stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Irodalomtudomány
1991

Általános rész

(Összefoglaló munkák, bibliográfiák, hungarológia)


Antik tanulmányok. Repertórium, 1979–1988. (Összeállította Saliga Lászlóné.) József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, Szeged, 1991. 110 l.

BEKE Mihály András: Jó hírünk alakítói a világban. A hungarológia nagy éve. Kíváncsiság és rokonszenv. = Mo 1991. 10. sz. 5. [Hetvenöt éves a külföldi egyetemeken folyó magyaroktatás.]

Beszélõ repertórium. 1990–1991. (Összeállította Tokaji Nagy Erzsébet, Busa János.) ÁB-Beszélõ, Bp., 1991. 31 l.

BORBÁNDI Gyula: A magyarságtudomány új amerikai mûhelye. = BécsiN 1991. 3. sz. 6. [Rutgers University, 1956–.]

A Borsodi Történelmi Évkönyv repertóriuma. 1965–1979. (Összeállította Tóvári Judit.) = BAZTörtÉvk 1991. 1. sz. 228–245.

A Brunszvik család martonvásári könyv- és kottatára. – Die Bibliothek und Notensammlung der Familie Brunszvik in Martonvásár. (Szerkesztette Hornyák Mária.) Martonvásár, Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutató Intézete, 1991. 215 l. [Könyv- és kottajegyzékkel.]

Colloque Europèen des Centres d’Etudes Hongroises, Paris, 1990. (Hungarológiai központok európai kollokviuma, Párizs, 1990.) = CÉH 3. sz. 1991.

PERROT, Jean: Allocution d’ouverture. 87–89. – KÖPECZI Béla: Situation et perspektives des études hongroises. 90–93. – SÁRKÖZY Péter: Recherches. 97–100. – Recommendations adoptées à l’unanimité par le Colloque européen des centres de hungarologie. 103–104.

Corvin Mátyás-konferencia. Tudományos tanácskozás Mátyás király halálának 500. évfordulóján. Maribor, 1990. november 8–9. (Szerkesztette Varga József, Molnár Zoltán.) Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola, Szombathely, 1991. 166 l.

GIAY Béla: Hunyadi Mátyás és kora a hungarológia oktatásában. 25–29. – VARGA József: Nemzettudat (magyarságtudat) és személynévhasználat kölcsönhatásának többnyelvû környezetbeli pszicholingvisztikai kérdésköréhez. 156–160.

CSERNYIK György: Magyar könyvgyûjtemények svájci könyvtárakban. = Mkutatás 1991. 225–234.

DOMOKOS Mátyás: A költõ és a Vízügyi Hivatal, avagy Hogyan (nem) szolgál az irodalom? = Kor 1991. 5. sz. 576–585.

Élet és Literatúra, Muzárion 1826–1833. Repertórium. (Összeállította Friedrich Ildikó. Bevezette Fenyõ István.) Petõfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 102 l. (A Petõfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. XIX. századi magyar folyóiratok repertóriumai.) [Fenyõ István: Egy különös és különleges folyóirat: Élet és Literatúra c. tanulmányával. 7–27.]

A gyermek- és ifjúsági irodalom elméleti kérdései és kritikái 1975–1980 között. Bibliográfia. (Összeállította Szécsi Ferencné.) Debreceni Városi Könyvtár, Debrecen, 1991. 108 l.

HEGEDÛS János: Mondializmus. = BécsiN 1991. 6. sz. 10. [Konrád György elõadása kapcsán. Elhangzott a PEN-Club konferenciáján, Bécs, 1991.]

Hetven év. A romániai magyarság története 1919–1989. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 160 l. (A magyarságkutatás könyvtára.)

Hírünk-nevünk ott és itt; akkor és ma. Giay Bélával, a Nemzetközi Hungarológiai központ igazgatójával beszélget Endrõdi Szabó Ernõ. = Stádium 1991. 4. sz. 51–56.

Hitel. Kolozsvár 1935–1944. [Tanulmányok, repertórium.] 1–2. köt. (Válogatta, bevezette és a repertóriumot összeállította Záhony Éva.) Bethlen, Bp., 1991. 385, 445 l. [A bevezetõben Záhony Éva tanulmánya az erdélyi magyar diákmozgalmakról, a Hitel c. folyóiratokról és szerkesztõikrõl. (Albrecht Dezsõ, Kéki Béla, Makkai László, Venczel József, Vita Sándor.) 22–60.]

A Honismeret 1–15. évfolyama (1972–1987) összesített repertóriuma. Összeállította Pállos Éva. Sajtó alá rendezte Gazda István. Honismereti Szövetség, Bp., 1991. 83 l.

IMRE László: Református hit, hivatás és hagyomány a magyar irodalomban. = Confessio 1991. 3. sz. 47–52.

KÁDÁR Judit: Egy irodalmár Amerikában. = AVilág 1991. 37. sz. 54–56. [Beszélgetés Szegedy-Maszák Mihállyal a bloomingtoni Indiana Egyetem Magyar Tanszékérõl.]

KÁDÁR Judit: Hungarológia. Gondolatok, könyvek, filozófiai irányzatok áramlása oda-vissza. = AVilág 1991. 34. sz. 49–51. [Interjú Jankovics Józseffel, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság fõtitkárhelyettesével.]

KÄFER István: A miénk és az övék. Írások a magyar–szlovák szellemi kölcsönösségrõl. Magvetõ, Bp., 1991. 299 l.

Magyar irodalomtörténeti bibliográfia – kelet-európai kitekintéssel. [A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig (1972); A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772–1849 (1975). [Elsõ közlése: Hungarológiai Közlemények, 1977.] 76–80. – Tisztelet a bibliográfiának. (Magyar könyvészet 1921–1944. 6. Nyelvészet – Irodalom. 1980; 7. Magyar Irodalom 1980). [Elsõ közlése: Irodalomtörténet, 1982.] 169–177.

KERESZTURY Dezsõ: Széljegyzet a hungarológiáról. = ÉI 1991. 42. sz. 10.

*Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában. (Szerkesztette Patay Pálné, Plihál Katalin.) – Handgezeichnete Karten in der Kartensammlung der Széchényi Nationalbibliothek. – Manuscript-maps in the Map Department of the National Széchényi Library. Országos Széchényi Könyvtár, Bp.

1/1. Önálló kéziratos térképek. – Selbständige handgezeichnete Karten. – Separate manuscript-maps. 1–1227. sz. 1984. XXI., 410 l.

l1/2. Önálló kéziratos térképek. – Selbständige handgezeichnete Karten. – Separate manuscript-maps. 1228–2081. sz. 1984. 411–831. l.

Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? Életrajzi kislexikon kortárs írókról, költõkrõl. Szerkesztette Fogarassy Miklós. 2., jav. kiad. Csokonai, Debrecen, 1991. 210 l. [1. kiad. 1988-ban.]

KONRÁD György: Something has gone. = PENInt 1991. 2. sz. 79–81.

A kor lelke. (Szerkesztette Levendel Júlia, Horgas Béla, Bohus Magda.) "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp., 1991. 225 l. (Liget könyvek.)

BENDA, Julien: Az írástudók árulása. 12–64. – BABITS Mihály: Az írástudók árulása. (1928.) 67–92. – OSVÁT Ernõ: Az írástudók árulása. Levél Babits Mihályhoz. (1928.) 95–97. – HALÁSZ Gábor: Áruló írástudók. (1928.) 98–102. – BÁLINT György: A kritikusok árulása. (1930.) 105–109. – BABITS Mihály: Nemzet és Európa. (1934.) 110–114. – ILLYÉS Gyula: Az európai nemzethez. (1934.) 115–118. – FENYÕ Miksa: Herkules oszlopain túl. [Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékérõl, 1960.] 121–124. – POSZLER György: Az írástudók autonómiája. ("Szerény javaslat" és "jámbor szándék".) 127–136. – JELENITS István: Osztályrészünk. 139–140. – VIDOR Ferenc: Ki az írástudó? Ki az áruló? 141–146. – DÁVID Katalin: Ezerkilencszázkilencven. Október. 149–151. – DARÁNYI Sándor: Miféle furcsa játék? 152–163. – NÉMETH G. Béla: Az értelmi ember felelõssége. 164–169. – S. NAGY Katalin: Hová lettek az írástudók? 170–182. – FEHÉR Márta: A Sarastro-szindróma. [Kapujanincs Átjáró, 1987.] 185–189. – HÍDVÉGI Máté: Némaságunk adalékairól. 190–191. – KARÁTSON Gábor: Világvége után. 192–195. – FORGÁCS Éva: Nagy csöndre lenne szükség. 196–197. – SZILÁGYI Ákos: Fel is út, le is út. 198–205. – LÁNYI András: Széljegyzetek a Jónás könyvéhez. 208–211. – LEVENDEL Júlia: Élet-mû. 215–219. – BALASSA Péter: Töredék a korszellemhez. 220–225.

KOVÁCS Ilona: Les bases de documentation pour la recherche et l’enseignement. = CÉH 3. sz. 1991. 74–86.

KOVÁCS Ilona: A szegedi Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Hungarika kérdések a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus programjában. = OSZKHír 1991. 9–10. sz. 13–15.

KÕSZEGFALVI Ferenc: Adatok a hódmezõvásárhelyi nyomdászat, sajtó és könyvkiadás történetéhez, 1852–1944. Kner Nyomda, Békécsaba–Gyoma, 1991. 68 l. (A Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 19.)

KÚTFALVI Oszkár: Újságpaloták. Akadémiai, Bp., 1991. 90 l. (Irodalomtörténeti füzetek 122.) Bp., 1991. [A századforduló hírlapjai és hírlapnyomdái.]

LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Tájékozó–Ugocsa. [Bibliográfia.] Petõfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 2717–3020. l. (A Petõfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei 31–34.) [A címlapon tévesen: Tájékoztató.]

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1985. (Szerkesztette Záhony Éva.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1991. 478 l.

A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. (Szerkesztette Kókay György, V. Windisch Éva.) Akadémiai, 1972–.

8. köt. 1945–1970. Személyi rész. (Szerkesztette Botka Ferenc.) 488 l.

A magyar levéltárak 1990-ben megjelent kiadványai. Összeállította Réfi Oszkó Magdolna. = LSZ 1991. 3. sz. 106–110.

A magyar levéltári irodalom bibliográfiája. 1991. Összeállította Szabó Anikó. = LK 1991. 1–2. sz. 195–226.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. (Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275 l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott elõadások, Bécs, 1986. szeptember 1–5. 1. köt. 1989-ben.]

A Magyar nyelvõr 70–100. évfolyamának mutatója. (Összeállította Szemere Gyula.) Akadémiai, Bp., 1991. 381 l. [1946–1976.]

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó és könyvtártörténeti szakirodalom 1990-ben. [Bibliográfia.] Összeállította Heltai János. = MKsz 1991. 4. sz. 413–422.

A magyarságtudomány kézikönyve. (Szerkesztette Kósa László.) Akadémiai, 1991. 809 l.

KÓSA László: Hungarológia – magyarságtudomány – országismeret. 9–74.

NÉMETH G. Béla: Az Irodalomtörténeti Közlemények száz éve. = ItK 1991. 5–6. sz. 579–587.

Oláh Gábor és kortársai – Petõfi állomásai. Magyar irodalmi antológiák és gyûjtemények. Petõfi Irodalmi Múzeum. Bp., 1991. 2439–2746. (A Petõfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. F. sorozat 35–38.)

PETRÕCZI Éva: Régi és új peregrináció. Utóhang a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszushoz. = RefLap 1991. 36. sz. 4.

Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. – Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. (Szerkesztette Somogyi Éva, Burucs Kornélia.) Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, Bp., 1991. 345 l. (Társadalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok 8.)

Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. (Összeállította Varga András.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. VIII, 188 l. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta bibliothecharia. Tom. 11. fasc 1.)

Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. köt. G–Ke. Kriterion, Bukarest, 1991. 743 l.

SIPOS Gábor: A Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Scriptum, Szeged, 1991. 116 l. (Olvasmánytörténeti dolgozatok.)

Somogyra vonatkozó válogatott helyismereti irodalomjegyzék. (1989–1991 elsõ negyedév.) Összeállította Sipos Csaba. = SomHon 1991. 1. sz. 76–81.

SZAKÁLLAS Márta: Magyar–magyar párbeszéd. Beszélgetés B. Szabó Péterrel. = Hitel 1991. 1. sz. 47. [A Svájci Magyar Irodalmi és Képzõmûvészeti Kör tanulmányi napjairól. Szeged, 1990. okóber 10–14. Bp., 1991.]

SZABÓ Károly–HELLEBRANT Árpád: Régi magyar könyvtár. 3. köt. Magyar szerzõktõl külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvû nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások.

2. füzet. (Összeállította Borsa Gedeon, Dörnyei Sándor, Szálka Irma.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1991. XV, 321–640. l.

Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak kislexikona. (Szerkesztette Bánszki István, Futaky László.) Bessenyei Társaság, Nyíregyháza, 1991. 53 l. 1 t.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma. Válogatott bibliográfia 1990. október 1–december 31. Összeállította Gombás Sándorné. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 1. sz. 127–129.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma. Válogatott bibliográfia 1991. január 1–március 31. Összeállította Gombás Sándorné. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 2. sz. 268–272.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma. Válogatott bibliográfia 1991. április 1–június 30. Összeállította Gombás Sándorné. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 383–388.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma. Válogatott bibliográfia 1991. október 1–december 31. Összeállította Gombás Sándorné. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 4. sz. 552–557.

SZÉKELYHIDI Ágoston: A tokaji fordulat. Jegyzetek az irodalmi szabadságról és a szabadság irodalmáról. = Holnap 1991. 12. sz. 38–39.

SZENDE Aladár: A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. = NyéK 1991. 83. sz. 90–93.

A szó hatalma. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1989-es tanulmányi napjainak elõadásanyaga. (Szerkesztette elõszó, Kassai György.) Jelenkor, Pécs, 1991. 173 l.

SZÕCS Géza: Kieli on kotimaani. = Helikon 1991. 36. sz. 3. [Elhangzott 1991-ben Espoo városban, a Finnugor Irodalmak Találkozóján.]

TERRY, Garth Michael: East European languages and literatures. 5. A subject and name index to articles in English-language journals, Festschriften, conference proceedings and collected papers. 1988–1990. Astra Press, Nottingham. (Astra Soviet and East European bibliographies.)

THOMKA Beáta: Az irodalmi értékrend módosulásai. = ÚjSymp 1991. 10–11. sz. 25–26. [A Hollandiai Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Napjain elhangzott elõadás.]

Tokaji Írótábor. = Híd 1991. 9. sz. 856–857.

Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1990. január 1–március 31. Összeállította Takács Miklós, Zámpárné Szalay Mária. = VasiSz 1991. 1. sz. 144–154.

Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1990. április 1–június 30. Összeállította Takács Miklós, Zámpárné Szalay Mária. = VasiSz 1991. 2. sz. 301–310.

Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1990. július 1–szeptember 30. Összeállította Takács Miklós, Zámpárné Szalay Mária. = VasiSz 1991. 3. sz. 469–476.

Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1990. október 1–december 31. Összeállította Takács Miklós, Zámpárné Szalay Mária. = VasiSz 1991. 4. sz. 625–634.

VASZÓCSIK Vera: A magyarságtudomány fóruma. = KárpátiIgSzó 1991. 168. sz. 6. [A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusról.]


Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok


Antonio Gramsci és Lukács György öröksége. = TárSz 1991. 4. sz. [Az Antonio Gramsci születésének 100. és Lukács György halálának 20. évfordulója alkalmából rendezett konferencia (Szeged, 1991. febr.) anyagából.]

GÁLL Ernõ: Gramsci értelmiségfelfogása és az erdélyi magyar írástudók. 72–75. – TERTULIAN, Nicolas: Gramsci, az Anti-Croce és Lukács filozófiája. 85–89.

BÃDICÃ, Ioan-Viorel: Kõrösi Csoma Sándor és a román kultúra. = Ige 1991. 4. sz. 12.

BALOGH József: Az együttmûködés: szellemi és anyagi érdek. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 22. sz. 7. [Interjú a Román és a Magyar Írószövetség együttmûködésérõl Koczkás Sándorral és Csordás Gáborral.]

BENE Sándor: Zrínyi és Priorato – elégium és eposz. = Som 1991. 6. sz. 48–53.

BORBÉLY Szilárd: Herder hatása Kölcsey "Vanitatum vanitas"-ára. = ItK 1991. 5–6. sz. 487–504.

BOSNYÁK István: A moderna korabeli periodika magyar–horvát kapcsolattörténeti távlatból. = Híd 1991. 12. sz. 1113–1128. [Modernizmus 1892–1916 között.]

Corvin Mátyás-konferencia. Tudományos tanácskozás Mátyás király halálának 500. évfordulóján. Maribor, 1990. november 8–9. (Szerkesztette Varga József, Molnár Zoltán.) Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola, Szombathely, 1991. 166 l.

LUKÁCS István: Mátyás király a szlovén szépirodalomban. 61–68. – POTRATA, Majda: Madžarski fenotip v slovenski literturi. 69–75. – SZABÓ Géza: Magyar–déli szláv nyelvi kapcsolatok a nyugati magyar régiókban. 98–103. – FRIED István: Szlovén–magyar kapcsolatok. 113–121. – GUTTMANN Miklós: A murántúli szlovének magyar kutatójának, Csaba Józsefnek munkásságáról. 127–133. – BOKOR József: Pável Ágoston egyik Cankar-fordításának néhány nyelvi jellemzõje a lexikai transzformációk tükrében. 134–138. – MOLNÁR Zoltán Miklós: Adalék a magyar–délszláv nyelvi kapcsolatok kérdésköréhez. 161–164.

CZEGÕ Zoltán: Aki Mikes Kelemenért kitalált egy új nyelvet. = MFórum 1991. 25. sz. 9.

CSORDÁS Gábor: Nárcisz és a tejtestvérek avagy inkább: Egy kelet-európai megértéstan körvonalai. = Je 1991. 12. sz. 1028–1036. [Elõadás, elhangzott a Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1989-es tanulmányi napjain.]

DEMÉNY Lajos: Kõrösi Csoma Sándor a korabeli román sajtóban. = Ige 1991. 10–11. sz. 15. [Az 1830–1850-es években. – Elhangzott az 1991. ápr. 6-i kovásznai szimpóziumon.]

FEJÉR Ádám: A magyar kultúra helye és szerepe Közép- és Kelet-Európában. [Tanulmányok.] József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. 168 l.

FRIED István: Szerb–magyar kulturális kapcsolatok a dualizmus korában. = Létünk 1991. 1–2. sz. 31–49.

GARAJ Lajos: Egy jubileum ürügyén. = ISz 1991. 747–759. [Pašiaková, Jaroslava munkásságáról.]

GÖMÖRI György: Erdélyiek és angolok. Mûvelõdés- és kapcsolattörténeti tanulmányok. Héttorony, Bp., 1991. 121 l.

Hunyadi János és Mátyás a XVI–XVII. századi angol történetírásban. [Angol nyelvû változata elhangzott a Mátyás konferencián. Székesfehérvár, 1990.] 5–19. – Bethlen Péter körutazásának nyomai nyugati emlékkönyvekben és jelentésekben. [Rövidített változata: A Ráday-gyûjtemény évkönyve, 1989.] 20–26. – I. Rákóczi György híre a XVII. századi Angliában. [Elsõ közlése: Confessio, 1988.] 27–36. – Angol beszámoló 1662-bõl az erdélyi református egyházról. [John Durel: A View of the Government… Elsõ közlése: Új Erdélyi Múzeum, 1990.] 37–47. – II. Rákóczi György a kortársak szemében. Achilles vagy Coriolánus? [Magyar Nemzet június 20.] 48–52. – Angol utazó az 1702-es Erdélyben. [Edmund Chishull 1671–1733.] 53–60. – Lord Paget magyar pártfogoltjai. [Elsõ közlése: ItK, 1986.] 61–68. – Magyarok angol szemmel a XVI–XVIII. században [Elsõ közlése: História, 1987.] 69–78. – Adalékok az enyedi kollégium angliai gyûjtésének történetéhez. [Ajtai Szabó András levele John Covelhoz. Elsõ közlése: Confessio, 1985.] 79–88. – Korabeli angol könyv a Rákóczi-szabadságharcról. [Elsõ közlése: Magyar Nemzet, 1986.] 89. 94. – Newton elsõ magyar hívei és követõi. [Elsõ közlése: Magyar Hírek, 1988.] 95. 98. – Ifj. Köleséri Sámuel levelei Sir Hans Sloane-hoz. [Elsõ közlése: Magyar Könyvszemle, 1989.] 99–111.

HAMÉIRI, Avigdor: Magyar irodalom Palesztinában. = Remény (Tel Aviv) 1991. 108–110.

HIMA Gabriella: Magyarok a Monarchiában. Joseph Roth: Radetzky-induló; A kapucinuskripta. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 200–209.

Hitel. Kolozsvár 1935–1944. [Tanulmányok, repertórium.] 1–2. köt. (Vál. bev. és a repertóriumot összeállította Záhony Éva.) GÁLDI László: Kolozsvár és a magyar–román mûvelõdési kapcsolatok. (1942.) 274–281. [A bevezetõben Záhony Éva tanulmánya az erdélyi magyar diákmozgalmakról, a Hitel c. folyóiratokról és szerkesztõikrõl. (Albrecht Dezsõ, Kéki Béla, Makkai László, Venczel József, Vita Sándor.) 22–60.] SALAMON Sándor: A románság képe a magyar irodalomban 1875-ig. (1943). 379–386.

HORVÁTH Károly: Az emberiség-költemény két típusa a XIX. században: az epikai és a drámai. = NyIrK 1991. 1–2. sz. 3–11.

JUNG Károly: Borislav Jankulov levelei Sebestyén Gyulához délszláv hõsdalfordításainak közzététele ügyében. = Létünk 1991. 1–2. sz. 50–58. [Az 1912–1913-ban írt levelek közlésével.]

KÁDÁR Judit: Jókai regényei angolul. = ItK 1991. 5–6. sz. 505–542.

KÄFER István: A miénk és az övék. Írások a magyar–szlovák szellemi kölcsönösségrõl. Magvetõ, Bp., 1991. 299 l.

A kérdés felvetése. [Magyar–szlovák irodalmi kapcsolatok.] 5–7. – Adalékok a barokk magyar–szlovák vonatkozásaihoz. [Pázmány Péter. Elsõ közlése: Filológiai Közlöny, 1965.] 11–20. – II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca a szlovák nemzet kultúrájában. 20–58. – Az Egyetemi Nyomda mint szellemi mûhely. [Részlet az Egyetemi Nyomda 400 éve c. kötetbõl, 1977.] 59–64. – Széchenyi István gróf és Magyarhon népei. A monológ veszedelme [Elhangzott a Széchenyi Casino elõadásán 1988-ban.] 64–76. – A szlovák népköltészet magyar recepciója 1918-ig. [Elsõ közlése: Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia, 1976.] 80–86. – Andrej Sládkovi. [Elsõ közlése: Irodalmi Szemle, 1970.] 89–108. – Hviezdoslav. [Az Új Aurora 1979. évfolyamában megjelent írás változata.] 109–113. – Emil Boleslav Lukáè félszázados hangja és Duna-vallomása. [Elsõ közlése: Irodalomtörténet, 1976; Magyar Szó, 1976.] 113–120. – Viliam Turány – a vizek és a hidak költõje. [Elsõ közlése: Romboid, Pozsony), 1979.] 120–123. – Szlovák–magyar könyvespolc 1980–1981. [Elsõ közlése: Élet és Irodalom, 1982.] 148–151. – Néhány gondolat Ol’ga Feldeková kisregényérõl és magyar fordításáról. [Mókus. Ford. Ardamica Ferenc. Elsõ közlése: Nagyvilág, 1989.] 152–155. – Rudolf Chmel: Literatúry v kontaktoch – Irodalmak kontaktusokban. [Elsõ közlése: A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Újvidék, 1975.] 165–169. – Magyarhon nagy ékessége. Szlovák könyvek Bél Mátyás születésének 300. évfordulójára. [Elsõ közlése: Népszabadság, 1984.] 177–180. – Karol Rosenbaum cikke fordításának kulturális-politikai szempontjáról. A szlovák–magyar irodalmi kapcsolatok kultúrpolitikai szempontú kutatása [Elsõ közlése: Irodalmi Szemle, 1981.] 211–216. – Hungarikumok a szlovák középfokú oktatásban. [Elhangzott az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, 1981.; megjelent: Forrás, 1983.; Hungarológia oktatása régen és ma, 1983.] 219–225. – Magyar sztereotípiák az 1867–1918 közötti szlovák irodalomban. [Elhangzott a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986.] 226–231. – A cseh és a szlovák irodalom magyar fogadtatásának történeti áttekintése. [Elhangzott a Magyar Írók Szövetségének mûfordító-tanácskozásán, 1983. Elsõ közlése: Új Aurora, 1983.] 232–243. – A magyar–szlovák szellemi kapcsolatok lehetõségei és kérdõjelei a mai szlovák irodalomban, különös tekintettel a történelmi regényre. [Elhangzott A mai szlovák irodalom 1970–1985 c. konferencián, Békéscsaba, 1986.; Elsõ közlése: Palócföld, 1986.] 243–251. – A szlovákoknak is van Trianonjuk. [Elsõ közlése: Magyar Napló, 1990.] 251–256. – A miénk és az övék. A magyar–szlovák szellemi határok. [Elhangzott a Rakpart Klubban. Elsõ közlése: Kortárs, 1987.] 256–279.

"Kakanien". Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende. (Herausg. Eugen Thurnher, Walter Weiss et al.) Verl. der Österreichischen Akad. der Wissenschaften–Akadémiai, Wien–Bp., 1991. 447 l. (Schriftenreihe der Österreichisch–Ungarischen Gemischten Komission für Literaturwissenschaft 2.)

KONSTANTINOVIÆ, Zoran: Universitas complex. Überlegungen zu einer Literaturgeschichte Mitteleuropas. 9–30. – MÁDL Antal: Österreichisch–ungarische Literaturbeziehungen in der k.-u.-k.-Monarchie. 31–58. – NÉMETH G. Béla: Die erste Schule der ungarischen Literaturgeschichtsschreibung und ihre Beziehungen zur deutschen Literaturgeschichte. 165–176. – SALYÁMOSY Miklós: Die Symbolik Adys und Kafkas. Ein Kapitel zu einer Literaturgeschichte der Donaumonarchie. 283–295. – BERTA Erzsébet: Georg Trakl in Ungarn, 1914–1925. 331–356. – SÁRMÁNY-PARSON Ilona: Entfremdete Nachbarn. Ein Doppelporträt der Wiener und Budapester Kunst um die Jahrhundertwende. 415–437.

KAKUCSKA, Maria: Péter Bod, Faustus Verancsics. Vives y Hungría. = ALitt 1991. 1–4. sz. 397–421. [Vives, Juan Luis-recepció, 18. sz.]

KOMÁROMI Sándor: Német nyelvû irodalom befogadása Magyarországon 1945–1980. – Rezeption der deutschsprachigen Literatur in Ungarn 1945–1980. [Bibliografia.] (Bev. Mádl Antal.) 1., 3. köt. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 299, 436 l. (Studia philologica moderna 4., 6.) [2. kötete 1989-ben.]

LE CALLOC’H, Bernard: Franciák, akik ismerték Kõrösi Csoma Sándort. = Som 1991. 1. sz. 69–74. [Jean Francois Allard, Jean Baptiste Ventura, Victor Jacquemont, Jules Desnoyers, Téodore Pavie.]

LISZTÓCZKY László: Mûhelyek tisztásain. Tanulmányok a magyar irodalomról. HungAvia – Kráter, Bp., 1991. 186 l.

A Kalevala elsõ visszhangjai Magyarországon. Reguly Antal. 9–14. – Hunfalvy Pál. 15–26. – Erdélyi János. 26–37. – Arany János. 37–47.

LÕKÖS István: Egykorú horvát panaszénekek Mohácsról és Budavár elestérõl. = Hitel 1991. 23. sz. 34–37.

LÕKÖS István: Erasmustól a reformációig. A magyar és a szlovén bibliafordítások történetének párhuzamairól. = TheolSz 1991. 6. sz. 370–376.

LÕKÖS, István: Miroslav Krleža and Hungarian literature. = Slavica 25. sz. 1991. 185–201.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275 l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott elõadások, Bécs, 1986. szeptember 1–5. 1. köt. 1989-ben.]

BÉCSY Tamás: A Duna-völgyi népek rajza a XIX–XX. század fordulójának magyar drámairodalmában. 575–581. – BJØRN Andersen, Zsuzsanna: Einige Züge der ungarischen Kulturentwicklung um die Jahrhundertwende: Zur Rezeption Georg Brandes’ in Ungarn. 582–589. – GUSEV, Jurij: A magyar irodalom fogadtatása a szocialista országokban és annak elõzményei. 595–599. – HUSOVÁ, Marcella: Die literarische Bewegung der ungarischen Moderne "Nyugat" aus der Sicht der tschechischen Rezeption im ersten Jahrzehnt des XX. Jahrhunderts. 600–609. – JAKÓCS Dániel: A magyar kultúra recepciója Bulgáriában 1878–1914 között. 610–617. – KAJTÁR Márta: Die Wiener und die Budapester Publizistik an der Jahrhundertwende. 618–623. – KÁRPÁTI, Paul: Kapcsolat, kölcsönösség, hatás Jókai 1870 és 1875 közötti németországi fogadtatásában. 624–628. – KÄFER István: Magyar sztereotípiák az 1867–1918 közötti szlovák irodalomban. 629–634. – LENGYEL Béla: Karl Kraus und Ungarn. 644–650. – NAJDENOVA, Jonka: A bolgár–magyar kapcsolatok jellegének és korszakolásának kérdéséhez (különös tekintettel a XIX–XX századi bolgár–magyar irodalmi kapcsolatokra). 651–659. – NORVIK, Piret: Zu den ungarischen–estnischen Literaturbeziehungen an der Wende zum 20. Jahrhundert. 660–665. – SZALADZE, Manana: Magyar irodalom Georgiában. 681–683. – SZÁVAI János: Bécs a magyar emlékírás tükrében. 684–688. – SZÕKE György: Bécs–Budapest: a pszichoanalízis kisugárzása a magyar szellemi életre (1900–1918). 689–692. – TAMÁS Attila: Dezsõ Kosztolányi und die österreichische Lyrik. 704–710. – TOMIŠ, Karol: A magyar irodalom fogadtatásának idõszakai a 20. századi szlovák irodalomban. 711–715. – WOJATSEK, Charles: Arany János hatása a szlovák irodalomra. 722–734. – KISS GY. Csaba: Zum Kontext der ungarländischen Literaturen am Anfang des 20. Jahrhunderts. 772–777. – KOVÁCS J. Béla: A Brassói lapok és a nemzetiségi kérdés. [1895–1940.] 778–784. – POMOGÁTS Béla: Kísérletek az együttmûködésre. Erdélyi magyar–román–szász irodalmi kapcsolatok a 20. század elején. 800–804. – SZÉKELY András Bertalan: Közös dolgaink. Magyarok és szomszédaik közgondolkodásuk tükrében. 817–824. – TOTOSY DE ZEPETNEK, Steven: Ein Bild der Gesellschaft bei Theodor Fontane und Lajos Tolnai. Einige literatursoziologische Bemerkungen. [Tolnai Lajos: A nemes vér; Theodor Fontane: Schach von Wuthenow.] 825–832. – CYGIELSKA, El¿bieta: Szecessziós elemek a lengyel és a magyar irodalomban. 976–981. – HORVÁTH Károly: A szimbolikus-filozofikus költemény a kelet-közép-európai irodalmakban. Krasiñski, Madách, Eminescu. 1014–1019. – LÕRINCZY Huba: Csáth Géza és E. T. A. Hoffmann. Szecesszió és romantika kapcsolata egy novella tükrében. [Csáth Géza: Szombat este; E. T. A. Hoffmann: A homokember.] 1051–1057. – NAGY Miklós: Grillparzers Wirkung in Ungarn (1919–1986). 1058–1063. – ÓNODI László: Einige Aspekte bei österreichischen und ungarischen Literatur um die letzte Jahrhundertwende. 1079–1084. – SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Musil und Ottlik. [Ottlik Géza: Iskola a határon; Robert Musil: Törless iskolaévei.] 1103–1109.

MANDIÆ, Predrag: Jovan Subotiæ i Segedin. = SzerbDemSzövAlmanah 1991. 82–84.

MÓDOS Márton: Két Közép-Európa, ha találkozik. Esterházy-est Prágában. = Eurutas 1991. 1. sz. 82–84.

D. MOLNÁR István: Erdélyiek Józef Korzeniowski Báthori Andrásról szóló drámájában. = ItK 1991. 2. sz. 196–199.

A Monarchia a századfordulón. Monarchia-irodalmak és irodalmak a Monarchiáról. (Szerkesztette Fried István.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. 103 l.

VAJDA György Mihály: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban… 11–22. – FRIED István: Két gyermekkor. Miroslav Krleža és Márai Sándor Monarchia-élménye. 39–46. – FERENCZI László: Brüsszel, Bécs, Budapest. A belgák és a Monarchia kultúrája. 56–61. – MARTONYI Éva: Az Osztrák–Magyar Monarchia és a franciák. 62–71.

NÉMETH G. Béla: Egy magyar regény a németekrõl – egy német a magyarokról. = Kr 1991. 12. sz. 30–31. [Jókai Mór: Az új földesúr, Theodor Fontane: Graf Petõfy.]

OLASZ Sándor: Mauriac regényírása mint ihletõ Németh László Iszonyában. = Alf 1991. 4. sz. 61–69.

PELLEGRINI, Giovan Battista: In memoria di Massimiliano Pavan. = RSU 6. sz. 1991. 109–110.

Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. – Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. (Szerkesztette Somogyi Éva, Burucs Kornélia.) Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet, Bp., 1991. 345 l. (Társadalom- és mûvelõdéstörténeti tanulmányok 8.)

HASELSTEINER, Horst: Zu den geistiges Wechselbeziehungen im Donauraum. 317–329. – LACZKÓ Miklós: Az Erdélyi Helikon és az erdélyi magyar–szász kapcsolatok a két világháború között. 363–370.

POPA, Mircea: Lucian Blaga és a magyar irodalom. = Helikon 1991. 18. sz. 2.

POPA, Mircea: Mesajul poetic. = Tribuna 1991. 28. sz. 5. [Száz éve született Mureºan, Teodor.]

POPA, Mircea: Teodor Mureºanu. = România literarã 1991. 30. sz. 7.

PRAŽÁK, Richard: Cseh–magyar párhuzamok. Tanulmányok a 18–19. századi mûvelõdéstörténeti kapcsolatokról. Gondolat, Bp., 1991. 189 l.

Az én magyar utam. 5–15. – Tudományos és kulturális kapcsolatok a felvilágosodás korában. Források és irodalom. 17–32. – A cseh nemzeti újjászületés felvilágosodás kori szakasza és Magyarország. 33–46. – Dobrovský és Kazinczy. 47–68. – A magyar reformmozgalom visszhangja Csehországban. 69–95. – Petõfi és a cseh irodalom. 97–118. – A cseh irodalom és tudomány magyar recepciója 1849–1867 között. 119–142. – FRIED István: Hungaro–bohemológia – avagy Richard Pražák hat évtizede. 143–151.

D. RÁCZ István: The realm between life and death in Ted Hughes. = HungStudEng 1991. 121–126.

RADNÓTI Sándor: Grandezza, kolorit. Jorge Semprun: Román Mercader második halála; Konrád György: A cinkos. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 250–256. [Elsõ közlése: Holmi, 1990.]

RADÓ György: Az észt–magyar kapcsolat. = Kapu 1991. 10. sz. 40–41.

RÉVAY Valéria: August Alqvist és a magyarok. = FolUralDebr 1991. 2. sz. 153–158. [A finn nyelvész levelezése Budenz Józseffel és Hunfalvy Pállal 1862 és 1906 között.]

SCHMIDT Éva: Magyarország-élmény az obi-ugor kultúra tükrében. (A vogul Juván Sesztalov magyar témájú verseirõl.) In. Népi kultúra és nemzettudat. 101–104.

SYLVESTER Lajos: Napló, melyet mások írnak. = Helikon 1991. 49. sz. 9. [Interjú Bosnyák Istvánnal, a jugoszláviai Magyar Mûvelõdési Társaság elnökével.]

SZEKERNYÉS János: Magyar tanszék a Tevere partján. = 7Nap (Bucureºti) 1991. 14. sz. 3. [Interjú Sárközy Péterrel az olasz–magyar irodalmi és nyelvi kapcsolatokról.]

SZILÁGYI Aladár: Debreceni találkozások. = KNy 1991. 1. sz. 3. [Interjúk George Frederick Cushinggal, Bertha Csillával és Donald Morséval.]

M. TAKÁCS Lajos: Két évtized magyarországi és kárpátaljai magyar irodalmi és filológiai kapcsolatokról. = Kárpátalja 1991. 16. sz. 5.

TERÉNYI Zoltán: Gyergyai Albert és Thomas Mann. = Som 1991. 4. sz. 42–45.

TOLOMEO, Rita: Massimiliano Pavan, 1920–1991. = RSU 6. sz. 1991. 107–108.

SZ. TÓTH János: A szellemi-kulturális élet eseményei – szemelvények és méltatások a szomszédos irodalomból. In. Sz. T. J.: "A lelkek megbékéléséhez a demokratikus elvek gyakorlati alkalmazása fog vezetni…" Egy eszmetörténeti analízis kísérlete. A Duna-völgyi összefogás gondolata a Valóság folyóirat 1945–48 közötti évfolyamaiban. 28–29.

VAJDA, Sarah: Le pardon de l’histoire. Lecture de trois piéces d’Örkény. = CÉH 3. sz. 1991. 40–46. [Örkény István: Tóték, Macskajáték, Vérrokonok.]

VESZPRÉMY László: Magyarországi minoriták Észak-Itáliában 1526-ig. Antonio Sarotri adatgyûjtésének magyar vonatkozásai. = Aetas 1991. 2. sz. 92–105.

VUJICSICS Sztoján: Miroslav Krleža: Hungarica. = Eurutas 1991. 4. sz. 66–68. [Krleža mûveinek magyar vonatkozásai.]

WLACHOVSKÝ, Karol: Németh László Csehországban. = Eurutas 1991. 2. sz. 42.

ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi, a cseh, a lengyel és a szerb líra hírmondója. = Je 1991. 10. sz. 825–834. [A Modern költõk (1914) mûfordításairól.]

ZÁVODSZKY Géza: Krajtsir Károly angol nyelvû életrajza a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Egy hungaricum azonosításához. = MKsz 1991. 1–2. sz. 145–148.

ZEMPLÉNYI Ferenc: Trubadúrok Magyarországon. Vita Falvy Zoltán könyvével. = ItK 1991. 5–6. sz. 607–621.

"Zrínyi Miklósra ugyanolyan büszke tudtam lenni, mint ªtefan Cel Maréra…" Gelu Pãteanu és Balogh Júlia beszélgetése. = Eurutas 1991. 1. sz. 77–80.


Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás


ALMÁSI Miklós: Közte. Az irónia és a posztmodern látásmód. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 236–243.

ANISZI Kálmán: A kritika etikája és dilemmái. = KNy 1991. 13. sz. 3., 13. [Interjú Szõcs Istvánnal.]

Avantgárd-problémák. = It 1991. 3–4. sz.

TVERDOTA György: A magyar avantgárd elsõ bukása. 446–476. – POMOGÁTS Béla: A magyar avantgárd második felbomlása. 476–482. – LENKEI Júlia: Diána és a bébi. (Balázs Béla elfeledett táncjátékai, avagy filológiai kalandok a mûfajok határterületein.) 482–496. – ERDÕDY Edit: Pitoëff Lilioma Párizsban. 497–503. [A nemzeti és nemzetközi avantgárd c. francia–magyar tudományos konferencián elhangzott elõadások anyaga (1989. november 1–4).]

BACSÓ Béla: "The age of secondary orality" és a filozófia. = MMûhely 1991. 82. sz. 47–55.

BÉCSY Tamás: A szó mûvészete. = ÓPedNyáriEgy 18. sz. 1991. 92–98.

BENE Kálmán: Kalauz versértelmezéshez. Bevezetés a lírai mûvek elemzésébe. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1991. 173 l.

BERTHA Zoltán: A posztmodern felé. = Alf 1991. 2. sz. 30–32. [A romániai magyar irodalomban.]

BODNÁR György: A mûvészregény mint az intertextualitás korai formája. = Lit 1991. 3. sz. 224–238.

BOHÁR András: Szellem, álom. = MMûhely 1991. 82. sz. 56–59.

BORI Imre: A modern irodalom eszméinek terjedési módjai a magyar irodalomban. = Híd 1991. 9. sz. 800–804. [Elhangzott Szegeden, 1991. aug. 15-én a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson.]

CSIZMADIA Sándor: Utazás a realizmus körül. = FFigy 1991. 257–265.

DANYI Magdolna: Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében. = Je 1991. 11. sz. 934–940.; 12. sz. 1037–1042.

DERÉKY Pál: A húszas évek vége a magyar avantgarde költészet szemszögébõl. = Lit 1991. 3. sz. 273–284. [Kassák Lajos, Déry Tibor, Németh Andor, Illyés Gyula, József Attila példáján.]

DIENER-DÉNES Péter: Szemiológiai elmélkedések a Madárijesztõrõl és a Revizorról. In. A szó hatalma. 29–39.

DOBOS István: A magyar századforduló néhány prózapoétikai problémájáról. (A drámai és az ún. balladisztikus novella.) = StudLittDebr 1991. 118–131.

Dolgozatok az írói névadásról. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 126 l. (Magyar névtani dolgozatok 93.)

DOMOKOS Mátyás: Az ítélkezésrõl és a megértésrõl. In. D. M.: Varázstükrök között. 525–526. [Az Új Írás c. folyóirat 1987-es körkérdésére.]

EISEMANN György: Végidõ és katarzis. [Esszék.] Orpheusz, Bp., 1991. 191 l.

Prófécia és szépségeszmény a szecesszióban. 5–20. – A katarzis szenvedélye. Jegyzetek a romantikus drámaiság változataihoz. 21–32. – Midas és a századforduló. 110–135. – Tantalus és a századforduló. 136–156.

ERDÉLYI Ágnes–STERN, Laurent: A fordítás: a mûvelet és az eredménye. = Holmi 1991. 11. sz. 1456–1461.

FEHÉR Ferenc: A kanti kérdés átalakulása Lukács Heidelbergi mûvészetfilozófiájában. = Athenaeum 1991. 1. sz. 135–149.

FRIED István: Szempontok a "biedermeier" fogalmának értelmezéshez. = Helikon 1991. 1–2. sz. 139–148.

HALÁSZ László: Emotional effect and reminding in literary processing. = Poetics 1991. 3. sz. 247–272.

Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzõmûvészetben. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 1991. március 14–június 30. (Válogatta, szerkesztette Nagy Ildikó.) Képzõmûvészeti Kiadó–Ludwig Múzeum, Bp., 1991. 324 l.

VAJDA Mihály: Posztmodern beszéd a gyönyörû hatvanas évekrõl, amikor utoljára még – akár szép, akár csúnya – minden olyan egyértelmû volt. 5–10.

HODOSSY Gyula: Le az iróniával! [Interjú.] = ISz 1991. 3. sz. 305–309. [Kukorelly Endrével.]

Az irodalmi szöveg mint nyelvi jelenség. = Lit 1991. 2. sz. [A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete irodalomelméleti konferenciáján (1990. október 25–26.) elhangzott elõadások.]

BÓKAY Antal: Bahtyin és Freud. A szöveg szubjektív értelmének két felfogása. 107–126. – KULCSÁR SZABÓ Ernõ: A szöveg mint recepcióesztétikai probléma. 127–139. – KÁLMÁN C. György: A beszédaktus-elmélet szövegfelfogása. 140–147. – ODORICS Ferenc: Text: a konstruktivista szöveg. 148–152. – TARNAY László: Dialógus és irodalomtudomány. Egy konstruktivista elmélet proble-matológiai megalapozása. 153–174. – SZABÓ Zoltán: Az irodalmi mû stílusa mint szövegiség. 175–183. – GRÁNICZ István: Nyelvészeti–poétikai kutatások a Szov-jetunióban. 184–194. – MAÁR Judit: Strukturalista és szemiotikai irodalomkritika Olaszországban. 195–211.

JAKABFFY Tamás: A rövidpróza-irodalom néhány vonásáról. = Alf 1991. 2. sz. 42–44. [A romániai magyar irodalomban.]

JÁNOS István: Egy gyakorlatközeli esztétika (Sík Sándor Esztétikája.) = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. mell. 4–9.

Cs. JÓNÁS Erzsébet: Socuzy kak tekstoobrazucucsie sredstva dialogièeskoj reèi. = Slavica 25. sz. 1991. 63–73. [Anton Pavlovics Csehov mûveinek fordítása.]

"Kakanien". Aufsätze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur um die Jahrhundertwende. (Herausgeben Eugen Thurnher, Walter Weiss et al.) Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften–Akadémiai, Wien–Bp., 1991. 447 l. (Schriftenreihe der Österreichisch–Ungarischen Gemischten Komission für Literaturwissenschaft 2.)

SZABOLCSI Miklós: Wandlungen im ungarischen Feuilletonstil um die Jahr-hundertwende. 101–115. – NÉMETH G. Béla: Die erste Schule der ungarischen Literaturgeschichtsschreibung und ihre Beziehungen zur deutschen Literatur-geschichte. 165–176.

KÁLMÁN C. György: Értelmezés és profizmus. = MNapló 1991. 15. sz. 15–18.

KECSKÉS András: A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektõl 1898-ig. Akadémiai, Bp., 1991. 479 l. (Irodalomtudomány és kritika.)

KECSKÉS András: Nyelvtudomány és verselmélet. = NyK 1991. 1–2. sz. 61–82.

KIRÁLY Jenõ: Az esztétikai evolúció alaptörvénye 2. = KultKöz 1991. 2. sz. 103–120.

G. KOMORÓCZY Emõke: Dadaizmus és konstruktivizmus. = Mûhely 1991. 3. sz. 44–51.

KOVÁCS Ferenc: Két megfojtott esztétikai kísérlet. = Kor 1991. 5. sz. 644–646. [Benedek Marcell és Szabédi László esztétikája.]

LOVÁSZ Tünde: Posztmodernség és drámairodalom. = Határ 1991. 3. sz. 88–100.

A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 19–20. század fordulóján. – Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. (Szerkesztette Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Wien–Bp., 1991. 540–1275. l. [A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott elõadások, Bécs, 1986. szeptember 1–5. 1. köt. 1989-ben.]

ALEXA Károly: Világkép és novellaforma a XIX–XX. század fordulóján. A mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése. 951–958. – BIRNBAUM, Marianna D.: A magyar szecesszió néhány problémájához. 959–963. – BODNÁR György: A magyar premodern elbeszélés válaszútja. 964–969. – CYGIELSKA, El¿bieta: Szecessziós elemek a lengyel és a magyar irodalomban. 976–981. – CSÛRÖS Miklós: Megjegyzések a 19–20. század fordulójának irodalmi népiességérõl. 982–986. – DERÉKY Pál: A magyar avantgárd irodalom fogadtatásának kezdetei 1915–1917. 987–991. – EÕRY Vilma: Stílusirányzat és mondatszerkesztés. A szabad függõ beszéd szerkezetének szerepe a stílusirányzatok elhatárolásában. [Krúdy Gyula és Kaffka Margit írásaiban.] 992–996. – FEHÉR Erzsébet: A magyar avantgárd eposz mûfaji elõzményei. [Kassák Lajos: Máglyák énekelnek, 1920.] 1003–1008. – GÖMÖRI György: Szecessziós elemek Határ Gyõzõ színdarabjaiban. 1009–1013. – HORVÁTH Károly: A szimbolikus-filozofikus költemény a kelet-közép-európai irodalmakban. Krasiñski, Madách, Eminescu. 1014–1019. – KÁLMÁN C. György: A magyar avantgárd líra kezdetei. 1020–1025. – KOVÁCS Éva: Die Wiederholung als textordnende Kraft und stilistisches Mittel in einer frühen Csáth-Novelle. [Fekete csönd.] 1038–1045. – LÁNG Gusztáv: Bölcselet és poétika. Megjegyzések a magyar századvég természetlírájáról. 1046–1050. – NÉMETH G. Béla: Einige charakteristische Merkmale des österreichischen und ungarischen Impressionismus und Symbolismus. 1064–1070. – NÉMETI-SARGINA Ludmilla: A bécsi szecesszió és századeleji irodalmi-mûvészeti irányzatainak magyar, cseh, lengyel és orosz variánsai. 1071–1078. – ÓNODI László: Einige Aspekte bei österreichischen und ungarischen Literatur um die letzte Jahrhundertwende. 1079–1084. – PÓK Lajos: Die ungarische Sezession und Europa. 1085–1091. – SZABOLCSI Miklós: A késõszimbolizmus a magyar és az osztrák irodalomban. 1096–1102. – SZÉLES Klára: A modern magyar líra születésérõl egy irodalomelméleti hipotézis alapján. 1110–1116. – FÁBIÁN Pál: Die sprachlichen Grundlagen der Stilrichtungen in Ungarn am Anfang unseres Jahrhunderts. 1141–1146. – KÖNNYÛ László: A magyar vers angolra fordításának problémái. 1220–1227.

A magyar szövegtani kutatás irodalmából. 1. rész. [Tanulmányok, recenziók, és repertóriumok a dominánsan verbális humán kommunikáció kutatása körébõl.] (Szerkesztette Petõfi S. János, Békési Imre.) Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola Kiadó, Szeged, 1991. 237 l. (Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Series linguistica, litteraria et aestetica. Szemiotikai szövegtan 2.)

PETÕFI S. János: A szövegszignifikáció aspektusai és azok szemiotikai textológiai tárgyalása. 7–37. – VASS László: Szimbolikus kontextualizáció és intertextualitás. Nagy László: Inkarnáció ezüstben. 55–66. – MÁTÉ Jakab: A magyar szövegtani kutatások mai helyzete. (1.) 73–116. – VASS László: Repertóriumok. 199–223.

MÁRTONFFY Marcell: A költészet liturgiája, a liturgia költészete. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 241–253.

MÉSZÁROS Sándor: A neoavantgárd és a posztmodernizmus – a hazai stílustörténeti kutatások tükrében. = Ir 1991. 1. sz. 124–150.

MOLNÁR Szabolcs: A reneszánsz poétikai recepciója a Mátyás-kori Magyarországon. In. Corvin Mátyás-konferencia. 148–152.

NAGY Endre: Fülep Lajos mûvészetfilozófiája 1923–1944. Tanulmány. Szerzõ, Bp., 1991. 37 l. (Z-füzetek 15.)

NAGY Zsolt: Posztmodern/izmus. Irodalmi áttekintés. 1–3. = MV 1991. 5. sz. 42–49.; 6. sz. 46–55. 7. sz. 78–86.

NYILASY Balázs: Social spirit of words. Reflections to a critical mentality. = ALitt 1991. 1–4. sz. 359–378.

PORKOLÁB Tibor: Novela picaresca. (A "magyar Guzmán" és mûfajtörténeti-mûfaj-tipológiai háttere.) = MHOMK. 1991. 260–269.

A posztmodernizmus és háttere. Almási Miklóssal, Bacsó Bélával és Vajda Mihállyal beszélget Rékai Gábor és Simkó János. = Vil 1991. 7–8. sz. 534–546.

SÁNDOR András: Myths and the fantastic. = NLH 1991. 2. sz. 339–358.

SZABÓ Dezsõ: Az egész látóhatár. Politikai és irodalmi tanulmányok, levelek, vitairatok. 1–2. köt. Utószó Püski Sándor. Püski, Bp., 1991. 1115 l.

A tragédia tragédiája. 804–808. – A tárgyilagosságról. 1062–1069.

SZITÁNYI György: Dogmák romjain: a mûvészetek új tudomány elõtt. = Stádium 1991. 1. sz. 115–123. [Elõzménye: Stádium, 1990. 2. sz. 27–37., 3. sz. 76–87.]

TAMÁS Attila: Egy stílustörténeti vizsgálódás néhány tanulsága. A XX. század elsõ fele magyar költészeti termésének áttekintése alapján. = ItK 1991. 3. sz. 252–265.

THOMKA Beáta: A húszas–harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai alakzatai. = Lit 1991. 3. sz. 239–247.

TOLNAI Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba. 1922. Eggenberger Könyvkereskedés. [Hasonmás kiad.] Utószó Tüskés Tibor. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1991. 174 l. (Pannónia könyvek.)

TORNAI József: A részeg fordító. = Hitel 1991. 18. sz. 13–17. [Arthur Rimbaud A részeg hajó c. verse Tornai József és Tóth Árpád fordításában.]

H. TÓTH István: A mûvészi nyelv és a kommunikáció. = ÓPedNyáriEgy 18. sz. 1991. 129–142.

ÚJ Imre Attila: Néhány szó Salamon Ferenc esztétikájáról Petõfi-dolgozata tükrében. = StudLittDebr 1991. 68–75.

VADAI István: +1. (Metrikai határjelölések a régi magyar versben.) = ItK 1991. 4. sz. 351–369.

VADAI István: "Most vadmacskák halk hangja rí fehéren". = ÚjSymp 1991. 1–2. sz. 32–35. [A japán haiku versforma; Kosztolányi Dezsõ és Tandori Dezsõ haiku-fordításai.]

VARGHA Ágnes: Shakespeare-drámák magyarul. Az Ahogy tetszik, az Antonius és Kleopatra és A vihar magyar fordításainak összehasonlító elemzése. Akadémiai, Bp., 1991. 171 l. (Modern filológiai füzetek 48.)

D. ZÖLDHELYI Zsuzsa: Turgenyev prózai költeményei. Új mûfaj születik. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 371 l.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret