Handabanda • digitális változat. • Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007
epa   állomány   nyitólap   epa-borító  
Pest, 1863. január 10.
1. évfolyam, 1. szám

Handabanda

Számok az OSZK állományából: 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23.


A mi programmunk *

Várakozással terhes évnek megyünk eléje! Minden nagy korkérdés 1863-ban fog megoldatni. Ez évben lesz legérdekesebb az újságlap. Tessék előfizetni.

Államok életére, kereskedelmi átalakulásaira, nagy eszmék szövetkezéseire hazánknak nagy befolyása lesz. Mi döntjük el a suezi csatorna ügyét, mi a kulik kérdését, mi az amerikai háborút, tőlünk várja Olaszország a villafrancai és zürichi protocollumok stipulatióinak végrehajtását, rajtunk áll a druzok és maroniták kibékülése, a porosz-franczia vámszövetségi szerzodésnek minden német állam általi elfogadása, a németegység! Mindez azonban attól függ, hogy „birunk-e e szereprol öntudattal?”

Önfenntartásért küzdő, a hazát a folytonos viszály és egyetnemértés által emészto multunk, stemplit és tintát fogyasztó tétlen jelenünk, és az Isten kezében levo jövonk, intabulatiókkal terhelt birtokunk, a Vajda János úr által előidézendő közmuveltségünk, mindez biztosít, hogy honunk Európa alakultára nézve történelmi pont.

Korunk jelszava: minden reggel fölkelni és minden este lefeküdni!

1863!

Nem oltogatunk hiú reményeket, de tessék elhinni, ez évben történik meg minden; ez évben jön meg minden, mire várunk. Ez évben érik meg a meggy és tök, uborka, s caprerai krumpli.

És mindezt mi, egyedül mi írjuk meg!

1863!

Tessék ez évre praenumerálni!

Tartsuk fönn e lapot, mely ha nem léteznék: a körültem csoportosuló t. munkatársakat senki sem mondhatná pártnak. Pedig kell, hogy pártnak látszassunk, hatalmas pártnak, különben oda renomménk, oda mulatságunk!

Tessék előfizetni, mert ha nem a t. közönség tartja fenn lapunkat, buzgó és hallgatag vezérczikkiróinknak kell azt nagy áldozattal fönntartani!

Tehát 1863.

És ha ez évben sem történnék meg minden a mit várunk, akkor... akkor… 1864-re is megnyitjuk az előfizetést, mert 1864 lehet ránk nézve „egy reggel,” „egy század.”

Tehát 1863, vagy

1864.

Mi két évre is elfogadjuk az előfizetést.

A „HANDABANDA” szerkesztosége.


*) A sajtóhatóság hazafias szellemu programmunk közzétételét meg nem engedvén, idorövidsége miatt kénytelenek voltunk a „Hon” programmját, mely lényegében a mienk is, kölcsön venni. Cserében majd legközelebb a „Hon" veheti át viszont a „Handabanda” programmját. Szerk.

Handabanda • digitális változat. • Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007