stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   A könyv dicsérete

Holl Béla: Laus librorum. Válogatott tanulmányok.
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM), Budapest 2000. 150 lap

 A nemrég elhunyt kiváló piarista szerző jelentősebb írásaiból, máshol már megjelent tanulmányaiból válogatott össze a két szerkesztő, Monok István és Zvara Edina tizennégyet, amelyek írójuk szép- és igazságszeretetét hivatottak az egyháztörténet, a régi magyar irodalom, a művelődéstörténet, a könyv- és nyomdatörténet iránt érdeklődők elé tárni. Noha a tanulmánykötet nincs eleve fejezetekre osztva, a 13 tanulmány és adatközlés tematikai szempontból felosztható: mégpedig hét himnuszköltészettel, egyházi énekekkel foglalkozik, egy etnográfiai és etnológiai, egy könyv- és könyvtártörténeti, egy oktatástörténeti jellegű írás, négy pedig olvasmányszociológiai érdekeltségű tanulmány.

Amint azt már a címből is megtudhatjuk, e tanulmánykötet a „könyvek dicsérete”. Olyan, akár egy himnusz, azokhoz a himnuszokhoz hasonló, amelyeket e tanulmányok szerzője érdeklődése, mondhatni élete középpontjául választott, és amelyeket kitartóan tanulmányozott, míg a váci Egyházmegyei Könyvtár könyv- és levéltárosaként tevékenykedett.

A könyv és annak tartalma többféle szempontból való megközelítése Holl Béla piarista atya sokrétű és magas fokú műveltségére vall. Ő azon kutatók egyike, akik egész életüket a tudomány és művelődés, jelen esetben a magyar tudomány és művelődés szolgálatába állították. A négy évvel ezelőtt elhunyt Holl Béla filozófiai és teológiai tanulmányai, a latin–magyar szak elvégzése után 1957-ig tanított és káplánkodott, amikor is a már említett könyvtár munkatársa lett, itt folytatva kutatásait. Fő kutatási területe a könyv- és könyvtártörténet, a középkori és kora újkori imaszövegek, egyházi énekek kiadása és vizsgálata volt. Kutatásai eredményeként születtek meg sorra a diákok, de nem utolsósorban a szakemberek által is alapvető kézikönyvként használt tanulmánykötetei, könyvei, mint A kétszáz éves váci könyv, amely a váci könyvtárban eltöltött évek terméke; egy sibeniki kódexben megtalált magyar verset bemutató tanulmányából kiderül, hogy ez a vers az Ómagyar Mária-siralom után időben második legrégibb emléke a magyar nyelvű költészetnek. Ezt a dolgozatot élete főművének tartotta. Alaposan kivette a részét a Régi Magyar Nyomtatványok két kötetének szerkesztéséből is. Gazdag szakirodalmi munkássága tanulmányokat, köteteket, könyvismertetőket és bírálatokat, nekrológokat és köszöntőket ölel fel, de emellett tartalmaz kilenc kiadatlan kéziratot is.

A magyarországi zsoltár- és himnuszköltészettel foglalkozó tanulmányok (9–61.) is hűen igazolják a szerző ezen téma iránti affinitását, elkötelezettségét. Ez a magyarázata annak is, hogy a magyarországi latin liturgikus verses szövegemlékek kritikai kiadásának ő volt az előkészítője.

A Historia Litteraria magyarországi története című tanulmányban (85–127.) a szerző a legkorszerűbb módszerekkel röviden, lényegre törően ismerteti a magyarországi és erdélyi könyv, kultúra, tudomány, művelődés előrehaladását, kezdve az európai előzményektől és a magyar kezdetektől Czvittinger Dávidon és Bod Péteren keresztül, végigvezetve művelődéstörténetünk főbb állomásain és elérkezve  a mai magyar irodalom, bibliográfiák feldolgozási, szerkesztési, kiadási problémáinak statisztikai, tematikai, számbeli elemzéséhez.

A kötet utolsó „tanulmánya” valójában Holl Bélának az egyik szerkesztő, Zvara Edina által sajtó alá rendezett adatgyűjtése, amely a váci egyházmegye alsópapságának olvasmányairól ad képet. Az időrendben elhelyezett címlistákon kívül megtudhatjuk még a könyvek tulajdonosainak a nevét, mai lelőhelyüket, az anyag feltárására, kiadására vonatkozó adatokat (az anyag egy kivétellel kiadatlan, és ennek okán még sok kutatómunka tárgyát alkothatja), de a szerző utalásait is. Szintén a jövőbeli kutatásokat kívánja segíteni az ehhez az anyaggyűjtéshez készült külön névmutató is. Magának a tanulmánykötetnek használhatóbbá tételét célozza a szerkesztők által összeállított név- és helységmutató. A kiadvány tartalmazza Holl Béla irodalmi munkásságának bibliográfiáját is.

A tanulmányokhoz a szerző által használt külföldi szakirodalom hasznos eligazítással szolgálhat a kötetben tárgyalt témák iránt érdeklődők számára.

E kötetet nemcsak a szakértők fogják nagy haszonnal forgatni, hanem az olvasó nagyközönség, a magyar művelődéstörténet iránt érdeklődő olvasók kíváncsiságát is fel fogja kelteni. Mindenesetre méltó emléket állít a magyar könyvtártörténeti kutatás egyik érdemes, lelkes, példásan tiszta művelőjének.

Bándi Melissa


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret