stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Kósa Ferenc

A halotti beszéd isa szavának újabb megfejtése

 

1. A címbeli szó, mint tudjuk, csak legkorábbi szövegemlékünkben fordul elő négyszer yóa, ióa alakban. E talányos kifejezést sokszor vizsgálták. Eddigi tudásunk szerint eredete bizonytalan. Egykorú valószínű ejtése isaO ~ isá lehetett, de nem vethető el icsaO ~ icsá olvasata sem, mivel az s nemcsak a HB-ben, hanem a 12. századi oklevelekben is gyakran jelölheti a cs-t.[1] Kétes származtatása szerint az is-nek és az a mutató névmásváltozatnak vagy alkalmasint az a mutató szerepű indulatszónak az összetételével jöhetett létre a beszélt nyelvben. E magyarázat ellen többek közt az szól, hogy az és meg az is a HB-ben csak eó alakban fordul elő. Az isa kihámozható jelentése: ’íme; bizony’. Megjegyzendő, hogy Bárczi ismeretlen eredetű szónak tartja, s ezért a jelentését is bizonytalannak minősíti.[2]

2. A közeli múltban jelent meg Futaky Istvánnak, a göttingeni Georg August Egyetem nyugalmazott professzorának Nyelvtörténeti vizsgálatok a kárpát-medencei avar–magyar kapcsolatok kérdéséhez. Mongol és mandzsu–tunguz elemek nyelvünkben (Universitas Könyvkiadó, Bp. 2001) című munkája. Mottójául Ligeti Lajost, a nagy hírű altaji nyelvészt idézi: „nem árt új utak után nézni. Lehet, hogy olykor el is tévedünk majd minden óvatosságunk ellenére, új, megbízható eredmények érdekében ezt a kockázatot azonban vállalnunk kell.” Futaky ennek tudatában írta a szókincstörténetünkben friss eredményeket hozó és további kutatásokra ösztönző tanulmányát; benne megalapozott, nagyon körültekintő elemzéssel bizonyítja, illetve valószínűsíti 50 eleddig ismeretlen vagy bizonytalan etimológiájú szónak mongol, valamint mandzsu–tunguz eredetét. Kutatásának eredményeit így összegezi: „A kései ősmagyar – korai ómagyar szókészlet megvizsgált tagjai a bizonyosságot megközelítő valószínűséggel a mai mongol és mandzsu–tunguz nyelvek korabeli elődjét (is) beszélő s a honfoglalás után a magyarokkal kapcsolatba került kárpát-medencei avaroktól származnak” (97). Ezek etnikumával, nyelvével vagy nyelveivel stb. monográfiájának első részében (9–22) foglalkozik. A vizsgált szavak közül csak néhányat sorolok fel: bíz(ik), genge (> gyenge), kebel, üld (> üldöz), beteg, gyep (> gyepű), hamar, íj, ítél, kalán (> kanál), koszorú, minden, oldal, elég~elegendő, gyere, ördög stb.

3. Futaky munkájának egyik búvárolt szava az isa, amelyet a korábbi megfejtéstől eltérően tunguz eredetűnek magyaráz a következőképpen (56–7). Föltehető icsá ’íme’ változata hihetően visszavezethető a tunguz *ičä- ’látni’ ige egyes szám második személyű, módjel nélküli felszólító alakjára: *ičä! ’nézd!’; vö. tung[uz] icäm ’sehen’ (CastrTung: 75); iče- ’uvidet’ │ ’meglát, észrevesz’ (SSTM-1:334 k.) – szol[on] iseposmotret’ néz’ (PopSol: 56). (A forrásrövidítések feloldását l. a könyv függelékében.) A nyomatékos felszólításnak ilyen módjel nélküli, a puszta igetővel való ősi kifejezése eredetileg a mandzsu–tunguz nyelvcsalád egészére jellemző lehetett. Eleinte hasonló sajátosság érvényesülhetett a finnugor nyelvekben is, így a magyarban is. Az isa HB-beli értelme és kikövetkeztetett tunguz etimonjának a jelentése összekapcsolható egymással. Futaky szerint a tunguz *-ä ~ magyar -á megfelelés a hangjelölési bizonytalanságon kívül főleg azzal magyarázható, hogy „A nyomatékos felszólítás funkcióját betöltő s minden bizonnyal különösen gyakran használt pregnáns szó véghangzóját a nyelvközösség a maximális hangzósságig fokozta” (57). Tudvalevő ugyanis: a legnagyobb szájüreggel ejtett á a leghangzósabb.

4. Az említett hangmegfeleléssel kapcsolatban én a következő megfejtési gondolatot vetem föl. Már a 12. századból is van olyan hazai nyelvemlékes adat, melyben az e helyén a betű fordul elő. Például: Eger neve 1111-től a magyarországi latin nyelvű forrásokban Agriensis, Agria alakban tűnik fel; vagy 1193: Faeregíaza (~ feýrhigaz), Atachin (~ ethechin). Későbbiek: 1543: agheóeghbe (ha nem íráshiba), 1617: vyzba (’vízbe’), 1623: fektanak (’fektenek’) stb. És kapcsolatos sok ilyen példa: ellenes, ernyő, Egeres (hn.) stb. > román nyelvjárási aleáneş (1582), arneu (17. sz. első fele), Ághirésu (Aghireş) stb. (Valamennyi adatot a lejjebb idézett cikkekből szemelgettem.) E különösen furcsa jelenségre többen fölfigyeltek és foglalkoztak vele: Kubinyi László Az ev  (e) hang hajdani jelöléséhez című cikkében[3] és tőle függetlenül – gazdag adatanyag alapján, tüzetes vizsgálattal – Szabó T. Attila A magyar ev és ä-féle hangok történetéhez című tanulmányában.[4] Szabó Zoltán vonatkozó háromszéki nyelvjárási adalékokat közölt.[5] Az említett szerzők a kérdéses jelölésmódot azzal indokolják, hogy bizonyos esetekben a fél vagy egész nyelvállásfokkal nyíltabb ev -t, illetve ä-t az akusztikailag hozzájuk hasonló a~á hangbenyomás, -érzékelés folytán a betűvel írták.

Az ev    és ä kialakulását a mai nyelvjárási helyzet alapján két-három évszázaddal ezelőtti nyíl-
tabbá válással magyarázzák.[6] Szabó T. Attila viszont már idézett magvas tanulmányában
nem tartja valószínűtlennek a nyílt ev , ä ősmagyar kor végi meglétét sem. Föltevését a következőkre alapozza: nem egy finnugor nyelvben van ä; Bíborbanszületett Konsztantinosz a>telxou/zouadatának kezdőhangja az ä helyettesítésének is vélhető; miként mai nyelvjárásainkban az e-nek számos ejtésváltozata él, a tagoltabb ősmagyar kori nyelvjárásokban is több variánsa lehetett; erre utalhat – mint láttuk – némely korai ómagyar szónak (Faeregíaza stb.) az e-t helyettesítő a-s jelölésmódja.

Ha elfogadjuk az isa lehető tunguz eredetét, akkor e szó feltételesen a nyílt ä~ev története szempontjából is értékes adatként szolgálhat. Tunguz nyelvi voltát persze csak további bizonyító vizsgálat döntheti el.[1] Vö. Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980. 47–48; Bárczi Géza: A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Bp. 1982. 35.

[2] Lásd a mondottakra: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. II. Bp. 1970. 237; Benkő: i. m. 290–292; Bárczi: i. m. 35–36; A magyar nyelv történeti nyelvtana. I. Bp. 1991. 607; Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. I. Bp. 1993. 625.

[3] Magyar Nyelv LVI (1960). 247–248.

[4] Magyar Nyelv LVIII (1962). 10–20.

[5] Magyar Nyelv LVIII (1962). 506.

[6] Vö. Benkő Loránd: Magyar nyelvjárástörténet. Bp. 1957. 92; Bárczi Géza–Benkő Loránd–Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp. 1967. 152.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret