stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1991

Régi magyar irodalom


BALÁZS László: A vizsolyi Biblia fordítóinak nyomában. = TheolSz 1991. 6. sz. 364–370.

BARTÓK István: XVII. századi logikai és retorikai irodalmunk kritikatörténeti tanulságai. = ItK 1991. 1. sz. 1–24.

BERECZ Ágnes: Zonda Tamás székely falucsúfolója Benkõ György diáriumában. = ItK 1991. 4. sz. 445–457. [Szövegközléssel.]

BORSA Gedeon: A legrégebben nyomtatott pécsi misekönyv. = MKsz 1991. 3. sz. 258–261. [Missale Quinqueecclesiense. Basileaeca. 1487. Wenssler.]

BORSA Gedeon: Vitéz János és a könyvnyomtatás. = MKsz 1991. 1–2. sz. 113–116.

DEBRECZENI Attila: "Naturalism" in the late-18th-century Hungarian literature. = ALitt 33. sz. 1991. 1–4. sz. 317–334.

DÖMÖTÖR Ákos: Margitai Láni Péter példázatainak eredete. = KönyvKtár 1991. 9–18.

V. ECSEDY Judit: Újabb adatok a gyulafehérvári fejedelmi nyomda történetéhez. = MKsz 1991. 1–2. sz. 41–61.

Erdélyi könyvesházak. 1. JAKÓ Klára: Az elsõ kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója, 1579–1604. Scriptum, Szeged, 1999. V, 171 l. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/1.)

Erdélyi könyvesházak. 2. Monok István–Németh Noémi–Tonk Sándor: Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Scriptum, Szeged, 1991. X, 246 l. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/2.)

FEHÉR Katalin: Magyar nyelvû pedagógiai kézikönyv 1791-bõl. = MKsz 1991. 1–2. sz. 129–132. [Perlaki Dávid: A gyermekeknek jó nevelésérõl való rövid oktatás. (Komárom, 1791.)]

FENYVESI András: Reformáció és irodalom. In. F. A.: Írók, mûvek, tanulmányok. 1–14.

J. FODOR Adrienne: Az Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 112-es kódexének eredeti rendje és provenienciája. = MKsz 1991. 1–2. sz. 116–120.

HAVAS László: Das geistige Erbe des antiken Rom in den ungarischen Prosa-übersetzungen der Spätrenaissance und des Barocks. = AClassUDebr 27. sz. 1991. 143–157.

JAKAB László: Ómagyar szövegek íráshibát feltételezõ értelmezései. = FolUralDebr 1991. 55–61.

KARSAY Orsolya: A fenséges könyvtár dicsérete. = MKsz 1991. 4. sz. 316–324. [Bibliotheca Corviniana.]

Képes krónika. [Hasonmás kiad.] Helikon, Bp., 1991. 156 l. [Az Országos Széchényi Könyvtár, Clmae 404. jelzetû kódexe. Magyar, angol, német és olasz nyelvû összefoglalóval.]

KILIÁN István: Színjáték a minorita iskolában (1753–1780). = MHOMK 27. sz. 1991. 192–205. [Miskolcon.]

KOSZTA László: A pécsi káptalan kiadatlan oklevelei. (1301–1325.) = BarTörtír 1991. 3–19.

KOVÁCS Katalin: A Bánk-téma változatai. = Helikon 1991. 21. sz. 6–7. [A Képes Krónikában és Heltai Gáspár históriás énekeiben.]

KOVÁCS Sándor Iván: A Régi Magyar Költõk Tára XVII. századi sorozata 11–12. kötetének szövegeihez és magyarázataihoz. = ItK 1991. 1. sz. 73–86.

KÕSZEGHY Péter: Irodalom és mûvészetek a kezdetektõl a XVIII. század elejéig. In. A magyarságtudomány kézikönyve. 355–538.

Középkori oklevélpublikációk Magyarországon 1945–1990 között. Bibliográfia. (Összeállította Draskóczy István, Soós István.) = LK 1991. 1–2. sz. 9–55.

KULCSÁR Péter: Ransanus Szent István-életrajzáról. = MKsz 1991. 4. sz. 307–315.

LUKÁCSY Sándor: Magyar haláltáncok. = ItK 1991. 2. sz. 111–137.

Magyar nyelvû kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró kézirata. XVII. század eleje. A nyelvemlék betûhû átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Bevezette Sinkovics István, J. Fodor Adrienne, E. Abaffy Erzsébet, jegyzet E. Abaffy Erzsébet, Kozocsa Sándor. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 308 l. (A magyar nyelvtörténet forrásai 2.)

Mai magyarok régi magyarokról. [Tanulmányok.] (Összeállította Fejtõ Ferenc.) 1936. Szép Szó–Cserépfalvi. [Hasonmás kiad.] Tevan–Gondolat–Cserépfalvi, Békéscsaba–Bp., 1991. 215 l.

A Mosonszentjánosi kódex. – Der Sankt-Johanner Kodex. (Válogatta Manherz Ká-roly. Szerkesztette Ratzky Pál, Hanák Katalin. Szöveggondozás Kalla Zsuzsa.) Bp., Phyteas, 1991. 160 l. [Pannonhalma, a Fõapátsági könyvtár BK. 248/3 jelzetû kódexe. – Magyar és német nyelven.]

MANHERZ Károly: A Mosonszentjánosi kódex illusztrációi. – Die Illustrationen vom Sankt-Johanner Kodex. 15–113.

NEMESKÜRTY István: Kárpátalja ezer éve. = KárpátiIgSzó 1991. 200. sz. 2. [A Döbrentei Kódex keletkezése.]

NEMESKÜRTY István: A kolozsvári nyomda az egységes nemzeti kultúráért. 1550–1574. = ErdélyiMság 1991. 8. sz. 15–16.

NÉMETH József: A Szigeti veszedelem nyelvjárásáról. = Som 1991. 6. sz. 62–66.

ÖRLEYNÉ FUTÓ Enikõ: A nagyenyedi nyomdászat a 18. században. = MGraf 1991. 3. sz. 31–34.

ÕZE Sándor: "Bûneiért bünteti Isten a magyar népet". Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 1991. 161 l. (A Magyar Nemzeti Múzeum mûvelõdéstörténeti kiadványa 2.)

Psalterium Beateae Mariae Virginis. Beatrix királyné imádságoskönyve. – Das Gebetbuch der Königin Beatrix. – Queen Beatrice’s book of prayers. – Libro di preghiere della regina Beatrice. [Hasonmás kiad.] Helikon, Bp., 1991. 350 l. [A melki bencés apátság Cod. 2484 jelzetû kódexe. A mellékletben Csapodi Csaba kísérõtanulmánya magyar, német, angol és olasz nyelven.]

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. (Összeállította Varga András.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. VIII, 188 l. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta bibliothecharia. Tom. 11. fasc 1.)

ROZSONDAI Marianne: Egy kiállítás könyvei. Bibliotheca Corviniana 1490–1990. Nemzetközi Corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király halálának 500. évfordulójára. 1990. április 6–október 6. = MKsz 1991. 1–2. sz. 151–154.

Sanctus Stephanus et Europa. – Szent István és Európa. – Saint Étienne et l’Europe. Szerkesztette Hamza Gábor. Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium, Bp., 1991. 139 l. [Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1988. november 30-án megrendezett tudományos emlékülésen elhangzott elõadások bõvített szövege.]

HAMZA Gábor: Szent István törvényei és Európa. 24–31. – KÁLLAY István: Szent István legendáinak európaisága. 75–83. – SZ. JÓNÁS Ilona: Az európai Szent István kép kialakulása. 109–118.

SEBESTYÉN Árpád: Régi bibliafordításaink hatása nyelvünk fejlõdésére. In. Történelem, régészet, néprajz. 465–479.

SOLYMÁR Gábor: Magyar népnek keresztyén hitben való épülésére. 450 éve jelent meg Sárváron az Új Testamentum. = EvÉ 1991. 20. sz. 3.

SOLYMOSI László: Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai. = Aetas 1991. 3–4. sz. 14–39.

SZABÓ Károly–HELLEBRANT Árpád: Régi magyar könyvtár. 3. köt. Magyar szerzõktõl külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvû nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások. 2. füzet. (Összeállította Borsa Gedeon, Dörnyei Sándor, Szálka Irma.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1991. XV, 321–640. l.

SZAKÁLY Ferenc: Hány Tordai Máté nevû unitárius író mûködött a 16–17. század fordulóján? Egy téves datálás és azonosítás genezise. = ItK 1991. 5–6. sz. 622–631.

SZATMÁRI István: Die Reformation und die ungarische Literatursprache. = FUF 1991. 1. sz. 21–33.

SZELESTEI N. László: Hamis impresszumú könyvek a 18. századi Magyarországon. 2. (Magyar nyelvû ima- és énekeskönyvek az 1730-as években.) = MKsz 1991. 4. sz. 343–351.

SZELESTEI N. László: A seitzi legendárium Szent István-legendája. = MKsz 1991. 1–2. sz. 1–19. [Szövegközléssel.]

Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomaban Foglaltatott egész Szent Írás. Magyar Nyelvre Fordíttatott Karoli Gaspar által. – Szent David kiralynak és profetanak szazötven soltari a’ francziai nótáknak és verseknek módjokra. Magyar versekre fordíttattak és rendeltettek Szentzi Molnar Albert által. Európa, Bp., 1991. 1198, 104 l., mell. 31 l. [Az 1658-ban Amsterdamban, Tótfalusi Kis Miklós által nyomatott Biblia betûhív rekonstrukciója. A mellékletben Tarnóc Márton: Az Aranyas Biblia mûvelõdéstörténeti jelentõsége 3–24. és Haiman György: Az amszterdami Biblia helye a magyar könyvnyomtatás történetében c. írása. 25–31.]

SZÖRÉNYI László: Neolatin lírai költészet a XVIII. századi Magyarországon. = ItK 1991. 5–6. sz. 589–596.

VADÁSZ Géza: Janus Pannonius-versek a Vatikáni Könyvtár két kódexében. = ItK 1991. 3. sz. 266–271. [A Vat. Lat 2847 jelzetû és a Barb. Lat. 1990 jelzetû kódexek.]

VESZPRÉMY László: "Álom és hazugság" Anonymusnál. = MKsz 1991. 1–2. sz. 109–113.

VESZPRÉMY László: A kerlési (cserhalmi) ütközet forrásproblémája. = HK 1991. 3. sz. 69–79. [A Szent László legendáról.]

VESZPRÉMY László: A vitézek rendje Szent István Nagyobb legendájában? = HK 1991. 3. sz. 58–65.

WACHA Balázs: Az ige után. (Adatok a Jókai-kódexbõl.) = MNy 1991. 4. sz. 453–460.

ZACH, Krista: A natio és a nemzetiség fogalma és használata Erdélyben a XIII–XVI. századi elõhumanista szövegekben. 1. = MMúz 1991. 1–4. sz. 22–27. [Elsõ közlése: Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. 137–150. (München, 1987.)]

 


Felvilágosodás, reformkor


BATÁRI Gyula: 150 éve alapították a "Pesti Hírlap"-ot. = OSZKHír 1991. 1–2. sz. 15–16.

BENCSIK János–JÁNOS István: Tokaj irodalmi életéhez, 1818-ból. = MHOMK 27. sz. 1991. 27. sz. 256–259.

DEBRECZENI Attila: "Naturalism" in the late-18th century Hungarian literature. = ALitt 33. sz. 1991. 1–4. sz. 317–334.

ENYEDI Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelõ Társaság 1798-as levelesládájából. (1.) = MKsz 1991. 4. sz. 387–395. [Kilenc levél Aranka Györgyhöz és a Társasághoz.]

T. ERDÉLYI Ilona: A biedermeier kora – nálunk és Európában. = Helikon 1991. 1–2. sz. 3–18.

FÁBIÁN Ernõ: Petõfi nemzedéke a szomszéd népekrõl. = Ige 1991. 1. sz. 8.

FÁBRI Anna: A vendégváró magánház. A reformkori pesti értelmiség önmeghatározási kísérleteinek egyik színtere. = Helikon 1991. 1–2. sz. 171–178.

JAKÓ Zsigmond: Battyhány Ignác, a tudós és a tudományszervezõ. = MKsz 1991. 4. sz. 353–375.

KERÉNYI Ferenc: A magyar biedermeier színházáról. = Helikon 1991. 1–2. sz. 154–170.

LUKÁCSY Sándor: Magyar haláltáncok. = ItK 1991. 2. sz. 111–137.

Mai magyarok régi magyarokról. [Tanulmányok.] (Összeállította Fejtõ Ferenc.) 1936. Szép Szó–Cserépfalvi. [Hasonmás kiad.] Gondolat–Tevan–Cserépfalvi, Békéscsaba–Bp., 1991. 215 l.

MÁK Ferenc: Szolgálni hont és nemzetet. = Üzenet (Szabadka) 1991. 5–6. sz. 403–410. [A Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulatról, Szabadka, 1840–1846.]

PINTÉR Márta Zsuzsanna: Egy kritikai lap terve 1792-bõl. = MKsz 1991. 1–2. sz. 127–129. [A Pesti Magyar Társaságról.]

PORKOLÁB Tibor: Orpheus küldetése. (Kazinczy lapkísérletérõl.) = Orpheus 1991. 2–3. sz. 266–272.

RAJNAI László: A magasság kora. = Stádium 1991. 2. sz. 46–55.

Reformkori magyar irodalmunk és a gondûzõ borocska. Irodalomtörténeti konferencia. [Balatonfüred–Badacsony, 1990. május 18–19.] (Szerkesztette Praznovszky Mihály.) Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Csoportja–Laczkó Múzeum, Veszprém, 1991. 87 l. (Veszprémi múzeumi konferenciák 3.)

WÉBER Antal: A bor mint ihlet és metafora. 9–15. – Z. SZABÓ László: A borda-lok elõképei a XIX. század elsõ évtizedeinek lírájában. 17–24. – NÉMETH József: Szüretek, présházak, versek anno 1800. 28–33. – FERENCZY Miklós: Komáromi adalékok Csokonai bor-kultuszához. 40–44. – HORVÁTH Júlia: A szõllõ lév-tõl az elfogyó borig… 49–58. – RATZKY Rita: Szép bordalok, jó bordalok! Tirólatok, tirólatok: Petõfi bordalairól. 64–70. – GYÕRFFY Miklós: Jókai, a szõlõsgazda. 76–83.

SZABÓ György: Adalékok a magyar református egyház 19. századi mûvelõdési törekvéseihez. (Tóth Ferenc reformtervei.) = MKsz 1991. 3. sz. 284–290.

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalom és mûvészetek a XVIII. század elejétõl napjainkig. In. A magyarságtudomány kézikönyve. 539–725.

SZELESTEI N. László: Hamis impresszumú könyvek a 18. századi Magyarországon. 2. = MKsz 1991. 4. sz. 343–352.

SZELI István: A filológia gyalogösvényein. = Létünk 1991. 1–2. sz. 7–30.

SZILÁGYI Márton: Adalékok Decsy Sámuel Osmanografiájának kiadástörténetéhez. = MKsz 1991. 3. sz. 264–266.

VIRÁG Gábor: Topolya mezõváros históriája. = Híd 1991. 12. sz. 1080–1082. [Históriás ének 1809-bõl.]

WIX Györgyné–KIS Elemérné: Kalmár György szótártöredéke 1781-bõl. = MKsz 1991. 3. sz. 261–264.

 


XIX. század második fele


CSÛRÖS Miklós: Megjegyzések a 19–20. század fordulójának irodalmi népiességérõl. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 982–986.

JAKÓ Zsigmond: Az Erdélyi Múzeum Egyesület. = Hist 1991. 2–3. sz. 56–58. [Kolozsvár, 1859–1950.]

KOZMA Dezsõ: "Irodalmi, széptani érdekek istápolása Erdélyben". = KNy 1991. 20. sz. 3. [Petelei István és a Keleti Virágok irodalmi folyóirat, Kolozsvár, 1884.]

Mai magyarok régi magyarokról. [Tanulmányok.] (Összeállította Fejtõ Ferenc.) 1936. Szép Szó–Cserépfalvi. [Hasonmás kiad.] Gondolat–Tevan–Cserépfalvi, Békéscsaba–Bp., 1991. 215 l.

MIKLÓSSY János: "Elzúgtak forradalmai…", 1849–1875. Petõfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 79 l. (Képes bevezetõ a magyar irodalom világába.)

NAGY Attila Kristóf: Korrajz és déja vu. Fejezet egy Komjáthy-monográfiából. = 3Part 1991. 9. sz. 4–12.

NÉMETH G. Béla: Az Irodalomtörténeti Közlemények száz éve. = ItK 1991. 5–6. sz. 579–588.

POKSTALLER Lívia: A magyar polgári irodalom hagyományai. = ISz 1991. 5. sz. 513–517.

Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. – Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. Szerkesztette Somogyi Éva, Burucs Kornélia. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, Bp., 1991. 345 l. (Társadalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok 8.)

TAKÁCS Péter: Adalékok a nemesi polgárosodás útvesztõihez. Egy szolgabíró politikai portréja a dualizmus korában. [Krasznai Péter naplója, 1830–1916. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár.] 57–69. – SZABÓ Dániel: Kortesdalok avagy a választás, mint a poéták paradicsoma. [A dualizmus kori választások idején.] 229–241.

RÉVAY Valéria: August Alqvist és a magyarok. = FolUralDebr 1991. 2. sz. 153–158. [A finn nyelvész levelezése Budenz Józseffel és Hunfalvy Pállal 1862 és 1906 között.]

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalom és mûvészetek a XVIII. század elejétõl napjainkig. In. A magyarságtudomány kézikönyve. 539–725.

Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról. (Szerkesztette Bitskey István, Tamás Attila.) = StudLittDebr 1991. 3–137.

VARGA Pál: A költõi hatás néhány megújítója a 19. század végének magyar lírájában. 98–117. [Kiss József, Ignotus, Heltai Jenõ, Erdõs Renée, Szilágyi Géza és Makai Emil.] – IMRE László: Fejlõdéstörténeti kérdések a századvég magyar irodalmában. (Polémikus jegyzetek Bori Imre A magyar irodalom modern irányai I. címû könyvérõl.) 132–137.


XX. század


BENKÕ Péter: Az Írószövetség újjáalakulása és a népi írók. (1959.) = Múltunk 1991. 4. sz. 57–78.

CSEJTEI Dezsõ: The influence of José Ortega y Gasset’s thought on Hungarian spiritual life. (1928–1945.) = Existentia 1991. 1–2. sz. 81–89.

CSORBA Gyõzõ: A város oldalában. Beszélgetések. Kérdezõ Csuhai István. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1991. 224 l. [1989-ben készült interjúk szerkesztett változata.]

Várkonyi Nándorról, Weöres Sándorról és a Sorsunkról. 57–86. – A Jelenkor. 176–194.

DERÉKY Pál: A húszas évek vége a magyar avantgarde költészet szemszögébõl. = Lit 1991. 3. sz. 273–284. [Kassák Lajos, Déry Tibor, Németh Andor, Illyés Gyula, József Attila példáján.]

DERÉKY Pál: Ungarische Avantgarde Dichtung in deutschen Übersetzungen. = Neohel 1991. 2. sz. 347–351.

F. DIÓSSZILÁGYI Ibolya: A Holnap, paródiák tükrében. = KNy 1991. 28. sz. 8.

DOBOS István: A magyar századforduló néhány prózapoétikai problémájáról. (A drámai és az ún. balladisztikus novella.) = StudLittDebr 1991. 118–131.

DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodalmi, Bp., 1991. 572 l.

Új csillagtérkép és visszfénye. A Harmadkor 1989 címû antológia. 274–281. – Az értékzavarról és az ízlésterrorról. [Az Alföld c. folyóirat 1990-es körkérdése, rövidített változat.] 527–531. – A kultúra gazdasági normáiról. 532–533. – A boszorkányüldözésrõl. 537–542. – A származás "szégyenbélyegérõl". 560–564.

DUPKA György: Lágerversek 1944-bõl. = Évgyûrûk (Ungvár) 1991. 74–78.

EISEMANN György: Végidõ és katarzis. [Esszék.] Orpheusz, Bp., 1991. 191 l.

Prófécia és szépségeszmény a szecesszióban. 5–20. – Midas és a századforduló. 110–135. – Tantalus és a századforduló. 136–156.

FARAGÓ Vilmos: Például én. Elfogult vitairat. Szerzõ, Bp., 1991. 57 l. (Z-füzetek 14.) [Élet és Irodalom c. lap.]

Kicsi ország. 3–15. – "Azt a lapot én nem ismerem!" [Illyés Gyula és az Élet és Irodalom.] 16–33. – Végjáték. 34–54.

G. GAÁL Zsuzsanna: A Magyar Múzsa. (1943–1944.) = MKsz 1991. 4. sz. 399–407.

GÖMÖRI György: Literature and revolution in Hungary. = Literature Today 1991. 2. sz. 240–243.

Harminc. = ÚÍ 1991. 3. sz.

JUHÁSZ Ferenc: Harminc. 5. – ILLÉS Lajos: Történetek az Új Írás hõskorából. 6–21. – FARKAS László: Születésnapi köszöntõ. 22–23. – Z. SZALAI Sándor: Egy napos délután. 26–27. – SZAKONYI Károly: Közösségünk fészke. 27–28. – KOVÁCS Sándor Iván: Az "Új Írás"-ról – a harmincéves "Új Írás"-nak. 29–30. – FODOR András: Start, cenzúrával. 30–31. – JUHÁSZ Ferenc: Az Új Írás kék szemhúsa. 32–33.

HARTYÁNYI István: A népi könyvkiadásról. (1939–1944.) = Holnap 1991. 11. sz. 21–23.

A húszas–harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai alakzatai. = Híd 1991. 597–604. [Paradigmaváltás az 1920–30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, Pécs, 1991. anyaga.]

IMRE Katalin: A Szép Szó és József Attila In. I. K.: A Szép Szó és József Attila. 3–30.

Az irodalom helyzete a XX. század végén. [Körkérdés.] = Nagyv 1991. 9. sz. 1374–1390.; 10. sz. 1526–1544.; 12. sz. 1862–1880. [Válaszolnak: Balassa Péter, Balla D. Károly, Fekete Gyula, Gergely Ágnes, Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Hegedüs Géza, Jókai Anna, Major Ottó, Nagy Péter, Orbán Ottó, Páskándi Géza, Pomogáts Béla, Szabolcsi Miklós, Tandori Dezsõ, Veress Miklós.]

JAKÓ Zsigmond: Az Erdélyi Múzeum Egyesület. = Hist 1991. 2–3. sz. 56–58. [Kolozsvár, 1859–1950.]

JUHÁSZ Erzsébet: Az Osztrák–Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula és Miroslav Krleža mûveiben. = Híd 1991. 3. sz. 266–272.

KABDEBÓ Lóránt: Költészetbéli paradigmaváltás a húszas évek második felében. = Lit 1991. 3. sz. 248–272.

KERESZTURY Tibor: Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból. Magvetõ, Bp., 1991. 308 l. (JAK füzetek 54.) [Az Alföld c. folyóiratban 1989–1991-ben megjelent interjúk.]

KERESZTURY Tibor: A visszanyert mértékletesség. Kezdet és vég a nyolcvanas évek magyar költészetében. = Alf 1991. 3. sz. 39–49.

Hozzászólás: PETÕCZ András = Alf 1991. 7. sz. 93–95.

KISS Ferenc: Az egység akadályai. (1–4.) = Kort 1991. 9. sz. 15–24.; 10. sz. 121–128.; 11. sz. 45–48.; 12. sz. 33–39. [A nemzeti önismeret és szellemi életünk a 60-as, 70-es években. (1974).]

KISS Gy. Csaba: A nemzeti kérdés a 60-as és 70-es évek magyar irodalmában. (Nem fiktív mûfajok.) = Alf 1991. 6. sz. 43–63.

Kortárs magyar írók évfordulónaptára. Összeállította Juhász Zsuzsanna, szerkesztette Péter László. Somogyi könyvtár. Szeged, 1991. 46 l. (A Somogyi-könyvtár kiadványai 32.) [A Kortárs magyar írók lexikona 1959–1988 alapján.]

KULCSÁR SZABÓ Ernõ: A kettévált modernség nyomában. A magyar líra a 20-as, 30-as évek fordulóján. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 206–228.

LÉVAY Botond: A debreceni Ady Társaság (1927–1951) vázlatos története néhány publikálatlan dokumentum alapján 1944-ig, Juhász Géza tevékenysége tükrében. = ÓTanfTudKözlDebr 23–24. sz. 1991. 381–392.

LUKACS, John: Budapest, 1900. A város és kultúrája. Ford. Mészáros Klára. Európa, Bp., 1991. 253 l., 32 t.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275. l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott elõadások, Bécs, 1986. szeptember 1–5. 1. köt. 1989-ben.]

BALASSA Péter: Traditionsdeutungen in der jüngsten ungarischen Prosa. 737–743. – FARKAS József: Die nationale Frage in der ungarischen Literatur zur Zeit der Auflösung der Monarchie. 753–758. – DERÉKY Pál: A magyar avantgárd irodalom fogadtatásának kezdetei, 1915–1917. 987–991. – ERDÕDY Edit: Szempontok a századelõ magyar drámájának értékeléséhez és megközelítéséhez. 997–1002. – KÁLMÁN C. György: A magyar avantgárd líra kezdetei. 1020–1025. – KENYERES Zoltán: A Nyugat indulása és a közép-európai századforduló. 1033–1037.

MÁRKUS István: Emlékezés a Válaszra. [Interjú, készítette Széchenyi Ágnes.] In. M. I: Az ismeretlen fõszereplõ. 124–143. [1946–1949.]

NÉMETH G. Béla: Az Irodalomtörténeti Közlemények száz éve. = ItK 1991. 5–6. sz. 579–588.

NYILASY Balázs: Social spirit of words. Reflections to a critical mentality. = ALitt 1991. 1–4. sz. 359–378. [Irodalomkritika, 1968–1991.]

PARANCS János: Ahogy egy lektor látja. Személyes jegyzetek és gondolatok a magyar könyvkiadásról. 1989. In. A szó hatalma. 40–52.

POKSTALLER Lívia: A magyar polgári irodalom hagyományai. = ISz 1991. 5. sz. 513–517.

POMOGÁTS Béla: Egy korszak végén. 1989. In. P. B.: Noé bárkája. 11–27. [Elsõ közlése: Literatura, 1990.]

RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. [Tanulmányok, felolvasások, kritikák.] Cserépfalvi, Bp., 1991. 350 l. (Kontextus könyvek.)

Mozog-e a világ? Az "új" Mozgó Világ elsõ számának margójára. 25–30. – Fellbachi beszéd az új magyar irodalomról. 1988. 112–119. – Az irányzatok. Újabb irodalmi antológiákról. Ká! Ká! Ká! 1986; Üdvözlet 1986; Lélegzet 1986; "Kováts!" – Jelenlét-revü 1987. 120–128. – Hímvesszõ és irodalom. Görgey Gábor: A vadászszõnyeg 1988; Molnár Géza: Az elpazarolt birodalom. 1986; Szalay Ká-roly: Szerelmes éveink 1985; Párhuzamos viszonyok 1988; Bikakolostor 1989; Szász Imre: Ménesi út. 2., átdolg. kiad. 1987. 263–270.

RÓNAY László: Elhallgattatott költészet. Katolikus líra a két világháború között. = VasMPedÍr 1991. 10–30.

SALLAI Éva: Az ötvenes évek közepének irodalmi életérõl. Beszélgetés Fodor Andrással. = Ttáj 1991. 4. sz. 20–32.

SZABÓ Dezsõ: Az egész látóhatár. Politikai és irodalmi tanulmányok, levelek, vitairatok. 1–2. köt. Utószó Püski Sándor. Püski, Bp., 1991. 1115 l.

Kultúrfölény és kultúrpolitika. 780–788. – Az író és a haszon. 1941. 1050–1061.

Szederkényi Ervin és a Jelenkor. Bibliográfia. Összeállította Bertók László. Jelenkor Kiadó–Pécsi Városi Könyvtár, Pécs, 1991. 151 l. [Jelenkor, 1958–1987.]

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalom és mûvészetek a XVIII. század elejétõl napjainkig. In. A magyarságtudomány kézikönyve. 539–725.

SZÖRÉNYI László: "A fénnyel együtt született". Magyar költõk versei a hetvenéves Sztálinhoz. = Árgus 1991. 1. sz. 70–71.

TÁBOR Ádám: Hatvanas évek: a folytatás és a kezdet. Egy irodalmi szabadságharc kezdeteinek krónikája. In. Hatvanas évek. 45–50.

TAMÁS Attila: Egy stílustörténeti vizsgálódás néhány tanulsága. A XX. század elsõ fele magyar költészeti termésének áttekintése alapján. = ItK 1991. 3. sz. 252–265.

TAMÁS Attila: Richtungen in der ungarischen Dichtung in den Jahren vor dem I. Weltkrieg. In. "Kakanien". 151–163.

THOMKA Beáta: A húszas–harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai alakzatai. = Lit 1991. 3. sz. 239–247.

TÜSKÉS Tibor: Titokkeresõ. Mûvek és mûelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. Pátria, Bp., 1991. 272 l. (Pátria könyvek.)

UNGI Zsuzsanna: Egy antológia anatómiája. = Juss 1991. 1. sz. 138–150. [Magyar írók Rákosi Mátyásról. (1952).]

[VEZÉR Erzsébet] V. E.: Fejtõ Ferenc a Szép Szó újraélesztésérõl. = Kr 1991. 11. sz. 21–22. [Fejtõ Ferenc Ignotus Pálnak küldött levele közlésével. (Párizs, d. n.)]


Magyar irodalom külföldön


BEKE György: Kisebbségi magyar sajtó a Kárpát-medencében. = JelKép 1991. 1–2. sz. 33–48.

Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társaság 1990. május 4–5-i keszthelyi tanácskozásának anyaga. (Szerkesztette Pomogáts Béla.) Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1991. 112 l. [Bába Iván, Balla D. Károly, Beke György, Bodó Barna, Cselényi László, Csorba Béla, Csörgits József, Czoma László, Duray Miklós, Ferenczes István, Gál Sándor, Galambos Ferenc Iréneusz, Gerold László, Göncz László, Cs. Gyímesi Éva, Hegedüs János, Jánosy István, Józsa András, Kántor Lajos, Kiss Dénes, Lászlóffy Aladár, Mács József, Mózes Huba, Neisz Péterné, Németh Zsolt, Pomogáts Béla, Skultéty Csaba, Székely András Bertalan, Szõcs Géza, Takáts Gyula, Tóth Éva, Tóth Péter Pál elõadásai, hozzászólásai.]

MEZEY László Miklós: Felelõs irodalom. Vázlat a nemzetiségi irodalmak "természetrajzához". = Palócföld 1991. 1. sz. 12–24.

Politikum vagy esztétikum? Összeállítás az 1990. június 8-án tartott színházi és történettudományi szimpózium anyagából. II. Nemzetiségi Színházi Fesztivál. Kisvárda, 1990. június 7–11. Szerkesztette Kötõ József, Pribula László. Kisvárdai Várszínház, Kisvárda, 1991. 182 l. [Ablonczy László, Bertha Zoltán, Dali Sándor, Enyedi Sándor, Faragó Árpád, Jónás Gabi, Kötõ József, Parászka Miklós, Pribula László, Rákóczi András, Schóber Ottó, Székely Ferenc, Tabajdi Csaba és Vinnai Gyõzõ elõadásai, hozzászólásai.]

POMOGÁTS Béla: Nemzeti integráció irodalmunkban. = ÚÍ 1991. 4. sz. 62–64.

SZAKOLCZAY Lajos: Szellemi haza. = Fo 1991. 6. sz. 106–110.

TIBORI SZABÓ Zoltán: Változatok egy stratégiáról. = Som 1991. 5. sz. 38–44. [Beszélgetés Beke Györggyel, Kántor Lajossal és Pomogáts Bélával a határon túli magyar irodalom helyzetérõl.]

VERESS Zoltán: Elsõ könyvünk. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 32. sz. 6. [Erdélyi Könyv Egylet megalakulása (Stockholm) és romániai magyar szerzõk mûveinek kiadása Svédországban.]


Csehszlovákia


ALABÁN Ferenc: Értékek pluralizmusa. = ISz 1991. 10. sz. 1089–1095.

BALLA Kálmán: Költészetünk két évtizede. = ISz 1991. 2. sz. 205–212. [Az 1990. évi Fábry Zoltán Irodalmi és Kulturális Napok alkalmával elhangzott elõadás.]

CZINE Mihály: Két nap Szlovákiában. = Eurutas 1991. 1. sz. 48–50.

DOBOSSY László: Irdalom és nemzetiség. Két antológia tanulságai. = Regio 1991. 1. sz. 202–205. [Szélén az országnak, Mint fészkébõl kizavart madár… (1990).]

DUBA Gyula: Kisebbségi "európai utas". = Eurutas 1991. 1. sz. 51–53.

DUSZA István: A politikai közélet és a csehszlovákiai magyar sajtó. = ÚjFo 1991. 3. sz. 28–33.

FILEP Tamás Gusztáv: "…ki mire hivatkozik…" = ÚjFo 1991. 6–7. sz. 45–50.

KÄFER István: Alexander Csanda: Slovo priatel’ské. Štúdie o mad’arskej literatúre na Slovensku. Csanda Sándor: Baráti szó. Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalomról. In. K. I.: A miénk és az övék. 217–219. [Elsõ közlése: Irodalomtörténeti Közlemények, 1983.]

MÉSZÖLY Miklós : Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim. = ISz 1991. 3. sz. 244–246. [Elhangzott 1989-ben Budapesten a magyar–szlovák értelmiségi találkozón.]

MEZEY László Miklós: Egy álom két folyóirata. Az Új Munka és a Magyar Írás. = Ktáros 1991. 7. sz. 421–427. [Az 1930-as években, Szlovákiában.]

NAGY Ildikó: Magyar mûhely a pozsonyi egyetemen. Beszélgetés Zalabai Zsigmonddal. = Közn 1991. 36. sz. 6.

POMOGÁTS Béla: Kisebbségtörténelem. A szlovákiai magyar irodalomról. = Eurutas 1991. 1. sz. 40–41.

TÕZSÉR Árpád: M. M.-szindróma. A szlovákiai magyar irodalmi gondolkodás folyamatosságáról a megújult Irodalmi Szemle ürügyén. = Ttáj 1991. 9. sz. 44–48.


Jugoszlávia


BÁNYAI János: Még, talán. = Híd 1991. 11. sz. 990–998. [A Szenteleky-Napok keretében magyartanároknak tartott elõadás.]

BENCE Erika: Egy színház születése. = Dunatáj (Zombor) 1991. 35. sz. 1. [A Zombori Magyar Népszínházról.]

[CZEGÕ Zoltán] C. Z.: Meddig magyar a "kisebbség". = MFórum 1991. 16. sz. 9.

DOMONKOS László: Az elmulatott jövõ. Beszélgetés Tari Istvánnal. = Hitel 1991. 23. sz. 38–40.

Dráma- és színháztörténeti konferencia. = Híd 1991. 1. sz. 99–100. [Hungarológiai Intézet, Újvidék, 1990.]

FEKETE J. József: Mérföldkövek a kiskertben. Vázlat a nyolcvanas évek jugoszláviai magyar prózájáról. = Tekintet 1991. 5. sz. 103–110.

KONTRA Ferenc: Esszék versekrõl. = Híd 1991. 7–8. sz. 684–691. [További szerzõk: Bosnyák István, Harkai Vass Éva, Bori Imre, Toldi Éva, Bányai János, Csányi Erzsébet, Gerold László. – Elhangzott az Újvidéki Televízió mûsorában.]

LÕRINCZE Lajos: A "Szarvas Gábor Nyelvmûvelõ Napok" újjászületése. = NyéK 81. sz. 1991. 59–62.

MÁK Ferenc: A hamis messzeségek szolgái. = Helikon 1991. 20. sz. 8. [A Jugoszláviai magyar avantgárd irodalomról.]

MÁK Ferenc: A rejtõzködõ öntudat. = Fo 1991. 10. sz. 41–52.

MEZEI András: Szlovéniai levél. = Eurutas 1991. 2. sz. 111.

TÓTH Pál Péter: Nyelv és lélek – vajdasági helyzetkép. Beszélgetés Szeli István akadémikussal. = MTud 1991. 4. sz. 460–471.


Románia


BEKE György: Exodus Erdélybõl, délre és keletre. = Ttáj 1991. 4. sz. 91–103.

BEKE György: Fatális lét? Beszélgetés Balázs Sándor kolozsvári filozófussal. = Kr 1991. 12. sz. 16–18.

BEKE György: Nemzet, nemzeti kisebbség, önazonosság. Beszélgetés Fábián Ernõvel. = Fo 1991. 9. sz. 86–94.

BÉRCZES László: Másként vasfüggöny nem emelkedhet fel. Beszélgetés Tompa Gáborral, 1989. október. = Je 1991. 2. sz. 122–129.

BERTHA Zoltán: A posztmodern felé. = Alf 1991. 2. sz. 30–32.

BINDER István: Az eltûnt és megtalált idõ. Kolozsvári beszélgetés Szilágyi Istvánnal, a Helikon fõszerkesztõjével. = Hitel 1991. 26. sz. 40–43.

BINDER István: Kolozsvári beszélgetés könyvkiadásról, irodalomról. = Hitel 1991. 10. sz. 40–43. [Dávid Gyulával, a Kriterion szerkesztõjével.]

BÍRÓ Béla: MIT – Sepsiszentgyörgy. = BrassóiL 1991. 3. sz. 4–5. [Magyar Irodalmi Tábor.]

BOGDÁN László: Halandzs Pál, a kalapnyúl és Cinóber Encián. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 18. sz. 6–7.

BORBÁNDI Gyula: Erdély az Új Látóhatárban. = Kor 1991. 11. sz. 1374–1378. [1950–1989.]

BUJDOSÓ P. Gyula: Mártírok, áldozatok, árulók. Beszélgetés Beke Györggyel, az erdélyi magyar sajtótörténetrõl, írókról, közéleti személyiségekrõl. = Kapu 1991. 5. sz. 57–59.

"Csak a múltunkkal vagyunk egész." Aniszi Kálmán interjúja. = Vság 1991. 10. sz. 75–86. [Benkõ Samuval.]

DÁVID Gyula: A romániai magyar könyvkiadás két évtizede. (Gondolatok egy lexikonszócikk margójára.) = Alf 1991. 2. sz. 80–95.

ENYEDI Sándor: Öt év a kétszázból. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 219 l. (A magyarságkutatás könyvtára.)

ENYEDI Sándor: A romániai magyar könyvkiadás (1944–1989). = MKsz 1991. 1–2. sz. 88–108.

ENYEDI Sándor: A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után. = Regio 1991. 3. sz. 174–193.

GAAL György: Kolozsvár magyar irodalmi-mûvelõdési élete. = Helikon 1991. 2. sz. 2., 8.

"A generáció a generációs értékektõl lett az, ami." Egyed Péterrel beszélget Maros Gábor. = Életünk 1991. 6. sz. 528–534.

Hitel. Kolozsvár 1935–1944. [Tanulmányok, repertórium.] 1–2. köt. (Válogatta, bevezette és a repertóriumot összeállította Záhony Éva.) Bethlen, Bp., 1991. 385, 445 l. [A bevezetõben Záhony Éva tanulmánya az erdélyi magyar diákmozgalmakról, a Hitel c. folyóiratokról és szerkesztõikrõl. (Albrecht Dezsõ, Kéki Béla, Makkai László, Venczel József, Vita Sándor.) 22–60.]

TAMÁSI Áron: Hõsökhöz, nehéz idõben. Elnöki megnyitó az erdélyi fiatal magyar szellemiség Vásárhelyi Találkozóján. (1937). 85–87. – A Vásárhelyi Találkozó záróhatározata. (1937). 98–107. – DÁNIEL Antal: Egy évad a Vásárhelyi Találkozó után. 108–107. – VENCZEL József: Erdélyi kultúrproblémák. [Erdélyi Múzeum Egyesület.] (1935). 259–268. – VENCZEL József: Mûvelõdéspolitikai terv. [Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület.] (1939). 269–277. – KÉKI Béla: Kolozsvár színházi és zenei élete. 368–372. – RÉTHY Andor: A Termés és írói köre. (1943). 373–388.

INDIG Ottó: Felszabadult-e a magyar irodalom? = KNy 1991. 33. sz. 2., 12.

INDIG Ottó: A nagyváradi színészet másfél évszázada. Kriterion, Bukarest, 1991. 398 l., 12 t.

JAKABFFY Tamás: Opció. = Látó 1991. 4. sz. 507–512. [A romániai magyar irodalom és a magyarországi könyvkiadás 1990-ben.]

JAKABFFY Tamás: A rövidpróza-irodalom néhány vonásáról. = Alf 1991. 2. sz. 42–44. [A romániai magyar irodalomban.]

JÁNOSHÁZY György: Történelmi drámáinkról. = Látó 1991. 11. sz. 1387–1390. [1960–1990.]

KÁNTOR Lajos: Egyedül is nehéz. (Anekdotaadalékok Erdély irodalomtörténetéhez.) = Fo 1991. 6. sz. 57–63. [Balogh Edgárról, Franyó Zoltánról, Kós Károlyról, Nagy Istvánról.]

KÁNTOR Lajos: 1968: a harmadik kakasszó? = Kor 1991. 5. sz. 586–593. [A romániai magyar irodalom és 1968.]

KÖTÕ József: A Bánk bán és Kolozsvár. = Látó 1991. 11. sz. 1321–1331.

LACZKÓ Miklós: Az Erdélyi Helikon és az erdélyi magyar–szász kapcsolatok a két világháború között. In. Polgárosodás Közép-Európában. 363–370.

LÁSZLÓFFY Aladár: Az iszap-század katonája. = Helikon 1991. 8. sz. 2.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275. l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott elõadások, Bécs, 1986. szeptember 1–5. 1. köt. 1989-ben.]

CSAPODY Miklós: Program és nemzedék a két világháború közötti Erdélyben. 749–752. – KÁNTOR Lajos: Kísérletek az irodalom híd-szerepének érvényesítésére Erdélyben. 759–764. – KOVÁCS J. Béla: A Brassói Lapok és a nemzetiségi kérdés. [1895–1940.] 778–784.

Magyarázzuk a halotti bizonyítványunk. = Hel (Cluj-Napoca) 1991. 52. sz. 1. [A Helikon c. szépirodalmi hetilap megszûnésének cáfolata.]

MÁRIÁS József: Adósai vagyunk Németh Lászlónak. = Kor 1991. 3. sz. 397–400.

MARTOS Gábor: Érdemes még (Felleg)várni? (Tíz éve szûnt meg a kolozsvári Igaz-ság ifjúsági melléklete.) = Életünk 1991. 5. sz. 449–454.

MARTOS Gábor: "Ez a nemzedék nem akarta becsapni magát". Beszélgetés Ágoston Vilmossal. = Életünk 1991. 10. sz. 898–905.

MARTOS Gábor: "Ez még mindig ugyanaz a társaság." Beszélgetés Bréda Ferenccel. = Életünk 1991. 9. sz. 841–846.

NAGY L. Róbert: Tündöklés és hanyatlás. A romániai magyar sajtó egy éve. = MS 1991. 1. sz. 3–4. [1990.]

PÁLL Árpád: Harangszó a mélybõl. [Interjúk.] Magvetõ, Bp., 325 l. [24 romániai magyar értelmiségivel.]

PÁLL Árpád: Az önismeret igényével. Beszélgetés Beke Györggyel az írói szociográfiáról. = Hitel 1991. 2. sz. 17–20.

POMOGÁTS Béla: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. Széphalom Könyvmûhely, Bp., 1991. 241 l.

Psalmus Hungaricus. 1989. [Elsõ közlése: Teológia, 1989.] 93–104. – Egy visszatérõ gondolat. A transzilvánizmusról. 1990. [Elsõ közlése: Új Írás, 1990.] 105–111. – Erdély jelene és jövõje. 1990. [Elsõ közlése: Tiszatáj, 1990.] 112–124.

Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. köt. G–Ke. Kriterion, Bukarest, 1991. 743 l.

Romániai magyar irodalom 1970–1990. = Alf 1991. 2. sz.

CS. GYÍMESI Éva: Premisszák a vitához. 4–12. – LÁNG Gusztáv: Egy definíció "körüljárása". 13–20. – ÁGOSTON Vilmos: A levágott kéz felelõssége. 20–29. – BERTHA Zoltán: A posztmodern felé. 30–32. – EGYED Péter: Régió és poggyász. 32–36. – CUSHING, George: Kívülrõl nézve. 36–40. – ILIA Mihály: Kell-e egységesülni? 41–42. – JAKABFFY Tamás: A rövidpróza-irodalom néhány vonásáról. 42–44. – KÁNTOR Lajos: Számvetés és megújulás. 44–46. – MÁRKUS Béla: "Menni vagy nem menni, ez itt a kérdés!". 46–50. – SZAKOLCZAY Lajos: A romániai magyar irodalom jövõképe. (Tallózás az 1990-es irodalmi és kulturális hetilapokban és folyóiratokban.) 50–59. – SZÁSZ János: Országhatárok, nyelvhatá-rok. 59–60. – TABUCU, Marius: "Lehet, hogy ez a mi közös tragédiánk." 61–63. – THOMKA Beáta: A kettõs megmérettetés esélye. 63–66. – CZINE Mihály: "Vállalni, vallani!". 66–70. – GÁLFALVI Zsolt: Természetes kötöttségek. 70–72. – KOCZKÁS Sándor: A többszólamúság jegyében. 72–76. – JÓKAI Anna: Zárszó. 76–79. [Az 1990. november 5–16-i Debreceni Irodalmi Napok elõadásainak szerkesztett szövege.]

Romániai magyar irodalom, 1970–1990. = Látó 1991. 3. sz. 347–375. [A Debreceni Irodalmi Napok hozzászólásai. Elõadók, hozzászólók: Domokos Géza, Czine Mihály, Thomka Beáta, Gálfalvi Zsolt, Koczkás Sándor, Jókai Anna.]

A Romániai Magyar Pen Klub történetébõl. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 23. sz. 6–7.

TAR Károly: Bontották a hallgatás falát… = KNy 1991. 27. sz. 12–13. [Kertész Loránd és az Ellenpontok.]

TÓTH Zsolt: Kiutak és visszautak. Az erdélyi pikareszk regény sajátosságai. = ÚÍ 1991. 5. sz. 94–98.

Az új Szépmíves Céh. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 31. sz. 10. [Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadói vállalkozás újjáalakulása.]

VARGA Gábor: "Csontkerítéseinknél megáll az élet?" avagy tallózó helyzetjelentés a romániai magyar fiatal költészet legutóbbi tizenöt évérõl. = Hitel 1991. 24. sz. 57–61.

VARGA Gábor: "Csontkerítéseinknél megáll az ünnep?" = Kor 1991. 3. sz. 1295–1302. [Az 1975–1990-es évek költészetérõl.]

VITA Zsigmond: Nagyenyedi évek. = Hel (Cluj-Napoca) 1991. 8. sz. 2–3.


Szovjetunió


BALLA D. Károly: Bízzuk az utókorra. = HSíp 1991. 3. sz. 1–2. [Kétéves a Hatodik Síp.]

BALLA D. Károly: Közös sorsverésben. Kárpátalja, 1990. = Kort 1991. 1. sz. 111–120.

BALLA D. Károly: Mibõl gründoljunk magánkiadót? = Beszélõ 1991. 30. sz. 28. [Az ungvári Kárpáti Kiadóról.]

BORNEMISSZA Eszter: Megnyílt a Petõfi Sándor Irodalmi Múzeum. = Kárpátalja 1991. 1. sz. 14. [Ungvár, 1990.]

BOTKA Ferenc: A "híd-szerep" és változásai. = Üzenet (Szabadka) 1991. 5–6. sz. 450–467. [A szovjetunióbeli magyar írói emigráció 1921–1928 között.]

CZINE Mihály: Magyar irodalom Kárpátalján. = Ttáj 1991. 8. sz. 65–80.

M. TAKÁCS Lajos: Két évtized magyarországi és kárpátaljai magyar irodalmi és filo-lógiai kapcsolatokról. = Kárpátalja 1991. 16. sz. 5.


Egyéb országok


BATÁRI Gyula: A clevelandi "Szabadság" és alapítója, Kohányi Tihamér. = MKsz 1991. 3. sz. 291–296. [Szabadság (1891–1913).]

BORBÁNDI Gyula: Egy nyugati magyar folyóiratról. = Helikon 1991. 1. sz. 4. [Az Új Látóhatár c. nyugati magyar emigráns folyóiratról.]

BORBÁNDI Gyula: Erdély az Új Látóhatárban. = Kor 1991. 11. sz. 1374–1378. [1950–1989.]

A Bornemisza Péter Társaság irodalmi estjei. = BécsiN 1991. 4. sz. 2.

Burgenland: "Egy kis üldözés jót tett volna…" = TárSz 1991. 10. sz. 66–72. [Galambos Ferenc és Schlett István beszélgetése a burgenlandi magyarságról.]

CSISZTAY Gyula: Mit tehet az emigráció a magyarságért? Genfi beszélgetés B. Szabó Péterrel. = Hitel 1991. 21. sz. 62–63. [A Svájci Magyar Irodalmi és Képzõmûvészeti Kör (SMIKK) titkárával.]

FÁBIÁN Imre: Valahol Európában. = KNy 1991. 32. sz. 13. [Méray Tiborról és az Irodalmi Újságról.]

GÖMÖRI György: Egy szigetlakó jegyzeteibõl. = ISz 1991. 5. sz. 509–512. [Angliai magyar vonatkozású kiadványok, 1991.]

GYÖRGYEY Klára: Magazinunk, a Szivárvány. = NyéK 84. sz. 1991. 88–92.

KOVÁCS KISS György: D’ou parlez-vous? = Kor 1991. 11. sz. 1431–1434. [A Hollandiai Mikes Kelemen Kör kiadványai, 1951–1991.]

LISZTÓCZKY László: A nyugati magyar irodalom svájci mûhelye. In. L. L.: Mûhelyek tisztásain. 118–125.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. (Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275. l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott elõadások, Bécs, 1986. szeptember 1–5. 1. köt. 1989-ben.]

GALAMBOS Ferenc Ireneus: A nyelvtudomány és a népmûvészet szerepe a nemzeti kultúra megtartása és elmélyítése terén Burgenlandban. 1209–1214. – SCHÖPFLIN Gyula: Irodalom a számûzetésben. 1228–1232.

MISKA János: Jelenlétünk Kanadában. Hungarika-forrásaink felmérése. = Ktáros 1991. 1. sz. 36–41.

NAGY Károly–GINTER Károly: A Magyar Öregdiák Szövetség – Bessenyei György Kör három évtizede. = NyéK 83. sz. 1991. 22–24.

A népi egységtõl a nemzeti egységig. A Püski Kiadó története. Emlékezõ kiállítás. Petõfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1991. február 1–2. Összeállította Szeredi Pál. Petõfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 52 l.

POMOGÁTS Béla: Az integráció felé. A nyugati magyar irodalom befogadásáról. = ÚÍ 1991. 12. sz. 33–37.

POMOGÁTS Béla: Nyugati magyar irodalom hazai szemmel. Mit várunk a nyugati magyar szellemi élettõl? (1988). In. P. B.: Noé bárkája. 44–57. [Elõadás a SMIKK luganói tanulmányi napjain, 1988. Elsõ közlése: Új Látóhatár, 1989.]

SZABÓ Krisztina Anna: A magyar színjátszás kezdetei az Egyesült Államokban. (Egy város, Youngstown modellje.) = SzínhSz 1991. 28. sz. 93–104.

SZAKÁCS Péter István: Változó költõi világok a kanadai magyar lírában. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 13–30. [1956–1990.]

SZÉPFALUSI István: 30 éves a Bornemisza Társaság. = MMúz 1991. 1–4. sz. 325–327. [Bécs.]

VÁRDY HUSZÁR Ágnes: A magyarságtudat megtartása a német és osztrák DP-táborokban a második világháború utáni években. = Fo 1991. 3. sz. 58–63. [Iskolák és újságok magyar menekültek számára.]

VÁRDY S. Béla: A magyarságtudat megtartásáért. = Fo 1991. 3. sz. 63–68. [A Verhovay Testvérsegítõ Egyesületrõl. (1926–1955).]

VEZÉNYI Pál: Kõre hullott magvak, burjánzó gyomok. Gondolatok a nyugati magyar irodalomról. = MNapló 1991. 6. sz. 26–27.

Vonzódások. Harmincéves a bécsi Bornemisza Péter Társaság. Szépfalusi Istvánnal beszélget Albert Zsuzsa. = Diakonia 1991. 1. sz. 26–32.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret