stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1991

Lackó Miklós

Az írott szó morális jelentõsége. Lackó Miklóssal beszélget Szabó Miklós. = Beszélõ 1991. 37. sz. 41–43.

Laczkó Géza

RÓNAI Mihály András: L. G. Regényíró, regényalak. In. R. M. A.: Magyar toll. 157–163.

Ladányi Mihály

MÁTYÁS István: Ami dedikált könyveimrõl eszembe jut… 2. rész. Simon István és L. M. = ÚjHoriz 1991. 1. sz. 47–50.

SZ. PINTÉR Mária: Az út kezdetén. L. M. nagykõrösi évei. = AranyTársÉvk 21–22. sz. 1988–1991. 5–36.

SIMOR András: L. M. posztumusz és kötetben meg nem jelent verseibõl. = Ezredvég 1991. 3. sz. 37–40. [Szövegközléssel.]

SZÁSZ László: Közelmúltunk irodalomkritikai megkísértése. Egyirányú közelítés L. M. költészetéhez. = AranyTársÉvk 21–22. sz. 1988–1991. 37–54.

Lám Béla

HANTZ LÁM Irén: A barátom. = Helikon 1991. 49. sz. 10. [Reményik Sándor és L. B. barátsága.]

HANTZ LÁM Irén: Olosz Lajos Lám Bélához írt levelei. = Helikon 1991. 36. sz. 4–5. [1928–1973 között.]

Lászlóffy Csaba

KOCSIS Rózsa: Beszélgetés Lászlóffy Csabával. Kolozsvár, 1990–1991. = ErdélyiT 1991. 1. sz. 6–7.

Lator László

DEBRECENI Mihály: Így kerültem el… = Kárpátalja 1991. 9. sz. 6.

Latzkó Andor

SZABÓ János: Ein Österreicher aus Ungarn oder ein Ungar aus Österreich? Zum Lebenswerk von Andreas Latzko. In. "Kakanien". 357–366.

Lázár Ervin

TÜSKÉS Tibor: L. E.: A Masoko Köztársaság. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 241–253.

Lengyel Balázs

DOMOKOS Mátyás: Egy született kritikus önarcképe. L. B. új könyve. In. D. M.: Varázstükrök között. 297–309. [Egy magatartás története 1986).]

NEMES NAGY Ágnes: Négyen – 1956-ban. Bp., 1991. L. B., Mészöly Miklós, N. N. Á. és Polcz Alaine 1956-ban. = ÚjHoldÉvk 2. sz. 1991. 299–304.

A pálya szélén. L. B. és Mándy Iván beszélgetése 1991 januárjában. = Orpheus 1991. 1. sz. 39–54.

POLCZ Alaine: Történet négyünkrõl. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 289–298. [L. B., Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes és P. A. 1956-ban.]

Sorssá érlelt hivatás. L. B.: Visszatérés. = Je 1991. 4. sz. 372–375. [Domokos Mátyás és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1990. december 3-án.]

Lengyel József

ILLÉS Lajos: Történetek az Új Írás hõskorából. = ÚÍ 1991. 3. sz. 6–21. [L. J. síron túli üzenete, Két telefonbeszélgetés Illés Lajossal, Találkozás karácsonykor Pilinszky Jánossal.]

SCHMIDT József: Egy szelet a Kádár-féle "konszolidáció" kulturális sajtójából. L. J. írói újraindulása ürügyén. = ÚjFo 1991. 3. sz. 33–38.

Lengyel Menyhért

RÓNAI Mihály András: L. M.: Vidéki fiú. In. R. M. A.: Magyar toll. 116–121.

Lengyel Péter

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Kitalált történetek nincsenek. L. P. prózája. = Orpheus 1991. 4. sz. 108–122.

NÁDAS Péter: Levél Lengyel Péternek, ezerkilencszázhetvennyolcból. = Kort 1991. 4. sz. 117–122.

RADNÓTI Sándor: Valamennyi klasszikus legény. L. P.: Macskakõ. 1989. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 174–185. [Elsõ közlése: Jelenkor, 1989.]

Regényszólamok. Lengyel Péterrel beszélget Csordás Gábor. = Orpheus 1991. 4. sz. 88–107.

Lévay József

Lévay Emlékkönyv. (Szerkesztette Horváth Barna.) Borsodi Református Egyházmegye, Sajószentpéter. 1991. 113 l.

Levendel Júlia

L. J.: Idõzés. Esszék. "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp., 1991. 243 l. (Liget könyvek.)

MOHÁCSI Eszter–PÁLFY Zoltán: A kor lelke [Interjú.] = KNy 1991. 30. sz. 4. [L. J.-val és Horgas Bélával.]

Lukács György

Antonio Gramsci és Lukács György öröksége. = TárSz 1991. 4. sz. [Az Antonio Gramsci születésének 100. és Lukács György halálának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia (Szeged, 1991. febr.) anyagából.]

GÁLL Ernõ: Gramsci értelmiségfelfogása és az erdélyi magyar írástudók. 72–75. – KOPRDA, Pavol: A népfelség a nemzeti kultúrában. 75–77. – LOSONCZ Alpár: Praxisfilozófia és modernitás. 77–80. – OLDRINI, Guido: A II. Internacionálé marxizmusának ellenfelei. 80–85. – TERTULIAN, Nicolas: Gramsci, az Anti-Croce és Lukács filozófiája. 85–89.

FEHÉR Ferenc: A kanti kérdés átalakulása Lukács Heidelbergi mûvészetfilozófiájában. = Athenaeum 1991. 1. sz. 135–149.

ILLÉS László: Johannes R. Becher Lukács Györgyrõl 1957-ben. = Ezredvég 1991. 6. sz. 52–55. [Johannes R. Becher levelével.]

KIRÁLY István: L. Gy. nemzettudata. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 765–771.

PERECZ László: A filozófus arcmásai. L. Gy., a regényhõs. = TárSz 1991. 1. sz. 38–53.

SZÁSZ János: Lukács. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 27. sz. 12.

Madách Imre

Madách-relikviák jutottak el Brazíliából Balassagyarmatra. = Helikon 1991. 10. sz. 12.

ANDOR Csaba: Ki volt Madách elsõ szerelme? = ItK 1991. 2. sz. 188–196. [Cserny Máriáról.]

ANDOR Csaba: M. I. dedikált könyvei. = KNy 1991. 8. sz. 13.

ANDOR Csaba: M. I. különös levélváltása Lónyay Menyhérttel. = ItK 1991. 3. sz. 271–275.

ANDOR Csaba: Madách látása és látomása. = Palócföld 1991. 2. sz. 147–149.

EISEMANN György: Létértelmezõ motívumok Az ember tragédiájában. In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 37–68.

FENYVESI András: M. I. (1823–1864.) In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 118–128.

HORVÁTH Károly: Az emberiség-költemény két típusa a XIX. században: az epikai és a drámai. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 3–11.

KELEMEN János: Il significato europeo della drammaturgia di Imre Madách. = RSU 6. sz. 1991. 75–79.

Kerényi Ferenc: M. I. lírájának kronológiájáról. = It 1991. 2. sz. 377–385.

KOVÁCS Anna: Mózes? Mondd, ki vagy? = NMMÉ 17. sz. 1991. 317–327.

KOVÁCS Sándor Iván–PRAZNOVSZKY Mihály: Két költõ egy szekéren. Arany János és M. I. nógrádi találkozása. Függelékül az Arany–Madách levelezéssel. Mikszáth, Salgótarján, 1991. 70 l. (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára 1.)

KOVÁCS Sándor Iván: Arany nem alhatik… = Palócföld 1991. 2. sz. 131–139. [Arany János látogatása Madách Imrénél, Csesztvén, 1862-ben.]

MATZONNÉ BALOGH Anna: Családom. = NMMÉ 17. sz. 1991. 305–316.

PRAZNOVSZKY Mihály: Madách vendéget vár. = Palócföld 1991. 2. sz. 140–146. [Arany János látogatása Madách Imrénél, Csesztvén, 1862-ben.]

SZÖRÉNYI László: Madách lírája. = ISz 1991. 6. sz. 662–666.

Major Zala Lajos

GÜLCH Csaba: Még mindig belõle élek. = Kor 1991. 11. sz. 1364–1371.

Majtényi Mihály

UTASI Csaba: A prózaíró M. M. = Híd 1991. 10. sz. 918–923.

Makkai Sándor

JÓSVAY Klára: Egy öntudatos kálvinista. M. S.-emlékünnepély Kolozsváron. = RefLap 1991. 49. sz. 4.

KUSZTOS Tibor: A Makkai évforduló kapcsán. = Ige 1991. 10–11. sz. 8.

PUKÁNSZKY Béla: M. S. pedagógiája. = ÚjPedSz 1991. 5. sz. 75–84.

Malonyay Dezsõ

BARANYI Zsolt: M. D. mint szépíró. In. Népi kultúra és nemzettudat. 70–76.

Mándy Iván

DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodalmi, Bp., 1991. 572 l.

Mándy. Kihült nyomon, égõ indulattal. M. I. és a Magukra maradtak világa. 209–214. – Rosszkor születni – írói szerencse a balsorsban. A hetvenéves Mándy Ivánnak. 214–220.

ERDÕDY Edit: M. I. kornétása. = MNapló 1991. 15. sz. 26–28.

ERDÕDY Edit: Symbolic transsubstantiation and autobiographical references in Iván Mándy’s short stories. (On the volumes ’Crossing’ and ’Autobiography’.) = ALitt 1991. 1–4. sz. 335–349.

MOHAI V. Lajos: Mándy-táj, Mándy-próza, 1981. In. M. V. L.: Szorgalmi feladatok. 47–51. [Tájak, az én tájaim.]

RÓNAY László: Szétszórt cetlik. M. I. elbeszélései. = Orpheus 1991. 1. sz. 55–63.

TÜSKÉS Tibor: M. I.: Szürke ló. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 131–149.

"Valami bizalomfélét éreznek…" M. I. beszélget Rakovszky Zsuzsával. = Beszélõ 1991. 28. sz. 42–45.

Márai Sándor

BALASSA Zoltán: Ady és Márai. = KNy 1991. 4. sz. 3.

FERENCZI László: M. S. õrjáratai. = ISz 1991. 4. sz. 357–361.

FRIED István: Két gyermekkor a Monarchiában. Miroslav Krleža és M. S. Monar-chia-élménye. In. A Monarchia a századfordulón. 39–46.

FRIED István: A rejtõzködõ lírikus M. S. (Három vers értelmezése. 2.) = ÚjHoriz 1991. 6. sz. 108–112.

KRASZNAHORKAI László: Egy késõkamaszkori dolgozat M. S. emigrációs pályájáról. (1983.) (1–2.) = Je 1991. 4. sz. 344–353.; 5. sz. 449–461.

KULCSÁR SZABÓ Ernõ: Az egyéniség foglalata. = ISz 1991. 4. sz. 363–367.

KULCSÁR SZABÓ Ernõ: Classical modernity with a Cartesian distancing of values. Sándor Márai: San Gennaro’s blood. = Neohel 1991. 2. sz. 227–245.

MÁK Ferenc: A sértett polgár tiltakozása. = Üzenet (Szabadka) 1991. 2. sz. 138–143.

NAGY Sz. Péter: Rend és kaland. A drámaíró M. S. = Szính 1991. 1. sz. 23–24.

NÉMETH G. Béla: A regényíró drámai remekelése. = ISz 1991. 4. sz. 368–375. [A Kassai polgárokról.]

POMOGÁTS Béla: Megsértett hûség. Jegyzet Márairól. = Vig 1991. 4. sz. 286–288.; In. P. B.: Noé bárkája. 133–138.

RÁKOS Péter: M. S. – az alkat és a folyamat. = ISz 1991. 4. sz. 376–380.

RÓNAY László: M. S.: Szindbád hazamegy. = Vig 1991. 4. sz. 282–285.

SIMON Zoltán: Márai naplója. = Alf 1991. 8. sz. 74–77.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: M. S. Akadémiai, Bp., 1991. 177 l. (Kortársaink.)

SZEKÉR Endre: "Emlékszel a tengerre?" Jegyzetek Márai olvasása közben. = Fo 1991. 7. sz. 90–93. [Márai Sándor: Napló 1945–1957.]

SZEKÉR Endre: M. S., a költõ. = Látó 1991. 10. sz. 1257–1260.

SZEKÉR Endre: M. S. öröksége. = Kor 1991. 6. sz. 778–782.

SZIKLAY Andor: Magyar arccal a nagyvilág felé. (Orbán Ottó elõszavával.) = Kort 1991. 7. sz. 29–42. [M. S. és Molnár Ferenc emigrációban töltött éveirõl.]

TÖRÖK Tamás: Márai evangéliuma. = Hitel 1991. 9. sz. 4–5.

VEZÉR Erzsébet: Egy zárkózott polgár megnyílik. = ÉI 1991. 25. sz. 5.

Margitai Láni Péter

DÖMÖTÖR Ákos: M. L. P. példázatainak eredete. = KönyvKtár 1991. 9–18.

Markó Béla

KERESZTURY Tibor: Az ismeretlen elem. M. B. 1990. In. K. T.: Félterpeszben. 243–256. [Elsõ közlése: Alföld, 1990.]

MARTOS Gábor: "Kultúrává kell tenni a kultúrát, irodalommá az irodalmat." Beszélgetés Markó Bélával. = Életünk 1991. 2. sz. 122–127.

SZÉLES Klára: Szonett alakú lélegzetvétel, avagy Áldemokráciák költõi emlékmûvei. = Kor 1991. 3. sz. 910–917.

SZÉLES Klára: Szonett-alakú lélegzetvétel – avagy: áldemokráciák költõi emlékmûvei. = Ttáj 1991. 3. sz. 6–15.

TÓTH István Gábor: "Egyszer jövõ lesz úgyis." M. B. pályájáról. = Fo 1991. 9. sz. 95–104.

Marno János

FOGARASSY Miklós: "Én, aki most álmot látok". Jegyzetek M. J. költészetéhez. = Alf 1991. 3. sz. 50–58.

KERESZTURY Tibor: Úrrá lenni az émelyeken. M. J. 1990. In. K. T.: Félterpeszben. 281–303. [Elsõ közlése: Alföld, 1991.]

Küzdelem a formáért. M. J.: A cselekmény – isten ha egyszer lábrakap. = Je 1991. 4. sz. 370–372. [Kulcsár Szabó Ernõ és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1990. november 12-én.]

Úrrá lenni az émelyeken. Keresztury Tibor beszélgetése Marno Jánossal. = Alf 1991. 3. sz. 23–38.

Marsall László

Életen túli érvényesség. M. L.: Holdraforgó. = Je 1991. 12. sz. 1054–1056. [Lator László és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. október 21-én.]

Martinovics Ignác

FEJTÕ Ferenc: M. I. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 118–136.

Márton László

KERESZTURY Tibor: "vanni vannak, csak létezni szûnnek meg." M. L. 1989. In. K. T.: Félterpeszben. 185–213. [Elsõ közlése: Alföld, 1990.]

Mátis Béla

PUSZTAI János: Élt Nagybányán egy ember… = Erdélyi futár (Szatmárnémeti) 1991. 1. sz. 4.

Mécs László

[RÓNAY László] (r. l.): M. L. versi elé. = ÚjEmb 1991. 24. sz. 6–7. [Szövegközléssel.]

Hozzászólás: GARAI István: Egy Mécs Lászlónak tulajdonított versrõl. = ÚjEmb 1991. 27. sz. 7.

[RÓNAY László] (r. l.): Meditációk egy könyv ürügyén. = ÚjEmb 1991. 47. sz. 8. [Mécs László: Magyarok misekönyve.]

CSISZÉR Alajos: Magyarok misekönyve. M. L. kiadatlan versei. = ÚjEmb 1991. 14. sz. 6. [Szövegközléssel.]

MÁCZ István: M. L. költõ és az Alázat. = Remény 1991. 14. sz. 5.

PLATTHY György: Találkozásaim Mécs Lászlóval. = ÚjEmb 1991. 38. sz. 6.

THURÁNSZKY Lehelné: A költõ utolsó szereplése. = ÚjEmb 1991. 42. sz. 7.

TÓTH László: M. L. Veszprémben. = ÚjEmb 1991. 45. sz. 9. [1939-ben.]

Méliusz József

MOLNÁR Gusztáv: Történelmi párbeszédek. = Kor 1991. 3. sz. 380–393.

Merényi Oszkár

KARÁDI Zsolt: Merényi Oszkár, 1895–1981. In. Szellemi elõdeink 3. 7–13.

Mészöly Miklós

ALEXA Károly: Levél Mészöly Miklósnak – útközben, közjátékokkal. = Kort 1991. 1. sz. 129–133. [1990. november.]

BÁNYAI János: Lassú vonulások Közép-Európában. = Híd 1991. 3. sz. 258–261.

BOGDÁN László: "Az út mindig jobb, mint a fogadók". = Látó 1991. 1. sz. 42–49.

GITTAI István: M. M. 70 éves. = KNy 1991. 6. sz. 3.

HAJDÚ Gergely: A literary voyeur. The prose of Miklós Mészöly. = NHQu 1991. 122. sz. 37–42.

HAJDU László: Nemzeti magánügyek. Beszélgetés Mészöly Miklóssal. = AVilág 1991. 7. sz. 40–42.

KONRÁD György: M. M. = Kr 1991. 1. sz. 2.

M. M. hetven éves. = Je 1991. 1. sz.

CSORBA Gyõzõ: A város oldalában. Kérdezõ: Csuhai István. (Részlet.) 2–5. – NÁDAS Péter: A mester árnyéka. 7–10. – LENGYEL Balázs: Mészöly más. 11–12. – ESTERHÁZY Péter: Hahn-Hahn grófnõ pillantása – mexikói házifeladat. 13–26. – MÁRTON László: Pontos mondatok, fehér padon. 19–22. – KUKORELLY Endre: Kerti és más történetek. 32–34. – KARÁTSON Endre: Képíró, képolvasó. 35–42. – BALASSA Péter: Mennyi, ami tudható? 42–44. – KRASZNAHORKAI László: Maant’t elõtt, Maan’t után. Mészöly Miklósnak szeretettel. 45–50. – THOMKA Beáta: A szikárság esztétikája. 51–53. – KÁROLYI Csaba: Fény és hajsza. 53–57. – MARNO János: Napfoltok. Mészöly Miklósnak. 57–61. – MÉSZÁROS Sándor: Tabló és töredék. M. M. újabb prózájáról. 65–69. – TAKÁTS József: A bolond utazás mítoszai. 73–77. – PISZÁR Ágnes: Kisesszé a vonatokról. 78–80. – ERDÕDY Edit: A bizonytalanság árnyalatai. M. M.: Wimbledoni jácint. 81–84.

MIHELIÈ, Marjanca: Pribiliževanje zgodovini Miklós Mészöly: Lešèsanje polkovnika Suttinga. In. Corvin Mátyás-konferencia. 76–83.

MOHAI V. Lajos: Végleges minták M. M. életmûvében. A Wimbledoni jácint, 1990. In. M. V. L.: Szorgalmi feladatok. 56–63.

N. Pál József: A szabadság létformájának igézete. A negyedik út olvasása közben. = ÚjFo 1991. 10. sz. 28–34.

NEMES NAGY Ágnes: Négyen – 1956-ban. Bp., 1991. Lengyel Balázs, M. M., N. N. Á. és Polcz Alaine 1956-ban. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 299–304.

POLCZ Alaine: Történet négyünkrõl. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 289–298. [Lengyel Balázs, M. M., Nemes Nagy Ágnes és P. A. 1956-ban.]

RADNÓTI Sándor: Az elmaradt apoteózis. M. M. Saulusáról. 1986. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 129–134. [A regény olasz kiadásának utószava Roma, 1987. Elsõ magyar nyelvû közlése: Szivárvány, 1986.]

TAKÁTS József: Az emberi helyzet. = Je 1991. 10. sz. 841–846.

TAKÁTS József: Megbocsátás: mítoszelemzés. = Je 1991. 7–8. sz. 639–643. [M. M. Megbocsátás címû mûve kapcsán.]

TANDORI Dezsõ: A mértékcsillag átváltozása. (Alapélményvilágok magasiskolája: Mészöly Miklósról, 1990. = Alf 1991. 1. sz. 5–10.

TÜSKÉS Tibor: M. M.: Az árnyék. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 151–167.

WLACHOVSKÝ, Karol: Utam Mészöly Miklóshoz. = Eurutas 1991. 1. sz. 57–58.

A hetvenéves M. M. köszöntése. Ambrus Lajos = Életünk 1991. 1. sz. 3–4.; Balassa Péter = ÉI 1991. 2. sz. 16.; Béládi Miklós = uo.; – = BécsiN 1991. 1. sz. 5.

Mezei András

KARTAL Zsuzsa: Holocaust és zsidó újjászületés. Beszélgetés Mezei Andrással. = Szombat 1991. 4. sz. 8–9.

Mikes Kelemen

FÜSI József: M. K. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 86–100.

M. K. emlékezete. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 1. sz.

KILIÁN István: M. K. hite és erkölcsisége. 77–84. – BITSKEY István: "Levelet írok, nem könyvet." (Mikes és a magyar emlékírás.) 85–89. – JÁNOS István: Élmény és fikció. (Mikes leveleskönyvének margójára.) 89–93. – PINTÉR Márta Zsuzsanna: M. K. mint jezsuita diák. 93–96.

PINTÉR Márta Zsuzsanna: M. K. születésének 300. évfordulóján. = 351–353. MTud 1991. 3. sz.

POMOGÁTS Béla: Zágon csillaga. = NyéK 1991. 4. sz. 85–86.

SZABÓ Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? Kriterion, Bukarest, 1991. 350 l.

SZATHMÁRI István: Mikes és irodalmi nyelvünk. = MNy 1991. 3. sz. 289–306.

SZILÁGYI Ferenc: "Szép, s értelmes magyarság." A 300 éves M. K. tolla nyomában. = ÉA 1991. 1. sz. 3.

Mikó Imre

KOZMA Mária: Mikó Imre születésének 80. évfordulójára emlékezünk. = SzékelyÚt 1991. 4. sz. 4.

Mikszáth Kálmán

BISZTRAY György: Motivi e personaggi italiani nella prosa di Kálmán Mikszáth. = RSU 6. sz. 1991. 5–17.

CSÁKY Károly: Mikszáth néprajza és annak utóélete. = BHH 1991. 1–2. sz. 54–70.

EISEMANN György: Egy jellemábrázolás poétikája. (M. K.: Az a fekete folt). In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 127–137.

FENYVESI András: M. K.: Beszterce ostroma. In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 151–158.

PRAZNOVSZKY Mihály: Nógrádi Mikszáth-lexikon egy kötetben, két részben. 1. rész: Személyek, 2. rész: Helyszínek. Mikszáth, Salgótarján, 1991. 95 l.

V. RAISZ Rózsa: M. K.: Az öreg Prikler néni. Az elbeszélés szövegstilisztikai jellemzõibõl. = TanMagyNyelvIrodEger 20. sz. 1991. 49–58.

Mirtse Ágnes

SZAKÁLLOS Márta: A "Madárlány" költõje. [Interjú.] = BécsiN 1991. 2. sz. 8.

Miskolczi Csulyak István

SISKA József: M. Cs. I. = MHOMK 27. sz. 1991. 243–255. [Szövegközléssel.]

Mohai V. Lajos

M. V. L.: Szorgalmi feladatok. Esztétikai kisrajzok, tanulmányok. Szerzõ, Bp., 1991. 63 l. (Z-füzetek 19.)

Moholy-Nagy László

PAPP Tibor: M.-N. L. ifjúkori kalandja az irodalommal. = Holnap 1991. 12. sz. 15–18.

Moldova György

RADNÓTI Sándor: A keserû belügyi romantika… In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 235–249. [Bûn az élet… Riport a rendõrökrõl 1988 c. mûvének kapcsán. Elsõ közlése: Beszélõ, 1988.]

SÁROSI Ferenc: M. Gy. humora a nevekben. In. Dolgozatok az írói névadásról. 110–120.

Molnár Ferenc

ERDÕDY Edit: Pitoëff Lilioma Párizsban. = It 1991. 497–503. [M. F. darabja Gerges Pitoëff rendezésében.]

RÓNAI Mihály András: M. F. Molnárról, komolyan. In. R. M. A.: Magyar toll. 65–72.

SZIKLAY Andor: Magyar arccal a nagyvilág felé. (Orbán Ottó elõszavával.) = Kort 1991. 7. sz. 29–42. [Márai Sándor és M. F. emigrációban töltött éveirõl.]

Monoszlóy Dezsõ

BOGDÁN László: A megbékélés szelleme. [Interjú.] = 7Nap (Bucureºti) 1991. 11. sz. 6–7.

Télvíz idején. = Kor 1991. 11. sz. 1347–1351.

Mónus Illés

AGÁRDI Péter: M. I. és József Attila. = ÚÍ 1991. 10. sz. 73–81.

Móra Ferenc

LENGYEL András: Író és "rendszerváltás". Dettre János és M. F. konfliktusa. = MúzkutCsongrádm 1991. 135–139.

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

M. F. A gemitus mortis. 98–102. – Nemzeti szolgálómester. 102–105. – Móra-emlék. 105–109.

Móricz Zsigmond

BODNÁR György: Emlékeztetõ. M. Zs.: Kerek Ferkó. = ÚÍ 1991. 3. sz. 102–104.

BODNÁR György: Emlékeztetõ: M. Zs.: A fáklya. = ÚÍ 1991. 8. sz. 83–95.

FENYVESI András: M. Zs. (1879–1942.) In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 172–187.

KISS Attila: Móricz prügyi tanítói. (Fantázia és valóság M. Zs. Életem regénye címû mûvében.) = Fókusz 1991. 2. sz. 34–35.

RÓNAI Mihály András: M. Zs. A nagy epika. (1986). In. R. M. A.: Magyar toll. 92–97.

SIMON Márta: M. Zs.: Árvácska és Pillangó. In. Dolgozatok az írói névadásról. 73–95.

V. RAISZ Rózsa: M. Zs.: Esõlesõ társaság. = Nyr 1991. 3. sz. 194–205.

Mózes Attila

MAROSI Péter: Groteszkbe, sõt fantasztikumba burkolt erotikák lappangó tragikuma. = Helikon 1991. 38. sz. 9–10.

Mózsi Ferenc

GITTAI István: Püski Sándor könyvesboltjában. = KNy 1991. 6. sz. 3.

Nádas Péter

N. P.: Levél Lengyel Péternek, ezerkilencszázhetvennyolcból. = Kort 1991. 4. sz. 117–122.

HAJDÚ László: (Kölcsön)Hatás. A német kapcsolat. [Interjú Földényi F. Lászlóval és Nádas Péterrel.] = AVilág 1991. 4. sz. 42–43. [A német kulturális rendezvénysorozatról. (Budapest, 1990. november–1991. február.)]

MOJZES Gabriella: Teatrum Mortis avagy N. P. bohócai. = Határ 1991. 1. sz. 69–78.

UNGVÁRY Rudolf: A szerkezet mint erkölcs. Relációk N. P. munkásságában. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 244–264.

Nádudvari Anna

MÁTYÁS István: Ami dekikált könyveimrõl eszembe jut… 6. Jókai Anna és N. A. = ÚÍ 1991. 5–6. sz. 105–107.

Nagy Gáspár

BAKA István: Új klasszicizmus. = Ttáj 1991. 11. sz. 45.

Nagy Géza

BENKÕ Samu: N. G., a literátor és mûvelõdésünk mindenese. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 31 l. (Erdélyi tudományos füzetek.)

Nagy István Attila

LITERÁTI Márta: Társul szegõdve. (N. I. A. költõi portréja.) = SzSzBMPedMûhely 1991. 4. sz. 68–75.

P. Nagy István

MÁK Ferenc: Zarándoklás a tisztasághoz. = Híd 1991. 6. sz. 563–565.

Nagy Lajos

RÓNAI Mihály András: N. L. Kávéházi író. In. R. M. A.: Magyar toll. 148–153.

Nagy László

DOMOKOS Mátyás: Táltos Babilonban avagy: szépségmaximummal a bánat ellen – a líra elsivatagosodása korában. Kísérlet Nagy Lászlóról. In. D. M.: Varázstükrök között. 101–150.

FENYVESI András: N. L. költõi üzenete néhány verse alapján. In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 262–270.

GÖRÖMBEI András: A folklór szerepe N. L. költészetében. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 911–917.

GÖRÖMBEI András: A játékos és szatirikus ihletkör változatai. Képversek, vidám üzenetek, groteszk-ironikus prózaversek N. L. kései költészetében. = Alf 1991. 12. sz. 78–84.

GÖRÖMBEI András: A költõ hosszú versei. Részletek a N. L. költészete címû monográfiából. = ÚjHoriz 1991. 5–6. sz. 63–66.

TAKÁCS Imre: Reménytelen utószó – sokadszor. = Életünk 1991. 5. sz. 455–458.

VASS László: Szimbolikus kontextualizáció és intertextualitás. N. L.: Inkarnáció ezüstben. In. A magyar szövegtani kutatás irodalmából. 1. 55–66.

Nagy Pál

3 kérdés Nagy Pálhoz. (Riporter: Balla D. Károly.) = HSíp 1991. 4. sz. 25–27.

Nagy Zoltán Mihály

Ismert nevek – új versek. = KárpátaljaIfj 1991. 35. sz. 9.

Négyesy László

KECSKÉS András: N. L. verselméleti munkássága. In. K. A.: A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektõl 1898-ig. 367–406.

SZECSKÓ Károly: N. L. egri évei. = IrodIsm 1991. 1. sz. 22–25.

Nemes Nagy Ágnes

N. N. Á.: Megjegyzések a szabadversrõl. = Iskolakult 1991. 4. sz. 3–12.

N. N. Á.: Négyen – 1956-ban. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 299–304. [Lengyel Balázs, Mészöly Miklós, N. N. Á. és Polcz Alaine 1956-ban.]

BÁRDOS László: N. N. Á. = MNapló 1991. 10. sz. 4–5.

LATOR László: N. N. Á. arcképéhez. = Confessio 1991. 4. sz. 57–60.

LEVENDEL Júlia: A szeretet bonyolult. = Ttáj 1991. 11. sz. 52–58.

MAXTON, Hugh: In piam memoriam Ágnes Nemes Nagy. (1922–1991.) = NHQu 1991. 124. sz. 23–28.

ORBÁN Ottó: Költõ a sziklasírban. N. N. Á. emlékének. = Kort 1991. 10. sz. 1–2.

POLCZ Alaine: Történet négyünkrõl. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 286–298. [N. N. Á., Lengyel Balázs, Mészöly Miklós és P. A.]

RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. Bp., 1991.

A "leküzdhetetlen öreg hang". Eörsi István: Az utolsó szó jogán. [Elsõ közlése: Beszélõ, 1986.] 198–205. – Függelék az elõzõhöz. [N. N. Á. és Radnóti Sándor levélváltása 1986-ban; Eörsi István válasza.] 206–213.

Nekr. Balassa Péter = MNapló 1991. 11. sz. 4.; Balassa Péter = Holmi 1991. 10. sz. 1411–1412.; Bogdán László = 7Nap (Bucureºti) 1991. 38. sz. 7.; Ferencz Gyõzõ = MNapló 1991. 11. sz. 4.; Földes Anna = MNõkL 1991. 36. sz. 5.; Göncz Árpád = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 5.; Cs. Gyímesi Éva = Helikon 1991. 36. sz. 10.; Harkai Vass Éva = Híd 1991. 11. sz. 1025–1030.; Jókai Anna = MNapló 1991. 11. sz. 6–7.; Lakatos István = Stádium 1991. 4. sz. 8–10.; Lator László = ÉI 1991. 36. sz. 10.; Nagy Lenke = RefLap 1991. 38. sz. 6.; Németh Gábor = MNapló 1991. 14. sz. 32–33.; [Rónay László] (r. l.) = ÚjEmb 1991. 37. sz. 8.; Vasadi Péter = Hitel 1991. 20. sz. 2.; - = Je 1991. 10. sz. 865.

Nemeskürty István

N. I.: A bibliai örökség. A magyar küldetéstudat története. Szabad Tér, Bp., 1991. 225 l.

Németh Andor

Tverdota György: Németh Andor és Bécs. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 716–721.

Németh László

BAKONYI István: A folytatás reménye. Tanulmányok. Comenius Társaság, Székesfehérvár, 1991. 177 l. (A Vajda János Kör könyvsorozata.)

A cselekvés útján. N. L.: Utolsó kísérlet [Kocsik szeptemberben, Alsóvárosi búcsú, Szerdai fogadónap.] 5–67. – Az Irgalom helye N. L. regényírói pályáján. 69–91. – N. L.: Életmû szilánkokban. 93–97. – "Gulyás Pál szobájában." Jegyzetek N. L. 1954-es tanulmányáról. 99–106.

BORBÁNDI Gyula: N. L. és az új Magyarország. = Hitel 1991. 11. sz. 59–63. [Elõadás az 1991. április 18-án a Kossuth Klubban rendezett Németh László emlékesten.]

DOMOKOS Mátyás: Sajkodi Certosa. In. D. M.: Varázstükrök között. 367–375.

FÁBIÁN Ernõ: N. L. értelmiségi társadalma. = Kor 1991. 3. sz. 1096–1101.

FÁBIÁN Ernõ: A nagy családról. = Ige 1991. 6. sz. 4.

FÁBIÁN Ernõ: A példanép ideológiája. N. L. eszméirõl. = Kort 1991. 1. sz. 121–128.

HERCEG János: Találkozás és búcsú. = Üzenet (Szabadka) 1991. 5–6. sz. 386–387.

ILLÉS Lajos: Viták, levelezések Rónay Györggyel. = ÚÍ 1991. 7. sz. 109–117. [N. L.: A kísérletezõ ember címû tanulmánykötetérõl.]

JÁNOSY István: N. L. példaképei. = Hitel 1991. 12. sz. 22–25.

Kilencven éve született N. L. = ÚjFo 1991. 4. sz.

MONOSTORI Imre: Az összekötõ. 27–30. – VASY Géza: Az Égetõ Eszter üzenete. 30–35. – FÜZI László: Grezsa Ferenc: N. L. Tanú-korszaka. 35–38. – IMRE László: Egy barátság levelekben. (Gulyás Pál és N. L. levelezése.) 38–41. – OLASZ Sándor: A N. L.-reneszánsz. 41–45.

Kilencven éve született N. L. = Fo 1991. 4. sz.

N. L.: Fiatalok. (Szemelvények N. L. egyik mukafüzetébõl.) 12–15. – VEKERDI László: A Sorskérdések árnyékában. 16–20.

LAKATOS István: N. L. utolsó évei. (Napló 1969–1975.) = ÚjHoriz 1991. 5–6. sz. 25–34.

LÁSZLÓFFY Aladár: N. L. öröksége. = Helikon 1991. 17. sz. 2–3.

LENGYEL András: N. L. Shylock-metaforája. Egy metafora értelme és eszmetörténeti szerepe. = Vság 1991. 8. sz. 56–74.

Hozzászólás. KISS Károly: Etnoprotekcionizmus. = Hitel 1991. 22. sz. 20–23.

MÁRIÁS József: Adósai vagyunk Németh Lászlónak. = Kor 1991. 3. sz. 397–400.

MÁRIÁS József: N. L. drámái. = Erdélyi féniks (Baia Mare) 1991. 6. sz. 5–6.

MONOSTORI Imre: Újabb jelenségek N. L. körül. = Kort 1991. 7. sz. 62–66. [A legújabb N. L.-szakirodalomról.]

N. L. emlékülés, 1991. május 3. Székesfehérvár. = Árgus 1991.

OLASZ Sándor: Nyugat-európai minták N. L. regényszemléletében. 4. sz. 54–57. – KOCSIS Rózsa: N. L. Közép-Európa gondolata mai szemmel. 4. sz. 57–59. – FÜZI László: A kultúra ereje. Az etnikai reneszánsz és N. L. 6. sz. 66–68. – BAKONYI István: Egy kevésbé ismert regény: Akasztófavirág. 6. sz. 69–72.

N. L. levelei a fõszerkesztõhöz. [Közli] Illés Lajos. = ÚÍ 1991. 4. sz. 86–89. [Hét levél 1961 és 1962 között.]

N. L.: Szülõföldem, Mezõszilas. Bemutatja N. L. = Som 1991. 4. sz. 10–14. [Elhangzott a Magyar Televízióban 1970. december 4-én.]

N. SZABÓ József: N. L. iskola- és felsõoktatáspolitikai felfogása a demokrácia kiépítésének idõszakában (1945). = ÚÍ 1991. 2. sz. 89–94.

OLASZ Sándor: Mauriac regényírása mint ihletõ N. L. Iszonyában. = Alf 1991. 4. sz. 61–69.

OLTYÁN Béla: N. L. Gandhi-ciklusa. = ÚÍ 1991. 10. sz. 108–115.

RADNÓTI Sándor: Magyar esszé. Egy anekdota magyarázata. 1986. In. R. S.: Re-crudescunt vulnera. 9–16. [A Galilei-dráma két befejezése. Elsõ közlése: Dolog és szellem, 1988.]

SIEROSZEWSKI, Andrzej: Magyarország és Közép-Európa N. L. gondolati rendszerében. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 666–671.

TÜSKÉS Tibor: A legtalányosabb magyar. = Holnap 1991. 9. sz. 30–32. [Folytatása: N. L. Széchenyi-élménye. Somogy, 1991. 5. sz. 9–14.]

TÜSKÉS Tibor: N. L. Széchenyi-élménye. A döblingi dráma. = Som 1991. 5. sz. 9–14. [Elõzmény: "A legtalányosabb magyar". Holnap, 1991. 9. sz. 30–32.]

WLACHOVSKÝ, Karol: N. L. Csehországban. = Eurutas 1991. 2. sz. 42.

90 éve született N. L. = Ttáj 1991. 4. sz.

CZINE Mihály: Folytonosság a megújulásban. Grezsa Ferenc N. L. háborús korszakáról. 52–62. – SÁNDOR Iván: A történelem eszközei és az "ügy" metamorfózisa. 63–67.

 

Nyírõ József

CSOMA György: Erdélyi magyar írók: Ny. J. = Erdélyi féniks (Baia Mare) 1991. 6. sz. 4.

FÁBIÁN Ernõ: Emlékezés Nyírõ Józsefre. = Ttáj 1991. 6. sz. 60–69.

NAGY Pál: Nyírõ, a novellista. = Látó 1991. 12. sz. 1525–1528.

RÓNAI Zoltán: Ember a havasokból. Ny. J. külföldi évei. = Ttáj 1991. 3. sz. 70–80.

Olosz Lajos

O. L.: Sirálykiáltások. = KNy 1991. 30. sz. 10. [Elhangzott az Irodalmi Kerekasztal Olosz Lajos-estjén, a 70-es évek elején.]

CSANÁDI János: "Messze tekintõ tetõre jutni fel". = Mûvelõdés 1991. 9. sz. 8.

DÁVID Gyula: O. L. centenárium. = Mûvelõdés 1991. 9. sz. 7.

HANTZ LÁM Irén: O. L. Lám Bélához írt levelei. = Helikon 1991. 36. sz. 4–5. [1928–1973 között.]

Oltyán László

TÓFALVI Zoltán: A végsõ felmentés. = KNy 1991. 10. sz. 2.

Oravecz Imre

RADNÓTI Sándor: Körmondatok a szexrõl és a szerelemrõl. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 282–295. [Elsõ közlése: Kortárs, 1988.]

Orbán Balázs

SZABÓ Gyula: Megmaradsz minden idõben. = Árgus 1991. 6. sz. 31–34. [Orbán Balázs mellszobrának avatása a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban.]

Orbán Ottó

DOMOKOS Mátyás: A tagadás tagadása. O. O. újabb verseirõl. In. D. M.: Varázstükrök között. 170–177. [A kozmikus gavallér, 1990.]

Orczy Lõrinc

BÍRÓ Ferenc: A luxus magyar apologétája. O. L. (1718–1789.) = IrodIsm 1991. 1. sz. 13–16.

Ortutay Gyula

KRÍZA Ildikó: A népballadakutató Ortutay. 1980. In. K. I.: A magyar népballada. 206–220.

PALÁDI-KOVÁCS Attila: O. Gy. Akadémiai, Bp., 1991. 250 l., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Osvát Ernõ

NAGY SZ. Péter: "Kevesebb irodalom, több élet!" Egy régi párbaj. = ÚÍ 1991. 10. sz. 115–121. [O. E. és Hatvany Lajos.]

RÓNAI Mihály András: O. E. Egy vérfolt és egy tintafolt. In. R. M. A.: Magyar toll. 51–54.

Osvát Erzsébet

Nekr. Balla László = KárpátiIgSzó 1991. 97. sz. 4.

Ottlik Géza

BALASSA Péter: Miért tetszhetett Babitsnak A Drugeth-legenda? Variáció a magyar irodalom folytonosságára. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 5–10.

GYÖRFFY Miklós: Occupation: existence. On the death of Géza Ottlik. = NHQu 1991. 123. sz. 19–24.

HORKAY HÖRCHER Ferenc: Kis szekszepilek és izolált dzéták. Boldogságfogalmak Ottlik prózájában. = Orpheus 1991. 1. sz. 28–38.

LÁNG Zsolt: Ottlik-ról, -ban, -ból. = Kor 1991. 3. sz. 1116–1118.

LAPOSA Márta: Az Ottlik-rejtély. (O. G. világszemlélete és valóságértelmezése.) = Határ 1991. 3. sz. 102–123.

NÉMETH Gábor: Hát fordítsd el fejed. Ottlik-hiányjegyzék. = Kort 1991. 7. sz. 90–93.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Musil und Ottlik. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 1103–1109. [Ottlik Géza: Iskola a határon; Robert Musil: Törless iskolaévei.]

Nekr. Beney Zsuzsa = Vig 1991. 4. sz. 273–275.; Csillag Tibor = Stádium 1991. 2. sz. 56–60.; Olasz Sándor = Ttáj 1991. 1. sz. 97.

Örkény István

Ö. I.: Noteszlapok 1956-ból. = Holmi 1991. 10. sz. 1354–1364.

ARNAUD, Nathalie: Traduire Örkény. = CÉH 3. sz. 1991. 154–160.

DOMOKOS Mátyás: Párbeszéd a groteszkrõl. Ö. I. posztumusz könyve. In. D. M.: Varázstükrök között. 191–201.

SIMON Zoltán: Ö. I. egyperces novellái. = Alf 1991. 12. sz. 67–72.

TÜSKÉS Tibor: Ö. I.: Egyperces novellák. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 169–183.

VAJDA Sarah: Le pardon de l’histoire. Lecture de trois piéces d’Örkény. = CÉH 3. sz. 1991. 40–46. [Ö. I.: Tóték, Macskajáték, Vérrokonok.]

Pápai Páriz Ferenc

CSÁVOSSY György: Pápai Páriz nyelvi kincsesháza. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 24. sz. 9.

Papp Dániel

MAGYAR László: "A szorgalom az ördög párnája". = Híd 1991. 10. sz. 909–917.

Parti Nagy Lajos

DOMOKOS Mátyás: Költõi csuklógyakorlat. P. N. L. versbeszéde. In. D. M.: Varázstükrök között. 233–241. [Csuklógyakorlat, 1986.]

KERESZTURY Tibor: Félterpeszben. P. N. L. 1990. In. K. T.: Félterpeszben. 155–184. [Elsõ közlése: Alföld, 1990.]

Páskándi Géza

P. G.: Önarckép – most. = Hitel 1991. 10. sz. 12–13.

Pável Ágoston

Corvin Mátyás-konferencia.

NOVAK, Vilko: Avgusta Pavla reziskovanja o kralju Matjažu. 35–42. – GADÁNYI Károly: P. Á. nyelvészeti munkássága. 122–126. – BOKOR József: P. Á. egyik Cankar-fordításának néhány nyelvi jellemzõje a lexikai transzformációk tükrében. 134–138. – FILO, Jože: Matjažev motiv v raziskovalnem in prevajalskem delu Avgusta Pavla. 139–147.

Pázmány Péter

KÄFER István: Adalékok a barokk magyar–szlovák vonatkozásaihoz. In. K. I.: A miénk és az övék. 11–20. [Elsõ közlése: Filológiai Közlöny, 1965.]

R. VÁRKONYI Ágnes: Erdély és a török kérdés Pázmány politikájában. = MMúz 1991. 1–4. sz. 28–51.

Petelei István

KOZMA Dezsõ: "Irodalmi, széptani érdekek istápolása Erdélyben". = KNy 1991. 20. sz. 3. [P. I. és a Keleti Virágok irodalmi folyóirat, Kolozsvár, 1884.]

KOZMA Dezsõ: P. I. levele Kovács Dezsõnek. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 147–148. [1899-bõl.]

Péterfy Jenõ

NÉMETH G. Béla: P. J. Akadémiai, Bp., 1991. 125 l. (Irodalomtörténeti füzetek. 123.)

Petõcz András

CSÛRÖS Miklós: "Valamit mindenképp kifejezek." Petõcz Andrásról. = Stádium 1991. 2. sz. 61–65. [Szövegközléssel.]

Petõfi Sándor

CSÁNYI László: A korszerûség kérdõjelei. Petõfi és Arany. = ÚÍ 1991. 12. sz. 10–14.

DOMOKOS Mátyás: Egy újsághírre – a "világszabadság" költõjérõl. In. D. M.: Varázstükrök között. 565–573. [Hozzászólás a Magyar Nemzet 1989. júl. 25. és a Népszabadság 1989. júl. 26. cikkeihez, P. S. állítólagos földi maradványainak megtalálásáról.]

FEKETE Sándor: A költõ kardjai. Petõfi a forradalomban. Szerzõ, Bp., 1991. 52 l. (Z-füzetek 12.)

A nagy nap elõestéje. [Elsõ közlése: Népszabadság, 1984.] 5–11. – A nagy nap vezére. [Elsõ közlése: Új Tükör, 1984.] 11–19. – Petõfi és Deák. [Elsõ közlése: Új Tükör, 1981.] 19–23. – Petõfi elmaradt pere. [Elsõ közlése: Új Tükör, 1987.] 23–29. – Az utolsó harci dal. [Föl a szent háborúra! c. vers. Elsõ közlése: Népszabadság, 1984.] 29–36. – A költõ kardjai. [Elsõ közlése: Népszabadság, 1988.] 36–44. – Az összeférhetetlen úri megszelídítése és proletár kisajátítása. [Petõfi szabadságvallása címen megjelent: Élet és Tudomány, 1989.] 45–52.

FEKETE Sándor: Nem szerb! = Ezredvég 1991. 8. sz. 54–55. [A költõ apjának származásáról.]

FEKETE Sándor: Petõfi piros lobogói. = Ezredvég 1991. 1. sz. 54–55.

FENYVESI András: P. S. (1823–1849.) In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 98–117.

HAJDU István: Petõfi a pályán. = Beszélõ 1991. 11. sz. 44–45.

INDIG Ottó: Ismeretlen Petõfi sorok. = KNy 1991. 11. sz. 11. [Kiskéri Mihály emlékkönyvében, 1842-bõl.]

KASSÁK Lajos: Petõfi. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 155–173.

KISS József: Petõfi és Dunavecse. Dr. Kiss József akadémikus, irodalomtörténész 1990. szept. 27-én a dunavecsei mûvelõdési házban elhangzott elõadása. Önkormányzat, Dunavecse, 1991. 24 l.

KISS József: Petõfi, az emlékkönyvek és a biedermeier. = Helikon 1991. 1–2. sz. 149–153.

KISS József: A szibériai legenda mint a naiv népi Petõfi-kultusz terméke. = ItK 1991. 3. sz. 323–340.

PRAŽÁK, Richard: Petõfi és a cseh irodalom. In. P. R.: Cseh–magyar párhuzamok. 97–118.

Ratzky Rita: Szép bordalok, jó bordalok! Tirólatok, tirólatok: Petõfi bordalairól. In. Reformkori magyar irodalmunk és a gondûzõ borocska. 64–70.

SZABÓ Géza: Megjegyzések egy jelentéshez. = MTud 1991. 2. sz. 245–246. [A Jelentés a P. S. maradványának vélt barguzini lelet vizsgálatához c. írásról. (MTud, 1990. 9.)]

Petri György

FODOR Géza: P. Gy. költészete. Szépirodalmi, Bp., 1991. 198 l. (Zsebbe való kis könyvek.)

RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. [Tanulmányok, felolvasások, kritikák.] Cserépfalvi, Bp., 1991. 350 l. (Kontextus könyvek.)

Valami az elsõ szamizdat verseskötetrõl. P. Gy.: Örökhétfõ. [Elsõ közlése: Beszélõ, 1982.] 304–313. – Megmenthetetlenül személyes. P. Gy.: Valahol megvan. Válogatott és új versek. [Elsõ közlése: Kortárs, 1989.] 314–333.

TÓDOR János: Rohadtul unlak minket. Beszélgetés Petri Györggyel. = Árgus 1991. 4. sz. 41–44.

VÁRADY Szabolcs: Két költõ. Töredék Tandori Dezsõrõl; Magyarázatok Petri Györgyhöz. In. Hatvanas évek. 41–44.

Pilinszky János

BORBÉLY Szilárd: A mozdulatlanság szépsége. = Vig 1991. 4. sz. 306–309.

CS. VARGA István: A metaforáktól a metaformákig. Beszélgetés Pilinszkyrõl – Kuklay Antallal. = Ttáj 1991. 12. sz. 28–36.

DANYI Magdolna: Hasonlattípusok P. J. költészetében. (1–2.) = Je 1991. 11. sz. 930–940.; 12. sz. 1037–1042.

DOMONKOS Ágnes–VALACZKA András: Pilinszky és a tárgyak. = Vig 1991. 7. sz. 535–538.

ILLÉS Lajos: Történetek az Új Írás hõskorából. = ÚÍ 1991. 3. sz. 6–21. [Lengyel József síron túli üzenete, Két telefonbeszélgetés Illés Lajossal, Találkozás karácsonykor Pilinszky Jánossal.]

Pilinszky-emlékülés, Székesfehérvár, 1990. október 24. = Árgus 1991. 1. sz.

TAKÁCS Imre: A költõ érintése. 46. – DOMOKOS Mátyás: "Szálkák" – Pilinszkyrõl. 47–51. – RADNÓTI Sádor: A misztikus költõ. 52–54. – JELENITS István: Tanulmány egy Pilinszky-vers születésének történetérõl. 55–60. – KOVÁCS Péter: Felirat egy emléktáblára. 61.

TANDORI Dezsõ: Szabadiskola. 2. Pilinszky-kettõs. = Je 1991. 11. sz. 925–933.

WIRTH Imre: P. J.: Apokrif. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 130–141.

Polcz Alaine

P. A.: Történet négyünkrõl. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 286–298. [Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Mészöly Miklós és P. A.]

NEMES NAGY Ágnes: Négyen – 1956-ban. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 299–304. [Lengyel Balázs, Mészöly Miklós, N. N. Á. és P. A.]

ORBÁN Ottó: Írni annyi. Egy jó kis háború. Ellenpont. = Kort 1991. 8. sz. 16–21.

Pomogáts Béla

P. B.: Kívül. = ÚÍ 1991. 3. sz. 117–128. [Önarckép.]

P. B.: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. Széphalom Könyvmûhely, Bp., 1991. 241 l.

Beszélgetés a Vigiliával. Hegyi Béla interjúja. [Elsõ közlése: Vigilia, 1982.] 209–221. – Kívül. Pályám emlékezete. 1990. [Elsõ közlése: Új Írás, 1991.] 225–237.

Pulszky Teréz

EGYED Ilona: P. T. emlékiratai Angliában. = ItK 1991. 4. sz. 427–444.

Püski Sándor

BORBÁNDI Gyula: Püskitéka. = Életünk 1991. 2. sz. 166–172. [Püski Sándor hazai könyvkiadói tevékenységérõl.]

MOLNÁR József: A Püski Kiadó Rómában. = Hitel 1991. 26. sz. 16–17.

A népi egységtõl a nemzeti egységig. A Püski Kiadó története. Emlékezõ kiállítás. Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1991. február 1–2. Összeállította Szeredi Pál. Petõfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 52 l.

TÜSKÉS Tibor: A visszametszett fa újra kizöldül. = ÚjFo 1991. 6–7. sz. 28–34. [A Püski Kiadó 1989 óta Magyarországon megjelent kiadványairól.]

A nyolcvanéves P. S. köszöntése. Csoóri Sándor = Hitel 1991. 4. sz. 63.; Salamon Konrád = Életünk 1991. 2. sz. 163–165.; Szenti Tibor = Napóra 1991. 2. sz. 48.; – = RefLap 1991. 7. sz. 4.

Radnóti Miklós

Bori Imre: Korszakhatár-e? avagy: Költõk a damaszkuszi úton? = Híd 1991. 6. sz. 584–586. [Paradigmaváltás az 1920–30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, Pécs, 1991. anyaga.]

FENYVESI András: R. M. (1909–1944.) In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 245–254.

HÁRS György Péter: Az anya ölelése. R. M. kereszténysége. = MúltJöv 1991. 1. sz. 72–77.

HÁRS György Péter: "Az egyik én valék…" (Radnóti Naplójáról.) = It 1991. 3–4. sz. 619–626.

IMRE Katalin: R. M. In. I. K.: A Szép Szó és József Attila. 31–48.

LISZTÓCZKY László: Egy Radnóti-vers motívumrendszere. Gondolatok az Erõltetett menetrõl. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 144–157. [Elsõ közlése: Az Egri Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola tudományos közleményei. Tom. 16. 1982.]

Rákos Sándor

"E huszadik századi Odüszeusz…". = Stádium 1991. 4. sz.

RÓNAY László: Hetven év két vers között R. S. alakváltozatai. 21–22. – KOPPÁNY Zsolt: Egy a nagyok közül. 23. – POMOGÁTS Béla: A hagyomány mint költészet és a költészet mint identitás. Jegyzet Rákos Sándorról. 24–25. – CSÛRÖS Miklós: "a vége-sehol-nincs sivatagban". 25–26. – CSILLAG Tibor: A teremtés köze. R. S.: Két vers között. 26–28. [Rákos Sándor hetvenéves.]

KATONA Béla: R. S. hetvenéves. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 4. sz. 505–519.

Rakovszky Zsuzsa

DOMOKOS Mátyás: Tovább egy házzal. R. Zs. versei. In. D. M.: Varázstükrök között. 228–232.

Reguly Antal

LISZTÓCZKY László: A Kalevala elsõ visszhangjai Magyarországon. R. A. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 9–14.

Rejtõ István

Nekr. Nagy Miklós = ItK 1991. 4. sz. 485.; – = MKsz 1991. 4. sz. 410.; – = MTud 1991. 7. sz. 863–864.

Rejtõ Jenõ

Dolgozatok az írói névadásról. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 126 l. (Magyar névtani dolgozatok 93.)

SUDÁR István: R. J. humora a nevekben. 96–100. – BENE Zoltán: R. J. regényeinek névstatisztikái. 101–109.

Reményik Sándor

HANTZ LÁM Irén: A barátom. = Helikon 1991. 49. sz. 10. [R. S. és Lám Béla barátsága.]

JAKAB Antal: Emléktáblát Reményik Sándornak! = KNy 1991. 28. sz. 3.

KOZOCSA Sándor Géza: "A lélek él…" R. S. élete és költészete. = NyéK 82. sz. 1991. 23–33.

VITA Zsigmond: R. S. emlékei édesanyjáról. = Diakonia 1991. 2. sz. 62–63.

Révész Béla

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

R. B. Torlasz és magány. 43–49. ; Adattár. 49–50.

 

Rimay János

VADAI István: Balassi–Rimay "Istenes Éneki"-nek elveszett kiadásairól. = ItK 1991. 1. sz. 63–73.

Rónai Mihály

RÓNAI Mihály András: R. M. Apámat hallgatom. In. R. M. A.: Magyar toll. 110–115.

Rónai Mihály András

R. M. A.: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

Rónay György

ILLÉS Lajos: Viták, levelezések Rónay Györggyel. = ÚÍ 1991. 7. sz. 109–117. [Németh László: A kísérletezõ ember címû tanulmánykötetérõl.]

Rónay László

ELMER István: A Vigilia beszélgetése Rónay Lászlóval. = Vig 1991. 7. sz. 539–549.

Salamon László

LÁSZLÓFFY Aladár: S. L. emlékezete. = Helikon 1991. 28. sz. 9.

Sándor Iván

S. I.: Hányadik elem? (Magatartásváltozat.) = Je 1991. 7–8. sz. 651–654.

Sánta Ferenc

TÜSKÉS Tibor: S. F.: Isten a szekéren. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 203–221.

Sárándi József

S. J.: Nyomolvasás. = Phralipe 1991. 10. sz. 23–28.

Sarusi Mihály

DOMOKOS Mátyás: Magyar Krisztus. S. M. regénye. In. D. M.: Varázstükrök között. 17–22.

Sas Andor

CSANDA Gábor: S. A. mûve elé. = ISz 1991. 6. sz. 563–564.

Scheiber Sándor

BALASSA Iván: Sch. S. (1913–1985.) = OrszRabbikIntÉvk 1985–1991. 15–20.

Schwajda György

CSÁKI Judit: Még egy évad – jókedvbõl. Beszélgetés Schwajda Györggyel. = Szính 1991. 4. sz. 25–29.

Sík Sándor

MÁTÉ Zsuzsanna: Az esztétikus esztétika. = Ttáj 1991. 5. sz. 55–59. [Az Esztétika reprint kiadása kapcsán.]

RÓNAY László: S. S. irodalomszemlélete. = Ttáj 1991. 5. sz. 50–55.

S. S.: Egy gyakorlatközeli esztétika. (S. S. Esztétikája.) = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. mell. 4–9.

Siklós István

Nekr. Kántor Lajos = Helikon 1991. 37. sz. 5.

Simon István

LACZKÓ András: A küzdés állandó. S. I. Nem elég címû versérõl. = ÚÍ 1991. 8. sz. 95–98.

LACZKÓ András: S. I. lírája az ötvenes évek második felében. = ÚjHoriz 1991. 1. sz. 51–56.

MÁTYÁS István: Ami dedikált könyveimrõl eszembe jut… 2. rész. S. I. és Ladányi Mihály. = ÚjHoriz 1991. 1. sz. 47–50.

Sinka István

BERZA László: Sinka dedikál. = Hitel 1991. 17. sz. 14.

MEDVIGY Endre: Elfelejtett Sinka-vers a Magyar Falu címû néplapból. = MFórum 1991. 17. sz. 9. [Ó, sugarak… (Vésztõ, 1931.) c. vers közlésével.]

MEDVIGY Endre: "Koldul a laboda." Ismeretlen vers S. I. hagyatékából. = Holnap 1991. 11. sz. 7–8.

MEDVIGY Endre: Seregek napja. S. I. tíz ismeretlen verse elé. = Fo 1991. 9. sz. 21–28. [Szövegközléssel.]

Sinkó Ervin

BORI Imre: S. E. "bensõ élete". = 7Nap (Subotica) 1991. 5. sz. 23.

POGÁNY Margit: S. E. és Apatin. = Üzenet (Szabadka) 1991. 7–8. sz. 528–534.

SZAKOLCZAY Lajos: S. E. bécsi folyóirata, a Testvér. [1924–1925.] In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 672–680.

Somlyó György

DOMOKOS Mátyás: Philoktétész sebe. S. Gy. könyve a modernségrõl. In. D. M.: Varázstükrök között. 310–320.

POMOGÁTS Béla: S. Gy. és a modern költészet. 1990. In. P. B.: Noé bárkája. 165–170. [Elõadás a költõ 70. születésnapján. Balatonboglár, 1990.]

RADNÓTI Sándor: Kozmopolita költészet. S. Gy.: A költészet ötödik évada. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 276–281. [Elsõ közlése: Nagyvilág, 1989.]

SZIGETI Csaba: A mesterséges szonett felé. S. Gy. költészetérõl. = Je 1991. 5. sz. 385–393.

Supka Géza

RÓNAI Mihály András: S. G. Az októbrista Pulszky. In. R. M. A.: Magyar toll. 154–156.

Sütõ András

BAKONYI István: Írónk és kora. Vázlat Sütõ Andrásról. = ÚjFo 1991. 12. sz. 70–74.

BERNÁT György: Ami bennünket elért és sújtott. [Interjú.] = KNy 1991. 10. sz. 3.

BRETTER Zoltán: Kipontozott részek izgalma. = Beszélõ 1991. 6. sz. 28–29. [S. A. naplójegyzeteirõl (Romániai Magyar Szó, 1990).]

LEHEL Katalin: Az igazság megszállottja S. A. "drámai élet-mûvében". = Som 1991. 1. sz. 52–54. [Egy lócsiszár virágvasárnapja.]

TÜSKÉS Tibor: S. A. egyik korai novellája. Egy csupor zsír. = Ttáj 1991. 8. sz. 81–86.

TÜSKÉS Tibor: S. A.: Egy csupor zsír. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 185–201.

VILCU, Mihai S.: "Ungarul care deranjeazã". = Adevãrul 1991. 553. sz. 1.

Sylvester János

[V. Molnár Zoltán] v. m. z.: Elõkerült egy Sylvester-vers. = VasmKtárÉrt 1991. 2. sz. 25. [Az In mortem preamaturam nobilis ac humanissimi adolescentis Guileilmi Mamminger Epitaphium… c. mûben. (Bécs, 1550).]

V. MOLNÁR Zoltán: Négyszázötven éve jelent meg S. J. Új Testamentuma. = VasiSz 1991. 3. sz. 457–459.

SOLYMÁR Gábor: 450 éves a magyar Újtestamentum-fordítás. = EvNapt 1991. 41–42.

Szabédi László

KÁNTOR Lajos: Útban Szabédi felé. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 24. sz. 1.

Szabó Dezsõ

Sz. D.: Az egész látóhatár. Politikai és irodalmi tanulmányok, levelek, vitairatok. 1–2. köt. Utószó Püski Sándor. Püski, Bp., 1991. 1115 l.

HORVÁTH Júlia: Sz. D. és Fehérvár. = Árgus 1991. 3. sz. 49–51.

Petykó Ágnes: "Ungvár nélkül nem lett volna Szabó Dezsõ". = Évgyûrûk (Ungvár) 1990 1991. 82–88. [Interjú Szõcs Zoltánnal.]

RÓNAI Mihály András: Sz. D. A lélekidomár. In. R. M. A.: Magyar toll. 80–91.

Sz. D. életének áttekintõ kronológiája. (Összeállította Szõcs Zoltán.) = Hunnia 1991. 17. sz. 40–68.

Sz. D. emlékülés, 1991. március 25. Székesfehérvár. = Árgus 1991. 3. sz.

HORVÁTH Júlia: Sz. D. és Fehérvár. 49–51. – PÜSKI Sándor: Adalékok Az egész látóhatár kiadástörténetéhez. 52–53. – DIENES Ottó: Sz. D. Gombos Gyula tükrében. 54–55.

Sz. D. írásai. A címek és lelõhelyek mutatója. (Összeállította, utószó Hartyányi István.) Szerzõ, Bp., 1991. 40 l.

Szabó Ferenc

FODOR Sándor: Élet Krisztus szolgálatában. = KerSzó 1991. 1. sz. 2.

GÜLCH Csaba: "Krisztus tanításának fényénél." Beszélgetés Szabó Ferenccel. = ÚjFo 1991. 5. sz. 53–61.

Szabó István

Sz. I.: Elõszó. (1972.) = ÚÍ 1991. 3. sz. 83–88. [Az író hagyatékából.]

B. CSILLAG Mária: Csanak Jancsi, Fábián és a többiek. Sz. I. ébresztése. = Hitel 1991. 7. sz. 22–23.

CSILLAG Mária: Sz. I. = ÚÍ 1991. 9. sz. 81–94.

DOMOKOS Mátyás: Az írói tisztesség keresztje. Sz. I. novellái. In. D. M.: Varázstükrök között. 47–65. [A szabadság keresztje (1987).]

TÜSKÉS Tibor: Sz. I.: A szentcsalád reggele. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 223–239.

G. Szabó Judit

GAZSI ZOLTÁNNÉ KABAY Tilda: G. Sz. J.: Megérjük a pénzünket. In. Dolgozatok az írói névadásról. 121–125.

Cs. Szabó László

Cs. Sz. L.: Hûlõ árnyékban. [Visszaemlékezések.] Gondolat, Bp., 1991. 309 l.

DOMOKOS Mátyás: Shakespeare-i kor, Shakespeare nélkül. In. D. M.: Varázstükrök között. 357–364. [Cs. Szabó László: Shakespeare (1987).]

POMOGÁTS Béla: Közel s távol. Cs. Sz. L. hazai évei. In. P. B.: Noé bárkája. 139–145. [Elõadás a Református Nagykönyvtár tudományos ülésén. Sárospatak, 1988. Elsõ közlése: Új Írás, 1989.]

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

Latin Európa. 249–251. – Magyarország itt van (1985). 252–257.

Szabó Lõrinc

BÁNYAI János: Mûfaji változások. = Híd 1991. 6. sz. 587–592. [Paradigmaváltás az 1920–30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, Pécs, 1991. anyaga.]

DOMOKOS Mátyás: "Én és a világ." = Ttáj 1991. 4. sz. 39–45. [A Vers és valóság c. kéziratról.]

DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodalmi, Bp., 1991. 572 l.

Sz. L. Mozsártörõ alatt. [Bírákhoz és barátokhoz, 1990.] 376–381. – Könyvtárszobája. 381–397.

KABDEBÓ Lóránt: Költészetbéli paradigmaváltás a húszas évek második felében. = Lit 1991. 3. sz. 248–272.

KABDEBÓ Lóránt: Sz. L. és Zilahy Lajos. = ÚÍ 1991. 10. sz. 84–89.

KABDEBÓ Lóránt: Zilahi Lajos és Sz. L. In. A lélek nem aludt ki. 71–85.

KUTASI KOVÁCS Lajos: A költõk és a borkereskedõ. = ÚjHoriz 1991. 5–6. sz. 113–114. [Babits Mihály, Sz. L. – és Gráf Ferenc.]

MAROSI Ildikó: Sz. L. erdélyi útjai. = Látó 1991. 11. sz. 1391–1398.

Sz. L. igazolási pere a Magyar Újságírók Szövetségében. (Bevezette Kabdebó Lóránt.) = ÚÍ 1991. 3. sz. 66–80. [Három jegyzõkönyv az újságírói igazoló tárgyalásról, két levél és egy nyilatkozat 1945-bõl.]

Szabó Magda

VATAI László: Új mítosz a magyar irodalomban. Tanulmány Sz. M. két regényérõl: Az Õz, 1963, Az ajtó, 1987. = Confessio 1991. 3. sz. 68–79.

Szabó T. Attila

Sz. T. A.: Anyanyelvünk. (Kolozsvár, 1946.) = MMúz 1991. 1–4. sz. 223–226.

Szabó Zoltán

ANDRÁS Sándor: Sz. Z. haza- és nemzetszeretete. (1–3.) = Holmi 1991. 1. sz. 75–85.; 2. sz. 187–201.; 3. sz. 340–349.

DOMOKOS Mátyás: A változhatatlan haza. Sz. Z. Szerelmes földrajz-áról. In. D. M.: Varázstükrök között. 341–347.

POMOGÁTS Béla: Magyar reformer. Szabó Zoltánról. 1989. In. P. B.: Noé bárkája. 146–152. [Elsõ közlése: Vigilia, 1989.]

VALUCH Tibor: Az irodalom köztársasága. (Sz. Z. irodalomszemléletérõl.) = Holnap 1991. 11. sz. 29–30.

Szakolczay Lajos

KOLOZSVÁRI Papp László: Szakolczayval az aluljáróban. = Kort 1991. 2. sz. 139–146.

Szalay Károly

SZÍJ Rezsõ: Sz. K. Szenczi Molnár Társaság, Bp., 1991. 74 l.

Szalay László

VÁMBÉRY Rusztem: Sz. L. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 174–186.

Szántó Piroska

Sz. P.: Az abc fele. [Önéletrajzi esszé.] = It 1991. 3–4. sz. 504–510.

Szántó Rudolf

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

Csak a csoda. 239–241. – Via crucis. 241–243.

Szász Zoltán

RÓNAI Mihály András: Sz. Z. Az utolsó girondista. In. R. M. A.: Magyar toll. 55–60.

Szathmári Sándor

TÓFALVI Éva: A hazatérõ író: Sz. S. = Confessio 1991. 2. sz. 50–60.

Szathmáry György

TÓTH Bálint: A maharadzsakumár. Portré Szathmáry Györgyrõl. = Stádium 1991. 1. sz. 27–35.

Szávai Géza

BOGDÁN László: Az önmagát alakító történet. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 13. sz. 6–7.

Széchenyi István

Sz. I.: Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy rendezését illetõleg. Pest, 1846. Trattner-Károlyi Nyomda. [Hasonmás kiad.] Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged, 1991. 73 l.

SZ. I.: Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Pozsony, 1848. Belnay. [Hasonmás kiad.] Viva Kft, Bp., 1991. 8, 134 l., 1 t. [A címlapon: A magyar közlekedési ügyrõl. Miniatûr kiadás.]

SZ. I.: Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Pozsony, 1848. Belnay. [Hasonmás kiad.] Közlekedési Múzeum, Bp., 1991. 9, 134 l., 2 t. [A címlapon: Gróf Széchenyi István közlekedési javaslata.]

ÁCS Tibor: Széchenyi katonaélete. = Kort 1991. 3. sz. 114–124.

ÁCS Tibor: "Tábornok akarok lenni." Széchenyi katonaévei a császári-királyi hadseregben. = HK 1991. 3. sz. 3–57.

ANTALL József: Széchenyi Istvánra emlékezünk. In. SZ. TÓTH János: "A lelkek megbékéléséhez a demokratikus elvek gyakorlati alkalmazása fog vezetni…" Egy eszmetörténeti analízis kísérlete. A Duna-völgyi összefogás gondolata a Valóság folyóirat 1945–48 közötti évfolyamaiban. Széchenyi Társaság, Bp., 1991. 6–8. [Elhangzott 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia elõtti Széchenyi-szobornál.]

BABITS Mihály: A legnagyobb magyar. Töredék Széchenyirõl. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 146–154.

CENNERNÉ WILHELMB Gizella: Sz. I. arcképei. = Életünk 1991. 12. sz. 1098–1107.

CSATÁRY György–SOÓS Kálmán: Gróf Sz. I. levelei Kárpátalján. = HSíp 1991. 3. sz. 30–31.

CSIFFÁRY Tamás: Még egyszer Széchenyi haláláról. = 22–25. Hitel 1991. 19. sz.

CSONGOR Gyõzõ: Széchenyi nyomában – Szegeden. = CsMHHír 1991. 7–11.

CSORBA László: István Széchenyi dei diritti costituzionali dell’individuo e della comunitá. = RSU 6. sz. 1991. 43–49.

CSORBA László: Sz. I. Officina Nova, Bp., 1991. 195 l., 41 t.

DRESCHER J. Attila: Széchenyi. Esszé a boldogságról. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 2–3. sz. 33–44.

"Elõre lelkesek…" Sz. I. és Zala megye kapcsolatának dokumentumai. Bevezette Kiss Gábor. Válogatta Molnár András. Polgármesteri Hivatal, Zalaegerszeg, 1991. 32 l., 10 t.

FRIED István: Sz. I. és a nemzetiségi kérdés. = Ttáj 1991. 9. sz. 49–66.

GAZDA István: Széchenyi napjai. Történelmi-mûvelõdéstörténeti kronológia. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, Bp., 1991. 167 l. (Tájak-korok-múzeumok kislexikon.) [Az Élet és Tudományban megjelent cikksorozat bõvített változata.]

GERÕ András: A modernitás konfliktusai és Széchenyi. = Vil 1991. 11. sz. 818–824.

GYÖRFFY Miklós: Mivégre kell nekünk Széchenyi? = Kort 1991. 12. sz. 6–22. [A szövegben Széchenyi István hét kiadatlan levele és két emlékirata 1813 és 1838 között.]

KÄFER István: Sz. I. gróf és Magyarhon népei. A monológ veszedelme. In. K. I.: A miénk és az övék. 64–76. [Elhangzott a Széchenyi Casino elõadásán 1988-ban.]

Kétszáz éve született Sz. I. = Alf 1991. 9. sz.

GERGELY András: Széchenyi magányossága. 40–49. – BÉNYEI Miklós: Sz. I. debreceni kitérõi. 49–52.

Kétszáz éve született Sz. I. = Fo 1991. 9. sz.

HANÁK Tibor: Kor- és világkép. Sz. I. szellemi portréjához. 37–49. – LUKÁCSY Sándor: Széchenyi és Vörösmarty. 51–58. – URBÁN Aladár: "Mi lesz belõlünk magyarokbul?" Sz. I. a Batthyány-kormányban. 59–67.

KOSÁRY Domokos: Tanuljunk Széchenyitõl. = Mûhely 1991. 6. sz. 18–23. [Elhangzott Gyõrben, 1991. augusztus 27-én.]

KOSÁRY Domokos: Széchenyi Döblingben. 2. kiad. Magvetõ, Bp., 1991. 281 l., 6 t.

KOSÁRY Domokos: Széchenyi és a nemzeti mûvelõdés. = MTud 1991. 6. sz. 649–657.

KÕHEGYI Mihály–MERK Zsuzsa: Széchenyi és Lonovics. = MúzkutCsongrádm 1991. 89–99.

KUBINSZKY Mihály: Az idõszerû Széchenyi. = SoprSz 1991. 3. sz. 193–203.

LACZKÓ András: Keserédes történetek Széchenyirõl. = ÚÍ 1991. 6. sz. 81–90.

LÁSZLÓFFY Aladár: A Széchenyi-rapszódia. = Kort 1991. 10. sz. 81–84.

MAJDÁN János: Széchenyi közlekedésfejlesztési tervei. = Juss 1991. 3. sz. 95–99.

NEMESKÜRTY István: A nemzet elsõ színházáért. Sz. I.: Magyar Játékszínrûl. 1832. április 18. = ÚÍ 1991. 8. sz. 70–82.

PACH Zsigmond Pál: Széchenyi, Metternich és az Al-Duna-szabályozás 1833–34-ben. = MTud 1991. 10. sz. 1196–1208.

SASHEGYI Oszkár: Széchenyi Önismerete. = Holmi 1991. 9. sz. 1102–1118. [Szövegközléssel.]

Sz. I. emlékezete. = MTud 1991. 8. sz.

KÖPECZI Béla: Sz. I. emlékezete. 897–899. – GERGELY András: A dualizmus kori történetírás Széchenyi-képe. 900–910. – LACZKÓ Mihály: "Újból divat lett a Széchenyi-póz." Grünwald Béla Széchenyi értelmezése. 911–915. – SPIRA György: Széchenyi mint "konzervatív reformer." 916–932. – BORZSÁK István: Széchenyi antikvitás-képe. 933–939. – BENKÕ Loránd: "…Ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét hordja szívében…" Széchenyi a nyelvrõl és az anyanyelvrõl. 940–946. – NAGY Péter: Széchenyi és a franciák. 947–952. – LUKÁCSY Sándor: Szé-chenyi és Vörösmarty. 953–963. – NÉMETH G. Béla: Három Széchenyi-arckép a 20. század elsõ felébõl. 964–972. – KERKÁPOLY Endre: Sz. I. közlekedésfejlesztési programja. 973–988. – FEKETE György: "…Jó közlekedések nélkül nem is szabad az ember." 989–999. – TERPLÁN Zénó: Sz. I. szerepe a hazai gépipar megalapozásában. 1000–1011. – ENDREI Walter: "Feladatunk nem egyéb, mint a világcsaláddal állandó kapcsolatba lépni." 1012–1016. – NÉMETH József: Sz. I. és a 19. századi magyar értelmiség. 1017–1022. – PREISICH Gábor: Széchenyi érdemei Budapest fejlesztésében. 1023–1028.

Sz. I. emlékszám. = Ezredvég 1991. 5. sz.

SZEPES Erika: Arany János: Széchenyi emlékezete. 7–12. – Sz. I.: Akadémiai beszéd. 19–23. – FEKETE Sándor: Széchenyi és a márciusiak. 28–36. – JUHÁSZ Gyula: Döbling. 37–38.

Sz. I. levelei Bertha Sándorhoz. (Közreadja, bevezette Gyüszi László.) = KEMHF 1991. 41–44.

GY. SZABÓ András: Zrínyi és Széchenyi. = Hitel 1991. 19. sz. 2.

Széchenyi emlékezete. = Eurutas 1991. 3. sz.

GERÕ András: A Nyugat embere és a Kelet népe. 3–7. – VUJICSICS Sztoján: Szé-chenyi Szerbiában. 8–11.

Széchenyi István – emlékszám. = Holmi 1991. 9. sz.

SASHEGYI Oszkár: Széchenyi önismerete. 1102–1105. – SPIRA György: A hangfogótól megszabadult Széchenyi. 1119–1120. – CSORBA László: A beteg Széchenyi. 1130–1140. – DÁVIDHÁZI Péter: Az együttmûködés örök dilemmája. Széchenyi és Deák vitája a hatalomról. 1140–1149. – LÁNYI András: "Egy Karamazov a fogalmak világában." 1149–1170.

SZEGEDY-MASZÁK, Mihály: The romantic visionary as statesman – István Széchenyi (1791–1860). = NHQu 1991. 124. sz. 8–22.

VELIKY János: Széchenyi politikai dilemmái. = Confessio 1991. 4. sz. 90–95.

VINCZE László: Emberiség–nemzet–egyén. Sz. I. pedagógiai nézetei. = ÚjPedSz 1991. 12. sz. 3–11.

VINCZE László: Pedagógiai nézetek Széchenyi mûveiben. = SzSzBMPedMûhely 1991. 4. sz. 51–59.

Szécsi Margit

Sz. M. temetésén. (1990. december 7.) = Hitel 1991. 2. sz. 4–6. [Buda Ferenc, Király László és Kósa Ferenc búcsúztatója.]

Nekr. Hózsa Éva = Üzenet (Szabadka) 1991. 1. sz. 24.; Takács Imre = ÉI 1991. 1. sz. 56–57.; Vasy Géza = Ttáj 1991. 2. sz. 112.

Szederkényi Ervin

Sz. E. és a Jelenkor. Bibliográfia. Összeállította Bertók László. Jelenkor Kiadó–Pécsi Városi Könyvtár, Pécs, 1991. 151 l.

Székely János

ROBOTOS Imre: A nemzethalál álhite. Megjegyzések egy drámalátomáshoz. = Kort 1991. 11. sz. 112–118.

Hozzászólás: LÁNG Gusztáv: Az abszolútum joga és értelme. = Kort 1991. 11. sz. 119–123. [A Mórok c. dráma kapcsán.]

Szekér Endre

Sz. E.: Erõs várunk a vers. Esszék, tanulmányok. Forrás–Kecskeméti Lapok Kft. Kecskemét, 1991. 220 l. (Forrás könyvek.)

Szekeres György

SÁNDOR László: Sz. Gy. pályakezdõ évei. = ISz 1991. 10. sz. 1119–1120.

Szelényi Iván

BOROS János: Itt az értelmiség, hol az értelmiség? Megyjegyzések Konrád György és Sz. I. könyve kapcsán. = Hitel 1991. 9. sz. 55–61. [Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. (Bern, 1978. Európai Protestáns Szabadegyetem.)]

Széles Klára

Széles Klárával beszélget Cs. Gyímesi Éva. = Helikon 1991. 32. sz. 9.

Szeli István

Sz. I.: Hosszú útnak pora… [Esszék.] Forum, Újvidék, 1991. 241 l.

TÓTH Pál Péter: Nyelv és lélek – vajdasági helyzetkép. Beszélgetés Sz. I. akadémikussal. = MTud 1991. 4. sz. 460–471.

A hetvenéves Sz. I. köszöntése. Bányai János = Híd 1991. 10. sz. 904–908.; Bori Imre = Híd 1991. 10. sz. 898–903.; Herceg János = Üzenet (Szabadka) 1991. 7–8. sz. 536–537.; Sz. = Híd 1991. 10. sz. 951.

Szemere Attila

SZABADFALVI József: Sz. A. = BAZTörtÉvk 7. sz. 1991. 1. sz. 391–395.

Szemere Bertalan

Sz. B. és kora. (Szerkesztette Ruszoly József.) = BAZTörtÉvk 7. sz. 1991. [Tanul-mányok.]

TÓTH Albert: Sz. B. sárospataki évei. 15–23. – CSORBA Sándor: Sz. B. eszméi vallomásai tükrében. 25–31. – HÕGYE István: Adatok Sz. B. zempléni kapcsolatára. 33–41. – CSORBA Csaba: Sz. B. nyugat-európai utazása. (1836–1838.) 49–70. – RUSZOLY József: Szemere megyéje, Borsod Szemeréje. 71–135. – HOMOKI NAGY Mária: Both Ödön tanulmányai Sz. B.ról. 173–187. – KAJTÁR István: Sz. B. és a városok reformja. 189–200. – STIPTA István: Sz. B. és a vármegyék 1848-ban. 201–221. – SZÕCS Sebestyén: Sz. B. szerepe a kormánybiztosi intézmény megteremtésében. (1848. április–szeptember.) 223–265. – DEÁK Gábor: Sz. B. felsõ-magyarországi teljhatalmú kormánybiztosi mûködésérõl. 267–274. – HERMANN Róbert: Sz. B. mint a honvédelem szervezõje 1849-ben. 274–314. – TAKÁCS Péter: Sz. B. miniszterelnöksége. 315–337. – PELYACH István: Egy elfeledtetett kézirat. Szemere Politikai jellemrajzainak történetérõl. 339–354. – N. CZAGA Viktória: Politikus-értelmiségi pályaképek a 19. századi Magyarországon: Házmán Ferenc és Sz. B. 355–374. – BISTEI Attila: Sz. B. utóélete Borsodban a dualizmus korában. 375–383. – SZABADFALVI József: Szemere Attila. 391–395.

TÓVÁRI Judit: Vezetõ Sz. B. életének és pályájának forrásaiban és irodalmában. = BAZTörtÉvk 7. sz. 1991. 2. sz. 9–225.

Szenci Molnár Albert

Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomaban Foglaltatott egész Szent Írás. Magyar Nyelvre Fordíttatott Karoli Gaspar által. – Szent David kiralynak és profetanak szazötven soltari a’ francziai nótáknak és verseknek módjokra. Magyar versekre fordíttattak és rendeltettek Szentzi Molnar Albert által. Európa, Bp., 1991. 1198, 104 l., mell. 31 l. [Az 1658-ban Amsterdamban, Tótfalusi Kis Miklós által nyomatott Biblia betûhív rekonstrukciója. A mellékletben Tarnóc Márton: Az Aranyas Biblia mûvelõdéstörténeti jelentõsége 3–24. és Haiman György: Az amszterdami Biblia helye a magyar könyvnyomtatás történetében c. írása. 25–31.]

NAGY László: Sz. M. A. életmûvének jelentõsége. = RefSz 1991. 1. sz. 31–43.

NAGY László: Sz. M. A. fordítói munkásságának elvi kérdései. = RefSz 1991. 3. sz. 201–207.

Szentimrei Jenõ

BALOGH Edgár: Mit üzen a százéves Sz. J.? = Mûvelõdés 1991. 11–12. sz. 3–4.

Szentkuthy Miklós

HANÁK Tibor: Praefilozófia. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 166–183.

NAGY András: A Szent és a Pfisterer. Szentkuthy Az egyetlen metafora… felõl. = Vság 1991. 12. sz. 62–74.

A párizsi Magyar Intézet estjén január 21-én az egybegyûltek Szentkuthy Miklósra emlékeztek abból az alkalomból, hogy a Phébus Kiadó az író három könyvét is megjelentette francia nyelven. = Helikon 1991. 7. sz. 12.

RUGÁSI Gyula: Déli tájfantázia. A mûvészet "orpheuszi arca" Szentkuthy írásaiban. = Orpheus 1991. 2–3. sz. 191–207.

TOMPA Mária: Az életmû nyomában. (Jegyzetek a Szent Orpheus Breviáriuma töredékben maradt, X., befejezõ részének kiadása elé.) = Je 1991. 4. sz. 301–304.

Szép Ernõ

TANDORI Dezsõ: Sz. E. (Az élhetõ líra 5.) = It 1991. 1. sz. 79–100.

Szépfalusi István

Vonzódások. Harmincéves a bécsi Bornemisza Péter Társaság. Szépfalusi Istvánnal beszélget Albert Zsuzsa. = Diakonia 1991. 1. sz. 26–32.

Szerb Antal

Sz. A.: Magyar irodalomtörténet. 9. kiad. Magvetõ, Bp., 1991. 529 l.

Szigethy Gábor

Sz. G.: Ezeréves utazásom. [Esszék.] Móra, Bp., 1991. 243 l.

sz. Szigethy Vilmos

Sz. Sz. V.: Pályám emlékezete. = Üzenet (Szabadka) 1991. 3. sz. 199–208.

Szilágyi Ákos

KERESZTURY Tibor: Az vagyok, hogy még lehetek. Sz. Á. 1990. In. K. T.: Fél-terpeszben. 214–242. [Elsõ közlése: Alföld, 1990.]

Szilágyi Domokos

FÁBIÁN Imre: Barátom volt Szisz. = KNy 1991. 31. sz. 11., 16. [Interjú Palocsay Zsigmonddal.]

CS. GYÍMESI Éva: Álom és értelem. = Szamoshát 1991. 1. sz. 7.

CS. GYÍMESI Éva: Emléktábla alatt. = Helikon 1991. 20. sz. 1.

JAKAB Antal: Hol és mikor halt meg Sz. D.? = KNy 1991. 30. sz. 11., 12.

POMOGÁTS Béla: Nyugtalanságok egyensúlya. Szilágyi Domokosról. 1989. In. P. B.: Noé bárkája. 199–205. [Elsõ közlése: Új Írás, 1989.]

Szilágyi István

BINDER István: Az eltûnt és megtalált idõ. Kolozsvári beszélgetés Szilágyi Istvánnal, a Helikon fõszerkesztõjével. = Hitel 1991. 26. sz. 40–43.

CSÛRÖS Miklós: Impact of horrors in life. István Szilágyi: Thicket of antlers. = ALitt 1991. 1–4. sz. 351–358.

G. KISS Mária: Bizonyosságkeresés küszöblétben. Sz. I.: Agancsbozót. = Alf 1991. 1. sz. 71–90.

GÖRÖMBEI András: A szabadságeszme védelmében. Sz. I. két regényérõl. = Fo 1991. 4. sz. 82–87. [Kõ hull apadó kútba, Agancsbozót.]

MAGYAR Zoltán–RÓNYAI Zoltán: A lélek határsávjai. (Kolozsvári beszélgetés Szi-lágyi Istvánnal.) = Határ 1991. 1. sz. 33–47.

Szini Gyula

MOHAI V. Lajos: Sz. Gy. körül. In. M. V. L.: Szorgalmi feladatok. 3–8.

Szirmai Károly

KÁRPÁTINÉ KOVÁCS Edit: Küldetéstudat és sorsvállalás. = BécsiN 1991. 4. sz. 9.

Sziveri János

BARTUCZ Gabriella: Intonációs problémák a kuglipályán. = Üzenet (Szabadka) 1991. 7–8. sz. 618–619.

KERESZTURY Tibor: A forrásvizek barbársága. Sz. J. 1989. In. K. T.: Félterpeszben. 91–112. [Elsõ közlése: Alföld, 1989.]

ZALÁN Tibor: Féreg kaparász a lélek falán. = Ttáj 1991. 12. sz. 5–14.

Szomory Dezsõ

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

Sz. D. A centenárium. 27–30. – Testamentum és utókor. 31–39.

VÁRKONYI Benedek: Halász és Szomory. Egy kritika elõ- és utótörténete. = Holmi 1991. 1. sz. 70–75. [Halász Gábor kritikája Sz. D. Levelek egy barátnõmhöz címû önéletrajzi regényérõl.]

Szõcs Géza

KERESZTURY Tibor: A zsebben hordott idõ pontossága. Sz. G. 1989. In. K. T.: Félterpeszben. 62–70. [Elsõ közlése: Alföld, 1989.]

MARTOS Gábor: "Ez a társaság úgy viselkedett, mintha a hátizsákjában volna a marsallbot." Beszélgetés Szõcs Gézával. = Életünk 1991. 4. sz. 333–338.

Szõts István

A bölcsõtõl a koporsóig. Szõts Istvánnal beszélget Ablonczy László. = Ttáj 1991. 6. sz. 21–37.

Szûcs Imre

Nekr. Virág Ágnes = Üzenet (Szabadka) 1991. 3. sz. 210.; – = MKépÚjs (Osijek) 1991. 12. sz. 16.

Takács Zsuzsa

BAÁN Tibor: A szenvedélyes én. T. Zs. költészetérõl. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 184–191.

Takáts Gyula

T. Gy.: Önarckép – most. = Hitel 1991. 6. sz. 8–9.

CSÁNYI László: T. Gy. világa. Tanulmányok. Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1991. 107 l.

T. Gy. köszöntése. [Elhangzott a költõ születésnapján rendezett szekszárdi és kaposvári ünnepségeken 1985-ben.] 5–7. – A boldog költõ. [Elsõ közlése: Jelenkor, 1969.] 9–19. – Széljegyzetek egy barátság történetéhez. [Elsõ közlése: Somogy, 1981.] 21–27. – Változatok tíz sorra. [Elsõ közlése: Somogy, 1986.] 29–33. – Becehegyi mitológia. [Elsõ közlése: Jelenkor, 1975.] 35–41. – Tündér száll a táj felett. [Elsõ közlése: Új Írás, 1982.] 43–48. – A múzsák kaviccsal játszanak. Megérinthetõ talányok T. Gy. kései költészetében. [Elsõ közlése: Új Írás, 1986.] 49–59. – A folyón innen és túl. Kövül az idõ. [Elsõ közlése: Új Írás, 1989.] 61–65. – Serenitas. A harmónia keresése. 67–71. – Helyét keresõ nemzedék. Reménység a kilátástalanságban. [Elsõ közlése: Új Írás, 1985.] 73–78. – T. Gy. világa. 1990. 79–99. – Az ismeretlen évszak. Szonettek a Styxen túlra. 1990. 101–106.

CSÛRÖS Miklós: "Fénylik a fölkapott világ…" Takáts Gyuláról. = Je 1991. 2. sz. 99–102.

FODOR András: T. Gy. egykor és most. = Kort 1991. 2. sz. 128–131.

FODOR András: T. Gy. költészetének hatása pályakezdésemre. = Som 1991. 1. sz. 11–16.

Kifogni a lét tragikumán. T. Gy.: Versek Drangalagból. = Je 1991. 7–8. sz. 665–668. [Kulcsár Szabó Ernõ és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. április 8-án.]

LACZKÓ András: T. Gy. és a nemzedéki tudat. Az irodalmi sorsközösség kezdetei. = ÚÍ 1991. 2. sz. 72–81.

POMOGÁTS Béla: Költõ klasszikus tájban. T. Gy. 80. születésnapjára. 1990. In. P. B.: Noé bárkája. 158–160.

Szülõföldem Somogyország. Bemutatja T. Gy. = Som 1991. 1. sz. 59–64.

A nyolcvanéves T. Gy. köszöntése. Lator László = Holmi 1991. 2. sz. 132–134.; Pomogáts Béla = ÚjEmb 1991. 9. sz. 56.; [Rónay László] (r. l.) = ÚjEmb 1991. 5. sz. 6.; Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1991. 43. sz. 8.; = ÉI 1991. 5. sz. 2.; = Hitel 1991. 2. sz. 34–35.

Talamon Alfonz

DOMOKOS Mátyás: Végítélet a mûteremben. T. A. novellái. In. D. M.: Varázstükrök között. 266–273. [A képzelet szertartásai, 1988.]

Tamási Áron

BALOGH Edgár: T. Á. hitvalló öröksége. = Mûvelõdés 1991. 5–6. sz. 43–44.

BERTHA Zoltán: Hiedelem és bölcselet T. Á. Jégtörõ Mátyásában. = Fo 1991. 5. sz. 64–74.

BERTHA Zoltán: Az induló T. Á. világlátása a "Szász Tamás, a pogány" tükrében. = Kor 1991. 6. sz. 717–723.

A bölcsõtõl a koporsóig. Szõts Istvánnal beszélget Ablonczy László. = Ttáj 1991. 6. sz. 21–37.

CZINE Mihály: T. Á. vonzásában. = Mûvelõdés 1991. 5–6. sz. 49–50.

DÁVID Gyula: T. Á. Rendes feltámadása. = Mûvelõdés 1991. 5–6. sz. 45–47.

LAKNER Lajos: A teremtett világ. T. Á. regénymodellje. = Életünk 1991. 5. sz. 459–466.

LÁSZLÓFFY Aladár: Huszonöt éve halt meg T. Á. = Kor 1991. 5. sz. 613.

PÁSKÁNDI Géza: Áron ága kivirágzik. A racionalista, pragmatikus és utilitarista író. (1–2.) = Ttáj 1991. 6. sz. 11–20.; 7. sz. 34–50.

POMOGÁTS Béla: "Fortélyos párbeszéd". = Mûvelõdés 1991. 5–6. sz. 48–49.

SÜTÕ András: Ábel kacagása és szomorúsága. = Mûvelõdés 1991. 5–6. sz. 47–48.

Z. SZALAI Sándor: T. Á. – 1956 õszén. = ÚÍ 1991. 5. sz. 49–55.

Z. SZALAI Sándor: "Hit a harcban, remény a bajban". Pályakép Tamási Áronról. Szépirodalmi, Bp., 1991. 238 l.

T. Á. emlékezete. = Ttáj 1991. 6. sz.

BERTHA Zoltán: Drámai novellák világa T. Á. elsõ pályaszakaszán. 3–10. – PÁSKÁNDI Géza: Áron ága kivirágzik. A racionalista, pragmatikus és utilitartista író. 11–20. – ABLONCZY László: A bölcsõtõl a koporsóig. Beszélgetés Szõts Istvánnal. 21–37. – Z. SZALAI Sándor: Korváltás idején. Részlet egy új Tamási-pályaképbõl. 42–46. – NAGY Pál: Felejthetetlen találkozások. 47–52. – [ABLONCZY László] A. L.: Vallatás és tanúskodás – 1957. 53–56. – CS. SZABÓ László: Búra derû. 58–59.

Tamási Áronról. = Tulipán 1991. 5. sz. 21–24. [Összeállítás.]

TÜSKÉS Tibor: Találkozások Tamási Áronnal. = MKépÚjs (Osijek) 1991. 22. sz. 14–15.

Tandori Dezsõ

MOHAI V. Lajos: Szorgalmi feladatok. Esztétikai kisrajzok, tanulmányok. Szerzõ, Bp., 1991. 63 l. (Z-füzetek 19.)

Tandori esszévázlatáról. (1981). 51–53. – Tandori-versválogatás, 1989. 53–56.

VADAI István: "Most vadmacskák halk hangja rí fehéren". = ÚjSymp 1991. 1–2. sz. 32–35. [A japán haiku versforma; Kosztolányi Dezsõ és T. D. haiku-fordításai.]

VÁRADY Szabolcs: Két költõ. Töredék Tandori Dezsõrõl; Magyarázatok Petri Györgyhöz. In. Hatvanas évek. 41–44.

Tar Géza

NAGY Zoltán Mihály–KOVÁCS Miklós: "Úgy érzem, tollat kell ragadnom". = KárpátiIgSzó 1991. 27. sz. 5.

Tar Sándor

DOMOKOS Mátyás: Mért jó a póknak? T. S. novellái. In. D. M.: Varázstükrök között. 92–100.

Tari István

DOMONKOS László: Az elmulatott jövõ. Beszélgetés Tari Istvánnal. = Hitel 1991. 23. sz. 38–40.

Tersánszky Józsi Jenõ

RÓNAI Mihály András: T. J. J. Nagyság és varázs. (1986). In. R. M. A.: Magyar toll. 197–200.

THOMKA Beáta: Tersánszky elbeszélõ formái. = Alf 1991. 4. sz. 70–73.

Toldy Ferenc

KECSKÉS András: Beszédhangtani megfontolások érvényesülése a verselméletben. (T. F. és Torkos László verselmélete.) In. K. A.: A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektõl 1898-ig. 258–284.

LACZKÓ András: A Zrínyi-kép két mozaikja. T. F. és Kardos Albert arcképei. = Som 1991. 6. sz. 67–71.

Tollas Tibor

JUHÁSZ László: Varázskörben. = Nemzetõr 490. sz. 1991. 5.

Tolnai Lajos

TOTOSY DE ZEPETNEK, Steven: Ein Bild der Gesellschaft bei Theodor Fontane und Lajos Tolnai. Einige literatursoziologische Bemerkungen. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 825–832. [Tolnai Lajos: A nemes vér; Theodor Fontane: Schach von Wuthenow.]

Tolnai Ottó

GERLICZKI András: A megértõ mód írója. T. O. prózájáról. = Alf 1991. 10. sz. 64–70.

TÓTH Zsolt: A líra prózai lehetõségei. T. O. regényei és novellái. = ÚÍ 1991. 5. sz. 98–107.

Tolnai Vilmos

T. V.: Bevezetés az irodalomtudományba. 1922. Eggenberger Könyvkereskedés. [Hasonmás kiad.] Utószó Tüskés Tibor. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1991. 174 l. (Pannónia könyvek.)

Tompa Gábor

MARTOS Gábor: "Végül is komoly játékok voltak ezek." Beszélgetés Tompa Gáborral. (Kolozsvár, 1990.) = Életünk 1991. 8. sz. 691–697.

Tompa Mihály

[BURA László] B. L.: Tompa-kéziratok a Szatmári Történeti Múzeumban. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 348–352.

MIKLÓS Róbert–KOVÁTS Dániel: T. M. költõi útja. Kazinczy Társaság, Sárospatak, 1991. 136 l. (Borsod–miskolci irodalomtörténeti füzetek 16.)

MOLNÁR István: T. M. Szabolcs-Szatmár megyei kapcsolatához. = Szülõföldünk 1991. 16–17. sz. 29–31.

T. M. évforduló Keleméren. (Szerkesztette Mile Lajos, Ignácz Erzsébet.) Ethnica, Debrecen, 1991. 71 l.

Tormay Cecil

BODNÁR György: Emlékeztetõ. T. C.: A régi ház. = ÚÍ 1991. 1. sz. 89–94.

Tornai József

T. J.: Modern vagyok és õsi. = Ttáj 1991. 1. sz. 39–48.

Tótfalusi Kis Miklós

Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomaban Foglaltatott egész Szent Írás. Magyar Nyelvre Fordíttatott Karoli Gaspar által. – Szent David kiralynak és profe-tanak szazötven soltari a’ francziai nótáknak és verseknek módjokra. Magyar versekre fordíttattak és rendeltettek Szentzi Molnar Albert által. Európa, Bp., 1991. 1198, 104 l., mell. 31 l. [Az 1658-ban Amsterdamban, T. K. M. által nyomtatott Biblia betûhív rekonstrukciója. A mellékletben Tarnóc Márton: Az Aranyas Biblia mûvelõdéstörténeti jelentõsége 3–24. és Haiman György: Az amszterdami Biblia helye a magyar könyvnyomtatás történetében c. írása. 25–31.]

Tóth Árpád

FENYVESI András: T. Á. költõi üzenete "lélektõl lélekig". In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 220–227.

TORNAI József: A részeg fordító. = Hitel 1991. 18. sz. 13–17. [Arthur Rimbaud A részeg hajó c. verse Tornai József és T. Á. fordításában.]

Tömörkény István

DOMOKOS Mátyás: Tömörkény regrutái. In. D. M.: Varázstükrök között. 7–16. [Katona a kötélen, 1989. c. kötet.]

RÓNAI Mihály András: T. I. Legénységi állományú író. (1967). In. R. M. A.: Magyar toll. 22–26.

Török Sophie

Dallá ringott bennem kétség és láz. Babits Mihály és T. S. szekszárdi levelei. Szerkesztette, bevezette Vadas Ferenc, sajtó alá rendezte, jegyzet Csiszár Mirella, Vendel-Mohay Lajosné. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 1991. 186 l. [Vadas Ferenc: A szülõház és a város képe a levelek és a vallomásos mûvek tükrében c. tanulmánya. 3–38. 1913–1941 között írt levelek.]

Tõzsér Árpád

PÉCSI Györgyi: Quo vadis domine? Jegyzetek T. Á. költésztérõl. = Ttáj 1991. 1. sz. 88–96.

Trefort Ágoston

T. Á. önéletleírása. Fordította Barsi János, szerkesztette, utószó Csorba Csaba. Kazinczy Társaság–BAZ Megyei Levéltár, Sátoraljaújhely–Miskolc, 1991. 116 l., 2 t. (Kazinczy könyvtár.)

Tuboly László

SZELI István: A filológia gyalogösvényein. = Létünk 1991. 1–2. sz. 7–30.

Ungvárnémeti Tóth László

BORBÉLY Szilárd: Mitsoda a bölcs? (U. T. L. egy episztolájáról.) = StudLittDebr 1991. 20–29.

Ungváry Rudolf

MARNO János: A szabadság nyelve. Egy U. R.-írás fölfejtése. = Kort 1991. 10. sz. 111–115.

Urbán János

JUHÁSZ Géza: "A csönd hozzám lopódzott". = Üzenet (Szabadka) 1991. 4. sz. 305–307.

Váci Mihály

CSANÁDI György: Szemelvények V. M. Drávai Gizellához írt leveleibõl. = KárpátiIgSzó 1991. 181. sz. 5.

Vaderna József

SZEKÉR Endre: V. J. verses ereklyetartói. = ÚjFo 1991. 11. sz. 77–81.

Várady Szabolcs

DOMOKOS Mátyás: Szkepszis és bizonyosság. V. Sz. verseirõl. In. D. M.: Varázstükrök között. 242–256. [Hátha nem úgy van, 1988.]

RADNÓTI Sándor: Rosszkedvünk tele. V. Sz. Hátha nem úgy van címû kötetérõl. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 296–303. [Elsõ közlése: Jelenkor, 1989.]

Varga Imre

MÉSZÁROS Károly: A Csallóközrõl szólván… Gondolatok V. I. Szülõföldem, Csallóköz címû könyve kapcsán. = ÚjFo 1991. 6–7. sz. 35–41.

Várkonyi Nándor

CSORBA Gyõzõ: Várkonyi Nándorról, Weöres Sándorról és a Sorsunkról. In. Cs. Gy: A város oldalában. 57–86.

JÓKAI Anna: A töve és a gallya. In. J. A.: A töve és a gallya. 64–83. [Hamvas Béla, Kodolányi János és V. N.]

Vas István

V. I.: Azután. Visszaemlékezés. 1–2. köt. Szépirodalmi, Bp., 1991. 389, 421 l. [Korábban a "Kortárs" c. folyóiratban, folytatásokban jelent meg.]

RÓNAY László: Irodalmunk halottai. V. I. = Holnap 1991. 4. sz. 19–21.

Végh Antal

SIPOSHEGYI Péter: Új Idõk drámái. = Kapu 1991. 2. sz. 57–58.

Végh György

Legenda Végh Györgyrõl. (Összeállította Albert Zsuzsa.) = Fo 1991. 12. sz. 41–48. [Nemeskürty István, Rába György, Szabó György, Torda István és Vidor Miklós beszélgetései.]

Veres Péter

N. ABAFFY Csilla: V. P. kéziratos hagyatéka. Ms 5470 – Ms 5517. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Bp., 1991. 469 l. 10 t. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai 20.)

BEKE Albert: Beszélgetés és levelezés Veres Péterrel. (1–2.) = Kapu 1991. 9. sz. 17–20.; 10. sz. 19–20.

KERESKÉNYI Sándor: "A paraszti jövendõ" az utókor távlatából. = Kor 1991. 6. sz. 782–785.

"Tõle emberséget, tisztességet tanultam." Beszélgetés Veres Péterrõl. (Riporter: Berecz József.) = Holnap 1991. 11. sz. 13–15. [Mikita Istvánnal.]

VERES István: V. P. halála. = Holnap 1991. 11. sz. 16–19.

Verseghy Ferenc

ÉDER Zoltán: V. F. nyelvtudománya és az utókor. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 15 l. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia körébõl 25.)

Vikár Béla

LISZTÓCZKY László: Gulyás Pál és V. B. barátsága. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 64–72. [Elsõ közlése: Irodalomtörténet, 1984.]

Viola József

DOMOKOS Mátyás: Akárki nem akárkivel. Egy villámszerelem regénye V. J. verseiben. In. D. M.: Varázstükrök között. 221–227. [Akárkivel, 1988.]

Virág Benedek

BÍRÓ Ferenc: A szent öreg. V. B., 1754–1830. = ÚÍ 1991. 11. sz. 65–71.

CIFKA Péter: V. B. emlékmûve. = ItK 1991. 5–6. sz. 631–644.

Vita Zsigmond

LÁSZLÓFFY Aladár: V. Zs. 85 éves. = Helikon 1991. 24. sz. 10.

Vitéz János

BORSA Gedeon: V. J. és a könyvnyomtatás. = MKsz 1991. 1–2. sz. 113–116.

Vörösmarty Mihály

FENYVESI András: V. M. (1800–1855.) In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 83–97.

LÉRÁNTNÉ SZEMES Valéria: A romantikus értékrend V. M. költészetében. = VasMPedÍr 1991. 117–128.

LUKÁCSY Sándor: Széchenyi és Vörösmarty. = MTud 1991. 8. sz. 953–963. [A Magyar Tudomány Széchenyi-emlékszáma.]

LUKÁCSY Sándor: Vörösmarty: Az emberek. = Holmi 1991. 3. sz. 285–294.

MALAPLATE, Jean: Le Vieux Tzigane (notes du traducteur). = CÉH 3. sz. 1991. 125–126.

MOLNÁR László: A Vörösmarty-szobor leleplezése. = SoprSz 1991. 1. sz. 76–84.

SZABÓ Magda: Színképelemzés. V. M.: A merengõhöz. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 147–159.

Wass Albert

KOVÁCS Ferenc: W. A.-redivivus. = Kor 1991. 3. sz. 1040–1042.

Weöres Sándor

CSORBA Gyõzõ: Várkonyi Nándorról, Weöres Sándorról és a Sorsunkról. In. Cs. Gy: A város oldalában. 57–86.

DALA József: "Izzik a galagonya". W. S. emlékháza. = MFórum 1991. 23. sz. 8. [Csöngén.]

DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirod, Bp., 1991. 572 l.

WS. Orpheus a Tizenkettedik Házban. [Kútbanézõ, 1987.] 399–410. – Amulett. In memoriam WS. [Nem élni könnyebb c. vers, 1950.] 410–413.

FÁBIÁN Imre: Arra kell törekedni, hogy Jézussá legyünk. = KNy 1991. 15. sz. 7. [Interjú Bata Imrével.]

ILLÉS Lajos: W. S. Antik eklogájának közlése és viharos fogadtatása. Ami a költõ emlékezetére készült Magyar Orpheusból kimaradt. = ÚÍ 1991. 11. sz. 72–79.

KUNTÁR Lajos: Adalékok W. S. szombathelyi kapcsolataihoz. = VasmKtárÉrt 1991. 2. sz. 26–30. [Káldor E., Székely László Kardeván Károly, Géfin Gyula, Bárdosi Németh János és Babits Mihály levelei. (1932–1936.)]

RADNÓTI Sándor: Egy igen nagy költõ. Születésnapi laudatio. In. R. S.: Recru-descunt vulnera. 96–111. [Elsõ közlése: Életünk, 1988.]

SZÉCSÉNYI Endre: Dialógus W. S. "Grádicsok éneke" címû ciklusáról. = Orpheus 1991. 2–3. sz. 208–223.

TÜSKÉS Tibor: Weöres-legendárium. = Fo 1991. 6. sz. 36–42.

Werbõczi István

MÁLNÁSI Ödön: W. I. és a Hármaskönyve. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 37–49.

Zalán Tibor

KERESZTURY Tibor: Az eklektika autonómiája. Z. T. 1988. In. K. T.: Félterpeszben. 25–45. [Elsõ közlése: Alföld, 1989.]

Zelk Zoltán

Z. Z., 1906–1981. Ajánló bibliográfia gyerekeknek. Összeállította Nagy Zoltánné. Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, 1991. 8 l.

Zilahy Lajos

HEGEDÜS Géza: Z. L. arculata. = Délszig 1991. 20. sz. 11–15.

KABDEBÓ Lóránt: Szabó Lõrinc és Z. L. = ÚÍ 1991. 10. sz. 84–89.

A lélek nem aludt ki. Tisztelgés Z. L. születésének századik évfordulóján. (Szerkesztette Bihari József). Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1991. 118 l.

KOSÁRY Domokos: Zilahy Lajosról, a barátról. 20–26. – NEMESKÜRTY István: A lélek nem aludt ki. 27–33. – NEMESKÜRTY István: Egy föl-földobott kõ. 34–38. – BÉCSY Tamás: Egy bizonyos lelki alkat és magatartás. 39–56. – POMOGÁTS Béla: Hogy is vagyunk hát egymással, mi magyarok. 57–70. – KABDEBÓ Lóránt: Z. L. és Szabó Lõrinc. 71–85.

PAPP Rezsõ: Írók a Dunakanyarban. Z. L. centenáriuma. = Dunakanyar 1991. 4. sz. 54–56.

POMOGÁTS Béla: "Hogy is vagyunk hát egymással, mi magyarok". Jegyzetek Z. L. írói sorsához. = ÚÍ 1991. 6. sz. 69–74.

RÓNAI Mihály András: Z. L. Vándorúton. (1986). In. R. M. A.: Magyar toll. 221–225.

Zolnai Béla

BENKÕ László: Z. B. és a Magyar Nyelv. Centenáriumi megemlékezésül. = MNy 1991. 2. sz. 235–240.

Zrínyi Miklós

A. MOLNÁR Ferenc: Zrínyi-magyarázatok. = MNy 1991. 3. sz. 354–359. [Szóértelmezések.]

BENE Sándor: Zrínyi és Priorato – elógium és eposz. = Som 1991. 6. sz. 48–53.

V. ECSEDY Judit: Egy ismeretlen "Syrena"-variáns és Kazinczy. Adalékok Z. M. "Adriai tengernek Syrenaia" c. mûvének kiadástörténetéhez. = ItK 1991. 3. sz. 235–251.

FENYVESI András: Z. M. és a barokk. (1620–1664.) In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 21–30.

S. FORGON Szilvia: Metaforikus képalkotás a Szigeti veszedelemben. = ISz 1991. 2. sz. 152–175.

Gróf Z. M. emlékezete. = Som 1991. 6. sz.

KOVÁCS Sándor Iván: "Kerék kõ", "kerék rét". 25–31. – KIRÁLY Erzsébet: Az európai keresztény hõs mítosza és a szigetvári hõs. 31–37. – CSILLAG István: Valóság és költészet. 38–41. – MOHÁCSI Ágnes: A Szigeti veszedelem szoláris és lunáris mitológiai motívumai. 41–47. – BENE Sándor: Zrínyi és Priorato – elógium és eposz. 48–53. – BORIÁN Elréd: Kéry János Zrínyi gyászbeszédének irodalmi utalásai. (Bibliai és mitológiai metaforák a halotti beszédben.) 53–58. – CENNERNÉ WILHELMB Gizella: Hõskultusz a Zrínyi-család képzõmûvészeti mecenatúrájában. 59–62. – NÉMETH József: A Szigeti veszedelem nyelvjárásáról. 62–66. – LACZKÓ András: A Zrínyi-kép két mozaikja. Toldy Ferenc és Kardos Albert arcképei. 67–71.

KOVÁCS Sándor Iván: "Hallani láttatom az õ árnyékát…" Zrínyi prózaírói remekmûve: a "Mátyás király életérõl való elmélkedések." = ÚÍ 1991. 1. sz. 95–100.

KOVÁCS Sándor Iván: Korrekció és kétely Zrínyi-seregszemle ügyben. = ÚjHoriz 1991. 1. sz. 73–75. [Elõzmény: Kovács Sándor Iván: Gróf Zrínyi Miklós Veszprém vármegyében. (Új Horizont, 1990. 3).]

KOVÁCS Sándor Iván: A "Syrena" és a szobor. = Som 1991. 4. sz. 20–22.

MOHÁCSI Ágnes: Zrínyi verselésérõl. = ItK 1991. 3. sz. 297–311.

NÉMETH József: A szigeti veszedelem nyelvjárásáról. = Som 1991. 6. sz. 62–66.

Pars oeconomica. Red. Ágnes R. Várkonyi. Akadémiai, Bp., 1991. (Monumenta Zrínyiana.)

Tom. 1. Bona Maritima 1627–1685. Digessit, intr. Vera Zimányi. 479 l., 10 t.

Tom. 2. Insula Muraköz 1635–1720. Digessit, intr. István N. Kiss. 676 l. [A Zrínyi család gazdasági iratai.]

GY. SZABÓ András: Zrínyi és Széchenyi. = Hitel 1991. 19. sz. 2.

Zsámboky János

(J. Zs.): XV. századi könyvritkaságok. = ÉTud 1991. 38. sz. 1210.

 


1991-ben ismertetett irodalomtudományi mûvek


Arcok és eszmék a nyugati magyar irodalomban. Szeged–Zürich, Csapó és Társai–SMIKK, 1989. – Ism. J. K. = Kor 11. sz. 1434.

Bálint József: Kolozsvári emlékírók 1603–1720. Bukarest, Kriterion, 1990. 417 l. – Ism. Binder Pál = Helikon 21. sz. 2.; Szabó György = Helikon 21. sz. 2.

Benkõ Samu: Nagy Géza, a literátor és mûvelõdésünk mindenese. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 31 l. (Erdélyi tudományos füzetek.) – Ism. Kovács Kiss Gyöngyi = Kor 10. sz. 1304.

Bertha Zoltán: A szellem jelzõfényei. Magvetõ, Bp., 1988. 205 l. (JAK füzetek.) – Ism. Cs. Gyímesi Éva = Helikon 3. sz. 2.

Bodosi György: Illyés Gyula Tihanyban. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 143 l., 32 t. (Pannonia Könyvek.) – Ism. Tölgyesi József = ÚjHoriz 3. sz. 75–76.

Domokos Mátyás: Magyar Orpheus. Szépirodalmi, Bp., 1990. 642 l. – Ism. Gömöri György = Literature Today 2. sz. 337.

Domokos Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodalmi, Bp., 1991. 572 l. – Ism. Ágh István = MFórum 38. sz. 8–9.; Vekerdi László = Ttáj 11. sz. 59–67.; Bodnár György: ÚÍ 9. sz. 110–111.

Dsida Jenõ levelesládája, 1928–1938. (Közzéteszi Csiszér Alajos.) Gordiusz, Gyõr, 1991. 301 l. – Ism. G. S. = ÚjEmb 29. sz. 4.; Karádi Zsolt = Szabolcs-SzatmáriSz 3. sz. mell. 11–14.

Egy barátság levelekben. Gulyás Pál és Németh László levelezése. (Sajtó alá rendezte Gulyás Klára, G. Merva Mária.) Petõfi Irodalmi Múzeum. Bp., 1990. 532 l. – Ism. Bakó Endre = Alf 9. sz. 73–76.; Bata Imre = ÉI 12. sz. 11.; Imre László = ÚjFo 4. sz. 38–41.; Tóth Béla = Confessio 3. sz. 120–121.

Eisemann György: Keresztutak és labirintusok. Elemzések XIX. és XX. századi magyar mûvekrõl. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 204 l. (Mûelemzések kiskönyvtára.) – Ism. [Madarász Imre] M. I. = Köznevelés 34. sz. 9.

Eisemann György: Végidõ és katarzis. [Esszék.] Orpheus, Bp., 1991. 191 l. – Ism. Kováts Zoltán = MNapló 15. sz. 39–40.; [Madarász Imre] M. I. = Köznevelés 34. sz. 9.; Wirth Imre = ÉI 36. sz. 11.

Enyedi Sándor: Öt év a kétszázból. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 219 l. (A magyarságkutatás könyvtára.) – Ism. [Kántor Lajos] K. L. = Kor 11. sz. 124.

Esterházy-kalauz. Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel. Magvetõ, Bp., 1991. 159 l. – Ism. Bán Zoltán András = Kr 5. sz. 41.; Kõrössi P. József = Kvilág 1. sz. 3.; Wirth Imre = ÉI 13. sz. 11.; Zsélyi Ferenc = Ttáj 7. sz. 92–94.; Tarjányi Eszter = Holmi 9. sz. 1222–1224.; Borbély István = Je 6. sz. 565–566.

Fodor Géza: Petri György költészete. Szépirodalmi, Bp., 1991. 198 l. (Zsebbe való kis könyvek.) – Ism. Kántor Zsolt = Kvilág 6. sz. 4.

Földényi F. László: A medúza pillantása. Lánchíd, Bp., 1990. 260 l. – Ism. Dienes Ottó = Árgus 1. sz. 62–65.; Váncsa István = ÉI 1. sz. 11.; Fábián László = Hitel 15. sz. 58–61.; Pozsvai Györgyi = Híd 11. sz. 1036–1039.; Thomka Beáta = Je 6. sz. 558–562.

Földényi F. László: A túlsó parton. Esszék, 1984–1989. Jelenkor, Pécs, 1990. 271 l. – Ism. Horkay Hörcher Ferenc = Kr 4. sz. 37–38.; Marno János = ÉI 9. sz. 10.; Szincsok György = Ttáj 10. sz. 92–94.

Fried István: Utak és tévutak Közép-Európa irodalmaiban. Tanulmányok. Magvetõ, Bp., 1989. 397 l. – Ism. Milosevits Péter = Ttáj 9. sz. 89–91.; Nagyv 9. sz. 291–292.; Niederhauser Emil = Száz 3–4. sz. 380–381.

Fülep Lajos és Kner Imre levelezése. (Összállította Sümegi György. Szöveggondozás Kõhegyi Mihály. Szerkesztette Erdész Ádám.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1990. 291 l. (Forráskiadványok a Békés megyei levéltárból 17.) – Ism. Csûrös Miklós = Kort 8. sz. 105–109.; Tüskés Tibor = Fo 12. sz. 78–82.; Tóth Ágnes = Fo 12. sz. 83–85.

Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Héttorony, Bp., 1991. 121 l. – Ism. Demeter Zayzon Mária = Honismm 6. sz. 104–106.; Demeter Zayzon Mária = Tud 10. sz. 24–25.; Maller Sándor = Alf 11. sz. 79–81.; [Heim András] H. A. = Kor 7. sz. 922.

Grezsa Ferenc: Németh László Tanú-korszaka. Szépirodalmi, Bp., 1990. 417 l. – Ism. Imre László = Fo 5. sz. 92–94.; Olasz Sándor = Alf 9. sz. 70–72.; Monostori Imre = ÚÍ 2. sz. 113–116.; Szekér Endre = Som 2–3. sz. 122–124.

Cs. Gyímesi Éva: Álom és értelem. Kriterion–[Szépirodalmi], Bukarest–[Bp.], 1990. 171 l. – Ism. Szilágyi Júlia = Látó 7. sz. 873–878.

Györgyey Klára: Arrogáns alázattal. Püski, New York, 1987. 194 l. – Ism. K. E. = Kor 11. sz. 1434–1435.

Hetven év. A romániai magyarság története 1919–1989. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 160 l. (A magyarságkutatás könyvtára.) – Ism. Bodor Béla = ÉI 4. sz. 11.

In memoriam Pilinszky. (Összeállította és az interjúkat készítette Bogyay Katalin.) Officina Nova, Bp., 1990. 136 l. – Ism. Alföldy Jenõ = Holmi 6. sz. 773–776.; (g. s.) = ÚjEmb 16. sz. 6.; H. Zs. = Csallóköz 45. sz. 4.; Király Katalin = ÉI 16. sz. 10.; Antal Gábor = Kr 4. sz. 41.; Bakonyi István = Fo 7. sz. 93–94.; Hafner Zoltán = BUKSZ 2. sz. 259–260.

Indig Ottó: A nagyváradi színészet másfél évszázada. Kriterion, Bukarest, 1991. 398 l. [12] t. – Ism. [Mohácsi Eszter] M. E. = KNy 33. sz. 10.

Kántor László: Túlélõ képek. Héttorony, Bp., 1989. 168 l. – Ism. Csomortáni Magdolna = SzékelyÚt 1–2. sz. 8.

Kiss Ferenc: Csoóri Sándor. Magvetõ, Bp., 1990. 153 l. – Ism. Széles Klára = Kor 9. sz. 1177–1179.

Koczogh Ákos: Debrecen vonzásában. Tanulmányok, esszék, kritikák. (Szerkesztette Gazda László.) Hajdú Bihar Megyei Múzeumok, Debrecen, 1989. 114 l. (Hajdú Bihar megyei múzeumok közleményei 49.) – Ism. Balogh László = Confessio 3. sz. 126–127.

A Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Scriptum, Szeged, 116 l. (Olvasmánytörténeti dolgozatok.) – Ism. J. K. = Kor 7. sz. 122.

Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon, 1933–1968. Kelenföld, Bp., 1990. 283 l. – Ism. Fürstner Gabriella = BUKSZ 3. sz. 367–368.; Nagy Sz. Péter = ÉI 5. sz. 11.; Kállai Katalin = SzínhÉ 1. sz. 59.; Székely György = Nagyv 5. sz. 775–776.; Tarján Tamás = Híd 9. sz. 844–850.

Komáromi Gabriella: Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk történetébõl, 1900–1944. Móra, Bp., 1990. 352 l. – Ism. Komáromi Gabriella = ÚÍ 8. sz. 103–104.

Koncsol László: Ütemezõ. Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog vagy ugrabugrál a vers. Madách–Móra, Bratislava–Bp., 1990. 231 l. – Ism. Bata Imre = ÉI 12. sz. 11.; Kovács Kristóf András = Ttáj 6. sz. 84–87.; Lator László = Kort 7. sz. 112–116.

A kor lelke. (Szerkesztette Levendel Júlia, Horgas Béla, Bohus Magda.) "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp., 1991. 225 l. (Liget könyvek.) – Ism. Kenyeres Zoltán = Vig 10. sz. 781.

Kosáry Domokos: Széchenyi Döblingben. 2. kiad. Magvetõ, Bp., 1991. 281 l. 6 t. – Ism. Halász László = Kvilág 6. sz. 2.; Millok Éva = Ezredvég 5. sz. 74–75.

Kosztolányi Dezsõ: Nyelv és lélek. Esszék, tanulmányok. 2., bõv. kiad. Bp.–Újvidék, 1990. – Ism. Vajda Gábor = 7Nap 2. sz. 23.

Kovács Albert: Mûfajok, mûformák, motívumok. Kriterion, Bucureºti, 1989. 256 l. – Ism. Borcsa János = Kor 9. sz. 1224–1225.

Kölcsey Ferenc levelezése. Válogatás. (Sajtó alá rendezte Szabó G. Zoltán.) Gondolat, Bp., 1990. 411 l. – Ism. Batári Gyula = Tud 8. sz. 31–32.; Kerényi Ferenc = MNapló 6. sz. 35–36.

Lakatos István: Németh László betegsége és halála. TIT Komárom Megyei Szervezete – Forrás Szerkesztõsége, Tatabánya, 1989. 88 l. – Ism. Bakonyi István = Confessio 2. sz. 121–122.

Lengyel András: Útkeresések. Irodalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok. Magvetõ, Bp., 1990. 493 l. – Ism. Nagy Sz. Péter = MNapló 8. sz. 37.

Lengyel Balázs: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Jelenkor, Pécs, 1990. 241 l. – Ism. Bodnár György = ÚÍ 11. sz. 111–112.; Jenei László = Kr 4. sz. 37.; Kiss Tamás = Alf 3. sz. 86–87.; Kenyeres Zoltán = Vig 2. sz. 155.; Mohai V. Lajos = Kort 3. sz. 165–168.; Csûrös Miklós = Életünk 3. sz. 282–284.

Lévay Emlékkönyv. (Szerkesztette Horváth Barna.) Borsodi Református Egyházmegye, Sajószentpéter, 1991. 113 l. – Ism. Nagy Lenke = RefLap 41. sz. 6.; Szénási Sándor = RefEgyh 11. sz. 261.

Levendel Júlia: Idõzés. Esszék. "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp., 1991. 243 l. (Liget könyvek.) – Ism. Szabó Ágnes = ÉI 35. sz. 11.

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971–1975. (Szerkesztette Pajkossy György.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1990. – Ism. Bauer József = OSZKHír 9–10. sz. 10–12.; Pogány György = Ktáros 3. sz. 303–304.

Magyar utazási irodalom, 15–18. század. Válogatás és utószó Kovács Sándor Iván, szöveggondozás és jegyzet Monok István. Szépirodalmi, Bp., 1990. 1013 l. (Magyar remekírók.) – Ism. [Jakó Klára] J. K. = Kor 12. sz. 1556–1557.

A magyarságtudomány kézikönyve. (Szerkesztette Kósa László.) Akadémiai, Bp., 1991. 809 l. – Ism. Dippold Péter = EvÉ 38. sz. 2.; Tóth Sándor = ÚjEmb 31. sz. 6.; Wilheim András = ÉI 42. sz. 13.

Monostori Imre: Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. Magvetõ, Bp., 1989. 387 l. – Ism. Bakonyi István = Stádium 4. sz. 112–115.; Olasz Sándor = Árgus 1. sz. 100–101.

A népi–urbánus vita dokumentumai, 1932–1947. Rakéta, Bp., 1990. 491 l. – Ism. [Kónya Sándor] K. S. = Kor 8. sz. 1047–1048.

Orosz László: Kecskemét irodalmi öröksége. Kecskeméti Lapok Kft, Kecskemét, 1990. 102 l. (Kecskeméti füzetek 2.) – Ism. Margócsy József = Szabolcs-SzatmáriSz 1. sz. 110–112.; Nagy Miklós = Fo 2. sz. 88–91.

P. Müller Péter: A groteszk dramaturgiája. Magvetõ, Bp., 1990. 157 l. (JAK füzetek.) – Ism. Györgyey Klára = Literature Today 2. sz. 337.; Nánay István = Szính 4. sz. 46–47.

Péter László: Móra Ferenc. Városi Tanács, Kiskunfélegyháza, 1990. 187 l. – Ism. Borbély Sándor = Ttáj 6. sz. 78–80.; Fazekas István = Fo 3. sz. 86–88.

Pósa Zoltán: Hernádi Gyula. Akadémiai, Bp., 1990. 304 l. (Kortársaink.) – Ism. Bodok Béla = ÉI 15. sz. 11.

Psalterium Beateae Mariae Virginis. Beatrix királyné imádságoskönyve. – Das Gebetbuch der Königin Beatrix. – Queen Beatrice’s book of prayers. – Libro di preghiere della regina Beatrice. [Hasonmás kiad.] Helikon, Bp., 1991. 350 l. [A melki bencés apátság Cod. 2484 jelzetû kódexe. A mellékletben Csapodi Csaba kísérõtanulmánya magyar, német, angol és olasz nyelven.] – Ism. Csapodi Csaba = Kvilág 8. sz. 7.

Radnóti Sándor: Recrudescunt vulnera. Cserépfalvi, Bp., 1991. 350 l. – Ism. Békés Pál = MNapló 12. sz. 34–35.; Závada Pál = ÉI 21. sz. 10.; Kulácsár Szabó Ernõ = Kort 9. sz. 93–101.; Józsa T. István = Kor 9. sz. 1176–1177.

Radó György: Így élt Madách Imre. Móra, Bp., 1990. 199 l. (Így élt.) – Ism. Kovács József László = Köznevelés 20. sz. 17.

Rejtõzködõ legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstörténetébõl. (Az interjúkat készítette, szerkesztette Csáki Judit, Kovács Dezsõ.) Szépirodalmi–Szemtanú, Bp., 1990. 484 l. [Pándi Pál.] – Ism. Bayer József = Kr 7. sz. 37–38.; Nánay István = Beszélõ 9. sz. 28–29.; Hadjú Gergely = Kr 7. sz. 36–37.; Tamás István = ÚjHoriz 1. sz. 78–80.

Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. köt. G–Ke. Kriterion, Bukarest, 1991. 743 l. – Ism. (-i-) = MképesÚjs 4. sz. 14.; Szõcs István = Látó 12. sz. 1512–1524.; Gaal György = KerMagv 4. sz. 304–305.

Rónay László: Márai Sándor. Magvetõ, Bp., 1990. 415 l. – Ism. Bodri Ferenc = ÚÍ 1. sz. 109–112.; Rókos Péter = BUKSZ 1. sz. 104–105.

Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Szépirodalmi, Bp., 1990. 450 l. – Ism. Mák Ferenc = Üzenet 7–8. sz. 620–622.; Marosi Péter = Helikon 11. sz. 10.

Szabó Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? Bukarest, Kriterion, 1991. – Ism. K. S. = Kor 12. sz. 1555.

Szabó Lõrinc: Vers és valóság: Összegyûjtött versek és versmagyarázatok. (Szerkesztette, szöveggondozás, utószó, lábjegyzetek Kabdebó Lóránt.) 1–2. köt. Magvetõ, Bp., 1990. 870, 749 l. – Ism. Kenyeres Zoltán = Vig 12. sz. 954–955.

Szajbély Mihály: Csáth Géza. Gondolat, Bp., 1989. 278 l. (Nagy magyar írók.) – Ism. Hárs György Péter = Je 10. sz. 854–858.; Szilágyi Márton = Ttáj 6. sz. 81–84.

Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Magvetõ, Bp., 1990. 527 l. – Ism. Bakonyi István = Ttáj 10. sz. 94–96.; ESZE = Hitel 11. sz. 54–55.

Szalai Anna: Pályakezdõ évek Pest-Budán. Horvát István és íróbarátai, 1800–1815. Szépirodalmi, Bp., 1990. 361 l. – Ism. Bodor Béla = ÉI 46. sz. 11.; Vargha Balázs = Holmi 7. sz. 920–922.

Z. Szalay Sándor: "Hit a harcban, remény a bajban". Pályakép Tamási Áronról. Szépirodalmi, Bp., 238 l. – Ism. Iszlai Zoltán = Köznevelés 28. sz. 12.; Kristó Nagy István = Kvilág 6. sz. 10.

Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Szépirodalmi, Bp., 1989. 396 l. – Ism. Nagy Miklós = It 2. sz. 417–421.

Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor. Akadémiai, Bp., 177 l. (Kortársaink.) – Ism. Bán Zoltán András = Kr 7. sz. 39–40.; S. L. I. = MNapló 14. sz. 37–38.

Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költõi nyelvünkben. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 291 l. – Ism. Horpácsi Sándor = Fókusz 3. sz. 34.

Szeli István: Hosszú útnak pora… [Esszék.] Forum, Újvidék, 1991. 241 l. – Ism. Gerold László = Híd 10. sz. 937–940.

Szepes Erika: Magyar költõ, magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklopédiája. Tevan, 1990. 362 l. – Ism. Bodok Béla = ÉI 15. sz. 11.; [Mátyás Gyõzõ] M. S. = Kr 5. sz. 42.; Kenyeres Zoltán = Vig 12. sz. 955.

Szíj Rezsõ: Szalay Károly. Szenczi Molnár Társaság, Bp., 1991. 74 l. – Ism. Somlai Szabó Ferenc = Kvilág 6. sz. 29.

Szörényi László: "Multaddal valamit kezdeni." Tanulmányok. Magvetõ, Bp., 1989. 299 l. (JAK füzetek.) – Ism. Erdõdy Edit = Je 12. sz. 1048–1050.; Takáts József = Holmi 8. sz. 1055–1062.

Szöveg, szövegtan, mûelemzés. Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1990. 222 l. – Ism. P. Dombi Erzsébet = NyIrK 1–2. sz. 189–191.; Kálmán C. György = BUKSZ 1. sz. 57–61.

Tamás Attila: Illyés Gyula. Akadémiai, Bp., 1989. 323 l. (Kortársaink.) – Ism. L. Dömény Katalin = Som 5. sz. 91–93.

Tarnóc Márton: Kettõstükör. [Esszék.] Magvetõ, Bp., 1988. 441 l. – Ism. P. Vásárhelyi Judit = It 2. sz. 397–399.

Téglásy Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon. Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig. Akadémiai, Bp., 1988. 198 l. (Humanizmus és reformáció 15.) – Ism. Vértes O. András = MNy 1. sz. 103–105.

Tomka Ferenc: Istenkeresés az irodalomban. Agapé, Újvidék, 1990. 127 l. – Ism. J. M. = Remény 30. sz. 5.

Turczel Lajos: Kõtábláink. Madách–Szépirodalmi, Bratislava–Bp., 263 l. – Ism. Csan-da Gábor = ISz 6. sz. 646–657.

Tüskés Tibor: Tájak, emberek. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 234 l. (Pannonia könyvek.) – Ism. Horpácsi Sándor = Fo 5. sz. 95–96.

Tüskés Tibor: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. Pátria, 1991. 272 l. (Pátria könyvek.) – Ism. Böröndi Lajos = Árgus 6. sz. 114–115.; [P. Kovács Imre] P. K. I. = Köznevelés 36. sz. 11.; Sallai Éva = Som 5. sz. 101–103.

Várdy Steven Béla: Baron Joseph Eötvös, 1813–1871. Social Science Monographs – Atlantic Studies on Society in Change – Columbia University Press, Boulder, Co., Highland Lakes, NJ, 1987. VIII, 189 l. (East European Monographs–Atlantic Studies on Society in Change.) – Ism. – = HistAbstr. Vol. 42. 1. sz. 206.

Varga Imre–Kilián István: Minorita iskoladrámák. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtud. Intézet, Bp., 1989. – Ism. Bitskey István = KNy 8. sz. 13.

Várkonyi István: Ferenc Molnár and the Austro-Hungarian "Fin du siècle". Washington University, Washington, 1989. – Ism. – = HistAbstr. Vol. 42. 1. sz. 272.


+ betűméret | - betűméret