Nova Posoniensia • digitális változat. • Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007
epa   állomány   nyitólap   epa-borító  

   )( 2007. )(   

NOVA

POSONIENSIA


ANNO CHRISTI MDCCXXI & MDCCXXII.


NOVA Posoniensia.” A „Reform” június 2-iki számában hazánk legelső hirlapgyüjtője Szinnyey József úr érdekes tárczaczikket közölvén a hazai hirlapirodalom keletkezése- és jelenéről, megemlíti, hogy a Bél Mátyás által Pozsonyban 1721-ben alapított, de a salvatori jezsuiták kezén 1722-ben csakhamar megszűnt hazai első rendes hirlap, a „Nova Posoniensia” példányai végkép elvesztek ; a pozsonyi ev. lyceum könyvtárában egykor létezett két szám is eltűnt már, — úgy hogy Szinnyey Pozsonyban 16 évi lakása alatt mindhiába nyomozódott e hirlap után: közkönyvtárakban, antiquariusoknál, magánosoknál, — nem sikerült csak egyetlen számot is feltalálhatnia.

Mi örvendve tudathatjuk a t. gyűjtő úrral, hogy a „Nova Posoniensiá”-ból 1721-ből 19, és 1722-ből 34 számnak birtokában vagyunk, s azonkívül még 7 számunk kétszeresen van meg. Ezen latin nyelvű újság hetenként jelent meg, 4-ed rétben, duplán hasábozott négy oldalon. Folyószámai nem voltak, csak az év és nap kelteztetett homlokon, melyet ékes vignet díszít, közepén szárnyas nemtővel, mely jobb kezét kétfejű sasos-, balját magyar czímeres paizsra nyúgosztja. 1722. július 29-kén azonban — tán a szerkesztő-változáskor — e vignet eltűnik, helyére egy puszta nagy kétfejű sas jön, testén a magyar czímerrel, — különben alak, betűk, lapszámozás a régi. A szerkesztés ügyesnek mondható; mert a tartalom élénk és változatos. Elöl rendszerint külföldi tudósítások jőnek: Parisból, Londonból, Rómából, Berlinből,

Drezdából, Lipcséből, Regensburgból stb. ;. azután bécsi, végre hazai, különösen legvégül pozsonyi közlemények Ez utóbbiak sokszor az országgyűlési commissiókról, vármegyei ülésekről stb. valóban nem érdektelenek a történészre nézve sem. Még közlekedési és kereskedelmi hírek is foglaltatnak a lapban, — sőt az 1722. jul. 29-iki sz. végén két újon megjelent könyv is ajánltatik, föltűnő, cicero-betűkkel. (Az egyik : „Anacephalacosis seu brevis res Diplomatica Constantiniani Heracliani primi Ordinis S. Georgii," VI, Károly császárnak szentelve; a másik magyar nyelvű munka: „Tisztelendő Páter Szent-Ágoston szerzetbeli Laurentius Lelki Viadalma”, egy névtelen ferenczes atyától fordítva). Ugyane szám végén a nyomdász fölkéri az előfizetőket („Lectores Patronosque”), hogy jövőre a lap árát (évenként 5 frt) félévenként előre küldenék be, s eddigi hátralékaikat fizetnék ki, mert sokan még tartozásban vannak.

A „Nova Posoniensia" birtokunkban levő számai a következők: 1721-ből: julius 30; augustus 13, 20, 27; september 10, 17, 24; october 15, 22, 29; november 5, 12, 19, 26; december 3, 10, 17, 24 és 31. — 1722-ből: január 7, 14, 21, 28; február 4, 11, 18; martius 4, 11, 18; april 1, 8, 15, 22, 29; május 6, 13, 20, 27; junius 3, 10, 17, 24; julius 1, 8, 15, 22, 29; augustus 5, 12, 19, 26; september 3 és 10. Összesen 53 szám, 7 duplán = 60. E duplumokat cserében más, reánk nézve érdekesekért szívesen átengedjük.

(...)

Th[aly] K[álmán]: Nova Posoniensia. In: Századok, 1872. 427-428. l.


1721

1722

Nova Posoniensia • digitális változat. • Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007