stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1991

XII. Jogszokás


*BODROGI Tibor: Hungarian Matriarchy? Facts and Problems. = AEthn 1990. 1–4. sz. 3–40.

GELENCSÉR József: Megszégyenítő büntetések a Káli-medencében. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 48–60. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.)

IMREH István: Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások (1580 –1635). = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 29–50.

IMREH István–PATAKI József: Az erkölcsi normák és más szabályok megszegői Kászonban (1650–1750). = Művelődés 1991. 9. sz. 30–32.

Kecskeméti szabályrendeletek. 1. köt. 1659–1849. Összeállította Iványosi-Szabó Tibor. Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét, 1991. 363 l.

NAGY Olga: Népi etika, 1–2. = Művelődés 1991. 2–3. sz. 45–48.; 4. sz. 30–32.

NÉMETH Gábor: A szokásjog szerepe a hegyaljai mezővárosok életében a 17–18. században. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjá ból. 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. 28–34. (Tokaj és Hegyalja 5.)

PÓR Judit: Hegyaljai hétköznapok a körrendeletek és dobolási könyvek alapján. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. 78–83. (Tokaj és Hegyalja 5.)

TAKÁCS Péter: Tokaj város rendtartása 1660-ból. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. 35–41. (Tokaj és Hegyalja 5.)


XIII. Népi orvoslás, higiénia


BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: Vérfűkeresők büntetőpere a Jászkun Kerület Fenyítő Törvényszékén. = MúzL 65–66. sz. 1991. 139–166.

CSÁKY Károly: A gyermek népi gyógyítása az Ipoly mentén. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 633–6 38.

KÓCZIÁN Géza: A népi orvoslás értékelési problémái. = Gyógyszerészet 1991. 2. sz. 95–99.

KOLTAY Erika: A hit mint gyógyszer. Szentelmények szerepe a hagyományos orvoslásban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 575–585.

KRISTÓF Ildikó: "The Plague of the Plagues". Epidemic and Riot in Debrecen in 1739/42. In: Historical Sources, 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 64–77.

LIMBACHER Gábor: Szemmelverés népi gyógyítása. = Múzeumi mozaik 1991. 1. sz. 41–48.

SZABÓ Antal: A legfőbb orvossága, nem rettegni tőle. Az 1831. évi kolerajárvány a Tiszavidéken. = MúzL 65–66. sz. 1991. 103–108.


XIV. Néphit, vallás, mitológia, samanizmus

a) ELMÉLETI ÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK, ÖSSZEFOGLALÁSOK


BALÁZS Lajos: A csíkszentdomok osi lakodalom hiedelemhálózatának vázlata. = Művelődés 1991. 7–8. sz. 31–32.

BARNA Gábor: Paraszti világkép. Vallásosság és hiedelmek. In: Magyar néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 103–110. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

BOGLÁR Lajos: Pszichoterápia és sámánizmus. Két esettanulmány. = Végeken 1991. 4. sz. 9–13.

BOSNYÁK Sándor: Édesanyám fejtsé meg. Jegyzetek a népi álomfejtésről. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 605–612.

P. DACZÓ Árpád Lukács: Népünk hitvilága, vallásos élete. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 15–30.

*JUNG Károly: Hiedelemmondák és hiedelmek. Adatok Gombos népi hiedelemvilágához. Forum, Újvidék, 1990. 368 l.

KESZEG Vilmos: A hiedelemkutatás szerkezete. = ErdélyiMúz 1991. 1–4. sz. 122–144.

KOVÁCS Endre: A bodzafa kultuszának kérdése a doroszlói néphagyományban. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 270–276.

SILLING István: A hitvilágot tükröző földrajzi nevek Bácskertesen. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 587–591.

SOLYMOSSY Sándor: A "vasorrú bába" és mitikus rokonai. Válogatott tanulmányok. Akadémiai, Bp., 1991. 219 l. (Hermész könyvek)

TÚRY Ferenc: A dinamikus transzállapotok rokonvonásairól a kulturális antropológia és a pszichológia mezsgyéjén. = Végeken 1991. 4. sz. 3–8.

UJVÁRY Zoltán: Agrárkultusz. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 265 l.

VINCZE László: A hitvilág visszatükröződése Tolna megye földrajzi neveiben. = NÉ 13. sz. 1991. 61–67.

*VOIGT Vilmos: Sámán – a szó és értelme. = NyK 1990. 1–2. sz. 235–240.


b) HIEDELMEK, HIEDELEMALAKOK


FÜVESSY Anikó: A táltoshit emlékei Karcagon. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 92–95.

*GRYNAEUS Tamás: A magyar boszorkány egyes vonásainak szociálpszichológiai értelmezése. = Ethn 1990. 3–4. sz. 467–474.

*KRISTÓF Ildikó: Boszorkányok, Orvos Asszonyok és Parázna Személyek a XVI–XVIII. századi Debrecenben. = Ethn 1990. 3–4. sz. 438–466.

KRISTÓF Ildikó: Közösségi konfliktusok és boszorkányvád a 17–18. századi Debrecenben. In: Rendi társadalom – polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 1991. 59–66. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból 16.)

LÁBADI Károly: Drávaszögi természetmagyarázó hiedelmek. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 619–627.

MAGYAR Adorján: A sárkányokról a természettudomány szempontjából. = Országépítő 1991. 2. sz. 49–54.

Öt Borsod megyei boszorkányper. Közli Sugár András. = MHOMK 27. sz. 1991. 36–46.

PÁRICSI Zsolt: A magyar játékok mumusa, az angol mummer és a görög momorei. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 309–313.

PÓK Judit: "Boszorkányság: Haszontalan mendemonda". = Honism 1991. 2. sz. 18–19.

SÁRKÁNY Kálmán: Az emberformájú sárkány. In: Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, Zürich, 1991. 77–80.

SAROSÁCZ György: Házőrző isten avagy a télűző szellem. = Múzeumi Kurír 61. sz. 1991. 22–26.

VARGA Júlia: Három szatmári boszorkány. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 455–464.

*R. VÁRKONYI Ágnes: Közgyógyítás és boszorkányhit. Mária Terézia boszorkánypereket beszüntető törvényének újragondolásához. = Ethn 1990. 3–4. sz. 384–437.


c) MÁGIA


CSOMA Gergely: A moldvai csángómagyarok szerelmi varázslásáról. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 634–647.

GUNDA Béla: A síró Szűz Mária és a vándorló kovász. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica , Debrecen, 1991. 279–285.

MAGYARI Márta: Az igézet feloldása Szuhafőn. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 96–97.

MIKE György: Népi időjóslás. = SomHon 1991. 1. sz. 49–51.

PETÁNOVICS Katalin: Az álom szerepe egy asszony életében. = ÚjHoriz 1991. 5–6. sz. 71–78.

SZABÓ László: Időjárásjóslás ökörfarkkóróval. = MúzL 65–66. sz. 1991. 208–214.

SZABÓ László: A rontás Sorokpolány környékén. = VHK 1991. 1. sz. 58–64.

SZUHAY Péter: A kártyajóslás profanizálódása. = MV 1991. 7. sz. 52–61.

VARRÓ Ágnes: Ráolvasások, imádságok betegség esetén. = Jel 1991. 1. sz. 13–14.

VASAS Samu: Hiedelemlények elleni védekezés egy tavaszi gazdasági rítus keretében. = Művelődés 1991. 7–8. sz. 33–35.

*VÖRÖS István: Kutyaáldozatok és kutyatemetkezések a középkori Magyarországon. 1–2. rész. = Folia archaeologica 1990. 41. sz. 117–145.; 1991. 42. sz. 179–196.


d) NÉPI VALLÁSOSSÁG


ALSZEGHY Zoltán: Vádlottak padján. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, Bp., 1991. 13–26.

BABOS István: Az ünneplés a szeretet örvendezése. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, Bp., 1991. 29–50.

*BARTHA Elek: Brauchbrote – liturgische Brote. Die Griechisch-Katholiken in Ungarn. = AEthn 1989. 3–4. sz. 333–345.

BARTHA Elek: Az egyház és vallás környezetformáló erejének eredete. = Jel 1991. 1. sz. 2–21.

BARTHA Elek: A lakóház szakrális funkciói. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 287–293.

Boldogasszony ága. Szerkesztette Erdélyi Zsuzsanna. Szent István Társulat, Bp., 1991. 228 l.

K. CSILLÉRY Klára: Képek a szentsarokban. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 30–43.

DANI László: A századeleji ébredés hatása a családi kegyesség gyakorlatára Vaján. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 329–337. (Vallási néprajz 5.)

DANKÓ Imre: A toronygombokról és a toronygombiratokról. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 177–201. (Vallási néprajz 5.)

DOBOSY László: Egyházi emlékek a Hangony-völgyében. Kossuth Lajos Tudomány-egyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 166 l. (Gömör néprajza 28.)

DOBROSSY István–KÁRPÁTI László: A miskolci kálváriadomb és építményeinek története. = MHOMK 27. sz. 1991. 47–55.

Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Utószó Barna Gábor. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1991. 210 l.

FEKETE János: Útmenti keresztek Kiskunfélegyháza környékén. = Jel 1991. 1. sz. 17–19.

GACSÁLYI Gábor: A népi vallásos ság közösségteremtő ereje a II. világháború után Derecskén. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 363–377. (Vallási néprajz 5.)

GALUSKA Imre: A Borsod-Gömör-Kishonti Cikkek. Visszapillantás a XVI–XVII. századi kánonirodalmunkra. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 121–136. (Vallási néprajz 5.)

GAZDA Anikó: Vallásos élet, vallásos nevelkedés Esztelneken. = Népi kult.-népi társ 16. kötet. Akadémiai, Bp., 1991. 143–180.

GRYNAEUS Tamás: "Látomások" – túlvilági élmények a mai magyar népi szájhagyományban. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, Bp., 1991. 143–180.

*A hit asztala. Az áldozattól az istentiszteletig. Öt vallás liturgikus tárgyaiból. Szerkesztette Gáspár Zsuzsa, Maros Donka. Officina Nova, Bp., 1990. 128 l.

L. IMRE Mária: Kápolnaépítészet és kultusz a pécsi egyházmegyében. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 289–312.

JÓKAI Mária: Zoboralja vallási néprajza – népi vallásossága. Vázlat. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 213–217.

KOCSIS Károly: A Kárpát–Balkán régió változó etnikai-vallási arculata. = FöldrajziKözl 1991. 3–4. sz. 165–189.

KUN KRIZA Ilona: Hitoktatás, vallás a családban, templomban és az óvodában. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 218–221.

KÜLLŐS Imola: Borku Mariska, egy parasztpróféta t evékenysége és hatása a Kárpátalján. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 339–362. (Vallási néprajz 5.)

S. LACKOVITS Emőke: Vallásos ábrázolások és feliratok a közép-dunántúli paraszti kultúrában. In: Népi vallá sosság a Kárpát-medencében 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 44–66.

LIMBACHER Gábor: Egy vallási szokás népi elnevezésének és sajátosságainak elemzése interetnikus szempontból. A palóc "vendégség" és a szlovák "host’ina". In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 299–304.

LIMBACHER Gábor: Jelenés, látomás a népéletben. = Jel 1991. 1. sz. 15–17.

MAKAY Endre: A dévai székely telepesek vallásos életéről. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 101–117.

MOLNÁR Ambrus: A reformáció és a török uralom hatása a népéletre Békésen (1530–1595). In: Vallási néprajz 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 17–53. (Vallási néprajz 5.)

NAGY Olga: Az egyház/vallás szerepe a népi értékrend kialakításában. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 8–15.

Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. kötet. Az 1991. december 8–9-én Sepsiszentgyörgyön megrendezett konferencia előadásai. Szerkesztette S. Lackovits Emőke. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága–Caritas Transsylvania, Veszprém, 19 91. 242 l.

ÖTVÖS László: A Károlyi Biblia a népi kegyességben. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 303–328. (Vallási néprajz 5.)

PETÁNOVICS Katalin: A vallásosság szerepe egy falusi közösségben. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 84–93.

POZSONY Ferenc: Látomások a vallásos közösségek életében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 184–194.

SERES András: Kántorkodás a moldvai magyarok körében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 222–224.

STIRLING János: Boldogasszony ága, Szent György virága. A szakrális növényszimbólumok eredete és megjelenési köre. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, Bp., 1991. 181–202.

SZABÓ György: A Pápai Gyűjteményben található vallási néprajzi források. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 94–120. (Vallási néprajz 5.)

SZABÓ Lajos: Az úrvacsora kiszolgáltatásának népi elemei. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 227–242. (Vallási néprajz 5.)

SZACSVAY Éva: Az éneklés és az énekeskönyv szerepe a reformátusok vallásosságában. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 117–121.

SZŰCS Judit: Reformátusok és katolikusok Szentesen. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 255–271. (Vallási néprajz 5.)

TOMISA Ilona: "Krisztus szent keresztje győzedelmi zászlónk..." = Vigilia 1991. 5. sz. 347–3 50.

TOMISA Ilona: A zászlóhasználat főbb alkalmai a katolikus népi vallásosságban. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 273–289. (Vallási néprajz 5.)

*TOMKA Miklós: Religion und Kirche in Ungarn. Ergebnisse religionssoziologischer Forschung 1969–1988. Ungarische Kirchensoziologische Institut, Wien, 1990. VIII, 580 l.

TÓTH József: A tapolcai Szentkút. = Honism 1991. 2. sz. 31–34.

Vallási néprajz, 5. Jubileumi kötet. Szerkesztette Dankó Imre, Küllős Imola, Molnár A mbrus. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 378 l. (Vallási néprajz 5.)


1) szentek kultusza


HÁLA József: A kőbányászok és kőfaragók védőszentjéről és templomi zászlóiról. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 563–573.

HORVÁTH Sándor: Mária álma. = Jel 1991. 1. sz. 10–12.

JÁKI Sándor Teodóz: A kunszigeti Krisztus-keresés. = Jel 1991. 2. sz. 10–15.

KISS Mária: Tűzgyújtás Szent István napján. = ÉT 1991. 25. sz. 779–780.

LELE József: Nepomuki Szent János szobrok Szeged környékén. = MúzKutCsongrádM 1991. 61–66.

LUKÁCS László: Staré nové vinarské svátky svatého Urbana ve vychodnim Podunaj. In: Slanosti v moderni spolecnosti. Ust. lidové kult. ve. Stráznice, Stráznice, 1991. 5–13.

TÖRÖK József: A magyar föld szentjei. Tulipán, H. n., 1991. 175 l.


2) búcsú


BALDASZTI József: Kávásiak a csatári búcsún. = Honism 1991. 4. sz. 20–23.

BARNA Gábor: A búcsújárás szerepe a vallásosság ápolásában. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 127–136.

BARNA Gábor: A búcsúkeresztség. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 557–562.

BARNA Gábor: A kunszentmártoniak radnai búcsújárása. = MEgyháztörtVázl 1991. 3. sz. 209–244.

BARNA Gábor: A magyarországi búcsújárás változásai. = Vigilia 1991. 5. sz. 345–347.

*BARNA Gábor: Hungarian Pilgrims in Santiago de Compostela. = AEthn 1989. 3–4. sz. 347–350.

BARNA Gábor: Mária-tisztelet és búcsújárás. = Honism 1991. 4. sz. 8–9.

BARNA Gábor: Távolsági zarándoklatok és búcsújáró helyek az Árpád-kori Magyar-országon. = Honism 1991. 4. sz. 10–16.

DOBOSY László: Díszes búcsús gyertya. = MHOMK 27. sz. 1991. 332–334.

DOMOKOS Pál Péter: Pünkösdi búcsú Csíksomlyón. = Honism 1991. 2. sz. 34–36.

KMECZKÓ Mihály: Búcsújárás az 1920-as években a cserháti Buzitáról Barkára. = Honism 1991. 4. sz. 14–18.

K. LENGYEL Zsolt: Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez. = Művelődés 1991. 2–3. sz. 14–18.

LŐRINC Z Imre: Templombúcsú a bukovinai Andrásfalván. = Honism 1991. 4. sz. 36–38.

MARCZELL Béla: Lourdes-i búcsú Tallóson. = Honism 1991. 4. sz. 28–30.

TÁNCZOS Vilma: Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 136–158.


e) MITOLÓGIA


DOBAY Pál: Mitológiák erdészeti vonatkozásai. = Erdészeti Lapok 1991. 12. sz. 356–366.

HOPPÁL Mihály: Mindennapi mítoszaink. = Határ 1991. 9. sz. 17–26. [Interjú.]

NAGY Ilona: Kálmány Lajos és a századforduló mitológiai kutatásai. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 937–942.

NAGY Ilona: Nincs szöménválogatás. Mítoszaink a halálról. = Liget 1991. 3. sz. 117–122.

NAGY Sándor Zoltán: Mítosz és kommunikáció. = Határ 1991. 9. sz. 30–47.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret