stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1991

III. Kereskedelem, vásárok


DEÁKY Zita: Vásári sokadalom – füvesek, foghúzók és társaik. = MMMK 1990–1991. 409–420.

DOMONKOS Ottó: Ár- és bérszabályzatok. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 705–726.

ELEK György: A hegyvidéki faanyagok ára a 18–19. századi Karcagon. = MúzL 65–66. sz. 1991. 80–97.

KERECSÉNYI Ed it: A dobronaki, kebelei és filóczi (egykor Zala vm., ma Szlovénia) parasztfazekasok termékértékesítése az 1900-as években. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 35–39.

I. KOV ÁCS Gábor: Szaktudás és értékesítés. Az árutermelő paraszt a kalendáriumokban. In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 213–217.

KOVÁCS Sándor: Mértékek Drávapalkonyán a 19. és a 20. században. = Ház és ember 7. sz. 1991. 201–208.

PÁLMÁNY Béla: Városok, mezővárosok – országos és hetivásárok Magyarországon (1686–1870). = MMMK 1990–1991. 421–428.

CS. SZABÓ István: A javak cseréje – "útazók" Gyomáról a XIX. század elején. = Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 40–52.

TAKÁCS Péter–UDVARI István: Nógrád megye XVIII. század végi vásárai és a Nógrád megyei adózók vásározási szokásai. = Honism 1991. 6. sz. 64–74.

VIGA Gyula: Az árucsere néhány interetnikus vonatkozása a magyar Alföld és az érintett domb- és hegyvidék között. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, 1991. 38–39.

VIGA Gyula: Árucsere és időszakos vándorlás a Felföld és a Magyar Alföld tájai között. = Hírharang 3. sz. 1991. 6–9.

VIGA Gyula: A javak cseréje az alföldi és az észak-magyarországi tájak között. = MHOMK 27. sz. 1991. 313–319.

 


IV. Közlekedés, teherhordás


ALBERT Ernő: Adatok a ditrói tutajozás és szekeresség történetéhez. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 385–392.

FODOR István: A magyar szekerezés kezdetei. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 115–123.

LISZKA József: Interetnikus kapcsolatok a népi teherhordás eszköztárában és terminológiájában. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 36–38.

PAPP Imre: A hátikas Szentesen. = MúzL 65–66. sz. 1991. 186–193.

VIGA Gyula: Fuvaros közvetítők a Felföld és a magyar Alföld közötti árucserében. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 209–220.


V. Táplálkozás


BALASSA Iván: A harmatkása. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 147–162.

BALÁZS Géza: A magyar égetett szeszes italok történeti terminológiája és néprajzi összefüggései. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 51–55.

BALÁZS Géza: A pálinka néprajzához. Pálinkafogyasztás a mindennapok során és a közösségi munkák alkalmával. = MHOMK 27. sz. 1991. 306–312.

BALÁZS Géza: "A pálinkázó magyar". = Honism 1991. 3. sz. 78–86.

BALÁZS Géza: A szeszes lepárlás etnológiai párhuzamai. In: A Duna menti népek hagyományos műveltség e. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 401–406.

BERECZKI T. Ibolya: A domó és a domós kenyér. = MúzL 65–66. sz. 1991. 199–207.

BODNÁR Mónika: A Bódva völgye népessége. Húsvéti táplálkozási szokások interetnikus kapcsolatai. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 47–48.

BŐDI Erzsébet: Etnikus jegyek és interetnikus kapcsolatok a gömöri magyarok népi táplálkozási kultúrájában. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi f elében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 46–47.

BŐDI Erzsébet: Molnárkalács a felvidéki magyarok táplálkozási kultúrájában. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 407–411.

BŐDI Erzsébet: A természetes növénytakaró hasznosítása táplálkozás céljából az Ung vidékén. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 163–172.

KISBÁN Eszter: An Innovation in Cereal Food. = Pact 29. sz. 1991. 129–136.

KISBÁN Eszter: Coffee in Hungary. Its Advent and Integration into the Hierarchy of Meals. In: Kaffee im Spiegel europäischer Trinksitten. Johann Jacobs Museum, Zürich, 1991. 69–82.

KISBÁN Eszter: Ételhordás reggel. A nyári reggeli a Kárpát-medence parasztkultúrájában. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 393–400.

KISBÁN Eszter: Foodways in Perspective. Historical Sources in Ethnological Research. In: Historical Sources 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 41–51.

KNÉZY Judit: Terményekkel történ ő feudális szolgáltatások és táplálkozási szokások Somogy megyében a XVIII. században. = MMMK 1990–1991. 263–275.

NÉMETH Zoltán: Taksonyi népszokások, ételféleségek és sorsuk a faluközösség felbomlása után. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 49–51.

PAPP Erika: Hagyományos tartósítási eljárások Putnokon. = Szülőföldünk 16–17. sz. 1991. 67–68.

*TÓTH Ferenc: Táplálkozás és történelem. Táplálkozástörténeti kutatások az Annales-ben az elmúlt két évtizedben. = Aetas 3. sz. 1990. 124–129.

UJVÁRY Zoltán: Népi táplálkozás három gömöri völgyben. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 273. ( Gömör néprajza 29.)

VARGA Lídia: A népi táplálkozás kölcsönhatásai Tárnok község magyar és szlovák lakosai között. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 44–46.


VI. Népi technológia, malom


BALÁZS György: Élőerővel működő malmok a Kárpát-medencében a XVIII–XIX. században. 3. Szárazmalmok. = MMMK 1990–1991. 127–147.

BESZÉDES Valéria: Az oromi szélmalom és a hozzá kapcsolódó szakkifejezések. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 149–154. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BESZÉDES Valéria: A vajdasági gabonatárolók sajátosságai. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 75–94. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BORDÁS Attila: A feketicsi széldarálók. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 155–168. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

DÓKA Klára: Baranya megyei vízimalmok a vízjogi törvény kiadása (1885) után. In: VII. Kézmûvesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 55–60.

ENDREI Walter: A posztószárító ráma. = MTextiltechnika 1991. 9. sz. 319–321.

HARKAI Imre: Egy szélmalom kapcsán. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 229–234. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

HARKAI Imre: Vajdasági szélmalmok. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 145–148. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

JUHÁSZ Antal: Malmok, molnárság, sütő- vagy pékmesterség. In: Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség, Akadémiai, Bp., 1991. 157–213.

KÁRPÁTI Andrásné: A Völgység malomipara az 1828. évi regionális összeírás tükrében. In: A Völgység két évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 237–240.

KERESZTÍRSZKI Ida: A Bakulya-féle szélmalom. Örménykút, tanya VII. 201. = Szarvasi krónika 1991. 5. sz. 72–75.

MÓRÓ Mária Anna: Malmok Baranya megyében a 18. században. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 333–344.

*WÖLLER István: Veszprém megye malomipara és fejlődése. In: A Dunántúl településtörténete, 8. kötet. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága–Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Pécs. 1990. 223–227.


VII. Népművészeta) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEk


FARKAS Jó zsef: Kígyóábrázolások szatmári szekereken. In: Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, Zürich, 1991. 51.

FÜGEDI Márta–SELMECZI KOVÁCS Attila: A címer-motívum a magyar népművé-szetben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 135–140.

KARDALUS János: Makk-motívum. = Művelődés 1991. 7–8. sz. 38–40.

D. RÁCZ Magdolna: Adatok Nyírbátor népművészetéhez. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 393–403.

SAJÓ Tamás: Ami a képbe belefér. = BUKSZ 1991. 1. sz. 37–43.

SELMECZI KOVÁCS Attila: Országcímeres kunsági cifraszűrök. = Jászk 1991. 6. sz. 25–28.

P. SZALAY Emőke: A mátészalkai református egyház úrasztali tárgyai. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 19 91. 333–342.

TARJÁN Gábor: Folklór, népművészet, népies művészet. Bevezetés a népművészeti jelenségek tanulmányozásába. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 79 l. (Tanárképző főiskolai tankönyvek)


b) FARAGÁS, FESTÉS


BALÁZSI Dénes: A székelypálfalvi borittómeccő. Adatok az archaikus faesztergáláshoz. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 257–264.

BORSOS Balázs–PENCKÓFERNÉ PUNYKÓ Mária: Faragott fejfák a Szernye-mocsár környéki magyar falvak temetőiben. = MHOMK 27. sz. 199 1. 320–331.

K. CSILLÉRY Klára: Bútorművesség. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 482–523.

*K. CSILLÉRY Klára: Das Erscheinen des Stuhls in den Heiden der niederen Stände des Mittelalters. = AEthn 1989. 3–4. sz. 167–194.

DOBOSY László: Festett asztalosmunkák a Borsod megye északnyugati részén lévő templomokban. = Honism 1991. 1. sz. 60–69.

GEBORA László: Pásztorfaragások. = Művészeti vizuális nevelés 1991. 3. sz. 19–24.

JUHÁSZ Antal: Fafeldolgozás. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 412–463.

KARDALUS János: A székelyföldi bútorfestés általános és sajátos jegyei. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 251–255.

Makói vésőnyomok. I. Makói Fafaragó Tábor, 1991. július 10–25. Szerkesztette Tóth Béla. József Attila Művelődési Központ, Makó, 1991. 31 l.

NOVÁK László: Archaikus fejfáinkról. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 209–219.

SZAKÁL Aurél: Régi halasi sírjelek, 1. Fejfák. = Műhely napló 1991. 12. sz. 6–7.

*SZELESTEY László: Kósa József, a türjei faragópásztor. = Ethn 1990. 2. sz. 277–296.

VERES Péter: Székelykapu faragása és állítása Máréfalván. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 333–335.


c) SZÖVÉS, HÍMZÉS


BÁRTH Ján os: A kalocsai hímzésekről. = Guzsalyas 1991. 5–6. sz. 27–37.; 7–8. sz. 6–11.

BOROSS Marietta: Jelek és feliratok a nagybörzsönyi textíliákon. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 71–73.

K. CSILLÉRY Klára: A kötés (tűzött csipke) Magyarországon. = Ethn 1991. 1–2. sz. 78–88.

*DOLÁNYI Anna: Stickereien für 1001 Nacht. Maier, Ravensburg, 1989. 127 l.

DOMONKOS Ottó: Céhes takácsok. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 369–385.

DOMONKOS Ottó: Kékfestés. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 386–391.

*FLÓRIÁN Márta: A "sárközi szőttes" története. = Ethn 1990. 2. sz. 194–256.

FÜGEDI Mária: Történeti textíliák régen és ma. Kölcsey Művelődési Központ, Debrecen, 1991. 12 l.

GÁL Irma: Ad atok a fejtősök, fejtős-szedettesek szövéséhez a gyergyói medencében 1968–1988 között. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 183–185.

SERES András: Hétfalusi szedettesek. = Honism 1991. 6. sz. 74–81.

SZOLNOKY Lajos: A kender, a le n és a gyapjú népi feldolgozása. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 341–368.

TAMÁS Irén: "Virágos kenderem..." A kender megmunkálásainak népi hagyományai Magyarszováton. = Művelődés 1991. 5–6. sz. 33–35.

*VÁCZI Gáborné: Egyszí nű vásárhelyi szőrhímzések. = Homokrózsa 1990. 1. sz. 1–35.


d) KERÁMIA, FAZEKASSÁG


BURA László–VASS Márton: Tasnádi fazekasság. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 49 l. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 50.)

CSUPOR István: A fazekasság kialakulásának története. (Folytatás.) = Guzsalyas 1991. 1–2. sz. 5–8.

CSUPOR István: A fazekasság története. 6. = Guzsalyas 1991. 9–10. sz. 24–32.

DUMA György: Fazekasságunk hagyományos ólomtartalmú nyersmázainak kialakulása. = Építőanyag 1991. 6. sz. 219–229.

FÜVESSY Anikó: Adatok egy tiszafüredi népi kisplasztika, a "Korongozó fazekas" történetéhez. = Ethn 1991. 2. sz. 297–303.

FÜVESSY Anikó: Az anyagminőség változásának szerepe a tiszafüredi edénytípusok módosulásában. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debr ecen, 1991. 241–251.

KERECSÉNYI Edit: Iz zgodovine loncarstva lendavskega obmocja (18.–19. stoletje). = Etnolog 1991. 130–163.

KRESZ Mária: Agyagművesség. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 524–600.

KRESZ Mária: Magyar fazekas művészet. Corvina–Forum, Bp.–Újvidék, 1991. 106 l.

MÓZNER Gézáné: A sümegi népi fazekasság története. = Megyei pedagógiai körkép 1991. 2. sz. 7–13.

NAGY MOLNÁR Miklós: Mezőtúri pálinkásedények. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 41–43.

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Kályhásmesterség. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 601–613.

POZSONY Ferenc: Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi, 1. = Művelődés 1991. 10. sz. 22–23.

SABJÁN Tibor: Középkori elemek népi cserépkályháinkon. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 271–288.

SABJÁN Tibor: Népi cserépkályháink esztétikai vizsgálata. = Ház és ember 7. sz. 1991. 75–88.

SABJÁN Tibor: Népi cserépkályhák. Múzsák, Bp., 1991. 187 l.

SZABADFALVI József: Parasztfazekasság Matolcson. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 133–158.

P. SZALAY Emőke: A mázas fazekasság korai emlékei Debrecenben. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 233–239.

VIDA Gabriella: Mezőkeresztesi italtartó cserépedények. = MHOMK 27. sz. 1991. 294–305.


VIII. Mesterség, kézmű- és kisipar


 

BESZÉDES Valéria: A nádverés mestere. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 189–190. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BESZÉDES Valéria: Mészégetés Monostorszegen. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 179–184. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.)

BÍRÓ Donát: A szászrégeni kádármesterségről. = Művelődés 1991. 4. sz. 34–39.

CSATÁRY György: Kézművesipar-történeti anyagok az ungvári, munkácsi és beregszászi városi levéltárakban. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 2. sz. 170–174.

CSATÁRY György: Kézművesipar-történeti anyagok az ungvári, munkácsi és beregszászi városi levéltárakban. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 179–184.

CSISZER Imre: Magyar kovácsmunkák Csíkszentkirály nép rajzi gyűjteményében. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 265–268.

DOMONKOS Ottó: A késmárki szövőipari szakiskola. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadé miai, Bp., 1991. 7–154.

DOMONKOS Ottó: Kézművesipar-történeti kutatások Burgenlandban. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 191–196.

FARAGÓ Tamás: Népszámlálási adatok a falu si iparról, 1857–1910. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 13–24.

FEJÉR Gábor: Motivációk és célok Mórahalom iparűzőinek körében. = MúzKutCsongrádM 1991. 37–41.

GÁBORJÁN Ali ce: Magyar bőr- és lábbelikészítés. In: Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 282–308.

GÁBORJÁN Alice: Szabók, szűrszabók, gubások, varróasszonyok. In: Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 392–411.

INCZE László: A k ézművesség és kisiparosok helyzete a századfordulón, Kézdivásárhelyen. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 79–84.

JÁKI Katalin: A győri gombkötők. = Arrabona 26–30 sz. 1991 . 111–137.

JUHÁSZ Antal: Kőfejtés, kőbányászat, kőfaragás. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 620–635.

JUHÁSZ Antal: Sármunka. In: Magyar néprajz. 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 614–619.

JUHÁSZ Antal: A vessző, gyékény, szalma és más növényi nyersanyagok feldolgozása. In: Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 464–481.

KÓNYA Sándor: A kunkötés. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 223–231.

KOVÁCH Géz a: Adatok az Arad megyei kisipar történetéhez a 19. század utolsó harmadában. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 71–77.

KÖRMENDI Géza: Jégvágás a tatai Nagy-tavon. In: A Du na menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 185–190.; = Limes, 1991. 2. sz. 65–78.

KRESZ Mária: Szűcsmunka. In: Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 318–340.

LÁSZLÓ Endre: Aranymosás a Felső-Tisza-vidék en. = HSíp 1991. 3. sz. 30–32.

LÉNÁRT Andor: Pásztó mezőváros kézműves (céhes) iparosainak története 1872-ig. In: Tanulmányok Pásztó történetéből. Pásztó Önkormányzata, Salgótarján, 1991. 49–87. (Tanulmányok Pásztó történetéből 1.)

LENKEY István: Kutak Alsószuhán. = MHOMK 27. sz. 1991. 335–339.

MAGIRIUS Gyuláné: A jégvágás emléke Visegrádon. = Honism 1991. 6. sz. 82–83.

T. MÉREY Klára: A kézműipar helyzete 1876-ban a jövedelmező fizetések tükrében. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudomány os Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 25–34.

NAGY László: Adalékok a nagykárolyi és környékbeli falvak kovácsmesterségéhez. Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 316–324.

NAGY Zoltán: Agyagpipák nyomában. = NéprH 1991. 1. sz. 64–66.

NAGY Z oltán: A Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipari Archívuma és Szerszámkatasztere. In: Manufaktúrák Magyarországon 1/a. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1991. 26–29.

SABJÁN Tibor: Adatok a kályhásmesterségről, 2. = Arrabona 26–30. sz. 1991. 143–172.

SELMECZ I KOVÁCS Attila: Húsipar, vegyipar, sóbányászat. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 214–244.

SZABÓ István: A sírkőfaragó papiak. = MúzL 65–66. sz. 1991. 171–185.

SZABOLCSI Anikó: Régi magyar mesterségek. Tímár. =MHíd 1991. 2. sz. 14–15.

SZULOVSZKY János: Iparfejlesztés és a gömöri agyagipar. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 145–152.

TAKÁCS József: Toronyóra-készítők és -kezelők Debrecenben, 17 70–1830. = HBMLÉvk 1991. 37–50.

TIMAFFY László: Fémművesség. In: Magyar néprajz 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 245–281.

TIMAFFY László: A késes- és köszörűsmesterség Győrött. Előtanulmány a Magyar Néprajz III. kötetéhez. = Arrabona 26–30. sz . 1991. 139–142.

TIMAFFY László: Szíjgyártók, nyergesmesterek. In: Magyar néprajz. 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 309–317.

VERES Katalin: Egy putnoki kötélgyártó mester. = Szülõföldünk 1991. 72–73.

VERES László: A falusi kézművesipar szerkezeti változásai Borsodban a századfordulón. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 61–64.

VERES László: Magyarország 17–19. századi parasztüvegei. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 199 l. (Studia folkloristica et ethnographica 28.)

VIKTOR Gyula: Bányász türelemüvegek készítése Rudabányán. = Bányász.kohászL 1991. 7–8. sz. 431–433.


IX. Bútor és lakáskultúra


FÜGEDI Márta: A miskolci polgárok 18. századi lakáskultúrájához. = MHOMK 27. sz. 1991. 169–176.

GUNDA Béla: A tőkeszékek néprajzához. = Ház és ember 7. sz. 1991. 155–162.


X. Viselet, ékszer


*F. DÓZSA Katalin: Magyar divattörténet, 1–2. rész. = História 1990. 4. sz. 90–95.; 5–6. sz. 50–51.

F. DÓZSA Katalin: A reformkori viselet. = Rubicon 1991. 18 l. [Különszám]

FÉL Edit: Női ruházkodás a Sárközben. = Ethn 1991.1–2. sz. 9–49.

FLÓRIÁN Mária: "Magyar ruha" európai tükörben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 339–344.

FÜGEDI Márta: A barkó rókaprémes mente viseletéhez. = MHOMK 27. sz. 1991. 280–284.

FÜLEMILE Ágnes: Batyuzó matyó asszonyok. Adatok a mezőkövesdi folklorizmus történetéhez. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 379–384.

FÜLEMILE Ágnes: Megfigyelése k a paraszti női viselet változásához Magyarországon az I. világháborútól napjainkig. = Ethn 1991. 1–2. sz. 50–77.

GÁBORJÁN Alice: Emelkedő elemek. A kötény. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 345–352.

*GÁBORJÁN Alice: Östliche Züge in der ungarischen Tracht. = AEthn 1989. 3–4. sz. 195–259.

GERGELY Katalin: Paraszti polgárosodás a népi öltözködésben. A népviselet átalakulása, a paraszt-polgári öltözet megjelenése. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 860–866.

HALÁSZ Péter: Bodr ogi Sándor lószőrből font ékszerei. = Honism 1991. 3. sz. 63–65.

HORVÁTH Terézia: A magyar és a szomszéd népek ékszerkultúrájának néhány jellemvonása a XIX–XX. század fordulóján. Ékszeranyagok a Duna mentén. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 867–873.

KÁZSMÉR Andrea: A kötény szerepe Kecső népviseletében. In: Dolgozatok Kecső néprajzáról. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 20–23.

MÉRY Margit: Etnikus jegyek és interetnikus összefüggések a szlovákiai magyarok népviseletében. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 52.

NAGY Jenő: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár jelentősége az összehasonlító viselettörténeti kutatások szempontjából. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 357–363.

SZACSVAY Éva: Viselettörténeti adatok Mezőkövesdről, 1783–1833. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Népr ajzi Társaság, Bp., 1991. 353–355.

SZŰCS Judit: Férfiviselet Csongrádon. Egy megkezdett vizsgálat tanulságai. = MúzKutCsongrádM 1991. 43–47.

TOMPOS Lilla: A dolmányszabás módosulása a 16. századtól a 18. századig. = Ars Decorativa 10. sz. 1991. 71–98.

VÁRSZEGI Alajos: Szászvári néphagyományok. In: V. A.: Szászvár. Nagyközségi Önkormányzat, Szászvár, 1991. 206–247.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret