stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1991

B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK


I. Tájak, települések

BODNÁR Mónika: Bódva-völgye néprajza. = Hírharang 1991. 3. sz. 9–13.

BÓNA István: Dunapentele története a honfoglalástól a 19. század közepéig a már eddig is ismert, valamint újonnan bevont adatok alapján. Intersica Múzeum, Dunaújváros, 1991. 52 l.

DANKÓ Imre: A Sajó–Hernád-melléki hajdútelepek. Kazinczy Ferenc Társaság–Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Sátoraljaújhely, 1991. 44 l.

GUTTMANN Miklós: Adatok Nárai nyelvéhez, néprajzához. Berzs enyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 1991. 142 l.

HECKENBERGER Péter: Nádudvar – Nemesnádudvar. Egy észak-bácskai község történelme és településtörténete. Polgármesteri Hivatal, Nemesnádudvar, 1991. 355 l.

*Kárpátalja. Szerkesztette Szacsvay Imre, Szacsvay Péter, Legeza László. Officina Nova, Bp., 1990. 146 l. (Élő, szép hagyomány)

KASÓ Katalin: Vértesacsa. Polgármesteri Hivatal, Vértesacsa, 1991. 168 l.

Kisvárda ’ 90. Tanulmányok Kisvárdáról. Szerkesztette Fehérvári Béla. Városi Önkormányzat, Kisvárda, 1991. 296 l.

Mátyusföldi dolgozatok. Szerkesztette Szanyi Mária. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 43 l. (Utánpótlás 2.)

*NAGY Béla: Solt nagyközség monográfiája. Solt Monográfiájáért Alapítvány, Solt, 1990. 482 l.

NOVÁK László : Nagykőrös mezőváros és a protestáns magyar kultúra. = Unio 1991. 3. sz. 22–25.

PALÁDI-KOVÁCS Attila: Magyar nyelvsziget a Karas mentén (Jugoszláviában). In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 497 –502.

Rátka. Egy német falu Tokaj–Hegyalján. Szerkesztette Fristyák Sándor. Községi Önkormányzat, Rátka, 1991. 183 l.

Régió és kultúra. Tanulmányok Szatmár néprajzából Gunda Béla tiszteletére. Szerkesztette Ujváry Zoltán. Ethnica, Debrecen, 1991. 359 l.

SZ TRINKÓ István: Néprajzi feljegyzések Székelyvarságról. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 51–57.

Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. (Tokaj és Hegyalja 5.)

TIMAFFY László: Rábaköz és Hanság. Novadat, Győr, 1991. 270 l.

Túrkevei emlékkönyv. Szerkesztette Örsi Julianna. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, Túrkeve, 1991. 118 l.

Utánpótlás. Dolgozatok Kecső néprajzából. Szerkesztette Liszka József. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 41 l.

VÁNDOR László: Mezővárosok Zala megyében. In: Régészet és várostörténet. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1991. 211–216. (Dunántúli dolgozatok. C/ Történettudományi sorozat 3.)

Vály-völgy. Szerkesztette B. Kovács István. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Pozsony–Rimaszombat, 1991. 429 l. (Népismereti könyvtár 1.)

VÁRSZEGI Alajos: Szászvár. Nagyközségi Önkormányzat, Szászvár, 1991. 261 l.

VIDA Gabriella: Pusztuló falvak a Csereháton. In: Gyűjtőúton. Damjanich Ján os Múzeum, Szolnok, 1991. 44–50.

VIGA Gyula: Jegyzetlapok a szlovákiai Zemplénből. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 58–65.

A Völgység két évszázada. Előadások és tanulmányok az 1990. október 20–21-i bonyhádi történészkonferencián. Szerkesztette Szita László, Szőts Zoltán. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 269 l.

II. Népcsoportok, nemzeti identitás, etnogenezis


a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK

BALASSA Iván: Volkskultur in Ungarn im Vergleich zur Kultur der Nachbarvölker. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 551–558.

ERDÉLYI István: Kelet-európai rovásírásos feliratok. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 150–1 53.

HOFER Tamás: A Struggle for Public Memory. The Demonstration of March 15, 1989, in Budapest. Harvard University, Cambridge, 1991. 29. (Program on Central and Eastern Europe Working Paper Series 16.)

KÜRTI László: Nationalism and Sexuality in Hungary. The Wingless Eros of Socialism. = Antropological Quarterly 1991. 2. sz. 55–67.


b) MAGYAR NÉPRAJZI CSOPORTOK


*ARDAY Lajos A jugoszláviai magyarság demográfiai helyzete 1944-től napjainkig. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 119–138.

BALOGH Lajos: Palócok a K árpátalján? In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 63–66.

BARDÓCZ Sándor: Magyarok Moldvában. Vázlat Szabófalváról. = Téka 1991. 12. sz. 21–23.

*DÁVID Zoltán: A mai Kovászna megye népességszámának alakulása, 1910–1969. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 105–118.

DOMOKOS Pál Péter: Négy janicsár püspök. A moldvai csángó magyarokról. = Hunnia 20. sz. 1991. 34–39.

*ÉGER György: A burgenlandi magyar szórvány, 1920–1981. Demográfiai és településtörténeti vázlat. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 39–56.

*FEJŐS Zoltán: Magyar szórványok multietnikus környezetben és az etnikus politika. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 23–38.

KERECSÉNYI Edit: A Lendva-vidéki (szlovéniai) magyarok népi kultúrájának ápolása. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 256–258.

KLEMENCIC, Vladimir: Sodobni regionalni problemi madzarske narodnosti v procesih druzbeno–ekonomske preobrazbe. In: Vzporednice slovenske in hrvatske etnologije 7. Slov. etn. drustva, Ljubjana, 1991. 61–69.

KÓSA László: Dél-erdélyi mozaikok. = Hitel 1991. 18. sz. 22–25.

*KÓSA László: Vallás és anyanyelv konfliktusa egy szerémségi községben a XIX–XX. század fordulóján. Maradék. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 7–22.

KŐHEGYI Mihály–MERK Zsuzsa: Székelykálvária. Bukovinai székelyek Észak-Bácskában. = Ártér 1991. 2. sz. 19–26.

LISZKA József: A szlovákiai magyar nemzeti kisebbségről. Kísérlet a néprajzi szempontú meghatározásra, besorolásra és tagolásra. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 490–493.

LIZANEC Péter: Magyarok a Kárpátalján. = Honism 1991. 5. sz. 75–77.

MAGYARI Nándor László: Marasztalnak, tehát megyünk. Gondolatok válság(ok)ról és elvándorlásról. = Regio 1991. 4. sz. 110–120.

MOHAY Tamás: Magyar szórványok Dél-Erdélyben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 69–74.

Moldvai csángómagyar kalendárium az 1992-es esztendőre. Háromszéki Mikes Művelődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 1991. 79 l.

OLÁH Sándor: Egy falu és a kivándorlás. = Regio 1991. 4. sz. 103–109.

*PINTÉR Sándor: A palócokról. A harmadik ismeretlen kéziratos mű Pintér Sándortól. = SZHH 1990. 13. sz. 41–58.

SILLING István: Palócos elemek a jugoszláviai magyarok nyelvjárásában és népi kultúrájában. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom. 1991. 42–44.

*SZABADOS Mihály: A moldvai magyarok a román népszámlálás tükrében 1959 és 1977 között. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 89–102.

CS. SZABÓ István: Gondo latok egy majdnem elfelejtett népről. Moldvai csángó-magyarok. In: Magyarország szegin. Erdélyi Kör, Békéscsaba, 1991. 23–26.

*SZÁSZI Ferenc: Kivándorlás Szabolcs megyéből a két világháború között (1920–1940). = AgrártörtSz 1990. 1–4. sz. 176–204.

SZILI Ferenc: Adatok a völgységi járások kivándorlásáról a századforduló évtizedeiben. In: A Völgység két évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 55–60.

SZŐCS Anna: A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége. = Néprajzi hírek 1991. 2–3. sz. 53–55.

VETÉSI László: Szórványgondjainkról. = Kor 1991. 11. sz. 1326–1331.

VETÉSI László: Vallásos kölcsönhatások a szórványmagyarok körében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 79–84.


c) NEMZETI IDENTITÁS


ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében. = Regio 1991. 3. sz. 13–37.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Györffy István programja a népi műveltség elemeinek össztársadalmi elterjesztésében. In: Népi kultúra és nemzettudat. Szerkesztette Hofer Tamás. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 159–166. (A magyarságkutatás könyvtára 7.)

BARNA Gábor: Vallás és nemzeti tudat. = ÚjHoriz 1991. 5–6. sz. 79–83.

BÁRTH János: A kalocsai népművészet magyar jelképpé formálódásának folyamata. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 905–910.

BARTHA Elek: A vallás és a nemzeti kisebbségek néprajzi kutatása. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 47–49.

BÍRÓ Zoltán: Megkomponált találkozás. = Tett 1991. 1–2. sz. 39–41.

BODÓ Julianna: Etnikai jelképek és identitás. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 67–70.

CSEPELI György: The Social Construction of National Identity in Contemporary Hungary. = SzociológiaiFigy 1991. 2. sz. 55–63.

CSOMA Zsigmond: A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosságtudat a Kárpát-medencében (18–19. sz.). In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 97–107.

DEÁKY Zita: Az együttélés legújabb formái. Variációk a kisebbséggé válásra Romániában. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Népra jzi Társaság, Bp., 1991. 65–67.

FEJŐS Zoltán: A tengerentúli magyar egyházak. = Regio 1991. 3. sz. 89–105.

FEJŐS Zoltán: Magyarok Chicagóban. = Janus 1991. 3. sz. 11.

FERENCZ Csaba: "Egy nemzetnél az kelthet bámulatot..." = Művelődés 1991. 9. sz. 29.

GALAM BOS Ferenc Ireneus: A nyelvtudomány és a népművészet szerepe a nemzeti kultúra megtartása és elmélyítése terén Burgenlandban. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 1209–1214.

GÁLL Ernő: A rom ániai magyarság identitásának változásai. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 186–188.

GARDA Dezső: A nemzetiségi szervezet maradványai Gyergyóban. A székely tízesek és a székely identitás. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, D ebrecen–Békéscsaba, 1991. 189–192.

GAZDA József: A moldvai csángók kántorkodásáról. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság–Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 225–227.

GRÁFIK Imre: Muzej narodnostnih manjsin in ohranjanje narodnostnih kultur. = Etnolog 1991. 1. sz. 187–194.

GYIVICSÁN Anna: Modely tradicnej kultúry v súcasnosti – ako preja vy etnickej identity. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 121–125.

GYURGYIK László: Katolikus magyarok Szlovákiában. = Regio 1991. 3. sz. 131–139.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángók magyarságtudatáról. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 213–215.

HALÁSZ Péter: Hol vagytok székelyek? In: Magyarország szegin. Erdélyi Kör, Békéscsaba, 1991. 3–5.

HANÁK Péter: Nemzetképek változása. = Tett 1991. 1–2. sz. 70–71.

HENKEY Gyula: A magyarság kontinuitása magyarországi népességek antropológiai vizsgálata alapján. In: Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó. Zü richi Magyar Történelmi Egyesület, Zürich, 1991. 55–62.

IVÁNTSY-PAP Elemér: Identitásproblémák a magyar diaszpórában. = Regió 1991. 3. sz. 166–173.

KATONA Imre: Ethnocentrizmus vagy kézfogás. A Kárpát-medencében együtt élő népek esélyeiről. = Ttáj 1991. 9. sz. 67–71.

KESZEG Vilmos: Az identitástudat változása. = Művelődés 1991. 2–3. sz. 12–13.

KESZEG Vilmos: Identitás-váltás. Megjegyzések a periférikus tudás entrópia-módosulásához. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 259–262.

KRÍZA Ildikó: Etnikus identitás, nemzeti önismeret. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 283–286.

LEHTINEN Ildikó: Népviselet és nemzeti öntudat. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.–Wien, 1991. 918–923.

MAGYARI Nándor László–MAGYARI VINCZE Enikő–OLÁH Sándor–BÍRÓ Zol-tán–BODÓ Julianna–GAGYI József: Mentális környezet. = Janus 1991. 1. sz. 54 l.

MÉRY Margit: Etnikus jegyek a szlovákiai magyarok népviseletében. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 325–327.

NAGY Olga: Az egyház (vallás) szerepe az identitás megőrzésében. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békécsaba, 1991. 330–332.

NIEDERMÜLLER Péter: Az etnikai különállás és kulturális együttélés. = Tett 1991. 1–2. sz. 87–91.

NIEDERMÜLLER Péter: Die Volkskultur und die Symbolisierung der Gesellschaft. Der Mythos der Nationalkultur in Mitteleuropa. = Tübinger Korrespondenzblatt 40. sz. 1991. 27–43.

NIESSEN, James: Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón. = Regio 1991. 3. sz. 38–64.

SÁNDOR Klára: A Bolognai Rovásemlék. A székely rovásírás, 1. rész. Szeged , 1991. 204 l. (Magyar Őstörténeti Könyvtár 1.)

SZABÓ T. Ádám: Szellemi környezetvédelmünk Erdélyben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 59–64.

SZÉKELY András Bertalan: A magyarországi kisebbségpolitika új f ejleményei. Kor-mányzati erőfeszítések a Kárpát-medencei kisebbségek azonosságtudatának erősíté-sében. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 419–423.

TANKÓ Gyula: A gyímesi csángók magyarságtudatáról. = Kor 1991. 11. sz. 1404–1406.

TANKÓ Gyula: Kik vagyunk mi, gyímesi csángók? Eredettudat, egy kis történelem, szókészlet, népi élet. In: Magyarország szegin. Erdélyi Kör, Békéscsaba, 1991. 6–12.

UJVÁRY Zoltán: Identitás és etnikum. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 13–16.

VARGA László: A néprajztudománynak láthatatlanná kell tennie a határokat. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 223–224. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

VOIGT Vilmos: A hagyomány és az etnikus identitás. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 449–451.

VÖŐ Gabriella: Más-e a székely? = Művelődés 1991. 11–12. sz. 66–68.

VÖŐ Gabriella: A népi tréfa szerepe az identitás fejlesztésében. In: Nemzetiség – identitás. Ethnica, Debrecen–Békéscsaba, 1991. 452–456.; = Művelődés 1991. 5–6. sz. 36–38.

ZALATNAY István: Etnikai közösség: kihívás és feladat az egyházak számára régiónkban. = Regio 1991. 3. sz. 3–12.


d) ETNOGENEZIS


BARTHA Antal: A kelet-európai sztyep pén élő magyarság eszközkultúrája. = Népi kult.-népi társ 16. kötet. Akadémiai, Bp., 1991. 91–103.

DOMOKOS Péter: "Kell lenni valahol egy őshazának" (Váci Mihály). In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 146–149.

ÉRDY Miklós: Kutatóúton az ősi Khorezmben. In: Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, Zürich, 1991. 41–49.

KLIMA László: A magyar szókészlet finnugor elemei és az őstörténet. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 362–368.

KODOLÁNYI János: Az eredet és az őstörténet kérdései a néprajzban. In: Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.–Debrecen, 1991. 45–52. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.)

MAKKAY János: Az uráli-finnugor őstörténet néhány kérdése az indoeurópai őstörténet szemszögéből. = Századok 1991. 1–2. sz. 3–34.

VARGYAS Lajos: Folklór és őstörténet. Módszertani meggondolások. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 27–32.

VERES Péter: A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján. = Népi kult.-népi társ 16. kötet. Akadémiai, Bp., 1991. 105–138.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret