stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1991

Egyes szerzõk

Aczél Tamás

GY. HORVÁTH László: A. T. újabb írásai elé. = MV 1991. 3. sz. 38.

Ady Endre

BALASSA Zoltán: Ady és Márai. = KNy 1991. 4. sz. 3.

F. DIÓSSZILÁGYI Ibolya: A Holnap, paródiák tükrében. = KNy 1991. 28. sz. 8.

FEJÉR Ádám: Ady, magyarság, Európa. Ady és a magyar kultúra eszmetörténeti jelentõségérõl. In. F. Á.: A magyar kultúra helye és szerepe Közép- és Kelet-Európában. 127–157.

FENYVESI András: A. E. (1877–1919). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 159–172.

GÖRBE István: Lidérclángok a múlt ködében. = Szamoshát 1991. 3. sz. 5.

"Kakanien". Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende. (Herausgeben Eugen Thurnher, Walter Weiss et al.) Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften–Akadémiai, Wien–Bp., 1991. 447 l. (Schriftenreihe der Österreichisch–Ungarischen Gemischten Komission für Literaturwissenschaft 2.)

SALYÁMOSY Miklós: Die Symbolik Adys und Kafkas. Ein Kapitel zu einer Literaturgeschichte der Donaumonarchie. – TAMÁS Attila: Richtungen in der ungarischen Dichtung in den Jahren vor dem I. Weltkrieg. 151–163.

KÁSA MOLNÁR Magdolna: Gyöngyhalászat és keresztyén eszmeiség az irodalomban. = KSz 1991. 11–12. sz. 4–5. [Babits Mihály és A. E. vallásos költészetérõl.]

LAKATOS Éva: Két írás a magyar szabadgondolkodás hõskorából. Dénes Zsófia riportja Ady Endrével, Kernstok Károllyal, Bartók Bélával. Kassák Lajos az érlelõdõ orosz forradalomról. = It 1991. 3–4. sz. 575–586. [Elsõ közlése: A Nõ, 1917. 11. 173–174.]

NEHLER, Gregory Lee: An introduction to the study Babits on Ady. Indiana University, Bloomington, 1991. 184 l.

RUSPANTI, Roberto: "Walzer Finale". Gli ultimi anni della Monarchia Austro–Ungarica attraverso la publicista di Endre Ady dal 1899 al 1918. Estratto, Roma, 1991. 62 l.

SZABÓ Dezsõ: Az Ady síremléke. 1927. In. Sz. D.: Az egész látóhatár. 2. köt. 829–834.

GY. SZABÓ Gyula: Ady és a kivándorlás. = KNy 1991. 28. sz. 10.

TSUR, Reuven: Az Ady varázsa – vélt vagy valóságos? = Holmi 1991. 5. sz. 585–594.

Ágh István

DOMOKOS Mátyás: Egymás mellett – egymás ellen. Á. I. kisregényei. In. D. M.: Varázstükrök között. 66–71.

KABDEBÓ Lóránt: "A némaság süket esztendõi alatt." (Megfejtési kísérletek Á. I. költészetérõl.) = Életünk 1991. 1. sz. 87–91.

Ágoston Vilmos

MARTOS Gábor: "Ez a nemzedék nem akarta becsapni magát". Beszélgetés Ágoston Vilmossal. = Életünk 1991. 10. sz. 898–905.

Albert Gábor

DOMOKOS Mátyás: A polihisztor író. A. G. tanulmányai. In. D. M.: Varázstükrök között. 321–332.

Ambrus Zoltán

LÕRINCZY Huba: A. Z. és Ernest Renan. Egy rajongás története. = Életünk 1991. 11. sz. 1020–1025. [Elhangzott a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Szeged, 1991. augusztus 13).]

LÕRINCZY Huba: A. Z.: "Mozi Bandi kalandjai". = ItK 1991. 3. sz. 284–291.

LÕRINCZY Huba: A Lipótváros görbe tükre. A. Z. dialógusregényei. (Berzsenyi báró és családja; A Berzsenyi-leányok tizenkét võlegénye; A Berzsenyi-dinasztia.) = Életünk 1991. 4. sz. 340–354.

LÕRINCZY Huba: Perben a dilettantizmussal és a magyar Ugarral. = ÚÍ 1991. 7. sz. 118–123.

Ancsel Éva

A. É. Bibliográfia. (Összeállította Petheõ Lászlóné.) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, 1991. 24 l.

Anonymus

BERENIK Anna: A félremagyarázott A. 1–3. = Életünk 1991. 10. sz. 935–947.; 11. sz. 1037–1046.; 12. sz. 1139.

VESZPRÉMY László: "Álom és hazugság" Anonymusnál. = MKsz 1991. 1–2. sz. 109–113.

VESZPRÉMY László: "Felix igitur Hungarorum embola." A. gestája egy helyének értelmezéséhez. = HK 1991. 3. sz. 66–68.

Apáczai Csere János

MÉSZÁROS István: Egy régi álom mai tanulságai. (Apáczai erdélyi egyetem terve 1658-ból.) = Unio 1991. 4. sz. 20–27.

SEBESTYÉN Mihály: Adalékok A. Cs. J. könyvtárának rekonstruálásához. = MKsz 1991. 4. sz. 376–384.

SZABÓ Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? Kriterion, Bukarest, 350 l.

Áprily Lajos

DÁVID Gyula: Á. L. hazatér. = Mûvelõdés 1991. 11–12. sz. 5–6.

NYILASY Balázs: Az apollói költõ. Áprily Lajosról összes versei és drámái megjelenése ürügyén. = Alf 1991. 4. sz. 74–78.

PETRÕCZI Éva: Kettõs Áprily-ünnep. = RefLap 1991. 47. sz. 4.

POMOGÁTS Béla: Emberi szó. Száz éve született Á. L. 1987. In. P. B.: Noé bárkája. 127–132. [Elsõ közlése: Új Írás, 1987.]

VITA Zsigmond: Egy elfelejtett Áprily-vers. = Látó 1991. 4. sz. 488–489.

Aranka György

ENYEDI Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelõ Társaság 1798-as levelesládájából. 1. = MKsz 1991. 4. sz. 387–395. [Kilenc levél Aranka Györgyhöz és a Társasághoz.]

Arany János

CSÁNYI László: Arany 1850-ben. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 1. sz. 12–20.

CSÁNYI László: Arany, amilyennek látjuk. = ÚÍ 1991. 1. sz. 79–85.

CSÁNYI László: A korszerûség kérdõjelei. Petõfi és Arany. = ÚÍ 1991. 12. sz. 10–14.

CSÁNYI László: Mester és tanítvány. A. J. és Tisza Domokos. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 4. sz. 15–25.

DOMOKOS Mátyás: A megalkuvásról. In. D. M.: Varázstükrök között. 543–549. [Hozzászólás a Baloldalról a baloldalra. Beszélgetés Eörsi Istvánnal c. cikkhez, Kritika, 1990.]

DRUZSIN Ferenc: Arany Toldijáról a táltos hiedelem jegyében. = SzSzBMPedMûhely 1991. 2–3. sz. 85–90.

EISEMANN György: Az Arany-balladák tragikumához. In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 7–35.

FENYVESI András: A. J. (1817–1882). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 118–128.

KECSKÉS András: A nemzeti verselés elméletének népköltészeti iránya. (Fogarasi János, Erdélyi János és A. J. verselmélete.) In. K. A.: A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektõl 1898-ig. 207–240.

KOVÁCS Sándor Iván–PRAZNOVSZKY Mihály: Két költõ egy szekéren. A. J. és Madách Imre nógrádi találkozása. Függelékül az Arany–Madách levelezéssel. Mikszáth, Salgótarján, 1991. 70 l. (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára 1.)

KOVÁCS Sándor Iván: Arany nem alhatik… = Palócföld 1991. 2. sz. 131–139. [A. J. látogatása Madách Imrénél, Csesztvén, 1862-ben.]

LÁNYI András: Késõ van. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 161–186. [Bolond Istók.]

LISZTÓCZKY László: A Kalevala elsõ visszhangjai Magyarországon. A. J. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 37–47.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. (Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275. l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott elõadások, Bécs, 1986. szeptember 1–5. 1. köt. 1989-ben.]

WOJATSEK, Charles: A. J. hatása a szlovák irodalomra. 722–734. – CAZELLES, Nicolas: A mûballada egyetemes mûfaj. Arany Jánossal a Duna-mentén – az öregkori balladák. 970–975.

MONOSTORY Klára: A. J. mûhelyébõl. (A Buda halála keletkezéséhez.) = ItK 1991. 4. sz. 396–416.

NEMESKÜRTY István: "Más öltõbeli nép, más ivadék nõ fel". Toldi Miklós három arca. = Kort 1991. 6. sz. 115–122.

NYILASY Balázs: Beteljesült vágyak ártatlan világa. (A. J. és a hõsidill kapcsolatához.) = StudLittDebr 1991. 59–67.

PRAZNOVSZKY Mihály: Madách vendéget vár. = Palócföld 1991. 2. sz. 140–146. [A. J. látogatása Madách Imrénél, Csesztvén, 1862-ben.]

SIMOR András: Az Epilógus költõje. = ÚÍ 1991. 1. sz. 85–88.

SZEPES Erika: A. J.: Széchenyi emlékezete. = Ezredvég 1991. 5. sz. 7–12. [Az Ezredvég Széchenyi-emlékszáma.]

SZILI József: Arany-féle ördöglakatok. 1–2. = ÚÍ 1991. 3. sz. 89–101.; 4. sz. 76–85.

VANCSISIN Márta: A. J.: A nagyidai cigányok. In. Dolgozatok az írói névadásról. 40–46.

Babics Imre

BOZSIK Péter–RAJSLI Emese: Isten is olvasó. [Interjú.] = ÚjSymp 1991. 1–2. sz. 51–54.

"Az én igazi nyelvem a hexameter." Babics Imrével beszélget Kõrösi Zoltán. = MNapló 1991. 12. sz. 20–22.

MÁRTON László: Szakadt kultúrának szakadozott eposzt! Babics Imrérõl. = NappaliHáz 1991. 3. sz. 104–107.

Babits Mihály

B. M.: Curriculum vitae. Válogatta, szerkesztette, jegyzetek Téglás János. Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet–Athe-naeum Nyomda, Bp., 1991. 349 l. (A nyomdaipari szakközépiskola kiadványai 17.)

B. M. családi levelezése (1890–1911). [Közli] Csiszár Mirella. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 1. sz. 21–50. [Ötvenöt levél.]

B. M.: Az európai irodalom története. Nyugat, 1936. [Hasonmás kiad.] Auktor, Bp., 1991. 728 l.

BALASSA Péter: Miért tetszhetett Babitsnak A Drugeth-legenda? Variáció a magyar irodalom folytonosságára. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 5–10.

Dallá ringott bennem kétség és láz. B. M. és Török Sophie szekszárdi levelei. (Szerkesztette, bevezette Vadas Ferenc, sajtó alá rendezte, jegyzetek Csiszár Mirella, Vendel-Mohay Lajosné.) Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 1991. 186 l. [Vadas Ferenc: A szülõház és a város képe a levelek és a vallomásos mûvek tükrében c. tanulmánya. 3–38. 1913–1941 között írt levelek.]

DIENES Valéria: Ilyennek láttam. Emlékek Babits Mihályról. In. Dienes Valéria. 65–71.

DOMOKOS Mátyás: A megalkuvásról. In. D. M.: Varázstükrök között. 543–549. [Hozzászólás a Baloldalról a baloldalra. Beszélgetés Eörsi Istvánnal c. cikkhez, Kritika, 1990.]

DRESCHER J. József: Darufiókák és apagyilkosok. A Mester – tanítványi körében. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 4. sz. 26–36. [B. M. és Halász Gábor, József Attila, Komját Aladár, Sárközy György, Szabó Lõrinc.]

EISEMANN György: Odysseus és a szirének. B. M. novellájáról. In. E. Gy.: Végidõ és katarzis. 171–191.

EISEMANN György: Vágy és választás. (B. M.: Odysseus és a szirének). In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 181–205.

Esztergom, B. M. Emlékmúzeum. Tájak Korok Múzeumok Egyesület, Bp., 1991. 16 l. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 424.)

FENYVESI András: B. M. (1883–1941). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 187–197.

FERENCZI László: A Babits–Kassák-vita. = Lit 1991. 3. sz. 285–302. [B. M.: Ma, holnap és irodalom (Nyugat, 1916.) c. esszéje nyomán.]

Haza a Telepre. Néhány dokumentum a költõ tisztviselõtelepi éveirõl. Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet–Zrínyi Nyomda, Bp., 1991. 314 l., 20 t. (A nyomdaipari szakközépiskola és a Zrínyi Nyomda Babits-sorozata 18.)

KÁSA MOLNÁR Magdolna: Gyöngyhalászat és keresztyén eszmeiség az irodalomban. = KSz 1991. 11–12. sz. 4–5. [B. M. és Ady Endre vallásos költészetérõl.]

KELEVÉZ Ágnes: Az Angyalos könyvtõl a Beszélgetõ füzetekig. = KEMMúzKözl 4. sz. 1991. 13–19.

KELEVÉZ Ágnes: A pályakezdés önmítosza Babits Angyalos könyvében. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 160–165.

KUTASI KOVÁCS Lajos: A költõk és a borkereskedõ. = ÚjHoriz 1991. 5–6. sz. 113–114. [B. M., Szabó Lõrinc és Gráf Ferenc.]

LISZTÓCZKY László: A varázshattyú foglyai. B. M. elõszava egy egri verseskötethez. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 100–102. [V. Buzáth Anna: Óceán (1926.) Az elõszó közlésével. – Elsõ közlése: Hevesi Szemle, 1988.]

MELCZER Tibor: B. M. felfogása a magyar nemzeti kérdésrõl és az Osztrák–Magyar Monarchiáról 1919-ig. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 785–793.

NEHLER, Gregory Lee: An introduction to the study Babits on Ady. Indiana University, Bloomington, 1991. 184 l.

PANNONHEGYI Katalin: Babits, és Téglás János Babits-sorozata. = Stádium 1991. 3. sz. 42–45.

PIFKÓ Péter: "Holt próféta a hegyen." = KEMMúzKözl 4. sz. 1991. 21–30.

PÓK Lajos: Babits bölcsessége. = Vil 1991. 4. sz. 302–308.

SZIRTES György: Tótfalusi István versfordításai. = Nagyv 1991. 7. sz. 1087–1088. [Füst Milán: 25 Poems. Maecenas, 1990. – B. M.: 21 Poems. Maecenas, 1988.]

SZ. TAMÁS Júlia: Babits-idézõ Szekszárdon. = Helikon 1991. 32. sz. 2.

TÖTTÖS Gábor: Babits-titkok nyomában. Szekszárdi Nyomda, Szekszárd, 1991. 171, 3 l. [7X5 cm.]

VADAS Ferenc: A Halálfiai színterei és szereplõi. Gondolatok Csányi László Babits-könyve olvasása közben. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 2–3. sz. 75–78.

Bajor Andor

HUSZÁR Sándor: Pengetni kell az aranyat, hogy ne hallatszódjon a réz. Egy frissen hantolt sírdomb elõtt, lehajtott fejjel, lélekben. [Interjú.] = Ttáj 1991. 4. sz. 46–55. [Megjelent H. S.: Az író asztalánál c. interjúkötetében, Bukarest, Kriterion, 1969.]

LÁSZLÓFFY Aladár: Bajor Andor szemüvege. = Helikon 1991. 5. sz. 3.

STANIK István: Ezt az életet a kutya se bírja ki… [Interjú.] = KNy 1991. 6. sz. 6–7.; 7. sz. 6–7.

Nekr. GÁLFALVI Zsolt = 7Nap (Bucureºti) 1991. 5. sz. 5.; HUSZÁR András = ErdélyiT 1991. 1. sz. 29–30.; KÁNTOR Lajos = Kor 1991. 5. sz. 557–558.; KISGYÖRGY Réka: Bajor Andor, 1927–1991. = Helikon 1991. 6. sz. 8.; LÁSZLÓFFY Csaba = KNy 1991. 5. sz. 2.; NAGY László = Üzenet (Marosvásárhely) 1991. 3. sz. 3.; POMOGÁTS Béla = ÚjEmb 1991. 7. sz. 6.; RÉZ Pál = Holmi 1991. 3. sz. 379–381.; SZÕCS István: A humorista(?) halálára. = Helikon 1991. 5. sz. 3.; – = ÉI 1991. 5. sz. 2.

Bajza József

IMRE Katalin: Akinek szívében van nagysága. = Ezredvég 1991. 5. sz. 59–62. [Elsõ közlése: ÉI, 1958.]

Baka István

Passió labirintusban. B. I.: Égtájak célkeresztjén. = Je 1991. 6. sz. 571–574. [Lator László és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban, 1991. február 25-én.]

VARSÁNYI Anna: B. I.: Farkasok órája. Verselemzés. = Ttáj 1991. 9. sz. 78–82.

Bakonyi István

B. I.: A folytatás reménye. Tanulmányok. Comenius Társaság, Székesfehérvár, 1991. 177 l. (A Vajda János Kör könyvsorozata.)

Bakos András

BAKA István: Új klasszicizmus. = Ttáj 1991. 11. sz. 45.

Baksay Sándor

ZRÍNYI-KÁDÁR Ildikó: B. S. Patak banya és Jáhel címû novellái. In. Dolgozatok az írói névadásról. 57–62.

Bakucz József

B. J.: Bakucz neo-szürrealista költõi iskola. = Arkánum 1991. 9. sz. 6–8.

B. J.–KEMENES GÉFIN László: Levélváltás. = Arkánum 1991. 9. sz. 57–66.

ANDRÁS Sándor: Bakucz. = Arkánum 1991. 9. sz. 33–40.

PAPP László: A szerkesztõ úr. = Arkánum 1991. 9. sz. 50–51.

POMOGÁTS Béla: Mítoszok költõje. B. J. In. P. B.: Noé bárkája. 186–189.

Balassa Péter

SZÕNYEI Tamás: Állandó heveny remegés. Beszélgetés Balassa Péterrel. = AVilág 1991. 20. sz. 35–37.

Balassi Bálint

SZÕLLÕSY Tibor: B. B. Huszton. = KárpátiIgSzó 1991. 201. sz. 4.

FENYVESI András: B. B. (1554–1594). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 15–21.

KISS András–ÖTVÖS Péter: B. B. Kolozsvárt. = ItK 1991. 5–6. sz. 588–589.

VADAI István: Balassi–Rimay "Istenes Éneki"-nek elveszett kiadásairól. = ItK 1991. 1. sz. 63–73.

Balázs Béla

LENKEI Júlia: Diána és a bébi. (B. B. elfeledett táncjátékai, avagy filológiai kalandok a mûfajok határterületein.) = It 1991. 3–4. sz. 482–496.

Balázs Ferenc

KESZEG Vilmos: Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje. = Helikon 1991. 31. sz. 4–5.

WINTER Péter: "Mese hogyishíjjákról…". = Mûvelõdés 1991. 10. sz. 4–5.

Balázs József

MIKLÓS Elemér: "…Engem minden odaköt…". = Jászk 1991. 1. sz. 24–34.

MIKLÓS Elemér: Közös küzdelmek érzelmi fedezete. (B. J. szülõföld-kapcsolatáról.) = SzSzBMPedMûhely 1991. 1. sz. 30–35.

VASY Géza: Elbeszélés az elmondhatatlanról. B. J.: Isten küldöttei. = Jászk 1991. 1. sz. 18–23.

Bálint Endre

RADNÓTI Sándor: L’ idiot de la famille. B. E.: Életrajzi törmelékek. In. R. S.: Recru-descunt vulnera. 257–262. [Elsõ közlése: Kortárs, 1985.]

Bálint György

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

Születésnapra. 258–261. – Adalék és meghagyás. 261–264.

Bálint Tibor

BOGDÁN László: A Kárpátok géniusza, avagy A lélek ellenállása. = 7Nap (Bucu-reºti) 1991. 16. sz. 6.

KÁNTOR Lajos: Az erkölcs szétdobált kövei. [Interjú.] = Helikon 1991. 4. sz. 8–10.

Balla Zsófia

B. Zs.: Füstölgõ történeteim. Önéletrajz. = Látó 1991. 9. sz. 1140–1145.

"Formaproblémám minden vers…" Balla Zsófiával beszélget Budai Katalin. = MNapló 1991. 18. sz. 4–7.

Balogh Edgár

B. E.: Történetek az acéltükörben. (Molter mesterre emlékezve.; Ezek a gagauzok.; Mózsit igazolni kell.) = Ttáj 1991. 3. sz. 57–61.

OKOS György: Az erdélyi magyarság önismerete. B. E. kolozsvári dolgozószobájában. [Interjú.] = Délszig 1991. 21. sz. 19–22.

Bán Imre

DANKÓ Imre: B. I. az egyetemes magyar kultúra tudós ismertetõje. = Mûvelõdés 1991. 4. sz. 42–43.

FÜLÖP Lajos: B. I. emlékezete. = IrodIsm 1991. 1. sz. 26–29.

Bánffy Miklós

KUN András: A humorista és az irodalomtörténet. = ErdélyiT 1991. 1. sz. 29–30.

MAJOR Zoltán: "A szépség mint cselekvés." Mûvészet és politika B. M. életében. = Hitel 1991. 19. sz. 16–19.

Baranyi Ferenc

B. F.: A la recherche. = ÚÍ 1991. 1. sz. 119–128. [Önéletrajz.]

Baráth Lajos

B. L.: Írónk és kora. – Hitünkben szakadtan. [Önvallomás.] = ÚjFo 1991. 5. sz. 78–83.

Bárd Miklós

MERÉNYI László: B. M. pályaképe. = Som 1991. 4. sz. 63–67.

Baróti Szabó Dávid

B. Sz. D. = Tulipán 1991. 1. sz. 19–21.

KOZMA Dezsõ: Hagyomány és újítás. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 115–116.

Barta Sándor

G. KOMORÓCZY Emõke: Dadaizmus és konstruktivizmus. = Mûhely 1991. 3. sz. 44–51.

Bartók Béla

BREUER János: Bartók és a nacionalizmus. = ÚÍ 1991. 2. sz. 82–88.

FARAGÓ József: B. B. és a román népzene. = ErdélyiMság 1991. 8. sz. 38–39.

LAKATOS Éva: Két írás a magyar szabadgondolkodás hõskorából. Dénes Zsófia riportja Ady Endrével, Kernstok Károllyal, Bartók Bélával. Kassák Lajos az érlelõdõ orosz forradalomról. = It 1991. 3–4. sz. 575–586. [Elsõ közlése: A Nõ, 1917. 11. 173–174.]

SUGAR, Peter F.: Béla Bartók and the University of Washington. In. Polgárosodás Közép-Európában. 357–362.

SZIGETI Csaba: A "Bartók-vers." = 2000 1991. 4. sz. 56–60.

Hozzászólás: SZAKOLCZAY Lajos: Levél a 2000 szerkesztõinek. = MNapló 1991. 11. sz. 42.

Batsányi János

TÖREKY László: B. J. a magyar nyelv ügyéért. A tudós társaság tervei. = TapolcaiVárMúzKözl 2. sz. 1991. 305–315.

Békássy Ferenc

ÉDER Zoltán: B. F. 1893–1915. = VasiSz 1991. 2. sz. 257–264.

Beke György

BÍRÓ Béla: Szülõföldközelben – Budapesten. = BrassóiL 1991. 12. sz. 4.

BUJDOSÓ P. Gyula: Mártírok, áldozatok, árulók. Beszélgetés Beke Györggyel, az erdélyi magyar sajtótörténetrõl, írókról, közéleti személyiségekrõl. = Kapu 1991. 5. sz. 57–59.

PÁLL Árpád: Az önismeret igényével. Beszélgetés Beke Györggyel az írói szociográfiáról. = Hitel 1991. 2. sz. 17–20.

POMOGÁTS Béla: B. Gy. = ÚjEmb 1991. 25. sz. 6.

Bél Mátyás

HORVÁTH Géza: Adalékok Bél Mátyás: Notitia Hungariae… címû mûvének kiadástörténetéhez. = JAMKvtÉvk 1991. 65–79.

KÄFER István: Magyarhon nagy ékessége. Szlovák könyvek B. M. születésének 300. évfordulójára. In. K. I.: A miénk és az övék. 177–180. [Elsõ közlése: Népszabadság, 1984.]

Bella István

VASY Géza: B. I. költõi világa. = Árgus 1991. 6. sz. 101–104.

Benedek Elek

LISZTÓCZKY László: B. E. és a romániai magyar irodalom kezdetei. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 75–99.

Beney Zsuzsa

A megismerhetetlen közegében. Beney Zsuzsával beszélget Budai Katalin. = MNapló 1991. 9. sz. 10–12.

Révület és izzó értelem. B. Zs.: Tûzföldi táj. = Je 1991. 9. sz. 762–765. [Lator László és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. május 20-án.]

Benjámin László

SOLYMÁR József: Benjámin alezredes = ÉI 1991. 1. sz. 9.

Hozzászólások: ALFÖLDY Jenõ, REMÉNYI GYENES András = ÉI 1991. 4. sz. 2.; BENJÁMIN András = ÉI 1991. 7. sz. 2.

Benkõ Samu

"Csak a múltunkkal vagyunk egész." Aniszi Kálmán interjúja. = Vság 1991. 10. sz. 75–86.

Berda József

KOPRÉ József: Berda Jóskára emlékezem… = Hitel 1991. 14. sz. 8–9.

Bertók László

B. L.: Önarckép – most. = Hitel 1991. 26. sz. 6–7.

DOMOKOS Mátyás: Álmokon a kurtavas. B. L. új szonettjei. In. D. M.: Varázstükrök között. 157–169. [Kõ a tollpihén 1990).]

MÁRTON László: A költészet mint bûncselekmény. = Alf 1991. 4. sz. 92–94.

SZÉLES Klára: Szonett alakú lélegzetvétel, avagy Áldemokráciák költõi emlékmûvei. = Kor 1991. 3. sz. 910–917.; Ttáj 1991. 3. sz. 6–15.

Berzsenyi Dániel

FENYVESI András: B. D. (1776–1836). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 43–52.

Bessenyei György

B. Gy.: Idegen nyelvû munkák és fordítások, 1773–1781. (Sajtó alá rendezte Kókay György. Fordította Kazinczy Ferenc, R. Szilágyi Éva.) Akadémiai, Bp., 1991. 455 l. (B. Gy. összes mûvei.) [Kritikai kiadás.] [Der Amerikaner, Die Geschäfte der Einsamkeit, Der Mann ohne Vorurtheil in der neuen Regierung, A’ Szent Apostol Tamás mint ellene állhatatlan bizonysága a’ Jesus Kristus istenségének, A mi Urunk Jesus Kristusnak halálárol valo gondolatok.]

B. Gy.: Költemények. (Sajtó alá rendezte Gergye László.) Akadémiai, Bp., 1991. 435 l. (B. Gy. összes mûvei.) [Kritikai kiadás. Tartalma: Kisebb költemények ; Az embernek próbája ; Az ember: A 2. és 3. mû Pope, Alexander "Essay on man" c. filozófiai költeményének fordítása.]

BÁNSZKI István: A Bessenyei-magatartás idõszerûsége. In. Szellemi elõdeink 3. 1–6.

PENKE Olga: B. Gy. egyik elfelejtett francia forrása. (Dom Joseph Vaissete történeti földrajza.) = ItK 1991. 1. sz. 25–41. [Géographie historique, ecclésiastique et civile… (Paris, 1755).]

Bessenyei Sándor

SZILÁGYI Ferenc: Barátok Jean-Jacques-ban s Apollóban. (Az ismeretlen B. S.) = It 1991. 2. sz. 331–361. [Versek és elbeszélések közlésével.]

Bethlen Kata

SZABÓ Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? Kriterion, Bukarest, 350 l.

Bibó István

B. I. levelek = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 267–282. [Válogatás B. I. 1945–1979 között írt leveleibõl.]

DOMOKOS Mátyás: Mondom a magamét. A tudatos felejtésrõl. = Kort 1991. 9. sz. 64–65.

DONÁTH Ferenc: B. I. és a magyar demokrácia alapkérdése. (1–2.) = Kr 1991. 9. sz. 28–30.; 10. sz. 40–42.

FEHÉR Ferenc: B. I. és a zsidókérdés Magyarországon. = Holmi 1991. 6. sz. 719–742.

GÖRÖMBEI András: B. I. írásai angolul. = Alf 1991. 11. sz. 93–95. [Democracy, Revolution, Self-Determination. (New York.) Ford. Boros-Kazai András.]

HUSZÁR Tibor: Erdei Ferenc, B. I. és a Márciusi Front. (1–4.) = Kort 1991. 3. sz. 101–107.; 4. sz. 85–92.; 5. sz. 84–96.; 6. sz. 91–103.

KOVÁCS Gábor: A szabadság kis köreitõl a nyílt társadalomig. Párhuzamok B. I. és Karl Popper társadalomfilozófiája között. = FFigy 1991. 89–100.

SZEREDI Pál: B. I. és a Petõfi Párt. = Holnap 1991. 11. sz. 34–36.

SZÕLLÕSY Árpád: B. I. a mai magyar politikai kultúrában. = Hitel 1991. 17. sz. 44–47. [Részletek az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemen elhangzott elõadásból.]

ZALA Tamás: B. I. európai magyarsága. = Confessio 1991. 1. sz. 67–74.

Birnbaum, Marianna D.

Esterházy-kalauz. Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel. Magvetõ, Bp., 1991. 159 l. [E. P. mûveibõl vett idézetekkel.]

Bíró Lajos

RÓNAI Mihály András: B. L. Álomkép és valóság. In. R. M. A.: Magyar toll. 122–129.

Bod Péter

KAKUCSKA, Maria: Péter Bod, Faustus Verancsics. Vives y Hungría. = ALitt 1991. 1–4. sz. 397–421. [Vives, Juan Luis-recepció, 18. század.]

Bodor Béla

"Az iróniához rend kell…" Bodor Bélával beszélget Kõrösi Zoltán. = MNapló 1991. 17. sz. 14–16.

Bogdán László

MARTOS Gábor: "Ennek a generációnak már nem voltak illúziói." Beszélgetés Bogdán Lászlóval. = Életünk 1991. 3. sz. 240–249.

Borbándi Gyula

GÜLCH Csaba: "Átmeneti állapotban élünk." Beszélgetés Borbándi Gyulával. = ÚjFo 1991. 3. sz. 39–46.

Bözödi György

B. NÁDOR Orsolya: Jónás Ninivében. Egy meg nem jelent regény története. = Ttáj 1991. 5. sz. 21–35. [Az 1944–45 telén lezajlott írószövetségi per jegyzõkönyvének közlésével.]

Bréda Ferenc

MARTOS Gábor: "Ez még mindig ugyanaz a társaság." Beszélgetés Bréda Ferenccel. = Életünk 1991. 9. sz. 841–846.

Bródy Sándor

EISEMANN György: Kultusz és történet. (B. S.: Rembrandt). In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 139–156.

NYÁRÁDY Gábor: Ki voltál, Ádám? B. S. ifjúkori novellahõse. = Vil 1991. 1. sz. 70–80.

RÓNAI Mihály András: B. S. A század kapujában. In. R. M. A.: Magyar toll. 9–15.

V. Buzáth Anna

LISZTÓCZKY László: A varázshattyú foglyai. Babits Mihály elõszava egy egri verseskötethez. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 100–102. [Óceán c. kötete (1926.) Az elõszó közlésével. – Elsõ közlése: Hevesi Szemle, 1988.]

Cholnoky Viktor

MÓZES Endre: Az abszurd magánmitológiája. = ISz 1991. 1. sz. 70–85.

Czakó Gábor

Cz. G.: A Teremtõ mosolya. [Esszék.] Gondolat, Bp., 1991. 195 l.

GYEPES Aranka: Az ifjúság a jelenségek rabja. [Interjú.] = Remény 1991. 29. sz. 6.

Csalog Zsolt

KISS Zsuzsanna: "Lágyinterjúzom". = Látó 1991. 9. sz. 1076–1093.

RADNÓTI Sándor: A "Faction" 1989. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 190–197. [Elsõ közlése: Kritika, 1989.]

A tanítható ismétlése. Csalog Zsolttal beszélget Németh Gábor. = MNapló 1991. 16. sz. 4–6.

Csanádi Imre

BAKONYI István: Cs. I. korai versei. In. B. I.: A folytatás reménye. 127–132. [1936–1942 között írt versekrõl.]

CSOÓRI Sándor: Emléktábla a ház falán. = Árgus 1991. 6. sz. 83–85. [Elhangzott 1991. június 8-án Zámolyon, Csanádi Imre emléktáblájának avatásán.]

JÁNOSY István: Cs. I. = Diakonia 1991. 2. sz. 45–48.

MÓSER Zoltán: Holló és hattyú tiszta feketében. Cs. I. verseinek népköltészeti gyökereirõl. = Árgus 1991. 6. sz. 86–100.

SZEPESI Attila: "Erdei vadak, égi madarak". (Arcképtöredék Csanádi Imrérõl). = Fo 1991. 12. sz. 26–31.

Nekr. Alexa Károly = Hitel 1991. 6. sz. 16.; Alföldy Jenõ = ÉI 1991. 11. sz. 4.; N. L. = RefLap 1991. 14. sz. 4.; Radnóti Sándor = Holmi 1991. 4. sz. 531–532.

Csanda Sándor.

Nekr. Kovács Gyõzõ = It 1991. 1. sz. 248–249.

Csányi László

Cs. L.: Varázskert, élet, Arany, Babits. [Önéletrajzi írás.] = ÚÍ 1991. 8. sz. 107–115.

Csáth Géza

EISEMANN György: A végesség démonizmusa. (Álomszimbólumok Cs. G. novelláiban). In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 157–179.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. (Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275. l.

KOVÁCS Éva: Die Wiederholung als textordnende Kraft und stilistisches Mittel in einer frühen Csáth-Novelle. [Fekete csönd.] 1038–1045. – LÕRINCZY Huba: Cs. G. és E. T. A. Hoffmann. Szecesszió és romantika kapcsolata egy novella tükrében. [Cs. G.: Szombat este; E. T. A. Hoffmann: A homokember.] 1051–1057.

TÜSKÉS Tibor: Cs. G.: A kis Emma. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 13–35.

Csathó Kálmán

BODNÁR György: Emlékeztetõ. Cs. K.: A varjú a toronyórán. = ÚÍ 1991. 11. sz. 53–55.

Cseke Péter

KOMORÓCZY György: Lehet, vagy nem lehet? = SzékelyÚt 1991. 5–6. sz. 14–15.

Cselényi László

POMOGÁTS Béla: Kisebbségtörténelem. A szlovákiai magyar irodalomról. = Eurutas 1991. 1. sz. 40–41.

Csengey Dénes

KERESZTURY Tibor: Jelen idejûvé tenni a történelmet. Cs. D. 1989. In. K. T.: Félterpeszben. 46–61. [Elsõ közlése: Alföld, 1989.]

Nekr. F. Havas Gábor = Beszélõ 1991. 16. sz. 2.; Király B. Izabella = Hunnia 1991. 20. sz. 42–43.; [Kiss Dénes] K. D. = MFórum 1991. 16. sz. 1.; Kukorelly Endre = MNapló 1991. 1. sz. 5.; Mészáros Sándor = Alf 1991. 5. sz. 94–95.; Simonffy András = ÉI 1991. 19. sz. 7.

Csiky Gergely

KOZMA Dezsõ: Száz éve halt meg Cs. G. = Helikon 1991. 44. sz. 2.

Csokonai Vitéz Mihály

BÍRÓ Ferenc: A pillangó halála. (Csokonai gondolatvilágának alakulása 1795 után.) = ItK 1991. 4. sz. 370–385.

DEBRECZENI Attila: Csokonai fordulata a "nationalis poézis" irányába. = ItK 1991. 2. sz. 138–160.

DEBRECZENI Attila: Csokonai, a bölcs poéta. (Irodalmi szereptudat, egzisztencia, modus vivendi a XIX. század legelején.) = StudLittDebr 1991. 7–19.

FENYVESI András: CS. V. M. (1773–1805). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 31–42.

FERENCZY Miklós: Komáromi adalékok Csokonai bor-kultuszához. In. Reformkori magyar irodalmunk és a gondûzõ borocska. 40–44.

JULOW Viktor: Cs. V. M. 2. kiad. Csokonai, Debrecen, 1991. 205 l., 1 t.

PÉTER László: Cs. V. M. nevében. = Nyr 1991. 3. sz. 287.

VARGHA Balázs: Csokonai Helikoni Akadémiája. = ÉI 1991. 51–52. sz. 18.

VARGHA Balázs: "Izolírozva." Csokonai kapcsolatokat keres. = ÚÍ 1991. 5. sz. 56–73.

VARGHA Balázs: Kármán és Csokonai. = ÚÍ 1991. 7. sz. 105–109.

Csoóri Sándor

Cs. S.: Nappali hold. Püski, Bp., 1991. 370 l.

BAKONYI István: A folytatás reménye. Tanulmányok. Comenius Társaság, Székesfehérvár, 1991. 177 l. (A Vajda János Kör könyvsorozata.)

"Megkívántam a bujdosást már." Csoóri Sándorról. 161–164. – Az esszéíró Cs. S. 165–173. – Cs. S.: Készülõdés a számadásra. [1987]. 174–177.

DOMOKOS Mátyás: Közösségi szerep és költõi természet. Cs. S.: A világ emlékmûvei. In. D. M.: Varázstükrök között. 178–188.

GÖRÖMBEI András: Vonások Cs. S. portréjához. = ÚjFo 1991. 10. sz. 78–83.

KULCSÁR Edit: Okos szívet! = KNy 1991. 10. sz. 8.

POMOGÁTS Béla: Magunk revíziója. Cs. S.: Készülõdés a számadásra. 1988. In. P. B.: Noé bárkája. 179–185. [Elsõ közlése: Vigilia, 1988.]

TÓTFALUSI István: Csoóri újra svédül. = Nagyv 1991. 3. sz. 448–450. [Sándor Csoóri: Ned en grön kvist i min hand. (Kezemben zöld ág). Bonniers, Stockholm, 1990.]

Csorba Gyõzõ

Cs. Gy.: Önarckép – most. = Hitel 1991. 16. sz. 8–9.

Cs. Gy.: A város oldalában. Beszélgetések. Kérdezõ Csuhai István. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1991. 224 l. [1989-ben készült interjúk szerkesztett változata.]

"kilenc közül nyolcadiknak…" 7–38. Egyetemi éveim. 39–56. – Várkonyi Nándorról, Weöres Sándorról és a Sorsunkról. 57–86. – Folytatás és újrakezdés. Legnehezebb éveim. 87–118. – Római hónapok. 119–145. – A "rossz fordulat" után. 146–175. – A Jelenkor. 176–194. – A Faust és egyebek. 195–218.

BAKONYI István: Cs. Gy. "fõhajtásai". In. B. I.: A folytatás reménye. 121–126. [A Simeon tünõdése c. kötet 1983) versciklusáról.]

Cs. Gy. hetvenöt éves = Je 1991. 11. sz.

ESTERHÁZY Péter: Születésnapra. 868. – BALASSA Péter: Azóta. 873–875. – MÁRTON László: Expedíció, befelé. Cs. Gy. újabb költészetérõl. 877–884. – TAKÁTS Gyula: Egy köszöntõ-vers folytatása Csorba Gyõzõnek. 886–889. – FODOR András: Hétköznap és ünnep Csorba Gyõzõvel. Naplójegyzetek. 891–894. – KABDEBÓ Lóránt: Három Cs. Gy.-vers. 895–900. – SZIGETI Csaba: Vers és egyensúly. Az emlékezet alakzatai Cs. Gy. költészetében. 903–909. – PAPP István: Fekete ragyogás. Cs. Gy. halálképérõl. 910–912. – CSÛRÖS Miklós: "…ó, minden szürke perc bogos dzsungel, bozót". Cs. Gy. költészetérõl. 915–921. – TÜSKÉS Tibor: "Befelé hull a vérem". Cs. Gy.: Szemközt vele. 922–924.

CSISZÁR Mirella: Interjú Csorba Gyõzõvel az 1948-ban, a római Magyar Akadémián töltött hónapokról. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 2–3. sz. 25–32.

A hetvenöt éves Cs. Gy. köszöntése. Pálinkás György = MNapló 1991. 15. sz. 11.; Tüskés Tibor = ÚjEmb 1991. 48. sz. 6.

Csordás Gábor

DÉRCZY Péter: Bildungsredõny. Csordás Gáborról. = Alf 1991. 1. sz. 50–55.

KERESZTURY Tibor: Mindezt most süti a nap. Cs. G. 1990. = Alf 1991. 1. sz. 34–50. ; In. K. T.: Félterpeszben. 257–280.

Csuhai István

HÉVIZI Ottó–CS. I.: Szilénosz-gyakorlatok. 6+4 írás. Esszék. Széphalom Könyvmûhely, Bp., 1991. 143 l. (Dialógus.)

Csuka Zoltán

Megemlékezés Csuka Zoltánról. = Híd 1991. 10. sz. 951.

Csukás István

RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Gyárfás Miklóshoz és Csukás Istvánhoz. = ÚjIdõ 1991. 1. sz. 46–47.

Csurka István

Cs. I.: Új magyar önépítés. Politikai írások és elõadások. Püski–Magyar Fórum, Bp., 1991. 265 l.

LÁNCZI András: Az író és a politika. Cs. I. drámáinak világképe. = Vil 1991. 6. sz. 410–421.

RADNÓTI Sándor: Az erdélyi tragédia. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 223–234. [Megmaradni c. drámájáról. Elsõ közlése: Beszélõ, 1988.]

Dalos György

Hatvanas éveink. Dalos Györggyel beszélget Barna Imre. = Beszélõ 1991. 50. sz. 39–42.

RADNÓTI Sándor: Helyzetkomikum. György Dalos: Meine Lage in der Lage. Berlin, 1979. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 271–275. [Elsõ közlése: Új Látóhatár, 1981.]

Dán Róbert

FERENCZ József: D. R. (1936–1986.) = OrszRabbikIntÉvk 1985–1991. 29–37.

Dávid Gyula

D. Gy.: Egy nagycsalád a XX. század végén. Önéletírás. = Ige 1991. 6. sz. 5–6.

Dayka Gábor

GORTVAY Erzsébet: Ezer évig nem volt itt semmi? = KárpátiIgSzó 1991. 193. sz. 6.

Deák Ferenc

DÁVIDHÁZI Péter: Az együttmûködés örök dilemmája. Széchenyi és Deák vitája a hatalomról. = Holmi 1991. 9. sz. 1140–1149. [A Holmi Széchenyi-emlékszámá-ban.]

IGNOTUS Hugó: D. F. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 187–203.

TAKÁCS Péter: D. F. politikai pályája 1849–1865. Akadémiai, Bp., 1991. 233 l., 1 t.

Decsy Sámuel

SZILÁGYI Márton: Adalékok D. S. Osmanografiájának kiadástörténetéhez. = MKsz 1991. 3. sz. 264–266.

Déry Tibor

BIKÁCSY Gergely: Két április. = Beszélõ 1991. 15. sz. 28–29.

BOTKA Ferenc: D. T. és a Fischer kiadó. = ÚÍ 1991. 4. sz. 71–76.

BOTKA Ferenc: D. T. és Berlin. (1923: a konstruktivizmus vonzásában.) = ItK 1991. 4. sz. 386–395. [Részlet: It, 1991. 3–4. sz. 553–574.]

RÉZ Pál: "Egy hajszállal merészebbnek lenni". D. T. kiadatlan válasza egy körkérdésre. = Holmi 1991. 1. sz. 14–16.

SNEÉ Péter: Hézagok metszõ, süvítõ jó szele. Déry-képünk ma. = Stádium 1991. 3. sz. 46–52.

TEMESI Ferenc: D. T. költõi világa. = ÚÍ 1991. 5. sz. 74–82.

TÓBIÁS Áron: Déry utazása. = Kort 1991. 2. sz. 137–138. [Tokaj-Hegyaljára, 1955-ben.]

VAS István: D. T. és a kártya. = Fo 1991. 6. sz. 20.

Dettre János

LENGYEL András: Író és "rendszerváltás". D. J. és Móra Ferenc konfliktusa. = MúzkutCsongrádm 1991. 135–139.

Dévai Bíró Mátyás

IVÁNY Zoltán: Adalékok D. B. M. Orthographia Ungarica címû mûvéhez. = MNy 1991. 4. sz. 439–447.

Dienes Valéria

D. V. (Összeállította, bevezette Töttõs Gábor.) IV. Számú Általános Iskola, Szekszárd,1991. 79 l. [Töttõs Gábor: Amíg Geiger Valériából dr. Dienes Valéria lesz. (Életrajz- és pályaképvázlat) c. tanulmánya. 5–28. Válogatás Dienes Valéria ifjúkori mûveibõl, visszaemlékezés.]

Dobos László

BENCZE Lóránt: Sodrás a "Sodrásban". Grammatika, stílus és gondolkodás összefonódása D. L. Sodrásban címû regényében. (Madách, Bratislava, 1984.) = Nyr 1991. 4. sz. 302–316.

"Erkölcsi tõkénk, örökségünk: az emberi hang." D. L. csehszlovákiai magyar íróval beszélget Kulcsár Katalin. = Eurutas 1991. 1. sz. 42–47.

POMOGÁTS Béla: Kisebbségtörténelem. A szlovákiai magyar irodalomról. = Eurutas 1991. 1. sz. 40–41.

Domahidy Miklós

SZAKOLCZAY Lajos: A kiállás öröme és kockázata. Domahidy Miklósról. = Ttáj 1991. 9. sz. 72–78.

Domokos Mátyás

D. M.: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodalmi, Bp., 1991. 572 l.

Dsida Jenõ

D. J. levelesládája, 1928–1938. (Közzéteszi, válogatta, bevezette, jegyzet Csiszér Alajos.) Gordiusz, Gyõr, 1991. 301 l. [Csiszér Alajos: A levelek címzettjei, 5–10.; Gyökerek, mûhelyek, 159–274.; Dsida Jenõ életrajzi adatai, 275–281. c. írásaival. – D. J. levelei szüleihez, Imbery Melindához, Kacsó Sándorhoz, Kócsy Erzsébethez, Móricz Zsigmondhoz és Sényi Lászlóhoz. Ion Chinezu, Császár Károly, Járosi Andor, József Attila, Moldován Pál, Reményik Sándor és Tavaszy Sándor levelei Dsida Jenõhöz.]

ASZTALOS Ildikó: Olvassuk együtt. = Látó 1991. 4. sz. 501–506.

KOVÁCS Sándor Iván: D. J. verstöredéke. ("A felhõk alacsonyan szállnak…"). = IrodIsm 1991. 1. sz. 31–33.

LISZTÓCZKY László: A kocsárdi váróterembõl az Olajfák hegyére. A személyes élmény és a mítosz összefonódása D. J. Nagycsütörtök címû versében. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 136–143. [Elsõ közlése: Hevesi Szemle, 1987.]

OROSZ Andrea: Magyar zsoltár. (D. J.: Psalmus Hungaricus.) = Fo 1991. 4. sz. 67–75.

PINTÉR Lajos: A szörnyû holdvilág alatt. (D. J. kiadatlan verseirõl.) = Fo 1991. 4. sz. 1–11. [Az Ébredés az alagútban; Az éjszakák csöndje; Istenem, eljött hzzám; Gyakran várlak; Elüldögélek; Érted-é hangomat?; Újra éjszaka van; Most újra éj van; Hallgatag; Zavartan járok; Homokban és a Délután c. versekrõl.]

Dupka György

Ismert nevek – új versek. = KárpátaljaIfj 1991. 33. sz. 6.

Eckhardt Sándor

Hommage à Alexandre Eckhardt. = CÉH 3. sz. 1991. 106–124.

KÖPECZI Béla: L’image des nations dans les études d’Alexandre Eckhardt. 107–110. – KARAFIÁTH Judit: Alexandre Eckhardt et la renaissane catholique française. 111–115. – NYÉKI Lajos: Alexandre Eckhardt tel que je l’ai connu. 116–120. – ECKHARDT Ilona: Mon pére, Alexandre Eckhardt. 121–124.

Egyed Péter

MARTOS Gábor: "A generáció a generációs értékektõl lett az, ami." (Beszélgetés Egyed Péterrel.) = Életünk 1991. 6. sz. 528–534.

Eisemann György

E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. Elemzések XIX. és XX. századi magyar mûvekrõl. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 204 l. (Mûelemzések kiskönyvtára.)

E. Gy.: Végidõ és katarzis. [Esszék.] Orpheus, Bp., 1991. 191 l.

Elek Artúr

RÓNAI Mihály András: E. A. Az öngyilkos. In. R. M. A.: Magyar toll. 40–42.

Eörsi István

E. I. hatvanéves. = Kr 1991. 6. sz.

E. I.: 1. Levél-féle Ludassy Máriához. 2. A voltaképpeni méltatás. 2–3. – LUDASSY Mária: Hatvan év humorral a huszadik századból… 3–4. – LITVÁN György: Pisti a forradalomban. 4–5. – ALMÁSI Miklós: Aki nem fogja be a száját. Hány éves is Eörsi, a publicista? 5–6. – BABARCZY László: Mag a hó alatt. [Lejegyezte Stromajer Andrea.] 6–7. – REMÉNYI József Tamás–TARJÁN Tamás: Ciróka-maróka. A Kritika címû folyóirat 2031. júniusi különszáma E. I. 100. születésnapja tiszteletére. Pályakép dióhéjban. 7.

Formális köszöntõ helyett tartalmi vita. Ludassy Mária beszélgetése Eörsi Istvánnal fennállásának 60. évfordulóján. = Beszélõ 1991. 24. sz. 38–40.

RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera.

A "leküzdhetetlen öreg hang". Eörsi István: Az utolsó szó jogán. [Elsõ közlése: Beszélõ, 1986.] 198–205. – Függelék az elõzõhöz. [Nemes Nagy Ágnes és Radnóti Sándor levélváltása 1986-ban; Eörsi István válasza.] 206–213.

Eötvös József

DEÁK Ágnes: E. J. és Johann Kaspar Bluntschli levélváltása. (1856–1867.) = ItK 1991. 5–6. sz. 654–660. [Hét levél Eötvöstõl, két levél Bluntschlitól.]

LUKÁCS Lászlóné: E. J. beszélõ nevei. In. Dolgozatok az írói névadásról. 25–39.

PÁL Lajos: Die Nationalitätenfrage und der "dritte Weg" in der Tätigkeit von József Eötvös Anfang der 60-er Jahre des 19. Jahrhunderts. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 794–799.

SZABÓ Dezsõ: Eötvös írói egyénisége. 1913. In. Sz. D.: Az egész látóhatár. 2. köt. 835–839.

Erdei Ferenc

HUSZÁR Tibor: E. F., Bibó István és a Márciusi Front. = Kort 1991. 3. sz. 101–107.; 4. sz. 85–92.; 5. sz. 84–96.; 6. sz. 91–103.

Levelezés köz- és magánügyben, 1931–1944. Címzett vagy feladó E. F. (Szerkesztette, jegyzetek H. Soós Mária, utószó Huszár Tibor.) Magvetõ, Bp., 1991. 474 l. [Erdei Ferenc és Ágoston Vencel, Bachner Ernõ, Berend Béla, Bibó Irén, Bibó István, Bierbauer (Borbíró) Virgil, Borbély Mihály, Braun Róbert, Buday György, Csécsy Imre, Csorba Tibor, Darvas József, Dékány István, Dettre János, Dezsõ Kázmér, Donáth Ferenc, Echkhardt Sándor, Eckhardt Tibor, Erdei Sándor, Féja Géza, Gál István, Galamb Sándor, Gáspár Zoltán, Gratz Gusztáv, Györffy István, Hajnal István, Jócsik Lajos, Kardos László, Keresztes András, Kilschner Zoltán, Kovács Imre, Lengyel Balázs, Makay Miklós, Márkus István, Márton János, Matolcsy Mátyás, Móricz Zsigmond, Nagy Vince, Ortutay Gyula, Ölvedi János, Paku Imre, Pál Ferenc, Pécsi Imre, Porga Lajos, Reitzer Béla, Révész Géza, Sárközi György, Sárközi Márta, Seress József, Simándy Pál, Strausz Gyula, Surányi-Unger Tivadar, Szabó Zoltán, H. Szabó Imre, Cs. Szabó László, Székely Béla, Szombatfalvy György, Szöllõsi Jenõ, Ifj. Tettamanti Béla, Tettamanti Károly, Tomori Viola, Varga Ida, Vargha László, Várkonyi Nándor, Varró István, Veres Péter, Zsindelyné Tüdõs Klára levelei.]

Erdély Miklós

E. M.: Mûvészeti írások. Válogatott mûvészetelméleti tanulmányok. 1. köt. Szerkesztette Peternák Miklós. Képzõmûvészeti, Bp., 1991. 222 l., 16 t. (Dosszié.)

Megkerülhetetlen hiány. = Árgus 1991. 5. sz.

PÉNTEK Imre: E. M. összeállításunk elé. 65. – E. M. levele Tóth Gyulának. 73–74. – PETERNÁK Miklós: Beszélgetés Erdély Miklóssal, 1983 tavaszán. 75–88. – FEHÉR László: Idõtöredékek Mázkirra. 100–101.

A senki földjén. = Beszélõ mell. 1–16. sz.

HAVAS Fanny: Egy valódi mester. Beszélgetés Maurer Dórával. 1–7. – BARDI Teri: A senki földjén voltunk… Beszélgetés Sugár Jánossal. 8–10. – SZÛCS György: A mítoszteremtés csapdája ez? Beszélgetés Beke Lászlóval. 11. – BARDI Teri: "…mert szépek". Beszélgetés Peternák Miklóssal. 12–13. – SZÛCS György: Beábrándulás. Beszélgetés Hajdu Istvánnal. 14–15.

Erdélyi János

E. J.: Irodalmi tanulmányok és pályaképek. [Hasonmás kiad.] Akadémiai, Bp., 1991. 643 l. (A magyar irodalomtörténetírás forrásai 14.)

E. J. születésének 175. évfordulójára. = It 1991. 2. sz.

LUKÁCSY Sándor: A nyelv bölcselete és a bölcselet nyelve Erdélyi Jánosnál. 276–288. – DÁVIDHÁZI Péter: "Omnis oretura ingemiscit." (E. J. kritikusi világnézete.) 288–309. [Elõadások a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett tudományos konferencián.]

T. ERDÉLYI Ilona: E. J. mûveinek elsõ kiadási tervérõl. = Fo 1991. 11. sz. 59–62.

SZ. FEHÉR Erzsébet: E. J. versei az 1840-es évek tankönyveiben. = MKsz 1991. 3. sz. 282–284.

KECSKÉS András: A nemzeti verselés elméletének népköltészeti iránya. (Fogarasi János, E. J. és Arany János verselmélete.) In. K. A.: A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektõl 1898-ig. 207–240.

LISZTÓCZKY László: A Kalevala elsõ visszhangjai Magyarországon. E. J. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 26–37.

MÉSZÁROS András: Szempontok E. J. filozófusi jelentõségének megítéléséhez. = ItK 1991. 2. sz. 185–188.

Esterházy Lujza

E. L.: Szívek az ár ellen. Népek ütközése, közép-európai tapasztalatok. [Visszaemlékezés.] Ford. Prõhlené Samarjay Éva. Püski, Bp., 1991. 230 l., 8 t. [Sinkó Ferenc: Egy nagyasszonyról c. írásával. 6–13. l.]

Esterházy Péter

Esterházy-kalauz. Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel. Magvetõ, Bp., 1991. 159 l. [E. P. mûveibõl vett idézetekkel.]

JASTRZÊBSKA, Jolanta: Archaizálás és intertextualitás. Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk. = ItK 1991. 1. sz. 48–62.

KERESZTURY Tibor: "Azt csinálom, amit eddig, nézdegélek." E. P. 1988. In. K. T.: Félterpeszben. 7–24. [Elsõ közlése: Alföld, 1989.]

MÉSZÁROS Sándor: Ami történik velünk. E. P. esszéi és irodalmi publicisztikája. = Alf 1991. 12. sz. 50–54.

MÓDOS Márton: Két Közép-Európa, ha találkozik. Esterházy-est Prágában. = Eurutas 1991. 1. sz. 82–84.

ORBÁN Ottó: Írni annyi. A mûhelyben. Variációk egy Esterházy-témára. = Kort 1991. 8. sz. 16–21.

RADNÓTI Sándor: Az ambivalens mûbírálat. E. P.: Bevezetés a szépirodalomba címû könyvérõl. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 135–173. [Elsõ közlése: Medvetánc, 1987.]

SÁRKÖZY Péter: Esterházy Itáliában. = MNapló 1991. 10. sz. 29.

SZÁVAI Géza: Az Esterházy-expressz-kalauza, utasai, és végül, de nem utolsó sorban ("elöl ül a masiniszta"!) maga a Mester. = ÚjFo 1991. 6–7. sz. 71–77.

TANDORI Dezsõ: "Mindig hozzá kellett venni az egész életet…" E. P. prózájáról. = Alf 1991. 12. sz. 42–50.

TÜSKÉS Tibor: E. P.: A zászló. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 255–269.

Fabó Kinga

BARNA Róbert: A versírás mint kóklerség és öngyilkos játék. Beszélgetés Fabó Kingával. = Életünk 1991. 1. sz. 46–52.

Fábry Zoltán

F. Z.: Merre vagy, Európa? Válogatott esszék, újságcikkek 1922–1970. Pannónia, Pozsony, 1991. 188 l. (Pannónia kiskönyvtár.)

"…A gonoszság és õrület ellen." Peéry Rezsõ (ismeretlen) levelei Fábry Zoltánhoz. [Közli] Tóth László. = ÚjFo 1991. 8–9. sz. 9–19. [Tíz levél 1952 és 1968 között.]

TÓTH László: "Sohse tudott az igazsághoz…" Kiegészítések A vádlott megszólal történetéhez. = ÚjFo 1991. 12. sz. 23–35.

TÓTH László: "Visszatartott lélegzettel…" A "hallgatás" évei és a naplóíró F. Z. = ÚjFo 1991. 11. sz. 31–44.

TURCZEL Lajos: F. Z. keresett igazságai és elzuhant reményei. = ISz 1991. 7. sz. 747–759.

Faludy György

F. Gy.: Amerikás magyarok. = Orpheus 1991. 1. sz. 14–20.

Farkas Árpád

POMOGÁTS Béla: A "sajátosság" méltósága és tragikuma. = Árgus 1991. 6. sz. 38–40.

Fáy Ferenc

BOROSS Ferenc: F. F. = Toborzó (Edmonton, Alta) 1991. 2. sz. 20–21.

ZAS Lóránt: In memoriam F. F. (1921. jún. 20.–1981. jún. 10.) = Hunnia 1991. 19. sz. 57–60. [Szövegközléssel.]

Fejtõ Ferenc

[VEZÉR Erzsébet] V. E.: F. F. a Szép Szó újraélesztésérõl. = Kr 1991. 11. sz. 21–22. [Fejtõ Ferenc Ignotus Pálnak küldött levele közlésével. (Párizs, d. n.)]

Fekete István

RÓNASZEGI Miklós: Könyvespolc. = MFórum 1991. 12. sz. 8. [F. I. Zsellérek c. regényérõl.]

Fekete Sándor

F. S.: Egy bûnös írás. Adalékok az 1956 utáni megtorláshoz. = Kr 1991. 6. sz. 19–21. [A Chesterfield címû elbeszélés.]

Fényi István

MÁRIÁS József: F. I. = Szamoshát 1991. 1. sz. 1.

Fenyõ Miksa

RÓNAI Mihály András: F. M. Búcsúsorok. In. R. M. A.: Magyar toll. 61–64.

Fenyvesi András

F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. Grafika, Nyíregyháza, 1991. 381 l.

Fenyvesi Ottó

BARNA Gábor: "A lázadás öröméért". Beszélgetés Fenyvesi Ottóval. = Életünk 1991. 6. sz. 511–520.

Ferdinandy György

Ellene mondani minden embertelenségnek. Ferdinandy Görggyel beszélget Pályi András. = MNapló 1991. 2. sz. 11–12.

Ferdinandy Mihály

PETRÕCZI Éva: "Én vágy-kálvinista vagyok". Beszélgetés Ferdinandy Mihállyal. = RefLap 1991. 23. sz. 6.

Ferencz Gyõzõ

Az elme vitaminhiánya. Ferencz Gyõzõvel beszélget Rakovszky Zsuzsa. = Beszélõ 1991. 48. sz. 40–43.

Ferenczi Tihamér

Ismert nevek – új versek. = KárpátaljaIfj 1991. 35. sz. 9.

Finta Éva

JUHÁSZ Mária: Egy költõnõ Kárpátaljáról. = Délszig 1991. 21. sz. 30–33.

Fodor András

F. A.: Életem elsõ író–olvasó találkozója. Naplójegyzet 1949-bõl. = ÚjFo 1991. 4. sz. 18–20.

F. A.: A Kollégium. Napló, 1947–1950. Magvetõ, Bp., 1991. 471 l. [Eötvös Col-legium.]

F. A.: Takáts Gyula költészetének hatása pályakezdésemre. = Som 1991. 1. sz. 11–16.

BAKONYI István: Pünkösdi hírnök. F. A. válogatott versei. In. B. I.: A folytatás reménye. 133–138. [1988.]

DOMOKOS Mátyás: "Helyzetdalok" sötétedés után és elõtt. Két 1949-ben írt vers történelmi hátteréhez. In. D. M.: Varázstükrök között. 23–34. [Jékely Zoltán: Virrasztás I.; Fodor András: Bartók.]

SALLAI Éva: Az ötvenes évek közepének irodalmi életérõl. Beszélgetés Fodor Andrással. = Ttáj 1991. 4. sz. 20–32.

Szülõföldemen, Somogyban. Bemutatja: F. A. = Som 1991. 2–3. sz. 11–20. [Az MTV-ben 1983. márc. 27-én elhangzott anyag szerkesztett változata.]

Fodor Sándor

F. S.: Gondjaim – a boldogságban. Önéletrajz. = Látó 1991. 10. sz. 1264–1271.

Fónod Zoltán

F. Z.: Kõtábláink. Válogatott írások. Madách–Szépirodalmi, Bratislava–Bp., 1991. 263 l.

Forbáth Imre

FRIED István: A tragikus F. I. = Ttáj 1991. 1. sz. 78–87.

Földényi F. László

HAJDÚ László: (Kölcsön)Hatás. A német kapcsolat. [Interjú Földényi F. Lászlóval és Nádas Péterrel.] = AVilág 1991. 4. sz. 42–43. [A német kulturális rendezvénysorozatról. (Budapest, 1990. november–1991. február.)]

Földi Mihály

RÓNAI Mihály András: F. M. Szerkesztõm emlékére. (1982, 1986). In. R. M. A.: Magyar toll. 226–232.

Fülep Lajos

NAGY Endre: F. L. mûvészetfilozófiája (1923–1944). Tanulmány. Szerzõ, Bp., 1991. 37 l. (Z-füzetek 15.)

Füst Milán

ANGYALOSI Gergely: F. M.: Habok a köd alatt. = ItK 1991. 1. sz. 42–47. [Verselemzés.]

[KARTAL Zsuzsa] K. Zs.: A haragvó próféta: F. M. = Szombat 1991. 5. sz. 32–33. [Szövegközléssel.]

LICHTMANN Tamás: A történelmi szorongás regénye: F. M. "Advent". = OrszRabbikIntÉvk 1985–1991. 333–342.

SZIRTES György: Tótfalusi István versfordításai. = Nagyv 1991. 7. sz. 1087–1088. [Füst Milán: 25 Poems. Maecenas, 1990. – Babits Mihály: 21 Poems. Maecenas, 1988.]

Gaál Gábor

CS. GYÍMESI Éva: G. G. újraolvasásához. = Kor 1991. 3. sz. 307–315.

POMOGÁTS Béla: A publicista G. G. Véleménynyilvánítás egy perben. = Kr 1991. 12. sz. 19–20.

TÓTH Sándor: G. G. nehéz örökségérõl, 1946–1952, avagy Mit ér Romániában az írástudó, ha baloldali és magyar. = Kor 1991. 3. sz. 1164–1169.

ZÖLDI László: G. G. elõélete. Kutatási élménybeszámoló Gaál Gáborról. Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba, 1991. 46 l.

Gábor Andor

PETÕ Gábor: Adalékok G. A. újságírói pályakezdésének és elsõ korszakának (1903–1907) történetéhez. = MKsz 1991. 3. sz. 207–229.

Gál László

DOMOKOS Mátyás: "Vasércbõl öntök vasparipát". = Híd 1991. 4. sz. 362–367.

Galambosi László

KÁRPÁTI Kamil: "Csörög a csont a virágban." = Stádium 1991. 4. sz. 107–108.

KÁRPÁTI Kamil: G. L. költészete. = Stádium 1991. 4. sz. 103–106.

Galgóczi Erzsébet

DOMOKOS Mátyás: "Galgóczi-riadó!" Széljegyzetek A törvény szövedéke riportjaihoz. In. D. M.: Varázstükrök között. 72–91.

Gáll Ernõ

TÓTH Pál Péter: Egy tudós számvetése. Beszélgetés Gáll Ernõvel. = MTud 1991. 2. sz. 206–217.

Garaczi László

KEMÉNY István: "Annyira egyedül vagyok, mintha mindenkit szeretnék." Garaczi Lászlóról. = NappaliHáz 1991. 1–2. sz. 180–183.

SIMON Attila: Sztepptáncos – kényszerzubbonyban. Garaczi Lászlóról. = Orpheus 1991. 1. sz. 108–119.

Géczi János

KERESZTURY Tibor: "ennyi elég a magányhoz." G. J. 1989. In. K. T.: Félterpesz-ben. 130–154. [Elsõ közlése: Alföld, 1990.]

Gelléri Andor Endre

RÓNAI Mihály András: Egy fényes pillanat. In. R. M. A.: Magyar toll. 265–267. [Gelléri Andor Endre levele Rónai Mihály Andráshoz, 1937-ben.]

Gérecz Attila

Gérecz Attila, a költõ – 1956 mártírja. (Szerkesztette Kárpáti Kamil.) Stádium, Bp., 1991. 195 l.

KÁRPÁTI Kamil: Mulasztásunk, G. A.! = Hitel 1991. 5. sz. 10–11.

KISS Dénes: A páncélosokat pusztító költõ. = MFórum 1991. 45. sz. 8.

ZSILINSZKY László: A kamasz Gérecz Attilával. Sümegtõl a francia hadifogságig. = Stádium 1991. 4. sz. 13–20.

Gerelyes Endre

BOZÓ Gyula: Epizódok G. E. életébõl. = Palócföld 1991. 2. sz. 193–205.

Gergely Ágnes

G. Á.: Nyugat magyarja. Esszénapló William Butler Yeatsrõl. Szépirodalmi, Bp., 1991. 167 l.

Gergely Sándor

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

G. S. Író az Emke elõtt. (1986). 233–235. – A Dózsa-trilógia. 235–238.

Gion Nándor

Egy igazi regény. G. N.: Börtönrõl álmodom mostanában. = Je 1991. 5. sz. 470–474. [Domokos Mátyás és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. január 14-én.]

JUHÁSZ György: Aki a latroknak is játszott. A Börtönrõl álmodom mostanában megjelenése és egy születésnap ürügyén. = Hitel 1991. 3. sz. 56–57.

MÁK Ferenc: Fölfelé menekülõ lélekkel. Az ötvenéves G. N. köszöntése. = Fo 1991. 2. sz. 18–20.

Goldziher Ignác

IVÁNYI Tamás: G. I. (1850. június 22.–1921. november 13.) = KeletKut 1991. Õsz. 3–4.

SIMON Róbert: G. I. – hetven év múltán. Régi-új problémák és tanulságok. = 2000 1991. 12. sz. 46–57.

Gozsdu Elek

G. E. levelei Justh Zsigmondhoz. (Közreadja, bevezeti Hauber Károly.) = StudLittDebr 1991. 84–97.

Gömöri György

POMOGÁTS Béla: Hazatért versek. Gömöri Györgyrõl. In. P. B.: Noé bárkája. 194–198. [A Búcsú a romantikától 1990. és Nyugatról nézve 1990. c. kötetekrõl.]

Göncz Árpád

G. Á.: A mûvésznek erkölcsi kötelessége szembeszállni az erõszakkal. = Eurutas 1991. 3. sz. 110–113. [Elhangzott az I. Mûvészeti Világfórumon. (Velence, 1991. augusztus 30.)]

G. Á.: Politika és irodalom: politika az irodalomban és irodalom a politikában. = Eurutas 1991. 2. sz. 71–76.

"Mindannyian naivak voltunk". G. Á. köztársasági elnökkel beszélget Bossányi Katalin. = MV 1991. 11. sz. 3–16.

RAFFAI István: Értéket elveszíteni nem szabad. Levélváltás és beszélgetés Göncz Árpáddal. = ÚjHoriz 1991. 3. sz. 25–26.

Szellem, hatalom, írói szerep. Göncz Árpáddal beszélget Pályi András. = MNapló 1991. 1. sz. 7–8.

Görcsöni Ambrus

KERESZTYÉN Balázs: Mátyás király históriája. = Évgyûrûk (Ungvár) 1990. 1991. 89–94.

Görgey Gábor

G. G.: Önarckép – most. Rendkívüli önéletrajz. = Hitel 1991. 13. sz. 11–13. [Versköz-léssel.]

Grendel Lajos

G. L.: Elszigeteltség vagy egyetemesség. Esszék, cikkek, interjúk. Széphalom Könyvmûhely, Bp., 1991. 145 l.

DOMOKOS Mátyás: Az író mint a kétértelmûségek szemtanúja. G. L. újabb novellái. In. D. M.: Varázstükrök között. 257–265. [Böröndök tartalma, 1987.]

TÕZSÉR Árpád: Jelentések egy (létre) nyitott mûhöz. G. L. három regényérõl, mint trilógiáról. = Ttáj 1991. 5. sz. 36–49. [Éleslövészet, Galeri, Áttételek.]

Grezsa Ferenc

Búcsú Grezsa Ferenctõl. = Ttáj 1991. 8. sz.

ILIA Mihály: Fiatalkori arckép – távolodóban. 56–57. – OLASZ Sándor: Üresebb lett a világ. 58–59. – DOMOKOS Mátyás: Helytállt valamiért. 59–60. – FÜZI László: Emléktöredékek Grezsa Ferencrõl. 61–62. – VEKERDI László: G. F. sírjára. 62–64.

Nekr. Bakonyi István = Stádium 1991. 4. sz. 12.; Földesi Ferenc = Juss 1991. 3. sz. 2–3.; Pomogáts Béla = ItK 1991. 4. sz. 484–485.; Zimonyi Zoltán = IrodIsm 1991. 1. sz. 35–36.; – = Helikon 1991. 26. sz. 12.; – = Kincsker 1991. 6. sz. 48.

Gulyás Pál

BAKONYI István: "G. P. szobájában." Jegyzetek Németh László 1954-es tanulmányáról. In. B. I.: A folytatás reménye. 99–106.

LISZTÓCZKY László: Mûhelyek tisztásain. Tanulmányok a magyar irodalomról. HungAvia–Kráter, Bp., 1991. 186 l.

G. P. útja a Kalevalához. 48–63. – G. P. és Vikár Béla barátsága. 64–72. – "A mythosok határán." Kerényi Károly és G. P. 103–104. – "Itt meghalt a régi varázslat…" Mítosz és valóság szembesítése G. P.: Országúti esküvõ címû versében. 129–135.

Gvadányi József

Carmen ineditum Comitis Josephi Guadányi S. C. R. et A. M. Generalis ad Ex-jesuitam A. R. D. Alexium Nedeczky de Eadem Ecclesiae Podvilkensis, et Filialium adnexarum Parrochum. Ex Originali. (Közreadja és bevezeti Hubert Ildikó.) = ItK 1991. 4. sz. 457–459.

Gyárfás Miklós

RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Gyárfás Miklóshoz és Csukás Istvánhoz. = ÚjIdõ 1991. 1. sz. 46–47.

Gyergyai Albert

Gy. A. emlékezete. = Som 1991. 4. sz.

TÜSKÉS Tibor: Találkozások Gyergyai Alberttel. 33–36. – SIKLÓS Zoltán: Gyergyai francia elismerése. 36–42. – TERÉNYI Zoltán: Gy. A. és Thomas Mann. 42–45. – LACZKÓ András: Az esszé védelmében. 45–51.

TAKÁTS Gyula: Gyergyai Albertrõl. Halálának tizedik évfordulóján. = Holmi 1991. 7. sz. 892–893.

Cs. Gyímesi Éva

Cs. Gy. É.: Álom és értelem. [Esszé.] = Confessio 1991. 2. sz. 36–43.

Legendák ellenében. Cs. Gy. É.: Álom és értelem. = Je 1991. 5. sz. 474–477. [Csapody Miklós és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1990. december 18-án.]

Mit is jelent 1990? Visky András kolozsvári beszélgetése Cs. Gyímesi Évával. = 2000 1991. 3. sz. 9–11.

Györe Balázs

FÖLDÉNYI F. László: A szabadulás kapuja. = ÉI 1991. 38. sz. 4. [Györe Balázs Alig vannak adatok címû kisregényérõl.]

Györffy István

ANDRÁSFALVY Bertalan: Gy. I. közmûvelõdési eszméi. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 835–839.

Gyõry Attila

CSANDA Gábor: Kísérlet a Gy. A.-próza értelmezésére. = ISz 1991. 8. sz. 869–872.

Gyurkovics Tibor

SZIKSZAI Károly: Írószövetség, írókamara. Beszélgetés Gyurkovics Tiborral. = ÉI 1991. 8. sz. 7.

Hajas Tibor

TURAI Tamás: Szidpa Bardo. = NappaliHáz 1991. 1–2. sz. 103–109.

Hajnóczy Péter

DIÓSZEGI Olga: M. = 2000 1991. 2. sz. 49–55.

Hajnóczy-emlékszám. = ÚjSymp 1991. 8–9. sz.

THOMKA Beáta: A mesteri poén. 1. – BALÁZS Attila: A halál belovagolt Perzsiába. 2–3. – BOGDÁN László: A halál belovagol Perzsiába. 4–5. – LÁNG Zsolt: H. P. 5–6. – MÉSZÁROS Sándor: A szenvedés formái. 25–30. – SZERDAHELYI Zoltán: Egy élõ kultusz. 33–37. [Elhangzott a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeumban a "Tények és ereklyék…" c. rendezett konferencián, 1990-ben.] – SZERDA-HELYI Zoltán: "Tehát az, hogy a bõrt leveszem róla…". 38–41. [Interjú Szkárosi Endrével.] – SZERDAHELYI Zoltán: "Hajnóczynak megszállott hívei voltunk…". 42–43. [Interjú Krasznahorkai Lászlóval.] – SZERDAHELYI Zoltán: "Mi nem tapasztaltunk semmit az õ marconaságából…". 44–46. [Interjú Bognár Évával és Bognár Botonddal.]

NÁDAS Péter Hajnóczy Péterrõl. Szerdahelyi Zoltán interjúja. = 2000 1991. 2. sz. 57–61. [A Petõfi Irodalmi Múzeum számára készített interjúból.]

REMÉNYI József Tamás bevezetése H. P.: Last train címû drámatöredékéhez = Kort 1991. 8. sz. 42–45.

SZERDAHELYI István: H. P. a Mozgó Világnál. Beszélgetés Veress Miklós költõvel, a Mozgó Világ egykori fõszerkesztõjével. = Fo 1991. 5. sz. 46–51.

SZERDAHELYI Zoltán: Beszélgetések Hajnóczy Péterrõl. (1–3.) = Ttáj 1991. 2. sz. 40–47.; 5. sz. 8–12.; 8. sz. 7–10. [A Petõfi Irodalmi Múzeum számára készült interjúból.]

SZERDAHELYI Zoltán: Maga Péter. Beszélgetés Hajnóczy Péter emlékérõl Sükösd Mihállyal. = ÉI 1991. 17. sz. 7.

Halász Gábor

VÁRKONYI Benedek: Halász és Szomory. Egy kritika elõ- és utótörténete. = Holmi 1991. 1. sz. 70–75. [Halász Gábor kritikája Szomory Dezsõ Levelek egy barátnõmhöz címû önéletrajzi regényérõl.]

Hallama Erzsébet

Nekr. Pákolitz István = Je 1991. 9. sz. 675–676.; – = ÉI 1991. 23. sz. 2.

Hamvas Béla

H. B.: Mûvei. [Gyûjteményes kiad.] (Szerkesztette Dúl Antal.)

2. Szilveszter. – Bizonyos tekintetben. – Ugyanis három regény. – Életünk–Magyar Írószövetség Nyugat-magyarországi Csoportja, Szombathely, 1991. 493 l.

H. B.: Óda a huszadik századhoz. (1–2.) = Életünk 1991. 4. sz. 289–311.; 5. sz. 385–398.

H. B.: Orpheus. = Orpheus 1991. 2–3. sz. 39–53.

BALOGH Tibor: A tehetség természetérõl. Egy Hamvas által leírt archetípus az európai gondolkodásban. = MTud 1991. 1. sz. 76–81.

JÓKAI Anna: A töve és a gallya. In. J. A.: A töve és a gallya. 64–83. [H. B., Kodolányi János és Várkonyi Nándor.]

SZÁNTÓ R. Tibor: A tudománykritikus H. B. = Vil 1991. 1. sz. 28–33.

TÁBOR Ádám: H. B., Szabó Lajos és a Kritika. = Kr 1991. 6. sz. 46.

Hozzászólás: ZALAI K. László: u. o. 47.

Hankiss Ágnes

FÁBIÁN Péter: Õrizd lelkedet gondosan. Beszélgetés Hankiss Ágnessel a Tízparancsolatról. (1–2.) = Kr 1991. 9. sz. 11–13.; 10. sz. 27–29.

Haraszti Miklós

KONRÁD György: A disszidens kigúnyolja magát. Elõszó H. M. A cenzúra esztétikája címû esszéjének angol nyelvû kiadásához, 1986. = Kr 1991. 9. sz. 38–39.

Határ Gyõzõ

H. Gy.: Intra muros. Tanulmány a véleményrõl, a hitrõl, a meggyõzõdésrõl. Pannon, Bp., 1991. 232 l.

DOMOKOS Mátyás: Az elsõ szabad zsibvásár nosztalgiája. H. Gy.: Pepito és Pepita. In. D. M.: Varázstükrök között. 202–208.

GÖMÖRI György: Szecessziós elemek H. Gy. színdarabjaiban. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 1009–1013.

POMOGÁTS Béla: Anyanyelvszigeten. Határ Gyõzõrõl. In. P. B.: Noé bárkája. 161–163. [Elsõ közlése: Világ, 1989.]

Hatvany Lajos

NAGY SZ. Péter: Egy életkritikus a századelõn. = KNy 1991. 25. sz. 10–11.

NAGY SZ. Péter: "Kevesebb irodalom, több élet!" Egy régi párbaj. = ÚÍ 1991. 10. sz. 115–121. [Osvát Ernõ és Hatvany Lajos.]

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

A "nekrológ". 130–135. – Hatvany-jegyzetek. (1960.) 135–140.

Herceg János

TOLDI Éva: Herceg János elsõ novellája. = Híd 1991. 3. sz. 262–265. [A novella közlésével.]

LÁBADI Károly: Irodalmunk életereje – a tehetség. [Interjú.] = MKépÚjs (Osijek) 1991. 21. sz. 14–15.

Herczeg Ferenc

RÓNAI Mihály András: H. F. Poeta laureatus. In. R. M. A.: Magyar toll. 16–21.

Hervay Gizella

H. G.: Hazulról haza. Öninterjú. = Látó 1991. 5. sz. 606–625.

BOGDÁN László: A csillagok testvére. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 5. sz. 6–7.

Hevesi András

RÓNAI Mihály András: Cikk, cikk, cikk. In. R. M. A.: Magyar toll. 244–248.

Hévizi Ottó

H. O.–CSUHAI ISTVÁN: Szilénosz-gyakorlatok. 6+4 írás. Esszék. Széphalom Könyvmûhely, Bp., 1991. 143 l. (Dialógus.)

Horgas Béla

MOHÁCSI Eszter–PÁLFY Zoltán: A kor lelke. [Interjú.] = KNy 1991. 30. sz. 4. [Le-vendel Júliával és H. B.-val.]

Horváth Imre

FÁBIÁN Imre: Ez is a gyónás része… [Interjú.] = Kor 1991. 3. sz. 977–982.

FÁBIÁN Imre: Az idõ is alakít bennünket… [Interjú.] = KNy 1991. 6. sz. 13.

Hunfalvy Pál

LISZTÓCZKY László: A Kalevala elsõ visszhangjai Magyarországon. H. P. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 15–26.

Hunyady Sándor

KOVÁCS Ferenc: Az élet vendége – itthon. = Kor 1991. 3. sz. 404–406.

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

Regényíró. 201–208. – Utóirat. 209–214.

Huszár Gál

BOTTA István: H. G. élete, mûvei és kora. Akadémiai, Bp., 1991. 497 l. (Humanizmus és reformáció.)

Ignácz Rózsa

SOMBORI Sándor: Született Kovásznán. = Ige 1991. 2. sz. 6–7.

Ignotus

CAVAGLIÀ, Gianpiero: Hazafiság és irodalom. Megjegyzések egy századeleji vitához I. körül. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 744–748. [Hazafiság és irodalom, 1904. c. vitairata.]

Ilia Mihály

LENGYEL András: Egy irodalmi szerepvállalás anatómiája. Vázlat Ilia Mihályról. = Juss 1991. 3. sz. 48–52.

Illyés Elemér

Utolsó beszélgetés Illyés Elemérrel. (Riporter: Balázs Ádám.) = MMúz 1991. 1–4. sz. 300–303.

Illyés Gyula

I. Gy.: Naplójegyzetek 1975–1976. (Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte Illyés Gyuláné.) Szépirodalmi, Bp., 1991. 591 l.

I. Gy.: Naplójegyzetek, 1977. (1–5.) = Kort 1991. 1. sz. 3–14.; 2. sz. 3–13.; 3. sz. 3–13.; 4. sz. 3–17.; 5. sz. 7–18.

I. Gy.: Naplójegyzetek, 1978. (1–7.) = Kort 1991. 6. sz. 57–64.; 7. sz. 94–101.; 8. sz. 69–78.; 9. sz. 73–85.; 10. sz. 71–80.; 11. sz. 60–73.; 12. sz. 74–85.

BEKE Albert: Van-e határ a diktatúra kiszolgálásában? 1. (Avagy I. Gy. rejtélye.) = Kapu 1991. 3. sz. 63–65.

Hozzászólások: [PÁLYI András] P. A. = MNapló 1991. 1. sz. 25.; SIPKA Rózsa = Kapu 1991. 7. sz. 52–53.; VÉGH Endre = Kapu 1991. 5. sz. 60–61.

CSOÓRI Sándor: I. Gy. felhívása a világ íróihoz. = Hitel 1991. 23. sz. 4–5. [Szövegközléssel.]

DOMOKOS Mátyás: Illyés-emlék. = Kort 1991. 12. sz. 86–87.

DOMOKOS Mátyás: A költõ és a Vízügyi Hivatal, avagy Hogyan (nem) szolgál az irodalom? = Kor 1991. 5. sz. 576–585.

DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodalmi, Bp., 1991. 572 l.

Félelmetes és varázslatos. 421–423. – I. Gy. elsõ iskolája. [Vadas Ferenc: I. Gy. elsõ iskolája, 1987.] 424–434. – Viszontlátás – Zürichben. Háttérjegyzetek I. Gy. és Szondi Lipót svájci találkozásához. 435–442. – Hattyú és görény. [Naplójegyzetek.] 443–458. – Több mondatban – egy mondatról. [Egy mondat a zsarnokságról c. vers.] 459–479. – A költõ és a Vízügyi Hivatal. 480–501. – "Most földön fekszik a magyar." [Szellem és erõszak, 1978.] 502–515. – "Hunn pupilla-láng" egy "világszem" tükrében. Illyés Gyuláról – külföldieknek. 516–522.

FARAGÓ Vilmos: "Azt a lapot én nem ismerem!". In. F. V.: Például én. 16–33. [Élet és Irodalom.]

FENYVESI András: I. Gy.: Puszták népe. In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 255–261.

GYÕRI László: Karc. = MNapló 1991. 17. sz. 10–11. [I. Gy. Terjed a falu címû versérõl.]

N. HORVÁTH Béla: Két költõrõl. I. Gy. és József Attila kapcsolatának történetéhez. = Je 1991. 9. sz. 739–746.

ILLÉS Lajos: Viták, levelezések Rónay Györggyel. = ÚÍ 1991. 7. sz. 109–117. [I. Gy. Új versek címû kötetének kritikai fogadtatásáról.]

KISS Ferenc: A "Hajszálgyökerek" fogadtatása. = Ttáj 1991. 4. sz. 83–90.

LÁZÁR István: Hiányzó lábjegyzetek. = ÉI 1991. 13. sz. 9. [Hozzászólás I. Gy. 1977-es naplójegyzeteihez.]

SZEKÉR Endre: I. Gy. naplójegyzeteirõl. = ÚjFo 1991. 6–7. sz. 21–27.

SZIGETI Lajos Sándor: "Õk híven kihallják…" 1928 és/vagy 1932 I. Gy. és József Attila költõi magatartásformájában. = Ttáj 1991. 7. sz. 81–87.

TAKÁCS Mária: Dedikált könyvek I. Gy. könyvtárában. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 4. sz. 37–46.

TAMÁS Attila: Széljegyzetek Illyés "naplójegyzetei"-hez. = Alf 1991. 8. sz. 77–80.

TÓTH Gusztáv: Bodroghalászon. = Szülõföldünk 1991. 16–17. sz. 123–124.

TÜSKÉS Tibor: I. Gy.: Ézsiás és Jeremiás. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 97–129.

TÜSKÉS Tibor: Indulás és befogadás. Egy fejezet az Illyés-recepcióból. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 2–3. sz. 14–24.

VEZÉR Erzsébet: Jászi és Illyés találkozása. = Kr 1991. 9. sz. 31. [1947. november 16. Jászi Oszkár naplórészlete és I. Gy. Beatrice apródjai c. mûve alapján.]

Jancsó Béla

CSEKE Péter: Aki mindent elõre látott. = SzékelyÚt 1991. 5–6. sz. 4–5.

Jánosy István

KABDEBÓ Lóránt: Harcban a démonnal. = ÚÍ 1991. 9. sz. 38–39. [J. I.: A pokol bugyraiban. Az álomnapló 2. részének közlésével.]

Pokoltánc szarvasokkal. Életrajzi beszélgetés, készítette Kabdebó Lóránt. = ÚÍ 1991. 1. sz. 48–62. [A Petõfi Irodalmi Múzeum számára készített beszélgetés átdolgozott változata.]

Janus Pannonius

BORSA Gedeon: J. P. epigrammáinak legelsõ kiadása. = ItK 1991. 4. sz. 417–427.

KAPITÁNFFY István: J. P. görög szótára. = ItK 1991. 2. sz. 178–181.

KISS Lajos: Csezmicé-rõl és J. P. családnevérõl. = MNy 1991. 2. sz. 211–217.

VADÁSZ Géza: J. P.-versek a Vatikáni Könyvtár két kódexében. = ItK 1991. 3. sz. 266–271. [A Vat. Lat 2847 jelzetû és a Barb. Lat. 1990 jelzetû kódexek.]

Jászi Oszkár

J. O.: Emlékeimbõl: Egyetemi évek. = Eurutas 1991. 2. sz. 29–31.

KENDE Péter: J. O. hazatér. = BUKSZ 1991. 2. sz. 166–171.

KOZÁK Márton: Utam Jászihoz. Beszélgetés Litván Györggyel. = AVilág 1991. 24. sz. 12–14.

LITVÁN György: Duna menti reménykedések és csalódások. J. O. bécsi évei. = Eurutas 1991. 2. sz. 31–35.

Oscar Jaszi. Visionary, Reformer and Political Activist. = HSR 18. Tom. 1991. 1–2. sz. 5–104.

HANÁK Péter: Oscar Jászi’s Danubian Patriotism. 11–16. – PÓK Attila: Jászi as the Organizational Leader of a Reform Movement. 17–25. – SPIRA Tamás: The Reaction of Hungary’s German Minorities to Oscar Jászi’s Plan for an "Eastern Switzerland". 27–42. – LITVÁN György: Jászi’s Viennese Years: Building Contacts with the Democratic Left in the Successor States. 43–49. – SZENDREY Tamás: Some Reflections on Oscar Jászi and his Philosophy of History. 51–58. – DREISZIGER, N. F.: Oscar Jászi and the "Hungarian Problem": Activities and Writings during War II. 59–81. – Appendix: 81–104.

VERES András: J. O. utópisztikus szocializmusa. = ItK 1991. 2. sz. 161–177.

VEZÉR Erzsébet: Fiókba zárt történelem. = Eurutas 1991. 2. sz. 35.

VEZÉR Erzsébet: Jászi és Illyés találkozása. = Kr 1991. 9. sz. 31. [1947. november 16. J. O. naplórészlete és Illyés Gyula Beatrice apródjai c. mûve alapján.]

Jékely Zoltán

ALBERT Zsuzsa: Legendák Jékely Zoltánról. = Fo 1991. 9. sz. 77–85. [Benyhe János, Domokos Mátyás, Kéki Béla, Lator László, Lengyel Balázs, Mészöly Dezsõ, Nemes Nagy Ágnes emlékezése. Elhangzott a Magyar Rádióban 1989. március 7-én.]

DOMOKOS Mátyás: "Helyzetdalok" sötétedés után és elõtt. Két 1949-ben írt vers történelmi hátteréhez. In. D. M.: Varázstükrök között. 23–34. [J. Z.: Virrasztás I.; Fodor András: Bartók.]

POMOGÁTS Béla: Küzdelem idõvel, történelemmel. J. Z. emlékezete. 1990. In. P. B.: Noé bárkája. 153–157. [Elsõ közlése: Hitel, 1990.]

Jókai Anna

J. A.: A töve és a gallya. [Esszék.] Szépirodalmi, Bp., 1991. 165 l.

MÁTYÁS István: Ami dekikált könyveimrõl eszembe jut… 6. J. A. és Nádudvari Anna. = ÚÍ 1991. 5–6. sz. 105–107.

Jókai Mór

BERÉNYI Zsuzsanna: J. M. és a szabadkõmûvesség. = It 1991. 2. sz. 362–370.

BORI Imre: Egy boldogtalan asszony lélek- és sorsrajza. J. M.: A tengerszemû hölgy. = ÚÍ 1991. 12. sz. 57–60.

EISEMANN György: A kozmosztól a szigetig. (Romantizálás és regényforma Az arany emberben.) In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 97–125.; = It 1991. 2. sz. 253–275.

FÁBRI Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben. Skíz, Bp., 1991. 307 l.

FÁBRI Anna: Mérnök vállalkozók és pénzemberek. A polgárosodás hõsei és antihõsei J. M. regényeiben. = Vil 1991. 9. sz. 711–720.

FÉNYES László: J. M. utolsó évei. Tanú-vallomások. 1904. Lipinszky Nyomda. [Hasonmás kiad.] Laude, Bp., 1991. 30 l.

FENYVESI András: J. M.: Sárga rózsa. In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 145–150.

GYÕRFFY Miklós: Jókai, a szõlõsgazda. In. Reformkori magyar irodalmunk és a gondûzõ borocska. 76–83.

KÁDÁR Judit: Jókai regényei angolul. = ItK 1991. 5–6. sz. 505–542.

KÁRPÁTI, Paul: Kapcsolat, kölcsönösség, hatás Jókai 1870 és 1875 közötti németországi fogadtatásában. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 624–628.

KUTASI Zsuzsanna: J. M.: Egy az isten. In. Dolgozatok az írói névadásról. 47–56.

NAGY Miklós: Jókai Világos után. (Filológia és ízléstörténet.) = StudLittDebr 1991. 48–58.

NÉMETH G. Béla: Egy magyar regény a németekrõl – egy német a magyarokról. = Kr 1991. 12. sz. 30–31. [J. M.: Az új földesúr, Theodor Fontane: Graf Petõfy.]

NÉMETH G. Béla: Jókai jó hivatalnokai. = Kr 1991. 4. sz. 15–16.

SIEROSZEWSKI, Andrzej: Erdély J. M. és Kemény Zsigmond regényeinek tükrében. = MMúz 1991. 1–4. sz. 100–105.

SZILASI László: Jókai és Rudolf királyfi. Egy írói magánnyomozás értelmezése. = Életünk 1991. 8. sz. 705–710.

Jósika Miklós

KISS Zsuzsánna: A jó öreg Jósika. = Látó 1991. 4. sz. 495–501.

József Attila

AGÁRDI Péter: Mónus Illés és J. A. = ÚÍ 1991. 10. sz. 73–81.

AGÁRDI Péter: Tabudöntés – szoros és szabad olvasatban. J. A.: Szabad-ötletek jegyzéke. = MV 1991. 3. sz. 121–128.

BALASSA Péter: Távol József Attilától azaz meddig lehetünk ennyire eszméletlenek? = MNarancs 1991. 24. sz. 1., 11.

DOMOKOS Mátyás: Mondom a magamét. Az alkotó személyiségi jogairól. = Kort 1991. 7. sz. 60–61. [J. A. Szabad ötletek jegyzéke c. mûvének kiadása kapcsán.]

FENYVESI András: J. A. (1905–1937). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 228–245.

GARAI László: "…amit meglátok hirtelen…" J. A. pszichológiai tesztjérõl. = Vság 1991. 4. sz. 55–71.

HÁRS György Péter: J. A.: "Kései sirató". = ItK 1991. 3. sz. 291–296.

N. HORVÁTH Béla: "Harminckét évem elszelelt…" Az önmeghatározás J. A. születésnapi verseiben. = Ttáj 1991. 4. sz. 68–76.

N. HORVÁTH Béla: J. A. és a folklór. = Árgus 1991. 3. sz. 59–67.

N. HORVÁTH Béla: Két költõrõl. Illyés Gyula és J. A. kapcsolatának történetéhez. = Je 1991. 9. sz. 739–746.

N. HORVÁTH Béla: A kettõs világrend verse. (J. A.: Falu.) = It 1991. 1. sz. 109–124.

IMRE Katalin: A Szép Szó és József Attila. Irodalmi tanulmányok. Pásztor Mihály, Bp., 1991. 51 l. (Z-füzetek 29.)

J. A. = Tekintet 1991. 4. sz.

JÁVOR Ottó: Tehervonat. 5–6. – TANDORI Dezsõ: J. A. lépten és nyomon. 7–10. – FEKETE Sándor: Két eretnek. J. A. és Antonio Gramsci. 12–19. – GYERTYÁN Ervin: J. A. és a rendszerváltás. 21–26. – NÓGRÁDI Gábor: Nyelvemben él. 29–31. – HUBAY Miklós: Mindenség-ölelõ új Dante. 35–36. – SOMLYÓ György: Pogány zsoltárkodás – Az elsõ vers. 37–40. – PÁSKÁNDI Géza: J. A. ’91 vagy: kínzott élõk – kényeztetett halottak. 41–45. – ÖRDÖGH Szilveszter: J. A.-lelki-gyakorlat. 47–50. – FEJES Endre: A semmi ágán. 51–64. – HUBAY Miklós: Születésnapi rímek, revelációk. 67. – PAPP Zsolt: Szél, az Attilát most el ne fúdd. 70–76. – POZSGAY Imre: József Attilának nincs szüksége Szószólókra. 81–82. – DEUTSCH Tamás–BAYER Zsolt: Fehérek közt egy európai. 85–88. – JANI-KOVSZKY Éva: Márványtábla. 89–90. – SZILÁGYI Ákos: Levél 1985-bõl. 91–93. – CSERES Tibor: A költõ iszonyatairól. 95–98. – KÓSA Ferenc: Kaukázusi legenda. 99–108. – HORPÁCSI Sándor: A kérdések nem évülnek el. Egy újra megjelent könyv margójára. 109–112. – KERTÉSZ Ákos: Valami, de nem az igazi… 113–118. – ONAGY Zoltán: A zuluk zonalitáselmélete avagy költõnk és korunk. 121–124. – NORMAN Károly: Attila szabadság-asszociáció. 125–126.

JANZER Frigyes: A bûn és a semmi. J. A. kései verseinek motívumairól. = It 1991. 3–4. sz. 437–465.

A legutolsó harcos, J. A. Gyomaendrõd, Kner Nyomda. [Hasonmás kiad.] Erdei Ferenc Társaság, Makó, 1991. 114 l. (Az Erdei Ferenc Társaság Füzetei 4.)

LENGYEL András: A "Szabad ötletek jegyzéké"-rõl. Kísérlet J. A. szövegének értelmezésére. = Je 1991. 6. sz. 549–557.

LEVENDEL Júlia: Még ép a roncs ág. = Liget 1991. 4. sz. 31–37.

NÉMETH Andor: J. A. Utószó Rónay László. 2., javított kiadás. Akadémiai, Bp., 1991. 273 l., 2 t. (Egyéniség és alkotás.)

SÍK Sándor: J. A. emlékezete. = Remény 1991. 2. sz. 4.

SZIGETI Lajos Sándor: "Õk híven kihallják…" 1928 és/vagy 1932 Illyés Gyula és J. A. költõi magatartásformájában. = Ttáj 1991. 7. sz. 81–87.

TVERDOTA György: Életrajz és mítoszképzõdés. A Horger-ügy metamorfózisai. = Lit 1991. 1. sz. 81–101.

TVERDOTA György: A "fájdalom zsenijének" alakváltozásai. J. A. befogadástörté-nete halálától napjainkig. = Árgus 1991. 2. sz. 49–55.

VEZÉR Erzsébet: Egy zárkózott polgár megnyílik. = ÉI 1991. 25. sz. 5.

Juhász Erzsébet

RADNÓTI SÁNDOR: Kifakult képek költészete. J. E.: Gyöngyhalászok. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 186–189. [Elsõ közlése: Kritika, 1985.]

Juhász Ferenc

POMOGÁTS Béla: Két költõi mítosz a magyar történelemrõl. In. P. B.: Noé bárkája. 171–178. [A tékozló ország; A halottak királya. Elsõ közlése: Életünk, 1990.]

Juhász Gyula

F. CSANAK Dóra: J. Gy. ismeretlen kéziratai. = It 1991. 1. sz. 151–167.

F. DIÓSSZILÁGYI Ibolya: A lélek útvesztõin. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 31–42.

FENYVESI András: Szemelvények J. Gy. hangulati lírájából. In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 213–219.

HÁRS György Péter: Halál és föltámadás J. Gy. költészetében. = It 1991. 1. sz. 101–109.

PÉTER László: J. Gy. Szakolcán. = ISz 1991. 8. sz. 885–896.

SZABÓ Dezsõ: J. Gy. 1937. In. Sz. D.: Az egész látóhatár. 2. köt. 823–828.

Kacsó Sándor

BALOGH Edgár: Humánum és reálpolitika öröksége. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 7. sz. 6–7.

Kakuk Andor

K. A. (1922–1985.) = HevN 1991. 1. sz. 9–11.

Kallós Zoltán

A moldvai csángók tanítója. Diószegi László beszélgetése K. Z. néprajzkutatóval. = Alf 1991. 6. sz. 63–71.

Kálnoky László

BAKONYI István: A folytatás reménye. Kálnoky Lászlóról. In. B. I.: A folytatás reménye. 107–119.

CSÛRÖS Miklós: Kálnoky ineditus. = Holmi 1991. 11. sz. 1435–1440. [Kiadatlan írások a hagyatékban.]

Kányádi Sándor

DOMOKOS Mátyás: Sörény és koponya. K. S. újabb versei. In. D. M.: Varázstükrök között. 151–156.

KÓSA Csaba: K. S. = ÚjIdõ 1991. 1. sz. 20–26. [Szövegközléssel.]

KÖDÖBÖCZ Gábor: Egy esztétikai magatartás, avagy egy magatartás esztétikája. K. S.: Szürke szonettek pergamentekercsekre. = TanMagyNyelvIrodEger 20. sz. 1991. 83–97.

MÁRKUS Béla: Írónk és kora. Vonások K. S. portréjához. = ÚjFo 1991. 2. sz. 70–75.

PÁSKÁNDI Géza: In twin times of hunters and hunted. = PENInt 1991. 2. sz. 87–89.

VASZILJEVA, L.: Sandor Kanjadi. = Inosztrannaja Literatura 1991. 6. sz. 201–203.

Kapcsándy Sándor

FODOR András: Hatvanöt év múltán. Szemelvények egy parasztköltõ mûveibõl. = ÚjHoriz 1991. 5–6. sz. 35–37. [Szövegközléssel.]

Karácsony Sándor

K. S.: Leckék a leckérõl. 1931. Az Erõ kiadása. [Hasonmás kiad.] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1991. 91 l. (Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum hasonmás kiadványai.)

BEÖTHY Erzsébet: K. S. elmélete a nyelv szerepérõl a nemzeti tudat kialakításában. In. A szó hatalma. 167–173.

Karátson Gábor

Mi, "balkezesek". Karátson Gáborral beszélget Tölgyesi Katalin. = Vig 1991. 2. sz. 18–20.

SZÕNYI Tamás: Jótékony õrültség. = AVilág 1991. 8. sz. 40–41. [Beszélgetés Herner János szerkesztõvel K. G.: Ulrik úr keleti utazása avagy a zsidó menyasszony c. könyvének kiadásáról.]

TORMA Tamás: A magyar irodalom leghosszabb regénye. Beszélgetés Karátson Gáborral. = AVilág 1991. 8. sz. 43–45. [Az Ulrik úr keleti utazása avagy a zsidó menyasszony c. regényrõl.]

Karcagújszállási Carceus Márton

H. TÓTH Imre: K. C. M. élete és mûvei. = MKsz 1991. 4. sz. 325–341.

Kardos László

DOMOKOS Mátyás: Száz kritika. K. L. posztumusz könyve. In. D. M.: Varázstükrök között. 285–296.

Karinthy Ferenc

SZAKONYI Károly: Születésnap trikóban. K. F. köszöntése. = Kort 1991. 6. sz. 132–134.

Kármán József

HEVESI András: K. J. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 137–145.

VARGHA Balázs: Kármán és Csokonai. = ÚÍ 1991. 7. sz. 105–109.

Kárpáti Aurél

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

K. A. Százéves mesterünk. 164–167. – Kárpáti-jegyzetek. (1956, 1959.) 167–169.

Kárpáti Kamil

BAKONYI István: K. K. kötetei. In. B. I.: A folytatás reménye. 139–159. [Madárszülõmnek szárnya (1980); Erotikus kánikula (1982); Ha a lónak szárnya van (1984); Farkasa gyomrában lakik (1987); Minden nagyság emlék (1988).]

SZAKONYI Károly: Egy reneszánsz szellemû mester. = Hitel 1991. 4. sz. 52–53. [Az Uram és te és életem c. vers közlésével.]

Kassák Lajos

ACZÉL Géza: A kiküzdött bukolika. Kassák irodalma a harmincas évek második felében. = Alf 1991. 4. sz. 51–56.

ACZÉL Géza: Sötét egek alatt. Kassák a negyvenes évek elején. = Alf 1991. 12. sz. 55–67.

BÁNYAI János: Mûfaji változások. = Híd 1991. 6. sz. 587–592. [Paradigmaváltás az 1920–30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, Pécs, 1991. anyaga.]

BOGÁR Edit: Központozási jelenségek K. L. verseiben. = Nyr 1991. 3. sz. 205–222.

BORI Imre: Korszakhatár-e? avagy: Költõk a damaszkuszi úton? = Híd 1991. 6. sz. 584–586. [Paradigmaváltás az 1920–30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, Pécs, 1991. anyaga.]

CSAPLÁR Ferenc: Kassák, a próféta. Fejezet egy kultusz történetébõl. = Vig 1991. 2. sz. 112–115.

FEHÉR Erzsébet: A magyar avantgárd eposz mûfaji elõzményei. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 1003–1008. [Kassák Lajos: Máglyák énekelnek. 1920.]

FERENCZI László: A Babits–Kassák-vita. = Lit 1991. 3. sz. 285–302. [Babits Mihály: Ma, holnap és irodalom (Nyugat, 1916.) c. esszéje nyomán.]

FERENCZI László: Kassák fogadtatása "A Tett" elõtt. = ItK 1991. 3. sz. 276–283.

HEGYI Lóránd: Kassák képarchitektúrájának értelmezéséhez. 1986. In. H. L: Élmény és fikció. 25–38. [Képarchitektúra c. manifesztum, 1921.]

HEIM András: Az örök ellenzéki. = Kor 1991. 5. sz. 646–652.

G. KOMORÓCZY Emõke: Dadaizmus és konstruktivizmus. = Mûhely 1991. 3. sz. 44–51.

G. KOMORÓCZY Emõke: Az "értelmetlen versek"-rõl. Egy korábbi vita poétikai tanulságai. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 192–199.

G. KOMORÓCZY Emõke: A kassáki ars poetika metamorfózisai a 20-as években. = It 1991. 3–4. sz. 528–552.

LAKATOS Éva: Két írás a magyar szabadgondolkodás hõskorából. Dénes Zsófia riportja Ady Endrével, Kernstok Károllyal, Bartók Bélával. K. L. az érlelõdõ orosz forradalomról. = It 1991. 3–4. sz. 575–586. [Elsõ közlése: A Nõ, 1917. 11. 173–174.]

M. PÁSZTOR József: Adalékok K. L. 1945 utáni irodalompolitikusi tevékenységének történetéhez. = It 1991. 3–4. sz. 511–528.

Katona József

ÁRPÁS Károly: Töprengés egy kötelezõ olvasmányon. K. J. Bánk bánjáról. = Ttáj 1991. 11. sz. 76–87.

Bánk bán-szótár. K. J. Bánk bán c. drámájának szókészlete. (Szerkesztette Beke József.) Katona József Társaság, Kecskemét, 1991. 343 l.

DARVAY NAGY Adrienne: "Szép se volt igen; de egy Alphonsus, egy Ceasar állott elõttem". = Látó 1991. 11. sz. 1313–1320.

FENYVESI András: K. J. (1791–1830). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 53–70.

GEROLD László: Kétszáz éve született K. J. = Híd 1991. 12. sz. 1129–1132.

K. JAKAB Antal: K. J. = Helikon 1991. 17. sz. 6–7.

KÁROLYFALVI József: A Bánk bán szerzõje. = EvÉ 1991. 48. sz. 2.

KERÉNYI Ferenc: Egy K. J.-színlap kérdõjelei. = SzínhSz 1991. 28. sz. 67–69.

200 éve született K. J. = Fo 1991. 11. sz.

OROSZ László: "Szép bajaik régi idõknek" a cenzúra szorításában. 2–6. – BEKE József: Dramaturgiai eszközök a Bánk bán szövegében. 7–17. – KERÉNYI Ferenc: (Mai) jegyzetek (a) Bánk bán (egykorú színpadi) sorsáról. 18–26. – DARVAI NAGY Adrienne: "Szép se volt igen; de egy Alphonsus, egy Caesar állott elõttem". Bánk bán, avagy a magyar férfiideál és ábrázolói. 28–33. – SEBESTYÉN Mihály: A királynét megölni nem szabad… A Bánk bán és a történelmi tények. 34–43. – MÁRTON László: Porba húzott grádicson. (K. J. lírájáról.) 47–52. – FRIED István: A lírikus K. J. "Világokat álmod a világ hátára." 53–58. – T. ERDÉLYI Ilona: K. J. mûveinek elsõ kiadási tervérõl. 59–65. – KÖTÕ József: A Bánk bán és Kolozsvár. 66–73. – GEROLD László: Bánk bán-elõadások Szabadkán. 74–77.

KOZMA Mária: 200 éve született K. J. = SzékelyÚt 1991. 5–6. sz. 9.

KÖTÕ József: A Bánk bán és Kolozsvár. = Látó 1991. 11. sz. 1321–1331.

LESKÓ Anna: K. J. = Toborzó (Edmonton, Alta) 1991. 1. sz. 14.

OROSZ László: "Szép bajaik a régi idõknek", a cenzúra szorításában. = Látó 1991. 11. sz. 1306–1312.

RIGÓ Béla: Így élt K. J. Móra, Bp., 1991. 188, 2 l. (Így élt.)

SEBESTYÉN Mihály: A királynét megölni… = Látó 1991. 11. sz. 1282–1305.

Kazinczy Ferenc

V. ECSEDY Judit: Egy ismeretlen "Syrena"-variáns és Kazinczy. Adalékok Zrínyi Miklós "Adriai tengernek Syrenaia" c. mûvének kiadástörténetéhez. = ItK 1991. 3. sz. 235–251.

ENYEDI Sándor: Döbrentei Gábor két ismeretlen levele Kazinczy Ferenchez. = ItK 1991. 5–6. sz. 645–646. [Két levél közlésével 1827-bõl.]

FRIED István: Elfelejtett részletek K. F. magyar irodalomtörténetébõl. = ItK 1991. 5–6. sz. 597–605.

GERGYE László: K. F. egy kiadatlan fordítástöredéke. = ItK 1991. 4. sz. 460–466. [Wieland, Christoph Martin-fordítás.]

GERGYE László: Kazinczy-szonettek szövegváltozatai. (Az én pandektám címû gyûj-teményben.) = It 1991. 2. sz. 371–376. [Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, K 633 I–VI.]

LÁSZLÓFFY Aladár: Árnyék-rajzolat, avagy Kazinczy halála az öldöklõ mirigy pusztításai és a pórlázadás fertelmei között. = Helikon 1991. 34. sz. 5.

PORKOLÁB Tibor: Orpheus küldetése. (Kazinczy lapkísérletérõl.) = Orpheus 1991. 2–3. sz. 266–272.

PRAŽÁK, Richard: Dobrovský és Kazinczy. In. P. R.: Cseh–magyar párhuzamok. 47–68.

SZÕCS István: A középszer csodálatos hatalma. = Helikon 1991. 34. sz. 4.

Kecskeméthy Aurél

BUZINKAY Géza: A kitagadott szatirikus: K. A. In. Polgárosodás Közép-Európában. 195–213.

Kelényi Béla

RUGÁSI Gyula: A tér hasonmásai. = ÚjSymp 1991. 10–11. sz. 27–31.

Kemenes Géfin László

Bakucz József–K. G. L.: Levélváltás. = Arkánum 1991. 9. sz. 57–66.

Kemény Zsigmond

IGNOTUS Pál: K. Zs. (Elevenek és Holtak II.) In. Mai magyarok, régi magyarokról. 204–215.

SIEROSZEWSKI, Andrzej: Erdély Jókai Mór és K. Zs. regényeinek tükrében. = MMúz 1991. 1–4. sz. 100–105.

Kenedi János

RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. K. J.: A halál és a leányka. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 214–222. [Elsõ közlése: Beszélõ, 1986.]

Kenéz Ferenc

BOGDÁN László: Mennyi maradt?! avagy Az eltûnt idõ már borostyánban. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 28. sz. 6–7.

Képes Géza

Nekr. Tarnai Andor = It 1991. 1. sz. 249–250.

Kerényi Ferenc

NÁDOR Tamás: K. F.: Magyar színháztörténet 1790–1873. [Interjú.] = Kvilág 1991. 1. sz. 5.

Kerényi Károly

LISZTÓCZKY László: "A mythosok határán." K. K. és Gulyás Pál. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 103–117.

Keresztury Dezsõ

K. D.: Így éltem. = ÚÍ 1991. 2. sz. 117–128.

N. SZABÓ József: K. D. kultúrpolitikája, 1945–1946. = Kort 1991. 3. sz. 101–107.

Keresztury Tibor

[SOLYMÁR József] (solymár): A kiegyezéshez is kurázsi kell. = OrszV 1991. 16. sz. 6–7.

Kéri Pál

RÓNAI Mihály András: K. P. A Nyugat-ból a barikádra. In. R. M. A.: Magyar toll. 141–147.

Kertész Ákos

BUDAI Katalin: Húsz év makacssága. Beszélgetés Kertész Ákossal. = Kr 1991. 8. sz. 15–17.

Kertész Imre

K. I.: Gályanapló-lapok. (1985–86.) = Orpheus 1991. 4. sz. 22–38.

BÁN Zoltán András: A trilogy of fatelessness. = NHQu 1991. 124. sz. 36–41.

GYÖRGY Péter: Egy mondat értelmezéséhez. Kertész Imrérõl. = Orpheus 1991. 4. sz. 39–49.

MARGITTAI Nóra: Miért jó nekünk Kertész Imrét olvasni? = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 283–286.

"A mûvészetben elég az igazság." Kertész Imrével beszélget Budai Katalin. = MNapló 1991. 14. sz. 14–17.

A tanúságtétel perspektívái. K. I.: Az angol lobogó. Bp., 1991. [Márton László és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. augusztus 26-án.]

Keszei István

PAPP Árpád: Egy szelíd, angyali merénylõ: K. I. (Székesfehérvár, 1935–Párizs, 1984.) = MásKor 1991. 3. sz. 10–12.

POMOGÁTS Béla: Tér és idõ keresztfáján. K. I. verseirõl. In. P. B.: Noé bárkája. 190–193. [Átkelés, 1990.]

Kibédi Varga Áron

NAGY Pál: Kibédi Varga Párizsban és Budapesten. = MNapló 1991. 12. sz. 33–34.

Király István

POSZLER György: Töprengés K. I. emlékére. = It 1991. 1. sz. 250–252.

Kiss Benedek

K. B.: Önarckép – most. = Hitel 1991. 17. sz. 8–9. [Versközléssel.]

Kiss Dénes

MÁTYÁS István: Ami dedikált könyveimrõl eszembe jut… 4. rész. K. D. és Kósa Csaba. = ÚjHoriz 1991. 3. sz. 65–68.

Kiss Tamás

K. T.: A formában válik a lényegtelen is lényegessé. [Önéletrajzi írás.] = ÚÍ 1991. 8. sz. 116–128.

Klaniczay Tibor

A megõrzendõ múlt. Klaniczay Tiborral beszélget Alexa Károly. = Hitel 1991. 3. sz. 27–30.

MIHANCSIK Zsófia: Nem támogatás, befektetés. K. T. a megõrzendõ múltról. [Interjú.] = ÉI 1991. 20. sz. 10. [A megõrzendõ múlt. A Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása c. programról.]

Kocsis László

DOMONKOS János: A vasi, dunántúli ihletésû lírikus. = VasMPedÍr 1991. 39–41.

K. L. [Bibliográfia.] (Összeállította Engli Katalin.) Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely, 1991. 205 l. (Vasi életrajzi bibliográfiák 27.)

Kocsis-centenárium. [Elõadások.] (Bevezette Konkoly István.) = VasMPedÍr 1991. 3–52.

LÁNG Gusztáv: Szent Ferenc ministránsa. (Kritikai észrevételek K. L. költészetéhez.) = VasMPedÍr 1991. 31–35.

TAKÁCS Gyula: K. L. papi egyénisége költészetében. = VasMPedÍr 1991. 46–52.

Kodolányi János

JÓKAI Anna: A töve és a gallya. In. J. A.: A töve és a gallya. 64–83. [Hamvas Béla, K. J. és Várkonyi Nándor.]

TÜSKÉS Tibor: K. J.: Sötétség. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 37–73.

SZABÓ Dezsõ: A Kodolányi-eset. In. Sz. D.: Az egész látóhatár. 2. köt. 1070–1080. [Földindulás, 1939]

Komjáthy JENÕ

EISEMANN György: Lélekút és kötetkompozízió. (K. J.: A homályból). In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 97–125.

EISEMANN György: A létformák ritmusa. Misztika és gnózis K. J. lírájában. In. E. Gy.: Végidõ és katarzis. 45–62.

NAGY Attila Kristóf: K. J. költészetének szinkretista forrásai. = ÚÍ 1991. 5. sz. 82–93.

NAGY Attila Kristóf: Korrajz és déja vu. Fejezet egy Komjáthy-monográfiából. = 3Part 1991. 9. sz. 4–12.

SZÉLES Klára: A modern magyar líra születésérõl egy irodalomelméleti hipotézis alapján. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 1110–1116.

Koncsol László

DOMOKOS Mátyás: "A szellem: erkölcs." K. L. újabb tanulmányai. In. D. M.: Varázstükrök között. 333–340. [Nemzedékem útjain, 1988.]

Kondor Béla

DOMOKOS Mátyás: "Apokaliptikus méretû tüntetések." K. B. versei. In. D. M.: Varázstükrök között. 35–46. [Angyal a város felett, 1987.]

Konrád György

K. Gy.: A disszidens kigúnyolja magát. Elõszó Haraszti Miklós A cenzúra esztétikája címû esszéjének angol nyelvû kiadásához, 1986. = Kr 1991. 9. sz. 38–39.

K. Gy.: Mit tud a levelibéka? (Eine kleine Dankrede.) = BUKSZ 1991. 1. sz. 134–135.

K. Gy.: Mondatok a zsidó–keresztény megbékélésrõl. = MMúz 1991. 1–4. sz. 143–144. [Angolul u. o. 145–146.]

BOROS János: Itt az értelmiség, hol az értelmiség? Megyjegyzések K. Gy. és Szelényi Iván könyve kapcsán. = Hitel 1991. 9. sz. 55–61. [Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. (Bern, 1978. Európai Protestáns Szabadegyetem.)]

Komótos barátság, szép relativizmus. Konrád Györggyel beszélget Petri György. = Beszélõ 1991. 42. sz. 40–44.

PORKOLÁB Tibor: "A helybenlét erotikája." K. Gy. regényeirõl. = Fo 1991. 3. sz. 70–76.

RADNÓTI Sándor: Grandezza, kolorit. Jorge Semprun: Román Mercader második halála; K. Gy.: A cinkos. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 250–256. [Elsõ közlése: Holmi, 1990.]

SITZLER, Kathrin: Literatur und Politik. = SüdOE-Mit 1991. 11–12. sz. 662–672. [Interjú.]

SZIRÁK Péter: "Mi van, igazán, ha semmi sem biztos…?" Vázlat K. Gy. prózájáról. = Lit 1991. 3. sz. 303–314.

VALUCH Tibor: Egy civil megfigyelõ. K. Gy. esszéirõl. = Alf 1991. 10. sz. 89–92.

VERES András: Az autonómia kísértõje. Töredékek K. Gy. pályaképéhez. = Eurutas 1991. 2. sz. 80–83.

Kontra Ferenc

FEKETE J. József: K. F. prózájáról. = Ártér 1991. 2. sz. 10–11.

MÁK Ferenc: Zarándoklás a tisztasághoz. = Híd 1991. 6. sz. 563–565.

Kormos István

ALBERT Zsuzsa: Legenda Kormos Istvánról. = Fo 1991. 6. sz. 21–30. [Benyhe János, Csukás István, Csurka István, Domokos Mátyás, Fodor András, Lator László, Nagy Gáspár, Parancs János, Réz Pál, Szántó Piroska és Vas István visszaemlékezései.]

LÁSZLÓ Pál: K. I. ismeretlen versei. = It 1991. 1. sz. 167–189. [Huszonegy vers 1943–1944-bõl.]

Kós Károly

K. K.: Életrajz. (Sajtó alá rendezte, utószó Benkõ Samu.) Kriterion–Szépirodalmi, Bukarest–Bp.1991. 252 l.

ÉGER Veronika: K. K. és a Budai Nagy Antal-téma. = MMúz 1991. 1–4. sz. 123–142.

GAJDOS BALOGH Attila: K. K., a nagy összefüggések politikusa. = ErdélyiH 1991. 2. sz. 3.

KÁNTOR Lajos: Gondolatok a Kós-mondatról. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 25. sz. 7.

VARGA Gábor: Az Idõ-ember mesél. = Mûvelõdés 1991. 2–3. sz. 25–28.

Kósa Csaba

BIHARI Tamás: Gyermekmeséktõl a Magyar Fórumig. [Interjú.] = AVilág 1991. 6. sz. 26–27.

MÁTYÁS István: Ami dedikált könyveimrõl eszembe jut… 4. rész. Kiss Dénes és K. Cs. = ÚjHoriz 1991. 3. sz. 65–68.

Kosáry Domokos

MOHAI V. Lajos: A történelmet nem kell újrakezdeni. Beszélgetés Kosáry Domokossal. = ÉI 1991. 47. sz. 11.

Kossuth Lajos

ERDÉLYI Péter: Újabb adalékok a csongrádi Kossuth-levelekhez. = MúzkutCsongrádm 1991. 73–78.

Kosztolányi Dezsõ

ARADI Gabriella: K. D.: Pacsirta. In. Dolgozatok az írói névadásról. 63–72.

BARABÁS Judit: A készülõdés méltósága. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 187–192. [Hajnali részegség, 1933.]

BORI Imre: Korszakhatár-e? avagy: Költõk a damaszkuszi úton? = Híd 1991. 6. sz. 584–586. [Paradigmaváltás az 1920–30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, Pécs, 1991. anyaga.]

EISEMANN György: Poesis perennis. Vázlat Kosztolányi lírájáról. In. E. Gy.: Végidõ és katarzis. 157–170.

FENYVESI András: K. D. (1885–1936.) In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 198–213.

HIMA Gabriella: A sorsregénytõl a példázatig. (K. D.: Édes Anna.) = It 1991. 1. sz. 1–34.

KELEMEN Péter: A személyesség személytelen verse. = Üzenet (Szabadka) 1991. 7–8. sz. 525–527.

KIRÁLY István: Dezsõ Kosztolányi und die Österreichisch–Ungarische Monarchie. In. "Kakanien". 297–311.

KÕHEGYI Mihály: Kosztolányi Dezsõné feljegyzése K. D. és Budapest kapcsolatáról. = Üzenet (Szabadka) 1991. 7–8. sz. 521–524.

MOHAI V. Lajos: Az Aranysárkány természetszimbolikájáról. = Ezredvég 1991. 2. sz. 43–46.

MOHAI V. Lajos: Harc a szereppel való azonosulásért. (Szempontok a Pacsirta értelmezéséhez.) = It 1991. 1. sz. 35–78.

MOHAI V. Lajos: Kiszolgáltatottak és szerepvesztõk. A Pacsirta és az Aranysárkány regényalakjairól. Esszé. Zrínyi, Bp., 1991. 45 l. (Z-füzetek 8.)

MOHAI V. Lajos: Szorgalmi feladatok. Esztétikai kisrajzok, tanulmányok. Szerzõ, Bp., 1991. 63 l. (Z-füzetek 19.)

Adalékok Kosztolányi olvasásához. Anyanyelv és Európa. 9–11. – Kosztolányi regényírásának mûfaji elõzményei: A rossz orvos. 12–25. – A két sárszegi regényrõl. 25–46.

RITTER Aladár: Kosztolányi, a perc krónikása. = MS 1991. 15. sz. 6.

RÓNAI Mihály András: K. D. Vers mögött a próza. (1980.) In. R. M. A.: Magyar toll. 170–196.

TAMÁS Attila: Dezsõ Kosztolányi und die österreichische Lyrik. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 704–710.

TÜSKÉS Tibor: K. D.: Petõfi Sándorka. In. T. T.: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 75–95.

VADAI István: "Most vadmacskák halk hangja rí fehéren". = ÚjSymp 1991. 1–2. sz. 32–35. [A japán haiku versforma; K. D. és Tandori Dezsõ haiku-fordításai.]

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi kínai versfordításai. = ItK 1991. 5–6. sz. 543–578.

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi, a cseh, a lengyel és a szerb líra hírmondója. = Je 1991. 10. sz. 825–834. [A Modern költõk (1914) mûfordításairól.]

Kovács Dezsõ

KOZMA Dezsõ: Petelei István levele Kovács Dezsõnek. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 147–148. [1899-bõl.]

Kovács Vilmos

FODOR Géza: Reflexiók K. V. írói hagyatékáról. = Évgyûrûk (Ungvár) 1991. 102–106.

Kozma Andor

MERÉNYI László: K. A., Somogy költõje. = Som 1991. 1. sz. 79–84.

Kozma Mária

CSOMORTÁNI Magdolna: K. M. írói világáról. = SzékelyÚt 1991. 4. sz. 8.

Kozocsa Sándor

Nekr. B. Gy. = OSZKHír 1991. 5–6. sz. 3.; Lakatos Éva = OSZKHír 1991. 7–8. sz. 26.; Pajkossy György = ItK 1991. 4. sz. 483–484.

Kölcsey Ferenc

BORBÉLY Szilárd: Herder hatása Kölcsey "Vanitatum vanitas"-ára. = ItK 1991. 5–6. sz. 487–504.

CENNER Mihály: Kölcsey és Oedipus. = Délszig 1991. 20. sz. 23–24. [K. F. ismeretlen címzetthez írt levele közlésével. (Nagykároly, 1835. december 4.)]

FENYVESI András: K. F. (1790–1838). In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 71–83.

FRIED István: A levélíró K. F. = ItK 1991. 3. sz. 311–322.

GELLÉRT Sándor: Kölcse és Kölcsey nevérõl. = Helikon 1991. 34. sz. 10.

K. JAKAB Antal: K. F. = Helikon 1991. 16. sz. 6–7.

LIGETI L. Zoltán: Kölcsey-hagyományok éledése Szatmárnémetiben. = Mûvelõdés 1991. 4. sz. 6.

LOVAS János: Olvassuk együtt. = Látó 1991. 9. sz. 1146–1152. [A Himnusz elemzése.]

LUKÁCSY Sándor: A liberális Kölcsey. = 2000 1991. 1. sz. 47–54.

MEZEI Mária: Kölcsey és az Akadémia. = MTud 1991. 4. sz. 476–489.

RÁCZ Endre: K. F.: Huszt. = ÉA 1991. 3. sz. 9.

CSORBA Sándor: K. F. gazdasági irataiból. Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, 1991. 291 l. (A Kölcsey Társaság füzetei 3.)

SZUROMI Lajos: Kölcsey verselése. = StudLittDebr 1991. 30–47.

Ifj. Köleséri Sámuel

GÖMÖRI György: Ifj. K. S. levelei Sir Hans Sloane-hoz. In. G. Gy: Erdélyiek és angolok. 99–111. [1725-ben és 1729-ben. Elsõ közlése: Magyar Könyvszemle, 1989.]

Kõrösi Csoma Sándor

AMBRUS Attila: Ünneplés helyett: méltó megemlékezés. = BrassóiL 1991. 15. sz. 4. [Megemlékezés Kõrösi Csoma Sándorról, Kovászna.]

BÃDICÃ, Ioan-Viorel: K. Cs. S. és a román kultúra. = Ige 1991. 4. sz. 12.

BENEDEK István: Kõrösi Csoma születése, halála és más bizonytalan dolgok. = Hitel 1991. 10. sz. 18–19.

CSETRI Elek: Kõrösi nyugati útlevele. = Helikon 1991. 25. sz. 2.

DEMÉNY Lajos: K. Cs. S. a korabeli román sajtóban. = Ige 1991. 10–11. sz. 15. [Az 1830–1850-es években. – Elhangzott az 1991. ápr. 6-i kovásznai szimpóziumon.]

GYÕRFI Dénes: K. Cs. S.-emlékek Nagyenyeden. = Ige 1991. 4. sz. 6–7.

LE CALLOC’H, Bernard: Franciák, akik ismerték Kõrösi Csoma Sándort. = Som 1991. 1. sz. 69–74. [Jean François Allard, Jean Baptiste Ventura, Victor Jacque-mont, Jules Desnoyers, Téodore Pavie.]

LE CALLOC’H, Bernard: Le "Quarterly Oriental Magazine" de Calcutta et son article "Langue et littérature du Tibet" de Mars 1825. = AOH 1991. 1. sz. 121–131.

LE CALLOC’H, Bernard: Un passage du récit de voyage de Joseph Wolff relatif a Csoma de Kõrös. = AOH 1991. 1. sz. 133–148.

MARCZELL Péter: Csoma Sándor Göttingában. = Ige 1991. 7–8. sz. 10–11.

NÉMETH Gyula: K. Cs. S. célja. = ÓK 1991. 1. sz. 10–19.

Kõrössi P. József

BOGDÁN László: Levelek az ételliftbõl, avagy A fába szorult vaskarika. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 4. sz. 6–7.

Kõszeghy Elemér

Ismert nevek – új versek. = KárpátaljaIfj 1991. 33. sz. 6.

Köteles Pál

A szabadságért fizetett ár. Varga Imre beszélgetése Köteles Pállal. = Fo 1991. 12. sz. 56–70.

Krajtsir Károly

ZÁVODSZKY Géza: K. K. angol nyelvû életrajza a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Egy hungaricum azonosításához. = MKsz 1991. 1–2. sz. 145–148.

Krasznahorkai László

KERESZTURY Tibor: Nem lehet megúszni. K. L. (1989.) In. K. T.: Félterpeszben. 113–129. [Elsõ közlése: Alföld, 1990.]

KrÍza János

KRÍZA Ildikó: K. J., a magyar népballadák felfedezõje. 1987. In. K. I.: A magyar népballada. 197–205.

KRÍZA Ildikó: K. J., az erdélyi reformnemzedék képviselõje. = Honism 1991. 6. sz. 12–15.

SZABÓ Gyula: Kríza Krõzussága. = Helikon 1991. 26. sz. 5.

Krúdy Gyula

BEZECZKY Gábor: Szindbád elõélete. = Vig 1991. 8. sz. 605–607.

JUHÁSZ Erzsébet: Az Osztrák–Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula és Miroslav Krleža mûveiben. = Híd 1991. 3. sz. 266–272.

KEMÉNY Gábor: Szindbád nyomában. K. Gy. a kortársak között. Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 128 l.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275. l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott elõadások, Bécs, 1986. szeptember 1–5. 1. köt. 1989-ben.]

SZÖRÉNYI László: Bécs szimbolikus szerepe K. Gy. mûveiben. 693–703. – KEMÉNY Gábor: Életérzés és stílusforma K. Gy. "bécsi" regényeiben. 1026–1032.

RÁKOS Sándor: A halhatatlan Krúdy. (1973.) = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 4. sz. 525–527.

RITTER Aladár: K. Gy. – lapíró. = MS 1991. 8. sz. 10.

RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 l.

K. Gy. Emlékkiállítás. 73–76. – "Krúdy úr"? 77–79.

Krüzselyi Erzsébet

K. E. = Erdélyi féniks (Baia Mare) 1991. 6. sz. 11.

Kukorelly Endre

BARNA Róbert: "Tudta, hogy ha lekever egy fülest, akkor elalszik az az ember…" Beszélgetés Kukorelly Endrével. = Életünk 1991. 3. sz. 214–221.

KERESZTURY Tibor: "A Forma teszi Isten képévé az egészet." K. E. 1989. In. K. T.: Félterpeszben. 71–90. [Elsõ közlése: Alföld, 1990.]

NAGY Attila Kristóf: "Az ábrázolás tárgya: a mondat." K. E. prózájáról a Memoria-part kapcsán. = Kr 1991. 5. sz. 39.

NÉMETH Gábor: Ha megy, mi van az alatt. Kukorelly Endrérõl. = NappaliHáz 1991. 1–2. sz. 174–175.

Kun Árpád

ZSÁVOLYA Zoltán: A távolodás vázlatai. = Stádium 1991. 3. sz. 83–88.

Küküllei János

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: K. J. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 21–36.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret