Egy székely népi dramatikus játék a XX. században. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 315–330.

CSERVENYÁK László: Betlehemes játék Nyírcsaholyban. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 339–345.

Karácsonyi játékok és köszöntők a Szatmár megyei Mikolán. = Művelődés 1991. 11–12. sz. 41–45.

KILIÁN István: Színjáték a minorita iskolában (1753–1780). = MHOMK 27. sz. 1991. 192–205.

L. RADÁCSI Judit: Ukrán párhuzam a magyar népi színjátékokhoz. = Múzeumi Kurír 61. sz. 1991. 13–15.

SZACSVAY Éva: Bábtáncoltató betlehemezés. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 33–39. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret