stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1991

XV. Népszokás

a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK, ÖSSZEFOGLALÁSOK

BALÁZS Lajos: A romániai népszokáskutatás időszerű feladata i. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 35–38.

GELENCSÉR József–LUKÁCS László: Szép napunk támadt. A népszokások Fejér megyében. István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1991. 637 l. (Az István Király Múzeum közleményei A/30.)

KISS Mária: Difuzija i autohtoni razvoj na primeru badnjaka. In: Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije 7. Slov. etn. drustva, Ljubljana, 1991. 127–133.

Népi élet, népszokások a régi Oroszlányban. Szerkesztette Földi Józsefné. Művelődési Központ és Könyvtá r, Oroszlány, 1991. 51 l. (Oroszlányi helytörténeti füzetek 5.)

TÁTRAI Zsuzsanna: Osztrák–magyar interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokásokban. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 896–901.

TISOVSZKI Zsuzsanna: Dorogi néphagyományok. DVBE, Dorog, é. n. 39 l. (Dorogi füzetek 2.)

UJVÁRY Zoltán: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 65–71. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

UJVÁRY Zoltán: A népszokások interetnikus kapcsolatai a Kárpátok és az Alföld találkozásának övezetében. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 7–10.


b) AZ EMBERI ÉLET


CSERVENYÁK László: A bölcsőtől a koporsóig, az emberi élet sorsfordulói Nyírcsaholyban. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 305–310.

V. MOLNÁR József: Az emberélet fordulói. Születés, esküvő, halál a régi faluban. Melius, Péc s, 1991. 69 l.


1) születés, gyermekkor


BALÁZS Lajos: A gyermek a csíkszentdomokosi lakodalomban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 489–497.

PANDI Zsuzsa: A serdülőkor hagyományai Kecsőn. In: Dolgozatok Kecső néprajzáról. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 24–25.

PETÁNOVICS Katalin: A zalai summás gyerekek munkára nevelése. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 61–71. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konfer enciái 1.)


2) szerelem, házasság


BALÁZS Lajos: A ház szerepe a lakodalomban. = Művelődés 1991. 2–3. sz. 51–53.

BALÁZS Lajos: A lakodalmi gazda. = Tett 1991.1–2. sz. 64–66.

FŰRY Zsófia: A kecsői lakodalom. In: Dolgozatok Kecső néprajzáról. Csehszlovákiai Ma gyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 26–41.


3) halál, temetés


CSERVENYÁK László: Az emberi élet utolsó fordulója. A halál és a temetés szokásai Nyírcsaholyban. = Múzeumi Kurír 61. sz. 1991. 30–33.

DANTER Izabella: Temetkezési szokások Délnyugat-Szlovákia vegyes (magyar–szlovák) lakosságú falvaiban. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 111–113.

FARKAS József: A szatmárcsekei temető sírjeleinek kérdéséhez. In: Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Tör téneti Egyesület, Zürich, 1991. 52–54.

*S. KÁROLY László: Die Geleiterin der Seele. Über die Dramaturgie der Totenklage und die Phänomenologie ihrer Gestik. = AEthn 1990. 1–4. sz. 227–249.

*KÉSMÁRKI Julianna: Az emberi élet fordulói: a halálhoz és a temetk ezéshez fűződő szokások Sükösdön. = EötvösJózsefTanFőiskTudKöz 1989. 48–61.

MADARAS László: A Szentes-kajáni temető és néprajzi vonatkozásai. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 123 l. (Folklór és etnográfia 57.)

NAGY Ibolya: F ejfák – emlékjelek az időben. =MHíd 1991. 1. sz. 18–19.

NAGY Ödön: Az egyház szerepe halottas szokásaink alakításában. In: Népi vallásosság a Kárpát medencében 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 179–184.

SARUDI Sebestyén József: Háromszéki temetők sírköveiről. = Pavilon 1991. 5. sz. 30–35.

SZAKÁL Aurél: A szentesi fejfák kutatásáról. = MúzKutCsongrádM 1991. 55–60.

TIMAFFY László: Kisalföldi halottas hagyományaink. = Műhely 1991. 3. sz. 22–24.

TÖRÖK Elek: Temetési szokások a nyárádgálfalvi unitárius egyházközségben. In: Vallási néprajz 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 291–302.

VIRT István: Halottas szokások és hiedelmek a Nyitra környéki falvakban. A szokás- és hiedelemrendszer változásai egy nyelvszigetet alkotó népcsoportnál. In: Interetni-kus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 28–29.


c) AZ ESZTENDŐ


BARANYAI Gézáné: Úrnapi szokások Tiszaörsön. Részlet a szerző néprajzi pályázatából. = MúzL 65–66. sz. 1991. 227–232.

BARNA Gábor: Karácsony Túrkevén. In: Vallási néprajz 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 243–253. (Vallási néprajz 5.)

CSEH Tibor: Hímes tojás. = Művelődés 1991. 2–3. sz. 54–57.

DÖRNYEI László: Élő népszokások, 3. András napja, Luca-nap, Karácsony. = NyéK 83. sz. 1991. 55–58.

FEHÉR Ágnes: Újév, farsang népszokásai a téli ünnepkörben. =MHíd 1991. 2. sz. 22–23.

ISKI Ibolya: Húsvéti szokások – tojásfestés, öntözködés. In: Dolgozatok Kecső néprajzáról. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 14–17.

JÓKAI Mária: Virágvasárnapi szokások Zoboralján. In: Duna menti népek hagyományos műveltsége . Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 435–442.

JUHÁSZ Katalin: Zöldágjárás Vigándpetenden. = Múzeumi Diárium 1991. 27–31.

KARDALUS János: Farsangi népszokások Csíkban és Gyergyóban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 419–427.

KIRÁLY Rita: Ünnepekhez kapcsolódó hagyományok Jászapátin. = MúzL 67–68. sz. 1991. 115–128.

KISIDA Erzsébet: Tavaszi egyházi ünnepek és népszokások a görög katolikus Viszlón. = Honism 1991. 2. sz. 77–81.

KULCSÁR Árpád: Némely húsvéti szokásokról. = ÚjExodus 1991. 4. sz. 56–60.

KUNKOVÁCS László: Farsangi tikverőzés Mohán. = ÚjMHírek 1991. 3. sz. 47–49.

S. LACKOVITS Emőke: "Sirassátok lányok itthon maradástok", 3. Veszprém megyei farsangi szokások. = Múzeumi Diárium 1991. 23–26.

LUKÁCS László: A húsvéti korbácsolás interetnikus vonatkozásai. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 25–26.

LUKÁCS László: Lucaszék. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 40–47. ( A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.)

MAJOROSNÉ TÓTH Ágnes: A harsányiak téli ünnepköréből. = Szülőföldünk 16–17. sz. 1991. 65–66.

MIKE Györgyi: Jeles napokhoz, időszakokhoz fűződő tilalmak, előírások, szokások. = SomHon 1991. 2. sz. 28–45.

MOLNÁR István: Betlehemezés Jászapátin 1948-ban. Múzeumi levelek 65–66. sz. 1991. 215–226.

OLOSZ Katalin: Két karácsonyi játék 1865-ből. = Művelődés 1991. 11–12. sz. 36–40.

Palóc karácsony. Népi énekek és betlehemes játék. Szerkesztette, összeállította Nagy Zoltán. Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár, Salgótarján, 1991. 40 l.

POZSONY Ferenc: Aprószentekezés Csíkkászonban. = Művelődés 1991. 11–12. sz. 52–55.

POZSONY Ferenc: Kászonfeltízi betlehemes pásztorjáték. = Művelődés 1991. 11–12. sz. 47–51.

L. RADÁCSI Judit: Nyugati és keleti szláv párhuzamok a karácsony–újévi hagyománykörhöz. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 331–338.

RASSY Tibor: A karácsonyfa krónikája. = Hitel 1991. 26. sz. 46–47.

TÁTRAI Zsuzsanna: Fa , zöld ág és vessző. = ÉT 1991. 20. sz. 628–630.

TÁTRAI Zsuzsanna: A nagyhét. = ÉT 1991. 13. sz. 392–393.

TÁTRAI Zsuzsanna: A Szent Iván-napi tűzgyújtás. = ÉT 1991. 25. sz. 780–781.

TEKSE Antal: Farsangtemetés Csíkszentmártonban. = Művelődés 1991. 4. sz. 3 3.

TISOVSZKI Zsuzsanna: Az esztendő jeles napjai, ünnepei Komárom–Esztergom megye magyar községeiben. A tavaszi ünnepkör. = Komárom–Esztergom Megyei Múzeumok közleményei 4. sz. 1991. 189–204.

TÓTH Judit: Jeles napi köszöntők a Bodrogközből és a Zemplénből. = Vigilia 1991. 5. sz. 340–344.

UJVÁRY Zoltán: Farsangi népszokások. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 293 l.

WAKABAYASHI Kazuhiro: Mit tanulhatunk a betlehemezésből. = Művelődés 1991. 11–12. sz. 46.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret